at han kun nåede at bestride posten i ni dage. Så døde han som følge af en hård operation, og en ny borgmester, Aage E. Jørgensen tog over.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at han kun nåede at bestride posten i ni dage. Så døde han som følge af en hård operation, og en ny borgmester, Aage E. Jørgensen tog over."

Transkript

1 Gentofte dengang og nu Et valglokale anno I midten af billedet ses formand for kommunalbestyrelsen oberst H. P. Parkov i lyst tøj blandt de tilforordnede. Valget her på billedet foregik den 6. juli 1920 på Hellerup Skole. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) Valg i Gentofte Når vi om kort tid går til stemmeboksene, så er det på næsten samme måde som for 100 år siden. For selvom den digitale tidsalder er en realitet, sætter vi stadig et kryds med blyant på stemmesedlen inde bag forhænget i stemmeboksen. Men rammerne for det lokale demokrati har alligevel ændret sig. Gentofte Sogneforstanderskab og Sogneråd Gentofte fik lokalt selvstyre i 1842, da Gentofte Sogneforstanderskab blev en realitet under ledelse af formand F. G. Lindorff. Det var den højstbeskattede femtedel af vælgerne, der valgte størstedelen af medlemmerne og kun mænd havde stemmeret. I 1868 skiftede Sogneforstanderskabet navn til Gentofte Sogneråd. I 1903 fik Gentofte sit første rådhus på Rådhusvej i Charlottenlund. Tidligere blev møderne holdt i ydmyge lokaler ved Jægersborg Kaserne. Kvinder får stemmeret Første gang kvinder kunne stemme til et kommunevalg var i Her blev skoleinspektrice frøken Kirstine Sørensen valgt ind i Sognerådet, som den første kvinde. Fra 1920 skiftede sognerådet navn til kommunalbestyrelse. Oberst H. P. Parkov var en markant og respekteret leder af kommunalbestyrelsen i perioden Gentoftes først borgmester I 1934 opnåede Gentofte købstadslignende rettigheder. Det betød, at kommunen kunne grundlægge en tidssvarende administration, der passede til den eksplosive befolkningstilvækst i 1930 erne. Og for første gang kunne formanden for kommunalbestyrelsen kalde sig borgmester. Den første borgmester i Gentofte blev oberst Parkov, som havde været formand for Gentofte Kommunalbestyrelse i 25 år. Han havde arbejdet hårdt og fokuseret på at opnå retten til borgmestertitlen tragisk er det, at han kun nåede at bestride posten i ni dage. Så døde han som følge af en hård operation, og en ny borgmester, Aage E. Jørgensen tog over. Nyt rådhus I 1936 blev det nuværende rådhus på Bernstorffsvej 161 indviet, og dermed var der skabt gode rammer om det fremtidige politiske og administrative liv i kommunen. I løbet af 1950 erne gik udviklingen i fuld fart frem mod skabelsen af en moderne forstadskommune. På Gentofte Rådhus var der travlhed med at opbygge den kommunale service til borgerne fra vugge til grav under ledelse af først borgmester Aage E. Jørgensen indtil 1955 og derefter Aage L. Østerberg. Siden 1960 erne har Gentofte haft følgende borgmestre: Børge Sieverts ( , Jørgen Gotfredsen ( ), Birthe Philip ( ) og Hans Toft (siden 1993). Et glimt ind i rådssalen under et af Kommunalbestyrelsens møder i (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) Oberst H. P. Parkov til venstre blev i 1934 Gentoftes første borgmester og kunne som den først iføre sig borgmesterkæden. I baggrunden skimtes modellen til det nye rådhus, som blev indviet i (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) Gentofte Lige Nu udgives af Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Telefon Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Marianne Grundsøe Telefon Indlæg til bladet består af bidrag fra medarbejdere i Gentofte Kommune. Gentofte Lige Nu udkommer 6 gange om året til alle husstande i Gentofte Kommune. Næste nummer af Gentofte Lige Nu husstandsomdeles som indstik i Villabyerne december. Hvis bladet udebliver, kontakt Villabyerne på Gent fte Information fra din kommune oktober 2013, 12. årgang, oplag

2 Børnekultur Børnebibliotekerne gennemgår en rivende udvikling. I fremtiden vil børnenes biblioteker være små kulturhuse for børn. Budget 2014 Kommunalbestyrelsen har indgået budgetaftale for Side Side 13 MOVE EAT LEARN Tre skoler i Gentofte Kommune indleder samarbejde med en skole i Nairobi, Kenya. Side 10 JAC fyldte 40 Der var fest, dans og prisoverrækkelse, da Job og Aktivitetscentret fejrede 40 års jubilæum. Side 3 Hjælp til hjælpemidler Nu kan ældre og handicappede borgere få hjælp af en terapeut på hjælpemiddeldepotet. Side 6 Information fra din kommune oktober årgang Gent fte Gentoftes nye genbrugsstation er åben Temaopslag side 4-5

3 Bredt samarbejde om budgettet for 2014 Københavns drengekor under ledelse af Ebbe Munk sang for vetaranerne i Rådhushallen. For fjerde år i træk står et bredt flertal bag Gentofte Kommunes budget. Igen i år støtter 17 ud af de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer op om budgettet, som sikrer fokus på, at der skal være en solid balance i kommunens økonomi, en fortsat høj service og lav skat. Budgetaftalen er indgået af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Eyvind Vesselbo (Venstre), Socialistisk Folkeparti samt Marie Louise Gjern Bistrup (uden for partierne). Det brede samarbejde er rigtig positivt for alle i vores kommune og sikrer en fortsat konstruktiv dialog partierne imellem også i fremtiden. Kun Radikale Venstre og Mogens Vad (Venstre) står udenfor budgetaftalen. Med budgetaftalen er Gentofte sikret en fortsat solid og sund økonomi, høj service og en uændret lav skat og Gentofte er også næste år landets lavest beskattede kommune. Gentofte Kommune skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde for alle borgere. Derfor har partierne bag budgettet også prioriteret et stærkt fokus på den fortsatte gode kvalitet og indholdet i kommunens tilbud til børn, skoler, idræt og fritid samt ældre. Flagdag Gentofte fejrede lokale veteraner I aftalen er vi blandt andet enige om at styrke indsatsen for borgere med handicap og psykisk sygdom, at give et kompetenceløft af lærere og skoleledere i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen, og have fortsat fokus på digitalisering i forbindelse med bl.a. velfærdsteknologi og borgerservice. Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. 130 veteraner havde den dag taget imod kommunens invitation til at deltage i et stemningsfuldt arrangement i Rådhushallen, for Gentofteborgere, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.til arrangementet talte borgmester Hans Toft, generalløjtnant Kjeld Hillingsø og adm. dir., oberstløjtnant af reserven Peter Heering. Der var også sang med Københavns Drengekor under ledelse af Ebbe Munk. Budgetterne indeholder de kommende års store ud og ombygningsprojekt, som skal modernisere institutioner og boliger på Bank-Mikkelsens Vej, så de mange borgere med handicap og vore dygtige medarbejdere kan få gode og moderne bygninger og faciliteter. Vi fortsætter samtidig med planlagte initiativer og aktiviteter, blandt andet en fortsat modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger på skoler, daginstitutioner, fritidsområdet, ældreområdet og boliger. Endvidere med de planlagte nyanlæg, bl.a.gentofte Sportspark, Skovshoved Havns udvidelse, skateranlæg og skaterhal, musikbunkeren i Bernstorffsparken samt aktiviteterne inden for idrætslivet. Budgetlægningen har igen i år været præget af konsekvenserne af Folketingets udligningsreform fra sidste år. Gentofte Kommune skal som resultat af reformen fra 2014 hvert år betale 75 mio. kr. mere i udligningskat til andre kommuner. Det betyder, at Gentofte Kommune på landsplan er den kommune, der er hårdest ramt af den skærpede udligningslovgivning. Vi har forståelse for en vis udligning. Men når udligningsudgiften i 2014 udgør 48,7 % af indkomstskatterne, svarende til 2,2 mia. kr., så har det langt passeret grænsen for rimelighed. Lidt populært sagt begynder borgerne i Gentofte Kommune først den 27. juni 2014 at betale skat til Gentofte Kommune. Inden da går pengene til det øvrige land. Tankevækkende! Med venlig hilsen Borgerservice Endnu mere hjælp til selvbetjening i Kommuneservice Kommuneservice på rådhuset har indrettet nyt område, hvor der er endnu bedre plads til at borgerne kan benytte kommunens mange selvbetjeningsservices. Jeg er glad for at borgerne nu får endnu bedre mulighed for at benytte kommunens mange selvbetjeningsløsninger i Kommuneservice, hvor der er hjælp og vejledning lige ved hånden. Gentofte Kommune har fokus på de digitale løsninger, så det er vigtigt, at vi så også har faciliteter til at hjælpe borgerne med at lære dem at kende og komme godt i gang, siger borgmester Hans Toft. Selvbetjeningsområdet er forsynet med fem pc ere samt adgang til at printe. Vigtigst af alt er dog, at der er mulighed for hjælp lige ved hånden til eksempelvis NemID eller Genvej. Selvbetjeningsområdet har samme åbningstider som resten af Kommuneservice. Kommunens selvbetjeningsløsninger har åbent hele døgnet hele ugen via din egen smartphone, tablet eller pc. Hans Toft Borgmester 2 GENTOFTE /OKTOBER 2013/OM KOMMUNEN

4 Budget 2014 Fortsat høj service og uændret landets laveste beskatning Med budgettet for 2014 er kommunen sikret en fortsat robust økonomi samtidig med der er midler til investeringer og serviceforbedringer. Blandt andet skal dag- og botilbuddene på Bank-Mikkelsensvej moderniseres, og der skal i området udbygges med almennyttige boliger. Der indledes forhandlinger om at købe Copenhagen International School i Hellerup. 17 ud af 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen (Det Konservative Folkeparti, Socialdemokaterne, Eyvind Vesselbo (Venstre), Socialistisk Folkeparti, Marie Louise Bistrup) står bag budgettet for 2014, der sikrer kommunen en solid balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at der er afsat beløb til nye investeringer og serviceforbedringer. Skatter og takster holdes i ro, så kommunen har fortsat landets laveste skattetryk. Budgettet for 2014 rummer aftale om en række investeringer og serviceforbedringer. Blandt andet er parterne bag aftalen enige om at skabe nye, moderne faciliteter til nogle af de svageste grupper af borgere i kommunens dag- og botilbud på Bank- Mikkelsensvej. Et omfattende om- og udbygningsprojekt skal åbne området op og skabe sammenhæng til lokalsamfundet, blandt andet via integration af almene familieboliger. De allerede planlagte initiativer og aktiviteter fortsættes, blandt andet en fortsat modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger på skoler, daginstitutioner, fritidsområdet, ældreområdet og boliger. Endvidere med de planlagte nyanlæg, blandt andet Gentofte Sportspark, Skovshoved Havns udvidelse, skateranlæg og skaterhal, musikbunkeren i Bernstorffsparken samt aktiviteterne inden for idrætslivet. Som led i at skabe en sammenhængende ungeindsats vil kommunen indgå i konkrete forhandlinger om at opkøbe Copenhagen International School, finansieret af NESA-kapitalen. Området giver mulighed for at udvikle en vifte af tilbud til en bred kreds af unge, herunder at skabe attraktive studiemiljøer og skabe en tættere sammenhæng med lokalsamfund og erhvervslivet. Herudover er der aftalt: kompetenceløft af lærere og skoleledere i forbindelse med indførelsen af skolereformen udvikling af en frivillighedsstrategi styrkelse af indsatsen for borgere med psykisk sygdom styrkelse af kommunens arbejdsklausuler øget inddragelse af borgerne i politikudviklingen (f.eks. gennem flere 17 stk. 4 udvalg) fortsat digitalisering i forbindelse med velfærdsteknologi og borgerservice. Budgetaftalen for 2014 respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2014 indgået mellem Regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning. Du kan læse mere om næste års budget på Uændret skatteprocent og takster I 2014 vil skatteprocenten være uændret på 22,8 procent, grundskylden uændret på 16 promille og dækningsafgiften af erhvervsejendomme uændret på 10 promille. Styrkelse af arbejdsklausuler Med budgetaftalen styrker kommunen indsatsen for at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører på anlægsopgaver i Gentofte Kommune samt, at alle medarbejdere tilknyttet kommunens anlægsopgaver sikres overenskomstmæssige vilkår. Aftalen sikrer, at en entreprenør der overtræder arbejdsklausulen kan idømmes dagbøder som alternativ sanktion i situationer, hvor kommunen ikke ønsker at hæve kontrakten. Modernisering af bo- og dagtilbud på Bank Mikkelsens Vej Et omfattende om- og udbygningsprojekt skal modernisere institutioner og boliger på Bank-Mikkelsens Vej, så de mange borgere med handicap også der kan få gode og moderne bygninger og faciliteter. Samtidig skal området åbnes op og skabe sammenhæng til lokalsamfundet blandt andet via integration af almene familieboliger. Projektet har fokus på at skabe moderne og fleksible rammer, blandt andet via velfærdsteknologi, både for de nuværende og kommende beboere og brugere. For at gennemføre det udvidede projekt afsættes der yderligere ca. 81,6 mio. kr. i perioden udover de mider, der allerede er afsat. Projektet er i alt budgetteret til 141,6 mio. kroner. Køb af Copenhagen International School i Hellerup For at understøtte kommunens bestræbelser på at skabe en slagkraftig og sammenhængende ungeindsats, og sikre, at enhver ung i Gentofte enten er i arbejde eller under uddannelse, vil kommunen indlede konkrete forhandlinger om køb af Copenhagen International School, finansieret af NESA-kapitalen. Kompetenceløft af lærere og skoledere i forbindelse med indførslen af skolereformen Arbejdet med skolereformen, den nye læreraftale og det enkelte barns udvikling kalder på en styrket ledelsesindsats og nye ledelsesroller. Derfor skal der igangsættes et forløb, hvor forventningerne til ledelsen konkretiseres og understøttes af kompetenceudvikling. De afsatte midler til kompetenceudvikling skal målrettes til implementering af skolereformen og arbejdet med at øge ethvert barns kompetencer. Kompetenceudviklingsindsatsen skal fokuseres på synlig læring og udvikling i praksis, anvendelse af it i undervisningen, klasseledelse og inklusion. Her kommer pengene fra: Det bruges pengene til: 9 % 5 % 2 % 2 % 8 % 3 % 3 % 8 % 22 % 81 % 5 % 9 % 18 % 10 % 13 % Indkomstskat 22,8% Forbrug af NESA-kapital m.v. Udligning til andre kommuner Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Ejendomsskat (grundskyld 16 ) Lån til fjernvarme og ældreboliger Forebyggelse, rehabilitering og pleje af ældre Administration, puljer m.v. Øvrige skatter Skoler Veje, miljø m.v. Børn og unge Kultur og fritid Sociale ydelser Anlæg inkl. forsyning GENTOFTE /OKTOBER 2013/OM KOMMUNEN 3

5 TEMA: BÆREDYGTIGHED Gentofte Kommune vægter hensynet til miljøet højt og ønsker at bidrage til en bæredygtig anvendelse af ressourcerne. I kommunens indsats for en bæredygtig udvikling er der naturligvis opmærksomhed på at gavne miljøet, men samtidig skal de valgte løsninger også være hensigtsmæssige i et samfundsmæssigt og økonomisk perspektiv. Hvis klimaudfordringerne skal løses, så skal kommune, borgere og erhvervsliv løfte i flok og sætte fælles mål. Derfor er indsatsen i kommunen præget af et godt og tæt samarbejde med blandt andet kommunens grundejerforeninger, lokale virksomheder og interesseorganisationer, alt sammen med henblik på at øge borgerinddragelsen i de mange klima- og miljøaktiviteter. Kommunens årlige grønne regnskab og tilslutningen til de mange grønne aktiviteter i kommunen viser, at borgerinddragelsen virker, og det store engagement og den ansvarsfuldhed, som både kommune, institutioner og borgere udviser over for vores fælles fremtid er synlig. På temasiderne her, kan du læse resultaterne fra kommunens netop opgjorte grønne regnskab for 2012, og du kan læse om et par af de bæredygtige initiativer, som kommunen arbejder med lige nu. Bæredygtig transport Nyt affaldssystem ruller der ud af I april 2013 påbegyndte kommunen udrulningen af det nye affaldssystem under kampagnesloganet Genbrug med hjertet. Med det nye system får borgerne nye affaldsbeholdere, der gør det lettere at sende sit affald til genanvendelse. Villa- og rækkehusejere i det første udrulningsområde har taget godt imod systemet og de nye beholdere, der gør det nemt at komme af med restaffald, papirog glasaffald samt farligt affald og småt elektronik direkte uden for sin hoveddør. Beholderen til restaffald og den todelte genbrugsbeholder til papir og glas har hjul, så de kan køres ud til vejen og tilbage igen ved tømning. Derudover får borgerne en mindre boks, Miljøboksen til sortering af farligt affald og småt elektronik. Stor tilslutning til den nye genbrugsbeholder Det er op til den enkelte husejer, om de ønsker genbrugsbeholderen til papir og glas, eller selv vil aflevere disse affaldstyper på genbrugsstationen eller i genbrugskuberne, der er opstillet flere steder i kommunen. En stor andel, ca. 94 procent af de 5000 villaer og rækkehuse, i den sydlige del af kommunen, der som de første fik nye affaldsbeholdere, har valgt at få genbrugsbeholderen og få afhentet papir og glas på deres grund. Vi ved fra erfaringer fra andre kommuner, at ved at hente papir og glas i beholdere fra hver enkelt husstand, kan vi indsamle mere papir og glas til genanvendelse. Derved sparer vi miljøet for en væsentlig belastning, siger affaldskonsulent i Gentofte Marie-Louise Rosengaard. Papir og glas er let at genanvende Papir er en miljømæssig meget fordelagtig ressource at genanvende, fordi det kan indgå i fremstilling af nyt papir. Papir kan genbruges op til syv gange. Det indsamlede glas genanvendes også i fremstillingen af ny glasemballage. Samtidig spares der udgifter til forbrænding, da glas ikke har nogen brændværdi, og derfor kun er til gene i forbrændingsanlægget. Ny sms- og mailservice Med det nye affaldssystem indføres også en ny sms- og mailservice, der gør det nemt for villa- og rækkehusejere at huske, hvornår de forskellige typer af affald afhentes. Tilmelder du dig ordningen modtager du enten en påmindelse pr. mail eller sms inden afhentning af dit restaffald, papir og glas, storskrald, haveaffald og miljøboksen. Tilmeldingen sker på www. gentofte.dk/beskedomaffald. Genbrug med hjertet ruller videre Udleveringen af de nye beholdere fortsætter i den nordvestlige del af kommunen (område 2) i perioden fra oktober til december 2013, og i den nordøstlige del (område 3) fra april til juni Læs mere om det nye affaldssystem på Gentofte Kommune har siden 2010 medvirker i Testen-elbil, som er et nationalt og regionalt initiativ for bæredygtig transport. Projektet er netop afsluttet i Gentofte Kommune og i løbet af de to år, hvor projektet har kørt, har over 60 familier på skift prøvekørt en elbil i tre måneder. Til foråret bliver hele det regionale projekt evalueret. Gentofte Kommune modtog mere end 800 ansøgninger fra interesserede borgere, som var parate til at skifte deres faste bil ud med en el-bil i tre måneder. Mads Eske Jessen og Birgitte Jessen fra Charlottenlund var nogle af de heldige Gentofte-borgere, der blev udvalgt som testpiloter. Spændende koncept Vi meldte os til projektet Testen-elbil, fordi det er et spændende koncept med el-biler og det var sjovt at prøve, hvordan det fungerer i dagligdagen. Vi fandt ud af, at en elbil kan dække en god del af vores kørselsbehov, men jeg synes de er for dyre, fortæller Mads Eske Jessen. Lidt som at køre i radiobil Selvom elbilen kan dække mange af familiens daglige behov, så er det en anderledes oplevelse: Det er en sjov oplevelse at køre i en bil, der minder om en radiobil. Og med en overraskende god acceleration. Men det er en meget lille bil, så den er ustabil på motorvejen, når man kommer over 100 km/t, som andre små biler også er det, siger Mads Eske Jessen. Fremtiden? Når projekt Test-en-elbil afsluttes i de andre kommuner i regionen, kommer der en samlet evaluering af forsøget. Evalueringen bygger på kørselsdata fra alle elbilerne samt de logbøger alle testpiloterne har ført over deres kørsel og erfaringer. Gentofte Kommune vil bruge evalueringen til blandt andet at vurdere, om kommunen med fordel kan erstatte nogle af kommunens egne biler med elbiler. Lige nu har kommunen én elbil, der kører i hjemmeplejen samt et par mini-biler på kommunens kirkegårde. Test-en-elbil Test-en-elbil er et projekt, som elbilsoperatøren Clever står for i samarbejde med flere kommuner og regioner. I Gentofte har testfamilierne i alt kørt km. eller, hvad der svarer til næsten tre gange rundt om jorden. De har udledt ca. 8,5 ton mindre CO 2 eller knap halvdelen af, hvad konventionelle biler udleder. 4 GENTOFTE /OKTOBER 2013/KLIMA OG MILJØ

6 Så er der gang i genbrugsstationen! Grønt regnskab for Gentofte Kommune 2012 Gentoftes nye genbrugsstation på Ørnegårdsvej 15 tager i disse dage imod de første besøgende og deres affald, men den 26. oktober 2013 indvier vi den nye genbrugsstation med et flot arrangement for hele familien. Det skal nemlig fejres, at en ny, moderne og fremtidssikret genbrugsstation nu tager imod dit affald. På den måde er genbrugsstationen med til at gå foran og bevare de værdifulde ressourcer i affaldet. Et rart sted at komme På Gentofte Genbrugsstation får du som besøgende nem og hurtig adgang til at aflevere dine værdifulde genbrugsmaterialer og ressourcer i containerne, og du får letforståelig information samt god service. Optimal ressourcegenanvendelse og stærkt forbedret logistik Genbrugsstationen gør det muligt at sortere i mange forskellige typer Kom og vær med den 26. oktober kl på Ørnegårdsvej 15 I løbet af dagen er der masser af sjov for børn. Udover skattejagten vil der være konkurrencer, historier om genbrug, tegne- og maleværksted samt pølser og sodavand. Elever fra Skovshoved Skole 4. til 6. klasse har haft besøg af den Grønne Karavane og lavet kreativ skrammelkunst. Elevernes skulpturer vil blive udstillet på åbningsdagen. De voksne kan hele dagen blive klogere på, hvordan man sorterer sit affald rigtigt og hvad der ender med at blive af affaldet. Og så byder Next Job på kaffe og kage i Direkte genbrugshuset. Endelig kan du naturligvis aflevere affald og genbrugsting hele dagen fra kl Alle borgere og erhvervsdrivende i kommunen er inviterede. Vi glæder os til at se jer. af affald. Det betyder, at ressourcerne i affaldet kan udnyttes effektivt. Der er blevet udviklet et helt nyt skiltekoncept, og containerne er placeret så optimalt som muligt, så du let kan finde rundt på pladsen. Logistikken er forbedret, idet lastbilerne kører for sig selv i et yderspor og afhenter containere herfra, mens borgere og erhvervsdrivende kører i et cirkelrundt inderspor og dermed ikke bliver generet af lastbilerne, der skal afhente containere. Derudover er næsten samtlige containere sænket, så du kan kaste affaldet ned i containerne og dermed undgår at slæbe tunge effekter op ad trapper. Direkte genbrug til gavn for både miljø og samfund Genbrugsstationen indeholder også et direkte genbrugshus, hvor du kan aflevere effekter af så god en kvalitet, at det kan sælges Program for dagen KL : KL : KL : i en genbrugsbutik. Modtagelse, evt. reparation og salg varetages af Nextjob, der er en social institution, der arbejder med psykisk sårbare. Indtjeningen ved salget går ubeskåret til at drive dette projekt (igenbrug) og er dermed til gavn for både miljø og samfund. Viden og læring om affald, ressourcer og miljø På genbrugsstationen er der opført en formidlingsbygning, der har til formål at understøtte virkelighedsnær formidling af høj kvalitet til børnehavebørn, skoleelever på alle klassetrin, teknisk servicemedarbejdere med flere. Undervisningen vil blive udbygget i et tæt samarbejde mellem skolerne i kommunen og Vestforbrænding. Uddannelse giver forståelse for de miljø- og samfundsøkonomiske gevinster ved optimal affalds- og ressourcehåndtering og forbedrer sorteringen på lang sigt. Genbrugspladsen åbner. Musik, aktiviteter for børn og morgenkaffe. Åbningstale ved borgmester Hans Toft. Pølser, sodavand og musik. Skattejagt for børn. Grønt Regnskab viser, hvor meget el, vand, varme Gentofte kommune forbruger, og hvor meget CO 2 kommunen udleder. I 2012 så forbruget sådanne ud: CO 2 -udledning Siden Gentofte Kommune i 2009 blev klimakommune har kommunen reduceret sin CO 2 -udledning med næsten 9 procent. Set i forhold til målet for perioden på ca. 8 procent, har kommunen derfor reduceret mere end målet i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Fald i vand Vandforbruget i kommunens ejendomme er næsten uændret fra 2010 til 2011, men i 2012 er der en reduktion på ca. 5 procent. Inden for næsten alle områder er vandforbruget faldet, og især på kultur- og daginstitutionsområdet har der været en markant reduktion i vandforbruget. Besparelsen skyldes hovedsagligt en bedre adfærd, men også konstant fokus på at få optimeret toiletter og vandarmaturer, så de bruger mindre vand. El eller ej? Elforbruget er jævnt faldende i de kommunale bygninger. Reduktionen i elforbruget er størst på skole-, fritids- og idrætsområdet, hvilket skyldes fokus på adfærd samt den daglige drift af f.eks. ventilationsanlæggene. Maglegårdshallen har blandt andet fået optimeret styringen af deres ventilationsanlæg. Også i de kommende år vil der være stort fokus på elbesparelser i de kommunale ejendomme, da el både er dyrere og udleder mere CO 2 end f.eks. naturgas og fjernvarme. Mange bruger mindre varme Varmeforbruget i kommunens ejendomme er samlet set næsten uændret. Der er dog på næsten alle områder reduceret på varmeforbruget fra 2011 til F.eks. har Børnehuset Lanternen reduceret deres varmeforbrug ved at få udskiftet deres gamle gaskedel, og de har fået solfangere til opvarmning af det varme brugsvand og plejehjemmet Egebjerg har fået efterisoleret en stor del af facaden. Når varmeforbruget samlet set er uændret skyldes det især en stigning indenfor specialinstitutioner, hvor blandt andet institutionerne på Bank Mikkelsens Vej har brugt mere varme for at opnå bedre komfort. Også kommunens sportshaller og Kildeskovshallen har et stort behov for opvarmning. Klima og miljøaktiviteter i 2012 Generelt var 2012 et meget spændende og aktivt år med fokus på både klima, klimatilpasning og miljø. Kommunen var ude at møde borgerne ved flere arrangementer i løbet af året, blandt andet Vangede Festival og Sej, Sund og Sikker i Øregårdsparken, hvor klimatilpasning og det nye affaldssystem blev præsenteret for interesserede borgere. Klimatilpasning var stadig et varmt emne i 2012, og der blev afholdt tre velbesøgte borgermøder om ekstremregn i samarbejde med grundejerforeningerne. Her fik borgerne information om, hvad kommunen gør for at forebygge oversvømmelser, og hvad borgerne selv kan gøre for at reducere risikoen for vand i kælderen. Du kan læse hele kommunens grønne regnskab på Kan du også spare penge på at energirenovere dit hus? Få svaret på Husets web i Genvej Husets web er en online energiberegner, som Gentofte Kommune stiller til rådighed for kommunens husejere via Genvej. Ved at indtaste oplysninger om dit hus, kan du få en energirapport sendt per mail. Hjemme hos Mette Kirstine Brinch er der penge at spare. Det fandt familien ud af ved at indtaste oplysninger om husstandens varmeforbrug, husets størrelse og antal døre og vinduer på Husets web. Det er en gratis online energiberegner, du kan finde i Genvej, Gentofte Kommunes selvbetjeningsløsning. Efter at have svaret på 20 spørgsmål om boligen fik Mette Kirstine en Energirapporthandlingsplan, der beskriver en række opgaver og investeringer, som familien med fordel kan gennemføre i deres hus. Gratis energihandlingsplan sendt til dig Det er en stor hjælp for sådan en som mig, der egentlig ikke går særlig meget op i, hvor stor el- og varmeregningerne er. Det er jo ret nemt at sidde foran computeren derhjemme og taste ind, og jeg har fået lidt af en aha-oplevelse, da jeg fandt ud af, hvor meget vi betaler i varme i vores oliefyrsopvarmede hus, siger Mette Kirstine. Husejer i centrum Du behøver ikke at kende svarene på alle spørgsmålene på Hustes Web på forhånd, da en del svar bliver trukket via forskellige databaser, f.eks. BBR-registret. Hvis svaret ikke passer til dine egne oplysninger, kan du rette i det. I energirapporten, der efterfølgende bliver sendt til din mailboks, er løsningerne beskrevet med finansieringseksempel, årlig besparelse og rådighedsbeløb efter investeringen. Vi planlægger at gå i gang med en omfattende renovering af vores hus til foråret og vi har læst brochuren Er dit hus klar til fremtiden? på kommunens hjemmeside, som giver et fint overblik over hvilke overvejelser man som husejer skal gøre sig inden man kaster sig ud i det store projekt, det er at bygge om, siger Mette Kirstine. Husets web finder du i Genvej og folderen Er dit hus klar til fremtiden? kan hentes på biblioteker, borgerservice og på www. gentofte.dk. GENTOFTE /OKTOBER 2013/KLIMA OG MILJØ 5

7 Modelfoto For unge Ventilen Gentofte hjælper unge ud af ensomhed Alle forældre har en drøm om, at deres børn har et godt netværk og nære venner. Men sådan er det ikke altid. Der findes ensomme unge, som ikke får opfyldt deres behov for social kontakt. Og hvordan hjælper man så lige sit barn med at få et godt socialt netværk? Ensomhed blandt unge er et udbredt, men meget tabubelagt problem, siger formanden for Ventilen Gentofte Camilla Dovey de la Cour. Ventilen er en frivillig social organisation, der har hjemme på Gentofte Hovedbibliotek. Oplever du, at din teenager de fleste eftermiddage og aftener sidder alene hjemme og ikke deltager i sociale aktiviteter, kan det være et tegn på ensomhed. Ensomme unge har brug for hjælp til at komme ud af ensomheden, fortsætter Camilla Dovey de la Cour, og her kan Ventilen hjælpe. Man kan øve sig i venskaber Ventilen Gentofte er drevet af unge frivillige, der hver onsdag aften sætter rammerne for et trygt samvær for unge ensomme mellem 15 og 25 år. Vi laver sushi sammen, ser en film, spiller et spil eller går ned på Strandvejen og køber en is - alt sammen aktiviteter, der er helt normale for de fleste unge, men som lige præcis de her unge har brug for at øve sig i, siger Camilla Dovey de la Cour. Det er idéen, at de unge ved at øve sig bliver bedre til at skabe relationer og efter en periode i Ventilens mødested kan klare sig på egen hånd. Er dit barn ensomt? Ensomhed er en subjektiv følelse, beskriver Camilla Dovey de la Cour: Man er ensom, når man føler sig ensom. Og det kan både handle om, at man ikke omgiver sig med mange mennesker, men det sker også at unge føler sig ensomme midt i fællesskabet, fordi de ikke føler sig som en del af det. Som forælder er det vigtigt, at man taler med sit barn om, hvordan han eller hun har det. Spørg til, hvordan det går i skolen, og hvis man får et intetsigende svar hver gang, så bliv lidt bekymret. Og giv udtryk for, at du sagtens kan forstå, at det ikke altid er lige let at være ung. Ventilens mødested Mange gange er det en forælder, en lærer, en studievejleder eller en læge, der gør den unge opmærksom på, at Ventilen kunne Tegn på ensomhed 6 GENTOFTE /OKTOBER 2013/BØRN, UNGE OG FRITID Er dit barn ensomt? Ventilen hjælper unge med at få et socialt netværk. være noget for dem, siger Camilla Dovey de la Cour. Og vi er altid klar til at lytte til den unge og til at snakke sammen om Ventilen kunne være noget for dem, slutter hun. Hver onsdag fra kl sidder Ventilens frivillige klar til at modtage unge, der ønsker at komme i mødestedet. De frivillige kan findes i Rummet på første sal af Gentofte Hovedbibliotek og man behøver ikke at lave en aftale med dem på forhånd de unge kan bare dukke op til en snak. Efter snakken kan de unge deltage i mødestedets aktiviteter fra kl , hvis begge parter mener, at den er et match. Dit barn kan være ensomt, hvis flere af de følgende beskrivelser passer: Den unge har aldrig eller meget sjældent kammerater med hjemme eller er hjemme hos venner Den unge deltager ikke i fredagsbarer, fester og andre sociale arrangementer på sin uddannelsesinstitution Den unge vælger konsekvent de faglige opgaver frem for sociale arrangementer Den unge nævner aldrig eller sjældent jævnaldrende, som de har haft oplevelser med eller talt med Den unge bliver meget stresset over ungdoms- eller studielivet Den unge optræder meget stille og genert, når der er andre unge til stede Den unge virker ofte afvisende og måske endda arrogant over for andre unge Læs mere om Ventilen på eller ring til dem på Skoleudvikling MOVE EAT LEARN skoler i Gentofte samarbejder med skole i Nairobi Projekt MOVE EAT LEARN er et ligeværdigt samarbejde, hvor børn i Gentofte og i Nairobi skal udveksle viden om sundhed, bevægelse og kost. Samtidigt får både lærere og elever i de to lande styrket deres engelskkundskaber, udvidet deres verdensbillede og kulturelle forståelse og hvem ved, måske skabes nye venskaber? Den 25. oktober går startskuddet for alvor for det store projekt MOVE EAT LEAN. Her mødes børn fra ni 6. klasser i Gentofte Kommune i FN bygningen i Nordhavnen for at øve sig på at udveksle viden. Det skal de være gode til, når de efter jul, hvor skoleåret begynder i Kenya, for første gang skal kommunikere med de elever i Nairobi, som de i en række fag skal følges med de kommende år. Læring uden grænser Samarbejdet mellem gentoftebørn og skolebørn fra Nairobi udspringer af Gentofte Kommunes vision "Læring Uden Grænser". Samarbejdet kræver, at lærere og elever arbejder på helt nye måder, f.eks. har de tre skoler nu fælles årsplaner og børnene på de tre skoler bliver en del af et lærende fællesskab. Gennem projektet og kontakten til skolen, og børnene i Nairobi bliver eleverne bevidste om brugen af medier lige fra breve til Skype samt hvilken betydning de forskellige medier har på tværs af kulturelle forskelle. Men kommunikation er blot et af de mange områder, som børnene vil lære på egen krop. Børnene og lærernes engelskfaglige kompetencer kommer på prøve og bliver udfordret og udviklet. Projektet indebærer nemlig, at lærerne skal arbejde sammen på engelsk, og at de får et ordforråd, så de kan tale om deres fag med deres kolleger i Nairobi, ligesom de skal undervise deres danske elever i eksempelvis idræt og hjemkundskab på engelsk. Hvordan ser hverdagen ud i Nairobi, Kenya? Sidst men ikke mindst, så styrker MOVE EAT LEARN børnene i at kunne blive en del af et globalt arbejdsmarked og kunne arbejde sammen om det samme fra forskellige kulturelle afsæt. Vi håber, at projektet vil bidrage til børnenes udsyn og bevidsthed om egne og andres hverdag og livsstil. Det skal bidrage til, at danske såvel som kenyanske børn bliver mere bevidste om sundhed, kost, motion og livsstil, siger de tre skoleledere fra Hellerup Skole, Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen samstemmende. Baggrund Det er Skovshoved Skole, Hellerup Skole og Tjørnegårdsskolen, som har indledt et samarbejde med en skole i Nairobi. Med tiden skal der knyttes flere skoler til i Nairobi. Projektet er støttet af Danida med 1.1 mio. over tre år, og skolerne har som mål, at den praksis og det koncept, der bliver udviklet gennem projektet bliver en permanent del af det at gå i klasse på hhv. Skovshoved Skole, Hellerup Skole og Tjørnegårdsskolen. Skolebørn fra Gentofte og Nairobi skal lære hinanden at kende og udveksle erfaringer om blandt andet sundhed. Projektet er en del af kommunens vision på skoleområder: Læring Uden Grænser. Modelfoto

8 Uddannelse Hvilken uddannelse skal jeg vælge? Gentofte Kommune har et mål om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Derfor inviteres alle unge i klasse og deres forældre til uddannelsesaften. Gymnasium, erhvervsuddannelse, EUX, STX, HHX, HTX, efterskole, high school? Valget af ungdomsuddannelse er vigtigt, men for mange unge er det også svært. Leg i det fri Legepladsen i Hellerup Strandpark er udformet i et maritimt tema med skib, landgangsbro og udsigtstårn samt bænke forsynet med skibskoordinater. Alle kommunens legepladser er moderniserede Legepladserne er moderniserede og står klar til at udfordre børnenes sanser og motorik og give nye oplevelser. Hver legeplads er unik, og der er taget højde for hvert steds udtryk. Bliv klædt på til et vigtigt og rigtigt valg Uddannelsesaftenen er en enestående mulighed for unge og deres forældre for at høre nærmere om de mange forskellige uddannelsesmuligheder, uddannelsernes indhold, og hvad der forventes af de unge for at være uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Nord, som arrangerer aftenen i samarbejde med erhvervsuddannelserne herunder EUX, de gymnasiale uddannelser og Gentoftes 10. klassecenter. Program for aftenen: Efter en kort velkomst vælger deltagerne op til to forskellige uddannelsesworkshops á ca. 45 minutter. Her vil studievejlederne fra de forskellige ungdomsuddannelser fortælle nærmere om uddannelserne, og der vil være mulighed for at stille afklarende spørgsmål. For yderligere information kontakt Ida Seehusen fra UU-Nord på telefon eller Vær opmærksom på: Senest den 17. februar 2014 skal alle elever i 9. og 10. klasse have lavet en uddannelsesplan og tilmeldt sig en ungdomsuddannelse. De 16 offentlige legepladser er alle forskellige fra hinanden i udfoldelsesmuligheder og udtryk. I dag er der f.eks. naturlegepladser, vandlegepladser, legepladser med smart designede redskaber og legepladser, der lægger op til boldspil. Nymosens legeplads er f.eks. udformet som en forstørret skovbund med en kæmpe bænkebider, der kravler gennem græsstrå på tre meter. Legepladsen har rutsjebane, gynger, kravlenet, borde og bænke. I Hellerup Strandpark er legepladsen udformet i et maritimt tema med skib, landgangsbro og udsigtstårn samt bænke forsynet med skibskoordinater. Af de offentlige legepladser er de sidste to Gentofte Park og Øregård Park færdigmoderniserede i løbet af november. I kommunens daginstitutioner er ledelsen, forældre og børn med til at bestemme, hvordan deres legeplads bliver indrettet. Omgivelserne har altid en række kvaliteter og muligheder, som det er oplagt, at legepladsen tager udgangspunkt i. Er der f.eks. en række træer, kan det være lige der, legehuset skal være. Ligeledes kan forskellige rum på legepladserne få børnene til at fordele sig mere, så pladsen bliver brugt bedre. Af kommunens 76 legepladser på institutioner er de 69 færdigmoderniserede. De sidste syv bliver færdige inden årsskiftet. Fakta Gentofte Kommune har 16 offentlige legepladser samt 76 legepladser på institutioner og 12 på skoler. Uddannelsesaften Tirsdag den 12. november klokken på Gl. Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup. GENTOFTE /OKTOBER 2013/BØRN, UNGE OG FRITID 7

9 Kulturkalenderen Kilde: KultuNaut Kunst Teater Politik Foredrag Bøger Kunst MAN RAY Syn & Tanke I anledning af udstillingen MAN RAY Syn & tanke inviterer Øregaard Museum til foredrag med den amerikanske Man Ray ekspert, Wendy Grossman. Tid: Torsdag d. 24. oktober kl Sted: Øregård Museum Pris: 125 kr. inkl. et glas vin. Tilmelding nødvendig på Politisk spin med Adam Price og Jeppe Gjervig Gram Mød de to manuskriptforfattere Adam Price og Jeppe Gjervig Gram i en underholdende samtale om politisk spin i anledning af kommunalvalget Tid: Torsdag den 31. oktober kl Pris: 95 kr. Billetter købes på: Film s Psykologiskolen: Introduktion til Mindfulness Mindfullness handler om at være til stede i øjeblikket med omsorg for sig selv. Foredrag ved klinisk psykolog, Ph.D. Kay Elizabeth Worsfold. Tid: Tirsdag den 5. november kl Pris: 50 kr. Billetter købes på. Jens Otto Krag 100 år Næste år ville tidligere statsminister Jens Otto Krag være fyldt 100 år. Politikens chefredaktør Bo Lidegaard fortæller om den socialdemokratiske leder og en af det danske velfærdssamfunds fædre. Tid: Tirsdag d. 12. november kl Pris: 100 kr. Tilmelding på eller på telefon: Chris MacDonald og Eskild Ebbesen Mød Danmarks to største motivatorer og inspiratorer, Chris MacDonald, senest kendt fra TV-programmet U-turn og eliteroer og cand. Scient. i idrætsfysiologi, Eskild Ebbesen. Tid: Torsdag den 21. november kl Pris: 95 kr. Billetter købes på: Bogcaféer på bibliotekerne Få inspiration til efterårets læsning. Bibliotekernes personale præsenterer en perlerække af nye og ældre bøger. Gratis. Tilmelding på Der er Bog Café på disse dage: Lørdag den 2. november kl på Gentofte Hovedbibliotek Tirsdag den 5. november kl på Jægersborg Bibliotek Torsdag den 7. november kl på Gentoftegade Bibliotek Tirsdag den 12. november kl på Vangede Bibliotek Fredag den 15. november kl på Dyssegård Bibliotek Torsdag den 21. november kl på Ordrup Bibliotek Erik Fosnes Hansen Mød den kendte og elskede norske forfatter Erik Fosnes Hansen, der debuterede med romanen Falketårnet i 1985 og skrev sig til international anerkendelse med Beretninger om beskyttelse. Forfattermødet åbnes af den norske ambassadør Ingvard Havnen og Borgmester Hans Toft. Tid: Torsdag den 31. oktober kl Pris: 50 kr. Billetter købes på Leif Davidsen Patriarkens hændelige død er Leif Davidsens seneste spændingsroman. Med udgangspunkt i den fortæller han om arbejdet med sine bøger, der blander fakta og fiktion. Tid: Mandag den 4. november kl Pris: 130 kr. Tilmelding på eller tlf Sissel-Jo Gazan Mød den populære og anmelderroste forfatter Sidsel-Jo Gazan. Hendes seneste roman Svalens graf, en selvstændig fortsættelse af succesromanen Dinosaurens fjer. Tid: Torsdag den 7. november kl Pris: 50 kr. Billetter købes på. Anne Lise Marstrand Jørgensen Mød den læste og anmelderroste forfatter Anne Lise Marstrand- Jørgensen, der debuterede som ung lyriker i de sene halvfemsere og efter årtusindskiftet kastede sig over romangenren. Tid: Tirsdag den 10. december kl Pris: 95 kr. Billetter købes på: James Ensor: Maskens Mester Modsætningerne snubler over hinanden i den belgiske kunstner James Ensors værk. Hans groteske maskebilleder og grovkornede afdækning af menneskeligt hykleri og ondskab blev igennem det meste af hans karriere mødt med forargelse, og først sent i livet opnåede han officiel anerkendelse. Tid: Fredag den 6. september til søndag den 19. januar. Sted: Ordrupgaard. Pris: 95 kr. Man Ray Syn & Tanke Mange kender den amerikanske verdenskunstner Man Ray ( ) som en af det 20. århundredes store fotografer. Men faktisk indledte han sin karriere som maler og brugte alle tænkelige teknikker til at undersøge forbindelsen mellem genstand, syn og tanke. Tid: Den 25. september 2013 til den 26. januar Sted: Øregaard Museum Pris: 50 kr. Henrik Menné: Værksted 400S Den danske skulptør Henrik Menné er optaget af proces og balance. Størstedelen af Mennés produktionen består af store maskiner deres processer er altid kontrollerede og strukturerede med gentagende bevægelser, der forvandler et enkelt materiale plast, voks, metal eller sten til ejendommelige genstande. Tid: Lørdag den 12. oktober lørdag den 30. november Sted: Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek. Pris: Fri entré. DOKUMENTAR-klub Gentoftegade En perlerække af dokumentarfilm og besøg af instruktører og producenter er på programmet på i DOKUMENTAR-klub Gentoftegade på Gentoftegade Bibliotek. Klubben tager også på tourne med udvalgte film til Dyssegård Bibliotek og Vangede Bibliotek. s Her er programmet: Torsdag d. 24/10 kl En detektiv i provinsen Lørdag d. 26/10 kl Testamentet Lørdag d. 2/11 kl Min barndom i helvede Lørdag d. 9/11 kl TPB AFK: The Private Bay away from keyboard Torsdag d. 14/11 kl : My love Historien om Poul & Mai Læs om filmene, besøgene og detaljerne på Fredag d. 15/11 kl : Lej en familie A/S på Dyssegård Bibliotek. Lørdag d. 16/11 kl : Lej en familie A/S Lørdag d. 23/11 kl : Byen ved verdens ende Torsdag d. 28/11 kl : Ekspeditionen til verdens ende Lørdag d. 30/11 kl : Ekspeditionen til verdens ende på Vangede Bibliotek Einar Már Guðmundsson Stjerneforfatteren Einar Már Guðmundsson er aktuel med den nye bog Islandske konger. Få et enestående indblik i et internationalt anerkendt forfatterskab, når Einar Már Guðmundsson interviewes af Erik Skyum Nielsen. Tid: Onsdag den 6. november kl Pris: 50 kr. Billetter købes på. s 8 GENTOFTE /OKTOBER 2013/KULTURKALENDER

10 s Musik Workshop Børn Film Udflugt Sport Foredrag Bøger Dans og Teater Børn Børnekulturugerne myldrer af fortællinger Fortællinger er temaet for årets børnekulturuger, så kom ud og se, hør og fortæl med! I kan besøge Gentofte Kirkes loft og høre fortællinger fra gamle dage, I kan besøge campingvognen Apollo, der kører rundt til bibliotekerne og samler alle slags fortællinger fra nutidens børn, I kan lave jeres egen filmfortælling, høre musikfortællinger, se teater og meget, meget mere. Det sker fra lørdag den 26. oktober til søndag den 10. november. Tjek hele programmet her: Folk og Røvere i Kardemommeby På Bellevue Teatret er der ingen jul uden Kasper, Jesper og Jonatan. Tag hele familien med til den festligste og hyggeligste familieforestilling i den magiske lille by, Kardemomme. Tid: Den 16. november til den 22. december. Sted: Bellevue Teatret Pris: 95 kr. til 305 kr. Blixen Unplugged Med enkle greb bringer skuespillerne Mette Frank og Petrine Agger nyt liv ind i Karen Blixens noveller og udfordrer den traditionelle fortællemåde. Forestillingen har spillet for udsolgte huse på Teater Grob. Instruktion: Karen-Lise Mynster. Tid: Torsdag den 14. november kl Pris: 50 kr. Køb en billet på Visit Gentofte App Gentoftes nye mobil app Visit Gentofte giver dig hurtigt og nemt overblik over kultur og fritidsoplevelser i kommunen. Hent den til telefon og tablet her: Introduktion til argentinsk tango Tag en partner i hånden og kom til to timers intensiv tango-workshop på biblioteket. Workshoppen er et gratis tilbud til nybegyndere i tangoens verden og målet er, at alle deltagere efter workshoppen vil kunne begå sig på en hvilken som helst milonga, et argentinsk bal. Tid: Søndag d. 1. december kl Pris: Gratis. Parvis tilmelding på senest d. 24. november. s Børnekulturugerne åbner: De Tre Musikterer Én for alle og alle for én! Årets Børnekulturuger åbner med en helt ny hjertevarm classic meets jazz -koncert skabt i fællesskab med publikum. I en koncert fyldt med pauker, klokkespil, ukulele, elguitar og marimba kan du lege, spille og synge med på de største hits fra den klassiske sangskat. Tid: Lørdag den 26. oktober kl Pris: Fri entré. Noahs ark Dukketeatret Svantevit fortæller med poetisk kraft, humor og musik Biblens fortælling om en straffende gud og en ældgammel helt. Et Teaterdyssearrangement, fra 4 år. Tid: Søndag den 27. oktober kl Sted: Dyssegårdskirken Pris: 30. kr. Billetter kan købes på Dyssegård Bibliotek. Klub Filmstriben Biblioteker landet over viser filmen Vildfugl efterfulgt af et live interview med filmens hovedperson Carla Fjeldsted Rasmussen og instruktør Jacob Bitsch. Publikum her i Gentofte kan stille spørgsmål, og fra andre dele af landet kan man deltage via Palles Gavebods chat. Alder: 8-12 år. Tid: Fredag den 1. november kl og Gentoftegade Bibliotek Pris: Fri entré. GENKLANGE Klassiske koncerter for børn, hvor musikken er i fokus på samme måde, som vi kender det fra voksenkoncerter; dog med plads til pludselige toiletbesøg og dansende fødder. Alder: 2-12 år. Tid: Lørdag den 2. november og lørdag den 7. december kl Pris: 25. kr. pr. barn og hver familie kan få to gratis voksne med. Køb billetter på hjemmesiden Nordisk Spildag 2013 For fjerde år i træk slår folkebiblioteker i hele Norden dørene op for Nordisk Spildag. Vi har spil til alle slags generationer, temperament og behov. Få løbende flere informationer på vores hjemmeside Tid: Lørdag den 16. november i åbningstiden. Sted: Alle Gentofte Bibliotekerne. Pris: Fri entré. Kalligrafi workshop Lokale forældre planlægger aktiviteter, underholder og underviser børn i alle aldre denne gang om kaligrafi og kinesiske tegn. Tid: Søndag den 17. november kl Sted: Dyssegård Bibliotek Pris: Fri entré. Julemarked Ryd ud i dit legetøj, få plads til noget nyt eller gør et godt julegavekup. Tilmelding til stadeplads fra lørdag den 26. oktober på Gentofte Hovedbibliotek eller på telefon: Tid: Lørdag den 23. november kl Pris: Fri entré. Musik Koncert: Eskild Winding Kom til klassisk klaverkoncert, når pianisten Eskild Winding spiller berømte værker af Ludwig van Beethoven, Claude Debussy og Frédéric Chopin. Tid: Fredag den 8. november kl :00 Pris: 50 kr. Billetter købes på Koncert: August Rosenbaum Oplev en klaverkoncert med et af Danmarks store spirende jazztalenter, når August Rosenbaum besøger Øregaardssalen. Tid: Fredag den 22. november kl Pris: 50 kr. Billetter købes på Kamæleonkoncert: Drums Across Den professionelle trio Drums Across har i 20 år turneret i hele Skandinavien, og når de spiller koncert er der garanti for musik af høj kvalitet og store grin for små hoveder. Koncert for familier og børn fra 5 år. Tid: Lørdag den 26. oktober kl Sted: Kulturskolerne Pris: 55 kr. Billetter købes på Den store nisseprøve De to nisser Nis og Nisseline skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de, må de i stedet for bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse. Et Teaterdyssearrangement for de 4-9-årige. Tid: Søndag den 24. november kl Sted: Dyssegårdskirken Pris: 30. kr. Billetter kan købes på Dyssegård Bibliotek fra lørdag den 10. november. GENTOFTE /OKTOBER 2013/KULTURKALENDER 9

11 Arrangementet "Lydbølger" i Kildeskovshallen var hjulpet på vej af projektrådgiverne på Gentofte Bibliotekerne. Ideudvikling Unge får hjælp, så deres ideer bliver til virkelighed Gentofte Bibliotekerne tilbyder projekt-hjælp til alle unge i kommunen, hvis de har en idé til et arrangement eller projekt, som er målrettet andre unge. Så hvis du har en god idé til en koncert, et arrangement eller andet, så kig forbi biblioteket. Når man kender sin by og hver dag går ad de samme gader og sparker til de samme småsten, kan det hele godt flyde lidt i et. Men løfter man blikket og kniber øjnene lidt sammen kan en parkeringsplads på en sommeraften pludselig ligne et oplagt sted til en rockkoncert med lokale bands, i træerne kan der hænges fotokunst op og den tomme bygning kan rumme en teaterfestival. På samme måde kan en mørk bibliotekskælder pludselig blive en iscenesat undervandsoplevelse af en ubåd, og et ganske almindeligt klasselokale kan forvandles til en intim singer-songwriter klub. Lydbølger i Kildeskovshallen Dette efterår kneb en flok lokale unge øjnene sammen og så, at den lokale svømmehal lignede en ideel ramme for et lyd- og lysshow. De kaldte ideen for Lydbølger i Kildeskovshallen en iscenesat koncert over og under vand og afviklede arrangementet under GentofteNatten. Idéen blev til virkelighed, fordi de unge var i kontakt med en projektrådgiver fra Gentofte Bibliotekernes Projektværksted, som hjalp dem i gang med at udvikle på konceptet, komme i kontakt med svømmehallen og få fat i det nødvendige udstyr. Alt var drevet af de unges energi og motivationen for at invitere deres venner indenfor til en unik oplevelse i et forvandlet rum. Så hvad ser du, når du kniber øjnene sammen? Du kan få hjælp til idéudvikling, afvikling og PR og projektrådgiveren giver også gerne en hånd med at Fakta Send en sms eller ring til Gentofte Bibliotekernes projektrådgivere: Gentofte Hovedbibliotek: Mette og Dina tlf.: Ordrup Bibliotek: Camilla tlf.: Dyssegård Bibliotek: Jacob tlf.: Læs mere på finde penge og lokaler. Det hele er gratis. Så hvad ser du, når du kniber øjnene sammen? En jazzklub? En sy-workshop? En tegneserielæseklub, et folkekøkken eller et secondhand tøjmarked? Har du lyst til at føre din idé ud i livet, så kontakt Gentofte Bibliotekernes Projektværksted. Du finder projektrådgiverne på Hovedbiblioteket, Ordrup Bibliotek og Dyssegård Bibliotek. De er alle erfarne projektmagere, som tidligere har lavet så forskellige ting som filmklipning, cheerleaderperformance, fotografi, sejlende folkemusiksturné, stunt, cyklende demonstration, radiobiograf og meget andet. For børn Børnekulturuger med spot på Fortællinger Når årets Børnekulturuger åbnes lørdag den 26. oktober kl. 14 på Hovedbiblioteket, sker det med temaet Fortællinger. Fortællinger er det kulturelle klister, som binder os sammen med fortid og fremtid. Fortællinger er forestillinger og beretninger skabt i fællesskaber, hvor fantasien får frit løb. Fortællinger skaber forbindelse mellem generationer gennem historier om, hvordan det var i gamle dage, og hvordan det er i dag. Og netop med et fokus på fortællingen som fantasiens holdepunkt i børns hverdag og som en kilde til fantastiske forestillinger om stort og småt, tæt på og langt væk, byder Børnekulturugernes program på arrangementer for børn og deres voksne. Indledes med pauker, klokkespil, elguitar og ukulele Fortællingen har brug for et medie f.eks. gennem musik, billeder, ord for at kunne udfoldes, og som en manifestering af dette, indledes Børnekulturugerne med ny-fortolkninger af klassiske musikalske fortællinger som Ravels Bolero og Carmen, i en koncert med både pauker, klokkespil, elguitar og ukulele. Her kan danses, jazzes og synges sammen med De tre Musikterer Sille Grønberg, Palle Windfeldt og Mathias Friis- Hansen. Sille og Palle kender I måske allerede fra musikken til Rosa fra Rouladegade, Lydland, Djanzz og Wombat. Giv en fortælling og få en ny Med det formål at indsamle og formidle fortællinger fra børn, om børn og med børn, som et vidnesbyrd om hvordan det er at være barn i Gentofte, sender bibliotekerne i samarbejde med Børnekulturugerne historiefortæller Annette Skov rundt i Gentofte i løbet af ugerne 44 og 45. Annette har en gammel campingvogn, Apollo, som hun parkerer på skift ved alle bibliotekerne, åbner døren og byder indenfor. Annettes mission er at give en historie og få en fortælling, så hvis du har en fortælling du brænder inde med eller bare er lidt nysgerrig så tjek Børnekulturugernes hjemmeside for Apollos turneplan, og kom forbi Apollo og fortæl. Når alle fortællingerne er indsamlet, bliver det muligt at lytte til dem på bibliotekerne. Fortællingerne gemmes af Lokalhistorisk Arkiv, så børn om mange år kan høre fortællinger fra børn anno Det kan du læse mere om på Kultur Gentoftes børnebiblioteker bliver til børnekulturhuse Børnenes egen kultur kommer i første række, når kommunens børnebiblioteker forvandles til Børnekulturhuse. Projektet er netop gået i gang. Gentofte Kommunes seks børnebiblioteker ligger i Vangede, Dyssegård, Gentoftegade, Ordrup, Jægersborg og på Hovedbiblioteket i Hellerup, og alle steder har et stærkt tilbud til børn i alle aldre. Når bibliotekerne skal fungere som børnekulturhuse, betyder det, at vi i endnu højere grad end nu skal inddrage og samarbejde med børn. Børnenes egen kultur skal i første række. Det gør vi ved at have dem med fra første færd; både i idéudviklingsgrupper, fokusgrupper og arbejdsgrupper. Med projektet har vi mulighed for at systematisere indsatsen, siger Maria Bruun, der er projektleder. I udviklingen til børnekulturhuse skal den børnekulturelle identitet styrkes, men tilbuddene skal ikke være identiske. Udviklingen skal tage udgangspunkt i bibliotekernes, borgernes og lokalområdernes særkende. Ved at understrege og udfolde forskellighederne skal vi danne grobund for endnu rigere og mere mangfoldige børnekulturelle aktivitetshuse, siger Maria. Plads til fællesskab og aktive børn Børnekulturhusene skal skabe rum for aktive og medskabende børn, med plads til fællesskaber, der motiverer og inspirerer børnenes egen kultur, kreativitet og læselyst. Børnekulturhusene og børnebibliotekarerne skal sættes i spil på nye måder. Vi skal ikke skabe kultur for børn, men skabe kultur med børn og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejde. Der er så mange gode initiativer at bygge videre på, afslutter Maria Bruun. Vil du høre mere om projektet kan du skrive til projektleder Maria Bruun på Børnebibliotekerne skal være børnekulturhuse, hvor børnenes egen kultur kommer i første række. 10 GENTOFTE /OKTOBER 2013/KULTUR OG FRITID

12 Bog Café Få styr på læselysten i Bog Caféen Når børnebibliotekernes tilbud ændrer sig, så skal medarbejderne og de frivillige som kommer der også kunne tilbyde noget nyt. Så er det endelig tid til Bog Café igen. Det handler om læselyst og glæden ved at dele sine læseoplevelser med andre, når bibliotekerne fra den 2. november igen holder Bog Caféer. Med en personlig indgangsvinkel præsenteres publikum for en perlerække af skønlitterære og faglitterære bøger. På Bog Caféerne er det bibliotekernes personale, der stiller op og fortæller om store læseoplevelser fra sæsonens nyudgivelser krydret med et par ældre, men absolut holdbare titler. Det er ikke de samme medarbejdere, der deltager på alle caféer, så du kan sagtens deltage flere gange og få ny inspiration med hjem hver gang. Bog Caféerne udleverer en samlet litteraturliste på i alt ca. 40 gode og meget forskellige bøger, så der er noget for enhver smag. Der er Bog Café på følgende dage: Lørdag den 2. november kl på Gentofte Hovedbibliotek Tirsdag den 5. november kl på Jægersborg Bibliotek Tilbud Naturvidenskaberne i spil på Børnebiblioteket Torsdag den 7. november kl på Gentoftegade Bibliotek Tirsdag den 12. november kl på Vangede Bibliotek Fredag den 15. november kl på Dyssegård Bibliotek Torsdag den 21. november kl på Ordrup Bibliotek Der er gratis adgang og tilmelding sker på På Bog Caféen i Gentoftegade deltager den lokale boghandler Henriette Lynggaard fra Under Bogen også, og det betyder, at der udover muligheden for at låne bøgerne også vil være mulighed for at købe nogle af de anbefalede bøger. En gruppe børnebibliotekarer og frivillige børn var på Experimentarium en eftermiddag i september for at lære om kunsten at formidle naturvidenskab. Besøget var en del af børnebibliotekets arbejde med deres kreds af frivillige børn og den udvikling af tilbuddet på børnebiblioteket, som foregår lige nu. På Experimentarium var der dækket op til en eftermiddag med naturvidenskabelige eksperimenter og professionel vejledning i formidling til børn og unge. Undervisningsmedarbejder Karsten Madsen tog imod og var klar med eksperimentkasser fulde af centrifugalkraft, tyngdelov og overfladespænding. For det første skal vi lege. Og så skal vi lave det, I er gode til og træne det, I kan blive bedre til, sagde Karsten Madsen. Partnerskaber giver nye kompetencer Partnerskabet mellem børnebiblioteket og Experimentarium sigter på, at gøre bibliotekets unge frivillige endnu bedre til at formidle til børn og unge på biblioteket. Biblioteket har allerede nogle eksperimentkasser, og de skal i højre grad i spil i dagligdagen alle interesserede kan faktisk låne et naturvidenskabeligt eksperiment med hjem. I forvejen varetager de frivillige børn og unge i samarbejde med børnebibliotekarer både workshops, udsmykning og brugerinddragelse i film og computerspil. Kviksand og tornadoer Da der først blev åbnet for eksperimentkasserne kom der hurtigt både roterende tallerkner, svævende bolde, slim og tornadoer på bordene. I mindre grupper skulle børn og bibliotekarer selv eksperimentere og udarbejde manuskript for, hvordan de ville formidle eksperimentet til publikum ude på bibliotekerne. Når naturvidenskaben slippes ud af skolen får vi lov til at lege med det og det er super sjovt! Man lærer en masse, men det er på en ny måde, smilede børnebibliotekaren Kerstin Gravlund, mens hun demonstrerede princippet for, hvordan en tennisbold kan løfte en brosten. Drengene Asger, Carl og Markus valgte eksperimentkassen med slim: En blanding af kartoffelmel og vand viser sig at have samme egenskaber som kviksand. Hvis du stikker en finger langsomt i blandingen er den helt flydende, men slår du ned på den, så bliver den hård, forklarer Markus. Et andet sted i lokalet var de to bibliotekarer John og Kajsa i gang med at lave en tornado med to flasker, vand og frugfarve. Første forsøg gik planmæssigt, men da de skulle formidle forsøget til publikum, virkede det ikke helt. Sådan er det med naturvidenskaben. Det går galt, og så må man improvisere, beroliger Karsten Madsen, da der efterfølgende skulle gives kritik på alle gruppers formidling af deres eksperimenter. Dagen blev afrundet med opsamling af gode råd til, hvordan man bliver en god formidler: Sig hvad du hedder, tal tydeligt, vær et team, improviser, hav det sjovt, fjol ikke for meget og vær godt forberedt. Undervejs røg der to vinglas og en enkelt rokketand, men alle var enige om, at dagen havde været lærerig så se dig for næste gang, du er på børnebiblioteket; før du ved af det, kan du få demonstreret, hvordan en tornado virker. Er du 10 år eller ældre kan du også blive frivillig på Hovedbiblioteket. Kontakt børnebibliotekarerne John Fuglø eller Helle Appelby på telefon for at høre mere. GENTOFTE /OKTOBER 2013/KULTUR OG FRITID 11

13 Teknologi Gentofte Hjemmepleje tester ipad s JAC s brugere og personale svingede løs på dansegulvet, da 'Sandtoftens Jubilæumsband' spillede op til dans med gamle danske sangklassikere. Ny teknologi giver sygeplejerskerne i Gentofte Hjemmepleje adgang til borgerens journal i hjemmet I efteråret tester 14 sygeplejersker fra Gentofte Hjemmepleje, hvordan en ipad fungerer i det daglige arbejde med pleje og omsorg for de ældre borgere. Med ipad en i hånden har sygeplejersken al den information om borgeren, som hun skal bruge lige ved hånden. ipad en er koblet på internettet, så der blandt andet kan bestilles hjælpemidler og medicin sammen med borgeren i hjemmet. Sygeplejerskerne kan skrive notater direkte i borgerens journal i stedet for på kontoret om eftermiddagen. Derfor vil borgerne også opleve at sygeplejersken er længere tid i hjemmet. Vi håber, at ipad en både kan bidrage til at sikre en bedre pleje og en mere effektiv udnyttelse af tiden for sygeplejersken. Samtidig vil borgeren opleve, at de bliver inddraget i f.eks. medicinbestilling og kontakt med lægen, til glæde for alle parter, siger Ann-Kathrine Fog, afdelingsleder i Gentofte Hjemmepleje. Apps giver nye muligheder men pleje og tryghed er stadig det vigtigste Ipad en rummer også flere muligheder for at installere andet end plejesystemet. Sygeplejerskerne kan f.eks. slå medicin op på Medicin.dk, bruge app s som Hjertestarter fra Trygfonden og app s om førstehjælp med Red Liv fra Hjerteforeningen. Når vi evaluerer projektet, vil der blive lagt vægt på, om den nye teknologi giver et kvalitetsløft for såvel borgerne som sygeplejerskerne i forhold til inddragelse, patientsikkerhed og pleje, afslutter Ann-Kathrine Fog. Jubilæum JAC fejrer 40 års jubilæum Mere end 400 mennesker var med, da Job- og Aktivitetscenteret for borgere med særlige behov fejrede 40 års jubilæum i et stort festligt cirkustelt. Pris Kultur der Dur-festvial Over mennesker festede, hyggede og dansede igennem til årets Kultur der Dur-festvial for mennesker med udviklingshæmning, som løb af stablen den 21. august på plænen på Bank-Mikkelsens Vej. Dagtilbuddet Råtstof fra Gentofte Kommune vandt årets Kulturpris for deres høje grad af brugerinddragelse og udnyttelse af ny teknologi. Med prisen fulgte en check på kr. 40 erne er jo de nye 30 ere, siger man og måske én af de bedste aldre, man kan være i. Man hviler i sig selv og tror på sine egne kompetencer. Det er meget rammende for det JAC, vi står med i dag, sagde centerleder, Ann-Christina Matzen, da hun bød venner, samarbejdspartnere, personale og brugere velkommen til reception og fest for at fejre de første 40 år af Job- & Aktivitetscenterets (JAC) levetid. JAC har over 350 borgere fra hele Region Hovedstaden tilknyttet, hvoraf nogle arbejder med radio og film, håndarbejde og brugskunst, mens andre gør rent i BRFkredit eller sætter varer på plads i IKEA. Mange er desuden i ordinært arbejde med støtte. De brugere, der ikke kan arbejde, er beskæftiget med blandt andet kreative og musiske aktiviteter. En lille gruppe af brugerne har været med fra JAC s spæde start. De blev kaldt på scenen og hyldet for deres mangeårige indsats af jubilæumsgæsterne, der smagte lækkerier fra JAC s Café Nema. Efter centerlederens velkomsttale skød JAC s brugerkor for alvor festlighederne i gang med en fødselsdagssang og deres egen udgave af We are the champions. Borgmester Hans Toft lagde også vejen forbi og roste fra talerstolen JAC for at være innovativ og i konstant udvikling. Til arrangementet kunne både gæster og borgmester opleve nogle af de mange tilbud, som JAC rummer. F.eks. kunne gæsterne besøge centerets butik med håndlavede brugsting fra værkstederne, eller kigge indenfor i den nyåbnede genbrugsbutik, igenbrug, hvor borgere, der er psykisk sårbare arbejder. Dagen blev afsluttet med festmiddag og dans for brugere og personale. Historie Meget har ændret sig siden Statens Åndssvageforsorg tilbage i 1973 købte bygningerne på Sandtoften 3-7 og indrettede dem med tre beskyttede værksteder, Ryaværkstedet, Træværkstedet og Keramikværkstedet. Formålet var at tilbyde mennesker med særlige behov arbejde på beskyttede værksteder, væk fra institutioner, de typisk havde været en del af. I dag er JAC ét af landets største centre for aktiviteter og beskæftigelse med 22 forskellige tilbud. JAC arbejder målrettet på, at alle borgere udvikler deres kompetencer og på, at flest mulige får job på det ordinære arbejdsmarked. 12 GENTOFTE /OKTOBER 2013/SUNDHED OG TRIVSEL

14 Netværk Service Hjælp til hjælpemidlerne? Har du en rollator, som ikke er helt nem at køre med? Kunne du godt tænke dig hjælp til at søge om et hjælpemiddel? Så kan du få hjælp og rådgivning i Hjælpemiddel-hjælpen. Gentofte kommune lancerer en ny service til borgerne, nemlig Hjælpemiddel-hjælpen. Det er en mulighed for at få hurtig hjælp af en terapeut både til de hjælpemidler du allerede har og til at få udleveret eller søge om hjælpemidler. Hjælpemiddel-hjælpen finder du på Hjælpemiddeldepotet hver torsdag kl Her vil der være en sagsbehandlende terapeut tilstede sammen med depotmedarbejderne til at rådgive og hjælpe borgerne. Du skal ikke bestille tid, men bare møde op. Hos Hjælpemiddel-hjælpen kan du få rådgivning og hjælp til at: indstille og tilpasse de hjælpemidler du allerede har f.eks. en rollator, der er svær at køre med. få udleveret de hjælpemidler, du allerede har søgt om og fået bevilget. Dermed slipper du for at vente på kørsel og for at skulle være hjemme til levering, og hjælpemidlet kan indstilles rigtigt med det samme. søge om hjælpemidler. Når du søger sammen med terapeuten, kommer ansøgning godt på vej fordi skemaerne udfyldes med alle de rigtige oplysninger fra start. søge og få udleveret nogle få typer af hjælpemidler med det samme. Hjælpemiddelhjælpen Hjælpemiddel-hjæpen har åben hver torsdag kl på Hjælpemiddeldepotet ved Rådhuset. Det ligger bag ved Brandstationen, indkørsel ved Emmasvej 10. Ansøgninger vurderes selvfølgelig i forhold til lovgivningen, men hvis det er en ukompliceret sag, og du er berettiget til hjælpemidlet, så kan du få hjælpemidlet med hjem med det samme, hvis det er på lager på depotet. I de tilfælde hvor terapeuten vurderer, at der er brug for at indhente flere oplysninger, f.eks. fra din læge og/eller har brug for at lave et hjemmebesøg, før vi træffer en afgørelse, hjælper terapeuten dig med at udfylde ansøgningen med alle de rigtige oplysninger, og du er dermed godt på vej. Sundhedsformidlere sætter gang i bevægelse og sund mad Netværkshusets sundhedsformidlere har fokus på sund mad og fysisk træning. Har du anden etnisk baggrund end dansk? Så kom i Netværkshuset i Vangede og få viden om sund kost og fysisk træning af nyudnævnte sundhedsformidlere. Børn er også meget velkomne. Vi har allerede gode erfaringer med at lave aktiviteter i Netværkshusets åbningstider. Vi har smurt madpakker sammen og talt om, hvad der er godt og sundt at have med i en madpakke til en lang skole- eller arbejdsdag. I oktober vil vi vejlede kvinder og mænd i fysisk træning på motionscykler og med elastikker, siger sundhedsformidler Afaf Al-Syegh og uddyber: - Det er fantastisk at sende budskabet om sundhed videre og de besøgende i Netværkshuset er meget interesseret. Kom og vær med Fra oktober og året ud kan du: Hver mandag kl deltage i fysisk træning for mænd, sammen med sundhedsformidler Khosaba Hver onsdag kl deltage i fysisk træning for kvinder, sammen med sundhedsformidler Afaf Fredag den 1. november kl vil sundhedsformidlerne sammen med frivillige forberede en sund ret, som vi spiser sammen, mens vi hygger og snakker. Sundhedsformidlerne har hele efteråret arbejdet med fysisk træning og sund mad. I september arrangerede de en dag med fysisk træning, sport og sjove lege, hvor forældre og børn var sammen om cykelløb, tovtræk, stafet- og sækkeløb, og de fik undervisning i stavgang. Dagen blev afsluttet med et fælles måltid. Donation Lift til handicapridning Lions klubberne i Hellerup og Gladsaxe har uddelt kr. til etablering af en handicaplift til ridebanen ved bostedet Blomsterhusene på Bank-Mikkelsensvej i Vangede. Liften bliver indviet den 23. oktober. Bostedets beboere er svært handicappede, som ikke kan tale og har brug for støtte det meste af døgnet. Den nye lift vil gøre det muligt at løfte kørestolsbrugere fra deres kørestol over på hesten og tilbage igen. Vi får et stort ønske opfyldt. Nu kan vi få glæde af den nære kontakt mellem hest og menneske og det bliver en ny og spændende oplevelse for vores beboere også at kunne få en ridetur, siger forstander på Blomsterhusene Jane Svejgård Pedersen. Blomsterhusene har lavet en aftale med en lokal borger om at kunne låne heste, når de gerne vil ride, og ser meget frem til at liften bliver klar til brug. Udover beboerne fra Blomsterhusene får bruger og beboere af Blindenetværket også glæde af den nye lift. Glæde og velgørenhed Lions klubberne i Hellerup og Gladsaxe har samlet pengene ind i deres genbrugsbutikker på henholdsvis Smakkegårdsvej og på Søborg Torv, som drives af frivillige. Alle indtægter fra butikkerne går til velgørenhed til lokale, nationale og internationale formål. Det er en stor glæde, at vi kan hjælp, siger Jørgen Løkke formand for Lions Club i Hellerup. Hvis du vil vide mere om Lions Clubs arbejde og aktiviteter, eller kunne tænke dig at være medlem, så er du velkommen til at kontakte formand for Lions Club Hellerup Jørgen Løkke på telefon eller se på klubbens hjemmeside Fakta Sundhedsformidlerne med deres diplomer, som de modtog af borgmesteren. De fem sundhedsformidlere er blevet uddannet gennem projekt Sund Sammen, der er udviklet af Gentofte Kommune sammen med Integrationsrådet. Netværkshuset er et aktivitetshus, hvor flygtninge og indvandrere mødes. Adresse: Ericavej 149, 2820 Gentofte (ved Kildebakke Station) Tlf i åbningstiden: Mandageonsdage-torsdage: kl og tirsdage: kl GENTOFTE /OKTOBER 2013/SUNDHED OG TRIVSEL 13

15 Hjælp og pleje Valg af praktisk og personlig hjemmehjælp I alt 13 leverandører er godkendt til at levere praktisk og personlig hjælp og pleje til ældre og handicappede, der er visiteret til personlig eller praktisk hjemmehjælp. Alle leverandører lever op til kommunens krav om pris og kvalitet, og mens nogle leverer alle ydelser, leverer andre kun nogle af dem. Visiterede brugere kan kontakte Pleje & Sundhed, hvis man ønsker at modtage materiale om nye leverandører. Læs mere på under Seniorer, Hjælp og pleje. Annes Hjemmehjælp Praktisk hjælp i dagtimer mandag-fredag x Personlig pleje i dag-timer mandag-fredag Personlig pleje i øvrige tidsrum Bakkebo x x x Dansk Husmoderhjælp x x x Dansk Rengørings Service x DK-Pleje x x x Elite Miljø Forenede Care Gentofte Kommunes Hjemmepleje Grøn Rengøring x x x x x x Kærkommen x x x PUK s Hjemmehjælp x x x Renell TMT Enterprise x x Valg af leverandør til indkøb Visiterede til indkøbsordningen kan vælge mellem to forskellige leverandører, som er godkendt til at foretage indkøb for ældre og handicappede. De lever begge op til kommunens krav om pris og kvalitet. De to leverandører er: Intervare og Egebjerg Købmandsgård. Du kan få mere information på under Seniorer, Hjælp og pleje. Valg af leverandør til madservice Visiterede til Gentoftes Kommunes madservice kan nu vælge mellem to forskellige godkendte leverandører. De to leverandører er Kram Madservice og Din Private Kok. Du kan få mere information på under Seniorer, Hjælp og pleje. Selvbetjening Book selv tid hos tandplejen Skal dit barn til tandlægen, så kan du selv booke den ledige tid, der passer dig bedst i tandplejens nye bookingsystem. Vores nye bookingsystem giver familierne mulighed for selv at finde og booke den ledige tid, der passer bedst i deres planer. Systemet er samtidig en stor hjælp i vores arbejde, da vi sparer både tid og porto, og slipper for at udsende så mange indkaldelser, siger leder af tandplejen, Marianne Pedersen. Tandplejen forventer samtidig, at antallet af afbud og udeblivelser vil falde, nu familierne selv kan vælge tid og dato og få påmindelser tilsendt på sms og mail. Den tid, vi sparer på det administrative, vil vi i stedet bruge på vores forebyggende arbejde, siger Marianne Pedersen, og nævner, Forebyggelse at tandplejen har planer om flere forebyggende besøg og flere målrettede kampagner. Med bookingsystemet kan du: Booke tid til tandeftersyn Følge med i dit barns tandsundhed (du kan f.eks. læse oplysninger fra dit barns besøg hos Tandplejen) Se tanddiagram, og se om det er tid til undersøgelse eller behandling Få en påmindelse om dit barns tandlægetid på sms og Holde Tandplejen orienteret om dit barns helbred. Sådan gør du: Klik ind på tandplejens hjemmeside eller på kommunens hjemmeside. Log på selvbetjeningsløsningen Genvej med dit NemID. Find fanen Tandpleje under dit barns fane. Her kan du booke tid, når dit barn skal til tandtjek hos tandplejen. Gratis influenzavaccination Influenza er en virusinfektion, som kan ramme alle mennesker. Er du særligt udsat eller over 65 år kan du blive vaccineret gratis og derved nedsætte risikoen betydeligt for at få influenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du: Er 65 år eller derover Har visse kroniske sygdomme, f.eks. KOL eller diabetes Er svært overvægtig med BMI over 40 Er gravid og mere end 12 uger henne. Messe Erhvervsmesse på Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket afholder for anden gang erhvervsmesse om etablering og drift af virksomhed i Gentofte Kommune den 28. november fra kl Iværksættere, selvstændige og foreninger kan slå et smut forbi og få afklaret de udfordringer, de netop nu står overfor i samarbejde med medarbejdere fra Gentofte kommune. Tilbage i september holdt Hovedbiblioteket den første erhvervsmesse, hvor flere fik sat ansigter på de offentlige myndigheder og fik hjælp til problemer med Nem-ID, forretningsudvikling og lignende. Har du spørgsmål om erhvervsmessen, så kontakt bibliotekar Kamma Kirk Sørensen på eller på Gratis vaccination hos egen læge Tilhører du en af de ovennævnte grupper eller er førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Tilbuddet til gravide gælder fra 1. oktober og helt til 28. februar Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, og hvis du ikke er i en af de nævnte målgrupper, men i så fald er det ikke gratis. Spørgsmål Hvis du vil vide mere om tilbuddet, hvor du kan blive vaccineret og hvordan, så læs mere på 14 GENTOFTE /OKTOBER 2013/SUNDHED OG TRIVSEL

16 Job Temamøder for ledige Har du brug for inspiration til at komme i uddannelse eller job? Er der et emne, du vil vide mere om, som kan hjælpe dig i din jobsøgning? Og er du ledig og bosat i Gentofte? Så har du mulighed for at tilmelde dig et temamøde, der sætter fokus på det, som er relevant for dig. Her kan du læse om de temamøder, vi tilbyder netop nu. Du kan også læse mere om temamøderne og vilkår og betingelser for tilmelding på Vinter Snerydning i kommunen Kommunen rydder sne på de kommunale veje, cykelstier, trapper og parkeringspladser. De mest trafikerede veje og cykelstier prioriteres højest og ryddes derfor først. Dernæst kommer de mindre befærdede veje og stier. Desuden ryddes, saltes eller gruses gangstier i rekreative områder efter behov. Er du grundejer, så har du også et ansvar Som grundejer har du pligt til at rydde sne og salte eller gruse hurtigst muligt, efter sneen er faldet eller der er blevet glat. Forpligtelsen gælder fortovet ud for egen matrikel, herunder overkørsel fra vejen til egen grund. Det er dit ansvar, at postbude, avisbude, renovationsarbejdere og andre med ærinde til ejendommen har sikker adgang. Det er også grundejernes ansvar at fjerne de snevolde, som den kommunale snerydning af og til efterlader. Du kan læse mere om både kommunens og dine forpligtelser på Du kan også få yderligere information hos Park og Vej på telefon Modelfoto 1. Jobsøgning på nettet er du ikke vant til at søge job? Få præsenteret jobsøgningens væsentligste discipliner på nettet. Du lærer grundprincipperne om at beskrive dine kompetencer og anvende dem i et CV. Vi viser, hvordan du bruger dit CV på Jobnet og andre jobdatabaser. Endelig giver vi gode råd til din ansøgning. 2. Sådan vil de ha ansøgningen for øvede jobsøgere Vi præsenterer den seneste årlige undersøgelse af, hvad virksomhederne lægger vægt på og du bliver undervist i den gode ansøgning. Lær om den motiverede og velstrukturerede ansøgning. Få indblik i den vanskelige disciplin: Uopfordrede ansøgninger! 3. Klædt på til jobsamtalen bliv skarpere til at gennemføre den vigtige samtale. Jobsamtalen kan være en svær disciplin, hvor kropsprog, gode svar og god kemi er vigtige faktorer. Du får fem gode råd til jobsamtalen. 4. Praktik og løntilskud er det noget for mig? Målet er job, men nogle gange er du nødt til at gå en omvej. Praktik og løntilskud er gode redskaber, når du vil skifte spor (hvis der eksempelvis er afmatning i din branche). Hvordan udvikler du praktikken eller løntilskuddet til et fast job? Der vil være et oplæg fra en tidligere kandidat, der er gået fra praktik til fast job. 5. Sæt dig klare mål og nå dem SMART mål og jobagendaen. Arbejd aktivt - også når du er arbejdsløs. Sæt realistiske mål i din jobsøgning og arbejd med SMART mål. Du bliver introduceret for et gennemprøvet hjælperedskab til din jobsøgning kaldet jobagendaen. 6. Fra én branche til en anden gode jobmuligheder i det storkøbenhavnske arbejdsmarked Få gode råd til, hvad det kræver at skifte branche. Hvilke kompetencer kan anvendes bredt og hvilke er smalle specialist-kompetencer? Er du klar til at starte forfra, måske have mindre indflydelse på dit job i en periode og eventuelt acceptere en mindre lønnedgang? Brancheskifte kræver flere overvejelser, men rummer store muligheder på langt sigt. 7. Job via netværk brug af sociale medier og netværk Når du bruger dine formelle og uformelle netværk øges chancerne for at få succes i jobsøgning mange gange. Du kan bruge dine netværk aktivt, især på sociale medier som LinkedIn og Facebook. Samarbejde mellem Gentofte og Gladsaxe Jobcenter Gentofte og Jobcenter Gladsaxe er gået sammen om dn nye type tilbud til ledige borgere. Er du jobsøgende, har du nu mulighed for at deltage i temamøder om forskellige emner, som du selv finder relevante i forhold til din jobsøgning. Sundhed Alkoholstrategi Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2013 en alkoholstrategi, som udspringer af kommunens sundhedspolitik Med strategien ønsker Gentofte Kommune at medvirke til, at alkoholforbruget ikke påvirker borgernes sundhed eller børn og unges opvækst. Alkoholstrategien understøttes og implementeres via konkrete handleplaner og lægger op til dialog og til opmærksomhed på, om der f.eks. nydes alkohol til kommunale arrangementer, hvor børn og unge er til stede. Begrænsning af tilgængelighed af alkohol er et af de tiltag, som har vist sig at være meget effektiv. Alkoholstrategiens seks mål: Strategien beskriver, hvad Gentofte Kommune allerede gør i dag, og hvad der skal udvikles. Der vil blive sat yderligere fokus på let tilgængelige informationer, kompetenceudvikling og tidlig indsats overfor borgere med alkoholrelaterede problemstillinger. Alkoholstrategien kan læses på Gentofte Kommunes hjemmeside på 1. Gentofte Kommune vil sikre tidlig indsats og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer 2. Gentofte Kommune vil fremme en alkoholkultur blandt unge, der nedsætter deres brug af alkohol og udskyder deres alkoholdebut 3. Gentofte Kommune vil styrke den strukturelle forebyggelse og skabe rammer, hvor alkohol ikke indgår 4. Gentofte Kommune vil sikre den rette indsats til borgere med alkoholrelaterede problemstillinger 5. Gentofte Kommune vil sikre støtte og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet inden for den samlede økonomiske ramme 6. Gentofte Kommune vil koordinere indsatsen og styrke det tværfaglige samarbejde GENTOFTE /OKTOBER 2013/OM KOMMUNEN 15

Gentofte skoletandpleje

Gentofte skoletandpleje Gentofte dengang og nu Gentofte skoletandklinik startede i 1923 på Hellerupvej 33. I starten var der to tandlæger: tandlæge Anna Kjær som forstander og tandlæge Ellen Lund. Derudover var der en klinikassistent

Læs mere

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8

Første år med skolereform. Side 4-5. Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8 Nye kurser for kronikere Frivillige med kroniske smerter står bag. Byd smerten velkommen. Side 15 Sommerjazz Spændende jazz på programmet. Se det hele i kulturkalenderen. Side 8 Årets initiativpris Sofie

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

Gent fte. Friske familier til sjov idræt. lige nu. Side 4. information fra din kommune september 2010 9. årgang

Gent fte. Friske familier til sjov idræt. lige nu. Side 4. information fra din kommune september 2010 9. årgang OL-Special Sørøverbanden og andre hold dystede til OL for specialinstitutioner. Museum genåbner Øregaard Museum er som forvandlet efter istandsættelsen. Fremtidens ældre Vær med til at udvikle visionen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Kommunens byplanlægning Søndag d. 28. okt. kl. 16-18 Mennesker i Europa Søndag 25. nov. kl. 16-18 Connie Hedegaard: EU og Klima, Torsdag 15. nov. kl. 18-19 Amerikanske valgkamp Søndag

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008 PersonaleBladet Randers Kommune / September 2008 Indhold Side 4 Eventyret ved Oust Mølle Side 6 Job med kommunegaranti Side 7 Sygefraværet falder kraftigt Side 8 Jens Otto Krag Side 10 Et døgn i Randers

Læs mere

Nørring, Gitte Siem, Jakob Bjerregaard Engmann, Troels Malling, Bjarne

Nørring, Gitte Siem, Jakob Bjerregaard Engmann, Troels Malling, Bjarne Husk at Tjekke www.ballerup.dk for kulturelle arrangementer Neumann, Kirste Malene Schwarz., Carsten Flemming Jensen, Jytte trøm, NYCIRKUS, Laura æk, David Owe, Henrik Prip, Lucia, Martin Brygman, IN-

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 VALLENSBÆKNU NUMMER 9 18. NOVEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK 09 BUDGET2014 DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden Det skal være sjovt at komme til træning Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 Jul i VALLENSBÆK 16-17 Korrekt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne

BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne ÅRSBERETNING OG VISIONER gladsaxe.dk/bibliotek 2014 Indhold gladsaxe.dk/bibliotek Gladsaxe Bibliotekerne Søborg Hovedgade 220 6820 Søborg E-mail: bibliotek@gladsaxe.dk

Læs mere

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S.

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 1 JANUAR 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE 136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 12

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere