Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk"

Transkript

1 Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser

2 Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er Euler Hermes Danmark, filial af Euler Hermes Europe S.A., Belgien. Udtryk, som er skrevet med fed blå skrifttype, er defineret i punkt Med forbehold for betingelserne i denne Forsikring erstatter vi jer for ubetalte Forsikrede Fakturaer indenfor 120 dage fra den dag, I har fremsat et gyldigt krav om erstatning under denne Forsikring. 1.3 Forudsat at præmie og administrationsgebyr er fuldt ud betalt, indtræder forsikringsdækningen under denne Forsikring for Leverede varer eller tjenesteydelser fra og med forsikringens Startdato og fortsætter derefter med en indledende Årlig Forsikringsperiode. Forsikringen fornyes automatisk med yderligere Årlige Forsikringsperioder, medmindre I eller vi skriftligt har opsagt Forsikringen senest 60 dage inden udgangen af en Årlig Forsikringsperiode. 2 Forsikrede Fakturaer 2.1 For at jeres fakturaer skal være forsikrede under denne Forsikring, skal de udstedes inden 30 dage regnet fra dagen for Leverance og vedrøre varer eller tjenesteydelser, som er Leverede: a. efter den angivne Startdato og inden dagen for Forsikringens ophør, b. til en Kunde domicileret i et af de lande, som findes angivet i afsnit 2 i de Særlige Betingelser, c. med en kredittid, som ikke overstiger den Maksimale Kredittid, og d. i henhold til en skriftlig aftale med jeres Kunde om salg eller leverance. 2.2 Vi har ret til når som helst at ændre i listen over de lande, som angives i afsnit 2 i de Særlige Betingelser. En sådan ændring træder i kraft for Leverede varer eller tjenesteydelser 5 dage efter, at vi har sendt skriftlig meddelelse om ændringen. 3 Tabsbegrænsende Foranstaltninger For at jeres fakturaer skal vedblive at være forsikrede under denne Forsikring, skal I: a. udøve rimelig omhu og forsigtighed samt træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå eller minimere et tab under denne Forsikring og b. i det tilfælde at jeres Kunde bliver Insolvent, iværksætte alle nødvendige foranstaltninger for at forsøge at inddrive summen af jeres ubetalte fakturaer samt gøre brug af jeres rettigheder med hensyn til gældende ejendomsforbehold. 4 Kundens Grade, Forsikret Procentandel og Maksimalt Erstatningsbeløb 4.1 I kan vælge at sende os en forespørgsel om en Kundes Grade, såfremt I ønsker at ansøge om en anden forsikringsdækning end basisdækningen under denne Forsikring baseret på Kundens kreditværdighed. 4.2 En Kundes Grade må under ingen omstændigheder anvendes til noget andet formål end i forbindelse med denne Forsikring. 4.3 Den Forsikrede Procentandel varierer afhængig af Kundens Grade i henhold til afsnit 3.1 i de Særlige Betingelser. 4.4 Når vi ændrer en Kundes Grade, ændres også den Forsikrede Procentandel vedrørende varer eller tjenesteydelser, som Leveres 30 dage efter den dag, vi har afsendt skriftlig meddelelse om ændringen. 4.5 Det Maksimale Erstatningsbeløb pr. Kunde varierer afhængig af Kundens Grade og den af jer angivne Årsomsætning i henhold til afsnit 4.2 i de Særlige Betingelser Det Årlige Maksimale Erstatningsbeløb For Forsikringen varierer afhængig af den af jer angivne Årsomsætning i henhold til afsnit 4.1 i de Særlige Betingelser.

3 Udtryk, som er skrevet med fed blå skrifttype, er defineret i punkt 11 5 Skader og Inkasso 5.1 Det er en forudsætning for at tegne denne Forsikring, at I indgår en separat aftale med Inkassovirksomheden vedrørende inddrivelse af udestående kundefordringer. 5.2 For at fremsætte krav om erstatning under Forsikringen skal I indsende en skadesanmeldelse til os sammen med kopier af alle ubetalte fakturaer udstedt til den aktuelle Kunde (uanset om de er Forsikrede Fakturaer eller ikke) og al anden relevant dokumentation inden for følgende tidsfrister: a. b. hvis jeres Kunde er Insolvent, uanset om jeres fakturaer er forfaldne til betaling eller ikke: inden 30 dage regnet fra den dag jeres Kunde blev Insolvent (eller senest 30 dage inden den sidste dag, som I ifølge loven kan anmelde jeres udestående fordringer mod den Insolvente Kunde, hvis dette indtræffer tidligere), eller hvis Kunden ikke er Insolvent: inden 90 dage regnet fra den Første Forfaldsdag. 5.3 Hvis en faktura er forfalden til betaling, og den aktuelle Kunde senere bliver Insolvent, skal I indsende jeres skadesanmeldelse inden for den i punkt 5.2 a. angivne tidsfrist eller inden for den oprindelige tidsfrist angivet i punkt 5.2 b., såfremt denne indtræffer tidligere. 5.4 Hvis en faktura er forfalden til betaling, og I ikke fremsætter krav om erstatning inden for tidsfristen angivet i punkt 5.2 b., bortfalder retten til at fremsætte krav om erstatning, såfremt Kunden senere bliver Insolvent. 5.5 Dækningen af nye leverancer til en Kunde under denne Forsikring ophører samme dag, som I fremsætter krav om erstatning for Kunden. 5.6 Samtidig med I fremsender krav om erstatning i henhold til punkt 5.2 og 5.3, skal I sende de ubetalte fakturaer til inkasso i henhold til aftale med Inkassovirksomheden. 2

4 Euler Hermes Simplicity 6 Erstatningsberegning, Skadesudbetaling og Inddrivelser 6.1 For at beregne størrelsen af jeres erstatning under denne Forsikring beregner vi først summen af: a. Forsikrede Fakturaer i henhold til jeres skadesanmeldelse inklusive eventuelle omkostninger til transport, emballage og forsikring, som jeres Kunde er blevet debiteret for på samme faktura som originalfakturaen for den Leverede vare eller tjenesteydelse (eksklusive moms og andre skatter og afgifter), og b. Forsikringsbare Inkassoomkostninger, c. Hvis aktuelt vil vi gøre fradrag for: Inddrivelser værdien af retten til ejendomsforbehold, garantier eller andre sikkerheder, som angives i jeres salgsbetingelser, men som ikke er gjort gældende af jer, og modregninger, rabatter eller lignende fradrag, som Kunden kan gøre gældende mod jer. Ovennævnte fradrag vil blive indregnet i kronologisk orden først mod jeres ældste Forsikrede Fakturaer og derefter op til de seneste Forsikrede Fakturaer. 6.2 Med udgangspunkt i det ovenfor beregnede beløb vil vi beregne erstatningen baseret på: a. Forsikret Procentandel i henhold til afsnit 3.1 i de Særlige Betingelser, og derefter b. Maksimalt Erstatningsbeløb pr. Kunde i henhold til afsnit 4.2 i de Særlige Betingelser, og derefter c. Årligt Maksimalt Erstatningsbeløb For Forsikringen i henhold til afsnit 4.1 i de Særlige Betingelser. 6.3 Forudsat at I har opfyldt alle betingelserne for Forsikringen, udbetaler vi erstatningen til jer inden for 120 dage fra den dag, I har fremsat et gyldigt krav om erstatning under denne Forsikring. Erstatningen udbetales i danske kroner. Såfremt vi er nødt til at konvertere en anden valuta til danske kroner, anvender vi den af den Europæiske Centralbank fastsatte valutakurs for den måned, varen blev leveret eller tjenesteydelsen blev påbegyndt. 6.4 Alle Inddrivelser, som modtages inden dagen for jeres skadesanmeldelse, skal afskrives i kronologisk orden mod jeres totale krav mod Kunden (uanset om det totale krav vedrører Forsikrede Fakturaer eller ikke), ved at starte med den ældste faktura og derefter den næstældste o.s.v. 6.5 Alle Inddrivelser, som modtages efter dagen for jeres skadesanmeldelse, skal fordeles mellem jer og os. Vor andel af sådanne Inddrivelser skal beregnes i henhold til følgende formel: Inddrivelser x (erstatningsbeløb/det totale krav mod Kunden pr. dagen for jeres skadesanmeldelse) 7 Undtagelser 7.1 Forsikringen omfatter ikke tab som skyldes: a. at det forsikrede krav mod en Kunde er mindre end DKK 2.500, b. leverancer foretaget til en Kunde, som var Insolvent ved tidspunktet for Leverancen, c. leverancer til en Kunde, som gennemføres 60 dage efter den Første Forfaldsdag, d. statslige indgreb, naturkatastrofe, kernekraftulykke eller svigagtige handlinger begået af jer selv, jeres repræsentanter eller jeres underleverandører, e. leverancer foretaget til en Kunde som I har ejerinteresse i, eller hvor I kan udøve afgørende indflydelse 3

5 på ledelsen, eller til privatpersoner eller statslige myndigheder, f. moms eller andre skatter og afgifter, valutakursdifferencer eller valutarisici, renter eller skadeserstatninger, g. fakturaer, som er genstand for en Tvist. 8 Præmie og Gebyr 8.1 For hver Årlige Forsikringsperiode skal I betale forskudspræmie i henhold til afsnit 4.3 og administrationsgebyr i henhold til afsnit 3.3 i de Særlige Betingelser (justeret ved behov i henhold til punkt 8.3). Der foreligger ingen dækning under Jeres Forsikring, før alle beløb er fuldt ud betalt for de respektive Årlige Forsikringsperioder. 8.2 I starten af hver Årlige Forsikringsperiode kan I vælge en højere forsikringsdækning (i henhold til afsnit 4.1 i de Særlige Betingelser), end det som er muligt i forhold til det omsætningsinterval, som gælder for jeres virksomhed ved at angive et højere omsætningsinterval. I kan ikke vælge et lavere omsætningsinterval end det, som faktisk gælder for jeres virksomhed. 8.3 Før hver ny Årlige Forsikringsperiode justeres præmie og administrationsgebyr i takt med inflationen beregnet i henhold til forbrugerprisindekset for Danmark. 8.4 For alle fakturaer, som indsendes til os (uanset om de er Forsikrede Fakturaer eller ikke), skal I til Inkassovirksomheden betale: a. Inkassoprovision og gebyr i henhold til Inkassovirksomhedens almindelige betingelser og de til enhver tid gældende priser, og b. eventuelle sagsomkostninger, lovpligtige afgifter, udlæg og andre omkostninger til tredjepart. 9 Opsigelse og Ansvarsbegrænsning Såfremt jeres virksomhed nedlægges eller på anden måde ophører eller ved virksomhedens Insolvens, ophører denne Forsikring at gælde 14 dage efter vores skriftlige opsigelse. I tilfælde af at I ikke opfylder jeres forpligtelser eller i øvrigt bryder mod betingelserne i henhold til denne Forsikring, bortfalder vores pligt, selv om denne Forsikring ikke er opsagt, til at erstatte jer for indtrufne skader, med mindre dette ikke strider mod gældende lovgivning. Såfremt vi opsiger Forsikringen som følge af væsentligt mislighold, bortfalder forsikringsdækningen for Leverancer af varer eller tjenesteydelser, som sker efter Forsikringens opsigelse. Vi vil dog ikke påberåbe os retten til at undlade at udbetale erstatning, hvis det kan påvises, at misligholdelsen ikke skyldes jeres forsætlige eller uagtsomme handling eller undladelse. 10 Lov og Værneting Denne Forsikring er underlagt og skal tolkes efter dansk ret. Tvister vedrørende denne Forsikring skal afgøres ved dansk domstol, hvor Københavns Byret skal være første instans. 4

6 Euler Hermes Simplicity 11 Definitioner Forsikret Faktura betyder en faktura, som I har udstedt til en Kunde vedrørende Leverede varer eller tjenesteydelser til den Kunde, og som opfylder forudsætningerne i henhold til punkt 2.1 og alle øvrige betingelser for Forsikringen. Forsikret Procentandel betyder den del af totalbeløbet af ubetalte Forsikrede Fakturaer til en Kunde, som kan berettige til erstatning under denne Forsikring. Forsikringsbare Inkassoomkostninger betyder de inkassoomkostninger, som er betalt af jer til Inkassovirksomheden i henhold til punkt 8.4 a. pr. dagen for udbetaling af erstatning. Forsikring betyder disse Almindelige Betingelser, Særlige Betingelser, Forsikringsbrev og information til jer om Kundernes Grade samt senere tilkomne bilag og tillæg til Forsikringen. Forsikringstageren betyder den juridiske person anført under afsnit 1. i de Særlige Betingelser. Første Forfaldsdag betyder den oprindelige forfaldsdag for den første faktura til en Kunde, som ikke bliver betalt inden dens oprindelige forfaldsdag, uanset om det drejer sig om en Forsikret Faktura eller ikke. Inddrivelser betyder: (a) modtagne betalinger fra Kunden eller en anden, som agerer på Kundens vegne, eller (b) modtagne eller indestående dividender fra Kundens konkursbo, eller (c) erstatninger, garantier eller anden realiseret sikkerhed, eller (d) tilbagetagne og videresolgte varer, eller (e) modkrav eller modregninger, som er tilgængelige eller allerede anvendt, eller (f) andre ydelser eller rettigheder, som kan kræves af Kunden eller en anden part. Inkassovirksomhed betyder en enhed i Euler Hermes koncernen, som har fået til opgave at inkassere jeres ubetalte fakturaer, efter at I har indsendt en skadesanmeldelse. Insolvens og Insolvent betyder (a) at en konkursforvalter eller anden lignende administrator er blevet udpeget vedrørende jeres Kunde, eller (b) at en gældssanering er blevet godkendt, som er bindende for jeres Kunde og alle hans kreditorer, eller (c) at der foreligger omstændigheder, som vi mener, kan ligestilles med ovenstående. (Hvad angår punkt 9 skal definitionen af en Kunde, i denne forklaring, tolkes som en henvisning til Jer). Kunde betyder en juridisk person domicileret i et af de lande, som findes angivet i afsnit 2. i de Særlige Betingelser, og som I har faktureret for udførte Leverancer af varer eller tjenesteydelser. Kundens Grade er en bedømmelse af en Kundes kreditværdighed, som I er blevet meddelt skriftligt via vores online tjeneste Eolis som svar på jeres forespørgsel om en Kundes Grade. Leverede og Leverance betyder (a) at varerne er overbragt til den første uafhængige transportør for transport til den plads, som Kunden er forpligtet til at modtage dem på, eller (b) såfremt en uafhængig transportør ikke er blevet engageret, at varerne er blevet leveret til Kunden eller en tredjepart, som har påtaget sig at opbevare disse for Kundens regning, eller (c) at tjenesteydelserne er blevet udført som aftalt. Maksimal Kredittid betyder den længste kredittid, som I må bevilge en Kunde, for at den aktuelle faktura skal udgøre en Forsikret Faktura i henhold til afsnit 3.2 i de Særlige Betingelser. Maksimalt Erstatningsbeløb pr. Kunde betyder det maksimale beløb, som kan betales af os under denne Forsikring, i henhold til afsnit 4.2 i de Særlige Betingelser, vedrørende alle Leverede varer eller tjenesteydelser fra jer til en Kunde. I tilfælde af at de Forsikrede Fakturaer, som er vedlagt jeres skadesanmeldelse, vedrører Leverede varer eller tjenesteydelser i en periode, hvor to eller flere Maksimale Erstatningsbeløb pr. Kunde har været gældende, er vores maksimale 5

7 erstatningsbeløb begrænset til det laveste af: (a) det opgjorde beløb efter at de forskellige Maksimale Erstatningsbeløb pr. Kunde er anvendt på den Forsikrede Procentandel af de aktuelle Forsikrede Fakturaer på tidspunktet for varens og tjenesteydelsens Levering, eller (b) det højeste af de Maksimale Erstatningsbeløb pr. Kunde, som har været gældende i den pågældende periode. Startdato betyder den dag, hvor dækningen indtræder vedrørende jeres Levering af varer eller tjenesteydelser til en Kunde i henhold til afsnit 5. i de Særlige Betingelser. Særlige Betingelser betyder den del af Forsikringen med overskriften Særlige Betingelser, som med jeres underskrift bekræfter, at Forsikringen er tegnet. Tvist betyder enhver uløst tvistighed mellem jer og en Kunde vedrørende jeres eller deres forpligtelser, som resulterer i, at Kunden nægter at betale hele eller dele af en Forsikret Faktura til jer. En Tvist betragtes som afsluttet, når Kundens ansvar for hele beløbet af den Forsikrede Faktura er fastsat ved en skriftlig overenskomst, en endelig bindende dom eller gennem en voldgiftssag. Årlig Forsikringsperiode betyder en periode på et år regnet fra Startdatoen og efterfølgende perioder af et år med hvilke, Forsikringen automatisk fornyes, såfremt opsigelse i henhold til punkt 1.3 ikke er sket. Årligt Maksimalt Erstatningsbeløb For Forsikringen betyder det totale maksimale beløb, som kan udbetales af os under denne Forsikring vedrørende alle jeres erstatningskrav for alle Kunder under en Årlig Forsikringsperiode i henhold til afsnit 4.1 i de Særlige Betingelser. Årsomsætning betyder den årlige omsætning, som angives af jer i afsnit 4. i de Særlige Betingelser for en Årlig Forsikringsperiode. 6

8 Euler Hermes Danmark, filial af Euler Hermes Europe S.A., Belgien Amerika Plads København Ø Tel: Fax: Danske Bank: CVR-nr.: Euler Hermes Europe S.A., Belgien Registreret i Crossroads Bank for Enterprises Reg. nr.: BE EH Simplicity AF

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Vilkår og priser Euler Hermes Danmark tilbyder inkasso såvel i Danmark som i udlandet i henhold til vilkårene i denne samarbejdsaftale inklusive

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:

Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: Internal Regulations Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: (1) I 1949 sendte arbejdsgruppen "The Working Party on Road Transport of the

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere