Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler"

Transkript

1 BEK nr 251 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler I medfør af 4, stk. 2, og 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, og efter bestemmelse fra Industriens Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse: Formål og opdeling 1. Erhvervsuddannelsen til overfladebehandler har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Tilrettelæggelse og gennemførelse af et produktionsforløb bestående af kemisk og mekanisk forbehandling, metallisering, våd- og pulverlakering ved anvendelse af manuelle og automatiserede arbejdsmetoder, herunder anvendelse af kvalitetskontrol og kvalitetsstyring i produktionen. 2) Planlægning, produktionsforberedelse samt udførelse af arbejdet inden for området ud fra gældende love, standarder og specifikationer, samt tekniske og økonomiske forhold. 3) Anvendelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med arbejdsprocesser inden for uddannelsens jobområde. 4) Anvendelse af teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændig og effektiv varetagelse af almindeligt forekommende opgaver inden for uddannelsens jobområde. 5) Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med den daglige produktion herunder søgning og fremskaffelse af relevant faglig information. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, overfladebehandler, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1) Overfladebehandler - konstruktioner. 2) Overfladebehandler - komponenter. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 3 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, overfladebehandler, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, overfladebehandler, 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 9 uger. 1

2 Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst 2 skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Udstyr og metoder til udførelse af kemisk og mekanisk forbehandling. 2) Manuelt og automatiseret udstyr samt metoder til påføring af pulver- og vådlakker. 3) Regler, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for sikkerhed og arbejdsmiljø ved udførelse af industriel overfladebehandling. 4) Materialer og stoffers arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige risici med tilhørende sikkerhedsdatablade og databaser. 5) Forbehandlings- og malematerialers miljøpåvirkning og substitutionsmuligheder. 6) Regler for indsamling og bortskaffelse af stoffer og materialer. 7) Korrosionsklasser og mulighederne for at forebygge korrosion på zink og aluminium på baggrund af viden om det miljø, som det færdige materiale skal anvendes i. 8) Svejsningers renhedsgrader og deres betydning for behandlingen af det færdigsvejsede materiale. 9) Karakteristika for laserskæringer med forskellige gasarter og deres betydning for valg af behandling af det laserudskårne materiale. 10) Egenskaber for 1- og 2-komponente malinger, vandige malematerialer og pulverlakker og deres typiske anvendelsesområder. 11) Relevante metallers tekniske egenskaber i forhold til overfladebehandling. 12) Matematiske metoder til faglige beregninger af materiale- og ressourceforbrug samt opskalering af emnetegninger til fysisk produktion. 13) Faglige og kemiske begreber samt faglige beregninger. 14) Kvalitetsstyringssystemets formål og egen rolle i forhold til kvalitets- og dokumentationsarbejde. 15) Typiske kvalitetskrav og andre kravspecifikationer for overfladebehandling samt metoder til måling af kvaliteten af en given overfladebehandling. 16) Mekaniske måleværktøjer og elektroniske instrumenters opbygning og anvendelse ved kvalitetskontrol af overfladebehandling. 17) Systematisk problemløsning samt Lean-værktøjer i form af flowdiagrammer, tavlemøder, spildformer og kortlægning af værdistrømme. 18) Optimereret ophæng ved industriel overfladebehandling. 19) Produktudviklingsforløbs faser ved industriel overfladebehandling. 20) Overfladebehandlingsvirksomheders konkurrencesituation samt de værdiskabende led i forbindelse med overfladebehandling. 21) It søge- og kommunikationsværktøjer til fagrelateret informationssøgning, kommunikation og dokumentation. 22) Teksttyper, læseformål og læsestrategier i relation til branchetypiske tekster. 23) Skriftlig og mundtlig fremstilling i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for industriel overfladebehandling. 24) Krav og forventninger til medarbejdere i en industriel overfladebehandlingsproduktion. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Valg og anvendelse af relevant for- og overfladebehandlingsmetode i forhold til specifikt materiale herunder korrosionsforebyggende behandling af et simpelt emne samt vurdering af svejsede overfladers renhedsgrad. 2

3 2) Valg og anvendelse af udstyr til kemisk og mekanisk forbehandling samt påføring af pulver- og vådlakker på enkle emner. 3) Identifikation af almindeligt forekommende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici i en overfladebehandlingsproduktion. 4) Udførelse af arbejde i en overfladebehandlingsproduktion ud fra procedurebeskrivelser eller instruktion på en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. 5) Anvendelse af information i sikkerhedsdatablade og databaser om forbehandlings- og malematerialer samt hjælpe- og tilsætningsstoffers sundheds- og arbejdsmiljørisici. 6) Anvendelse af kravspecifikationer til at vælge og indstille udstyr og procesparametre ved overfladebehandling af simple emner. 7) Anvendelse af datablade til at vælge korrekt udstyr og metode til overfladebehandling af simple emner. 8) Dokumentation af udført overfladebehandling og tilhørende kvalitetskontrol. 9) Fastlægning af korrosionsklasser på enkle emner i stål, zink og aluminium. 10) Vurdering af laserskæringers karakteristika og her ud fra vælge for- og overfladebehandling. 11) Valg af korrekt malemateriale til overfladebehandling af et givent emne. 12) Beregning af materiale- og resurseforbrug for en given overfladebehandling på baggrund af behandlingsspecifikation og emnetegninger. 13) Udførelse af kemiske beregninger i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsspecifikation. 14) Indhentning af relevante tekniske, økonomiske samt miljø- og arbejdsmiljømæssige data i forbindelse med overfladebehandling af et givent emne. 15) Systematisk problemløsning i forbindelse med afvigelser i den planlagte proces for for- og overfladebehandling af simple emner. 16) Optimering af overfladebehandlingsproduktionen gennem brug af Lean-værktøjer. 17) Udførelse af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering. 18) Udformning af ophæng for optimal overfladebehandlingsproduktion, samt afdække emner og drænlægning for en konkret overfladebehandlingsproduktion. 19) Anvendelse, indsamling og bortskaffelse af forbehandlings- og malematerialer på en miljømæssigt korrekt måde. 20) Udarbejdelse af produktionsrapport for en simpel overfladebehandlingsproces med udgangspunkt i givne kvalitets- og dokumentationskrav. 21) Anvendelse og vedligeholdelse af simple mekaniske måleværktøjer og elektroniske instrumenter til kvalitetskontrol af en færdig overfladebehandling. 22) Indgåelse i et overfladebehandlingsproduktionsteam samt tilrettelæggelse af og ansvarlighed for egne arbejdsopgaver. 23) Produktionsplanlægning, herunder i udarbejdelse og anvendelse af en simpel produktionsplan. 24) Forståelse og videreformidling af simple mundtlige arbejdsinstruktioner, fejlmeldinger og faglige spørgsmål i relation til uddannelsen. 25) Læsning af og forståelse for enkle driftskort, arbejdsinstruktioner og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger i relation til for- og overfladebehandling. 26) Planlægning, forbedring og fremstilling af skriftlige og mundtlige tekster, der indgår i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af for- og overfladebehandling. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) udføre arbejdsopgaver i en overfladebehandlingsproduktion i overensstemmelse med gældende krav, regler, arbejdsinstruktioner og procedurer for sikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet, 2) identificere almindeligt forekommende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici samt anvende personlige værnemidler, sikkerhedsudstyr og sikkerhedsdatablade til varetagelse af egen og andres sikkerhed, 3

4 3) anvende hensigtsmæssige faglige metoder, materialer, værktøjer, måleinstrumenter, dokumentation og udstyr ved udførelse af faglige arbejdsopgaver, 4) udføre enkle faglige beregninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver, 5) udarbejde og anvende almindeligt forekommende faglig dokumentation i form af proces- og kvalitetskontrol o.l., 6) anvende og vedligeholde gængse kontrolværktøjer og udføre arbejdet under iagttagelse af givne kvalitetskriterier- og specifikationer, 7) anvende gængse faglige udtryk og begreber inden for overfladebehandling, 8) kommunikere og samarbejde fagligt og hensigtsmæssigt med kolleger i forbindelse med faglige vurderinger og spørgsmål i relation til arbejde og uddannelse inden for overfladebehandlingsbranchen, 9) gennemføre et produktudviklingsforløb for overfladebehandling af et simpelt emne, 10) anvende optimeringsredskaber i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver, 11) anvende relevante it-værktøjer til fagrelateret informationssøgning, dokumentation og præsentation af overfladefaglig information og viden og 12) samarbejde med andre om løsning af opgaver og vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: 1) Kemi på F-niveau. 2) Teknologi på F-niveau. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september ) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler. Kompetencer i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Eleven kan arbejde miljø- og arbejdsmiljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder håndtere og bortskaffe affalds- og restprodukter sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. 2) Eleven kan anvende sproglige færdigheder i både faglige og personlige kommunikative situationer inden for jobområdet samt anvende skriftlige instruktioner, specifikationer, datablade, standarder og manualer, samt informationsteknologi til faglig viden søgning. 3) Eleven kan indgå i projektorganiserede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer, og kan opnå kendskab til instruktions- og præsentationsteknik og instruere kollegaer inden for fagområdet. 4) Eleven kan arbejde kvalitetsbevidst og udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystem og produktionskutymer, samt være i stand til at udføre proceskontrol, kvalitetskontrol og udføre dokumentation på baggrund af kendskab til kvalitetssystemer. 5) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder samt har kendskab til etablering og drift af egen virksomhed. 6) Eleven kan udvise forståelse for interne og eksterne kundekrav og kundebetjening, opnå kendskab til design og produktudvikling samt udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser. 7) Eleven kan udføre kemisk og mekanisk forbehandling samt udføre metalliserings-, vådlakerings-, og pulverlakeringsopgaver under vejledning. 8) Eleven kan vælge malematerialer og vedligeholde udstyr. 4

5 9) Eleven kan udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår. 10) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i virksomheden. 11) Eleven kan udføre mekanisk forbehandling til en given kvalitet og ruhedsgrad selvstændigt og udføre metallisering til en given lagtykkelse, vådlakering samt anvende specialudstyr til forbehandling og vådlakering. 12) Eleven kan udføre opmåling, vælge og beregne malematerialeforbrug samt vælge procesudstyr til en given opgave. 13) Eleven kan etablere udearbejdsplads sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt korrekt. 14) Eleven kan foretage fejlfinding og systematisk vedligehold af procesudstyr. 15) Eleven kan udføre kemisk forbehandling selvstændigt, herunder udføre proceskontrol og kontrol og justering af badtilstand, pulver- og vådlakering såvel manuelt som automatisk til en specificeret lagtykkelse med avanceret procesudstyr. 16) Eleven kan vælge procesudstyr og malemateriale til en given opgave. 17) Eleven kan beregne malematerialeforbrug til en given opgave, samt medvirke ved optimering af produktionsprocesser. 18) Eleven kan foretage fejlfinding og systematisk vedligehold af procesudstyr. Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-10, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet overfladebehandler - konstruktioner. Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet overfladebehandler - komponenter. Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Afsluttende prøve 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, overfladebehandler, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med trinet. Opgaverne i det praktiske projekt stilles af skolen. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøven udgør en svendeprøve. Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialerne består af en praktisk og en skriftlig prøve. Den praktiske prøve består af et praktisk orienteret projekt. Den skriftlige prøve består af en multiple choice test. I forbindelse med bedømmelsen af det praktisk orienterede projekt gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sin teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Stk. 4. Opgaverne til svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det praktisk orienterede projekt gennemføres inden for en varighed af op til 15 klokketimer, fordelt på op til 5 dage. Den skriftlige prøve afholdes inden for en varighed af 2 klokketimer. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Prøven bedømmes af læreren og 2 censorer. Læreren og de to censorer meddeler eleven eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Skuemestrene deltager kun under prøvens bedømmelse. 5

6 Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, overfladebehandler, skal prøven være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, skal hver af de i stk. 4 nævnte delprøver være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et vejet gennemsnit af delkaraktererne. Karakteren for den skriftlige prøve vægter 25 pct., mens karakteren for det praktisk orienterede projekt vægter 75 pct. Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning efter trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven, og ved afslutning efter uddannelsens specialer udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven. Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 488 af 21. april 2015 om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 14. juli Stk. 3. Elever, jf. stk. 2, og elever på den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse, som undervises i medfør af 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan. Stk. 4. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 14. marts 2016 DIREKTØR JENS STRUNGE BONDE / Gert Nielsen 6

7 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Den relevante erhvervserfaring skal være opnået gennem mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder, der udfører industriel overfladebehandling. Erfaringen skal omfatte de i 3, stk. 6, omfattede certifikater. Erfaringen skal være opnået senest 5 år før uddannelsens start. Trin 1: Eleven skal have arbejdet med følgende jobfunktioner i minimum 2 år: Produktion Udført simple mekaniske forbehandlingsopgaver Foretaget stålsyn Metalliseret simple emner til en given lagtykkelse Udført kemisk forbehandling af simple emner Påføring af 1- og 2-komponente vådlakker på simple emner ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr Påføring af pulverlakker på simple emner ved hjælp af manuelt og automatisk udstyr Opbygget simple malingssystemer til opnåelse af korrosionsklasser Udført produktionsoptimering og procesoptimering i forbindelse med udførelse af forbehandlings- og overfladebehandlingsopgave Arbejdet under hensyntagen til sikkerheds- og arbejdsmiljøstandarder svarende til dem, som gælder ved industriel overfladebehandling Kvalitetskontrol og dokumentation Udført simpel kvalitetskontrol af kemiske forbehandlinger Udført simpel kvalitetskontrol af overfladebehandling med våd- og pulverlakker Udført digital dokumentation af overfladebehandling med våd- og pulverlakker i henhold til gældende standarder, instruktioner og systemer for kvalitet Fejlfinding og vedligehold Udført daglig rengøring og vedligehold af udstyr til påføring af våd- og pulverlakker Udført simpel fejlfinding på udstyr til påføring af våd- og pulverlakker Kommunikation og rapportering Udført faglig rapportering om produktionsforhold over for kolleger, ledelse, kunder og andre samarbejdspartnere på dansk Specialet overfladebehandler - konstruktioner: Eleven skal tillige have varetaget følgende jobfunktioner i minimim 1 år inden for den 2 årige periode i virksomheder, der arbejder med industriel overfladebehandling af konstruktioner: Produktion Udført avancerede mekaniske forbehandlingsopgaver Påføring af vådlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner Påføring af 1-komponente, 2-komponente og vandige malinger på komplicerede emner for opnåelse af korrosionsklasser Opbygget avancerede systemer til mekanisk forbehandling Opbygget avancerede malesystemer til vådlakering af komplicerede emner Etablering og drift af udearbejdsplads 7

8 Kvalitetskontrol og dokumentation Udført udvidet kvalitetskontrol af mekaniske forbehandlinger Udført udvidet kvalitetskontrol af udført overfladebehandling med vådlakering Fejlfinding og vedligehold Udført daglig rengøring og vedligehold af udstyr til mekanisk forbehandling Udført fejlfinding på udstyr til mekanisk forbehandling Udført udvidet fejlfinding på udstyr til påføring af vådlakker Specialet overfladebehandler - komponenter: Eleven skal tillige have varetaget følgende jobfunktioner i minimim 1 år inden for den 2 årige periode i virksomheder, der arbejder med industriel overfladebehandling af komponenter: Produktion Udført avancerede kemiske forbehandlingsopgaver Opbygget avancerede systemer til kemisk forbehandling Påføring af vådlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner Påføring af 1-komponente, 2-komponente og vandige malinger på komplicerede emner Påføring af pulverlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner Opbygget af avancerede malesystemer til våd- og pulverlakering af emner for opnåelse af korrosionsklasser Udført produktionsoptimering og procesoptimering ved hjælp af lean værktøjer i forbindelse med udførelse af opgaver inden for kemisk forbehandling, pulver og vådlakering Kvalitetskontrol og dokumentation Udført udvidet kvalitetskontrol af kemiske forbehandlinger Udført udvidet kvalitetskontrol af overfladebehandling med våd- og pulverlakker Fejlfinding og vedligehold Udført med daglig rengøring og vedligehold af udstyr til kemisk forbehandling Udført udvidet fejlfinding på udstyr til kemisk forbehandling Udført udvidet fejlfinding på udstyr til påføring af pulver- og vådlakker 2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv (praktik måneder) Udført kemisk forbehandling 6 måneder - 1 Udført pulver- og vådlakering af simple 6 måneder - 2 komponenter Udført behandlingsspecifikation for pulver- og 6 måneder - 1 vådlakering af simple komponenter Foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og 6 måneder - 1 overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder Udført mekanisk forbehandling 6 måneder - 1 Udført vådlakering af simple konstruktioner 6 måneder - 2 Udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner 6 måneder - 1 8

9 Udført kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder 6 måneder - 1 Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år. 3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Uddannelseskode Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv (praktik måneder) Eud Vognmaler Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år. AMU pakke Avanceret pulverlakering Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år. 4. Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning Erhvervserfaring og uddannelse Varighed Afkortning af euv TRIN 1 (skoleuger) Erhvervsuddannelsen til vognmaler (1460) samt udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlings-specifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Erhvervsuddannelsen til vognmaler (1460) samt udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Erhvervsuddannelsen til grundforløb vognmaler samt udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Erhvervsuddannelsen til grundforløb vognmaler samt udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Afkortning af euv TRIN 1 (praktik mdr.) 2 år år år år - 3 9

10 Erhvervsuddannelsen til bygningsmaler (1450) samt udført 2 år - 3 kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af kom- ponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Erhvervsuddannelsen til bygningsmaler (1450) samt udført 2 år - 3 mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktio- ner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Erhvervsuddannelsen til grundforløb bygningsmaler samt 2 år - 3 udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulverog vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Erhvervsuddannelsen til grundforløb bygningsmaler samt 2 år - 3 udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder. Udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulverog vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder. 2 år - 3 Afkortning efter tabel 4 kan ikke kombineres med afkortning efter tabel 2 eller 3. 10

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling BEK nr 325 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 051.07N.391

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 271 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Svendeprøvevejledning

Svendeprøvevejledning Version 2, 23.november 2015 Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med vejledningen... 3 2. Formalia

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 256 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske BEK nr 461 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.09T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester BEK nr 237 af 08/03/201 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 201 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter BEK nr 343 af 06/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/11450 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker BEK nr 438 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.89T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 361 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.21T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 359 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j. nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter BEK nr 442 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.02T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 233 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 487 af 21/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.86T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Fakta: Bedre voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte

Fakta: Bedre voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte BILAG 1 Fakta: Bedre voksen- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte 7. maj 2014 Regeringen og forligspartierne har med aftalen om Vækstplan DK afsat en pulje på 1 mia. kr. til mere og bedre voksen-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

BILAG 6. Praktikvejledning Overfladebehandleruddannelsen

BILAG 6. Praktikvejledning Overfladebehandleruddannelsen Praktikvejledning Overfladebehandleruddannelsen Indhold Forord...3 Læsevejledning...3 Overfladebehandleren skal favne bredt...4 Uddannelsens struktur kompetencemål...4 Praktikvirksomhedens rolle...5 Krav

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler BILAG 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere