Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale"

Transkript

1 Årsrapport 2003

2 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med mere end 7%.

3 EN KORT PRÆSENTATION Carlsberg A/S, Carlsberg-gruppen, omfattede i 2003 udover en ejerandel på 60% i Carlsberg Breweries også Carlsberg Forskningscenter, Carlsberg Ejendomme og administrationen af Mindelegatet for Brygger J.C. Jacobsen og Tuborgfondet. Carlsberg Breweries Carlsberg Breweries A/S er en af verdens store internationale bryggerivirksomheder, og Carlsberg og Tuborg er blandt de geografisk mest udbredte ølmærker. Carlsberg Breweries blev etableret i Carlsberg Breweries omfatter bl.a. Carlsberg Bryggerierne (1847), Tuborgs Bryggerier (1873), Pripps (1828) og Ringnes (1877) - samt en række dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvoraf hovedparten ligger uden for Norden. Carlsberg Breweries beskæftiger inkl. samtlige medarbejdere i associerede virksomheder ca medarbejdere og markedsfører sine mærker på omkring 150 markeder. Carlsberg Breweries forretningsområde er fremstilling og salg af øl og læskedrik. 95% af ølsalget sker uden for Danmarks grænser. I den internationale bryggerivirksomhed indgår eksport af øl brygget i Danmark samt lokal produktion på i alt 91 produktionssteder i 47 lande, hvoraf Carlsbergs og Tuborgs ølmærker produceres på 60 virksomheder i 45 lande. Lokal produktion foregår dels på bryggerier, hvori Carlsberg Breweries har kapitalandele, dels gennem aftaler med andre bryggerier og samarbejdspartnere, der brygger og sælger Carlsberg og Tuborg øl efter Carlsberg Breweries forskrifter. Carlsberg Forskningscenter Siden Carlsbergs grundlæggelse har bryggerierne haft egne forskningsafdelinger. I 1875 oprettedes Carlsberg Laboratorium, i dag en integreret del af Carlsberg Forskningscenter, der rummer 80 laboratorier med det ypperste teknologiske udstyr og beskæftiger omkring 130 medarbejdere. Ved dannelsen af Carlsberg Breweries videreførtes Carlsberg Forskningscenters aktiviteter inden for rammerne af Carlsberg A/S. Ud over en omfattende grundforskning arbejder Carlsberg Forskningscenter med et stort antal bryggerirelaterede projekter inden for enzymkemi, proteinkemi, kulhydratkemi, plantefysiologi og -genetik samt maltnings-, brygnings- og gæringsprocesser. Hertil kommer den proces- og produktudvikling, der finder sted i Carlsberg Breweries. Carlsberg A/S Carlsberg A/S er et offentligt aktieselskab, hvis aktier daglig noteres på Københavns Fondsbørs A/S. Ca af selskabets aktionærer har ladet deres aktier notere på navn; langt den største enkeltaktionær er Carlsbergfondet, der fundatsmæssigt er forpligtet til at eje mindst 51% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S. Carlsbergs medarbejdere har i tidens løb benyttet sig af tilbud om aktiekøb på favorable vilkår eller har fået tildelt aktier i forbindelse med Carlsbergs 150-års jubilæum i Carlsbergfondet blev stiftet i 1876 af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, og dets indtægter anvendes til støtte for dansk videnskab inden for såvel naturvidenskaberne som samfundsvidenskaberne og de humanistiske videnskaber. Endvidere påhviler det fondet at drive Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg samt at bidrage til Carlsberg Laboratoriums virksomhed. En særlig afdeling af Carlsbergfondet er Ny Carlsbergfondet, som med egen direktion især har til opgave at erhverve kunstværker til danske museer og institutioner samt - i samarbejde med staten og Københavns kommune - at drive Ny Carlsberg Glyptotek. En anden afdeling er Tuborgfondet, som med egen bestyrelse har til opgave at virke for samfundsgavnlige formål, hvilket også er tilfældet for Mindelegatet for Brygger J.C. Jacobsen.

4 1 INDHOLD CARLSBERG A/S TIL VORE AKTIONÆRER 2 Til vore aktionærer 7 Bestyrelse og Direktion/Ledelse 8 Carlsberg-gruppen 5 års hoved- og nøgletal 10 Ledelsesberetning 18 Organisation og koncernoversigt 19 Corporate Governance i Carlsberg-gruppen 22 Aktionærinformation 27 Carlsberg Forskningscenter, Carlsberg Ejendomme og Fonde 33 Carlsberg Breweries 36 Ledelsesberetning, Carlsberg Breweries 69 Regnskab 70 Regnskabsberetning 74 Anvendt regnskabspraksis 79 Resultatopgørelse 80 Balance 82 Pengestrømsopgørelse 83 Moderselskabets egenkapitaludvikling 84 Koncernegenkapitalens udvikling 85 Noter 99 Kvartalsmæssige segmentoplysninger 104 Ledelsespåtegning 105 Revisionspåtegning 106 Koncernoversigt 50 Regionale beretninger 50 Vesteuropa 56 Østeuropa 62 Asien

5 2 TIL VORE AKTIONÆRER TIL VORE AKTIONÆRER Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med mere end 7%.

6 TIL VORE AKTIONÆRER 3 ÅRETS RESULTAT, Carlsberg A/S andel Carlsberg A/S andel af årets resultat blev knap 1 mia. kr., hvilket var en nedgang på 5%, men bedre end den nedgang på 10%, som var forventet ved årets start. Generelle betydelige forhold i 2003, der påvirkede resultatet Starten på året var præget af væsentlige negative forhold bl.a. udbruddet af SARS i Asien og krigen i Irak. Begge begivenheder påvirkede Carlsbergs drikkevareforretning ganske betydeligt, idet de ændrede forbrugsmønstret og medførte et mindre forbrug af Carlsbergs produkter i de salgskanaler, hvor de bedste salgspriser og dermed overskudsgrader realiseres. Begge forhold blev dog løst i slutningen af 2. kvartal 2003, og det var glædeligt at konstatere, at forbrugsmønstret hurtigt vendte tilbage til det normale. Et andet forhold, der også havde betydelig indvirkning på Carlsbergs realiserede resultat, var udviklingen i valutakurserne. Stort set alle væsentlige valutaer i Carlsbergs forretning blev svækket i forhold til den danske krone, og dette havde en betydelig negativ effekt på Carlsbergs resultat af primær drift. Valutakursudviklingen har dog også haft en om end mindre positiv effekt, idet de fi nansielle poster er forbedrede på grund af Carlsbergs låntagning i samme valutaer. Indtjening Til beskrivelse af den økonomiske udvikling i Carlsberg-gruppen i 2003 skal følgende nøgletal fremhæves: Resultat af primær drift (EBITA) på 3,6 mia. kr. var 6% mindre end sidste år, men ved anvendelse af samme valutakurser som i 2002 var der tale om en fremgang på 4%. Det betyder, at forretningsudviklingen i Carlsberg-gruppen er i fremdrift, og at selskabet derfor står stærkere rustet. Cash fl owet er ligeledes en vigtig indikator for mulighederne for udvikling af den fremtidige forretning. Der har i de seneste år været betydelig fokus herpå i Carlsberg-gruppen, og resultatet heraf i 2003 var, at det frie cash fl ow blev 2,6 mia. kr., det højeste i selskabets 5-årige sammenligningsperiode. Udbytte Bestyrelsen foreslår, at der som sidste år betales udbytte med 5,00 kr. pr. aktie, svarende til 25% af aktiekapitalen. Hertil medgår 304 mio. kr., idet der ikke betales udbytte på egne aktier. Det foreslåede udbytte svarer til, at 32% af Carlsbergs andel af årets resultat udbetales som udbytte. Det resterende overskud på 652 mio. kr. foreslås henlagt til reserver. Carlsberg Breweries Carlsberg Breweries arbejder på fortsat at øge lønsomheden og på at udbygge positionerne på vækstmarkederne i Østeuropa og Asien. Bryggeriindustriens stærke lokale egenart og lokale kunder og forbrugere giver forretningsmodellen et decentralt udgangspunkt under iagttagelse af centralt fastsatte adfærds- og driftsmæssige retningslinier samt ambitiøse forretningsmæssige mål. De fl este nationale ølmarkeder er i disse år karakteriseret ved efterspørgsel på stærke lokale mærker og for særligt de mere modne markeder - en stigende efterspørgsel efter internationale premium ølmærker og -specialiteter. Carlsberg-mærket er jf. de senest tilgængelige statistikker verdens hurtigst voksende internationale ølmærke (i øvrigt med Tuborg-mærket lige efter). Denne position for Carlsberg-mærket er opnået gennem et omfattende mærkevareforyngelsesprogram, som vil blive fortsat i de kommende år. Programmet bygger på udvikling af en mere specifi k varemærkevision og positionering. Programmet er funderet i mærkets styrke som Probably the best beer in the world og tilføjer det kendte varemærke en mere verdenskendt og venskabelig dimension. Det er fortsat hensigten at opnå større markedsandele på vækstmarkederne i Østeuropa og Asien som kompensation for stagnationen på de mere traditionelle markeder i Vesteuropa, hvor der dog stadig vil søges øget indfl ydelse. På vækstmarkederne er konkurrencen fra andre internationale bryggerigrupper tiltagende. Joint venturet i Østeuropa, Baltic Beverages Holding (BBH), og Carlsberg Asia i Asien har stærke markedspositioner og styrker mulighederne for vækst. Vesteuropa var igen i 2003 præget af stagnerende markeder, men lønsomheden blev som forventet øget. Der er fortsat mulighed for lønsom vækst og/eller lønsomhedsforbedringer i Vesteuropa, og opnåelse heraf prioriteres højt. Der er

7 4 TIL VORE AKTIONÆRER gennemført og igangsat excellence programmer, som allerede er begyndt at vise resultater. I Østeuropa viste BBH igen volumenvækst, mens indtjeningen faldt bl.a. på grund af en negativ valutakursudvikling. Positivt for regionen var det, at Türk Tuborg i Tyrkiet var i stand til at vende det i 2002 meget utilfredsstillende resultat til et overskud, der endog var bedre end den ved årets start godkendte og ganske aggressive forretningsplan. I Asien udbyggede Carlsberg positionen med nogle mindre akkvisitioner i Kina og opkøb af minoritetsinteresser i eksisterende gruppeselskaber. Den i år 2000 indgåede joint venture aftale blev opsagt af Carlsberg i august 2003, men det er fortsat vurderingen, at der er gode udviklingsmuligheder for Carlsberg i regionen. Kvalitet Carlsbergs holdning til kvalitet har altid fulgt J.C. Jacobsens De Gyldne Ord : Ved bryggeriernes drift skal det være det stadige formål uden hensyn til den øjeblikkelige fordel at udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, således at disse bryggerier og deres produkt altid kan stå som et mønster og ved deres eksempel virke til, at ølbrygningen her i landet holdes på et højt og hæderligt standpunkt. Kvalitet er en forudsætning for Carlsbergs succes. Produkterne skal altid være af højeste kvalitet, og Carlsberg vil aldrig gå på kompromis med kvaliteten. Samfundsansvarlighed Øl er et lavalkoholprodukt brygget på naturlige råvarer. Drukket i moderate mængder af voksne mennesker er øl i høj grad foreneligt med en sund livsstil. Misbrug af øl kan, særligt for unge mennesker, have negative personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Som brygger af et af verdens førende ølmærker deltager selskabet aktivt i den alkoholpolitiske debat. De alkoholpolitiske holdninger tydeliggøres internt ved detaljerede retningslinier for markedsføring af øl samt ved interne informations- og uddannelsesaktiviteter. Eksternt sker arbejdet blandt andet gennem nationale bryggeriforeninger og Den Europæiske Bryggeriforening samt ved indgåelse af frivillige aftaler om retningslinier for markedsføring af alkoholholdige produkter. Carlsberg arbejder konsekvent på at optimere forbruget af naturlige ressourcer og på at reducere påvirkningen på miljøet, og dette miljøarbejde forbedres systematisk gennem brug af internationalt anerkendte standarder for miljøledelse. Corporate Governance Debatten om retningslinierne for Corporate Governance eller god selskabsledelse er fortsat i gang både nationalt og internationalt. Carlsberg følger nøje denne debat og de fremkomne anbefalinger, som selskabet i overvejende grad allerede følger. Incitamentsprogrammer Der blev i 2001 introduceret et aktieoptionsprogram for direktion og andre ledende medarbejdere i Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S. Programmet skal medvirke til at skabe et endnu større interessesammenfald mellem ledelse og aktionærer. Der er til direktion og ledende medarbejdere i Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries i alt tildelt optioner for de første 3 år, som programmet har eksisteret i. I 2004 forventes tildelt ca optioner. Forpligtelsen afdækkes ved køb af egne aktier. Væsentlige efterfølgende begivenheder Carlsberg A/S har indgået aftale om at købe Orkla ASAs 40% ejerandel i Carlsberg Breweries A/S for i alt ca. 14,8 mia. kr. Købet er alene betinget af godkendelse fra Bedriftsforsamlingen I Orkla. Carlsberg vil herefter eje Carlsberg Breweries 100%. Købet forventes at skabe betydelige værdier for Carlsbergs aktionærer og forenkle Gruppens struktur. Aktionærerne vil få en mere direkte adgang til hele Gruppens pengestrømme og samtidig få en øget indtjening (før afskrivning på goodwill o.l.). Herudover får aktionærerne en øget gennemsigtighed, ligesom bryggerierne fremover skal styres af én aktionær, som alene er fokuseret på bryggeriindustrien. Finansieringen af købet sker ved optagelse af en usikret kreditfacilitet på 2,45 mia. EUR. Carlsberg forventer at refi nansiere dele af kreditfaciliteten ved en kapitalforhøjelse i størrelsesordenen 3-3,5 mia. kr. Der vil således på den ordinære generalforsamling i selskabet den 18. marts 2004 blive stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at

8 Carlsbergs direktion vil efter gennemførelsen af transaktionen med Orkla bestå af adm. direktør Nils S. Andersen og koncerndirektørerne Paul Bergqvist (th) og Jørn P. Jensen. TIL VORE AKTIONÆRER 5

9 6 TIL VORE AKTIONÆRER udvide aktiekapitalen med fortegningsret for selskabets aktionærer. Hvis bemyndigelsen udnyttes, forventes Carlsberg A/S beholdning af egne aktier at blive annulleret. I januar 2004 har Carlsberg Breweries afgivet købstilbud på Holsten-Brauerei AG til en nettopris på ca. 437 mio. EUR. Akkvisitionen, som er betinget af myndighedernes godkendelse og tilfredsstillende aktionærtilslutning, forventes endeligt afklaret inden afl æggelse af regnskab for 1. kvartal Ledelsesændringer Carlsbergs direktion vil efter gennemførelsen af transaktionen med Orkla bestå af adm. direktør Nils S. Andersen (CEO), koncerndirektør Jørn P. Jensen (CFO) og koncerndirektør Paul Bergqvist. Samtidig vil de af Orkla udpegede bestyrelsesmedlemmer udtræde af bestyrelsen for Carlsberg Breweries A/S. Generalforsamling Generalforsamlingen vil i år blive afholdt i Radisson SAS Falconer, Falkoner Allé 9, Frederiksberg den 18. marts Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive fremsendt til selskabets navnenoterede aktionærer ca. 12 dage før afholdelsen.

10 BESTYRELSE OG DIREKTION/LEDELSE 7 BESTYRELSE OG DIREKTION/LEDELSE BESTYRELSE Povl Krogsgaard-Larsen, født 1941 Professor, dr.pharm. (Formand) *) Formand for Carlsbergfondet. Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Breweries A/S og Auriga A/S. (1993/2002) Jens Bigum, født 1938 Direktør (Næstformand) *) Bestyrelsesformand i Carlsberg Breweries A/S. Bestyrelsesnæstfomand i Arla Foods plc. Bestyrelsesmedlem i Per Aarsleff A/S og L. Hammerich & Co. A/S (2001/2001) Hans Andersen, født 1955 Bryggeriarbejder, Carlsberg Danmark A/S. Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Breweries A/S (Medarbejdervalgt 1998/2002) Torkild Andersen, født 1934 Professor, dr.phil. Bestyrelsesmedlem i 6 ejendomsselskaber tilknyttet Carlsbergfondet. (1996/2002) Søren Bjerre-Nielsen, født 1952 Koncerndirektør, Danisco A/S. Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Breweries A/S, VKR Holding A/S, VELUX A/S, Villum Kann Rasmussen Fonden og Danmarks Nationalbank. (2003/2003) Henning Dyremose, født 1945 Adm. direktør og koncernchef, TDC A/S. Bestyrelsesformand i et antal selskaber med tilknytning til TDC A/S. Bestyrelsesnæstformand i Brødrene A. & O. Johansen A/S. Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Breweries A/S. (1999/2002) Claes Gjermansen, født 1952 Afdelingsleder, Carlsberg Forskningscenter. (Medarbejdervalgt 2002/2002) Niels Kærgård, født 1942 Professor dr.polit. Bestyrelsesmedlem i 6 ejendomsselskaber tilknyttet Carlsbergfondet. (2003/2003) Per Øhrgaard, født 1944 Professor, dr.phil. Bestyrelsesmedlem i JP/Politikens Hus A/S og i 6 ejendomsselskaber tilknyttet Carlsbergfondet. (1993/2000) *) Bestyrelsens formandskab. ( ) Angiver året for første/seneste valg til bestyrelsen i Carlsberg A/S. DIREKTION/LEDELSE Jørn P. Jensen, født 1964 Adm. direktør. Formand for bestyrelsen i Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1992, Investeringsselskabet af 17. januar 1991 A/S, Ejendomsaktieselskabet Tuborg Nord B, Boliginteressentskabet Tuborg Nord, Ejendomsaktieselskabet Tuborg Nord C, Ejendomsaktieselskabet Tuborg Nord D og VersaMatrix A/S. Bestyrelsesnæstformand i Royal Scandinavia A/S, Medlem af bestyrelsen i Carlsberg Breweries A/S, Coca-Cola Nordic Beverages a/s, Ejendomsselskabet Tuborg Nord B og JL-Fondet/Vesterhavet A/S. (2001) Klaus Bock *), født 1944 Direktør, Forskning og udvikling. Bestyrelsesformand i Danmarks Grundforskningsfond og i Combio A/ S. Bestyrelsesmedlem i VersaMatrix A/S. Per Brøndum Andersen *), født 1954 Økonomidirektør. Adm. direktør Coca-Cola Nordic Beverages a/s, bestyrelsesmedlem i VersaMatrix A/S. *) Ikke anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Andre ledende medarbejdere og stabsfunktioner: Orla Kristensen, underdirektør Ejendomme Mikael Bo Larsen, IR-chef Investor Relations Hans Henrik Schmidt, advokat Sekretariat Margrethe Skov, koncerninformationschef Information Finn Terkelsen, underdirektør Fondsadministration Axel Michelsen, født 1940 Professor, dr.phil. (1986/2002) Erik Dedenroth Olsen, født 1949 IT-konsulent, Carlsberg Danmark A/S. Bestyrelsesmedlem i Carlsberg Breweries A/S. Medarbejdervalgt (1998/2002) Bent Ole Petersen, født 1954 Fuldmægtig, Carlsberg Forskningscenter. Medarbejdervalgt (2002/2002)

11 8 CARLSBERG-GRUPPEN 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL CARLSBERG-GRUPPEN 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL 1998/ (12 mdr.) 1) SALG AF ØL - mio. hl 2) Solgt i Danmark 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 Solgt uden for Danmark 33,0 36,0 63,1 74,7 77,6 Solgt i alt 37,0 39,8 67,0 78,6 81,4 SALG AF LÆSKEDRIK - mio. hl Solgt i Danmark 3,2 3,5 3,3 3,1 3,0 Solgt uden for Danmark 10,6 11,3 17,9 17,8 18,2 Solgt i alt 13,8 14,8 21,2 20,9 21,2 ØL & LÆSKEDRIK I ALT 50,8 54,6 88,2 99,5 102,6 HOVEDTAL - mio. kr. Resultatopgørelse Omsætning Afgifter Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Resultat før goodwill Koncernresultat Carlsberg A/S andel af resultatet Balance Anlægsaktiver Omsætningaktiver Aktiekapital Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Balancesum Netto rentebærende gæld Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet * Pengestrømme fra investeringsaktivitet * Frit cash fl ow * Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet *

12 CARLSBERG-GRUPPEN 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL / (12 mdr.) 1) Investeringer Køb og salg af materielle anlægsaktiver, netto * Køb og salg af virksomheder, netto * Af- og nedskrivninger * Nøgletal Overskudsgrad 3) 7,1% 7,8% 9,6% 10,6% 10,3% Afkastningsgrad 4) 6,4% 6,5% 8,9% 9,4% 9,2% Egenkapitalens forrentning 5) 5,0% -0,7% 12,2% 9,7% 9,8% Soliditetsgrad 6) 46,9% 40,0% 40,4% 37,2% 38,3% Gearing 7) 27,4% 64,1% 57,0% 63,2% 49,9% Børsrelaterede nøgletal Antal aktier Antal aktier ekskl. egne aktier Resultat pr. aktie 8) 13,3 0,5 18,7 16,6 15,7 Resultat pr. aktie før goodwill og egne aktier 14,7 14,0 21,4 20,2 19,4 Resultat pr. aktie før goodwill, egne aktier og særlige poster 17,4 20,5 21,9 Cash fl ow pr. aktie 9) 28,5 40,4 34,7 89,1 74,2 Indre værdi (kr. pr. aktie) ekskl. egne aktier 189,0 177,9 185,3 Børskurs ultimo året (B-aktie) 257,0 468,0 347,8 311,3 273,7 Udbytte pr. aktie 4,0 5,4 5,0 5,0 5,0 Payout ratio 10) 30% Na 27% 30% 32% Price/Earnings 11) 19,3 Na 18,6 18,8 17,4 Medarbejdere Antal medarbejdere 12) * De anførte tal er for 15 måneder. 1) Ureviderede sammenligningstal tilpasset kalenderåret 2000 reguleret for effekten af de foretagne ændringer i regnskabsgrundlaget 2) Salg af Carlsberg og Tuborg øl, herunder øl fremstillet på licens, samt andre ølmærker produceret på bryggerier i Carlsberg-gruppen og associerede virksomheder 3) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning 4) Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige operative aktiver 5) Koncernresultat i procent af gennemsnitlig koncernegenkapital 6) Koncernegenkapital ultimo i procent af samlede passiver 7) Rentebærende nettogæld i procent af koncernegenkapitalen 8) Carlsberg A/S andel af årets resultat pr. aktie á 20 kr. ekskl. egne aktier 9) Driftens pengestrøm i forhold til gennemsnitligt antal aktier ekskl. egne aktier 10) Udbyttebetaling i forhold til Carlsberg A/S andel af resultatet 11) Børskurs i forhold til resultat pr. aktie før egne aktier (note 8) 12) Inkl. samtlige medarbejdere i pro rata konsoliderede virksomheder

13 10 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING 2003 I HOVEDTRÆK Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. Nettoomsætningen steg 4% ved uændrede valutakurser. Til aktuelle kurser udgør nettoomsætningen 34,6 mia. kr. (-3%). Resultat af primær drift (EBITA) steg 4% ved uændrede valutakurser. Til aktuelle kurser udgør resultat af primær drift 3,6 mia. kr. (-6%). Carlsbergs andel af resultatet før nettoeffekten af særlige poster udgør mio. kr. (+8%). Inklusiv særlige poster udgør andelen 956 mio. kr. (-5%). Resultat pr. aktie (før goodwill, egne aktier og særlige poster) steg fra 20,50 kr. til 21,90 kr. (+7%). Pengestrøm fra driften og frit cash fl ow udgør henholdsvis 4,5 mia. kr. og 2,6 mia. kr., og rentebærende gæld er nedbragt med 2,0 mia. kr. Udbytte foreslås udbetalt med 5,00 kr. pr. aktie (uændret i forhold til 2002). Carlsberg A/S har erhvervet 40% s minoritetsposten i Carlsberg Breweries fra Orkla.

14 LEDELSESBERETNING 11 KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR DET FORLØBNE ÅR Efterfølgende begivenheder Carlsberg A/S har aftalt at overtage 40% s minoritetsaktieposten i Carlsberg Breweries fra Orkla ASA. Transaktionen forventes at være endeligt gennemført senest medio marts i år. Carlsberg A/S ejer herefter Carlsberg Breweries 100%. Denne betydelige transaktion har ingen indfl ydelse på det afl agte årsregnskab for 2003, men vil have betydelig effekt på årsregnskabet for For nærmere redegørelse om købet af Orklas 40% ejerandel i Carlsberg Breweries henvises til fondsbørsmeddelelse af 19. februar Carlsberg Breweries har, jf. fondsbørsmeddelelse af 20. januar 2004, afgivet købstilbud på Holsten-Brauerei AG. Denne akkvisition er betinget af myndighedernes godkendelse samt af opnåelse af tilfredsstillende ejerandel i selskabet, hvilket forventes endeligt afklaret inden afl æggelse af regnskab for 1. kvartal Anvendt regnskabspraksis og sammenligningsgrundlag Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabsafl æggelsen for 2002 og følger årsregnskabsloven af 7. juni 2001 samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsafl æggelse, herunder gældende danske regnskabsvejledninger. Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Pte. Ltd.) er for 1. halvår af 2003 og for 2002 baseret på en 50/50% joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia pro rata konsolideres. Carlsberg har, jf. fondsbørsmeddelelse af 1. august 2003, ophævet joint venturet, hvorfor den regnskabsmæssige behandling er ændret i overensstemmelse hermed med virkning fra 1. juli Ved sammenligning med sidste regnskabsår henledes opmærksomheden på ændringer i koncernstrukturen som følge af akkvisitioner og frasalg i året. I Polen har Carlsberg Breweries øget sin ejerandel med ca. 13% til 85% og i december 2003 givet offentligt købstilbud på de resterende 15% af aktierne. I Tyrkiet blev ejerandelen i juni 2003 forøget med ca. 12% til godt 95%. Carlsberg Breweries har ligeledes øget ejerandelen i de vietnamesiske bryggerier og i de bulgarske bryggerier. I Kina købte Carlsberg Breweries i henholdsvis januar og juni to mindre bryggerier i Yunnan provinsen. I Rusland overtog Baltic Beverages Holding (BBH) hele aktiekapitalen i bryggeriet Ak- Nar i Almaty, Khazakstan. Segmentoplysninger Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer, der udgør mere end 90% af koncernens omsætning. I overensstemmelse med koncernens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografi ske regioner, hvor produktionen fi nder sted. Volumen Carlsberg-gruppens salg af øl (81,4 mio. hl) og læskedrik (21,2 mio. hl) var i året 102,6 mio. hl (+3%) opgjort i overensstemmelse med industristandarden (100% af volumen for datter-, pro rata konsoliderede og associerede selskaber samt licensproduktion). En volumenopgørelse baseret på datterselskaber og licensproduktion tillagt pro rata konsoliderede og associerede selskabers ejer- SALG AF ØL (MIO. HL.) 12 mdr. SALG AF LÆSKEDRIK (MIO. HL.) 12 mdr / /

15 12 LEDELSESBERETNING mæssige andel udviser et ølvolumen på 54,4 mio. hl (+4%). Sidstnævnte opgørelsesmetode er anvendt i de efterfølgende geografi sk opdelte oversigter. I året var der en fremgang på mere end 7% for Carlsberg-mærket. Det globale ølkonsum stiger fortsat, dog med store regionale forskelle. Nettoomsætning Nettoomsætningen (omsætning fratrukket afgifter) udgjorde 34,6 mia.kr. mod 35,5 mia. kr. sidste år (-3%). Ved uændrede valutakurser var der tale om en stigning på 4%. Den øgede nettoomsætning ved uændrede valutakurser kan hovedsagelig henføres til organisk vækst i Østeuropa samt den nye struktur i Asien, mens afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin) og salget af Hannens bryggerifaciliteter i Tyskland reducerede nettoomsætningen. Resultat af primær drift (EBITA) Resultat af primær drift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år (-6%). Ved uændrede valutakurser var der tale om en fremgang på 4%, som skyldes generel resultatfremgang i alle regionerne i Carlsberg Breweries ved uændrede valutakurser. Carlsberg Breweries har i 2003 øget marketingomkostningerne især til markedsføring af Carlsberg-mærket, hvilket har haft en yderst positiv påvirkning af volumenudviklingen. Carlsbergmærket er således verdens hurtigst voksende premium ølmærke. Inden for Carlsberg A/S ejendomsaktiviteter var resultatet som forventet, og resultat af primær drift er positivt påvirket af fortjeneste ved salg af ejendomme med ca. 150 mio. kr. (2002 ca. 120 mio. kr.). Afskrivninger på materielle anlægsaktiver m.v. indgår i resultat af primær drift med mio. kr. mod mio. kr. i Særlige poster, netto Heri indgår i lighed med tidligere år beløb af éngangskarakter. Særlige poster udgjorde -401 mio. kr. mod -23 mio. kr. sidste år. I posten indgår større restruktureringsomkostninger især til lukningen af bryggeriet i Bromma, Sverige, men også restruktureringer i Norge og England er indregnet. Herudover har frasalget af forretningsområder i Schweiz og bryggeriet i Tyskland medført større engangsudgifter, der dog modsvares af en tilbageførsel af en tidligere foretagen hensættelse vedrørende bryggeriet i Tyskland. Skatteeffekten af de særlige poster udgør 146 mio. kr., hvorfor effekten af særlige poster påvirker Carlsberg A/S andel af årets resultat negativt med 153 mio. kr. Finansielle poster, netto Finansielle poster udgjorde -475 mio. kr. mod -884 mio. kr. sidste år. Forbedringen skyldes væsentlig lavere fi nansielle udgifter i Carlsberg Breweries bl.a. på grund af det lavere renteniveau og nedbringelsen af rentebærende gæld, som det betydelige frie cash fl ow har muliggjort. Herudover har også valutakursreguleringer af gæld i specielt USD-relaterede valutaer haft en positiv indvirkning. Selskabsskat Skatteprocenten udgjorde 22,0% mod 25,2% sidste år. Den lavere skatteprocent i 2003 skyldtes, at de i 2003 realiserede resultater i Carlsberg Breweries har muliggjort en udnyttelse af skatteaktiver, der ikke tidligere med tilstrækkelig sikkerhed blev anset for realiserbare. NETTOOMSÆTNING (MIO. KR.) 12 mdr. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (MIO. KR.) 12 mdr / /

16 LEDELSESBERETNING 13 Resultat før af- og nedskrivninger på koncerngoodwill Resultat før af- og nedskrivninger på koncerngoodwill udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Reguleret for særlige poster var resultatet 181 mio. kr. (+8%) højere end sidste år, hvilket er en følge af øget indtjening i Carlsberg Breweries. Carlsberg A/S andel af resultatet Carlsberg A/S andel af resultatet udgjorde 956 mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Reguleret for særlige poster var resultatet 84 mio. kr. højere end sidste år svarende til en stigning på 8%. Stigningen kommer fra den øgede indtjening i Carlsberg Breweries. Koncerngoodwill Goodwill er efter ny regnskabspraksis i 2002 aktiveret og udgør 31. december ,1 mia. kr. efter foretagne afskrivninger på i alt 379 mio. kr. i året. Der er foretaget test af de goodwillbeløb, hvor selskabernes resultatudvikling ikke har levet op til forventningerne. Disse test, der er baseret på seneste gennemarbejdede forretningsplaner, har vist, at der ikke er behov for nedskrivning af de aktiverede goodwillbeløb. Egenkapital Koncernegenkapitalen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Moderselskabets andel af egenkapitalen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Egenkapitalen er positivt påvirket af årets resultat efter fradrag af udbyttebetalingen for 2002 og tilgang i forbindelse med den nye struktur i Asien samt negativt påvirket af valutakursreguleringer og udbetaling til minoriteter. Pensionsforpligtelser Der er ved årsafslutningen foretaget analyser af eventuelle uafdækkede pensionsforpligtelser, som i al væsentlighed vedrører selskabet i England. Den samlede underdækning andrager ca. 0,7 mia. kr. (2002: ca. 1,0 mia. kr.), hvilket under uændrede forudsætninger vil medføre driftsmæssige meromkostninger de kommende år i størrelsesordenen mio. kr. Andre hensættelser Andre hensættelser udgjorde 360 mio. kr. ultimo 2003 (198 mio. kr. ultimo 2002). Tilgangen på denne post er en konsekvens af de tidligere omtalte restruktureringer, hvortil der er hensat til forventede omkostninger. Der har i perioden været et forbrug svarende til det planlagte. Investeringer Årets samlede nettoinvesteringer udgjorde 1,4 mia. kr. mod 4,1 mia. kr. sidste år. Investeringerne vedrører primært nye produktionsanlæg i Vesteuropa og i BBH samt i mindre grad køb af virksomheder. Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto, er 1,8 mia. kr. mindre end sidste år og skyldes især frasalg af aktiver, som er blevet overfl ø- dige på grund af gennemførte restruktureringsprojekter m.m. Virksomhedskøb har i 2003 været noget under sidste års niveau, mens opkøb af minoritetsinteresser har været noget højere. Disse minoritetskøb indregnes dog ikke som en investering, men under fi nansiering i pengestrømsopgørelsen. Likviditet og netto rentebærende gæld Cash fl ow fra driften udgjorde 4,5 mia. kr. mod 5,6 mia. kr. sidste år, mens frit cash fl ow udgjorde 2,6 mia. kr. mod 1,6 mia. kr. sidste år. Det i Carlsberg RESULTAT FØR SKAT (MIO. KR.) 12 MDR. EGENKAPITALENS FORRENTNING (%) 12 MDR / /

17 14 LEDELSESBERETNING Breweries gennemførte projekt med henblik på reduktion af investeret kapital har bidraget positivt til cash fl owet for 2003 og endvidere bidraget til, at afkast af investeret kapital (ROCE) i Carlsberg Breweries steg med ca. 0,2%-point til 11,7%. Den netto rentebærende gæld udgjorde 8,9 mia. kr., hvilket er 2,0 mia. kr. mindre end sidste år. Likviditetsberedskabet, som er sammensat af likvide beholdninger og børsnoterede værdipapirer, udgør pr. 31. december ,2 mia. kr. (2002: 3,0 mia. kr.) opgjort efter børskurs. Hertil kommer uudnyttede kreditfaciliteter i størrelsesordenen 5,9 mia. kr. (2002: 6,7 mia. kr.). I 2004 vil likviditetsberedskabet blive væsentligt påvirket af de tidligere nævnte akkvisitioner vedrørende Holsten-Brauerei samt 40% af aktierne i Carlsberg Breweries. I forbindelse med Carlsberg Breweries akkvisitionen er det i fi nansieringsplanen forudsat, at der vil blive foretaget en kapitalforhøjelse i Carlsberg A/S i første halvår af Udviklingen i de en kel te regioner Vesteuropa Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 8,4 9,0 Salg af øl (mio. hl) 24,4 23,7-3 Samlet for Vesteuropa blev realiseret en mindre volumennedgang på øl på 3% til 23,7 mio. hl. Resultat af primær drift ved uændrede valutakurser for regionen blev 201 mio. kr. (9%) større end sidste år, mens overskudsgraden på 9,0% var 0,6%- point over sidste års niveau. Fremgangen har totalt set været lidt under det forventede, hvilket især skyldes udviklingen på det svenske marked. Nettoomsætningen var lidt større end sidste år ved uændrede valutakurser. Omregnet efter aktuelle valutakurser faldt omsætningen med ca. 0,8 mia. kr. (-3%) til 26,2 mia. kr., hvilket primært skyldes valutakursudviklingen i GBP. Resultat af primær drift var 201 mio. kr. større end sidste år ved uændrede valutakurser (+9%). Omregnet til aktuelle valutakurser var resultat af primær drift 95 mio. kr. større end sidste år (+4%), jf. efterfølgende kommentarer til de enkelte markeder. I Norden har salget af øl i perioden været svagt faldende, og især Carlsberg Sverige har haft nedgang. Markederne var præget af hård priskonkurrence, øget grænsehandel, hvor profi tabiliteten er lavere, og pres på markedsandele. I Sverige resulterede de i august igangsatte analyser og forhandlinger om omkostningsbesparelser i en beslutning om lukning af bryggeriet i Bromma, hvorefter produktionen til det svenske marked samles i Falkenberg suppleret med kapacitet fra bryggeriet i Valby (Danmark). I Storbritannien har Carlsberg-mærket opnået en fremgang på 13%, mens Tetley s har fastholdt volumen i det faldende ale-marked. Valutakursudviklingen, øgede omkostninger til logistik samt pensioner har haft negativ påvirkning på resultat af primær drift i forhold til sidste år, men dette mere end opvejes af indtægter fra solgte bryggeriejendomme og andre tiloversblevne bryggeridriftsmidler. Efter et lidt svagt første halvår var markedet i Sydeuropa i 2. halvår generelt bedre end sidste år, hvilket især skyldtes et væsentligt bedre sommervejr end året før. Feldschlösschen i Schweiz SOLIDITETSGRAD (%) GEARING (%) / /

18 LEDELSESBERETNING 15 har efter gennemførelsen af restruktureringsprojekter fået tilpasset omkostningsstrukturen og forbedret forretningsgangene, hvorfor resultat af primær drift er væsentligt over sidste år. I Carlsberg Italia har en nærmere gennemgang af debitorerne resulteret i en betydelig nedskrivning og medført et resultat af primær drift væsentlig under sidste år. Østeuropa Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 17,0 16,7 Salg af øl (mio. hl) 23,6 25,6 +8 I regionen blev der realiseret en volumenvækst på 8% og et totalt salg på 25,6 mio. hl. Resultat af primær drift var ved uændrede valutakurser mio. kr. eller 12% større end sidste år. De relativt høje overskudsgrader er ved uændrede valutakurser stort set fastholdt i 2003, hvilket er et resultat af forbedring i Türk Tuborg, Tyrkiet, hvor resultatet er markant forbedret i kraft af en gennemført opstramning af virksomhedens forretningskoncept, mens der i BBH, jf. efterstående kommentarer, har været en nedgang. Nettoomsætningen steg med 14% ved uændrede valutakurser. Omregnet efter aktuelle valutakurser faldt nettoomsætningen med 2% til 7,3 mia. kr. Resultat af primær drift var 12% større end sidste år ved uændrede valutakurser. Til aktuelle valutakurser udgjorde resultat af primær drift mio. kr. mod mio. kr. sidste år (-4%). Der har været nedgang i resultat af primær drift i BBH, mens bl.a. Polen og især Tyrkiet har opnået betydelig fremgang. I BBH (50%) steg nettoomsætningen med 8% ved uændrede valutakurser. Omregnet til aktuelle valutakurser faldt nettoomsætningen med ca. 6% til mio. kr. Volumen steg med 8%, hvilket var mere end markedsvæksten, og BBH vinder således fortsat markedsandele. Valutakursudviklingen er delvist modsvaret af volumenfremgang og moderate salgsprisforhøjelser. BBHs markedsandel i Rusland var 33%, hvilket er lidt højere end sidste år. Resultat af primær drift i BBH på 986 mio. kr. er 245 mio. kr. under sidste år, væsentligst på grund af valutakursudviklingen med 144 mio. kr., men også fordi salgspriserne ikke er øget i takt med infl ationen. Ved uændrede valutakurser blev overskudsgraden i BBH således lidt mindre end sidste år, hvilket var en konsekvens af et ændret salgsmix og en stigning i salgspriser, der var lavere end infl ationen. Det russiske ølmarked forventes i 2004 at vokse med ca. 5%, og BBH forventes fortsat at vokse med mere end markedet. BBH har i 2003 haft et positivt frit cash fl ow især på grund af betydeligt lavere investeringer i materielle anlægsaktiver. I 2004 forventes investeringsniveauet at blive noget lavere end i I de øvrige selskaber i regionen har der været tale om et resultat en del over sidste års niveau. Türk Tuborg (Tyrkiet) har som tidligere nævnt vist betydelig fremgang og opnået et positivt resultat, der var større end forventet i forretningsplanen. I Polen har de sammenlagte Carlsberg-virksomheder haft salgsfremgang og realiseret omkostningsbesparelser, hvilket har medført et resultat noget over sidste år. Opbygningen af et nyt marked på Balkan har efter tre akkvisitioner i 2002 en negativ indvirkning på resultatet for RESULTAT PR. AKTIE 12 mdr. PAYOUT RATIO (%) / /

19 16 LEDELSESBERETNING Asien Ændring Mio. kr. 2002* 2003** i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%)*** 21,4 17,6 Salg af øl (mio. hl) 4,2 5,1 +21 * Tallene vedrører joint venture strukturen. ** Tallene for første halvår vedrører joint venture strukturen. *** Eksklusiv det one-line konsoliderede bryggeri Hite (Sydkorea) samt effekten fra resultatgarantien for selskaberne i Thailand. ændringer i forbrugsmønstret (SARS). One-line konsoliderede bryggerier indgår med 162 mio. kr. (især Hite, Sydkorea), mens resultatgarantien for selskaberne i Thailand, som er medregnet i 1. halvår, bidrog med 62 mio. kr.. CARLSBERG BREWERIES' SALG MIO. HL ØL PRO RATA Vesteuropa Østeuropa Asien Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Pte. Ltd.) for 1. halvår af 2003 og for 2002 er baseret på en 50/ 50% joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia Pte. Ltd. pro rata konsolideres. Carlsberg har, jf. fondsbørsmeddelelse af 1. august 2003, ophævet joint venturet, hvorfor den regnskabsmæssige behandling er ændret i overensstemmelse hermed med virkning fra 1. juli Dette har ikke haft nogen væsentlig indfl ydelse på resultat af primær drift i 2003, idet bortfaldet af indtjeningen fra de thailandske aktiviteter (inklusive overskudsgarantien) modsvares af, at indregningen af Carlsberg Asias resultat ændres fra 50% til 100%. Proforma tal for 2002 og 2003 efter den nuværende struktur kan ses i regnskabet. Der er i forbindelse med ophævelsen af joint venturet i Asien tilgået koncernegenkapitalen 656 mio. kr., som modsvarer en tilsvarende nedskrivning foretaget i forbindelse med indgåelsen af aftalen om etablering af joint venturet i Asien. Carlsberg er fortsat overbevist om, at der er gode udviklingsmuligheder i Asien, og at der er et betydeligt potentiale for Carlsberg-mærket i regionen. Nettoomsætningen steg til mio. kr., hvilket kan tilskrives den nye struktur i Asien efter opsigelsen af joint venture aftalen. Valutakursudviklingen har haft en negativ påvirkning i perioden. Resultat af primær drift faldt med 16 mio. kr. i forhold til sidste år, primært som følge af den negative valutakursudvikling (-74 mio. kr.). Selskaberne i Malaysia, Hong Kong, Singapore og Vietnam udviste alle fremgang i 2. halvår. Fremgangen opvejer første halvårs tilbagegang, der skyldtes

20 LEDELSESBERETNING 17 Resultatforventninger for 2004 Resultatforventningerne for 2004 er i forhold til 2003 væsentligt påvirket af købet af de resterende 40% af aktierne i Carlsberg Breweries. Købet påvirker resultatlinierne fi nansielle poster og goodwill-/varemærkeafskrivninger negativt, mens skat og minoritetsinteresser påvirkes positivt. Koncernegenkapitalen vil blive påvirket med afgangen af Orkla ASA s minoritetsandel af Carlsberg Breweries. Ved uændrede valutakurser forventes en mindre stigning i nettoomsætningen bl.a. drevet af en fortsat forventning til volumenfremgang på Carlsberg-mærket og organisk vækst i Østeuropa. Nettoomsætningen vil herudover blive forøget med ca. 2,5-3,0 mia. kr., hvis Holsten-Brauerei akkvisitionen gennemføres. Resultat af primær drift, som ikke er væsentlig påvirket af købet af de resterende 40% af aktierne i Carlsberg Breweries, forventes at udgøre 3,5 til 3,7 mia. kr. Carlsbergs andel af resultatet (før effekten af afskrivning på varemærker og goodwill) udgjorde i mio. kr. Denne forventes i 2004 at stige til 1,3-1,4 mia. kr. baseret på 100% s ejerskab af Carlsberg Breweries og beregnede fi nansieringsomkostninger til akkvisitionen. Afskrivning på varemærker og goodwill forventes ikke tilladt med overgangen til IFRS/IAS fra 1. januar 2005, idet der i stedet skal foretages årlige impairment test af værdierne. Endvidere skal der i forbindelse med overgangen til IFRS/IAS udarbejdes et nyt 2004-regnskab, hvorfor også sammenligningstal i 2005 for 2004 forventes at være eksklusiv goodwill-/varemærkeafskrivninger. Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne meddelelse, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes væsentligt af for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktionsog distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsbetingede forhold, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. Tvister i forbindelse med ophævelsen af joint venturet i Asien skal afgøres ved voldgift i London, hvor Chang Beverages har indledt voldgiftssag mod Carlsberg Breweries A/S. Chang Beverages kræver, at Carlsberg Asia skal fortsætte som joint venture, alternativt at Carlsberg Breweries betaler en erstatning. Carlsberg Breweries afviser alle Chang Beverages krav. Kun i det omfang lovgivningen m.v. foreskriver det, vil Carlsberg opdatere og justere de specifi kt angivne forventninger. Incitamentsprogrammer Til direktion og andre ledende medarbejdere i Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S, i alt ca. 40 medarbejdere, blev der i 2003 tildelt i alt aktieoptioner med en udnyttelseskurs på 225,13 ( i 2002 til en udnyttelseskurs på 339,91). I 2004 tildeles til ca. 130 personer ca optioner til en udnyttelseskurs, der beregnes som gennemsnittet af børskursen på de fem første børsdage efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen. Den samlede værdi af optioner tildelt i perioden kan herefter opgøres til ca. 34 mio. kr. Generalforsamling Selskabets generalforsamling afholdes torsdag den 18. marts 2004 kl i Radisson SAS Falconer, Falkoner Allé 9, Frederiksberg. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen foreslår, at der betales udbytte med 5,00 kr. pr. aktie, hvilket som sidste år svarer til 25% af aktiekapitalen. Hertil medgår 304 mio. kr., idet der ikke betales udbytte på egne aktier. Det resterende overskud på 652 mio. kr. foreslås henlagt til reserver. Den trykte årsrapport Nærværende årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2003 Tyrkiet Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Investerer i medarbejdere og mærker Det er et regionalt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Carlsberg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere