/^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej. - PDF">

^ømøwd^ U///-^ 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ømøwd^ U///-^ 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej."
/^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 y^^u^^m ^^^^^^Å6 z^, ^ømøwd^ Munkehatten Odense SØ Telefon Telefax Miljø- og Energidivisionen /<$q{føucla6lg&gsllé / A^ Dato U///-^ 'tøjfiuqøoej. V l Ifølge aftale I henhold til brev/tlf Til orientering Til godkendelse Til videre foranstaltning Kommentarer udbedes Til underskrift Kan beholdes Ønskes retur Ring venligst Venllo Hosen W^' //ttfiéoxz y^^^r 7^ * ^c4^c^é 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r '* <? /^6&^ tz\ A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^;

2 Antallet af aktionærer i Houborg Plantage tog i 1994 et ryk op ad og udgjorde ved en optælling forud for generalforsamlingen i alt 499. Det højeste antal vi har haft indtil nu. Samtidig er der sket en række ændringer indenfor aktionærkredsen, idet i alt 114 aktier har skiftet ejer i det forløbne år. Årsagen hertil er let at finde. Som det blev oplyst på sidste års generalforsamling, var I/S Høilund Søgaard Plantage, der da var vor største aktionær, af finansielle årsager interesseret i at afhænde sine aktier i Houborg Plantage. Og selskabet forudsatte, såfremt aktierne ikke kun skulle udbydes på det frie marked men først tilbydes vore aktionærer, at vi var behjælpelig med at fremsende selskabets salgstilbud til vore aktionærer. Det arbejde påtog vi os og søgte det udført på en sådan måde, at sælgeren kun blev bekendt med navnene på de af vore aktionærer, der som købsinteresserede selv henvendte sig til sælgeren. Flere af vore aktionærer benyttede sig af lejligheden til især at købe en 200 kr. aktie, og Hedeselskabet, der overtog en større aktiepost, er nu vor største aktionær. Vor bistand med udsendelsen af salgstilbudene blev i øvrigt også til fordel for os. Den gav os mulighed for at kontrollere adresseoplysningerne i vor aktionærfortegnelse, da vi modtog alle returbrevene, d.v.s. de breve som postvæsenet ikke kunne udbringe på grund af adressatens flytning eller død. Der kom mange breve retur. Men selvom der er gjort et grundigt stykke arbejde for at fremskaffe den nye adresse, er der sta-

3 dig aktionærer, hvis adresse er os ubekendt. A. Fra bestyrelsens side skal vi derfor bede aktionærerne om, at der ved flytning snarest foretages meddelelse om den nye adresse til Poul Henrik Bruun - hans telefonnummer og adresse står på regnskabet - så vor aktionærfortegnelses adresseoplysninger altid er a jour. Kun derved kan vi være sikre på, at hvad der fra vor side udsendes til aktionærerne - f.eks. som i år, hvor vi fremsendte vort regnskab m.v. - også kommer aktionærerne i hænde. Da alle aktier skal være noteret på navn, skal vi samtidig be^ de om, at enhver der erhverver en aktie, det være ved køb, ved gave eller ved arv snarest efter erhvervelsen får ejerskabet noteret i aktiebogen. Som det er sædvane, vil jeg gerne samtidig her, hvor jeg har lejlighed til det, på bestyrelsens vegne byde de nye aktionærer velkommen som aktionær i Hovborg Plantage. Og det er vort ønske, at de må føle sig virkelig velkommen i aktionærkredsen. Og det er vort håb, at også de må have forståelse for den forpligtelse, vi som aktionærer har for at skulle fortsætte det arbejde, som plantagens stiftere påbegyndte. 4

4 På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at vi få dage før var blevet spurgt om, hvorvidt vi ville være interesseret i at erhverve et areal i størrelsesorden ha af Høilund -Søgaard Plantage, der er beliggende ind til Houborg Plantage. For de, der ikke kender til Høilund-Søgaard Plantage og ejerskabet bag den, bør jeg nok kort ridse baggrundshistorien op, som den er fortalt mig. Plantagen ejes af et interessentskab, og de 5 interessenter er alle efterkommere af Enrico Dalgas. Han erhvervede i 1877 en forfalden hedegård til beplantning og fik en mand, der som Dalgas var interesseret i hedens beplantning, grosserer Holger Pedersen, til at skyde penge i projektet. Senere blev Dalgas på en noget utraditionel måde eneejer. Parterne havde nemlig lavet den aftale, at den længstlevende skulle arve plantagen. Og da Holger Pedersen var meget ældre end Dalgas, var det naturens orden, at Dalgas overlevede ham med 22 år. I interessentskabet stod man i 1993 overfor et kommende generationsskifte, da en af interessenterne ønskede at udtræde. Der skulle skaffes disponibel kapital, hvorfor 200 ha af plantageejendommen blev udbudt til salg, medens hovedbygningen med 72 ha plantage skulle bevares i familiens eje. Men en sådan udstykning og salg er i modstrid med skovlovens 12 og kunne derfor ikke gennemføres. Sådan stod sagen, da vi blev spurgt. Inden jeg fortsætter, skal jeg stærkt betone, at hvad jeg herefter oplyser i sagen alene er til orientering for vore aktionærer og må ikke - af forståelig hensyn til interessenterne bag Høilund-Søgaard Plantage - refereres og viderebringes i dags- eller ugepressen.

5 Men tilbage til forespørgslen, som vi straks efter sidste års generalforsamling besvarede med at oplyse, at vi var interesseret i at købe de ca. 45 ha af Høilund-Søgaard Plantage. Og så ventede vi på en indbydelse til en forhandling om pris og vilkår, og hvad man ellers drøfter under en handel. Men indbydelsen kom ikke. I stedet blev vi hen i august bedt om at afgive et skriftlig tilbud samt en kortskitse over det areal, vi ønskede at købe. Det gjode vi så og fik som foreløbig svar den oplysning, at tilbuddet ville blive forelagt familien, samt at vi senere, når der forelå en afklaring, ville høre nærmere. Vi nåede frem til den 15. oktober, som vi havde sat som sidste frist for besvarelse af vort tilbud. Men der kom intet svar. En af interessenterne, professor Vibeke Dalgas, og en medinteressent havde imidlertid en så stor veneration overfor Høilund-Søgaard, som de ønskede at bevare i familiens eje omend i reduceret form, at hun ringede mig, beklagede at vi ikke havde fået svar og bad om et møde med os. Der var nu ikke længere kun tale om een men om to interessenter, som ville udtræde af interessentskabet. Det krævede flere disponible midler, eller sagt på en anden måde, der skulle sælges et væsentlig større areal af plantagen. Også det problem syntes at kunne klares, og på et møde i Hovborg den 31. oktober blev den fornødne finansieringsplan herfor udarbejdet. Det var ikke professor Vibeke Dalgas og hendes medinteressents skyld, at planen faldt til jorden. Men en intern aftale indenfor selskabet holdt ikke, og beløbet, der skulle skaffes, blev millioner større. Det var med vemod, Vibeke Dalgas meddelte os dette og samtidig forudså, at hele plantagen nu måtte udbydes til salg, for at finde en køber, hvilket kunne være vanskeligt i I dag, hvor opsvinget er i gang, er det sikkert lettere.

6 Den spire af optimisme samt forventning om bedre priser for vore træeffekter, jeg gav udtryk for i beretningen på sidste års generalforsamling, blev især i de seneste måneder af 1994 til virkelighed, selvom der endnu er et stykke vej til et forsvarlig dækningsbidrag. Men dette skal ikke gøre skår i glæden over, at vi trods alt synes på vej mod et mere bæredygtig skovbrug. t? Ved indgangen til 1994 tegnede udsigterne sig meget mørke for plantagen. Træpriserne var helt i bund samtidig med, at kravene til træeffekternes kvalitet var forøget. Det var så absolut købers marked. Ser vi på de statistiske oplysninger, der foreligger for tiden op til 1994, forstås det måske bedre, at det så ofte var de lidt pessimistiske toner, der blev slået an, når talen var om skovbrugets rentabilitet og bæredygtighed. Lad mig nævne et par tal. Regnet i faste priser var faldet i salgspriserne for nåletræ på gennemsnitlig 6-8 % om året i perioden 1986 til Og alene fra 1992 til 1993 faldt salgspriserne ca. 20%, og dækningsbidraget faldt på samme tid ca. 37%. Det var således ikke uden grund, at mange indenfor skovbruget var betænkelig ved, hvordan fremtiden ville forme sig. I dag er det nemt at se, at det var den rigtige disposition, vi traf i 1992, hvor al hugst og udtynding, der ikke fagligt set var absolut nødvendig, blev udsat til bedre tider. Også selvom det bevirkede, at hugsten derved blev reduceret til den laveste i mands minde og gav anledning til store negativ ladet - men dog sande - overskrifter i dagspressen som "HUGSTEN STOP PER I HOVBORG" og "SKOVDRIFT SKÅRET TIL RODEN".

7 &. I 1994 er årets hugst igen vokset, bl.a. på grund af en del nødvendige gennemhugninger, der ikke burde udsættes længere. Men ellers er det især salget af pyntegrønt og juletræer, der er steget kraftig og her som i hundrede af andre plantager er med til at forbedre regnskabet. Året overskud efter skat blev i 1994 på kr. Om anvendelsen af det regnskabsmæssige overskud har bestyrelsen besluttet at foreslå generalforsamlingen, at dette fordeles med kr. i udbytte til aktionærerne meden restbeløbet kr. overføres til næste år. Var udsigterne ved indgangen til 1994 mørke for skovbruget i almindelighed,var de ikke bedre for dem, der som os gerne ville fortsætte med at have et rimeligt afkast af sin kapital. Gennem hele 1993 var renten faldende og var ved årsskiftet den laveste i mange år. Likvide midler anbragt i banker og sparekasser gav en minimal rente, og prisen for de obligationer, det var ønskeligt at anbringe ledig kapital i, lå væsentlig over pari. Ved årsskiftet 1993/94 var pengemarkedets analytikere - de personer, hvis prognoser er så bestemmende for de råd, der gives bl.a. obligationskøbere og -sælgere - enige om, at den lange rente ikke ville stige men året ud ville holde sig omkring og måske endda lidt under 6%. Men de tog gruelig fejl. I stedet for 6% steg renten og kom til at ligge omkring 9% med væsentlige kursfald til følge. Det gav anledning til - hos os som hos andre med obligationsbeholdninger - at se nærmere på beholdningens sammensætning og foretage eventuelle fornødne ændringer.

8 Det medførte, at regnskaberne hos banker og kreditinstitutioner næsten alle udviste negative resultater. Og det var vel en medvirkende årsag til, at vort daværende lokale pengeinstitut måtte bukke under med de barske følger, det te medførte. Og - selvom vi ikke mistede penge derved - var dette måske det værste resultat af det ikke forudsete kursfald. Vore absolut største værdier er investeret i plantagen. Og, som naturligt er, søger bestyrelsen at holde sig orienteret om udviklingen i plantagen og om plantagens tilstand i det hele taget. Gennem årene har plantagen været udsat for mange af naturens destruktive kræfter som stormfald, salt- og vindsvidning, tørke, sen nattefrost og billeangreb, og hver gang er det lykkedes at få forholdene retableret. Det er derfor med en rimelig tilfredshed, at vi overfor generalforsamlingen kan oplyse, at plantagens tilstand som et helhed fortsat kan betegnes som tilfredsstillende. Men ting kan altid gøres bedre. Og det gælder også for plantager. Når bestyrelsen har været på besigtelse i plantagen, er det ikke usædvanlig, at der undervejs eller på et følgende møde fremsættes tanker til drøftelse om ændringer, der ikke umiddelbart synes rentable, heller ikke er absolut nødvendige, men som på sigt kan være med til at forbedre eller på anden måde ændre forholdene i plantagen positiv. Men det er samtidig opgaver, hvis gennemførelse ikke kan undgå at reducere det årlige driftoverskud i hvert fald.i de år, hvor opgaverne gennemføres.

9 Bestyrelsen har derfor besluttet, at generalforsamlingen i år skal orienteres, forinden der træffes nogen beslutning om gennemførelse af opgaver, der kræver et sådant kapitalforbrug. Lad mig derfor nævne et par af de opgaver, som har været på tale, men som der endnu ikke er lavet endelige beregninger over. Det kan være opgaven i en videre udstrækning end nu at etablere løvtræsbælter, især i plantagens vestlige side, samt at etablere lærke- og løvtræsbælter langs veje inde i de enkelte afdelinger, som stabiliserende bælter, der kan være med til bryde plantagens monotone opbygning og måske samtidig formindske stormfald og vindslid. Og det kan være en rydning - over nogle år - af den gamle bjergfyrafdeling i Risbøl Sande, hvor jordens bonitet er meget dårlig. Det ses tydelig på bevoksningen, der kun er egnet til flisning efter en rydning. I stedet kunne f.eks. og ligeledes over nogle år de højeste arealer tilplantes med skovfyr, medens resten fik lov at springe i lyng. Begge de to opgaver vil samtidig være med til at forskønne plantagen på en positiv måde. Det er derfor bestyrelsens håb, at der kan vindes forståelse for sådanne opgavers gennemførelse trods det kapitalforbrug, det kræver.

10 9 Gennem de senere år er oplysningerne i selskabets årlige regnskab væsentlig forøget ud fra ønsket om at give aktionærerne den bedst mulige orientering om selskabets økonomiske tilstand. Den samme grundholdning ligger også bag bestyrelsens årlige beretning på generalforsamlingen, hvor vi ikke blot konstaterer om året er forløbet tilfredsstillende men også søger at informere om, hvorfor det gik, som det gjorde. En tilsvarende holdning har vi også, når vi viser aktionærerne rundt i plantagen. Det er ikke Potemkins kulisser, men forholdene som de er, De får at se. For vi ved alle, at i en hedeplantage som Houborg plantage med dens vekslende bonitet vil der både være noget, der lykkes godt og noget, der lykkes knap så godt. Af informationer kan man imidlertid både få for mange og for få, og begge dele er lige dårlig. Det er mit håb, at den information vi giver selskabets aktionærer, hvad enten det sker i regnskabet, i beretningen eller under en rundvisning i plantagen hverken er for mange eller for få men netop den mængde, de har brug for som aktionærer i Houborg Plantage.

11 Som det har været en tradition nu snart gennem mange år, er bestyrelsens beretning opdelt i to dele, dels i en almen beretning, der aflægges af formanden, og dels i en fyldig teknisk beretning, der aflægges af skovrideren på bestyrelsens vegne. Denne tradition skal jeg ikke bryde. Men forinden jeg overlader ordet til skovrider Oppermann for aflæggelse af den tekniske beretning, finder jeg anledning til at rette et par ord til de mange, jeg eller bestyrelsens øvrige medlemmer har haft kontakt med i det forløbne år. Vi er fra bestyrelsens side meget glade for den interesse, aktionærerne viser for Houborg Plantage, og for det gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne, Hedeselskabet, jagtselskabet og de mange andre, vi har kontakt med. Der skal også herfra lyde en tak til skovrider Oppermann, skovfoged Herskind og hans arbejdere i plantagen for godt udført arbejde i det forløbne år til gavn for Houborg Plantage. Og selv vil jeg gerne runde disse ord af med en tak til bestyrelsens medlemmer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år.

12 Beretning for A/S Houborg Plantage Pris- og afsætningsmæssigt blev 1994 et godt år for plantagen. Vi har igen kunnet sælge vore produkter til priser, der navnlig i årets 2. halvdel begyndte at ligne de priser, vi havde før skovbrugets krise satte ind i Med til det positive hører også, at Dansk Skovforening efter flere års forhandlinger med skattemyndighederne har opnået en reduktion af skovbrugets grundværdiprocent, hvilket vil medføre en reduktion af ejendomsskatterne med 1/3, med tilbagevirkende kraft fra På grund af den forbedrede afsætningssituation nåede årshugsten op på: m 3 mod budgetteret m3. Af merhugsten er dog den væsentligste del brændselsflis. Den overvejende del af hugsten er taget som gennemhugning i afd. 16 og 19 i plantagens centrale del, i afd i den vestlige del og i afd omkring Bimads' hus. Tyndingsopgaver i ung gran er udført som nedskæring til brændselsflis i afd. 11 og 18, og årets flisproduktion på: 411 m 3 er fremkommet ved flisning af træer nedskåret i 1993 (afd ). Vi har ikke noget økonomisk overskud på dette produkt, men vi har fået udført et stykke nødvendigt plejearbejde, uden de store omkostninger. Årets samlede hugst nåede som nævnt op på: m 3 (1993: 351 m 3 ) hvoraf: 102 m 3 blev aflagt som uafk. tømmer, 235 m 3 som korttømmer, 290 m 3 som lameltræ til PLUS i Vejen, 49 m 3 som emballagetræ, 389 m 3 som cellulosetræ, 411 m 3 som flis, og 54 m 3 som brænde m.m., hovedsagelig selvhugger-brænde. Plantagens produktion af juletræer har omfattet: 732 stk Nordmannsgran juletræer, der indbragte en gennemsnitspris på: 54 kr/stk. og 316 stk Rødgran juletræer til en gennemsnitspris på: 19 kr/stk. Endvidere er der solgt: kg Nordmannsgran grønt til: 7.00 kr/kg. Ser vi på råtræsituationen kan vi med glæde konstatere, at der i 1994 er opnået en stabilisering af nåletræsmarkedet, og at århundredets formentlig værste krise med rekordlave træpriser, i 1994 afløstes af væsentlige prisstigninger og et kraftigt efterspørgselspres. Den positive udvikling skyldtes primært, at Europa ikke længere blev oversvømmet af billigt canadisk træ. Stigende efterspørgsel i USA har fået canadiske eksportører til igen af koncentrere sig om dette mere "naturlige" marked, og det har igen givet plads til, at de nordiske lande kan afsætte træ til stigende priser. Nok har Rusland og de Baltiske lande øget deres pres på det europæiske

13 Side 2 marked, men fortsat er hverken produktkvalitet eller leveringssikkerhed af særlig høj klasse. En medvirkende årsag til den fortsatte stigning i råtræpriserne gennem året har også været sawærksindustriens øgede muligheder for gennem de seneste års rationalisering af produktionsapparatet, at gøre sig gældende på eksportmarkederne. Med den lave indenlandske byggeaktivitet har dette været en nødvendighed for at overleve. Før krisen i skovbruget eksporterede danske savværker næsten ikke træ til udlandet, men for at overleve er der nu opbygget en eksport på omkring 50% af produktionen. Ser vi specielt på prisudviklingen bragte forhandlinger i december måned 1993 (6. december) endelig den længe ventede prisstigning på råtræet. Baggrunden herfor var den gunstige prisudvikling på savværksflis, hvor det i løbet af efteråret var lykkedes danske eksportører at tegne kontrakter med den skandinaviske papirmasseindustri om leverancer af flis fra Danmark til priser der lå ca. 20 kr/m 3 højere end hvad man hidtil havde opnået på hjemmemarkedet (Novopan og brændselsflis). Endvidere havde priserne på de danske savværkers færdigvareproduktion udviklet sig gunstigt. Der var opnået bedre priser på eksportmarkederne - primært Tyskland og England - og på hjemmemarkedet var afsætningen blevet forbedret på grund af tømmerhandlernes problemer med at skaffe tilstrækkelige leverancer fra det øvrige Skandinavien. Forhandlingerne i december 1993 resulterede i nye fælles vejledende priser, der indebar prisstigninger på 20 kr/m 3. Efter 3 års prisfald på tømmeret var der således endelig opnået en svag prisstigning, med en gennemsnitspris på 264 kr/m 3, der skal sættes i relation til en pris i slutningen af 1990 på 402 kr/m 3! I de første måneder af 1994 udvikler nåletræsmarkedet sig stadig mere positivt. For de danske savværker er der sket en markant forbedring af afsætnings- og indtjeningsforholdene, og produktionen er kun begrænset af den tilgængelige råvaremængde, der til tider ikke er tilstrækkelig, fordi skovene er tilbageholdende med hugst på grund af det opadgående marked. Allerede i begyndelsen af marts måned (7. marts) aftales der nye vejl. priser mellem Træindustrien og Danske Skoves Handelsudvalg, og fra da af tager tingene fart med nye prisaftaler næsten månedligt, frem til midten af september måned, indenfor hvilket tidsrum gavntræ-priserne stiger omkring 30%. I løbet af foråret 1994 lykkedes det for de danske eksportører af cellulosetræ

14 Side 3 at forhandle sig til bedre priser og afsætningsmuligheder, således at prisen på frisk gran (rødgran og sitka) pr. 14. april steg med 30 kr/m 3 til 200 kr/m 3, og prisen på cellulosetræ af blandet nål pr. 26. april ligeledes steg med 30 kr til 185 kr/m 3. Celluloseindustriernes mangel på råvarer og faldende færdigvarelagre - bl.a. affødt af stigende leveringsvanskeligheder fra Rusland og de Baltiske lande - var baggrunden for de opnåede prisstigninger. I december måned blev prisen på cellulosetræ - gran hævet med yderligere 30 kr til: 230 kr/m 3. og prisen på cellulosetræ - blandet nål med 20 kr til: 205 kr/m 3. og da endvidere tømmerpriserne i Sydsverige var stadig stigende, og man havde forventninger om øgede priser på savværksflis, enedes skovene og Træindustrien, i januar måned 1995, om prisforhøjelser på grantræeffekterne på omkring 8%. Vi sluttede således med priser der for eksempel for uafkortet tømmer - rødgran klasse B, cm, kom op på: 375 kr/m 3. Korttømmer, 12 cm top, længde 2,75-3,65 m, 305 kr/m 3, og emballagetræ, uændret: 279 kr/m 3. I januar måned 1995 var der også prisforhandlinger med Novopan Træindustri og også her enedes man om prisforhøjelser på kr/m 3, således at eks. vis 2-3 m spånpladetræ kom op på: 210 kr/m 3. I den omtalte periode (december januar 1995) har der alt i alt været prisstigninger på 40-45%, og dermed er vi igen ved at nærme os et prisniveau, som kan give et acceptabelt driftsresultat i nåleskovsbruget. Salget af juletræer på landsplan var i 1994 præget af det stærkt reducerede udbud af nordmannsgrantræer, som man i nogen grad søgte at erstatte med nobilis. Juletræssæsonen må betegnes som den bedste i mange år. Stor efterspørgsel - høje priser - for nordmannsgran 10-20% over de vejledende priser - og en nem sæson, hvor de fleste træer allerede var solgt i august-september måned. Udbuddet af nordmannsgran i indeværende år vil formentlig komme til at ligge på samme niveau som i 94, og efter flere år med kraftige prisstigninger, kan der ikke forventes yderligere prisstigninger. Salget af rødgran juletræer gik tilfredsstillende, selvom udbuddet var større end efterspørgslen. Fremover må man imidlertid forvente en stadig stigende konkurrence på rødgranmarkedet. Belgien har en målrettet kvalitetsproduktion - lokalt produceres der rødgran næsten overalt i Europa, og specielt Østeuropa sender mange billige rødgran på markedet. Så det er nok ikke rødgran man primært skal satse på i sinfremtidigejuletræsproduktion. Pvntegrøntsæsonen gik også godt med god efterspørgsel og gode priser. Den tørre og varme sommer, og den fugtige eftersommer forårsagede en forlænget vækstsæson og dermed dårlig afmodning af Nobilis og specielt Nordmannsgran.

15 Side 4 Den dårlige afmodning gav en del nåletabsproblemer, specielt for de tidligt oparbejdede Nordmannsgran partier fra midt i oktober måned. For plantagerne her på egnen har problemerne imidlertid været minimale. Af hensyn til markedet i 1995 er det nok væsentligt at holde priserne i ro. Produktionen herhjemme af Nobilis er stigende, men efterspørgslen faldende, medens det omvendte er tilfældet for Nordmannsgran. Fremover må vi nok indstille os på, at alene den bedste del af vores produktion kan afsættes på eksportmarkederne, i skarp konkurrence med lande som Tyskland, Frankrig, Irland og Skotland, hvis produktion er stærkt stigende og af en stadig bedre kvalitet. Ud over skovningsarbejdet er der foretaget gentilplantning af ca. 1,5 ha til en samlet udgift på: kr. omfattende pløjning, plantning, planter og sprøjtning mod snudebiller. Gentilplantningen er foretaget i afd. 1 og 43 med Sitka og Lærk. Der er udført kultur- og hevoksningspleje til en samlet udgift på: kr. omfattende dels efterbedring, og dels sprøjtning mod græsukrudt, nedskæring af løvtræopvækst, gødskning og sprøjtning mod lus i pyntegrøntkulturerne. Under skovvedligeholdelse er anvendt: kr. Heraf er anvendt kr til vejvedligeholdelse og slåning af rabatter, og 790 kr til publikumsfaciliteter ( ) Ud over udgifter til den primære drift, er der til drift og vedligeholdelse af plantagens huse brugt ialt kr. der ud over reparation af vandpumpe (1.072 kr) og service på vandrensnings-anlægget (766 kr) i skovfogedboligen, samt kalkning (5.259 kr) og reparation af cirkulationspumpe (1.227 kr) i "1915"-huset, udelukkende omfatter udgifter til renovation og skorstensfejning i skovens huse. Hertil kommer bygnings brandforsikring og bygnings kasko for skovens huse på ialt: kr. Den samlede lejeindtægt udgør: kr. Plantagens maskinstation har i 1994 indtjent ialt: kr. hvoraf kr eller ca. 45% hidrører fra arbejdsopgaver i Hovborg plantage, medens de 55% af indtægten hidrører fra løsning af arbejdsopgaver i naboplantagerne. Af traktorens totale timeforbrug (128 t) er den overvejende del af tiden 85 % anvendt til vejvedligeholdelse og udspredning af gødning m.v, medens kun 15% er anvendt til udslæbningsopgaver. Maskinstationens driftsoverskud før afskrivning udgjorde: 627 kr.

16 Side blev alt i alt et positivt år for skovbruget. Vi oplevede, som tidligere nævnt, i 1994 et vendepunkt i træpriserne med en gennemsnitlig prisstigning i perioden på 40-45%. Efter flere års tovtrækkeri med myndighederne kom Skovforeningen igennem med en reduktion af skovenes grundværdiprocent fra 35% til 25%, med tilbagevirkende kraft fra 1992, hvilket medfører en tilsvarende nedsættelse af grundværdierne og dermed en tilbagebetaling i størrelsesordenen 1/3 af de betalte ejendomsskatter for årene 93 og 94, ligesom beskatningsniveauet for 95 og fremover reduceres. Resultatet af Skovforeningens indsats er en kærkommen håndsrækning til det betrængte skovbrug og et skridt på vejen mod afskaffelse af den indkomstuafhængige skat på produktionsjord. Endvidere er der i begyndelsen af 1994 vedtaget en ny lov om produktudvikling for skovbruget, der skal forbedre skovbrugets konkurrenceevne, og der er indgået en biomasseaftale, der indebærer en øget anvendelse af biobrændsler i centrale kraftværker. Senest i år 2000 skal der bruges 1,2 mill tons halm og 0,2 mill tons træflis til fyring. Af andre lovmæssige tiltag, der blev gennemført i 1994, kan nævnes, at det i forbindelse med regeringsomdannelsen i september 1994 blev politisk besluttet at flytte privatskovbruget fra Landbrugsmimsteriet til Miljøministeriet, hvor statsskovbruget i forvejen hører hjemme. Beslutningen blev offentligt bekræftet ved kongeligt dekret af Af de sager der iflg. dekretet er overflyttet til Miljøministeriet, og som umiddelbart kan have vores interesse, kan nævnes sager om tilskud til skovbrugets konsulentordning og sager om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger. Ved den nye naturbeskyttelseslovs ikrafttræden den 1. juli 1992 ændredes adgangsreglerne til naturen bl.a. således, at det nu også er tilladt at færdes på cykel i de private skove på anlagte veje og befæstede stier. Da Naturbeskyttelsesloven normalt forhindrer at ejeren kan forbyde publikums adgang, har Miljøministeriet i 1994 indgået en endelig aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, Dansk Familielandbrug og De Danske Landboforeninger om en kompensationsordning, hvorefter staten dækker de økonomiske tab, som følge af visse publikumsskader. Ordningen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Derudover er også skader i forbindelse med orienteringsløb og lign. omfattet,

17 Side 6 Klima og sundhedstilstand selv om sådanne arrangementer kræver ejerens tilladelse. Det er en foradsætning for ordningen, at den enkelte jordbruger har tegnet en forsikring, der dækker den pågældende driftsform (for plantagerne eksempelvis - en gentilplantningsforsikring). Erstatningsberettigede er foruden ejeren også en eventuel forpagter, lejer, ejerens ansatte, samt skoventreprenører eller maskinstationer der udfører opgaver som et led i den normale drift af arealet. Af skader der er omfattet af ordningen kan bl.a. nævnes: skader på skovbevoksninger og opskovede effekter, skader på landbrugsafgrøder skader på driftsbygninger, maskiner m.m. der bruges ved den jordbrugsmæssige-, herunder jagtmæssige anvendelse. indbrud i aflåst skurvogn oprydning efter større, samlede affaldslæsninger, med mindre af læsningen er foretaget imiddelbart op til offentlig vej. Af skader der ikke omfattes af ordningen kan nævnes: skader der forudsætter brug af eller skyldes motorkøretøj, knallert eller ridning tyveri af håndværktøj, der er efterladt under åben himmel Skader der medfører tab på kr eller derunder, er ikke omfattet af ordningen. For at få erstatning skal skaden være anmeldt til politiet senest 8 dage, og til Skov- og Naturstyrelsen senest 4 uger efter at skaden er opdaget. Med den udvidede adgang til de private skove skal Mttjørninisteriets hidtidige, brune adgangsskilte med ordensreglerne påtrykt, erstattes af nye, der netop er færdiggjorte, og som kan bestilles gennem jeres skovfoged var også vækstmæssigt et godt år for plantagerne med rigelig nedbør, ingen frostskader af betydning, og skadelige insekter - her tænkes navnlig på typografen - prægede kun skovbilledet i beskedent omfang. De store nedbørsmængder faldt i månederne: januar - marts - juni - august og september, og lå % over normalen. Navnlig huskes et usædvanligt tordenvejr (tordenstorm) den 29. juni, der lokalt gav op til 40 mm nedbør - og den 12. august, hvor eks.vis Brørup fik 73 mm.

18 Side 7 Men specielt juli måned bød på flere klimarekorder. Nedbøren var rekordlav med et landsgennemsnit på 15 mm mod normalt 74 mm. Middeltemperaturen lå på 19,4 C og blev hermed den varmeste juli, og den varmeste kalendermåned siden Meteorologisk Institut startede sine målinger i Højeste temperatur blev 34,3 C målt den 25. juli i Klitmøller. Antallet af solskinstimer slog også den hidtidige rekord med 342 solskinstimer. Bortset fra de meget varme juli og august måneder var året således karakteriseret ved den meget rigelige nedbør, som ved målestationen i Stiide plantage blev opgjort til: mm (1993: 985 mm). Skov- og Naturstyrelsen har siden 1987 overvåget de danske skoves sundhedstilstand som et led i en fælles-europæisk overvågning af sundhedstilstanden for udvalgte træarter. For specielt rødgran, som har vores interesse, synes sundhedstilstanden at have stabiliseret sig i 1994, hvilket tyder på, at forværringen i sundhedstilstanden går langsommere end før. Dette stemmer også med det billede vi har af plantagerne heromkring. Typografangrebene har således også været mindre synbare, men den varme og tørre sommer og det efterfølgende milde efterår har desværre fået typografbestanden til at stige igen i indeværende forår L. Oppermann

19 Hr. skovfoged 7/W. 5 marts 1993 V LO/bh Vedr. årsberetning 1992f, /-dsjtføntej T plantage Til brug ved udarbejdelse af plantagens årsberetning bedes du oplyse følgende: HUGST: HOVEDSKOVNING m^ GENNEMHUGNING m 3, Afd. /*«- i Z ir 3/ *,. II _ 3fTC PLANTNING 29 n, V3 " <<- 3 /9 //<?- I7to.ftt.ij 11 - FUS 3//. é> - ild HC Ui ' iz& V3-38*. H*- 39fr-IlS Afd. \&, plantetal træart proveniens kulturmetode t/b c L/t/ - $&<#*#> /5b o W Forår 92 Efterår 92: i/i c- o^i /Zo» i/m Voo s6ft _ * pløjtsd/i ttii-uift. j.ff.r. -* * ~~ Hid. t> Kulturudgift ialt: IStZ? kr. /o/6v kr/ha. RiLLGftifj&T $7oo tn lut^- JULETRÆER/GRØNT: Antal/træart: 9M/MAkr/træart: g'j.rtl. BEVOKSNINGSPLFJE: KULTURPLEJE: 3e>3//f /t. ML /3,V^M. 9 & / 8 Kér /V6/1. Arbejdets art S ftp) r*^6 i-cs <JKlTV*>S O'< >*> rj &>. Nt=6»ilJ > RUF. #/>/l> i»i"c, 7v>HutXse.a 7 ' J * BYGNINGSUDGIFTER: (Art og pris på de væsenuigste omkostninger bedes angivet). Qi(,/o>oi c;ax<ji/itk>*>jf'oi*u 3 ii /ZZC é &% Evt. supplerende oplysninger til ovenstående bedes meddelt på bagsiden.

20 HEDESELSKABET Q Ajourføring af bevoksningsbeskrivelse Distrikt/skovpart: o none Årstal: ]9g4 Skov Tidligere anvend. Træart anvend. Areal ha. Kul turanleeg/ ændring Træart/ anvend. Ba voksnln s Af Litra Index deling Anlægsar Blandingsforhold % Bemærkninger: Proveniens, plantealder, plantetidspunkt, årsag til ændring, align. Hovborg 1 a MLU ),85 SGR -E Flensborg 2/1 20/ i i c c 2 COF ,16 3,30 3,40 3,48 MLU MLU MLU MLU 35 a ,15 MLU 43 c MLU 3,43 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 LÆR CE Flensborg 1/2 30/80 m.vest 43 c 2 MLU D,05 MLU 41 c 0M0 Truust 2/1 15/35 Efterbedrinc Løbner 13 c ,73 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 15 a ,20 Lundbæk 2/1 20/50 31 b SKF Kronborg 2/1 15/30 Efterbedr. 33 a '. 3,20 LÆR CE Flensborg 1/2 30/80 43 b SGR 1928! 3,90 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 46 b 3 Plan tesk. 3,41 NGR KaukasusAmbrolauri 2/0 10/20 47 a Tvilum 2/1 20/50Efterbedring 48 e ,80 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 48 e ,17 LÆR Maglehem 2/0 40/60 48 d 3 3,28 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 Hovborg deb 3 Jørgen H. Her /l ;kin 1995 i r '.

% - #.Jtøp/sémv j ^ /. /& // vr

% - #.Jtøp/sémv j ^ /. /& // vr % - #.Jtøp/sémv j ^ /. /& // vr Antallet af aktionærer i Houborg Plantage udgjorde ved en optælling kort før generalforsamlingen i alt }60/, og antallet af de i årets løb noterede aktieoverdragelser er

Læs mere

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig mindes Carl Georg Bech. Æret være Carl Georg Bech's minde.

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig mindes Carl Georg Bech. Æret være Carl Georg Bech's minde. Det var med sorg, at jeg og bestyrelsens øvrige medlemmer erfarede, at plantagens mangeårige skovrider og bestyrelsens tidligere formand, skovrider Carl Georg Bech, den 12. december 1988 var afgået ved

Læs mere

Til de nye aktionærer skal der herfra lyde et Velkommen i aktionærkredsen.

Til de nye aktionærer skal der herfra lyde et Velkommen i aktionærkredsen. di, u Det er for bestyrelsen en glæde - hvilket vi også tidligere har givet udtryk for - at så mange tager sig tid til at deltage i plantagens generalforsamling. Vi har aktionærer over hele landet samt

Læs mere

Sæson 2013 evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt

Sæson 2013 evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Sæson 2013 evaluering og analyser Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Juletræer 2013 - afvikling og reklamationer Forsigtig opstart af indkøb grundet konkurs (Praktiker) og leverandørskift

Læs mere

Disse venlige ord faldt fra en af deltagerne i sidste års tur i plantagen.

Disse venlige ord faldt fra en af deltagerne i sidste års tur i plantagen. 'tfo^ /vø^mé? / t Antallet af aktionærer i Houborg Plantage er ved en opgørelse foretaget kort tid før generalforsamlingen opgjort til 496 mod 491 sidste år, og antallet af de i årets løb noterede aktieoverdragelser

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Den 24. november sidste år anrettede den storm, der da gik over Danmark, de hidtil største skader i dansk skovbrugs historie.

Den 24. november sidste år anrettede den storm, der da gik over Danmark, de hidtil største skader i dansk skovbrugs historie. Ati Den 24. november sidste år anrettede den storm, der da gik over Danmark, de hidtil største skader i dansk skovbrugs historie. Stormen væltede meget store mængder nåletræer af betydelig værdi, og det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening Afsætning m. m. 2010 Kaj Østergaard Juletræer - sæson 2010 generelt Opstart af sæson i en positiv stemning Forventning om prisstigninger men hvor meget? - noget nølende udspil. Prisforskel før og efter

Læs mere

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen:

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen: 1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet En skov på 100 ha bestod inden stormfaldet af 30 løvtræbevoksninger og 70 nåletræbevoksninger. I skoven er der sket fladefald på 65 ha. Heraf var 45 ha nåletræ og

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Tirsdag den 9. marts 2010 Side 10: Det samlede resultat i 2009 blev kr. 256.954. De samlede indtægter

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Skovkildevej 29 2630 Tåstrup Tlf: 43 99 98 02 Fax: 43 99 97 02 www.danskskovselskab.dk sekr@danskskovselskab.dk Kære Aktionær Hermed fremsendes indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Sæson 2014 Evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt

Sæson 2014 Evaluering og analyser. Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Sæson 2014 Evaluering og analyser Claus Jerram Christensen Danske Juletræer træer & grønt Juletræer 2014 - opstart Efterspørgsel efter standard-træer til kæderne forløb normalt kvalitet/sortering kontra

Læs mere

j j, M/o /føtfaxy /?7?

j j, M/o /føtfaxy /?7? j j, M/o /føtfaxy /?7? * i HiMimiu»Puwppitii^m 'WM^iWHMpiitPjptøp^ ^H^ItifW^^^4'"i VI^^^ '^W*^'SiTW CWWf»T!'W^ A/S HODBORG PLANTAGE - BERETNING FOR 1979. * % Der i 1979 skovet ialts 296o m, hvoraf 1977

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Houborg Plantage. Aktieselskabet. Regnskab for året 1989. 123. regnskabsår

Houborg Plantage. Aktieselskabet. Regnskab for året 1989. 123. regnskabsår Jylland mellem tvende have som en runestav er lagt, runerne er kæmpegrave inde midt i skovens pragt og på heden alvors-stor, her, hvor ørknens luftsyn bor. 2 Jylland, du er hovedlandet, højland med skov-ensomhed!

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 14. februar 2011 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst

Referat af generalforsamling den 14. februar 2011 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst Mm Referat af generalforsamling den 14. februar 2011 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst Til stede fra bestyrelse, suppleanter og advokat: Karl Erik Møller, Kaj Larsen,

Læs mere

U D K A S T DECEMBER 2013. Vejledende punkter for bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen.

U D K A S T DECEMBER 2013. Vejledende punkter for bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen. U D K A S T DECEMBER 2013 Vejledende punkter for bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen Indledning Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Anne Marie Nymark Jensen Ansgarsvej 2 9600 Aars Nævnet har modtaget klagen den 7. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikatoren for kvartal stiger med,2 i forhold til forrige kvartal og lander på 3, Det er fjerde kvartal i træk

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Som det formentligt vil være de fleste "bekendt fandt der efter den sidste generalforsamling i Houborg Plantage et formandsskifte sted, da den

Som det formentligt vil være de fleste bekendt fandt der efter den sidste generalforsamling i Houborg Plantage et formandsskifte sted, da den Itø / Som det formentligt vil være de fleste "bekendt fandt der efter den sidste generalforsamling i Houborg Plantage et formandsskifte sted, da den hidtidige formand, skovridder Bech, af personlige grunde

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere