PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD"

Transkript

1 PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr ) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET OG FREMTIDIG DRIFT BESKRIVELSE AF MULTIQ BESKRIVELSE AF MERMAID VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET BILAG Bilag 1: Bilag 2: Acceptblanket Tilbudsannonce Dette tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør læses, forinden der træffes beslutning om at acceptere dette pligtmæssige overtagelsestilbud. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger på vegne af MultiQ International AB (publ), bortset fra hvad der fremgår af dette tilbudsdokument med bilag. Dette tilbudsdokument er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i overtagelsestilbuddet vil nødvendiggøre, at der udstedes et tilbudsdokument, foretages registrering eller andre aktiviteter udover, hvad der følger af dansk lovgivning. Overtagelsestilbuddet retter sig ikke, hverken direkte eller indirekte, mod aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor afgivelse af overtagelsestilbuddet eller accept heraf vil stride mod lovgivningen, og dette tilbudsdokument må ikke udleveres til aktionærer i nogen sådan jurisdiktion. Personer, der kommer i besiddelse af dette tilbudsdokument, forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger og påse efterlevelse heraf. Enhver ændring af vilkårene i dette tilbudsdokument offentliggøres via First North Denmark og via elektroniske medier, hvis og i det omfang dette kræves i henhold til gældende lovgivning. Dette tilbudsdokument kan indeholde udsagn og udtalelser om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder udsagn om fremtidige resultater eller vækst eller andre forudsigelser om udvikling og fordele forbundet med overtagelsestilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, identificeres gennem brug af ord som "forventer", "går ud fra", "antager" eller tilsvarende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. Der kan derfor ikke gives nogen sikkerhed for, at de faktiske resultater ikke vil afvige endda væsentligt fra sådanne fremadrettede udsagn og udtalelser.

3 1. INDLEDNING Side 3 MultiQ International AB (publ) Organisationsnummer Scheelevägen Lund Sverige ("MultiQ " eller "Tilbudsgiver") fremsætter herved pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne (samlet "Aktionærerne" og hver for sig "Aktionær") i Mermaid A/S CVR-nr Herstedøstervej Glostrup ("Mermaid" eller "Selskabet") i overensstemmelse med reglerne i 32, stk. 1 i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 i lov om værdipapirhandel) og 2 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud (bekendtgørelse 562 af 2. juni 2014) ("Bekendtgørelsen"). Mermaids aktier er optaget til handel og officiel notering på First North Denmark. MultiQ tilbyder at overtage Aktionærernes aktier i Mermaid på de i dette tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet") med bilag anførte vilkår ("Købstilbuddet"). MultiQ ejer på tidspunktet for tilbuddet aktier á nominelt DKK 1, svarende til 65,16 % af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet. Tilbudsdokumentet er alene udarbejdet på dansk. Følgende datoer er værd at bemærke i relation til Købstilbuddet: 12. maj 2015 Bestyrelsen i MultiQ traf beslutning om at udnytte købsoptionerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 171 hvilket bevirkede pligt til at afgive købstilbud til aktionærerne i Mermaid. 9. juni 2015 Offentliggørelse af Købstilbuddet. 7. juli 2015 kl Forventet udløb af Tilbudsperioden (som defineret nedenfor). 8. juli 2015 Forventet offentliggørelse af foreløbig resultat af Købstilbuddet, herunder offentliggørelse af hvorvidt Tilbudsperioden afsluttes eller forlænges. 10. juli 2015 Forventet offentliggørelse af endelig resultatet af Købstilbuddet.

4 13. juli 2015 Forventet afregning af Købstilbuddet. Side 4 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET OG FREMTIDIG DRIFT MultiQ ønsker at blive Nordeuropas ledende helhedsleverandør af digital skiltning blandt andet gennem en øget ejerandel i Mermaid. MultiQ vil etablere sig som den førende aktør på det danske marked, forstærke sine nuværende positioner på det svenske og norske markedet, samt få adgang til det schweiziske marked, gennem den før omtalte øgede ejerandel i Mermaid. MultiQ får endvidere adgang til Mermaids kompetencer inden for transportprodukter inklusiv Mermaid CDM (applikation for tidsangivelser for holdepladser) samt produktion af indhold til skærmene. Gennemførelse af Købstilbuddet kan få betydning for beskæftigelsen eller ansættelsesvilkårene i Selskabet og/eller MultiQ, idet MultiQs øgede ejerandele i Mermaid kan indebære at administration og ledelsesfunktioner centraliseres for at opnå omkostningsbesparelser. Omkostningsbesparelser forventes opnået gennem sammenlægning af henholdsvis MultiQ og Mermaids kontorer i Sverige. På sigt findes der også fælles indkøbs synergier. 3. BESKRIVELSE AF MULTIQ MultiQ er Nordens største aktør inden for digital skiltning og kundetilpassede skærme. Virksomheden har en stærk position inden for detailhandel, bankvirksomhed, spil og transport. Blandt kunderne er kendte virksomheder som eksempelvis Svenske Spil, Swedbank, Synsam, Skånetrafiken, Apoteksgruppen, Bauhaus og Harrods. Inden for forretningsområdet digital skiltning udbyder MultiQ en kommunikationskanal, der er både effektiv og enkel at administrere. Det er muligt at integrere tjenesten med kundernes eksisterende systemer såsom kundernes kassesystem. Derudover tilbyder MultiQ ekspertise inden for produktionen af indholdet til den digitale skiltning, og kunderne tilbydes hjælp til at tilpasse deres budskab. Siden 1988 har virksomheden produceret skærme. Robuste, stilfulde og slidstærke skærme med lang levetid. Dette eftertragtes specielt i miljøer hvor digital skiltning anvendes. Kunderne har også mulighed for at tilpasse skærmene til deres egne behov. MultiQ har kontorer i Lund og Stockholm i Sverige, og driver desuden virksomhed i Norge, England og Tyskland. Selskabet havde 30 ansatte i slutningen af december Omsætning 2014, angivet i millioner SEK pr. geografiske område:

5 Omsætning 2014, MSEK Side 5 46,6 49,7 Sverige Norge Tyskland Storbritannien Øvrige EU Øvrige Verden 5 1,7 13,8 5,6 3.2 Vision At blive Nordeuropas førende udbyder af digital skiltning. 3.3 Forretningskoncept MultiQ tilbyder en totalløsning til digital skiltning og brugerdefinerede skærme til kunder med høje krav til funktionalitet, kvalitet, design og leveringskapacitet. 3.4 Strategi MultiQs strategi har sit fokus på kundeengagement, at opbygge tætte relationer til kunder og partnere, at være velbevandret i kundernes behov samt at drage fordel af erfaringer og specialviden om de markeder, hvor selskabet har en stærk position. 3.5 Selskabsforhold Aktierne i MultiQ er noteret på Nasdaq Stockholm under ISIN-kode SE Følgende aktionærer ejer på tidspunktet for tilbuddet mere end 5% af MultiQs aktier: Lars Pålsson der er selskabets bestyrelsesformand ejer via sit helejede holdingselskab, Mikrolund Holding AB, 35,1%, JP Morgan Bank ejer 6,2%, Mejvik Consulting AB ejer 5,3%. MultiQs aktiekapital udgør på tidspunktet for tilbuddets fremsættelse SEK ,10, opdelt på stk. aktier à nominelt SEK 0,3. Selskabets bestyrelse har i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet fået bemyndigelse til at udvide selskabets kapital med SEK ,11 til opfyldelse af tilbuddet. Hver MultiQ aktier af nominelt SEK. 0,3 giver 1 stemme.

6 MultiQs bestyrelse består af Lars Pålsson, Lars-Göran Mejvik, Kristina Jarring og Jonathan Nilsson. Side 6 MultiQs direktion består af Magnus Forsbrand. MultiQ driver virksomhed fra selskabets adresse. 3.6 Finansielle nøgletal mv. for MultiQ Følgende oversigt over finansielle oplysninger for regnskabsårene 2013 og 2014 er taget fra MultiQs regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsstandarden IFRS. De årlige rapporter for regnskabsårene 2013 og 2014 er blevet revideret af selskabets revisorer. Revisors rapporter følger standardformen og er alle uden anmærkninger. Alle rapporter er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Det bemærkes for god ordens skyld, at selskabets økonomiske stilling ændres ved købet af Mermaid. Resultatopgørelse Beløb i tusinde SEK Jan-Dec Jan-Dec Indtægter Bruttoresultat Driftsresultat Resultat efter fin. poster Resultat efter skat Udbytte fordelt til Selskabets aktionærer Balance Beløb i tusinde SEK 31-dec 31-dec Samlede tilgang af anlægsaktiver Samlede tilgang af omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital i alt

7 Passiver i alt Side 7 Sum af egenkapital og passiver Pengestrømsopgørelse Beløb i tusinde SEK Jan-Dec Jan-Dec Driftsaktiviteter Investeringsvirksomhed Finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Nøgletal dec 31-dec Likvider i tusinde SEK Soliditet (%) 66,9 57,5 Gevinst per aktie, SEK 0,16-0,92 Egenkapital per aktie, SEK 0,61 0,45 Udbytte per aktie, SEK 0 0 Ansatte ved periodens afslutning Noter til den finansielle udvikling i 2014 sammenlignet med 2013 MultiQs indtægter steg fra 66,1 MSEK til 122,4 MSEK (85 procent) i perioden fra 2013 til Årsagen til stigningen var primært integrationen af Publiq Systems, et opkøb som skete i slutningen af Resultatet af den primære drift steg fra -33,6 MSEK i 2013 til 16,4 MSEK i Resultatet af den primære drift for 2013 var påvirket af omkostninger af engangskarakter på SEK 25,3 MSEK. De fleste af disse omkostninger, 14,6 MSEK, vedrørte nedskrivning af immaterielle aktiver, som ikke påvirkede selskabets pengestrøm. Den omfattede også nedskrivninger af varelager, program til reduktion af omkostninger samt omkostninger relateret til aktieemission og erhvervelse af Publiq Systems.

8 Antallet af medarbejdere faldt fra 36 i december 2013 til 30 i slutningen af december 2014, blandt andet som følge af rationaliseringer. Side 8 Aktiverne i selskabet steg i 2014 fra 79,8 MSEK til 93,9 MSEK, en stigning, som næsten i sin helhed kan henføres til en større kassebeholdning. De samlede udgifter til forskning og udvikling udgjorde 9,3 MSEK i 2014, hvilket er en stigning på 0,3 MSEK i forhold til året før. Det svarer til 7,8% (13,6%) af selskabets omsætning. Udgifter til udviklingsarbejde i 2014 blev aktiveret med 0,7 mio. Pengestrømmene beløb sig til 16,4 MSEK i 2014 overfor 5,5 millioner i Pengestrømmene i 2013 var påvirket af engangsomkostninger, herunder i forbindelse med omstruktureringen af selskabet. Desuden blev gennemført i 2013 en ny aktieemission, som indbragte 15,2 MSEK før emissionsomkostninger. 3.8 Forventninger til fremtiden Markedet for Digital Skiltning forventes fortsat at vokse både i Sverige og i udlandet. MultiQ fokuserer på at øge selskabets indtægter i mindst samme grad, som markedet stiger. Konkurrencen er fragmenteret, og MultiQ ser at mindre aktører får svært ved at overleve, men også nye at nye aktører, hvoraf en del er større selskaber, forsøger at erobre en del af markedet for Digital Skiltning. MultiQs forretningsmodel består dels af salg af hardware, med deraf følgende ujævn indtægtsstrøm (projektsalg), dels af et abonnementsbaseret salg, som har en mere jævn indtægtsstrøm. Indtægter, bruttomargin og resultat kan derfor udvise et vist grundniveau, men kan også, som følge af salgets sammensætning, jf. ovenfor, udvise store kvartalsmæssige udsving. Dette indebærer, at MultiQ afstår fra at redegøre for ordrebeholdningen eller at afgive kvartalsvisrapporter, idet sådanne ville kunne give markedet en forkert indikation af selskabets nærmeste fremtid. 4. BESKRIVELSE AF MERMAID 4.1 Historik Mermaids løbende forretninger begyndte i 2004 med den ambition at blive totalleverandør inden for markedet for digital skiltning. Mermaid er primært et resultat af en række opkøb. I begyndelsen bestod selskabets produkt hovedsageligt af en skærmløsning med en integreret videoafspiller. Dette var dog ikke en optimal løsning, og i 2005 erhvervede Mermaid 50 procent af aktierne i Victor Soft A/S. Herefter kunne Mermaid både udvikle software til digital skiltning og fik desuden mulighed for at producere sit eget indhold til film. I 2007 overtog Mermaid de resterende 50 procent af Victor Soft A/S. I 2008 blev Acrossmedia A/S erhvervet, hvilket yderligere styrkede indholdet af Mermaid produkt. Flere opkøb fulgte, og i 2009 gennemførtes et opkøb af det svenske Nordic Media Solutions, hvilket styrkede Mermaids position på det svenske marked gik Mermaid sammen med det norske HEADLINE TV. Dette gav dem en stærk

9 markedsposition i Norge og gennem partnere en vis etablering i de tysktalende lande Tyskland, Østrig og Schweiz. Side Virksomhed Mermaid har siden 2004 leveret løsninger til digital skiltning i Danmark. Mermaid leverer både hardware og software, samt producerer indholdet hertil. Mermaid er, ud over i Danmark, også etableret i Sverige og Norge og gennem partnere i Tyskland, Østrig og Schweiz. Mermaid har primært fokus på fire kundesegmenter; corporate, detailhandel, den offentlige sektor og transport. Mermaid havde ved udgangen af medarbejdere og har kontorer i København, Århus, Stockholm og Oslo. Mermaid har en række forskellige forretningsmodeller, men fokus er på at øge andelen af regelmæssige indtægter i form af forskellige abonnementslignende koncepter. 4.3 Marked Mermaids forretningsmodel er den samme som MultiQs på markedet for digital skiltning, men Mermaid har primært begrænset sine aktiviteter til Danmark, Norge og Sverige. Mermaid fokuserer hovedsageligt på fire forretningsområder; corporate, detailhandel, den offentlige sektor og transport. Detailhandel og transport er to områder, hvor Mermaids forretningsområder overlapper MultiQs, men der er tillige elementer indenfor corporate, som er ens. Corporate omfatter salg til virksomheder, herunder bl.a. intern kommunikation, samt kundekommunikation for bankfilialer, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere. Forretningsområdet omfatter også hoteller og konferencecentre, restauranter og meget mere. For mere information om markedet for digital skiltning henvises til afsnittet markedsoversigt. 4.4 Resumé af finansiel information Mermaids regnskab har i de seneste tre år udvist tab. Regnskabsåret 2014 var et år med underskud, efter at selskabet, især i første halvår, havde problemer. Det danske detailmarked siges i 2014 at have været svagt, samtidig med at selskabet har haft problemer med kvaliteten af leverede produkter. Selskabet blev desuden i 2014 ramt af en række afbestillinger af større ordrer. Dette medførte, at Mermaids gennemførte en række omkostningsbesparelser i løbet af året for at imødekomme den lavere efterspørgsel. Mermaid udviste ved årsskiftet en soliditet på 51 procent og havde rentebærende gæld på omkring 6,3 MSEK. Mermaid har en aktiekapital på DKK Aktiekapitalen er fordelt på et tilsvarende antal aktier à nominelt DKK 1. Selskabets aktier er noteret på First North Denmark: ISIN-kode DK Aktierne har 1 stemmer pr. aktie à nominelt DKK 1 og har således tilknyttet i alt stemmer.

10 Mermaids bestyrelse består på tidspunktet for tilbuddets fremsættelse af Søren Damgaard Svenningsen, Lars Pålsson og Magnus Forsbrand. Henrik Johnsen og Mads Henrik Hansen er direktører i Selskabet. Side 10 Det er oplyst, at Mermaid pr. 1. maj 2015 havde 316 navneaktionærer. Mermaid driver virksomhed fra Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup. 4.5 Væsentlige begivenheder i Mermaid Nedenfor er oplistet centrale børsmeddelelser vedrørende Selskabet fra 1. januar 2013 til dato: Meddelelse#171 MultiQ International AB opnår bestemmende indflydelse i Mermaid oplysninger om kommende pligtmæssig tilbud. Meddelelse#170 Storaktionærmeddelelse om, at MultiQ International AB udnytter option til at erhverve majoriteten af aktierne i Mermaid A/S. Meddelelse#169 MultiQ International AB udnytter option til at erhverve majoriteten af aktierne i Mermaid A/S. Meddelelse#166 Storaktionærmeddelelse II om, at MultiQ International AB den 13. april 2015 har indgået optionsaftale med 4 af de største aktionærer i Mermaid A/S. Meddelelse#164 Storaktionærmeddelelse om, at SDS- Holding A/S, Utterslev ApS og CEMB ApS den 13. april 2015 har indgået optionsaftale med MultiQ International AB. Meddelelse#163 MultiQ International AB modtager optioner fra de 4 største aktionærer, der giver ret til at erhverve majoriteten af aktierne i Mermaid A/S. Meddelelse#158 Mermaid indgår rammeaftale med trafikselskabet Movia. Meddelelse#156 Udstedelse af warrants i henhold til selskabets vedtægter (se: Meddelelse#151 Udsættelse af kundeleverancer og manglende komponenter til kundeordrer medfører nedjustering. Meddelelse#150 Mermaid vinder prestigefyldt europæisk pris for et dansk digitalt velfærdsprojekt. Meddelelse#149 Mermaid og Sønderborg Kommune digitaliserer plejecenter Amaliehaven. Meddelelse#148 Telia Danmark udvider samarbejdet med Mermaid A/S. Meddelelse#147 Mermaid Sverige forlænger samarbejdet med XL BYGG.

11 Meddelelse#145 Arriva og Mermaid udvider samarbejdet til Midtjylland. Side Meddelelse#144 Matas forlænger med Mermaid :02: :16: :07: :48: :52:39 Meddelelse#143 Mermaid indgår 3-årig aftale med Super Dæk Service. Meddelelse#141 Mermaid indgår market maker aftale med Dansk OTC A/S, som herefter fungerer som market maker på NASDAQ OMX FIRSTNORTH for aktier udstedt af Mermaid A/S. Meddelelse#140 Mermaid indgår aftale med Norgesbuss AS. Meddelelse#137 Likviditetsstilleraftale ophæves med umiddelbar virkning Mermaid stopper likviditetsstiller samarbejdet med Hauser Securities Fondsmæglerselskab A/S med umiddelbar virkning. Meddelelse#136 Mermaid indgår aftale med Mosquito. Meddelelse#135 Mermaid indgår aftale med Intersport Danmark. 4.6 Finansielle tal m.v. for Mermaid Mermaid offentliggjorde den 21. maj 2015 årsrapport for Egenkapitalen udgjorde ultimo 2014 DKK mio. mod DKK mio. ultimo Med de forudsætninger, der er beskrevet i årsrapporten for 2014, er Mermaids ledelses forsigtig optimistiske for 2015 og deres langsigtede forventninger fortsat positive. HOVED- OG NØGLETAL Koncern RESULTATOPGØRELSE TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat BALANCE

12 Balancesum Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gæld i alt NØGLETAL Side 12 Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital Indre værdi pr. aktie Indtjening pr. aktie (EPS) , Yderligere oplysninger om Mermaid kan findes på 5. VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET Tilbudsgiver Tilbudskurs MultiQ International AB (publ) Organisationsnummer Scheelevägen Lund Sverige Aktionærerne tilbydes vederlag i form af 2 ny-udstedte aktier i Tilbudsgiver á nominel SEK 0,3 for hver aktie i Mermaid à nominelt DKK 1. Tilbudskursen svarer til den pris som Tilbudsgiver har handlet aktier for i de seneste 6 måneder forud for afgivelse af Købstilbuddet. Udbetaler MultiQ udbytte eller foretager andre udlodninger til sine aktionærer i perioden fra opnåelse af bestemmende indflydelse (12. maj 2015) og indtil afregningen af Købstilbuddet, vil Aktionærer der accepterer Købstilbuddet blive kompensereret kontant (krone for krone) ved betaling af et udligningsbeløb, således at de stilles som om, at de var aktionærer i MultiQ på tidspunktet for udbytte betalingen/udlodningen. MultiQ har dog ingen planer om at udbetale udbytte eller foretage andre udlodninger til sine aktionærer i ovennævnte periode. På MultiQs netop afholdte ordinære generalforsamling afholdt den 26. maj 2015, blev der ikke truffet beslutning om at udbetale udbytte for regnskabsåret 2014.

13 Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende aktionærer, og er Tilbudsgiver uvedkommende. Side 13 Finansiering Afvikling og afregning MultiQs erhvervelse af Aktionærernes aktier i Mermaid finansieres ved udstedelse af nye aktier i MultiQ. Tilbudsgiver forpligter sig til at honorere alle inden for Tilbudsperioden afgivne accepter af Købstilbuddet fra Aktionærerne hurtigst muligt efter offentliggørelse af, om Købstilbuddet gennemføres og i overensstemmelse med Bekendtgørelsen, således senest 3 hverdage efter offentliggørelse af meddelelse om tilbuddets afslutning, jævnfør dog ovenfor vedrørende betingelserne herfor. Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende Aktionærer. Effektuering af Købstilbuddet Effektuering af Købstilbuddet, herunder afvikling, forestås på MultiQ s vegne af Danske Bank A/S. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan rettes til: Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon: Tilbudsperiode Fremgangsmåde ved accept og afregningssted Købstilbuddet er gældende fra den 9. juni 2015 og udløber den 7. juli 2015 kl. 16 (dansk tid) ("Tilbudsperioden"), med mindre Tilbudsperioden forlænges. Aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier i Mermaid på de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab med anmodning om, at deres accept af tilbuddet videreformidles til Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon: Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, skal anvende den acceptblanket, der er vedlagt Tilbudsdokumentet. Aktionærernes opmærksomhed henledes på, at accepten skal meddeles eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i så god tid, at accepten kan behandles og videreformidles til Danske Bank A/S, som

14 skal have modtaget accepten inden Tilbudsperiodens udløb, dvs. 7. juli 2015 kl (dansk tid). Side 14 Øvrige vilkår for Købstilbuddet, herunder ændring af Købstilbuddet Aktier, som overdrages til MultiQ i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede og fri for tredjemandsrettigheder. MultiQ kan til enhver tid indtil Tilbudsperiodens udløb ændre de til Købstilbuddet knyttede vilkår i det omfang, det er udtryk for en forbedring af de tilbudte vilkår, herunder i forbindelse med fremsættelsen af et konkurrerende tilbud. MultiQ forbeholder sig i øvrigt retten til at forlænge Tilbudsperioden i overensstemmelse med gældende lovgivning. Aktionærer, som allerede måtte have accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet heraf. Sælgende Aktionærer kan kun stemme på generalforsamlinger i Mermaid og bevare retten til udbytte frem til det tidspunkt, hvor overdragelsen af aktier er gennemført, og ejendomsretten til aktierne således er overgået til Tilbudsgiver. Accept af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelig for Aktionærerne og kan ikke tilbagekaldes. Ved fremsættelse af konkurrerende tilbud kan aktionærer, der har accepteret tilbuddet, i tre hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokuments offentliggørelse dog tilbagekalde deres accept. Opkøb i markedet Meddelelse om forlængelse, afslutning samt resultatet af Købstilbuddet MultiQ forbeholder sig ret til i Tilbudsperioden at erhverve aktier i Mermaid ved opkøb i markedet i overensstemmelse med gældende lovgivning. MultiQ er som minimum forpligtet til at forhøje sit tilbud tilsvarende, såfremt der i forbindelse med opkøb i markedet indgås aftale om køb af aktier i Mermaid på mere fordelagtige vilkår end beskrevet i dette Tilbudsdokument jf. 6 stk. 1 i Bekendtgørelsen. Tilsvarende skal aktionærer, der accepterer Købstilbuddet kompenseres, hvis Tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med Tilbudsgiver, i en periode op til 6 måneder efter Købstilbuddets afslutning, indgår aftale om køb af aktier i Mermaid på mere fordelagtige vilkår end beskrevet i Tilbudsdokumentet, jf. 7 i Bekendtgørelsen. MultiQ vil offentliggøre det foreløbige resultat herunder, hvorvidt Købstilbuddet forlænges eller afsluttes via First North Denmark og via elektroniske medier senest 18 timer efter Tilbudsperiodens udløb. MultiQ vil herefter offentliggøre det endelige resultatet af Købstilbuddet via First North Denmark og via elektroniske medier senest tre hverdage efter Tilbudsperiodens udløb. Med mindre

15 Tilbudsperioden forlænges, forventes endelig offentliggørelse at kunne ske den 10. juli Side 15 Skattemæssige konsekvenser Andre vigtige oplysninger De skattemæssige konsekvenser for Aktionærerne i forbindelse med accept af Købstilbuddet afhænger af den enkelte Aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres til at konsultere egne skatterådgivere om skattemæssige konsekvenser af Købstilbuddet. MultiQ har ikke til hensigt at foretage udlodning af Selskabets midler i de første 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet, jf. selskabslovens 179, stk. 1, sammenholdt med 10 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. MultiQ er ikke part i og har ej heller kendskab til aftaler, hvis formål er at regulere udøvelse af stemmerettigheder tilknyttet aktier i Mermaid. Tilbudsgiver har haft kontakt med Mermaids ledelse forud for overtagelsestilbuddet vedrørende andre forhold end de i 19 i Bekendtgørelsen nævnte forhold. MultiQ udbetaler eller tilsiger ikke vederlag eller andre former for kompensation til medlemmerne af Mermaids bestyrelse og direktion i forbindelse med Købstilbuddets fremsættelse og er i øvrigt ikke bekendt med sådanne vederlag til ledelsen. Kompensation til aktionærerne, jf. 344, stk. 2 i selskabsloven, er ikke relevant i relation til nærværende overtagelsestilbud. På tidspunktet for at MultiQ erhvervede bestemmende indflydelse i Mermaid (12. maj 2015), bestod der ikke noget personsammenfald mellem ledelserne i MultiQ og Mermaid. I forbindelse med Mermaids ordinære generalforsamling afholdt den 21. maj 2015, blev MultiQs bestyrelsesformand Lars Pålsson og MultiQs direktør Magnus Forsbrand indvalgt i Mermaids bestyrelse. MultiQ har ikke kendskab til aftaler eller andre forhold, som har væsentlig betydning for vurderingen af Købstilbuddet, og som ikke er omtalt i Tilbudsdokumentet. På nuværende tidspunkt har Tilbudsgiver ikke til hensigt at gennemføre en tvangsindløsning af de aktionærer i Mermaid, som ikke accepterer Købstilbuddet, uagtet at Tilbudsgiver efter gennemførelse af Købstilbuddet måtte have den hertil fornødne majoritet. Tilsvarende har Tilbudsgiver ikke til hensigt at afnotere Selskabets aktier fra handel på First North Denmark.

16 Aktionærerne bevarer deres rettigheder i forhold til Mermaid frem til Købstilbuddets affslutning. Side 16 Personer som handler i forståelse med Mermaid Personer som handler i forståelse med MultiQ Tidspunkt for udbytte og udøvelse af stemmeret i MultiQ Lovvalg og værneting Juridisk rådgiver for Tilbudsgiver Materiale vedrørende Købstilbuddet Såvidt MultiQ bekendt handler ingen personer i forståelse med Mermaid i forbindelse med afgivelse eller accept af Købstilbuddet. Ingen personer handler i forståelse med MultiQ i forbindelse med afgivelse eller accept af Købstilbuddet. Ret til udbytte og udnyttelse af stemmeret indtræder på tidspunktet for Aktionærernes registrering i den svenske værdipapircentral (EuroclearSweden AB). Registrering i Euroclear Sweden AB forventes at ske ca. 7 bankdage efter udløbet af tilbudsperioden (16. juli 2015). Tilbudsdokumentet, herunder Købstilbuddet og accept heraf, er underlagt dansk ret. Tvister, der måtte opstå i forbindelse med Tilbudsdokumentet, skal i første instans indbringes for Sø- og Handelsretten i København. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Alle Hellerup Tilbudsdokumentet med tilhørende acceptblanket vil være tilgængeligt på MultiQ har endvidere anmodet Mermaid om at udsende et eksemplar af vedlagte tilbudsannonce til de navnenoterede aktionærer i Selskabet. Endelig kan Tilbudsdokumentet med tilhørende acceptblanket rekvireres hos: Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon: Den 9. juni 2015

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Tilbudsannonce Ultragas ApS, CVR-nr. 32 94 95 41, ( Tilbudsgiver eller Ultragas ) fremsætter herved et pligtmæssigt,

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

Frivilligt betinget overtagelsestilbud

Frivilligt betinget overtagelsestilbud Frivilligt betinget overtagelsestilbud til Aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 (CVR-nr. 21 44 14 06) Fremsat af Hellerup Finans A/S (CVR-nr. 35 24 59 28) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

T I L B U D S D O K U M E N T

T I L B U D S D O K U M E N T T I L B U D S D O K U M E N T KlimaInvest A/S fremsætter frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S Dette tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i European Wind Investment A/S CVR-nr. 31 08 86 58 fondskode DK0060127520 juli 2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR.

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE I LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. 33 25 59 69) 22. februar 2011 Formålet med dette tilbudsdokument er

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød ("Netop Solutions")

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød (Netop Solutions) PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S CVR nr. 16 22 15 03 Bregnerødvej 127 3460 Birkerød ("Netop Solutions") BAGGRUND Consolidated Holdings A/S, CVR nr. 35 42 20 13, Fredheimvej

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I KEOPS A/S Fasteignafélagið Stoðir hf., reg. nr. 450599-3529, Kringlan 4-12, 103 Reykjavik, Island ( Stoðir eller Tilbudsgiver ) afgiver hermed et frivilligt betinget offentligt

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Helmsman Holding ApS

Helmsman Holding ApS Helmsman Holding ApS Frivilligt Købstilbud til aktionærerne i Andersen & Martini A/S (CVR-nr. 15313714) 3. juni 2008 Side 1 af 12 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund for det Frivillige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Hellerup den 15. marts 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Pensionskassernes Ejendomme A/S fremsætter frivilligt offentligt

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE I BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 HOVEDELEMENTER I TILBUDDET Idet AMVEST ApS pr. 19.05.2015 har opnået mere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere