/^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej.">

^ømøwd^ U///-^ 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ømøwd^ U///-^ 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej."
/^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 y^^u^^m ^^^^^^Å6 z^, ^ømøwd^ Munkehatten Odense SØ Telefon Telefax Miljø- og Energidivisionen /<$q{føucla6lg&gsllé / A^ Dato U///-^ 'tøjfiuqøoej. V l Ifølge aftale I henhold til brev/tlf Til orientering Til godkendelse Til videre foranstaltning Kommentarer udbedes Til underskrift Kan beholdes Ønskes retur Ring venligst Venllo Hosen W^' //ttfiéoxz y^^^r 7^ * ^c4^c^é 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r '* <? /^6&^ tz\ A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^;

2 Antallet af aktionærer i Houborg Plantage tog i 1994 et ryk op ad og udgjorde ved en optælling forud for generalforsamlingen i alt 499. Det højeste antal vi har haft indtil nu. Samtidig er der sket en række ændringer indenfor aktionærkredsen, idet i alt 114 aktier har skiftet ejer i det forløbne år. Årsagen hertil er let at finde. Som det blev oplyst på sidste års generalforsamling, var I/S Høilund Søgaard Plantage, der da var vor største aktionær, af finansielle årsager interesseret i at afhænde sine aktier i Houborg Plantage. Og selskabet forudsatte, såfremt aktierne ikke kun skulle udbydes på det frie marked men først tilbydes vore aktionærer, at vi var behjælpelig med at fremsende selskabets salgstilbud til vore aktionærer. Det arbejde påtog vi os og søgte det udført på en sådan måde, at sælgeren kun blev bekendt med navnene på de af vore aktionærer, der som købsinteresserede selv henvendte sig til sælgeren. Flere af vore aktionærer benyttede sig af lejligheden til især at købe en 200 kr. aktie, og Hedeselskabet, der overtog en større aktiepost, er nu vor største aktionær. Vor bistand med udsendelsen af salgstilbudene blev i øvrigt også til fordel for os. Den gav os mulighed for at kontrollere adresseoplysningerne i vor aktionærfortegnelse, da vi modtog alle returbrevene, d.v.s. de breve som postvæsenet ikke kunne udbringe på grund af adressatens flytning eller død. Der kom mange breve retur. Men selvom der er gjort et grundigt stykke arbejde for at fremskaffe den nye adresse, er der sta-

3 dig aktionærer, hvis adresse er os ubekendt. A. Fra bestyrelsens side skal vi derfor bede aktionærerne om, at der ved flytning snarest foretages meddelelse om den nye adresse til Poul Henrik Bruun - hans telefonnummer og adresse står på regnskabet - så vor aktionærfortegnelses adresseoplysninger altid er a jour. Kun derved kan vi være sikre på, at hvad der fra vor side udsendes til aktionærerne - f.eks. som i år, hvor vi fremsendte vort regnskab m.v. - også kommer aktionærerne i hænde. Da alle aktier skal være noteret på navn, skal vi samtidig be^ de om, at enhver der erhverver en aktie, det være ved køb, ved gave eller ved arv snarest efter erhvervelsen får ejerskabet noteret i aktiebogen. Som det er sædvane, vil jeg gerne samtidig her, hvor jeg har lejlighed til det, på bestyrelsens vegne byde de nye aktionærer velkommen som aktionær i Hovborg Plantage. Og det er vort ønske, at de må føle sig virkelig velkommen i aktionærkredsen. Og det er vort håb, at også de må have forståelse for den forpligtelse, vi som aktionærer har for at skulle fortsætte det arbejde, som plantagens stiftere påbegyndte. 4

4 På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at vi få dage før var blevet spurgt om, hvorvidt vi ville være interesseret i at erhverve et areal i størrelsesorden ha af Høilund -Søgaard Plantage, der er beliggende ind til Houborg Plantage. For de, der ikke kender til Høilund-Søgaard Plantage og ejerskabet bag den, bør jeg nok kort ridse baggrundshistorien op, som den er fortalt mig. Plantagen ejes af et interessentskab, og de 5 interessenter er alle efterkommere af Enrico Dalgas. Han erhvervede i 1877 en forfalden hedegård til beplantning og fik en mand, der som Dalgas var interesseret i hedens beplantning, grosserer Holger Pedersen, til at skyde penge i projektet. Senere blev Dalgas på en noget utraditionel måde eneejer. Parterne havde nemlig lavet den aftale, at den længstlevende skulle arve plantagen. Og da Holger Pedersen var meget ældre end Dalgas, var det naturens orden, at Dalgas overlevede ham med 22 år. I interessentskabet stod man i 1993 overfor et kommende generationsskifte, da en af interessenterne ønskede at udtræde. Der skulle skaffes disponibel kapital, hvorfor 200 ha af plantageejendommen blev udbudt til salg, medens hovedbygningen med 72 ha plantage skulle bevares i familiens eje. Men en sådan udstykning og salg er i modstrid med skovlovens 12 og kunne derfor ikke gennemføres. Sådan stod sagen, da vi blev spurgt. Inden jeg fortsætter, skal jeg stærkt betone, at hvad jeg herefter oplyser i sagen alene er til orientering for vore aktionærer og må ikke - af forståelig hensyn til interessenterne bag Høilund-Søgaard Plantage - refereres og viderebringes i dags- eller ugepressen.

5 Men tilbage til forespørgslen, som vi straks efter sidste års generalforsamling besvarede med at oplyse, at vi var interesseret i at købe de ca. 45 ha af Høilund-Søgaard Plantage. Og så ventede vi på en indbydelse til en forhandling om pris og vilkår, og hvad man ellers drøfter under en handel. Men indbydelsen kom ikke. I stedet blev vi hen i august bedt om at afgive et skriftlig tilbud samt en kortskitse over det areal, vi ønskede at købe. Det gjode vi så og fik som foreløbig svar den oplysning, at tilbuddet ville blive forelagt familien, samt at vi senere, når der forelå en afklaring, ville høre nærmere. Vi nåede frem til den 15. oktober, som vi havde sat som sidste frist for besvarelse af vort tilbud. Men der kom intet svar. En af interessenterne, professor Vibeke Dalgas, og en medinteressent havde imidlertid en så stor veneration overfor Høilund-Søgaard, som de ønskede at bevare i familiens eje omend i reduceret form, at hun ringede mig, beklagede at vi ikke havde fået svar og bad om et møde med os. Der var nu ikke længere kun tale om een men om to interessenter, som ville udtræde af interessentskabet. Det krævede flere disponible midler, eller sagt på en anden måde, der skulle sælges et væsentlig større areal af plantagen. Også det problem syntes at kunne klares, og på et møde i Hovborg den 31. oktober blev den fornødne finansieringsplan herfor udarbejdet. Det var ikke professor Vibeke Dalgas og hendes medinteressents skyld, at planen faldt til jorden. Men en intern aftale indenfor selskabet holdt ikke, og beløbet, der skulle skaffes, blev millioner større. Det var med vemod, Vibeke Dalgas meddelte os dette og samtidig forudså, at hele plantagen nu måtte udbydes til salg, for at finde en køber, hvilket kunne være vanskeligt i I dag, hvor opsvinget er i gang, er det sikkert lettere.

6 Den spire af optimisme samt forventning om bedre priser for vore træeffekter, jeg gav udtryk for i beretningen på sidste års generalforsamling, blev især i de seneste måneder af 1994 til virkelighed, selvom der endnu er et stykke vej til et forsvarlig dækningsbidrag. Men dette skal ikke gøre skår i glæden over, at vi trods alt synes på vej mod et mere bæredygtig skovbrug. t? Ved indgangen til 1994 tegnede udsigterne sig meget mørke for plantagen. Træpriserne var helt i bund samtidig med, at kravene til træeffekternes kvalitet var forøget. Det var så absolut købers marked. Ser vi på de statistiske oplysninger, der foreligger for tiden op til 1994, forstås det måske bedre, at det så ofte var de lidt pessimistiske toner, der blev slået an, når talen var om skovbrugets rentabilitet og bæredygtighed. Lad mig nævne et par tal. Regnet i faste priser var faldet i salgspriserne for nåletræ på gennemsnitlig 6-8 % om året i perioden 1986 til Og alene fra 1992 til 1993 faldt salgspriserne ca. 20%, og dækningsbidraget faldt på samme tid ca. 37%. Det var således ikke uden grund, at mange indenfor skovbruget var betænkelig ved, hvordan fremtiden ville forme sig. I dag er det nemt at se, at det var den rigtige disposition, vi traf i 1992, hvor al hugst og udtynding, der ikke fagligt set var absolut nødvendig, blev udsat til bedre tider. Også selvom det bevirkede, at hugsten derved blev reduceret til den laveste i mands minde og gav anledning til store negativ ladet - men dog sande - overskrifter i dagspressen som "HUGSTEN STOP PER I HOVBORG" og "SKOVDRIFT SKÅRET TIL RODEN".

7 &. I 1994 er årets hugst igen vokset, bl.a. på grund af en del nødvendige gennemhugninger, der ikke burde udsættes længere. Men ellers er det især salget af pyntegrønt og juletræer, der er steget kraftig og her som i hundrede af andre plantager er med til at forbedre regnskabet. Året overskud efter skat blev i 1994 på kr. Om anvendelsen af det regnskabsmæssige overskud har bestyrelsen besluttet at foreslå generalforsamlingen, at dette fordeles med kr. i udbytte til aktionærerne meden restbeløbet kr. overføres til næste år. Var udsigterne ved indgangen til 1994 mørke for skovbruget i almindelighed,var de ikke bedre for dem, der som os gerne ville fortsætte med at have et rimeligt afkast af sin kapital. Gennem hele 1993 var renten faldende og var ved årsskiftet den laveste i mange år. Likvide midler anbragt i banker og sparekasser gav en minimal rente, og prisen for de obligationer, det var ønskeligt at anbringe ledig kapital i, lå væsentlig over pari. Ved årsskiftet 1993/94 var pengemarkedets analytikere - de personer, hvis prognoser er så bestemmende for de råd, der gives bl.a. obligationskøbere og -sælgere - enige om, at den lange rente ikke ville stige men året ud ville holde sig omkring og måske endda lidt under 6%. Men de tog gruelig fejl. I stedet for 6% steg renten og kom til at ligge omkring 9% med væsentlige kursfald til følge. Det gav anledning til - hos os som hos andre med obligationsbeholdninger - at se nærmere på beholdningens sammensætning og foretage eventuelle fornødne ændringer.

8 Det medførte, at regnskaberne hos banker og kreditinstitutioner næsten alle udviste negative resultater. Og det var vel en medvirkende årsag til, at vort daværende lokale pengeinstitut måtte bukke under med de barske følger, det te medførte. Og - selvom vi ikke mistede penge derved - var dette måske det værste resultat af det ikke forudsete kursfald. Vore absolut største værdier er investeret i plantagen. Og, som naturligt er, søger bestyrelsen at holde sig orienteret om udviklingen i plantagen og om plantagens tilstand i det hele taget. Gennem årene har plantagen været udsat for mange af naturens destruktive kræfter som stormfald, salt- og vindsvidning, tørke, sen nattefrost og billeangreb, og hver gang er det lykkedes at få forholdene retableret. Det er derfor med en rimelig tilfredshed, at vi overfor generalforsamlingen kan oplyse, at plantagens tilstand som et helhed fortsat kan betegnes som tilfredsstillende. Men ting kan altid gøres bedre. Og det gælder også for plantager. Når bestyrelsen har været på besigtelse i plantagen, er det ikke usædvanlig, at der undervejs eller på et følgende møde fremsættes tanker til drøftelse om ændringer, der ikke umiddelbart synes rentable, heller ikke er absolut nødvendige, men som på sigt kan være med til at forbedre eller på anden måde ændre forholdene i plantagen positiv. Men det er samtidig opgaver, hvis gennemførelse ikke kan undgå at reducere det årlige driftoverskud i hvert fald.i de år, hvor opgaverne gennemføres.

9 Bestyrelsen har derfor besluttet, at generalforsamlingen i år skal orienteres, forinden der træffes nogen beslutning om gennemførelse af opgaver, der kræver et sådant kapitalforbrug. Lad mig derfor nævne et par af de opgaver, som har været på tale, men som der endnu ikke er lavet endelige beregninger over. Det kan være opgaven i en videre udstrækning end nu at etablere løvtræsbælter, især i plantagens vestlige side, samt at etablere lærke- og løvtræsbælter langs veje inde i de enkelte afdelinger, som stabiliserende bælter, der kan være med til bryde plantagens monotone opbygning og måske samtidig formindske stormfald og vindslid. Og det kan være en rydning - over nogle år - af den gamle bjergfyrafdeling i Risbøl Sande, hvor jordens bonitet er meget dårlig. Det ses tydelig på bevoksningen, der kun er egnet til flisning efter en rydning. I stedet kunne f.eks. og ligeledes over nogle år de højeste arealer tilplantes med skovfyr, medens resten fik lov at springe i lyng. Begge de to opgaver vil samtidig være med til at forskønne plantagen på en positiv måde. Det er derfor bestyrelsens håb, at der kan vindes forståelse for sådanne opgavers gennemførelse trods det kapitalforbrug, det kræver.

10 9 Gennem de senere år er oplysningerne i selskabets årlige regnskab væsentlig forøget ud fra ønsket om at give aktionærerne den bedst mulige orientering om selskabets økonomiske tilstand. Den samme grundholdning ligger også bag bestyrelsens årlige beretning på generalforsamlingen, hvor vi ikke blot konstaterer om året er forløbet tilfredsstillende men også søger at informere om, hvorfor det gik, som det gjorde. En tilsvarende holdning har vi også, når vi viser aktionærerne rundt i plantagen. Det er ikke Potemkins kulisser, men forholdene som de er, De får at se. For vi ved alle, at i en hedeplantage som Houborg plantage med dens vekslende bonitet vil der både være noget, der lykkes godt og noget, der lykkes knap så godt. Af informationer kan man imidlertid både få for mange og for få, og begge dele er lige dårlig. Det er mit håb, at den information vi giver selskabets aktionærer, hvad enten det sker i regnskabet, i beretningen eller under en rundvisning i plantagen hverken er for mange eller for få men netop den mængde, de har brug for som aktionærer i Houborg Plantage.

11 Som det har været en tradition nu snart gennem mange år, er bestyrelsens beretning opdelt i to dele, dels i en almen beretning, der aflægges af formanden, og dels i en fyldig teknisk beretning, der aflægges af skovrideren på bestyrelsens vegne. Denne tradition skal jeg ikke bryde. Men forinden jeg overlader ordet til skovrider Oppermann for aflæggelse af den tekniske beretning, finder jeg anledning til at rette et par ord til de mange, jeg eller bestyrelsens øvrige medlemmer har haft kontakt med i det forløbne år. Vi er fra bestyrelsens side meget glade for den interesse, aktionærerne viser for Houborg Plantage, og for det gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne, Hedeselskabet, jagtselskabet og de mange andre, vi har kontakt med. Der skal også herfra lyde en tak til skovrider Oppermann, skovfoged Herskind og hans arbejdere i plantagen for godt udført arbejde i det forløbne år til gavn for Houborg Plantage. Og selv vil jeg gerne runde disse ord af med en tak til bestyrelsens medlemmer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år.

12 Beretning for A/S Houborg Plantage Pris- og afsætningsmæssigt blev 1994 et godt år for plantagen. Vi har igen kunnet sælge vore produkter til priser, der navnlig i årets 2. halvdel begyndte at ligne de priser, vi havde før skovbrugets krise satte ind i Med til det positive hører også, at Dansk Skovforening efter flere års forhandlinger med skattemyndighederne har opnået en reduktion af skovbrugets grundværdiprocent, hvilket vil medføre en reduktion af ejendomsskatterne med 1/3, med tilbagevirkende kraft fra På grund af den forbedrede afsætningssituation nåede årshugsten op på: m 3 mod budgetteret m3. Af merhugsten er dog den væsentligste del brændselsflis. Den overvejende del af hugsten er taget som gennemhugning i afd. 16 og 19 i plantagens centrale del, i afd i den vestlige del og i afd omkring Bimads' hus. Tyndingsopgaver i ung gran er udført som nedskæring til brændselsflis i afd. 11 og 18, og årets flisproduktion på: 411 m 3 er fremkommet ved flisning af træer nedskåret i 1993 (afd ). Vi har ikke noget økonomisk overskud på dette produkt, men vi har fået udført et stykke nødvendigt plejearbejde, uden de store omkostninger. Årets samlede hugst nåede som nævnt op på: m 3 (1993: 351 m 3 ) hvoraf: 102 m 3 blev aflagt som uafk. tømmer, 235 m 3 som korttømmer, 290 m 3 som lameltræ til PLUS i Vejen, 49 m 3 som emballagetræ, 389 m 3 som cellulosetræ, 411 m 3 som flis, og 54 m 3 som brænde m.m., hovedsagelig selvhugger-brænde. Plantagens produktion af juletræer har omfattet: 732 stk Nordmannsgran juletræer, der indbragte en gennemsnitspris på: 54 kr/stk. og 316 stk Rødgran juletræer til en gennemsnitspris på: 19 kr/stk. Endvidere er der solgt: kg Nordmannsgran grønt til: 7.00 kr/kg. Ser vi på råtræsituationen kan vi med glæde konstatere, at der i 1994 er opnået en stabilisering af nåletræsmarkedet, og at århundredets formentlig værste krise med rekordlave træpriser, i 1994 afløstes af væsentlige prisstigninger og et kraftigt efterspørgselspres. Den positive udvikling skyldtes primært, at Europa ikke længere blev oversvømmet af billigt canadisk træ. Stigende efterspørgsel i USA har fået canadiske eksportører til igen af koncentrere sig om dette mere "naturlige" marked, og det har igen givet plads til, at de nordiske lande kan afsætte træ til stigende priser. Nok har Rusland og de Baltiske lande øget deres pres på det europæiske

13 Side 2 marked, men fortsat er hverken produktkvalitet eller leveringssikkerhed af særlig høj klasse. En medvirkende årsag til den fortsatte stigning i råtræpriserne gennem året har også været sawærksindustriens øgede muligheder for gennem de seneste års rationalisering af produktionsapparatet, at gøre sig gældende på eksportmarkederne. Med den lave indenlandske byggeaktivitet har dette været en nødvendighed for at overleve. Før krisen i skovbruget eksporterede danske savværker næsten ikke træ til udlandet, men for at overleve er der nu opbygget en eksport på omkring 50% af produktionen. Ser vi specielt på prisudviklingen bragte forhandlinger i december måned 1993 (6. december) endelig den længe ventede prisstigning på råtræet. Baggrunden herfor var den gunstige prisudvikling på savværksflis, hvor det i løbet af efteråret var lykkedes danske eksportører at tegne kontrakter med den skandinaviske papirmasseindustri om leverancer af flis fra Danmark til priser der lå ca. 20 kr/m 3 højere end hvad man hidtil havde opnået på hjemmemarkedet (Novopan og brændselsflis). Endvidere havde priserne på de danske savværkers færdigvareproduktion udviklet sig gunstigt. Der var opnået bedre priser på eksportmarkederne - primært Tyskland og England - og på hjemmemarkedet var afsætningen blevet forbedret på grund af tømmerhandlernes problemer med at skaffe tilstrækkelige leverancer fra det øvrige Skandinavien. Forhandlingerne i december 1993 resulterede i nye fælles vejledende priser, der indebar prisstigninger på 20 kr/m 3. Efter 3 års prisfald på tømmeret var der således endelig opnået en svag prisstigning, med en gennemsnitspris på 264 kr/m 3, der skal sættes i relation til en pris i slutningen af 1990 på 402 kr/m 3! I de første måneder af 1994 udvikler nåletræsmarkedet sig stadig mere positivt. For de danske savværker er der sket en markant forbedring af afsætnings- og indtjeningsforholdene, og produktionen er kun begrænset af den tilgængelige råvaremængde, der til tider ikke er tilstrækkelig, fordi skovene er tilbageholdende med hugst på grund af det opadgående marked. Allerede i begyndelsen af marts måned (7. marts) aftales der nye vejl. priser mellem Træindustrien og Danske Skoves Handelsudvalg, og fra da af tager tingene fart med nye prisaftaler næsten månedligt, frem til midten af september måned, indenfor hvilket tidsrum gavntræ-priserne stiger omkring 30%. I løbet af foråret 1994 lykkedes det for de danske eksportører af cellulosetræ

14 Side 3 at forhandle sig til bedre priser og afsætningsmuligheder, således at prisen på frisk gran (rødgran og sitka) pr. 14. april steg med 30 kr/m 3 til 200 kr/m 3, og prisen på cellulosetræ af blandet nål pr. 26. april ligeledes steg med 30 kr til 185 kr/m 3. Celluloseindustriernes mangel på råvarer og faldende færdigvarelagre - bl.a. affødt af stigende leveringsvanskeligheder fra Rusland og de Baltiske lande - var baggrunden for de opnåede prisstigninger. I december måned blev prisen på cellulosetræ - gran hævet med yderligere 30 kr til: 230 kr/m 3. og prisen på cellulosetræ - blandet nål med 20 kr til: 205 kr/m 3. og da endvidere tømmerpriserne i Sydsverige var stadig stigende, og man havde forventninger om øgede priser på savværksflis, enedes skovene og Træindustrien, i januar måned 1995, om prisforhøjelser på grantræeffekterne på omkring 8%. Vi sluttede således med priser der for eksempel for uafkortet tømmer - rødgran klasse B, cm, kom op på: 375 kr/m 3. Korttømmer, 12 cm top, længde 2,75-3,65 m, 305 kr/m 3, og emballagetræ, uændret: 279 kr/m 3. I januar måned 1995 var der også prisforhandlinger med Novopan Træindustri og også her enedes man om prisforhøjelser på kr/m 3, således at eks. vis 2-3 m spånpladetræ kom op på: 210 kr/m 3. I den omtalte periode (december januar 1995) har der alt i alt været prisstigninger på 40-45%, og dermed er vi igen ved at nærme os et prisniveau, som kan give et acceptabelt driftsresultat i nåleskovsbruget. Salget af juletræer på landsplan var i 1994 præget af det stærkt reducerede udbud af nordmannsgrantræer, som man i nogen grad søgte at erstatte med nobilis. Juletræssæsonen må betegnes som den bedste i mange år. Stor efterspørgsel - høje priser - for nordmannsgran 10-20% over de vejledende priser - og en nem sæson, hvor de fleste træer allerede var solgt i august-september måned. Udbuddet af nordmannsgran i indeværende år vil formentlig komme til at ligge på samme niveau som i 94, og efter flere år med kraftige prisstigninger, kan der ikke forventes yderligere prisstigninger. Salget af rødgran juletræer gik tilfredsstillende, selvom udbuddet var større end efterspørgslen. Fremover må man imidlertid forvente en stadig stigende konkurrence på rødgranmarkedet. Belgien har en målrettet kvalitetsproduktion - lokalt produceres der rødgran næsten overalt i Europa, og specielt Østeuropa sender mange billige rødgran på markedet. Så det er nok ikke rødgran man primært skal satse på i sinfremtidigejuletræsproduktion. Pvntegrøntsæsonen gik også godt med god efterspørgsel og gode priser. Den tørre og varme sommer, og den fugtige eftersommer forårsagede en forlænget vækstsæson og dermed dårlig afmodning af Nobilis og specielt Nordmannsgran.

15 Side 4 Den dårlige afmodning gav en del nåletabsproblemer, specielt for de tidligt oparbejdede Nordmannsgran partier fra midt i oktober måned. For plantagerne her på egnen har problemerne imidlertid været minimale. Af hensyn til markedet i 1995 er det nok væsentligt at holde priserne i ro. Produktionen herhjemme af Nobilis er stigende, men efterspørgslen faldende, medens det omvendte er tilfældet for Nordmannsgran. Fremover må vi nok indstille os på, at alene den bedste del af vores produktion kan afsættes på eksportmarkederne, i skarp konkurrence med lande som Tyskland, Frankrig, Irland og Skotland, hvis produktion er stærkt stigende og af en stadig bedre kvalitet. Ud over skovningsarbejdet er der foretaget gentilplantning af ca. 1,5 ha til en samlet udgift på: kr. omfattende pløjning, plantning, planter og sprøjtning mod snudebiller. Gentilplantningen er foretaget i afd. 1 og 43 med Sitka og Lærk. Der er udført kultur- og hevoksningspleje til en samlet udgift på: kr. omfattende dels efterbedring, og dels sprøjtning mod græsukrudt, nedskæring af løvtræopvækst, gødskning og sprøjtning mod lus i pyntegrøntkulturerne. Under skovvedligeholdelse er anvendt: kr. Heraf er anvendt kr til vejvedligeholdelse og slåning af rabatter, og 790 kr til publikumsfaciliteter ( ) Ud over udgifter til den primære drift, er der til drift og vedligeholdelse af plantagens huse brugt ialt kr. der ud over reparation af vandpumpe (1.072 kr) og service på vandrensnings-anlægget (766 kr) i skovfogedboligen, samt kalkning (5.259 kr) og reparation af cirkulationspumpe (1.227 kr) i "1915"-huset, udelukkende omfatter udgifter til renovation og skorstensfejning i skovens huse. Hertil kommer bygnings brandforsikring og bygnings kasko for skovens huse på ialt: kr. Den samlede lejeindtægt udgør: kr. Plantagens maskinstation har i 1994 indtjent ialt: kr. hvoraf kr eller ca. 45% hidrører fra arbejdsopgaver i Hovborg plantage, medens de 55% af indtægten hidrører fra løsning af arbejdsopgaver i naboplantagerne. Af traktorens totale timeforbrug (128 t) er den overvejende del af tiden 85 % anvendt til vejvedligeholdelse og udspredning af gødning m.v, medens kun 15% er anvendt til udslæbningsopgaver. Maskinstationens driftsoverskud før afskrivning udgjorde: 627 kr.

16 Side blev alt i alt et positivt år for skovbruget. Vi oplevede, som tidligere nævnt, i 1994 et vendepunkt i træpriserne med en gennemsnitlig prisstigning i perioden på 40-45%. Efter flere års tovtrækkeri med myndighederne kom Skovforeningen igennem med en reduktion af skovenes grundværdiprocent fra 35% til 25%, med tilbagevirkende kraft fra 1992, hvilket medfører en tilsvarende nedsættelse af grundværdierne og dermed en tilbagebetaling i størrelsesordenen 1/3 af de betalte ejendomsskatter for årene 93 og 94, ligesom beskatningsniveauet for 95 og fremover reduceres. Resultatet af Skovforeningens indsats er en kærkommen håndsrækning til det betrængte skovbrug og et skridt på vejen mod afskaffelse af den indkomstuafhængige skat på produktionsjord. Endvidere er der i begyndelsen af 1994 vedtaget en ny lov om produktudvikling for skovbruget, der skal forbedre skovbrugets konkurrenceevne, og der er indgået en biomasseaftale, der indebærer en øget anvendelse af biobrændsler i centrale kraftværker. Senest i år 2000 skal der bruges 1,2 mill tons halm og 0,2 mill tons træflis til fyring. Af andre lovmæssige tiltag, der blev gennemført i 1994, kan nævnes, at det i forbindelse med regeringsomdannelsen i september 1994 blev politisk besluttet at flytte privatskovbruget fra Landbrugsmimsteriet til Miljøministeriet, hvor statsskovbruget i forvejen hører hjemme. Beslutningen blev offentligt bekræftet ved kongeligt dekret af Af de sager der iflg. dekretet er overflyttet til Miljøministeriet, og som umiddelbart kan have vores interesse, kan nævnes sager om tilskud til skovbrugets konsulentordning og sager om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger. Ved den nye naturbeskyttelseslovs ikrafttræden den 1. juli 1992 ændredes adgangsreglerne til naturen bl.a. således, at det nu også er tilladt at færdes på cykel i de private skove på anlagte veje og befæstede stier. Da Naturbeskyttelsesloven normalt forhindrer at ejeren kan forbyde publikums adgang, har Miljøministeriet i 1994 indgået en endelig aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, Dansk Familielandbrug og De Danske Landboforeninger om en kompensationsordning, hvorefter staten dækker de økonomiske tab, som følge af visse publikumsskader. Ordningen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Derudover er også skader i forbindelse med orienteringsløb og lign. omfattet,

17 Side 6 Klima og sundhedstilstand selv om sådanne arrangementer kræver ejerens tilladelse. Det er en foradsætning for ordningen, at den enkelte jordbruger har tegnet en forsikring, der dækker den pågældende driftsform (for plantagerne eksempelvis - en gentilplantningsforsikring). Erstatningsberettigede er foruden ejeren også en eventuel forpagter, lejer, ejerens ansatte, samt skoventreprenører eller maskinstationer der udfører opgaver som et led i den normale drift af arealet. Af skader der er omfattet af ordningen kan bl.a. nævnes: skader på skovbevoksninger og opskovede effekter, skader på landbrugsafgrøder skader på driftsbygninger, maskiner m.m. der bruges ved den jordbrugsmæssige-, herunder jagtmæssige anvendelse. indbrud i aflåst skurvogn oprydning efter større, samlede affaldslæsninger, med mindre af læsningen er foretaget imiddelbart op til offentlig vej. Af skader der ikke omfattes af ordningen kan nævnes: skader der forudsætter brug af eller skyldes motorkøretøj, knallert eller ridning tyveri af håndværktøj, der er efterladt under åben himmel Skader der medfører tab på kr eller derunder, er ikke omfattet af ordningen. For at få erstatning skal skaden være anmeldt til politiet senest 8 dage, og til Skov- og Naturstyrelsen senest 4 uger efter at skaden er opdaget. Med den udvidede adgang til de private skove skal Mttjørninisteriets hidtidige, brune adgangsskilte med ordensreglerne påtrykt, erstattes af nye, der netop er færdiggjorte, og som kan bestilles gennem jeres skovfoged var også vækstmæssigt et godt år for plantagerne med rigelig nedbør, ingen frostskader af betydning, og skadelige insekter - her tænkes navnlig på typografen - prægede kun skovbilledet i beskedent omfang. De store nedbørsmængder faldt i månederne: januar - marts - juni - august og september, og lå % over normalen. Navnlig huskes et usædvanligt tordenvejr (tordenstorm) den 29. juni, der lokalt gav op til 40 mm nedbør - og den 12. august, hvor eks.vis Brørup fik 73 mm.

18 Side 7 Men specielt juli måned bød på flere klimarekorder. Nedbøren var rekordlav med et landsgennemsnit på 15 mm mod normalt 74 mm. Middeltemperaturen lå på 19,4 C og blev hermed den varmeste juli, og den varmeste kalendermåned siden Meteorologisk Institut startede sine målinger i Højeste temperatur blev 34,3 C målt den 25. juli i Klitmøller. Antallet af solskinstimer slog også den hidtidige rekord med 342 solskinstimer. Bortset fra de meget varme juli og august måneder var året således karakteriseret ved den meget rigelige nedbør, som ved målestationen i Stiide plantage blev opgjort til: mm (1993: 985 mm). Skov- og Naturstyrelsen har siden 1987 overvåget de danske skoves sundhedstilstand som et led i en fælles-europæisk overvågning af sundhedstilstanden for udvalgte træarter. For specielt rødgran, som har vores interesse, synes sundhedstilstanden at have stabiliseret sig i 1994, hvilket tyder på, at forværringen i sundhedstilstanden går langsommere end før. Dette stemmer også med det billede vi har af plantagerne heromkring. Typografangrebene har således også været mindre synbare, men den varme og tørre sommer og det efterfølgende milde efterår har desværre fået typografbestanden til at stige igen i indeværende forår L. Oppermann

19 Hr. skovfoged 7/W. 5 marts 1993 V LO/bh Vedr. årsberetning 1992f, /-dsjtføntej T plantage Til brug ved udarbejdelse af plantagens årsberetning bedes du oplyse følgende: HUGST: HOVEDSKOVNING m^ GENNEMHUGNING m 3, Afd. /*«- i Z ir 3/ *,. II _ 3fTC PLANTNING 29 n, V3 " <<- 3 /9 //<?- I7to.ftt.ij 11 - FUS 3//. é> - ild HC Ui ' iz& V3-38*. H*- 39fr-IlS Afd. \&, plantetal træart proveniens kulturmetode t/b c L/t/ - $&<#*#> /5b o W Forår 92 Efterår 92: i/i c- o^i /Zo» i/m Voo s6ft _ * pløjtsd/i ttii-uift. j.ff.r. -* * ~~ Hid. t> Kulturudgift ialt: IStZ? kr. /o/6v kr/ha. RiLLGftifj&T $7oo tn lut^- JULETRÆER/GRØNT: Antal/træart: 9M/MAkr/træart: g'j.rtl. BEVOKSNINGSPLFJE: KULTURPLEJE: 3e>3//f /t. ML /3,V^M. 9 & / 8 Kér /V6/1. Arbejdets art S ftp) r*^6 i-cs <JKlTV*>S O'< >*> rj &>. Nt=6»ilJ > RUF. #/>/l> i»i"c, 7v>HutXse.a 7 ' J * BYGNINGSUDGIFTER: (Art og pris på de væsenuigste omkostninger bedes angivet). Qi(,/o>oi c;ax<ji/itk>*>jf'oi*u 3 ii /ZZC é &% Evt. supplerende oplysninger til ovenstående bedes meddelt på bagsiden.

20 HEDESELSKABET Q Ajourføring af bevoksningsbeskrivelse Distrikt/skovpart: o none Årstal: ]9g4 Skov Tidligere anvend. Træart anvend. Areal ha. Kul turanleeg/ ændring Træart/ anvend. Ba voksnln s Af Litra Index deling Anlægsar Blandingsforhold % Bemærkninger: Proveniens, plantealder, plantetidspunkt, årsag til ændring, align. Hovborg 1 a MLU ),85 SGR -E Flensborg 2/1 20/ i i c c 2 COF ,16 3,30 3,40 3,48 MLU MLU MLU MLU 35 a ,15 MLU 43 c MLU 3,43 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 LÆR CE Flensborg 1/2 30/80 m.vest 43 c 2 MLU D,05 MLU 41 c 0M0 Truust 2/1 15/35 Efterbedrinc Løbner 13 c ,73 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 15 a ,20 Lundbæk 2/1 20/50 31 b SKF Kronborg 2/1 15/30 Efterbedr. 33 a '. 3,20 LÆR CE Flensborg 1/2 30/80 43 b SGR 1928! 3,90 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 46 b 3 Plan tesk. 3,41 NGR KaukasusAmbrolauri 2/0 10/20 47 a Tvilum 2/1 20/50Efterbedring 48 e ,80 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 48 e ,17 LÆR Maglehem 2/0 40/60 48 d 3 3,28 SGR CE Flensborg 2/1 20/50 Hovborg deb 3 Jørgen H. Her /l ;kin 1995 i r '.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage

Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage Årsberetning for Aktieselskabet Tranum Plantage Bestyrelsens beretning for år 2006 Traditionen tro vil vi indlede beretningen med at gå 80 år tilbage i tiden og fortælle, hvad der er skrevet i den gamle

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere