Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune"

Transkript

1 Forslag til Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune Baggrundsrapport til klima- og energipolitik Maj 2011

2 1 BAGGRUND OG FORMÅL...4 OMFANG...4 LÆSEVEJLEDNING...4 VIRKEMIDDELBESKRIVELSER VIRKEMIDLER FORDELT PÅ INDSATSOMRÅDER...7 KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Energifonden Kommunalt lavenergiklassebyggeri Klimapartnerskaber med erhvervslivet Opstilling af vertikal-akslede mikro- og minimøller Indføre energistyring på kommunale ejendomme Udarbejde en årlig opgørelse Effektivisere interne kørselsforhold Cykelanvendelse hos kommunens ansatte Cykelserviceordning Lånecykelordning Bruttolønsordning Hjemmearbejdspolitik Kurser i brændstofbesparende kørsel Optimering af print- og kopienheder Energieffektive serverrum Gennemføre intern klimakampagne Oplysning om tilskudsmuligheder til grønne tiltag Indkøbsvejledninger og miljøspørgeskemaer Partnerskabsaftale om offentlige grønne indkøb Energieffektiv gadebelysning Grønt Flag Grøn Skole Det Grønne Spirers Flag...45 KOMMUNE- OG LOKALPLANER Retningslinjer for lokalisering af biogasanlæg Retningslinjer for opstilling af mikro- og minimøller Områder til passivhusbyggeri Bæredygtighedsindikatorer Klima som fast afsnit i lokalplaner Biofaktor forgrønning af byen...58 BYER OG BYGNINGER Demonstrere klima- og miljøvenligt lavenergibyggeri Grønt uddannelsesforum Energilandsby(er) Byøkologisk vejledning...71 GRØNNE ERHVERV OG INDUSTRI Optimering af energi- og ressourceudnyttelsen Tiltrække clean-tech virksomheder Industriel symbiose Udvikling af test- og demonstrationsanlæg Søge nationale og internationale støtte- og udviklingsfonde Grøn Butik-mærkning Grønne vejlednings- og rådgivningsnetværk...86 TRANSPORT OG MOBILITET Højklassede cykelruter

3 Sammentænke cyklisme og kollektiv transport Oplysning om cykelmuligheder Firmacykelprojekt Mobilitetskortlægning Delebilordninger, samkørsel og pendlerbusser Udbygning af stationsbyer med boliger og arbejdspladser Alternative drivmidler i den kollektive transport Projekt TestEnElbil.dk NATUR I DET ÅBNE LAND Skabe mere natur i det åbne land LANDBRUG OG SKOV Vedvarende energi på landbrugsbedriften Biogasanlæg Efterafgrøder og grøngødning Økologisk matrix-brug Økologisk vejledningsnetværk Reduceret jordbearbejdning Fleksibel skovrejsning ENERGI- OG RESSOURCEPLANLÆGNING Vindmølleplan Strategisk energiplanlægning Optimering af fjernvarmesystemerne Fremme anvendelsen af vedvarende energikilder i landdistrikterne Storskrald.dk fokus på genbrug Udnytte slam fra renseanlæg, biogas fra deponi, haveaffald m.v Forbedre kildesortering for affaldshåndteringen KLIMATILPASNING Vurdering af oversvømmelses- og nedbørsrisikoen FYRTÅRNSPROJEKTER Eco-Park Rønnede Bæredygtigt skolebyggeri Vibeengskolen Børneinstitution i passivhusstandard Demonstrationshjem Grønne Hjem Projekt Multihuset OVERSIGTSSKEMAER OVER INDSATSOMRÅDER OG VIRKEMIDLER KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED KOMMUNE- OG LOKALPLANER BYER OG BYGNINGER GRØNNE ERHVERV OG INDUSTRI TRANSPORT OG MOBILITET NATUR I DET ÅBNE LAND LANDBRUG OG SKOV ENERGI- OG RESSOURCEPLANLÆGNING KLIMATILPASNING FYRTÅRNSPROJEKTER

4 1 Baggrund og formål Faxe Kommune har udarbejdet et virkemiddelkatalog over indsatsmuligheder og initiativer i forbindelse med klima- og energipolitikken. Virkemiddelkataloget er en faglig baggrundsrapport, hvor der findes uddybende beskrivelser fra klima- og energipolitikken af de 69 indsatsmuligheder, som er fordelt på 10 indsatsområder. Virkemidlerne har til formål at påvirke og reducere forbruget samtidig med at der opnås en række natur- og miljøgevinster. Virkemiddelkataloget vil sammen med basisfremskrivninger og scenarieanalyser indgå i klima- og energihandlingsplanen, der skal skabe grundlag for en reduktion i udledningen på 20 % for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Virkemiddelkataloget skal således betragtes som et forarbejde til klima- og energihandlingsplanen indeholdende de klimaprojekter, som der arbejdes videre med i Faxe Kommune. Virkemidlerne i kataloget, er ligesom klima- og energipolitikken, baseret på en kombination af Klima- og Lokal Agenda 21 tiltag. Årsagen hertil er, at Faxe Kommunes Klimaudvalg også beskæftiger sig med Lokal Agenda 21. På dette stadie af klimaarbejdet er det ikke muligt at lave en fuldstændig liste over alle virkemidler, men de meste relevante er medtaget. Virkemidlerne beskrevet i kataloget er heller ikke færdige projektforslag i den forstand at de kan udføres med det samme. Der vil stadig være aspekter omkring reduktionspotentiale, økonomiske konsekvenser m.v., der skal undersøges nærmere i en klima- og energihandlingsplan, der omhandler den konkrete målopfyldelse i forhold til de underskrevne klimaaftaler. Virkemiddelkataloget vil løbende blive udbygget og opdateret, når der er behov for det. Omfang Indsatsmulighederne beskrevet i virkemiddelkataloget omfatter både tekniske og adfærdsmæssige virkemidler, der kan virke som klimatilpasning og/eller reduktion af CO2. Derudover kan indsatsmulighederne have en positiv virkning på natur og miljø. Virkemiddelkataloget er således en bred vifte af indsatsmuligheder præsenteret i ét samlet katalog. Læsevejledning Indsatsområder og indsatsmuligheder står i virkemiddelkataloget i den samme rækkefølge som klima- og energipolitikken. Desuden findes i virkemiddelkataloget et oversigtsskema over virkemidler på side 143. Derved er det gjort nemt, at genfinde en specifik indsatsmulighed fra Klima- og energipolitikken i virkemiddelkataloget. Virkemiddelbeskrivelser Virkemiddelbeskrivelserne er bl.a. blevet til på baggrund af en længere inddragelsesproces, hvor virksomheder og medarbejdere i Faxe Kommune har deltaget på to forskellige klimaværksteder. Derudover har borgerne været inddraget i forbindelse med et borgertopmøde om klima afholdt i Haslev Hallerne i regi af Region Sjælland. De 69 virkemiddelbeskrivelser er fordelt på følgende 10 indsatsområder: 4

5 Kommunen som virksomhed Kommune- og lokalplaner Byer og bygninger Grønne erhverv og industri Transport og industri Natur i det åbne land Landbrug og skov Energi- og ressourceplanlægning Klimatilpasning Fyrtårnsprojekter Virkemiddelbeskrivelserne for hvert indsatsområde er lavet ud fra en ensartet fast skabelon, hvori følgende punkter indgår: Overordnet målsætning. Målsætningen fra klima- og energipolitikken. Indsatsmulighed. Formuleringen af indsatsmuligheden, som den står skrevet i klimaog energipolitikken. Virkemiddeltype. Der skelnes overordnet mellem to typer af virkemidler baseret på adfærd og/eller teknik. Kort beskrivelse. Beskrivelse af virkemidlet. Tidshorisont. Angivelse af tidshorisonten for gennemførelsen af virkemidlet fra beslutningstidspunktet. Det vil tydeligt fremgå, hvis projektet er igangsat. Afgørende aktører. Her angives det hvem der er de primære aktører i forbindelse med gennemførelsen af indsatsmuligheden. Det kan eksempelvis være kommune, stat, region, videnscentre, borgere og/eller virksomheder, der er afgørende for gennemførelsen. Der kan være aktører, som ikke er blevet nævnt i virkemiddelkataloget, men som alligevel er relevante. reduktionspotentiale. reduktionspotentialet er benævnt lille, mellem eller stort. Estimering af reduktionspotentialet er baseret på meget generelle skøn. reduktionspotentialet er derfor behæftet med meget stor usikkerhed, og bør anvendes med forsigtighed. Der vil ske en kvalificering af reduktionspotentialet i forbindelse med klima- og energihandlingsplanen. Følgende kategorier er anvendt for virkemidler målrettet henholdsvis kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område: Kommunen som geografisk område: Lille. < ton ækvivalente/år ton ækvivalente/år Stort. > ton ækvvalente/år 5

6 Kommunen som virksomhed: Lille. < 500 ton ækvivalente/år ton ækvivalente/år Stort. > 2000 ton ækvvalente/år For alle virkemidler står skrevet i parentes om der er tale om reduktionspotentiale gældende for kommunen som virksomhed og/eller kommunen som geografisk område. Andre potentialer. Hvis der er miljø- eller naturmæssige potentialer i forbindelse med virkemidlet nævnes det. Økonomiske potentialer nævnes også hér. Kombination med andre tiltag. Bemærkning om, hvorvidt kommunen bør være opmærksom på indbyrdes koblinger med andre tiltag nævnt i kataloget, hvor der kan være synergieffekter. Økonomiske konsekvenser. For at give et fingerpeg om de økonomiske konsekvenser for kommunen, er det i virkemiddelkataloget markeret, om udgiften vurderes at være lille, mellem eller stor. Der er store usikkerheder forbundet med vurderingen, da der ikke er lavet egentlige projektbeskrivelser. Lille udgift: For en del virkemidlers vedkommende skal der primært bruges medarbejderressourcer og mindre omkostninger til materialer. Det gælder for eksempel kampagner, produktion af informationsmateriale og energistyring. Udgifterne vil typisk kunne holdes inden for forvaltningernes egne budgetter og kan forventes at være udgiftsneutrale. udgift. Her er der tale om merudgifter, der ikke nødvendigvis kan finansieres indenfor anlægs- eller driftsbudgetterne, men skal indgå i budgetforhandlingerne. Det kan være virkemidler omhandlende fremme af den offentlige transport eller indkøb af elbiler. Stor udgift. Her er der tale om projekter i millionklassen og omhandler for eksempel virkemidler vedrørende energiforsyning og byggeri. For visse indsatsmuligheder er de økonomiske konsekvenser angivet i D.kr eller meromkostningen i procent., hvor det har været muligt. Forholdet til eksisterende politikker, strategier og planer. Hvis der i Faxe Kommune, EU, staten eller regionen i forvejen eksisterer politikker, strategier og/eller planer, der kan fremme og understøtte virkemidlet, fremgår det tydeligt af dette felt. Eksempelprojekter. Eksempler fra kommuner m.fl., som har erfaringer med det konkrete virkemiddel. 6

7 2 Virkemidler fordelt på indsatsområder Kommunen som virksomhed Energifonden Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (adfærd/teknik) Kort beskrivelse Faxe Kommune vil fremme vedvarende energianvendelse, energirigtigt nybyggeri og energirenovering for kommunens ejendomme At udarbejde handlingsplaner for at energioptimere eksisterende bygnings- og anlægsdele gennem kommunens Energifond Teknik Der er oprettet en Energifonden i Faxe Kommune, hvor formålet er at nedbringe energi- og vandforbruget for kommunens ejendomme. Det skal ske ved at Energifonden yder lån til energirenoveringsprojekter, som afdrages via institutionernes decentrale energibudget, som et incitament til at fremskynde energieffektive investeringer i bygninger og teknik. I forbindelse med gennemførelsen af energirenoveringsprojekter i forbindelse med Energifonden skal det sikres: At Faxe Kommune får størst udbytte af de midler der investeres i energibesparende foranstaltninger ved at foretage investeringer i de energirenoveringsprojekter, der har den korteste tilbagebetalingstid og den største energigevinst. At der sker en løbende koordinering af planlagte energirenoveringsprojekter med den almindelige bygningsvedligeholdelse. At nedbringelse af energiforbruget ikke går ud over ejendommens funktion og brugernes komfort. At de energibesparende foranstaltninger også resulterer i et godt og sundt indeklima for brugerne. Det kan f.eks. være i forbindelse med ventilations- og isoleringsopgaver. Der er oprettet en incitamentsmodel, hvor formålet 7

8 Tidshorisont for gennemførelse er at fremme decentral ansvarlighed og opfindsomhed i forbindelse med opnåede energibesparelser på den enkelte skole, institution m.v. Modellen foreskriver, at skoler, institutioner m.v. får tilbageført 10 % af den beregnede energibesparelse. Projektet er igangsat Aktører Faxe Kommune Forsyningsselskaber reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Stort (Kommunen som virksomhed) Andre Potentialer Virkemidlet kan potentielt bidrage til at skabe bedre indeklimaløsninger i kommunens bygninger og der vil være en række økonomiske fordele for kommunen. Økonomiske konsekvenser (lille, mellem, stor) Kombination med andre indsatsmuligheder Forholdet til eksisterende politikker, planer og strategier Eksempelprojekter Der er foreløbigt afsat 5 mio. kr. årligt til Energifonden. Midlerne er optaget som lån på baggrund af lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Energieffektive serverrum Indføre energistyring Faxe Kommunes Plan og Agenda 21 strategi De flere andre kommuner arbejder også med energirenovering af kommunale bygninger, men måden det foregår på er meget forskellig. Det kan eksempelvis foregå ved at kommunen indgår en ESCO aftale (Energy Service Company), hvor en virksomhed står for hele processen omkring energirenovering. I Faxe Kommune har vi valgt at internalisere arbejdet for at fremme koordinering med vedligeholdelsesopgaver og samtidig optimere den økonomiske energigevinst. 8

9 2.1.2 Kommunalt lavenergiklassebyggeri Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (adfærd/teknik) Kort beskrivelse Faxe Kommune vil fremme energirigtigt nybyggeri og renovering for alle kommunens ejendomme Kommunen vil bygge efter bygningsreglementets 2015-lavenergiklasse for alt kommunalt nybyggeri. Teknik For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri er der i bygningsreglementet 2010 medtaget en definition på lavenergibygninger "klasse 2015" som nævnt ovenfor. I forhold til det tidligere bygningsreglement 2008, der indeholdt bestemmelser om lavenergiklasse 2 byggeri og lavenergiklasse 1 byggeri, er lavenergiklasse 2 nu standard energirammen for byggeri i bygningsreglement Lavenergiklasse 2 indgår således ikke mere som en lavenergiklasse i bygningsreglement Lavenergiklasse 1 er ligeledes udgået og erstattet af den nye lavenergiklasse 2015, der dog er skærpet yderligere i forhold til den tidligere energiklasse 1. De nye standardkrav til byggeriet i bygningsreglement 2010 sikrer, at de bygninger, der opføres, sparer 25 % på energiforbruget til de hidtil gældende regler i bygningsreglement 2008, mens den nye lavenergiklasse 2015 igen er skærpet yderligere 25 %. Anvendelsen af den nye lavenergiklasse er i første omgang frivillig, men fra 2015 forventes den at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet. Faxe Kommune kan allerede i dag fastlægge krav om lavenergiklasse 2015 for alt kommunalt byggeri. For at opnå energibesparelser i den størrelsesorden som lavenergiklassen foreskriver, er det nødvendigt at kombinere forskellige strategier i byggeriet, som for eksempel: Reduktion af kuldebroer Ekstra isoleringstykkelse i vægge og brug af højisolerende ruder og komponenter Optimal udnyttelse af solindfald og dagslys, herunder orientering af bygninger i forhold 9

10 til sol- og skyggeforhold Energieffektiv ventilation og Udjævning af temperaturændringer over døgnet ved hjælp af materialer indendørs med høj varmekapacitet Tidshorisont for gennemførelse Faxe Kommune har i dag et krav til lavenergiklasse 1 for alt kommunalt nybyggeri 5-10 år Aktører Bygherrer Entreprenører Arkitekter reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Andre Potentialer Økonomiske konsekvenser (lille, mellem, stor) Kombination med andre indsatsmuligheder Stort på sigt i de bygninger, det vedrører (kommunen som virksomhed) Virkemidlet kan potentielt bidrage til at skabe bedre indeklimaløsninger i kommunens bygninger og bedre økonomi på længere sigt Beregninger fra SBI indikerer en forøgelse af byggeomkostningerne på ca. 9 % for lavenergiklasse 2015 i forhold til BR08. Modregnes energibesparelsen fås en nettoforøgelse af byggeomkostningerne på ca. 5 %. I et modnet marked forventer SBI at nettoforøgelsen af byggeomkostningerne vil være på godt 1 %. Især beregningerne for mindreudgiften på varmeregningen er dog behæftet med stor usikkerhed, da der indgår mange variable i regnestykket. Planloven giver mulighed for, at indarbejde bestemmelser for lavenergibyggeri i lokalplaner. Forudsætningen er at det fremgår af kommuneplanens rammer, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Demonstrere klima- og miljøvenligt lavenergibyggeri Forholdet til Faxe Kommunens Plan & Agenda 21 10

11 eksisterende politikker, planer og strategier strategi Eksempelprojekter Som led i Sønderborg Kommunes Energipolitik 2008 stiller Sønderborg Kommune i alle nye lokalplaner krav til energiforbruget i nybyggeri. Byggeri skal som minimum opføres med et energiforbrug og en varmeforsyning, der svarer til bygningsreglementets 2015-lavenergiklasse Klimapartnerskaber med erhvervslivet Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (adfærd/teknik) Kort beskrivelse Faxe Kommune vil undersøge muligheden for at indgå klimapartnerskaber med erhvervslivet med henblik på at fremme klimavenlige tiltag At kommunen undersøger muligheden for at indgå klimapartnerskaber med erhvervslivet, der enten sparer energi eller udbygger vedvarende energi med det hovedformål at nedsætte den samlede belastning for både kommunen som virksomhed og geografisk område Teknik og adfærd En god mulighed for at få realiseret klimapolitikken i praksis kan opnås ved at indgå et offentligt-privat partnerskab med et forsyningsselskab. I et klimapartnerskab sikres det, at der er ressourcer - og ikke mindst kompetencer - til at gennemføre både visionære og praktiske klimaprojekter i kommunen med støtte fra de forsyningsselskaber, der satser mest på vedvarende energi. I et klimapartnerskab udvikles og igangsættes både større og mindre klimaprojekter, der enten sparer energi eller udbygger vedvarende energi med det hovedformål at nedsætte belastningen og sikre omstillingen til et fossilfrit samfund. Et Klimapartnerskab indeholder typisk samarbejde om energibesparelser, virksomhedsinddragelse, borgerinddragelse og udbygning af vedvarende energi. Et interessant perspektiv i Faxe Kommune kan f.eks. skabes ved at inddrage Faxe Forsyning som står for vandforsyning og spildevandshåndtering. I et klimapartnerskab kan fælles reduktionsmålsætninger indfries i et samarbejde 11

12 Tidshorisont for gennemførelse mellem kommunen, Faxe Forsyning og et forsyningsselskab. Følgende projekter kunne indtænkes at indgå i et fremtidigt partnerskab: 1) Varmepumpeprojekt. Det rensede vand fra renseanlægget har en temperatur og mængde, der gør, at det kan drive en stor varmepumpe og opnå en temperatur, der gør, at det kan anvendes i den lokale varmeforsyning. Det smarte er bl.a., at en eldrevet varmepumpe har en effektivitet på ca. 3. Det betyder, at den elektricitet, der bruges i varmepumpen, kommer trefoldigt igen i form af varmeenergi til fjernvarmenettet. Samtidig støtter det udbygningen af vedvarende energi, da en varmepumpe har en fleksibilitet, der gør, at det kan aftage vedvarende energi, når dette er tilgængeligt. 2) Opgradering af biogas. Der kan arbejdes på at opgradere biogassen fra renseanlægget, så den kan udnyttes i det lokale net. Derved får lokale virksomheder og organisationer mulighed for anvende fossilfri biogas i stedet for naturgas. Udover at begrænse anvendelsen af fossile brændsler i kommunen nedsætter det også udledningen. Kort sagt er et klimapartnerskab en god mulighed for at sikre implementeringen af klimapolitikkens mål i praksis i et offentligt-privat partnerskab. 5-6 år Aktører Faxe Kommune Faxe Forsyning Forsyningsselskaber reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Andre Potentialer - Økonomiske konsekvenser (lille, mellem, store) Kombination med andre indsatsmuligheder Stort (kommunen som virksomhed og geografisk område) Energilandsbyer Industriel symbiose Etablering af biogasanlæg Vindmølleplan 12

13 Forholdet til eksisterende politikker, planer og strategier Eksempelprojekter - Strategisk energiplanlægning Fremme anvendelsen af vedvarende energikilder i landdistrikterne Udnytte slam fra renseanlæg, biogas fra deponi, haveaffald m.v. Forbedre kildesorteringen for affaldshåndteringen Fredericia Kommune har indgået et klimapartnerskab med DONG Energy omkring biogas fra Fredericia Spildevand A/S. Den producerede biogas opgraderes i det nye opgraderingsanlæg, som etableres af DONG Energy. I denne proces renses biogassen for svolbrinte og meget af indholdet fjernes. Herefter er den opgraderede biogas (biometan) af naturgaskvalitet, og den kan derfor tilføres naturgasnettet, hvorefter den eksempelvis kan anvendes af private kunder og virksomheder Opstilling af vertikal-akslede mikro- og minimøller Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (adfærd/teknik) Kort beskrivelse Faxe Kommune vil gå foran og teste nye vedvarende energiteknologier til at fremme muligheden for brug af alternative fossilfrie energikilder At kommunen opstiller vertikal-akslede mikro- og minimøller på kommunale ejendomme for at udvikle og fremme erfaringerne med denne vindmølleteknologi Teknik Projektet går ud på at teste en ny mølletype kaldet en VAWT (vertical-axis wind turbine) eller vertikal vertikal-akslede mikro- og minivindmøller på en eller flere af Faxe Kommunes ejendomme. Den vertikal-akslede mølletyper er særligt anvendelig i by og bygningsmiljøer, da den som udgangspunkt beholder sin effektivitet i turbulente vindforhold, hvor den kan monteres på eksisterende bygninger eller på egen mast og fundament. Formålet med testen er at indsamle erfaringer med denne mølletype, så der kan 13

14 Tidshorisont for gennemførelse dannes et erfaringsgrundlag for en mere klimavenlig el-forsyning af boligen og virksomheden. 1 år Aktører Faxe Kommune Vindmølleproducenter og forhandlere Risø DTU Nordisk Folkecenter for vedvarende energi Region Sjælland reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Andre Potentialer - Økonomiske konsekvenser (lille, mellem, store) Kombination med andre indsatsmuligheder Forholdet til eksisterende politikker, planer og strategier Eksempelprojekter Stort (kommunen som virksomhed) (Kommunen som geografisk område) Lille - Retningslinjer for opstilling af mikro- og minimøller Vedvarende energi på landbrugsbedriften Fremme anvendelsen af vedvarende energikilder i landdistrikterne Byggefirmaet Logic & Co har på flere bygninger, bl.a. i København, opsat mini- og mikromøller, men de første driftserfaringer har vist dårlige resultater. Møllene har ikke ydet som forventet, hvilket bl.a. har været pga. dårlig lokalisering. Faxe Kommune kan drage nytte af de hidtidige erfaringer. Det er en forudsætning for alle møller, at vinden er tilstede, dvs. de skal placeres, hvor der er mindst mulig læ fra bygninger, træer og ruhed i landskabet. 14

15 2.1.5 Indføre energistyring på kommunale ejendomme Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (adfærd/teknik) Kort beskrivelse Faxe Kommune vil forbedre energiovervågningen på de kommunale ejendomme for at sikre et godt grundlag for reduktioner At kommunen indfører energistyring (decentral forbrugskontrol) på alle kommunale ejendomme, så energiforbruget løbende overvåges Teknik Gennem energiledelse og energistyring af kommunale ejendomme kontrolleres energiforbruget via el-, vand- og varmemåler. Systemet gør det derfor let at sikre, at der aldrig er anlæg, der kører, når der ikke er behov, og det giver samtidig det tekniske personale et lynhurtigt overblik over, hvor man evt. skal foretage et besøg for at få instrueret det ikke-tekniske personale. Ved at kende energiforbruget, kan økonomien i forbindelse hermed også overvåges og kontrolleres. Systematiske kontroller gør, at der kan laves energieffektiviseringer og spares energi og penge, samtidig med at udslippet mindskes. Som et led i implementeringen af energistyring, har alle kommunens medarbejdere fået brugeradgang til energistyringssystemet MinEnergi. Som en del af klimakampagnen skal MinEnergi implementeres, og der skal tilbydes oplæring i systemet. Der vil i den forbindelse blive udbudt kurser i brug af MinEnergi.dk. Tidshorisont for gennemførelse I forbindelse med energistyringen kan gennemføres løbende energitilsyn som skal fremme driftsoptimering og ressourcebesparende processer. Det er centralt at implementere bimålere for at identificere spild og potentialer. 1-2 år Aktører Faxe Kommune reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) (kommunen som virksomhed) Andre Potentialer Reduktion af spild, bedre indeklima. 15

16 Økonomiske konsekvenser (lille, mellem, store) Kombination med andre indsatsmuligheder Store Energistyringssystemer medfører energibesparelser, hvor investeringen ofte vil være tjent hjem på 2-3 år. Eksempelvis har energistyringssystemet MinEnergi.dk en tilbagebetalingsgaranti på maksimalt 5 år. Kommunen vil årligt udarbejde en kortlægning for kommunen som virksomhed og geografisk område. Kommunen vil arbejde for at etablere energieffektive serverrum, som sikrer en sikker drift og god økonomi. Forholdet til eksisterende politikker, planer og strategier Eksempelprojekter - Slagelse Kommune samarbejder med eksterne konsulenter om energiledelse og energistyring af kommunale ejendomme. Konsulenterne gennemfører ved hjælp af systemet driftsoptimering og ressourcebesparelser, hvilket medfører besparelser i økonomi og energi samt reduceret udledning Udarbejde en årlig opgørelse Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (adfærd/teknik) Kort beskrivelse Faxe Kommune vil forbedre energiovervågningen på de kommunale ejendomme for at sikre et godt grundlag for reduktioner At kommunen årligt udarbejder en kortlægning for kommunen som virksomhed og geografisk område Teknik En kortlægning er første skridt for at kunne planlægge en indsats på klimaområdet, da den viser hvor meget CO2, der udledes fra kommunen som virksomhed og som geografisk område. Faxe Kommune har færdiggjort sin første kortlægning for basisåret Faxe Kommune 16

17 udgør som virksomhed ca. 1 % af den samlede udledning for kommunen som geografisk område. Da Faxe Kommune har tiltrådt den europæiske Borgmesterpagt, forpligtes kommunen også til at udarbejde en årlig kortlægning af kommunen som geografisk område. Den eksisterende kortlægning skal således opdateres årligt. Kortlægningen indeholder følgende områder: El Fjernvarme Individuel opvarmning og procesvarme Transport og øvrige mobile kilder Industriel procesemission Landbrug Affaldsdeponi og spildevand Opløsningsmidler Dyr Skov og vådområder Tidshorisont for gennemførelse 1 år (Løbende) Aktører Faxe Kommune reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Andre Potentialer - Økonomiske konsekvenser (lille, mellem, store) Kombination med andre indsatsmuligheder Forholdet til eksisterende politikker, planer og strategier Eksempelprojekter Ingen - Etablere energistyring på alle kommunale ejendomme De fleste kommuner udarbejder en årlig kortlægning. 17

18 2.1.7 Effektivisere interne kørselsforhold Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (Teknik/adfærd) Kort beskrivelse Faxe Kommune ønsker at blive Grøn Transportkommune ved at minimere forbruget og miljøomkostningerne for medarbejdernes og kommunens egen transport for samtidig at øge den generelle sundhedstilstand At kommunen undersøger mulige klima- og miljøfordele ved at effektivisere de interne kørselsforhold for kommunens ansatte. Effektiviseringen kan samtidig give en række økonomiske fordele Teknik og adfærd Ifølge en opgørelse fra Transportstyrelsen kommer 32 % af den samlede udledning i Danmark fra transportsektoren. Da kommunen råder over en stor vognpark, som kører mange tusinde kilometer hvert år, kan der være store gevinster at hente ved at se på bilparkens sammensætning og måden bilerne i de forskellige forvaltninger og afdelinger bliver brugt på. Gennem en kortlægning og effektiviseringer kan der opnås en reduktion af den direkte udledning fra transportaktiviteterne, herunder om de enkelte tjenestebiler bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Tidshorisont for gennemførelse Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt mangler et samlet overblik over kommunens vognpark og det medfølgende transportarbejde. 1-2 år Aktører Faxe kommune Transportoperatør reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Andre Potentialer Økonomiske konsekvenser Stort (kommunen som virksomhed) Der kan identificeres et økonomisk potentiale, som dog først vil indfries over en længere periode. Desuden er der et miljømæssigt potentiale i form af reduceret partikelforurening fra bilerne. Kommunens egen indsats vil kunne motivere såvel borgere som virksomheder til at ændre transportvaner og mindske transporten i bil. 18

19 (lille, mellem, store) Kombination med andre indsatsmuligheder Forholdet til eksisterende politikker, planer og strategier Eksempelprojekter - Der vil være udgifter forbundet med indsamling af data og udarbejdelse af planer for optimering af kørslen til gavn for miljøet. De økonomiske gevinster vil komme, når tiltaget er fuldt implementeret. Der er eksempler på at én enkelt kommunal forvaltning har sparet liter brændstof eller ca kroner Cykelanvendelse hos kommunens ansatte Overordnet målsætning Indsatsmulighed Virkemiddeltype (Teknik/adfærd) Kort beskrivelse Faxe Kommune ønsker at minimere forbruget og miljøomkostningerne for medarbejdernes og kommunens egen transport. At kommunen opfordrer ansatte i Faxe Kommune til at anvende cykler og el-cykler frem for bil Adfærd Mange arbejdspladser i Faxe Kommune er potentielt gode cykelarbejdspladser, hvor mange ansatte kan motiveres til at cykle. Kommunen kan øge brugen af cykler gennem en række tiltag, herunder arbejdsstedets fysiske indretning, firmacykler, viden om hvordan medarbejderne kan motiveres og motiverer hinanden til at cykle mere, information om valg af pendlercykler og udstyr, den gode pendlerrute, kursus i basal cykelmekanik, muligheder for at kombinere cykling med andre transportformer samt udveksling af viden om årstidens krav og udfordringer til pendlercyklisten. På hjemmesiden kan man udveksle erfaringer og idéer og indhente yderligere viden. Kommunens enheder kan blive certificeret som 19

20 Cykelvenlig Arbejdsplads af Dansk Cyklist Forbund ved at opfylde en række konkrete krav til cykelparkering, bade- og omklædningsfaciliteter, tørring af tøj, cykelservice, firmacykler og motivationstiltag. Kravene drejer sig både om at etablere de nødvendige faciliteter og om at opbygge en stemning på arbejdspladsen, der gør, at de bliver brugt. Derudover kører Dansk Cyklistforbund en række kampagner og aktiviteter, som kommunen kan tilmelde sig. Se mere på dcf.dk/aktiviteter. Faxe Kommune kan implementere de nye og innovative motivationsredskab CykelScor. Med CykelScor holdes der hele tiden øje med, hvor tit der cykles til arbejde. Arbejdspladserne sammenlignes i forhold til hinanden, og arbejdspladserne kan konkurrere imod sig selv eller hinanden. Man vil kunne vinde cykler, en god middag, gavekort og andre fine præmier. Systemet fungerer sådan, at jo oftere kommunens borgere cykler til arbejde, jo større er chancen for at vinde en præmie. Der installeres en elektronisk boks ved cykelparkeringen, og chips gives til cyklisterne og monteres på egerne. Det koster ikke noget for arbejdspladserne og cyklisterne. Tidshorisont for gennemførelse 1-2 år Aktører Medarbejdere Dansk Cyklist Forbund reduktionspotentiale (lille, mellem, stort) Lille (kommunen som virksomhed) Andre Potentialer Cykling kan reducere sygefravær og antal nedslidninger, såvel psykiske som fysiske. At cykle kan øge effektivitet og arbejdsglæde, og derigennem give en reduceret personaleomsætning. Der vil samtidig være positive økonomiske faktorer, ex. mindre sygefravær, højere effektivitet og mindre kørselsudgifter. 20

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF INDSATSER...

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Udkast til klima- og energipolitik

Udkast til klima- og energipolitik Udkast til klima- og energipolitik FORORD...2 INTRODUKTION...2 VISION OG FORMÅL...2 MÅL...2 PROCESSEN...3 ORGANISERING AF INDSATSEN EN TVÆRORGANISATORISK OPGAVE...4 GRÆNSEFLADER TIL ANDRE POLITIKKER...4

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Handlingsplan 2010/11 for klimaindsatsen i Faxe Kommune som virksomhed

Handlingsplan 2010/11 for klimaindsatsen i Faxe Kommune som virksomhed Handlingsplan 2010/11 for klimaindsatsen i Faxe Kommune som virksomhed Indledning Klimaændringer er noget vi alle skal tage stilling til, og ikke mindst kommunerne er vigtige aktører i klimaarbejdet på

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING

KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING FRA KLIMAINDSATS TIL KLIMAHANDLING Roskilde Kommunes forvaltning har på baggrund af klimapolitikken og baggrundsnotatet "Roskilde Kommunes klimapolitik - ", vedtaget sept. 2010, udarbejdet en. Nedenfor

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling

Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling Region Sjælland en grøn politik Bæredygtige løsninger som sikrer, at vi på kort og lang sigt optimerer energianvendelsen. Nyt syn på hvordan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

RINCIP. For klimasmarte kommuner og regioner

RINCIP. For klimasmarte kommuner og regioner RINCIP For klimasmarte kommuner og regioner Brochuren her giver et overblik over udvalgte resultater og konklusioner i PRINCIP-projektet. Første del fokuserer på vores arbejde med visioner og scenarier

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere