Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!"

Transkript

1 Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november afd., sag B Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler) mod [person1] (advokat Khuram Ahmed) Tidligere instans: Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Afsagt af dommerne: Olaf Tingleff, Jan Uffe Rasmussen og Dorte Nørby Retten i Glostrups dom af 12. juli 2013 (BS 10J-4197/2011) er anket af Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] A/S med påstand om frifindelse vedrørende indstævntes post 1, 2 og 3, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. Overfor indstævntes påstand vedrørende post 4 påstår appellanten stadfæstelse, subsidiært frifindelse, og mere subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. Indstævnte, [person1], har for så vidt angår posterne 1, 2 og 3 påstået stadfæstelse. Angående post 4 er der nedlagt selvstændig påstand om, at appellanten tilpligtes at betale kr. med tillæg af procesrente fra den 26. oktober Supplerende sagsfremstilling [person1] blev den 1. oktober 2008 ansat som systemudvikler hos [virksomhed1] A/S (herefter kaldet [virksomhed1]). [virksomhed1] bortviste den 22. juni 2011 [person1] på grund af et konstateret misbrug ved køb og betaling af togbilletter via den af arbejdsgiveren ejede mobiltelefon. Ved senere optælling viste det sig, at [person1] fra den 1. januar 2011 til den 31. maj 2011 havde købt billetter for en række forskellige beløb på maks. 57,60 kr. til i alt 1.282,40 kr. Der fremgår ingen retningslinjer for brug af arbejdsmobiltelefon i [virksomhed1] s personalehåndbog. [person1] rettede efter byrettens dom henvendelse til Finansforbundet, der ved brev af 28. februar 2014 meddelte, at forbundet ikke havde iværksat eller agtede at iværksætte fagretlig behandling vedrørende overtrædelse arbejdstidsloven. Om baggrunden herfor oplyste Finansforbundet ved brev 1 af 5

2 af 28. juli 2014, at [person1] ikke på noget tidspunkt havde anmodet Finansforbundet om bistand. Det fremgår endvidere, at [person1] ikke længere er medlem af Finansforbundet. Forklaringer Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af [person1] og [person2]. [person1] har supplerende forklaret blandt andet, at han brugte sin arbejdsmobiltelefon til telefonopkald, til at sende sms er, til at surfe på internettet og til at køb af togbilletter. Han brugte ikke telefonen til køb af andre ydelser. [virksomhed1] havde ikke oplyst, hvad telefonen måtte bruges til, og han undersøgte det heller ikke selv. Han begyndte at købe togbilletter i 2010, da dette blev muligt. Dengang var der ikke nogen, der henvendte sig til ham om forbruget. Det var først den 21. juli 2011, at han blev konfronteret med billetkøbene. Han tilbød at betale for billetterne. Han troede indtil da, at han måtte forbruge for indtil kr. om året, fordi han blev multimediebeskattet af dette beløb. Han gik ud fra, at han kunne bruge telefonen til alt, ligesom man kan bruge sin løn til alt. Han talte hverken med ledere eller kollegaer herom. Han huskede, hvor meget han havde forbrugt, så han var sikker på ikke at bruge mere end kr.. Han noterede ikke ned, hvor meget han købte for. Det var ikke et problem, da han havde en god hukommelse. Han brugte ikke arbejdsmobiltelefonen til daglig transport. Det var kun i nødsituationer, han købte billetter via arbejdsmobiltelefonen. Han ville ikke medtage både sin egen telefon og arbejdsmobiltelefonen. [virksomhed1] havde ikke vejledt om konsekvensen af multimediebeskatningen. Han tror, at hans telefonregning blev udtaget til stikprøvekontrol på grund af en uoverensstemmelse mellem ham og hans nærmeste leder. Han fik ingen advarsel før bortvisningen. [person2] har supplerende forklaret blandt andet, at han fortsat er ansat hos [virksomhed1], men at han ikke længere er tillidsmand. I deres overenskomst står, at merarbejde helst skal undgås, og der er fastsat en grænse for overarbejde. Lønsedlerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvor længe der reelt er arbejdet. Hvis man under en vagt er blevet konsulteret en halv time, har man for eksempel ret til at skrive tre timer på. Der er to telefonordninger. Lederne har fri telefon. De øvrige arbejdsmobiltelefoner er vagttelefoner. Det var en vagttelefon, som [person1] havde. Brugen af vagttelefoner har været drøftet på et samarbejdsudvalgsmøde efter [person1]s bortvisning. Der var et ønske om af få afklaret, hvorvidt der kunne være tvivl om privat brug af en vagttelefon. Der var ingen tvivl blandt de fremmødte. Han blev ikke multimediebeskattet ved brug af sin vagttelefon, da den ikke var til privat brug. Procedure Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter. [virksomhed1] har supplerende gjort gældende, at [person1]s opgørelse af post 1-4 er i strid med regler og fast praksis, idet der uberettiget er henset til overarbejdsbetaling, som gennemsnitligt har andraget kr. pr. måned. Ved tilkendelse af erstatning samt godtgørelse efter funktionærloven svarende til tre måneders løn og efter arbejdstidsloven svarende til en månedsløn vil kravet herefter i givet fald andrage ,13 kr. [virksomhed1] har i sit påstandsdokument for landsretten præciseret sine anbringender vedrørende post 4 således:... 2 af 5

3 at der ikke er adgang til at anvende undtagelsesbestemmelsen i Arbejdsretslovens 11, stk. 2, hvorefter sag kan anlægges ved de almindelige domstole, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, at bevisbyrden for at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet påhviler indstævnte, jf. bestemmelsens ordlyd, og at denne bevisbyrde ikke er løftet, idet indstævnte ikke har anmodet Finansforbundet, som den overenskomstbærende organisation, om at iværksætte fagretlig behandling af kravet... hvilket er en forudsætning for at kunne påberåbe sig Arbejdsretslovens 11, stk. 2. Det er i den sammenhæng derfor også forkert, om end uden relevans, når indstævnte anfører, at PROSA ikke har respekteret appelindstævnte i nærværende sag, jf. partsbetegnelsen i hele skriftvekslingen for 1. instans, senest sagsøger/indstævntes påstandsdokument i 1. instans. Det gøres til støtte for appellantens subsidiære påstand om frifindelse gældende, at indstævnte har rejst krav om godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektivets 48 timers-regel vedrørende perioden 25. oktober 2010 til 25. februar , at indstævnte i denne periode arbejdede 47,79 timer i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid..., at der derfor ikke er sket overtrædelse af arbejdstidsdirektivet, at den af indstævnte i ankeduplikken foretagne opgørelse for perioden, 11. oktober 2010 til 11. februar 2011, er irrelevant og ikke omfattet af indstævntes påstand, idet opgørelsen ifølge indstævntes bemærkninger i ankeduplikken alene er medtaget For at tydeliggøre problemstillingen, og at der i øvrigt heller ikke foreligger en overtrædelse vedr. perioden 11. oktober 2010 til 11. februar 2011, idet den gennemsnitlige arbejdstid udgør 47,48 timer. Det gøres til støtte for appellantens mere subsidiære påstand om frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb, gældende, at en overtrædelse af arbejdstidsdirektivets 48 timers-regel i så fald er så ubetydelig, at der kun er grundlag for at tilkende indstævnte en helt symbolsk godtgørelse, at en godtgørelse beregnet på grundlag af en månedsløn efter praksis maksimalt kan opgøres på grundlag af en 48 timers arbejdsuge hvilket her vil sige svarende til kr.... [person1] har supplerende gjort gældende, at overarbejdsbetaling bør medtages ved opgørelse af posterne ligesom dette ofte sker ved beregning af løn under sygdom. Om post 4 har [person1] anført, at beregningen af arbejdsugens længde er i overensstemmelse med praksis, herunder U Ø. I sit påstandsdokument for landsretten har [person1] blandt andet tilføjet:... at appellanten har været i dialog og har haft forligsmøde... med appelindstævnte, hvorfor appellanten har accepteret, at PROSA var berettiget og relevant organisation, at domstolene er kompetent, jf. Arbejdsretslovens 11, stk. 2, idet appelindstævntes faglige organisation PROSA ikke har iværksat fagretlig behandling af kravet, ligesom PROSA ikke har repræsenteret appelindstævnte i nærværende sag..., at appelindstævnte derfor har godtgjort, at appelindstævntes faglige organisation PROSA ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, 3 af 5

4 at PROSA... ikke repræsenterer appelindstævntes i den retlige sag, har appelindstævnte godtgjort, at appelindstævntes faglige organisation PROSA ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, at... erklæring fra Finansforbundet, om at de ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, hvorfor kravet kan anlægges af appelindstævnte ved de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 2. Allerede af denne grund skal appelindstævntes påstand opgjort som post 4 fremmes ved de almindelige domstole. at appelindstævnte dermed har krav på behandling af godtgørelse for overtrædelse af 4 i lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet hos domstolene, at appelindstævnte har udført arbejde ud over 48 timer pr. uge i en periode på mere end 4 måneder, hvilket indebærer en overtrædelse af loven, at appelindstævnte har krav på godtgørelse jf. lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet 8, stk. 1, at denne godtgørelse kan fastsættes til en månedsløn med kr , som appellanten skal betale til appelindstævnte.... Landsrettens begrundelse og resultat Krav vedrørende løn, feriepenge og godtgørelse efter funktionærlovens 2 b Det er ubestridt, at [person1] via sin arbejdsmobiltelefon og for [virksomhed1] s regning købte private togbilletter for 1.282,40 kr. over en periode på fem måneder. Sagen angår, hvorvidt [person1] var berettiget til at antage, at [virksomhed1] var indforstået hermed, blot de årlige udgifter ikke oversteg kr. Det kan lægges til grund, at der i [virksomhed1] s personalehåndbogen ikke var givet vejledning om, hvilke private formål en arbejdsmobiltelefon kunne anvendes til, ligesom der ikke forelå nogen anden intern instruks herom. Landsretten finder, at det til trods herfor i det mindste burde have stået [person1] klart, at hans arbejdsmobiltelefonen var et arbejdsredskab, som ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept kunne benyttes til betaling af rent private udgifter. Dette understøttes af [person1]s egen forklaring om, at han kun benyttede arbejdsmobiltelefonen i nødsituationer, at han ikke orienterede nogen herom, og at han ikke foretog nogen registrering af, hvor store beløb, han herved i stilhed lod arbejdsgiveren betale. De af [person1] påberåbte skatteregler har heller ikke kunnet give [person1] en beskyttet forventning om, at hans dispositioner var berettiget over for [virksomhed1]. Det bemærkes herved, at det ikke kan lægges til grund, at [person1] fra [virksomhed1] har modtaget informationer, der kunne tyde på, at det forholder sig således. Der findes herefter at foreligge en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen har været berettiget, hvorfor landsretten tager [virksomhed1] s principale påstand til følge. Byrettens dom vedrørende post 1-3 ændres derfor, således at [virksomhed1] frifindes. Krav vedrørende godtgørelse efter arbejdstidslovens 8 Da [person1] ved indlevering af stævning fremsatte krav om godtgørelse efter arbejdstidslovens 8, havde han et dobbeltmedlemskab af Finansforbundet og Prosa. Arbejdstidsdirektivet er 4 af 5

5 implementeret i en standardoverenskomst, der er indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforeningen og Finansforbundet. Sager om fortolkning af eller brud på en kollektiv overenskomst fra en organiseret lønmodtager, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal afgøres efter de fagretlige regler. De civile domstole kan alene afgøre sager om krænkelse af rettigheder i henhold til en kollektiv overenskomst, såfremt den organiserede lønmodtager godtgør, at vedkommendes faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 2. Da [person1] ikke har godtgjort, at han har anmodet Finansforbundet om at rejse kravet i det fagretlige system, er han afskåret fra at få sit krav behandlet ved de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 1. Byrettens dom vedrørende post 4 stadfæstes derfor. [person1] skal betale sagsomkostninger for begge retter til Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] A/S med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift, kr. til udgifter til advokatbistand ekskl. moms for byretten og kr. til udgifter til advokatbistand ekskl. moms for landsretten. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgift til advokat er der ud over sagens værdi taget hensyn til dens omfang og varighed. Thi kendes for ret: Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] A/S frifindes vedrørende post 1, 2 og 3. Byrettens dom vedrørende post 4 stadfæstes. I sagsomkostninger for begge retter skal [person1] betale kr. til Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] A/S. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a af 5 URL TELEFON

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 Sag 243/2009 (2. afdeling) Energinet.dk (advokat Christian Kjær Clasen) mod Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A (advokat Finn Lænkholm) I tidligere

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere