Nykredit Livsforsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykredit Livsforsikring A/S"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SUNDHEDSSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager er den, der har truffet aftale med om forsikring, og betaler præmie. 2. Ikrafttræden Forsikringen træder i kraft pr. den første i måneden efter, forsikringsbegæringen er underskrevet, medmindre senere ikrafttrædelsesdato er aftalt. 3. Forsikringsdækning Indlæggelser/behandling, der sker i forsikringstiden, er dækket. Desuden dækkes betaling af udgifter i op til 6 måneder efter forsikringstidens ophør, når behandlingen er påbegyndt i forsikringstiden. Sygdommens første symptomer skal have vist sig i forsikringstiden efter karensperiodens udløb, jfr. betingelsernes punkt 7. Som sygdomme/lidelser eller legemssvagheder betragtes sygelige tilstande, der kan forventes kureret, eller væsentligt og varigt forbedret efter en almen lægelig vurdering. Forsikredes helbredstilstand skal altså efter en almen lægelig vurdering blive bedre med behandling end uden. Alle udgifter skal efter skøn være rimelige og nødvendige i forhold til det forventede resultat. 4. Dækningsberettiget behandling Stk. 1. Forsikringen dækker de i stk. 2-5 nævnte udgifter i forbindelse med behandling af sygdom, herunder operation og direkte forbundne udgifter på offentlige danske sygehuse, hvor det offentlige opkræver egenbetaling og på private hospitaler/klinikker, som har godkendt, jfr. betingelsernes punkt 5. Stk. 2. Forsikringen dækker udgifter til: Undersøgelser, der er nødvendige for at stille diagnose eller kontrollere udført behandling, herunder røntgenfotografering og laboratorieanalyser, Kirurgisk behandling. Lægeordineret medicin i op til 6 måneder i tilslutning til en dækningsberettiget skade. De 6 måneder regnes fra første behandlingsdag. Dog er udgifter til medicin altid dækket under indlæggelse, jfr. dog betingelsernes punkt 10 om maksimal erstatning. 1

2 Lægeordineret kur- og rekreationsophold i indtil 6 måneder efter kirurgiske indgreb, efter nærmere aftale med. Genoptræning efter et ortopædkirurgisk indgreb med følgende forudsætninger: genoptræning skal være lægeordineret, der skal foreligge en genoptræningsplan, genoptræningen skal udføres af fagligt uddannet personale, genoptræningen dækkes i maksimalt 6 måneder, efter det kirurgiske indgreb. Fysioterapi er dog altid dækket under indlæggelse, genoptræning efter ortopædkirurgisk indgreb som er foretaget i det offentlige sygehusvæsen er tillige dækket. Anden behandling end medicinsk og kirurgisk behandling under indlæggelse f.eks. fysiurgisk behandling. Kirurgiske hjælpemidler i forbindelse med operation og behandling. Proteser og hjælpemidler, som er et nødvendigt led i behandlingen. Konsultation hos speciallæger, når konsultationen resulterer i en dækningsberettiget behandling, dog max. 5 kiropraktor- eller fysioterapeutbehandlinger og en røntgenundersøgelse pr. kalenderår. Alkoholafvænning hvis dette sker efter lægelig anerkendt behandlingsmetode. Stk. 3. I tilslutning til hospitals-/klinikophold dækker forsikringen udgifter til forundersøgelse og efterkontrol. Stk. 4. Udgifter til egen normal kost, forplejning og pleje fra hospitalet/ klinikken er også dækket af forsikringen. Stk. 5. Forsikringen dækker forsikredes udgifter til transport i Danmark mellem hjemmet og behandlingsstedet i de tilfælde, hvor forsikrede på grund af tilstanden ikke er i stand til at transportere sig selv. Transporten dækkes kun i det omfang, den ikke er dækket andetsted. 5. Godkendte behandlingssteder Stk. 1. Forsikringen dækker indlæggelse på danske betalingshospitaler. Stk. 2. Som hovedregel skal al behandling foregå på betalingshospitaler i Danmark. kan dog ikke garantere, at der er plads, eller at den fornødne ekspertise er til stede på privathospital i Danmark. Derfor kan der, efter forudgående skriftlig aftale med, ske indlæggelse på et udenlandsk betalingshospital. 2

3 I disse tilfælde dækkes også udgifter til transport efter nærmere skriftlig aftale med. Transporten dækkes kun i det omfang, den ikke er dækket andetsted fra. 6. Begrænsninger i dækningen Stk. 1. Forsikringen dækker ikke udgifter til/eller som følge af: behandling af sygdom og udgifter i tilknytning hertil under rejser i udlandet, behandling af enhver tilstand, som skyldes, at forsikrede er HIV-positiv eller lider af tilsvarende immundefekt. Dette gælder uanset, hvornår forsikrede er blevet HIV-positiv, behandling af psykiske lidelser, psykologbehandling, følgeskader af graviditet og fødsel samt behandling i forbindelse hermed, herunder spontan abort, provokeret abort, medmindre fosterundersøgelse giver mistanke om abnormitet, barnløshed, behandling af sygdomme, der er opstået som følge af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika, organtransplantation, kronisk dialysebehandling, tandbehandlinger, kosmetisk behandling eller forebyggende undersøgelser. Kosmetisk behandling er dog dækket, hvis der er tale om rekonstruktion af bryst efter fjernelse af tumor og behandling af direkte følger af et ulykkestilfælde, operation for korrektion af nær- og langsynethed samt bygningsfejl, alternative behandlingsformer - dvs. behandlingsformer, der ikke pr er godkendt af Sundhedsstyrelsen og behandling udført af faggrupper, der ikke har opnået Sundhedsstyrelsens autorisation. Stk. 2. Endvidere dækker forsikringen ikke ved sygdomme der er fremkaldt af forsikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand på skadetidspunktet, er opstået som følge af selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer, 3

4 er opstået som følge af selvmordsforsøg, er opstået som følge af udøvelse af motorvæddeløb, bjergbestigning, rappelling, drageflyvning, parasailing/-gliding, kunstflyvning, ultralight flyvning, ballonflyvning, faldskærmsudspring, dykning med dykker- eller frømandsudstyr, kendo, thaiboksning eller anden sport, som i farlighed kan sidestilles hermed, er opstået som følge af udøvelse af professionel sport, er opstået ved deltagelse i flyvning - bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik, er opstået ved udløsning af atomenergi, radioaktive kræfter, kemisk udslip af enhver art, krig eller krigslignende tilstand, herunder oprør eller borgerkrig, Stk. 3. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art, med virkning på dansk område bortfalder dækninger efter forsikringen. Økonomiministeriet træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. 7. Karensperiode Sygdomme, lidelser eller legemssvagheder opstået før forsikringen træder i kraft, er ikke dækket af forsikringen, ligesom senere følgetilstande heller ikke er omfattet. Forsikringen dækker kun behandling af sygdomme/lidelser, hvis 1. symptom opstår tidligst 3 måneder efter forsikringens ikrafttræden. I forsikringsperiodens første 3 måneder dækkes alene følger af ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig udefra kommende påvirkning, som medfører en påviselig legemsbeskadigelse. Påvirkningen skal være tilfældig, hvilket vil sige, at den sker uden forsikredes vilje. 8. Anmeldelse og godkendelse Anmeldelse af sygdommen skal uden ophold ske til Nykredit A/S, jfr. betingelsernes punkt 26. Anmeldelse skal ske i forsikringstiden, jfr. dog betingelsernes punkt 16. Det er en betingelse for dækning, at skriftligt godkender behandlingen, inden den påbegyndes. Akut behandling af pludselig opstået sygdom, kan dog efter omstændighederne påbegyndes uden godkendelse. Det påhviler forsikrede selv at kontakte det ønskede privathospital. Det er forsikredes faktiske udgifter efter fradrag af tilskud fra det offentlige og/eller tilskud fra Sygesikringen danmark, der dækkes. 4

5 9. Udbetaling betaler dækningsberettigede udgifter til hospital, klinik, ambulance eller anden sygetransport direkte til den pågældende behandlingsinstitution. refunderer dækningsberettigede udgifter til speciallæge, kiropraktor eller fysioterapeut og medicin mod fornøden dokumentation. Den forsikrede er pligtig til at give de oplysninger samt tilladelse til at indhente de lægelige oplysninger, som anser for nødvendige for at afgøre betalingspligten. Giver forsikrede ikke de nødvendige oplysninger og tilladelser, har forsikrede ikke ret til udbetaling. Ved anmeldelse af sygdom/ulykke skal forsikrede oplyse, om der er tegnet en lignende forsikring for samme risiko i andet selskab. I givet fald betaler selskaberne erstatningerne forholdsmæssigt. 10. Maksimal erstatning Den maksimale erstatning pr. kalenderår udgør det beløb, der fremgår af forsikringsmeddelelsen. Til behandling af den samme sygdomslidelse eller lidelser, der direkte eller indirekte har sammenhæng hermed, kan der i alt maksimalt udbetales 3 gange det maksimale beløb, der kan udbetales pr. år, jfr. ovenfor. Samme begrænsning gælder behandling af følgerne af den samme ulykke. 11. Regulering af præmie og forsikringssum Præmien er ét-årig og fastsættes for et kalenderår ad gangen ud fra gruppens aldersammensætning og skadeforløb i de forgangne år. Forsikringsbetingelserne, administrationspræmie og risikopræmie fastsættes for et år ad gangen ud fra erfaringer med skadeforløb, udvikling i ordningen mv. Forsikringssummen reguleres i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset. Summen reguleres hvert år på grundlag af forholdet mellem nettoprisindekset for de to foregående år. Nettoprisindekset fastsættes af Danmarks Statistik. 12. Præmiebetaling Præmiens hovedforfald er 1.1. Nykredit Bank A/S opkræver præmien via betalingsservice (PBS) på en, af forsikringstager oplyst, konto i et pengeinstitut med adresse i Danmark. Præmien betales for ét år ad gangen. Hvis forsikringen er tegnet i tilknytning til en pensionsopsparing i Nykredit Bank A/S, betales forsikringen dog med samme terminer, som gælder for indbetalinger til pensionsopsparingen. 5

6 Præmien forfalder til betaling den første bankdag i hver betalingsperiode. Ved forsikringens ikrafttræden betales forholdsmæssig præmie for perioden fra forsikringens ikrafttræden til førstkommende ordinære præmieopkrævning. Nykredit Bank A/S er berettiget til at opkræve administrationsgebyr i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien. Hvis forsikringspræmien ikke betales rettidigt, og Nykredit Bank A/S udsender skriftlig rykker, er Nykredit Bank A/S berettiget til at opkræve et rykkergebyr. Ved for sen betaling af forsikringspræmien til Nykredit Bank A/S, er Nykredit Bank A/S berettiget til at opkræve morarenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven). Et evt. påkrav om rente vil fremgå af Nykredit Bank A/S rykkerskrivelse. 13. Ophør af ansvar på grund af manglende præmiebetaling Betales første præmie ikke efter påkrav, ophører ansvar. Betales en senere præmie ikke inden 3 måneder efter forfaldsdagen, ophører ansvar. Hvis påkrav først er sket i sidste uge af 3 månedersfristen eller efter fristens udløb, ophører ansvaret en uge efter påkravet. 14. Genindtrædelse af ansvaret Når ansvar er ophørt som følge af manglende præmiebetaling, vil ansvaret begynde igen, hvis forfaldne præmier betales inden 3 måneder efter ansvarets ophør. Hvis forfaldne præmier betales senere end 3 måneder efter ansvarets ophør, vil ansvaret kunne begynde igen, hvis der afgives helbredsoplysninger efter reglerne for nytegning. 15. Beskatningsform oprettes som Livsforsikring uden fradragsret (skattekode 5). Enhver udbetaling fra forsikringen er skattefri. 16. Rådighedsforhold Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, og vil i tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået nogen værdi. 17. Forældelse Krav om udbetaling af forsikringssum skal fremsættes overfor Nykredit Livsforsikring A/S senest to år fra det tidspunkt, hvor forsikrede fik kendskab til de omstændigheder, der begrunder kravet. 6

7 Hvis forsikrede har krav på dækning og undlader at fremsætte kravet før sin død, bortfalder dette tre måneder efter forsikredes død. Hvis forsikringsdækningen i henhold til betingelsernes punkt 17 bortfalder, skal eventuelle krav om dækning af udgifter fremsættes inden tre måneder efter forsikringens bortfald. 18. Ophør af forsikringen Forsikringen ophører automatisk ved udgangen af den præmietermin, hvor forsikrede fylder 65 år. Forsikringen ophører endvidere automatisk under følgende omstændigheder: Ved forsikredes død. Hvis den maksimale forsikringssum, jfr. betingelsernes punkt 10 er udbetalt. Hvis forsikrede ophører med at have folkeregisteradresse i Danmark. Hvis forsikrede optages på plejehjem eller tidsubegrænset/varigt anbringes på døgninstitution, psykiatrisk hospital eller anden behandlingsinstitution. Hvis første præmie ikke betales rettidigt. Hvis en senere præmie ikke betales senest 3 måneder efter forfaldsdagen. Hvis forsikrede udtræder af gruppedækningen. Forsikringstager kan opsige forsikringen med én måneds skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Hvis ændrer beregningsgrundlag med højere præmie til følge, eller hvis Nykredit Livsforsikring foretager væsentlige ændringer i forsikringsbetingelserne, som er til ugunst for forsikringstager, kan forsikringstager opsige forsikringen med 30 dages skriftligt varsel. 19. Tavshedspligt Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke få adgang til disse oplysninger. 20. Oplysningspligt Kundeoplysninger opbevares af Nykredit (som består af; Nykredit A/S, Nykredit Bank A/S og Nykredit Østifterne Forsikring A/S) og til brug for administration af og rådgivning om forsikringsforhold. Forsikringstager vil også kunne modtage information om nye finansielle produkter. Forsikringstager har mulighed for at få indsigt i de registrerede oplysninger ved henvendelse til Nykredit A/S, jfr. betingelsernes punkt 26. Kundeoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det. 21. Geografisk afgrænsning Forsikringen dækker: I Danmark, herunder på Færøerne og i Grønland, samt under ferieophold op til 12 måneder i hele verden. 7

8 Under ophold i op til 12 måneder i et EU-land, Schweiz eller Norge. Under ophold udover 12 måneder i et EU-land, Schweiz eller Norge med tilknytning til dansk/international virksomhed, med aftale om udstationering et antal år med tilbagevenden til Danmark derefter. Hvis forsikrede tager fast ophold uden for Danmark i mere end 1 år skal det meddeles. Der er derefter kun dækning hvis dette særligt aftales. Er der ikke indgået en særlig aftale, ophører dækningen uden opsigelse fra Nykredit Livsforsikring A/S, når forsikrede har opholdt sig udenfor Danmark i 1 år. 22. Lovgivning Forsikringen er omfattet af dansk lovgivning, herunder Forsikringsaftaleloven og Pensionsbeskatningsloven. 23. Ankemuligheder a. Hvis forsikringstageren ikke er tilfreds med behandlingen af en forsikringssag, kan sagen forelægges: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Tlf mellem kl og Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis forsikringstageren: a. Forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Nykredit Livsforsikring A/S efter tvist er opstået, eller b. ikke inden 3 uger har fået svar på en skriftlig henvendelse til Nykredit Livsforsikring A/S, og c. til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises eller tilbagekaldes. 2. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, som kan fås ved henvendelse til: a. b. Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks København K Tlf Telefax c. Ankenævnet. 24. Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler 8

9 Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De fx modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Nykredit A/S Kundekontaktcentret Otto Mønsteds Plads København V Tlf Personoplysninger Som kunde har De naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og Deres forsikringer. Hvis De ønsker at se disse oplysninger, behøver De blot at skrive til, jfr. betingelsernes punkt 26. Hvis De ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver De blot at skrive til samme adresse. 26. Henvendelse til Al henvendelse til skal ske til: Nykredit A/S Kundekontaktcentret Otto Mønsteds Plads København V Tlf

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-2, Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...5 6 Dækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2010 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Side 1 af 8 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2009, og

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere