Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov"

Transkript

1

2 Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til et tre-årigt uddannelsesforløb, men det faktum, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. (Vejledning nr om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) STU Favrskov består af to linjer E-linjen: Er en afdeling for unge med særlige be hov f.eks. multihandicap (fysisk og psykisk handicappede) med brug for megen kompenserende støtte nu og i deres fremtid. S-linjen: Er en linje for unge med særlige behov f.eks. unge med generelle indlæringsvanskeligheder, AFS-problematikker og psykiske problemer. De unge har et potentiale i forhold til arbejdsmarkedet og kan klare sig med begrænset kompenserende støtte. Optagelse For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet grundskolen, og du skal være mellem år, når STU forløbet påbegyndes. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der indstiller til visitationsudvalget, som på baggrund af be skrivelser og uddannelsesplan beslutter, om den unge tilhører målgruppen og derefter visiterer til ungdomsuddannelsen. Uddannelsen Målet med uddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Da mange af de unge står overfor at skulle flytte hjemmefra, vil der i uddannelsen blive lagt særlig vægt på at forberede og modne de unge til at flytte i egen bolig, eller alternativt til størst mulig selvstændighed i et voksenliv i botilbud Handicap. Målet er ligeledes at få afklaret den unges muligheder for eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse. Tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen vil tage afsæt i følgende: Uddannelsen er treårig og starter med en afklaringsforløb på max. 12 uger. Den indeholder det til enhver tid gældende timetal, der omfatter undervisning, rådgivning og vejledning samt praktik. De fysiske rammer for uddannelsen tilrettelægges og gennemføres ud fra individuelle behov og forudsætninger. Rammerne tilgodeser behov for undervisning, værkstedsaktiviteter og IT-baseret undervisning. Elevplaner UU-vejlederne er ansvarlige for den overordnede uddannelseesplan, der laves i samarbejde med eleven. STU udarbejder årligt en elevplan, der tager udgangspunkt i de overordnede mål i UU-planen. Uddannelsens indhold Afklaringsforløb: I starten af uddannelsen deltager den unge i et afklaringsforløb på STU Favrskov i op til 12 uger. Formålet er at afdække den enkeltes elevs personlige, sociale og faglige færdigheder herunder elevens motivation, øn sker og særlige behov. En almendannende del: Denne undervisningsdel retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. Med henblik på at fremme den unges selvværd, selvtillid og selvstændighed, vil der i undervisningen specielt blive lagt vægt på at udvikle den unges identitet og sociale rela tioner, så der dermed skabes grundlag for størst mulig selvbestemmelse i voksenlivet. Den vil ligeledes indeholde undervisning i fag som samfundsforhold, bo-træning, økonomi og arbejdskendskab m.m. En specifik, målrettet del: Den unge vil blive trænet i forskellige læringsmiljøer, som f.eks. skov- og havearbejde, pedelarbejde, madlavning og rengøring samt har mulighed for at deltage i

3 idrætsaktiviteter og forskellige kreative værksteder. Der vil også her blive arbejdet med den unges faglige niveau i dansk og matematik. Desuden vil der være individuelt tilrettelagte fag, som forbereder den unge til praktik. Arbejdspraktik: Praktikken kan foregå i eget regi, i offentlige eller private virksomheder. Målet med praktikforløbet er, at den unge får mulighed for at afklare fremtidige erhvervsønsker og erhvervsevner. STU har ansat en jobkonsulent, som i samarbejde med kontaktpersonen på STU finder arbejdspraktikpladser. Arbejds-praktikkerne er som regel længerevarende 1-3 gange om ugen. En periode kan vare 3-6 mdr. I nogle tilfælde længere. Der kan også være mulighed for kortvarig praktik af f.eks. en uges varighed. Det er vigtigt, at eleven og - så har tilknytning til STU uddannelsen imens eleven er i arbejdspraktik. Arbejdskendskab: I arbejdskendskab vil der være besøg i forskellige virksomheder, for at opnå konkrete erfaringer med forskellige brancher. I den forbindelse vil der blive talt om formelle og uformelle kompetencer, som er vigtige i hver enkelt branche. Der vil blive undervist i påklædning, initiativ, interesser for jobbet med mere. Eleverne vil udarbejde et CV, som de kan præsentere for virksomheden når de skal søge praktik samt undervisning i at kunne gennemføre en jobsamtale. STU Favrskov kan tilbyde praktik i eget regi indenfor følgende områder: Naturværket Havearbejde Køkken Rengøring Pedelfunktion Kreative værksteder Fag på S- og E-linjen Almen daglig læring: Transport Der arbejdes med elevens evne til at klare offentlig transport i forbindelse med skole, praktik/arbejde og fritid herunder at være i stand til at læse køreplaner og købe billet. Madlavning Der arbejdes med elevens kendskab til sund og varieret kost. Der arbejdes der med udarbejdelse af madplan, indkøb og tilberedning, samt borddækning, oprydning og hy - giejne. Økonomi Der arbejdes med hverdagsmatematik, bl.a. elevens kendskab til pengenes værdi og evne til at styre egen økonomi. Botræning Der arbejdes med elevens evne til at varetage de basale opgaver. Herunder f.eks. Oprydning og rengøring Tøjvask Vande blomster Køkkenhygiejne Indkøb Der arbejdes med elevens evne til at klare daglige indkøb. udformning af indkøbsseddel forholde sig til datomærkning på varer evne til at spørge om hjælp i en forretning vurdering af indkøbsbehov Håndtering af penge, bon osv Personlig hygiejne Der arbejdes med forståelse for vigtigheden af, at have en god personlig hygiejne. Undervisning STU tilbyder undervisning i dansk, kommunikation, talforståelse og matematik. derudover foregår der en meget praksisnær undervisning i dansk og matematik i den øvrige undervisning. Læsning og regning indgår eksempelvis i både madlavning og værkstedsfagene. Derudover arbejder vi med temafag, som f.eks. kan indeholde: livshistorie, venskaber, seksualundervisning eller medborgerskab. Ligeledes arbejdes der på at give den enkelte elev viden om de virksomheder og forskellige arbejdsfunktioner, der realistisk set kan have interesse for den pågældende.

4 Pedel Pedelarbejde er et tilbud til de elever, der gerne vil lære hvilke opgaver, der opstår i egen bolig, og hvordan de praktisk løses. Det kan f.eks. være at hænge billeder op, skifte pærer, sørge for at der bliver saltet, når der bliver glat og bortskaffelse af storskrald samt lugning af ukrudt. Kreativ I kreative fag bliver eleverne præsenteret for forskellige teknikker og metoder indenfor de fritids-og hobbybetonede aktiviteter. Målet er: At eleven får mulighed for fordybelse i lystbetonede aktiviteter og arbej de med egen fantasi og skabende evne. At eleven igennem kreative processer oparbejder koncentrationsevne. At eleven gennem kreative processer træner koncentration og finmotorik. Der arbejdes løbende med forskellige projekter. Information om aktuelle projekter findes på stu.favrskov.dk. Træ- og metalværksted Træ: I samarbejde med Favrskov Naturcenter, arbejder vi med forskellige projekter i træ, f.eks. bord/bænke sæt. Dette kan være et skridt på vejen til en praktik i en privat virksomhed (tøm mer/snedker). Metal: I dette fag arbejder vi med forskellige em ner i metal. Det kunne være at bygge egen grill eller bålsted m.m. Dette kan være et skridt på vejen til en praktik i en privat virksomhed (ma skin- / smedevirksomhed). Desuden er der mulighed for at arbejde med scooter/knallert, cykel, bil gerne egne køretøjer. Ungdomsliv Der arbejdes f.eks. med relationer og venskaber, der arrangeres aktiviteter og oplevelser med udgangspunkt i elevens ønsker i relation til emnet. Vi tilbyder følgende på STU-E Ridning Fysioterapi Svømning Fitness Sanse-stimulation Motion STU Favrskov lægger vægt på, at eleverne lærer at have en aktiv og sund hverdag, og forhåbentligt kan motivere til også at være en god form for fritidsaktivitet. Elevråd STU har et elevråd. Elevrådets opgave er at arbejde for at øge elevernes indflydelse på deres egen situation og undervisningsforhold. Der afholdes elevrådsmøde hver tred - je måned. Elevrådet er et billede på, hvordan demokratiet kan fungere i praksis og en øvelse i at repræsentere andres synspunkter. Der planlægges en studietur hvert år i slutningen af skoleåret. Udgifter forbundet med skoleopholdet: Studieturene er delvist selvfinansierende af eleverne. Der opkræves et beløb i forhold til studieturene. Der kan opkræves beløb i forhold til tilbudte fester, overnatninger og andre ikke undervisningsrelaterede aktiviteter. Vejledning: Den unge vil løbende få vejledning omkring uddannelsen og målsætningerne i forhold til egne mål i uddannelsesplanen. Kompetencebevis: Ved ungdomsuddannelsens afslutning udsteder skolen et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kom - petencer i hele uddannelsesforløbet. Afbrydes ungdomsuddannelsen, udstedes et kom - petencepapir for de færdiggjorte uddannelseselementer.

5 Telefonisk træffetid: og Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Telefonisk træffetid: og Lukkedage: Skolen har lukket på alle helligdage, samt de 3 dage op til Påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag Befordring til og fra STU Favrskov: Der er mulighed for at få dækket befordringsudgifter eller blive transporteret efter gældende regler. For at understøtte de unges selvhjulpenhed og selvstændighed, vil STU Favrskov arbejde på, at så mange elever som muligt benytter offentlig transport til og fra skolen. Politiker: Sociale netværk. eks. Facebook: Ansatte & elever er ikke venner, så længe eleverne er indskrevet på STU. Udveksling af privat tlf. nr: Personalet udleverer ikke egne telefonnumre til eleverne. Rygepolitik: Al rygning forgår udendørs på de anviste rygeområder. Mobil: Bruges kun i pauser, medmindre man venter et vigtigt opkald. Alkohol: I forhold til Favrskov kommunes generelle alkoholpolitik: Ved fester har eleverne mulighed for at nyde en enkelt genstand. Praktiske informationer Adresser: STU Favrskov E-linje Ellemosevej Hadsten S-linje Stationsstræde Hadsten Tlf.: # tast 1for kontor # tast 2 for S-linjen # tast 3 for E-linjen Ferielukning: Vinterferie: uge 7 Sommerferie: uge: 27, 28, 29, 30 og 31 Efterårsferie: uge 42 Juleferie fra d til første normale arbejdsdag efter nytår Vil du vide mere om mulighederne og praktiske forhold på STU Favrskov? Ring til Ungdommens Uddannelsesvejledning, tlf med Nyttige links: spørgsmål eller hvis du vil besøge STU linjerne uu-favrskov.dk https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139222

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

HKI STU. It uddannelsen. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner

HKI STU. It uddannelsen. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner It uddannelsen It-uddannelsen HKI STU i samarbejde med TEC For unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser/Asperger Syndrom HKI STU 2014 [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere