DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING"

Transkript

1 DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011

2 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig alligevel ved, at golfklubberne ofte ikke drives fra kommunale anlæg, og at banerne har høje anlægsomkostninger. Golfklubber og golfbaner er organiseret på mange forskellige måder, hvad angår ejerforhold, drift og finansiering af anlæg. Der knytter sig skattemæssige fordele og ulemper til de forskellige strukturer, og derfor bør de skattemæssige forhold undersøges i de konkrete situationer. DGU har i samarbejde med Deloitte udarbejdet nærværende pjece for at vise de forskellige strukturer, golfsporten anvender, samt belyse, hvornår skattepligten indtræder. Nærværende pjece indeholder DGUs og Deloittes forståelse og fortolkning af gældende regler og praksis på området. Vi håber hermed at kunne give klubberne en overordnet forståelse af de skattemæssige problemstillinger, der knytter sig til strukturerne. 2 DANSK GOLF UNION

3 Indhold Forord 2 Basisstruktur 4 Selskabsstruktur 5 Banelejestruktur 6 Banelejestruktur med aktiekøb/spillecertifikat 7 Klubbens almennyttige status ved køb af aktie i tredjemands selskab eller køb af spillecertifikat 8 Skattemæssige konsekvenser af medlemmers aktiekøb og frit kontingent 8 Afskrivning på et golfbaneanlæg 9 Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK Brøndby Tel: Fax: Web: 3 DANSK GOLF UNION

4 Basisstruktur - klubben ejer banen Som udgangspunkt er klubben ikke skattepligtig/selvangivelsespligtig, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Klubben skal udelukkende være almennyttig, hvilket bl.a. betyder, at klubbens formue skal anvendes til almennyttige formål ved klubbens opløsning, og klubbens formål skal være almennyttigt (se afsnit side 8). I en kendelse fra Landsskatteretten i 2010 blev en forening anset for at være skattepligtig, da den ikke havde en opløsningsbestemmelse. Det er derfor særdeles vigtigt, at der i vedtægterne er en opløsningsbestemmelse, som bestemmer, at likvidationsprovenuet ved opløsning skal tilfalde en forening i Danmark, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Klubben er som udgangspunkt skattepligtig/selvangivelsespligtig for erhvervsmæssige indtægter fra ikke-medlemmer, f.eks. af sponsorindtægter, udlejnings- og bortforpagtningsindtægter, indtægter fra pay & play. Udelukkende almennyttige klubber undgår dog skattepligt/ selvangivelsespligt, når indtægterne fuldt ud anvendes i overensstemmelse med klubbernes almennyttige formål. Medlemmer Klub Bane Indskud og kontigent Ejerskab 4 DANSK GOLF UNION

5 Selskabsstruktur klubben ejer banen gennem et selskab Medlemmer betaler indskud og kontingent til klubben. Som udgangspunkt er klubben ikke skattepligtig/selvangivelsespligtig, såfremt visse betingelser er opfyldt i lighed med afsnit på side 4. Selskabet er skattepligtigt efter de almindelige regler for selskaber og betaler skat med 25 % efter fradrag for driftsudgifter. I henhold til praksis kan der undtagelsesvist foretages skattemæssige afskrivninger på et golfbaneanlæg, se afsnit side 9. Der er særlige regler for selskaber, når den altovervejende del af selskabskapitalen ejes af en klub, der anses som almennyttig. Altovervejende fortolkes i praksis som 75 % af selskabskapitalen i hele indkomståret. Selskabet har i modsætning til andre selskaber fradrag for udbytteudlodning til klubben. Det betyder, at selskabets skattepligtige indkomst kan nedsættes. Lejekontrakt/Aftale Medlemmer Klub ApS eller A/S Bane Indskud og kontigent Ejerskab 5 DANSK GOLF UNION

6 Banelejestruktur klubben lejer banen af tredjemand Medlemmer betaler indskud og kontingent til klubben. Som udgangspunkt er klubben ikke skattepligtig/selvangivelsespligtig, såfremt visse betingelser er opfyldt i lighed med afsnit på side 4. Selskabet er skattepligtigt efter de almindelige regler for selskaber og betaler selskabsskat med 25 % af den skattepligtige indkomst. Personen er skattepligtig efter de almindelige regler for personer og betaler personskat (maksimalt ca. 56 %) af den skattepligtige indkomst. Der er mulighed for at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Se afsnit side 9 om praksis for afskrivning på etablering af et golfbaneanlæg. Der gælder særlige skatteregler for kommunalt ejede selskaber. Lejekontrakt/Aftale Medlemmer Klub Kommune, person, A/S mv. Bane Indskud og kontigent Ejerskab 6 DANSK GOLF UNION

7 Banelejestruktur med aktiekøb/spillecertifikat klubben lejer banen af tredjemand Medlemmer betaler kontingent til klubben, hvor medlemskab er betinget af køb af anpart/aktie i tredjemands selskab. Som udgangspunkt er klubben ikke skattepligtig/selvangivelsespligtig, såfremt visse betingelser er opfyldt i lighed med afsnit side 4. Når medlemskab af klubben er betinget af aktiekøb, kan der være usikkerhed om klubbens almennyttige status. SKAT har sat spørgsmålstegn ved dette område, og retsstillingen er derfor ikke fuldstændig klar, se afsnit side 8. Selskabet er skattepligtigt efter de almindelige regler for selskaber og betaler skat med 25 % af overskuddet efter fradrag for driftsudgifter. I henhold til praksis kan der i visse tilfælde foretages skattemæssige afskrivninger på et golfbaneanlæg, se afsnit side 9. Lejekontrakt/Aftale Ejerskab Klub Aps eller A/S Bane Kontingent Medlemmer Køb af aktie o.l. 7 DANSK GOLF UNION

8 Klubbens almennyttige status ved køb af aktie i tredjemands selskab eller køb af spillecertifikat Det forekommer, at retten til at spille eller være medlem af en golfklub er knyttet op på et krav om køb af en aktie eller et spille-certifikat. SKAT har sat spørgsmålstegn ved, om dette er foreneligt med en golfklubs status som almennyttigt og dermed også golfklubbens skatteretlige status. Det er en forudsætning for almennyttighed, at golfanlægget kommer en vis videre kreds til gode. SKAT kan påstå, at kravet om køb af aktie/spillecertifikat begrænser kredsen. Omvendt kan man argumentere med, at kravet ikke adskiller sig fra andre idrætsgrene, hvor der stilles krav om indskud af kapital for at blive medlem. I praksis er der ikke taget direkte stilling til spørgsmålet, men det må overvejes, om forholdet skal søges belyst, hvis sådanne kraver til stede. Hvis klubben mister sin skattefrie status, kan det medføre skattebetaling. Skattemæssige konsekvenser af medlemmers aktiekøb og frit kontingent Hvis medlemmer køber aktier, der giver adgang til at spille golf, skal de skattemæssige konsekvenser afklares afhængig af, hvordan adgangen til at spille udnyttes. Salg af aktien skal skattemæssigt behandles efter de almindelige regler herfor. Såfremt aktien købes af et medlems personligt ejede selskab, vil der være beskatning af medlemmets råden over selskabets spilleret. Der kan i konkrete tilfælde også være beskatning af købet af aktien, hvis SKAT får medhold i, at selskabets køb udelukkende er sket i medlemmets personlige interesse (maskeret udbytte eller løn). I tilfælde af at en virksomhed køber en aktie eller et medlemskab til en golfklub, som vederlagsfrit kan benyttes af de ansatte, skal medarbejderne som udgangspunkt beskattes heraf, og virksomheden er forpligtiget til at indberette personalegodet til SKAT. Det er de konkrete forhold, som bestemmer, om indberetningen skal ske som A- indkomst eller B-indkomst. Såfremt det besluttes på foreningens generalforsamling eller af dennes bestyrelse, at bestemte persongrupper (f.eks. bestyrelse, trænere mv. i foreningen) er fri-taget for kontingentbetaling, burde dette kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer, der har frit kontingent. 8 DANSK GOLF UNION

9 Afskrivning på et golfbaneanlæg Den 11. august 2009 afsagde Vestre Landsret dom i en sag om skattemæssig afskrivningsret på et golfbaneanlæg. Det blev fastslået, at det ikke er muligt at afskrive på et golfbaneanlæg, som er beliggende på en grund, der ejes af ejeren af golfbanen. Dommen er ikke appelleret til Højesteret og er derfor gældende praksis. Vi finder, at der er usikkerhed om, hvorvidt dommen er korrekt, men da den ikke er anket til Højesteret, er det på nuværende tidspunkt gældende praksis. Skatteministeriet har efterfølgende i en offentliggjort meddelelse oplyst, at det heller ikke vil være muligt at afskrive på et golfbaneanlæg, som er etableret på en lejet grund. Der vil dog i særlige situationer kunne afskrives på et golfbaneanlæg, hvis der hviler en nedlæggelseseller nedrivningsklausul. I 2010 accepterede Skatteministeriet i en konkret sag, at der kunne foretages skattemæssige afskrivninger på et golfbaneanlæg, som var etableret på en lejet grund, hvor der hvilede en nedrivningsforpligtigelse. Skatteministeriet har kommenteret denne sag, hvor det oplyses, at ejeren af golfbanen kunne løfte den tunge bevisbyrde for at kunne afskrive på golfbaneanlægget. Det betyder, at ejeren kunne beviser følgende: at der frem til den 1. august 2023 foreligger en uopsigelig lejeaftale om leje af grunden, at i tilfælde af opsigelse af lejeaftalen skal grunden afleveres i ryddet stand, at der ikke er interessefald mellem lejer og udlejer, at golfbanen er beliggende i tilknytning til byzone og at ejeren af grunden vil være motiveret til at opsige lejekontrakten, da ejeren har mulighed for en fremtidig fortjeneste ved salg af grunden, hvis den overgår til byzone og efterfølgende udstykkes til byggegrunde. Det, som Skatteministeriet særligt lagde vægt på, var, at ejeren af golfbaneanlægget rent faktisk kunne bevise, at lejeaftalen højst sandsynligt ikke ville blive forlænget efter den 1. august Normalt har udlejer en interesse i at bibeholde lejer, hvorfor SKAT altid vil have denne formodning. Det er således ejeren af golfbaneanlægget, som skal bevise det modsatte. 9 DANSK GOLF UNION

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTEINFORMATION / AUGUST 2015 Forord Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere