Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011"

Transkript

1 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank

2 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav om erstatning 2 6 Ændring af forsikringsbetingelser m.m. 3 7 Begrænsning af ansvar 3 8 Klager 3 9 Forældelse 3 10 Behandling af personoplysninger 3 11 Gældende lov 4

3 Kreditsikring er en gruppeforsikring, som tilbydes dig, som har en kredit hos Swedbank. Forsikringen administreres af Cardif i samarbejde med Swedbank, og består af en dækning for dødsfald og varigt erhvervsevnetab. Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Kreditsikring og vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Swedbanks kundeservice på tlf Definitioner Boligkredit : Refererer til Swedbank s boligkredit, prioritetskredit, andelsboligkredit og miljøkredit Forsikrede : Dig eller jer, som har en kredit hos Swedbank og som har fået bevilget dækning under denne forsikring tilknyttet den optagne kredit. Den eller de personer, der er dækket af forsikringen, står anført som Forsikrede på forsikringspolicen. Forsikringen kan omfatte en eller to personer, som i fællesskab har en kredit hos Swedbank. Forsikringsgiver : Den part som giver forsikringen, og som forsikringstager har indgået en forsikringsaftale med. Forsikringsgiver for dødsfaldsdækning er Cardif Livförsäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr Cardif Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Forsikringsgiver for varigt erhvervsevnetab er Cardif Försäkring AB Sverige, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr Cardif Försäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Cardif Livförsäkring AB, Cardif Försäkring AB, Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livförsäkring AB, Sverige, og Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, kaldes i disse forsikringsbetingelser, samlet og hver for sig, Cardif. Forsikringsperiode : Den periode som forsikringen tegnes for. Forsikringen tegnes for en måned ad gangen. Forsikringstager : Den part som tager forsikringen og som forsikringsgiver har indgået en forsikringsaftale med. Forsikringstager er Swedbank, filial af Swedbank AB (PUBL), Sverige, CVR-nr , Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, Danmark. Fuldt erhvervsdygtig : Du er fuldt erhvervsdygtig, hvis du kan udføre dit sædvanlige arbejde uden begrænsninger og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom og/eller ulykkestilfælde. Samtidigt forudsættes det at du ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejde med såkaldt løntilskud iht. sociallovgivningen pga. psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse og heller ikke har modtaget erstatning for sygdom og/eller ulykkestilfælde i mere end 14 dage i træk i den seneste 3-måneders periode. Gruppeforsikring : En forsikring som omfatter en gruppe af forsikrede, og som er tegnet af en forsikringstager Kredit : Det samlede begreb for boligkredit og kassekredit hos Swedbank. Sikrede : Den part som har ret til erstatning, ved udbetaling fra forsikringen, dvs. Swedbank. Udestående saldo : Det beløb inklusiv gebyr, minus eventuel overtræksrente /morarente, som resterer at blive indbetalt på din kredit dagen før skaden indtræffer. 2 Generelle bestemmelser 2.1. Gruppeaftalen Cardif og Swedbank har indgået en gruppeaftale, som indebærer, at Swedbank, er forsikringstager og grupperepræsentant. Ifølge denne aftale kan personer, som får en kredit hos Swedbank, indtræde i gruppeforsikringen. Gruppeaftalen mellem Cardif og Swedbank danner grundlag for gruppeforsikringen. En gældende gruppeaftale er en forudsætning for gruppeforsikringen. En opsigelse af gruppeaftalen har indvirkning på samtlige forsikrede. Hvis gruppeaftalen opsiges, skal Swedbank informere samtlige forsikrede skriftligt inden gruppeaftalen ophører og senest en måned inden forsikringsperioden udløber Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen er omfattet af disse forsikringsbetingelser, forsikringsbekræftelsen, forsikringsaftaleloven samt dansk lov i øvrigt. 3 Forsikringens omfang Forsikringen dækker dødsfald og varigt erhvervsevnetab. For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du har en kredit hos Swedbank, er fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år, har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) eller Sverige, og er fuldt erhvervsdygtig 3.1. Dækning ved dødsfald Hvis du afgår ved døden i forsikringsperioden udbetales et beløb svarende til din udestående saldo. Hvis forsikringen er tegnet af to personer, og hvis én af jer har krav på erstatning, dækker forsikringen halvdelen af jeres fælles udestående saldo, så længe I begge er omfattet af forsikringen. Hvis forsikringen ophører for den ene af jer, dækker forsikringen hele den udestående saldo, så længe forsikringen består og der er en forsikret. Maksimal erstatning ved dødsfald er: Boligkredit Kassekredit kr kr Udbetalingen sker direkte til Swedbank og krediteres kontoen for den kredit, som er tilknyttet forsikringen Der udbetales ingen erstatning ved dødsfald, som skyldes følgende forhold: hvis maksimal erstatning er opnået ved varigt erhvervsevnetab, i tilfælde af selvmord på et tidspunkt, hvor forsikringen ikke har været gældende uafbrudt i minimum et år. hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, som du i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller som direkte eller indirekte kan henføres til aids eller hiv, medmindre du har pådraget dig en sådan sygdom, smitte eller skade eller sådanne symptomer under medicinsk behandling, og ikke kan henføres til stofmisbrug eller seksuelt overførte sygdomme. Derudover dækker forsikringen ikke dødsfald Ulykkestilfælde : Pludselig hændelse der forårsager personskade. Varigt erhvervsevnetab : Hvis du mister din permanente evne til at oppebære lønindtægt på selvstændig vis, som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, og du får tildelt førtidspension. hvis opståen eller omfang hænger direkte eller indirekte sammen med atomkernereaktion. som er relateret til din deltagelse i krig eller politiske uroligheder uden for Danmark. Eller som indtræffer inden for et år efter en sådan deltagelse, og som kan anses for at være en direkte eller indirekte følge af krigen eller de politiske uroligheder. Hvis der udbryder krig eller politiske uroligheder, mens du opholder dig i området, dækker forsikringen i den SWED.V.GI.KRS Version: Swedbank Kreditsikring 1. juni 2011

4 første måned, under forudsætning af at du ikke deltager i krigen eller de politiske uroligheder, der sker i forbindelse med militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, eller som er direkte eller indirekte forårsaget af spredning af biologiske, kemiske eller atomare stoffer, atomaffald eller andre stoffer med skadelig stråling i forbindelse med eller som følge af en terrorhandling Dækning ved varigt erhvervsevnetab Hvis du mister din erhvervsevne varigt i forsikringsperioden og tilkendes en offentlig pension, udbetales et beløb svarende til din udestående saldo. Hvis forsikringen er tegnet af to personer, og hvis én af jer har krav på erstatning, dækker forsikringen halvdelen af jeres fælles udestående saldo, så længe I begge er omfattet af forsikringen. Hvis forsikringen ophører for den ene af jer, dækker forsikringen hele den udestående saldo, så længe forsikringen består og der er en forsikret. Maksimal erstatning ved varigt erhvervsevnetab er: Boligkredit Kassekredit kr kr Udbetalingen sker direkte til Swedbank og krediteres kontoen for den kredit, som er tilknyttet forsikringen Der udbetales ikke erstatning ved varigt erhvervsevnetab, som skyldes nogle af følgende forhold: Sygdom eller ulykkestilfælde, som: viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, du i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens/ ændringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller ryg- og/eller nakkebesvær eller følger heraf, som ikke kan påvises ved objektive undersøgelser (magnetisk resonanstomografi, computertomografi, røntgen eller lignende), Hvis du ikke leverer det fornødne bevis på, at der foreligger varigt erhvervsevnetab Hvis du som følge af grov uagtsomhed fremkalder en forsikringsbegivenhed eller forværrer følgerne heraf, kan erstatningen nedsættes, eller helt bortfalde. Derudover dækker forsikringen ikke varigt erhvervsevnetab: som skyldes kriminel handling, som skyldes brug af alkohol, medicin, søvnmiddel eller narkotiske midler, medmindre disse midler er ordineret af en autoriseret læge til behandling af andet end stofafhængighed, som skyldes professionel sportsudøvelse, deltagelse i risikofyldt dykning mere end 30 meter dybt), motorsport eller flyvning, som er indtruffet som følge af kerneeksplosion eller radioaktiv stråling, som sker i forbindelse med militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, som er indtruffet efter selvvalgte kirurgiske indgreb, kosmetiske kirurgiske indgreb og medicinske behandlinger, som ikke er medicinsk nødvendige, eller som er indtruffet efter anvendelse af uautoriserede læger. 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af forsikringsgebyr 4.1 En forudsætning for at få bevilget forsikringen er at kreditten er blevet bevilget og udbetalt til dig. Forsikringen træder herefter i kraft den dag, Swedbank har modtaget en underskrevet ansøgning eller den dag Swedbank har indgået en aftale med dig i telefonen, om at indtræde i gruppeforsikringen. Forsikringsaftalen gælder for en kalendermåned ad gangen. Forsikringsaftalen forlænges automatisk hver måned under forudsætning af at forsikringen ikke forinden er ophævet ifølge forsikringsbetingelserne. 4.2 Forsikringsgebyret faktureres sammen med de månedlige ydelser til kreditten og skal betales månedsvis forud. Du skal også betale forsikringsgebyr i en evt. periode, hvor Cardif udbetaler erstatning i henhold til denne forsikringsaftale. Forsikringsgebyret fastlægges på tidspunktet for tegningen af forsikringen og beregnes ved hjælp af en fast procentsats af det forsikrede beløb. Cardif forbeholder sig dog ret til at ændre forsikringsgebyrets størrelse samt forsikringsbetingelserne i forsikringsperioden i overensstemmelse med pkt Du/I skal betale forsikringsgebyr fra forsikringens ikrafttrædelse og herefter for hver hele kalender-måned, hvori forsikringen er i kraft. 4.4 Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, indbetaler skadesforsikringsafgift til staten i henhold til skadesforsikringsafgiftsloven. 4.5 Swedbank modtager provision i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Swedbank og Cardif. Få mere information om provisionens størrelse hos Swedbank. 4.6 Cardif har ret til at opsige forsikringen, hvis du er i henstand med betalingen af dit forsikringsgebyr i mere end 30 dage fra forfaldsdagen. Opsigelsen træder i kraft 14 dage efter datoen for afsendelse af opsigelsesskrivelsen, medmindre forsikringsgebyret betales inden for denne frist. Cardif har ret til at opsige forsikringen uden varsel, hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen. 4.7 Du kan når som helst i forsikringsperioden opsige forsikringsaftalen pr. førstkommende forfald, hvorefter forsikringsaftalen ophører til den efterfølgende forfaldsdag, som indtræffer minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen skal ske skriftligt til Swedbank. 4.8 Forsikringen ophører, den dag hvor: kreditten ophører, fylder 60 år, opnår erstatning pga. varigt erhvervsevnetab, afgår ved døden, forsikringsaftalen ophører som følge af Swedbanks eller Cardifs opsigelse i overensstemmelse med disse forsikringsbetingelser, eller gruppeaftalen ophører. Er I to personer omfattet af forsikringen og fylder en af jer 60 år eller afgår ved døden, er den anden person fortsat omfattet af forsikringen Ophører kreditten vil erstatning ikke blive udbetalt I henhold til forsikringsaftalelovens 34 jf. Lovbekendtgørelse 999/2006 har du ret til at fortryde tegningen af forsikringen. Fortrydelsesretten er 30 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag du har modtaget policen samt de oplysninger som Cardif har pligt til at give dig i henhold til loven. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den første følgende hverdag. Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du underrette Swedbank, herom inden for fristen på 30 dage. Evt. indbetalt forsikringsgebyr tilbagebetales herefter. 5 Krav om erstatning 5.1 Du eller, ved dødsfald, dødsboet skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til Cardif. Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos Swedbank på eller du kan kontakte Swedbanks kundeservice på tlf I forbindelse med et krav om erstatning skal du sende Cardif en korrekt udfyldt skadesanmeldelsesblanket, en kopi af din betalingsoversigt for de månedlige udgifter, som Swedbank har opkrævet af dig. Swedbank Kreditsikring 1. juni 2011 SWED.V.GI.KRS Version:

5 Yderligere forudsætter udbetaling af erstatning, at Cardif modtager de oplysninger/dokumenter, som Cardif til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om ret til erstatning. 5.2 Ved dødsfald skal der indleveres en dødsattest i original eller bekræftet kopi. 5.3 I tilfælde af krav foranlediget af varigt erhvervsevnetab skal du vedlægge en kopi af dokumentation for din tilkendelse af offentlig førtidspension samt en lægeattest. For at fastslå retten til erstatning i forbindelse med varigt erhvervsevnetab kan Cardif forlange, at du lader dig undersøge hos en særligt anvist læge. Udgifterne til en sådan særlig undersøgelse afholdes af Cardif. 5.4 Det er en forudsætning for, at Cardif kan udføre en korrekt og fuldstændig skaderegulering, at du skriftligt accepterer, at Cardif må indhente de oplysninger fra arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje- eller forsikringsinstitutioner (herunder sygeforsikringen) og skattemyndighederne, som Cardif anser for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning Du har ikke krav på udbetaling af erstatning fra flere dækningstyper samtidig. 5.6 Du kan ikke indsætte en begunstiget og udbetalingen sker direkte til Swedbank og krediteres kontoen for den kredit, som er tilknyttet forsikringen. 5.7 Du er selv ansvarlig for at betale månedlige ydelser på din kredit. Du skal også betale månedlige ydelser på din kredit i en evt. periode, hvor Cardif udbetaler erstatning i henhold til denne forsikringsaftale. Swedbank krediterer derefter kontoen for den kredit, som er tilknyttet forsikringen. 6 Ændring af forsikringsbetingelser m.m. 6.1 Cardif har ret til at ændre disse forsikrings-betingelser samt forsikringsgebyret ved afslutningen af en forsikringsperiode. Ændringer skal meddeles dig skriftligt mindst én måned inden forsikringsperiodens afslutning. 6.2 Forsikringen har ingen genkøbsværdi og kan derfor hverken overdrages eller pantsættes. 7 Begrænsning af ansvar 7.1 Cardif er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis undersøgelser i forbindelse med et skadestilfælde eller en udbetaling forsinkes pga. krig, politiske uroligheder, lovpåbud, myndighedsforanstaltninger eller konflikter på arbejdsmarkedet. Forbeholdet vedrørende spørgsmålet om konflikter på arbejdsmarkedet gælder også, selv om Cardif har gennemført eller er mål for konfliktforanstaltninger. 7.2 Har du forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at Cardif kræver forsikringen opsagt eller ændret, og at Cardif fritages for ansvar for indtrufne forsikringstilfælde. 7.3 Hvis Cardif har udbetalt erstatning som følge af en urigtig oplysning, som du har givet, kan Cardif kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt samt rejse sag. 8 Klager Cardifs Klagenævn Hvis du ikke er tilfreds med Cardifs service eller håndtering af forsikringen,kan du skriftligt henvende dig til Cardifs Klagenævn. Nævnet består af personer fra forskellige afdelinger for at sikkerhedstille at klagen bliver behandlet retfærdigt og fuldstændigt. Cardifs Klagenævn behandler sager for virksomheder indenfor Cardif Försäkring AB og Cardif Livförsäkring AB samt deres filialer i Danmark. Box 24110, Gøteborg, Sverige Cardifs Skadenævn Hvis du ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan du få sagen revurderet direkte hos skadesbehandleren, eller du kan skriftligt anmode om at beslutningen revurederes i Cardifs Skadenævn. Cardifs Skadenævn behandler sager for virksomheder indenfor Cardif Försäkring AB og Cardif Livförsäkring AB samt deres filialer i Danmark. Cardifs Skadenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige Hvis du ikke er tilfreds efter den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af Cardif, findes der flere muligheder for at få din sag revurderet at forelægge sagen for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. Klageskema kan rekvireres på eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf.nr , eller at rejse sag ved de almindelige danske domstole. 9 Forældelse Forældelsesreglerne iht. den til enhver tid gældende forsikringsaftalelov finder anvendelse på denne forsikringsaftale. 10 Behandling af personoplysninger 10.1 Cardif behandler dine persondata, og kan udveksle disse med andre selskaber i Cardif koncernen eller samarbejdspartnere såvel indenfor som udenfor EU- og EES området. Behandlingen af persondata er nødvendig for at Cardif skal kunne indgå forsikringsaftaler eller og leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. Dine persondata vil også kunne anvendes til produkt-udvikling samt til informations-, statistik- og markedsføringsformål. Behandling af persondata er underlagt svensk lov Visse følsomme persondata, f.eks. sundhedsoplysninger, kan indhentes og behandles i forbindelse med risikobedømmelse eller skade-behandling. I nogle tilfælde kan persondata desuden indhentes og behandles for at forhindre bedrageri, hvidvask, anden økonomisk kriminalitet eller terror Al behandling af persondata sker med stor fortrolighed, til beskyttelse af din personlige integritet. Dine persondata er derfor udelukkende tilgængelige for personer, som behøver disse data for at udføre sit arbejde, og kun i den udstrækning som er nødvendig Telefonsamtaler til Cardif eller Swedbank kan i nogle tilfælde blive optaget som eventuel dokumentation Cardif er dataansvarlig. Hvis du ønsker at få indsigt i de data vi har registreret omkring dig eller anmode om rettelse af fejlagtige persondata, kan du henvende dig til Cardif. Hvis du ikke ønsker at modtage markedføringsmateriale kan du afmelde det skriftligt til Cardif. Cardifs adresse er: Box 24110, Gøteborg. 11 Gældende lov Eventuelle tvister, der bringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Cardifs Klagenævn SWED.V.GI.KRS Version: Swedbank Kreditsikring 1. juni 2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Abonnement Business+ Basis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-2, Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...5 6 Dækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 1. Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der

Læs mere