Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere"

Transkript

1 Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik Timm

2 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER MODENHED? HVORFOR ER MODENHED VIGTIG? HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL BIDRAGE MED? HVEM KAN FÅ GAVN AF EN MODENHEDSMÅLING? P3M3 (PORTFOLIO, PROGRAMME AND PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL) OVERBLIK MODENHEDSNIVEAUERNE HVAD VURDERES PROCES PERSPEKTIVER PROCESSEN HVEM SKAL DELTAGE FRA ORGANISATIONEN? HVEM KAN UDFØRE EN P3M3 MÅLING? RESULTATET AF EN MODENHEDSMÅLING HVAD ER NÆSTE SKRIDT OM FORFATTERNE Status: live Side 2 af 12

3 1 Hvad er modenhed? De fleste virksomheder har en strategi med målsætninger for de næste 3-5 år. Når vi så ved, at over 90% af alle virksomheder fejler i forsøget på at implementere deres strategi, så kommer virksomhedens evne til at skabe forandringer i spil 1. Forandringer skabes ved at igangsætte de rigtige projekter og programmer samt ved at gennemføre dem konsistent og vellykket. Når Standish Group så har påvist, at den gennemsnitlige budgetoverskridelse i 2003 var 43% - og kun 34% af alle projekter var vellykkede, er der gode grunde til også at se på eksekveringsevnen 2. Modenhed i forbindelse med projekt-, program- og porteføljeledelse er et udtryk for virksomheders evne til konsistent at skabe vellykkede forandringer gennem projekter og programmer. 2 Hvorfor er modenhed vigtig? Skal virksomheder blive bedre til at implementere deres strategier, bør de fokusere på den måde, hvorpå de udvælger og igangsætter projekter og programmer. Hvis udvælgelsen er ustruktureret og ikke er knyttet til de strategiske mål, er sandsynligheden for, at strategien realiseres ikke stor. De ressourcer virksomheden har til rådighed for at skabe den ønskede forandring anvendes til de forkerte ting - og der sættes ofte for meget i gang samtidig. Virksomheder, som udviser høj modenhed i deres porteføljestyring, ved: hvilke projekter og programmer, der er aktive, hvorfor de er startet, hvilket udbytte de realiserer og hvor langt de bringer organisationen ift. strategien. Det handler om at gøre de rigtige ting! Når projekter og programmer så er startet er det væsentligt at de gennemføres så effektivt som muligt. Dvs. indenfor den aftalte tid og budget samt leverer det, de skal i den rigtige kvalitet. (gør de udvalgte ting rigtigt!) Høj modenhed ift. gennemførelse af projekter og programmer betyder, at organisationen har veldefinerede metoder, modeller og værktøjer, som er integreret i organisationens øvrige processer. Og at disse anvendes ensartet i alle projekter og programmer Dygtige medarbejdere ikke nok til at sikre vellykket gennemførelse. Virksomheden er også nødt til at stille en robust governancestruktur op for at sikre konsistente gode resultater. 1 Kaplan og Norton Standish Group 2003 Status: live Side 3 af 12

4 3 Hvad kan en modenhedsmodel bidrage med? En god governancestruktur etablerer ikke sig selv på et øjeblik. Det kan tage adskillige år og kræve organisatoriske forandringer. Derfor høres dette spørgsmål ofte: Hvor langt er vi egentlig kommet og hvad bør vi gøre som det næste? Til at besvare dette spørgsmål vil en modenhedsmodel kunne hjælpe. En modenhedsmodel som P3M3 (Portfolio, Programme and Project Maturity Model) belyser, hvordan en virksomhed konkret gennemfører projekt-, program- og porteføljeledelse ud fra en officiel international Best Practice standard. P3M3 er nærmere beskrevet i senere afsnit, men består overordnet set af et sæt af strukturerede elementer, som beskriver effektive processers karakteristika. Fordelene ved at anvende en modenhedsmodel er mange. Den bidrager b.la. med: Et sted at starte med et fælles dokumenteret grundlag, som virksomheden kan forholde sig til. Belyser værdien af de investeringer, der allerede er foretaget Et fælles sprog En fælles vision for det videre arbejde En struktureret ramme for at prioritere nye aktiviteter Hjælper til at belyse hvad eventuelle forbedringer, vil betyde for virksomheden Status: live Side 4 af 12

5 4 Hvem kan få gavn af en modenhedsmåling? Alle virksomheder, der har brug for at tilpasse sig, kan have gavn af en modenhedsmåling, til at hjælpe med en struktureret og målrettet udvikling. Modenhedsmålinger er ikke forbeholdt store organisationer, da P3M3 modellen tager højde for, hvor stor en portefølje af projekter og programmer, der skal vurderes. Det er dog vigtigt at understrege måske især i mindre organisationer at det er virksomhedens evne til at eksekvere, der vurderes. IKKE den enkelte medarbejders kompetencer. De virksomheder, som vi arbejder med, falder ofte inden for en af følgende kategorier: Projektforstoppelse: Der startes alt for mange initiativer og der bruges meget tid på at dele ressourcer mellem dem. I denne situation mangler oveblik, det vides ikke, om der opnås det forventede udbytte, der opstår ofte forsinkelser og leverancerne har ikke helt (eller slet ikke) den forventede kvalitet. Og ja - budgetoverskridelser er helt normale. Vigtigt projekt er strandet: Der er ikke særlig fokus på eksekveringsevnen. Det går egentlig meget godt. Pludselig er et vigtigt projekt strandet. Måske uden at man nødvendigvis ved, hvad den reelle årsag er. Det er dog vigtigt, hvis man skal have finansiering til fremtidige initiativer, at man kan demonstrere, hvordan man undgår en gentagelse. Vi har lavet en investering hvad nu?: Igennem en periode er der investeret i f.eks. metoder, processer, værktøjer og uddannelse. Har vi opnået det, vi ønskede? Hvordan kommer vi bedst videre? Hvad er egentlig vores mål? En modenhedsmåling er ressourcekrævende og tidspunktet skal selvfølgelig være passende for virksomheden. Står man f.eks. midt i eller umiddelbart efter - en fusion og alt stadig er kaos, bør man vente til organisationen er faldet nogenlunde til ro. Bløder virksomhedens kerneforretning (og det IKKE skyldes dårlige projekter eller manglende porteføljeledelse), er det ikke det rigtige tidspunkt at fokusere på governance. Status: live Side 5 af 12

6 5 P3M3 (Portfolio, Programme and Project Maturity Model) P3M3 kommer fra OGC (Office of Government Commerce) i England. OGC står bla. bag modellerne PRINCE2 (projekt), MSP (program) og P3O. 3 P3M3 står for The Portefolio, Programme and Project Maturity Model. Modellen blev startet i begyndelsen af år 2000 under forskellige betegnelser. I 2006 blev P3M3 udgivet i 1. version, og i 2010 blev den udgivet i version 2.1. som er den version, der bliver benyttet i dag og beskrives her. P3M3 er en dynamisk model, hvor det er muligt at begrænse/målrette analysen inden for de rammer, som modellen er bygget over. 5.1 Overblik P3M3 består af 3 uafhængige dele: Portfolio Maturity Model (PfM3) Programme Maturity Model (PgM3) Project Maturity Model (PjM3) Når analysen skal gennemføres vælges hvilke dele, som skal inkluderes. For eksempel kan man vælge Portefølje modellen fra og udelukkende analysere programmer og projekter eller vælge at koncentrere sig om portefølje- og projektniveauerne. P3M3 Portfolio Programme Project Control Benefits Financial Stakeholder Engagement Risk Organizational Governance Resource Crown copyright 2008 Reproduced under licence from OGC 3 PRINCE2 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre MSP er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre P3O er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre Status: live Side 6 af 12

7 5.2 Modenhedsniveauerne P3M3 anvender 5 modenhedsniveauer for hver af modellerne: Portefølje, Program og Projekt. Kravene til de enkelte modenhedsniveauer er sammenlignelige for alle tre del-modeller. Modenhedsniveauerne kan beskrives således: Level 1 awareness of process: Her er det et spørgsmål om, hvorvidt organisationen er opmærksom på, at der er forskel på daglig drift og det at skabe forandringer via projekter og programmer. Level 2 repeatable process: Projekter udføres med egne metoder og processer. Der er dog ikke nødvendigvis konsistens fra f.eks. projekt til projekt. Level 3 defined process: Har organisationen veldefinerede processer (for projekter/programmer/porteføljestyring), som kan tilpasses behov i individuelle projekter/programmer? Level 4 managed process: Måler organisationen proces performance for projekter og programmer og eksisterer der en kvalitetsafdeling? Prioriteres der på organisatorisk niveau iht. organisationens evne til at levere? Level 5 optimized process: Forbedrer organisationen løbende sine processer med proaktiv styring af problemer og teknologi. Forbedres evnen til at forudsige performance over tid og optimere processerne? P3M3 indeholder et gennemarbejdet regelsæt for, hvordan modenheden opgøres for hver model med henblik på at sikre objektivitet og sammenlignelighed. Status: live Side 7 af 12

8 5.3 Hvad vurderes Proces perspektiver Der er 7 perspektiver i P3M3, som definerer nøgleprocesser i en moden organisation. Perspektiverne gælder på tværs af modellerne og for alle modenhedsniveauer. Hvert perspektiv beskriver de processer og den adfærd, der bør kunne observeres på et givent modenhedsniveau. Efterhånden som en organisation bliver mere moden øges effektiviteten og kvaliteten i udførelsen af processerne. De syv perspektiver dækker: Controls: Er kendetegnet ved klar retning og lederskab, defineret omfang (scope), faser og reviewprocesser i løbet af projektet/programmets livscyklus. Der vil være regelmæssige beslutningspunkter og fastlagte beslutningsprocesser. Målsætninger og leverancer vil være velbeskrevne. Benefit : Er processen, der sikrer, at forandringerne i organisationen, som skal sikre realiseringen af udbytte, er velbeskrevne og målbare. Udbytte bør vurderes og godkendes af den del af organisationen, som skal levere dem. Financial : Sikrer at de sandsynlige omkostninger dokumenteres og vurderes i en formel Business Case samt at omkostningerne kategoriseres og styres i projektets/programmets livscyklus. Business Casen bør vurdere initiativets værdi og være central for alle beslutninger. Stakeholder Engagement: Indeholder kommunikationsplanlægning, effektiv identifikation og involvering af interessenter, planlægning af kommunikationskanaler m.m. Risk : Hvordan styrer organisationen de risici i form af muligheder og trusler, som et projekt/program indebærer? Risikostyring sikrer en balance mellem muligheder/ trusler og de handlinger i form af risikoreaktioner, som organisationen vælger at gennemføre. Organisational Governance: Her ses der bl.a. på, hvordan det sikres, at projekter og programmer startes op i henhold til organisationens strategi? Hvordan sikres løbende tilpasning? Hvordan kontrolleres opstart og nedlukning af initiativer? Resource : Omfatter bygninger, udstyr, forsyninger, information, værktøjer og teams. Hvordan fungerer processen for booking og tildeling af ressourcer og hvordan sikres optimal udnyttelse? Hvordan foretages kapacitetsplanlægning og prioritering? Hvert perspektiv vurderes individuelt og indgår i den samlede modenhedsvurdering for den aktuelle model. Status: live Side 8 af 12

9 5.4 Processen En P3M3 modenhedsmåling har et fast forløb som vist på nedenstående figur 4. Der kan udføres både formelle og uformelle P3M3 målinger. En uformel måling foretages og bedømmes af en P3M3 certificeret Registreret konsulent ud fra metodens standarder. Ved en formel måling vurderes resultaterne også af APM Group, som efterfølgende udsteder et officielt certifikat med resultatet. En formel måling fordrer, at nogle af interviewene udføres på engelsk samt at den endelige rapport udfærdiges på engelsk. Den viste figur illustrerer en uformel modenhedsvurdering, hvor APM Group ikke deltager i processen. The APM Group Limited P3M3 Assessment Tool version January 2010 Den tidsmæssige udstrækning varierer afhængig af, hvilke (og hvor mange) områder, der skal vurderes: Projekt-, program- og porteføljemodel. Størrelsen af den portefølje af projekter og/eller programmer, der skal vurderes, er også afgørende for, hvor mange personer, der skal interviewes. Når omfanget ligger fast, er det antallet og tilgængeligheden af interviewpersonerne, der er afgørende for, hvor hurtigt en modenhedsvurdering kan gennemføres. 4 (OGC s Portfolio, Programme and Project Maturity Model (P3M3 ) version 2.1, 2010) Status: live Side 9 af 12

10 5.5 Hvem skal deltage fra organisationen? Ressourcetrækket i en organisation i forbindelse med en modenhedsmåling er afhængig af, hvor mange af modellerne, der vurderes samt størrelsen af porteføljen af projekter og programmer, som ønskes vurderet. P3M3 modellen definerer følgende roller for hver af de tre modeller: Portefølje model: Portfolio Director Member of Investment Committee Head of Portfolio Office Head of Programmes Head of Programme Office Program model: Head of Programmes Head of Programme Office Programme Sponsor(s) Business Change Managers Programme Managers Head of Projects For programmer er den mindste portefølje, som kan vurderes 1-5 programmer. For denne porteføljestørrelse skal der minimum interviewes 1 sponsor, 2 Business Change Managers og 2 programledere ud over de øvrige roller. Er porteføljen større, stiger minimumsantallet for interviews. Projekt model: Head of Projects Head of Projects Office Project Sponsor(s) Project Managers For projekter er den mindste portefølje, som kan vurderes 1-5 projekter. For denne størrelse, skal der minimum interviewes 1 sponsor (f.eks. styregruppeformand) og 2 projektledere. Status: live Side 10 af 12

11 6 Hvem kan udføre en P3M3 måling? Kun Registrerede konsulenthuse ACO (Accredited Consulting Organisations) med officielt registrerede konsulenter på minimum MSP (Managing Succesful Programmes) niveau kan certificeres til at udføre P3M3 målinger ved hjælp af den officielle internationale spørgeramme. Som med de øvrige Best Practice metoder fra OGC er det APM Group, der er det certificerende organ. 7 Resultatet af en modenhedsmåling Resultatet af en P3M3 måling består af to dele. P3M3 skalaen går fra 1-5, som andre internationale standarder til andre formål. Tallet kan i sig selv udgøre en KPI, som man ønsker at måle igen efter en periode. Derudover kan resultatet facilitere en meget vigtig diskussion af, hvor en organisation bør være. Det kan udmærket være, at forskellige arbejdsområder i en organisation kræver forskellige modenhedsniveauer. Resultaterne for de forskellige perspektiver oplyses individuelt, så stærke og svage sider belyses. Anden del af modenhedsmålingen er anbefalingerne. Der angives anbefalinger for alle generiske attributter samlet og perspektiver individuelt samt en prioritet 1 anbefalingsliste per model. Anbefalingerne kan for eksempel omfatte organisation, metoder, processer, værktøjer og uddannelse. Resultatet sætter således virksomheden i stand til at fastlægge en målsætning (evt. med delmål) samt lægge en praktisk plan for implementeringen. Ved en formel modenhedsmåling indgår resultaterne desuden i APM Groups database og kan sammenlignes med andre virksomheders resultater. 8 Hvad er næste skridt Hvis du er interesseret I at diskutere, hvad en modenhedsmåling kan gøre for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte forfatterne for et uforpligtende møde. Selve P3M3 modellen kan downloades fra OGC s officielle P3M3 hjemmeside: Her finder du også link til P3M3 s Self Assessment Tool, der er en reduceret overordnet spørgeramme, som kan give et indtryk af modellen samt en pejling på, hvor din virksomhed måtte befinde sig. Dette resultat er selvfølgelig baseret på din mening alene, hvor en modenhedsmåling vil give dig et resultat baseret på hele organisationen. Det er vores erfaring, at de to ting godt kan afvige fra hinanden. Status: live Side 11 af 12

12 9 Om forfatterne Peak Consulting Group er etableret i marts 2006 som et IT management rådgivningshus, med fokus på portefølje-, program-, projektledelse og kvalitetsledelse. Peak danner sammen med IT virksomheden Asseco Danmark og offshore selskabet CodeConnexion, Asseco Northern Europe, som er den nordeuropæiske gren af Asseco Group. Vores samarbejde samt Internationale vidensnetværk muliggør, at vi kan tilbyde en bred vifte af kompetencer med omdrejningspunkt i Best Practice inden for portefølje-, program-, projekt- og kvalitetsledelse. Peak er den eneste virksomhed i Skandinavien der er godkendt til at levere både rådgivning (ACO) og undervisning (ATO) i P3M3, PRINCE2 og MSP Helle Falholt Helle har været 22 år i IT branchen og har en omfattende ledelseserfaring fra IBM og HP. Helle bidrager i Peak med at gennemføre program-, portefølje og projektledelsesrådgivning samtidig med, at Helle er Peaks Lead Trainer inden for certificering på PRINCE2, P3O og MSP niveau. Helle gennemfører desuden modenhedsmålinger ved brug af P3M3. tel Henrik Timm Henrik har en omfattende erfaring indenfor programstyring, projektstyring og kvalitetsledelse. Henrik har en baggrund som projektleder hos SDC, Banedanmark og Danadata samt program- og teamleder hos Rigspolitiet. Henrik er god til formidling på alle organisatoriske niveauer og har en god evne til at skabe samarbejde mellem systemudvikling og forretning og deres processer Henrik er uddannet Cand Merc. samt har en samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra RUC. Henrik er certificeret i IPMA og er desuden IPMA assessor. Henrik er eksamineret i PRINCE2, MSP og P3O.. tel Se flere whitepapers og case studies omkring modenhed på: Status: live Side 12 af 12

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere