PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD"

Transkript

1 PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr ) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET OG FREMTIDIG DRIFT BESKRIVELSE AF MULTIQ BESKRIVELSE AF MERMAID VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET BILAG Bilag 1: Bilag 2: Acceptblanket Tilbudsannonce Dette tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør læses, forinden der træffes beslutning om at acceptere dette pligtmæssige overtagelsestilbud. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger på vegne af MultiQ International AB (publ), bortset fra hvad der fremgår af dette tilbudsdokument med bilag. Dette tilbudsdokument er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i overtagelsestilbuddet vil nødvendiggøre, at der udstedes et tilbudsdokument, foretages registrering eller andre aktiviteter udover, hvad der følger af dansk lovgivning. Overtagelsestilbuddet retter sig ikke, hverken direkte eller indirekte, mod aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor afgivelse af overtagelsestilbuddet eller accept heraf vil stride mod lovgivningen, og dette tilbudsdokument må ikke udleveres til aktionærer i nogen sådan jurisdiktion. Personer, der kommer i besiddelse af dette tilbudsdokument, forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger og påse efterlevelse heraf. Enhver ændring af vilkårene i dette tilbudsdokument offentliggøres via First North Denmark og via elektroniske medier, hvis og i det omfang dette kræves i henhold til gældende lovgivning. Dette tilbudsdokument kan indeholde udsagn og udtalelser om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder udsagn om fremtidige resultater eller vækst eller andre forudsigelser om udvikling og fordele forbundet med overtagelsestilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, identificeres gennem brug af ord som "forventer", "går ud fra", "antager" eller tilsvarende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. Der kan derfor ikke gives nogen sikkerhed for, at de faktiske resultater ikke vil afvige endda væsentligt fra sådanne fremadrettede udsagn og udtalelser.

3 1. INDLEDNING Side 3 MultiQ International AB (publ) Organisationsnummer Scheelevägen Lund Sverige ("MultiQ " eller "Tilbudsgiver") fremsætter herved pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne (samlet "Aktionærerne" og hver for sig "Aktionær") i Mermaid A/S CVR-nr Herstedøstervej Glostrup ("Mermaid" eller "Selskabet") i overensstemmelse med reglerne i 32, stk. 1 i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 i lov om værdipapirhandel) og 2 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud (bekendtgørelse 562 af 2. juni 2014) ("Bekendtgørelsen"). Mermaids aktier er optaget til handel og officiel notering på First North Denmark. MultiQ tilbyder at overtage Aktionærernes aktier i Mermaid på de i dette tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet") med bilag anførte vilkår ("Købstilbuddet"). MultiQ ejer på tidspunktet for tilbuddet aktier á nominelt DKK 1, svarende til 65,16 % af aktiekapitalen og stemmerne i Selskabet. Tilbudsdokumentet er alene udarbejdet på dansk. Følgende datoer er værd at bemærke i relation til Købstilbuddet: 12. maj 2015 Bestyrelsen i MultiQ traf beslutning om at udnytte købsoptionerne, jf. selskabsmeddelelse nr. 171 hvilket bevirkede pligt til at afgive købstilbud til aktionærerne i Mermaid. 9. juni 2015 Offentliggørelse af Købstilbuddet. 7. juli 2015 kl Forventet udløb af Tilbudsperioden (som defineret nedenfor). 8. juli 2015 Forventet offentliggørelse af foreløbig resultat af Købstilbuddet, herunder offentliggørelse af hvorvidt Tilbudsperioden afsluttes eller forlænges. 10. juli 2015 Forventet offentliggørelse af endelig resultatet af Købstilbuddet.

4 13. juli 2015 Forventet afregning af Købstilbuddet. Side 4 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET OG FREMTIDIG DRIFT MultiQ ønsker at blive Nordeuropas ledende helhedsleverandør af digital skiltning blandt andet gennem en øget ejerandel i Mermaid. MultiQ vil etablere sig som den førende aktør på det danske marked, forstærke sine nuværende positioner på det svenske og norske markedet, samt få adgang til det schweiziske marked, gennem den før omtalte øgede ejerandel i Mermaid. MultiQ får endvidere adgang til Mermaids kompetencer inden for transportprodukter inklusiv Mermaid CDM (applikation for tidsangivelser for holdepladser) samt produktion af indhold til skærmene. Gennemførelse af Købstilbuddet kan få betydning for beskæftigelsen eller ansættelsesvilkårene i Selskabet og/eller MultiQ, idet MultiQs øgede ejerandele i Mermaid kan indebære at administration og ledelsesfunktioner centraliseres for at opnå omkostningsbesparelser. Omkostningsbesparelser forventes opnået gennem sammenlægning af henholdsvis MultiQ og Mermaids kontorer i Sverige. På sigt findes der også fælles indkøbs synergier. 3. BESKRIVELSE AF MULTIQ MultiQ er Nordens største aktør inden for digital skiltning og kundetilpassede skærme. Virksomheden har en stærk position inden for detailhandel, bankvirksomhed, spil og transport. Blandt kunderne er kendte virksomheder som eksempelvis Svenske Spil, Swedbank, Synsam, Skånetrafiken, Apoteksgruppen, Bauhaus og Harrods. Inden for forretningsområdet digital skiltning udbyder MultiQ en kommunikationskanal, der er både effektiv og enkel at administrere. Det er muligt at integrere tjenesten med kundernes eksisterende systemer såsom kundernes kassesystem. Derudover tilbyder MultiQ ekspertise inden for produktionen af indholdet til den digitale skiltning, og kunderne tilbydes hjælp til at tilpasse deres budskab. Siden 1988 har virksomheden produceret skærme. Robuste, stilfulde og slidstærke skærme med lang levetid. Dette eftertragtes specielt i miljøer hvor digital skiltning anvendes. Kunderne har også mulighed for at tilpasse skærmene til deres egne behov. MultiQ har kontorer i Lund og Stockholm i Sverige, og driver desuden virksomhed i Norge, England og Tyskland. Selskabet havde 30 ansatte i slutningen af december Omsætning 2014, angivet i millioner SEK pr. geografiske område:

5 Omsætning 2014, MSEK Side 5 46,6 49,7 Sverige Norge Tyskland Storbritannien Øvrige EU Øvrige Verden 5 1,7 13,8 5,6 3.2 Vision At blive Nordeuropas førende udbyder af digital skiltning. 3.3 Forretningskoncept MultiQ tilbyder en totalløsning til digital skiltning og brugerdefinerede skærme til kunder med høje krav til funktionalitet, kvalitet, design og leveringskapacitet. 3.4 Strategi MultiQs strategi har sit fokus på kundeengagement, at opbygge tætte relationer til kunder og partnere, at være velbevandret i kundernes behov samt at drage fordel af erfaringer og specialviden om de markeder, hvor selskabet har en stærk position. 3.5 Selskabsforhold Aktierne i MultiQ er noteret på Nasdaq Stockholm under ISIN-kode SE Følgende aktionærer ejer på tidspunktet for tilbuddet mere end 5% af MultiQs aktier: Lars Pålsson der er selskabets bestyrelsesformand ejer via sit helejede holdingselskab, Mikrolund Holding AB, 35,1%, JP Morgan Bank ejer 6,2%, Mejvik Consulting AB ejer 5,3%. MultiQs aktiekapital udgør på tidspunktet for tilbuddets fremsættelse SEK ,10, opdelt på stk. aktier à nominelt SEK 0,3. Selskabets bestyrelse har i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet fået bemyndigelse til at udvide selskabets kapital med SEK ,11 til opfyldelse af tilbuddet. Hver MultiQ aktier af nominelt SEK. 0,3 giver 1 stemme.

6 MultiQs bestyrelse består af Lars Pålsson, Lars-Göran Mejvik, Kristina Jarring og Jonathan Nilsson. Side 6 MultiQs direktion består af Magnus Forsbrand. MultiQ driver virksomhed fra selskabets adresse. 3.6 Finansielle nøgletal mv. for MultiQ Følgende oversigt over finansielle oplysninger for regnskabsårene 2013 og 2014 er taget fra MultiQs regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsstandarden IFRS. De årlige rapporter for regnskabsårene 2013 og 2014 er blevet revideret af selskabets revisorer. Revisors rapporter følger standardformen og er alle uden anmærkninger. Alle rapporter er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Det bemærkes for god ordens skyld, at selskabets økonomiske stilling ændres ved købet af Mermaid. Resultatopgørelse Beløb i tusinde SEK Jan-Dec Jan-Dec Indtægter Bruttoresultat Driftsresultat Resultat efter fin. poster Resultat efter skat Udbytte fordelt til Selskabets aktionærer Balance Beløb i tusinde SEK 31-dec 31-dec Samlede tilgang af anlægsaktiver Samlede tilgang af omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital i alt

7 Passiver i alt Side 7 Sum af egenkapital og passiver Pengestrømsopgørelse Beløb i tusinde SEK Jan-Dec Jan-Dec Driftsaktiviteter Investeringsvirksomhed Finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Nøgletal dec 31-dec Likvider i tusinde SEK Soliditet (%) 66,9 57,5 Gevinst per aktie, SEK 0,16-0,92 Egenkapital per aktie, SEK 0,61 0,45 Udbytte per aktie, SEK 0 0 Ansatte ved periodens afslutning Noter til den finansielle udvikling i 2014 sammenlignet med 2013 MultiQs indtægter steg fra 66,1 MSEK til 122,4 MSEK (85 procent) i perioden fra 2013 til Årsagen til stigningen var primært integrationen af Publiq Systems, et opkøb som skete i slutningen af Resultatet af den primære drift steg fra -33,6 MSEK i 2013 til 16,4 MSEK i Resultatet af den primære drift for 2013 var påvirket af omkostninger af engangskarakter på SEK 25,3 MSEK. De fleste af disse omkostninger, 14,6 MSEK, vedrørte nedskrivning af immaterielle aktiver, som ikke påvirkede selskabets pengestrøm. Den omfattede også nedskrivninger af varelager, program til reduktion af omkostninger samt omkostninger relateret til aktieemission og erhvervelse af Publiq Systems.

8 Antallet af medarbejdere faldt fra 36 i december 2013 til 30 i slutningen af december 2014, blandt andet som følge af rationaliseringer. Side 8 Aktiverne i selskabet steg i 2014 fra 79,8 MSEK til 93,9 MSEK, en stigning, som næsten i sin helhed kan henføres til en større kassebeholdning. De samlede udgifter til forskning og udvikling udgjorde 9,3 MSEK i 2014, hvilket er en stigning på 0,3 MSEK i forhold til året før. Det svarer til 7,8% (13,6%) af selskabets omsætning. Udgifter til udviklingsarbejde i 2014 blev aktiveret med 0,7 mio. Pengestrømmene beløb sig til 16,4 MSEK i 2014 overfor 5,5 millioner i Pengestrømmene i 2013 var påvirket af engangsomkostninger, herunder i forbindelse med omstruktureringen af selskabet. Desuden blev gennemført i 2013 en ny aktieemission, som indbragte 15,2 MSEK før emissionsomkostninger. 3.8 Forventninger til fremtiden Markedet for Digital Skiltning forventes fortsat at vokse både i Sverige og i udlandet. MultiQ fokuserer på at øge selskabets indtægter i mindst samme grad, som markedet stiger. Konkurrencen er fragmenteret, og MultiQ ser at mindre aktører får svært ved at overleve, men også nye at nye aktører, hvoraf en del er større selskaber, forsøger at erobre en del af markedet for Digital Skiltning. MultiQs forretningsmodel består dels af salg af hardware, med deraf følgende ujævn indtægtsstrøm (projektsalg), dels af et abonnementsbaseret salg, som har en mere jævn indtægtsstrøm. Indtægter, bruttomargin og resultat kan derfor udvise et vist grundniveau, men kan også, som følge af salgets sammensætning, jf. ovenfor, udvise store kvartalsmæssige udsving. Dette indebærer, at MultiQ afstår fra at redegøre for ordrebeholdningen eller at afgive kvartalsvisrapporter, idet sådanne ville kunne give markedet en forkert indikation af selskabets nærmeste fremtid. 4. BESKRIVELSE AF MERMAID 4.1 Historik Mermaids løbende forretninger begyndte i 2004 med den ambition at blive totalleverandør inden for markedet for digital skiltning. Mermaid er primært et resultat af en række opkøb. I begyndelsen bestod selskabets produkt hovedsageligt af en skærmløsning med en integreret videoafspiller. Dette var dog ikke en optimal løsning, og i 2005 erhvervede Mermaid 50 procent af aktierne i Victor Soft A/S. Herefter kunne Mermaid både udvikle software til digital skiltning og fik desuden mulighed for at producere sit eget indhold til film. I 2007 overtog Mermaid de resterende 50 procent af Victor Soft A/S. I 2008 blev Acrossmedia A/S erhvervet, hvilket yderligere styrkede indholdet af Mermaid produkt. Flere opkøb fulgte, og i 2009 gennemførtes et opkøb af det svenske Nordic Media Solutions, hvilket styrkede Mermaids position på det svenske marked gik Mermaid sammen med det norske HEADLINE TV. Dette gav dem en stærk

9 markedsposition i Norge og gennem partnere en vis etablering i de tysktalende lande Tyskland, Østrig og Schweiz. Side Virksomhed Mermaid har siden 2004 leveret løsninger til digital skiltning i Danmark. Mermaid leverer både hardware og software, samt producerer indholdet hertil. Mermaid er, ud over i Danmark, også etableret i Sverige og Norge og gennem partnere i Tyskland, Østrig og Schweiz. Mermaid har primært fokus på fire kundesegmenter; corporate, detailhandel, den offentlige sektor og transport. Mermaid havde ved udgangen af medarbejdere og har kontorer i København, Århus, Stockholm og Oslo. Mermaid har en række forskellige forretningsmodeller, men fokus er på at øge andelen af regelmæssige indtægter i form af forskellige abonnementslignende koncepter. 4.3 Marked Mermaids forretningsmodel er den samme som MultiQs på markedet for digital skiltning, men Mermaid har primært begrænset sine aktiviteter til Danmark, Norge og Sverige. Mermaid fokuserer hovedsageligt på fire forretningsområder; corporate, detailhandel, den offentlige sektor og transport. Detailhandel og transport er to områder, hvor Mermaids forretningsområder overlapper MultiQs, men der er tillige elementer indenfor corporate, som er ens. Corporate omfatter salg til virksomheder, herunder bl.a. intern kommunikation, samt kundekommunikation for bankfilialer, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere. Forretningsområdet omfatter også hoteller og konferencecentre, restauranter og meget mere. For mere information om markedet for digital skiltning henvises til afsnittet markedsoversigt. 4.4 Resumé af finansiel information Mermaids regnskab har i de seneste tre år udvist tab. Regnskabsåret 2014 var et år med underskud, efter at selskabet, især i første halvår, havde problemer. Det danske detailmarked siges i 2014 at have været svagt, samtidig med at selskabet har haft problemer med kvaliteten af leverede produkter. Selskabet blev desuden i 2014 ramt af en række afbestillinger af større ordrer. Dette medførte, at Mermaids gennemførte en række omkostningsbesparelser i løbet af året for at imødekomme den lavere efterspørgsel. Mermaid udviste ved årsskiftet en soliditet på 51 procent og havde rentebærende gæld på omkring 6,3 MSEK. Mermaid har en aktiekapital på DKK Aktiekapitalen er fordelt på et tilsvarende antal aktier à nominelt DKK 1. Selskabets aktier er noteret på First North Denmark: ISIN-kode DK Aktierne har 1 stemmer pr. aktie à nominelt DKK 1 og har således tilknyttet i alt stemmer.

10 Mermaids bestyrelse består på tidspunktet for tilbuddets fremsættelse af Søren Damgaard Svenningsen, Lars Pålsson og Magnus Forsbrand. Henrik Johnsen og Mads Henrik Hansen er direktører i Selskabet. Side 10 Det er oplyst, at Mermaid pr. 1. maj 2015 havde 316 navneaktionærer. Mermaid driver virksomhed fra Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup. 4.5 Væsentlige begivenheder i Mermaid Nedenfor er oplistet centrale børsmeddelelser vedrørende Selskabet fra 1. januar 2013 til dato: Meddelelse#171 MultiQ International AB opnår bestemmende indflydelse i Mermaid oplysninger om kommende pligtmæssig tilbud. Meddelelse#170 Storaktionærmeddelelse om, at MultiQ International AB udnytter option til at erhverve majoriteten af aktierne i Mermaid A/S. Meddelelse#169 MultiQ International AB udnytter option til at erhverve majoriteten af aktierne i Mermaid A/S. Meddelelse#166 Storaktionærmeddelelse II om, at MultiQ International AB den 13. april 2015 har indgået optionsaftale med 4 af de største aktionærer i Mermaid A/S. Meddelelse#164 Storaktionærmeddelelse om, at SDS- Holding A/S, Utterslev ApS og CEMB ApS den 13. april 2015 har indgået optionsaftale med MultiQ International AB. Meddelelse#163 MultiQ International AB modtager optioner fra de 4 største aktionærer, der giver ret til at erhverve majoriteten af aktierne i Mermaid A/S. Meddelelse#158 Mermaid indgår rammeaftale med trafikselskabet Movia. Meddelelse#156 Udstedelse af warrants i henhold til selskabets vedtægter (se: Meddelelse#151 Udsættelse af kundeleverancer og manglende komponenter til kundeordrer medfører nedjustering. Meddelelse#150 Mermaid vinder prestigefyldt europæisk pris for et dansk digitalt velfærdsprojekt. Meddelelse#149 Mermaid og Sønderborg Kommune digitaliserer plejecenter Amaliehaven. Meddelelse#148 Telia Danmark udvider samarbejdet med Mermaid A/S. Meddelelse#147 Mermaid Sverige forlænger samarbejdet med XL BYGG.

11 Meddelelse#145 Arriva og Mermaid udvider samarbejdet til Midtjylland. Side Meddelelse#144 Matas forlænger med Mermaid :02: :16: :07: :48: :52:39 Meddelelse#143 Mermaid indgår 3-årig aftale med Super Dæk Service. Meddelelse#141 Mermaid indgår market maker aftale med Dansk OTC A/S, som herefter fungerer som market maker på NASDAQ OMX FIRSTNORTH for aktier udstedt af Mermaid A/S. Meddelelse#140 Mermaid indgår aftale med Norgesbuss AS. Meddelelse#137 Likviditetsstilleraftale ophæves med umiddelbar virkning Mermaid stopper likviditetsstiller samarbejdet med Hauser Securities Fondsmæglerselskab A/S med umiddelbar virkning. Meddelelse#136 Mermaid indgår aftale med Mosquito. Meddelelse#135 Mermaid indgår aftale med Intersport Danmark. 4.6 Finansielle tal m.v. for Mermaid Mermaid offentliggjorde den 21. maj 2015 årsrapport for Egenkapitalen udgjorde ultimo 2014 DKK mio. mod DKK mio. ultimo Med de forudsætninger, der er beskrevet i årsrapporten for 2014, er Mermaids ledelses forsigtig optimistiske for 2015 og deres langsigtede forventninger fortsat positive. HOVED- OG NØGLETAL Koncern RESULTATOPGØRELSE TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat BALANCE

12 Balancesum Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gæld i alt NØGLETAL Side 12 Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital Indre værdi pr. aktie Indtjening pr. aktie (EPS) , Yderligere oplysninger om Mermaid kan findes på 5. VILKÅR FOR KØBSTILBUDDET Tilbudsgiver Tilbudskurs MultiQ International AB (publ) Organisationsnummer Scheelevägen Lund Sverige Aktionærerne tilbydes vederlag i form af 2 ny-udstedte aktier i Tilbudsgiver á nominel SEK 0,3 for hver aktie i Mermaid à nominelt DKK 1. Tilbudskursen svarer til den pris som Tilbudsgiver har handlet aktier for i de seneste 6 måneder forud for afgivelse af Købstilbuddet. Udbetaler MultiQ udbytte eller foretager andre udlodninger til sine aktionærer i perioden fra opnåelse af bestemmende indflydelse (12. maj 2015) og indtil afregningen af Købstilbuddet, vil Aktionærer der accepterer Købstilbuddet blive kompensereret kontant (krone for krone) ved betaling af et udligningsbeløb, således at de stilles som om, at de var aktionærer i MultiQ på tidspunktet for udbytte betalingen/udlodningen. MultiQ har dog ingen planer om at udbetale udbytte eller foretage andre udlodninger til sine aktionærer i ovennævnte periode. På MultiQs netop afholdte ordinære generalforsamling afholdt den 26. maj 2015, blev der ikke truffet beslutning om at udbetale udbytte for regnskabsåret 2014.

13 Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende aktionærer, og er Tilbudsgiver uvedkommende. Side 13 Finansiering Afvikling og afregning MultiQs erhvervelse af Aktionærernes aktier i Mermaid finansieres ved udstedelse af nye aktier i MultiQ. Tilbudsgiver forpligter sig til at honorere alle inden for Tilbudsperioden afgivne accepter af Købstilbuddet fra Aktionærerne hurtigst muligt efter offentliggørelse af, om Købstilbuddet gennemføres og i overensstemmelse med Bekendtgørelsen, således senest 3 hverdage efter offentliggørelse af meddelelse om tilbuddets afslutning, jævnfør dog ovenfor vedrørende betingelserne herfor. Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende Aktionærer. Effektuering af Købstilbuddet Effektuering af Købstilbuddet, herunder afvikling, forestås på MultiQ s vegne af Danske Bank A/S. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan rettes til: Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon: Tilbudsperiode Fremgangsmåde ved accept og afregningssted Købstilbuddet er gældende fra den 9. juni 2015 og udløber den 7. juli 2015 kl. 16 (dansk tid) ("Tilbudsperioden"), med mindre Tilbudsperioden forlænges. Aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier i Mermaid på de i Tilbudsdokumentet anførte vilkår, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab med anmodning om, at deres accept af tilbuddet videreformidles til Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon: Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, skal anvende den acceptblanket, der er vedlagt Tilbudsdokumentet. Aktionærernes opmærksomhed henledes på, at accepten skal meddeles eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab i så god tid, at accepten kan behandles og videreformidles til Danske Bank A/S, som

14 skal have modtaget accepten inden Tilbudsperiodens udløb, dvs. 7. juli 2015 kl (dansk tid). Side 14 Øvrige vilkår for Købstilbuddet, herunder ændring af Købstilbuddet Aktier, som overdrages til MultiQ i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede og fri for tredjemandsrettigheder. MultiQ kan til enhver tid indtil Tilbudsperiodens udløb ændre de til Købstilbuddet knyttede vilkår i det omfang, det er udtryk for en forbedring af de tilbudte vilkår, herunder i forbindelse med fremsættelsen af et konkurrerende tilbud. MultiQ forbeholder sig i øvrigt retten til at forlænge Tilbudsperioden i overensstemmelse med gældende lovgivning. Aktionærer, som allerede måtte have accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet heraf. Sælgende Aktionærer kan kun stemme på generalforsamlinger i Mermaid og bevare retten til udbytte frem til det tidspunkt, hvor overdragelsen af aktier er gennemført, og ejendomsretten til aktierne således er overgået til Tilbudsgiver. Accept af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelig for Aktionærerne og kan ikke tilbagekaldes. Ved fremsættelse af konkurrerende tilbud kan aktionærer, der har accepteret tilbuddet, i tre hverdage efter det konkurrerende tilbudsdokuments offentliggørelse dog tilbagekalde deres accept. Opkøb i markedet Meddelelse om forlængelse, afslutning samt resultatet af Købstilbuddet MultiQ forbeholder sig ret til i Tilbudsperioden at erhverve aktier i Mermaid ved opkøb i markedet i overensstemmelse med gældende lovgivning. MultiQ er som minimum forpligtet til at forhøje sit tilbud tilsvarende, såfremt der i forbindelse med opkøb i markedet indgås aftale om køb af aktier i Mermaid på mere fordelagtige vilkår end beskrevet i dette Tilbudsdokument jf. 6 stk. 1 i Bekendtgørelsen. Tilsvarende skal aktionærer, der accepterer Købstilbuddet kompenseres, hvis Tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med Tilbudsgiver, i en periode op til 6 måneder efter Købstilbuddets afslutning, indgår aftale om køb af aktier i Mermaid på mere fordelagtige vilkår end beskrevet i Tilbudsdokumentet, jf. 7 i Bekendtgørelsen. MultiQ vil offentliggøre det foreløbige resultat herunder, hvorvidt Købstilbuddet forlænges eller afsluttes via First North Denmark og via elektroniske medier senest 18 timer efter Tilbudsperiodens udløb. MultiQ vil herefter offentliggøre det endelige resultatet af Købstilbuddet via First North Denmark og via elektroniske medier senest tre hverdage efter Tilbudsperiodens udløb. Med mindre

15 Tilbudsperioden forlænges, forventes endelig offentliggørelse at kunne ske den 10. juli Side 15 Skattemæssige konsekvenser Andre vigtige oplysninger De skattemæssige konsekvenser for Aktionærerne i forbindelse med accept af Købstilbuddet afhænger af den enkelte Aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres til at konsultere egne skatterådgivere om skattemæssige konsekvenser af Købstilbuddet. MultiQ har ikke til hensigt at foretage udlodning af Selskabets midler i de første 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet, jf. selskabslovens 179, stk. 1, sammenholdt med 10 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. MultiQ er ikke part i og har ej heller kendskab til aftaler, hvis formål er at regulere udøvelse af stemmerettigheder tilknyttet aktier i Mermaid. Tilbudsgiver har haft kontakt med Mermaids ledelse forud for overtagelsestilbuddet vedrørende andre forhold end de i 19 i Bekendtgørelsen nævnte forhold. MultiQ udbetaler eller tilsiger ikke vederlag eller andre former for kompensation til medlemmerne af Mermaids bestyrelse og direktion i forbindelse med Købstilbuddets fremsættelse og er i øvrigt ikke bekendt med sådanne vederlag til ledelsen. Kompensation til aktionærerne, jf. 344, stk. 2 i selskabsloven, er ikke relevant i relation til nærværende overtagelsestilbud. På tidspunktet for at MultiQ erhvervede bestemmende indflydelse i Mermaid (12. maj 2015), bestod der ikke noget personsammenfald mellem ledelserne i MultiQ og Mermaid. I forbindelse med Mermaids ordinære generalforsamling afholdt den 21. maj 2015, blev MultiQs bestyrelsesformand Lars Pålsson og MultiQs direktør Magnus Forsbrand indvalgt i Mermaids bestyrelse. MultiQ har ikke kendskab til aftaler eller andre forhold, som har væsentlig betydning for vurderingen af Købstilbuddet, og som ikke er omtalt i Tilbudsdokumentet. På nuværende tidspunkt har Tilbudsgiver ikke til hensigt at gennemføre en tvangsindløsning af de aktionærer i Mermaid, som ikke accepterer Købstilbuddet, uagtet at Tilbudsgiver efter gennemførelse af Købstilbuddet måtte have den hertil fornødne majoritet. Tilsvarende har Tilbudsgiver ikke til hensigt at afnotere Selskabets aktier fra handel på First North Denmark.

16 Aktionærerne bevarer deres rettigheder i forhold til Mermaid frem til Købstilbuddets affslutning. Side 16 Personer som handler i forståelse med Mermaid Personer som handler i forståelse med MultiQ Tidspunkt for udbytte og udøvelse af stemmeret i MultiQ Lovvalg og værneting Juridisk rådgiver for Tilbudsgiver Materiale vedrørende Købstilbuddet Såvidt MultiQ bekendt handler ingen personer i forståelse med Mermaid i forbindelse med afgivelse eller accept af Købstilbuddet. Ingen personer handler i forståelse med MultiQ i forbindelse med afgivelse eller accept af Købstilbuddet. Ret til udbytte og udnyttelse af stemmeret indtræder på tidspunktet for Aktionærernes registrering i den svenske værdipapircentral (EuroclearSweden AB). Registrering i Euroclear Sweden AB forventes at ske ca. 7 bankdage efter udløbet af tilbudsperioden (16. juli 2015). Tilbudsdokumentet, herunder Købstilbuddet og accept heraf, er underlagt dansk ret. Tvister, der måtte opstå i forbindelse med Tilbudsdokumentet, skal i første instans indbringes for Sø- og Handelsretten i København. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Alle Hellerup Tilbudsdokumentet med tilhørende acceptblanket vil være tilgængeligt på MultiQ har endvidere anmodet Mermaid om at udsende et eksemplar af vedlagte tilbudsannonce til de navnenoterede aktionærer i Selskabet. Endelig kan Tilbudsdokumentet med tilhørende acceptblanket rekvireres hos: Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12, 1092 København K Telefon: Den 9. juni 2015

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

Frivilligt betinget overtagelsestilbud

Frivilligt betinget overtagelsestilbud Frivilligt betinget overtagelsestilbud til Aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 (CVR-nr. 21 44 14 06) Fremsat af Hellerup Finans A/S (CVR-nr. 35 24 59 28) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere