Udbudsmateriale for Advice Invest A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for Advice Invest A/S"

Transkript

1 Udbudsmateriale for Advice Invest A/S Strandvejen 100, 2900 Hellerup CVR nr Fondskode: DK i VP 14. maj 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Ledelse og aflønning 3 3. Erhvervelse og salg af aktier Tegning/emission Køb af aktier Tidshorisont og afvikling af investeringen 4 4. Investeringsstrategi og risiko Investeringsfilosofi Risikorammer Investeringsstrategi og risikostyring Porteføjleforvalter/ledelsen 7 5. Skat 8 6. Rapportering 8 7. Fakta om selskabet Navnenotering Elektronisk aktiebog hos VP Stemmeret Rettigheder Tilbagekøb og indløsning Tilbagekøb Indløsning 9 8. Oplysning om selskabets eksterne samarbejdspartnere Depot- og primær bankforbindelse Løbende bogføring of beregning af indre værdi Revisor SIDE 2 AF 12

3 1. Formål Selskabets formål er at skabe et godt og langsigtet risikojusteret afkast ved brug af allokeringsstrategien fra ved investering i: Danske aktier Globale aktier Danske statsobligationer Danske realkreditobligationer Globale erhvervsobligationer Finansielle instrumenter, herunder valutaterminskontrakter Finansieringen til disse investeringer tilvejebringes via: Egenkapital Lån i euro, danske kroner andre valutaer på maksimalt 1 gang egenkapitalen. 2. Ledelsen og aflønning. Selskabet har indgået investeringsaftale med Investeringsrådgivningsselskabet, der ledes af Lars Fetterlein. er underlagt Finanstilsynet og selskabet er godkendt som investeringsrådgivere. Lars Fetterlein har mere end 20 års erfaring indenfor kapitalforvaltning. Investeringsrådgivningsselskabet s honorar er sammensat som delvis fast fee, delvis provision af overskuddet. Fee er 0,10 % af egenkapitalen ultimo hver måned. Provisionen beregnes som 15 % af selskabets overskud før skat. Såfremt selskabet et år giver underskud, medregnes dette i det/de kommende års overskud, førend der på ny udbetales provision. Lars Fetterlein eller et selskab ejet af Lars Fetterlein, placerer selv midler i selskabet. Formålet er at sikre sammenfaldende interesser med de øvrige aktionærer i selskabet. Incitamentet for et godt langsigtet afkast er således dobbelt, dels igennem ejerskab, dels igennem aflønningsformen. 3. Erhvervelse og salg af aktier 3.1. Tegning/emission. Aktierne udbydes til indre værdi med et tillæg på 1,5 %. Mindste tegning er for kursværdi DKK ,00 rundet ned til nærmeste hele antal aktier. SIDE 3 AF 12

4 Aktierne har en stykstørrelse på nominelt 100,00. Tegningskursen fastsættes på emissionsdagen. Nye investorer kan i perioden op til tegningsdagen få oplyst den omtrentlige tegningskurs på eller ved henvendelse til selskabet på telefon Emissionsdatoerne er fastlagt til 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Ved større emissioner på kan selskabet foretaget ekstraordinære emissioner når som helst. Emissionsprovenuet indgår i sin helhed på selskabets konto i Danske Bank A/S. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, der afholdes af selskabet anslås at udgøre 0,15% af den tegnede kapital. Tegningsblanketten skal være selskabet i hænde senest 3 bankdage før emissionsdagen og eventuelt senere dog jf. aftale med selskabet Køb af aktier. Ønske om køb af aktier vil i videst muligt omfang blive matchet med øvrige aktionærers ønske om salg af aktier. Såfremt det ikke er muligt at matche ønsker om køb, vil der jf. ovenstående kvartalsvis blive afholdt emissioner i selskabet Tidshorisont og afvikling af investeringen. For at give det optimale afkast på 5 års sigt kræves der tid og arbejdsro. Som udgangspunkt anbefales investorerne derfor at beholde aktierne i denne periode for at opnå det forventede afkast. Såfremt investor af den ene eller anden årsag i perioden ønsker at sælge sine aktier, er der flere muligheder herfor: 1. Selskabet kan anvise en anden køber til aktierne, såfremt en sådan kan findes. Salgskursen er den indre værdi på handelsdagen. Sælger modtager provenuet senest 3 bankdage efter handelsdagen. 2. Selskabet kan kvartalsvis tilbagekøbe egne aktier for de frie reserver jf. pkt Selskabet har betydelige frie reserver, da egenkapitalen pr. 30. april 2013 er 760 % større end aktiekapitalen. I praksis medfører dette fuld omsættelighed i selskabets aktier. Tilbagekøb afregnes til indre værdi med fradrag af 0,50 %. Sælger modtager provenuet for aktierne seneste 8 bankdage efter et kvartalet. Endelig kan enhver aktionær i henhold til vedtægterne kræve sine aktier i selskabet indløst. Dette forudsætter dog at aktionæren indløser alle sine aktier i selskabet, medmindre selskabets bestyrelse giver tilladelse til en delvis indløsning. SIDE 4 AF 12

5 Selskabet vurderer at punkterne 1 og 2 vil sikre aktionærerne fuld omsættelighed i deres aktier. Indløsning vil således kun komme i brug ved en eventuel opløsning af selskabet. 4. Investeringsstrategi og risiko Investeringsfilosofi Fundamentet i investeringsstrategien er Lars Fetterleins mere end 20 års erfaring med praktisk kapitalforvaltning. Erfaringerne kommer til udtryk som en investeringsfilosofi med følgende enkle grundregler: Value frem for vækst mindsker udfaldsrummet. En stærk ledelse i et selskab er nødvendig for succes ved aktieinvestering Præference for en omstruktureringscase Forstå virksomhedens forretningsfilosofi og de begivenheder, der kan få aktien til at stige. Fra tid til anden at foretage et sanity check - er forventningerne realistiske. Forstå makroklimaet - i en global og åben økonomi går alt i interaktion. Vær loyal mod din position, hvis forudsætningerne ikke har ændret sig. Vær bredt orienteret men udvælg færre investeringer og hold fokus herpå. Tilpas dig markedet - du kan ikke påvirke det. Vær tilfreds med mindre i perioder hvor der ikke er noget at komme efter. Likvide investeringer åbner for nemmere og billigere ændring af strategi. De første tab er typisk det billigste, har du truffet valget om at reducere, så vent ikke. Alt sammen kan lyde enkelt, men udfordringen kommer specielt i et marked med store udsving og usikkerhed. Vi ved egentlig godt hvad vi skal gøre. Måske er det at reducere risikoen, men i stedet for at tage beslutningen, søger vi flere og flere alternative holdninger og tiden arbejder imod dig. Med 20 års erfaring er processen med at gå tilbage og analysere forudsætningerne, hvad er ændret, hvilke konsekvenser har det, samt sikre at der umiddelbart herefter træffes en underbygget investeringsbeslutning Risikorammer Selskabet har en dynamisk investeringsstrategi med et taktisk og operationelt fokus på allokering mellem aktivklasser, afhængigt af den makroøkonomiske situation samt selskabets forventninger til afkastet på de enkelte investeringer. SIDE 5 AF 12

6 Verden er i konstant bevægelse og markedet ændrer sig hurtigere og mere radikalt, alt sammen forhold, der taler for en dynamisk tilgang til investering. Selv om selskabet er langsigtet, er en væsentlig forudsætning for optimering af afkast, at der løbende foretages justeringer i vægtningen mellem aktiver og eventuelt periodevis gevinsthjemtagning. Investeringsselskabet Advice Invest A/S er mærket med Finanstilsynets røde trafiklys, da det er en unoteret aktie Investeringsstrategi og risikostyring Holdningen er, at den initiale investeringsstrategi, der skal dække en investeringshorisont på 5 år må forventes at kræve justeringer undervejs. Der vil i perioden være tidspunkter hvor situationen tilsiger en andel af aktier på 100 % af egenkapital og omvendt tidspunkter hvor den er 0 % af egenkapitalen. Hele investeringskonceptet er bygget omkring fleksibilitet i allokeringen. Investeringer foretages ud fra en nuanceret vurdering af afkastpotentialet kontra risikoen sammenholdt med den valgte investeringshorisont. Det er meget vanskeligt, måske umuligt, at forudse kortsigtede kursbevægelser du rammer aldrig top og bund når du investerer. Advice Invest investerer langt overvejende i selskaber af høj kvalitet på attraktive kursniveauer, da disse ofte klarer sigt bedre end markedet som helhed. Antager vi at risikoen er 10 % er det muligt, at udtrykke den procentuelle sandsynlighed for, at det estimerede afkast ligger indenfor et givet afkastinterval. I fagsprog tales om 2 standardafvigelser over en normalfordeling. Det betyder, at det med 95 % sandsynlighed kan siges, at afkastet vil ligge i intervallet -10 % % ved et estimeret afkast på 10 % p.a. Risikoen er illustreret med et afkast på 10 %. Nedenfor er normalfordelingen illustreret grafisk. Halerne nederst i grafen til henholdsvis venstre og højre for den røde markering viser det meget usandsynlige udfald, der alene indtræffer i 5 % af til tilfældene. SIDE 6 AF 12

7 Normalfordeling 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Den langsigtede målsætning for afkastet i Advice Invest A/S er 10% - 15% p.a Porteføjleforvalter/ledelsen Investeringsteori vil altid være en simplificering af virkeligheden og tager udgangspunkt i kendt historik og er vigtig ved beskrivelsen af de forholdsregler, der kan tages for at styre, reducere og ikke mindst sprede risiko. Når et fremtidigt afkast skal estimeres, er det tillige historiske data, der ligger til grund for estimatet. I en meget åben og dynamisk finansiel verden er porteføljeforvalterens erfaring nok den vigtigste faktor for at styre risikoen og tage ansvar for, at det estimerede afkast er opnåeligt. Der findes også en praktisk vinkel på at forvalte en portefølje, f.eks. findes der talrige måder at eksekvere en aktiehandel på. Virksomhedsobligation har ofte en stor forskel mellem bud og udbud prisen, som kræver tæt monitorering. Endvidere er det vigtig at kende sine samarbejdspartneres særlige kompetencer og forudsætningen samt agendaen for nye, som byder sig til. Med andre ord er investering også et håndværk, der kræver mange års erfaring, godt købmandskab og en næse for forretning. Kun ved kontinuerligt at være på tæt på markedet, kan der skabes et afkast til investorerne, som står mål med risikoen. SIDE 7 AF 12

8 I Advice Invest A/S har vi mandatet til at være med når markedet tilsiger det og omvendt søge i sikker havn, hvis risikoen ikke længere står mål med investeringsmulighederne, med andre ord ser vi dynamisk allokering mellem aktivklasserne, som en væsentlig succesfaktor. I Advice Invest A/S tilstræbes at holde en risiko på tilsvarende niveau, som ved en investering i aktiemarkedet. Afkastet i de enkelte år må forventes at ligge mellem - 10 % % afhængigt af markedets udvikling. Afkastet må over tid forventes at ligge bedre end gennemsnittet af de valgte sammenlignings-indeks også betegnet benchmarks, EFFAS 1-3 og MSCI World i DKK, men til samme eller marginalt lavere risiko lavere risiko end MSCI World i DKK. Det er vigtigt at holde sig før øje, at de valgte benchmarks alene er til illustration af hvorledes en 100 % eksponering til korte obligationer (EFFAS 1-3) og en 100 % eksponering til verdens-indeks for aktier omregnet til danske kroner (ekskl. emerging markedets) klarer sig i samme periode. Vores langsigtede målsætning er altid at skabe et positivt afkast, som årligt over tid ligger i intervallet 10 % - 15 % p.a. 5. Skat Advice Invest A/S er et investeringsselskab for kollektiv investering, hvilket har den skattemæssige konsekvens, at selskabet er skattefrit. Dog betaler selskabet 15% skat af udbetalt udbytte på aktier. Beskatning sker hos den enkelte investor. Således sikres det, at der ikke sker dobbeltbeskatning af det optjente overskud. Beskatning sker efter lagerprincip, hvilket betyder, at der betales skat uanset om gevinsten er realiseret eller urealiseret. Beskatningsgrundlaget er stigningen i den indre værdi. Beskatningen sker i henhold til følgende regelsæt: For frie midler beskattes gevinster som kapitalindkomst, og tab fradrages i kapitalindkomst Pension beskattes efter det almindelige lagerprincip for pensionsmidler p.t. 15 % p.a. For selskaber og selskaber omfattet af virksomhedsordningen gevinster med selskabsskattesatsen og tab er fradragsberettiget i den almindelige skattepligtige indkomst. SIDE 8 AF 12

9 For yderligere redegørelse for de skattemæssige konsekvenser henvises til egen revisor. 6. Rapportering Selskabet sender afkastrapport med specifikationer hvert kvartal pr. . Kursen opdateres månedsvis i investors bankdepot og endvidere kan kursen følges på ugebasis via hjemmesiden. På s hjemmeside kræves investor log-in for at se kursudviklingen. Rapporteringen vil omfatte afkastet i kvartalet, år til dato afkastet, fordeling på aktivklasser, benchmark samt risikomål. Rapporteringen vil indeholde kommentarer i relation til de indgående investeringer samt relevante forhold omkring markedet. Investor modtager et eksemplar af årsregnskabet for selskabet pr. . Ved afholdelse af generalforsamling hvert år i maj vil regnskabet samt forventningen til året blive gennemgået. SIDE 9 AF 12

10 7. Fakta om Advice Invest A/S 7.1. Navnenotering Alle aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen er elektronisk og administrationen varetages af Værdipapircentralen, men udskrift af aktiebogen kan altid fremvises på selskabets adresse, Strandvejen 100, 2900 Hellerup Aktiebogen føres altid elektronisk hos Værdipapircentralen, der tillige er udstederansvarlig. Du kan fri vælge i hvilket depot og i hvilken dansk bank du ønsker, at dine Advice Invest aktier skal opbevares. Aktierne vil således fremgå af din almindelige depotoversigt fra banken Stemmeret På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på nominelt DKK 100 én stemme Rettigheder Ingen aktier har særlige rettigheder 7.5. Tilbagekøb og indløsning Tilbagekøb I henhold til selskabets vedtægter bemyndiges bestyrelsen af generalforsamlingen til at selskabet tilbagekøber aktier til indre værdi med fradrag på 0,50%, såfremt selskabets frie reserver kan dække tilbagekøb. Anmodning om tilbagekøb skal være selskabet i hænde 5 bankdage inden udløb af kvartalet. Ved selskabets tilbagekøb af egne aktier sker udbetaling af provenuet senest efter 5 bankdage til den sælgende aktionær Indløsning Enhver aktionær kan i henhold til selskabets vedtægter kræve sine aktier i selskabet indløst såfremt der ikke er frie reserver til at foretage tilbagekøb af egne aktier jf. vedtægterne. SIDE 10 AF 12

11 Det er en forudsætning, at den pågældende aktionær lader alle sine aktier i selskabet indløse. Bestyrelsen kan give tilladelse til en delvis indløsning. Bestyrelsen er forpligtet til at lade indløsningen gennemføre ved udgangen af det kvartal, hvor en aktionær skriftligt har meddelt selskabet, at aktionæren ønsker sine aktier indløst. Det er en forudsætning at meddelelsen er selskabet i hænde 5 bankdage inden udgangen af kvartalet. 8. Oplysning om selskabets interne og eksterne samarbejdspartnere 8.1. Depot- og primær bankforbindelse. Selskabets værdipapirer opbevares af: Nordea Bank A/S, Danske Bank A/S, Nordnet AB, c/o SEB Danmark, 8.2. Selskabets advokatforbindelse. Holck-Andersen & Tyge Sørensen advokatfirma, Nyhavn 6, 1051 København K Henrik Haldbo, Advokat (H), Tlf Bogføring og beregning af indre værdi. Aaen & Co, Statsautoriserede revisorer, Kongevejen 3, 3000 Helsingør Bo Hougaard Hendriksen, Statsautoriseret revisor, Tlf Revisor. PwC I Statsautoriseret revisor, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Christian Fredensborg Jacobsen, Statsautoriseret revisor, Tlf Bestyrelen Christian Dalum (formand) Jesper Thaning Frederik Foged Nielsen Lars Fetterlein 8.6. Direktion Lars Fetterlein SIDE 11 AF 12

12 Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandling afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. SIDE 12 AF 12

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 Tegningsprospekt for IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 34080321 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S Aktietegning Formuepleje Fokus A/S 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Forventet udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen tegningsprovision Gennemsnitlig budgetafkast 7-9% p.a. Tegningsperiode:

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere