Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM HR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR."

Transkript

1 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/ , at en større aktiepost i et børsnoteret selskab skulle værdiansættes til børskursen og ikke til erhververens højere - anskaffelseskurs ½ år tidligere i relation til reglerne om tynd kapitalisering, jf. selskabsskattelovens 11. Det er blandt praktikere almindelig kendt, at prisen på et aktiv afhænger af vurderingsforudsætningerne. Aktiver, der sælges fra et konkursbo, koster traditionelt mindre end aktiver, der købes fra en sælger, der ikke er i en tvangssituation. Noget så simpelt som prisen på en fast ejendom afhænger blandt andet af liggetiden. En ejendom, der skal sælges indenfor en kort frist, vurderes lavere end en ejendom, hvor liggetiden eksempelvis forudsættes at være 6 12 måneder. Særligt for en post aktier kan selve størrelsen af aktieposten spille en væsentlig rolle. Skal der sælges en større post aktier, hvor posten, der stilles til salg væsentlig overstiger, hvad der normalt handles på børsen i en længere periode, ses det i praksis, at sådanne aktier udbydes med en rabat på 5 10 % i forhold til børskursen. Omvendt vil en given aktiepost, der giver adgang til en bestemmende indflydelse være mere værd for en køber, end den kurs, aktien handles til på børsen. Sagen afgjort ved Højesterets dom af 21/ drejer sig om værdiansættelsen af en større aktiepost i relation til egenkapitalopgørelsen efter selskabsskattelovens 11, stk. 1 om tynd kapitalisering. Efter selskabsskattelovens 11, stk. 1 kan renter og kurstab på kontrolleret gæld indenfor visse rammer ikke fratrækkes, i det omfang selskabets frem-

2 2 medkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapital ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1. Tvisten i den konkrete sag drejede sig om, hvorvidt en aktiepost i et børsnoteret selskab ved egenkapitalopgørelsen skulle værdiansættes til børskursen ved indkomstårets udløb, eller om aktieposten kunne værdiansættes til det erhvervende selskabs højere anskaffelseskurs et halvt år tidligere. Selskabets, hvis fradragsret det var på tale at begrænse (herefter benævnt selskabet) havde i sommeren 2000 tegnet aktier i det børsnoterede, norske selskab Odfjell ASA svarende til 18,4 pct. af aktiekapitalen, for en samlet anskaffelsessum på knap 925 mio. kr. Ved udgangen af 2000 havde samme aktiepost en børskurs på knap 603 mio. kr. Ligeledes ved udgangen af 2000 havde selskabet en bankgæld på knap 817 mio. kr., heraf bankgæld på knap 614 mio. kr. og gæld til tilknyttede virksomheder på knap 198 mio. kr. Ved egenkapitalopgørelsen medregnede skattemyndighederne aktieposten i Odfjell ASA til børskursen ved årets udgang, hvilket indebar, at selskabets fradragsret blev reduceret fra knap 50 mio. kr. til 0 kr. Myndighederne henviste i den forbindelse til, at børskursen ved indkomstårets udgang måtte være udtryk for aktiepostens handelsværdi på dette tidspunkt. Under sagens behandling ved landsretten gjorde Kammeradvokaten i den forbindelse uddybende gældende bl.a., at børsnoterede aktier efter fast skatteretlig praksis ansættes til børskursen, jf. f.eks. TS-cirk samt TfS 1997, 81 H og TfS 2008, 122 Ø, og at denne kursansættelse i øvrigt var alment gældende. Videre blev anført, at der givet kan være tilfælde, hvor en konkret køber er villig til at betale en højere kurs end børskursen for en (større) aktiepost, men at dette ikke kan tages til indtægt for, at aktiernes handelsværdi overstiger børskursen. Efter Kammeradvokatens opfattelse var sagen tværtimod den, at den, der var villig til at betale en sådan overpris i forhold til markedsprisen, stod i en helt særlig situation, hvor vedkommende ikke blot ønskede at erhverve et antal aktier til deres værdi i handel og vandel, men var villig til at betale en merpris i forhold til markedsværdien med henblik på at opnå kontrol eller andre fordele, der kunne være forbundet med den konkrete aktieoverdragelsesaftale. I den foreliggen-

3 3 de sag var det da også efter Kammeradvokatens opfattelse klart, at den kurs, der lå til grund for sagsøgerens nytegning af en aktiepost på knap 20 pct. i Odfjell ASA, havde sammenhæng med de synergieffekter m.v., der kunne opnås for Ceres-koncernen ved sammenlægning af de 2 koncerners flåder af kemikalieskibe, og de samarbejdsmuligheder, som dette gav fremover. Selskabet gjorde heroverfor gældende, at aktierne i Odfjell ASA skulle medregnes til anskaffelsessummen på 925 mio. kr. med den effekt, at den samlede fradragsbegrænsning udgjorde godt 23 mio. kr. Som begrundelse henviste selskabet for det første til, at netop disse aktier som følge af aktiepostens størrelse havde en større værdi for selskabet end den gennemsnitlige markedsværdi af aktier erhvervet på børsen, at aktierne i Odfjell ASA kun i begrænset omfang blev omsat på børsen, at selskabets aktietegning i Odfjell ASA ubestridt var en transaktion mellem uafhængige parter med modstridende interesser. Selskabet havde endog fået syn & skøn i sagen, hvorefter handelsværdien af aktieposten pr. 31/ lå på samme niveau som tegningsprisen på ca. 925 mio. kr. Selskabet vandt imidlertid intet gehør for disse synspunkter ved Højesteret, der stadfæstede landsrettens dom, jf. TfS 2009, 510 ØL, in terminis, og således tiltrådte skattemyndighedernes ansættelse af handelsværdien af aktieposten i Odfjell ASA til børskursen. Landsretten og siden Højesteret tog ved dommen afsæt i, at børskursen for den børsnoterede aktiepost i Odfjell ASA i overensstemmelse med fast praksis måtte lægges til grund, medmindre der i sagen var oplyst særlige omstændigheder, som kunne udgøre tilstrækkelig begrundelse for, at værdiansættelsen skulle ske på et andet grundlag. Vedrørende dette spørgsmål lagde Højesteret efter bevisførelsen til grund, at selskabet efter et strategisk, langsigtet perspektiv så et potentiale og en mulig synergieffekt i, at de to koncerner ved sammenlægning af deres flåder kunne udgøre verdens største selskab inden for netop denne branche. Selv om anskaffelsen af en stor aktiepost til overkurs er aftalt mellem uafhængige parter efter egentlige forhandlinger og vurdering af aktiver, kan det i en sådan situation ikke antages at være usædvanligt, at anskaffelses-

4 4 summen overstiger børskursen, uden at børskursen af den grund ikke er udtryk for aktiernes handelsværdi. Oplysningerne om de indskudte og vurderede værdier kom da også til markedets kundskab i prospektet, uden at dette gav sig udslag i børskursen, og [landsretten] finder derfor i modsætning til skønsmændene ikke, at der med henvisning til de nærmere omstændigheder omkring købet af aktieposten på knap 20 pct. er grundlag for at konkludere, at tegningskursen er udtryk for markedsprisen den 31. december Vedrørende særligt selskabets synspunkt om den begrænsede omsætning på børsen med aktierne i Odfjell ASA henviste Højesteret til, at aktien efter skønserklæringen kun i relativt begrænset omfang var handlet på børsen, hvilket efter skønsmændenes opfattelse havde den betydning, at børskursen ikke i alle tilfælde kunne betragtes som udtryk for markedsværdien. Herefter tilføjede Højesteret, at det ved skønsmændenes egne faktuelle oplysninger om andre handler, hvorefter ca. 8 pct. af aktien var handlet i perioden 2/6 29/ på 133 dage ud af periodens 148 børsdage, imidlertid fandtes godtgjort, at aktien var handlet næsten hver børsdag. På denne baggrund fandt Højesteret ikke, at aktien var handlet i et så ubetydeligt omfang og dermed havde været så illikvid, at børskursen skulle fraviges af denne grund. Herefter fandt Højesteret som nævnt ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes værdiansættelse af aktieposten til børskursen på det relevante tidspunkt for egenkapitalopgørelsen i relation til reglerne om tynd kapitalisering, dvs. pr. 31/ Som det fremgår af de indledende bemærkninger i dommens præmisser, er børskursen et vægtigt udgangspunkt for værdiansættelsen af børsnoterede aktier, idet dog særlige omstændigheder kan føre til, at værdiansættelsen skal foretages på et andet grundlag. Der foreligger i praksis eksempler på sådanne værdiansættelser af børsnoterede aktier, der afviger fra børskursen. Eksempelvis kan nævnes en ikke-offentliggjort afgørelse fra 2007, hvor SKAT i et dødsbo accepterede en lavere kurs som arveudlægsværdi end den aktuelle børskurs som følge af, at boet i snæver tidsmæssig tilknytning til arveudlægget havde solgt en mindre del af boets børsnoterede aktier til tredjemand, som omvendt i

5 5 absolutte tal udgjorde et meget stort beløb, og som, hvis aktierne blev solgt på børsen, ville presse kursen ganske væsentligt. Praksis er således måske ikke helt så fast, som højesteretsdommen lader forstå. Men som det ligeledes fremgår, kræver det ganske vægtige begrundelser for at fravige børskursen. o

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 Sag 341/2010 (1. afdeling) A, B og Det uskiftede bo efter C ved B (A for alle) mod D og E (advokat Torben Bondrop for begge) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

En bemærkning om»lejekøb«

En bemærkning om»lejekøb« En bemærkning om»lejekøb«i relation til finansielle leasingkontrakter af Hans Viggo Godsk Pedersen Med det formål at hindre omgåelse af reglerne om ejendomsforbehold indeholder kreditaftaleloven i 6, stk.

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere