Årsrapport Andersen & Martini A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14"

Transkript

1 Årsrapport 2006 CVR-nr

2 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Aktionærinformation Regnskabsberetning Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegninger Årsregnskab 1. januar december 2006 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Ejendomsoversigt Lejeoversigt

3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet Snedkervej Taastrup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Taastrup Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Per Martini, formand Oluf Engell, næstformand Hans Kildholt Ivan Nadelmann Direktion Peter Hansen, administrerende direktør Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade København Ø Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 20. april 2006, kl i selskabets afdeling på Husmandsvej 3, 2630 Taastrup. 3

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Hovedtal Omsætning inkl. registreringsafgift Omsætning ekskl. registreringsafgift Bruttoresultat Omkostninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Balancesum Aktiekapital Egenkapital Gæld og hensatte forpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) (gnst.) 1,20 0,49-0,31-1,04-0,96 Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi Bruttomargin 13,2% 13,2% 15,1% 17,7% 18,0% Egenkapitalandel (soliditet) 21,2% 19,1% 25,2% 34,2% 33,0% Egenkapitalforrentning 3,2% 1,3% -0,9% -3,2% -2,6% Gennemsnitligt antal ansatte Hoved- og nøgletal for 2002 er tilpasset den anvendte regnskabspraksis i Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal

5 Ledelsesberetning Ledelsens beretning s idegrundlag er at levere og servicere nye og brugte biler til forbrugere og virksomheder enten direkte eller gennem samarbejdspartnere - herunder leasing- og udlejningsselskaber. Det er ikke afgørende, om den enkelte bil sælges, leases eller lejes. Det afgørende er at opfylde kundernes transportbehov med størst mulig kvalitet og kundeservice. forhandler og servicerer bilmærkerne Opel, Saab, Chevrolet, Cadillac, Corvette, Fiat og Kia i det storkøbenhavnske område. Der er i 2006 investeret i et helt nyt Cadillac Experience Center, som ligger sammen med Saabcenter i Søborg. Det er s fortsatte målsætning at være en af de ledende udbydere af ydelser af enhver art til bilister i og omkring Storkøbenhavn. Dette sikres gennem fortsat forbedring af såvel kvalitet, serviceniveau som rentabilitet. Salg leverede knap nye Opel, Chevrolet, Cadillac, Corvette, Saab, Fiat og KIA person- og varebiler i 2006 (heraf 3 til eksport). Sat i forhold til godt nye biler i 2005 (heraf 6 til eksport) svarer det til en stigning på ca. 8 %. Det samlede salg af brugte biler blev godt 1.700, hvilket er det samme som året før. Totalmarkedet for person- og varebiler i Danmark blev ca enheder svarende til en stigning på ca. 4 %. Drift opnåede i 2006 et resultat af primær drift på t.kr mod t.kr året før svarende til en forbedring på t.kr Resultatet før skat blev i 2006 t.kr mod t.kr i Finansiering har i 2006 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift før ændring af driftskapital på knap. t.kr Effekt af fald i debitorer overstiger nettovirkning af stigende lagre m.v. og har haft en positiv nettovirkning på pengestrømmen med ca. t.kr Betalte renter netto belaster pengestrømmen med godt t.kr Den samlede pengestrøm fra driftsaktiviteten var plus godt t.kr Ved køb og salg af aktiver har virksomheden investeret netto godt t.kr Gæld med pant i fast ejendom er afdraget med netto knap t.kr Bankgæld og leasinggæld er faldet med knap t.kr

6 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Investeringer Der er i regnskabsåret investeret godt t.kr i opgraderinger af lokaler og udstyr. Største investering er ombygningen af det tidligere Saab Danmark hovedkvarter til Cadillac Experience Center Copenhagen i Søborg. Årets resultat Som følge af vellykket og loyal indsats fra virksomhedens medarbejdere og ledelse er det lykkedes igen i år 2006 at opnå gode resultater. opnåede i 2006 et resultat før skat på t.kr mod t.kr i Efter skat blev resultatet t.kr mod t.kr året før. Resultatet blev på niveau med det i delårsrapporten forventede resultat.. Fremtiden Der forventes i 2007 en fremgang i omsætning og resultat som følge af øget aktivitet og de tiltag til forbedring af driften, der er foretaget de seneste år. Salget af person- og varebiler i Danmark er i de første måneder af 2007 stort set på niveau med samme periode i fjor. Virksomhedens nybilsalg ligger væsentligt over salget i samme periode i fjor. Eftermarkedsomsætningen ligger i denne periode på stort set samme niveau som i samme periode sidste år. Medmindre der sker ændringer i rammebetingelserne, forventes et noget bedre resultat end i Der forventes et samlet resultat på kr. 4 5 mio. før skat. Risici Generelle risici s væsentligste driftsrisiko er knyttet til bilmarkedet generelt. Samtidig ligger der en risiko i, om værkstedskunderne fortsat har den samme søgning til virksomhedens værksteder. Yderligere ligger der en risiko i, at andre forhandlere af samme mærker fra den 1. oktober 2005 i henhold til den ændrede lovgivning frit kan etablere filialer i virksomhedens markedsområde. Derfor udvikler virksomheden løbende nye loyalitetsprogrammer samt programmer for løbende forbedringer og effektiviseringer således, at virksomheden til hver en tid kan yde en bedre og konkurrencedygtig service over for kunderne i området. Indtil videre har de ændrede regler ikke givet anledning til bekymring, og det er selskabets opfattelse, at så længe, der leveres 1. klasses, ærlig, høflig og konkurrencedygtig service, vil den øgede konkurrence ikke få betydning for Andersen & Martini. 6

7 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Finansielle risici Virksomheden er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er virksomhedens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Den finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici. Prioritetsgæld er optaget som rentetilpasningslån med fast rente i 5 år. Bankgælden er optaget på almindelige kassekreditter, hvortil kommer gælden i ejendommen på Gladsaxevej 340, som er optaget på variable vilkår. Valutarisiko Virksomhedens indkøb og salg foregår stort set alene i danske kroner, hvorfor der ikke ligger valutarisici i nævneværdig grad. US-dollarkursen og den koreanske mønt kan på sigt påvirke priserne på de biler, der købes gennem hollandske og danske importører fra henholdsvis USA og Korea. P.t. leveres hovedparten af de forhandlede biler fra EU. Prioritetsgæld er optaget i Euro og danske kroner. Øvrig gæld og tilgodehavender er i danske kroner. Renterisiko rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb faldet fra kr.157 mio. til kr. 145 mio. Faldet skyldes blandt andet fald debitorer som dog delvis er modvirket af stigning i varelagre. Med udgangspunkt i nettogælden, ultimo 2006, vil en stigning på ét procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i de årlige renteomkostninger før skat på ca. kr.1,5 mio. Kreditrisiko s kreditrisiko knytter sig hovedsageligt til værkstedsdriften og bedømmes som beskeden. Videnressourcer har til stadighed søgt at være på forkant indenfor videnressourcer og har til stadighed sikret videreuddannelse - især blandt det tekniske personale. har egen uddannelsesfunktion for medarbejderne. Virksomheden er ikke længere IS certificeret. Dette har selskabet fundet overflødigt efter, at der nu arbejdes efter dels importørernes standarder. Derudover har selskabet sat egne standarder efter Excellence-modellens principper og sikrer dermed løbende forbedringer. 7

8 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Miljøforhold er miljøbevidst og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift. Corporate Governance Bestyrelsen og direktionen i vurderer løbende selskabets praktisering af Corporate Governance i forhold til anerkendte principper. Nedenfor følger en gennemgang af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse. Gennemgangen sker med udgangspunkt i følg eller forklar-princippet i forhold til de otte hovedafsnit i anbefalingerne. Anbefaling i henhold til Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse l. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at selskaberne til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og dermed vedblivende er konkurrencedygtige og kan skabe værdier. God selskabsledelse indebærer bl.a., at bestyrelse og direktion gør sig klart, at et samspil mellem ledelse og aktionærer er af væsentlig betydning for selskabet. Som ejere af selskaberne kan aktionærerne ved aktivt at udøve deres rettigheder og indflydelse medvirke til, at ledelsen varetager aktionærernes interesser bedst muligt og sikrer en effektiv udnyttelse af selskabets ressourcer på kort og på lang sigt. God selskabsledelse forudsætter derfor hensigtsmæssige rammer, der tilskynder aktionærerne til at indgå i en dialog med selskabets ledelse og med hinanden. Dette kan bl.a. fremmes ved en styrkelse af generalforsamlingens rolle som forum for kommunikation og beslutninger. ll. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Det er afgørende for et selskabs trivsel for fremtidsmuligheder, at selskabet har gode relationer til sine interessenter (stakeholders). En interessent er enhver, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed. Det er derfor ønskeligt, at selskabets ledelse driver og udvikler selskabet under behørig hensyntagen til dets interessenter og stimulerer til dialog med disse. Et frugtbart samspil mellem selskabet og dets interessenter forudsætter åbenhed samt gensidig respekt. vurdering efter følg eller forklar -princippet Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet.. Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet. 8

9 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Anbefaling i henhold til Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse lll. Åbenhed og gennemsigtighed Aktionærer, herunder potentielle aktionærer, og øvrige interessenter har i forskelligt omfang behov for information om selskabet. Deres forståelse af og relation til selskabet afhænger bl.a. af informationsmængden og kvaliteten af den information, selskabet offentliggør eller meddeler. Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige forudsætninger for, at selskabets aktionærer og øvrige interessenter løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig til selskabet og dets fremtidsperspektiver og dermed kan medvirke til et konstruktivt samspil med selskabet. lv. Bestyrelsens opgaver og ansvar Det påhviler bestyrelsen at varetage aktionærernes interesser med omhu og under behørig hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er det bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse af selskabet samt fastlægge retningslinierne for og udøve kontrol med direktionens arbejde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for selskabet er en væsentlig ledelsesopgave. Det er væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med direktionen sikrer, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier. V. Bestyrelsens sammensætning Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at selskaberne til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav og dermed vedblivende er konkurrencedygtige og kan skabe værdier. God selskabsledelse indebærer bl.a., at bestyrelse og direktion gør sig klart, at et samspil mellem ledelse og aktionærer er af væsentlig betydning for selskabet. Som ejere af selskaberne kan aktionærerne ved aktivt at udøve deres rettigheder og indflydelse medvirke til, at ledelsen varetager aktionærernes interesser bedst muligt og sikrer en effektiv udnyttelse af selskabets ressourcer på kort og på lang sigt. God selskabsledelse forudsætter derfor hensigtsmæssige rammer, der tilskynder aktionærerne til at indgå i en dialog med selskabets ledelse og med hinanden. Dette kan bl.a. fremmes ved en styrkelse af generalforsamlingens rolle som forum for kommunikation og beslutninger. vurdering efter følg eller forklar -princippet Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet. Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet. 9

10 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Anbefaling i henhold til Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse Vl. Bestyrelsens og direktionens vederlag En konkurrencedygtig vederlæggelse er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente bestyrelsesmedlemmer og direktører. Bestyrelsens og direktionens vederlag bør være rimelig i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af disse opgaver. Incitamentsaflønning baseret på resultater kan medvirke til at skabe interessesammenfald mellem aktionærerne og selskabsledelsen og bidrage til, at selskabsledelsen fokuserer på at øge værdiskabelsen i selskabet.. VlI. Risikostyring Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelsen på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler den at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder selskabets behov. VllI. Revision Sikring af en kompetent og uafhængig revision er et væsentligt led i bestyrelsens arbejde. Det anbefales, at aftalegrundlaget og dermed rammerne for revisionens arbejde aftales mellem bestyrelse og direktion. vurdering efter følg eller forklar -princippet Det vurderes, at Andersen & Martini A/S ikke følger princippet, da selskabet har valgt ikke at offentliggøre en vederlagspolitik. Det skyldes, at bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt at offentliggøre individuelle lønforhold. Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet, jævnfør venligst uddybende kommentarer i afsnittet om Risikostyring, side 6. Det vurderes, at Andersen & Martini A/S følger princippet 10

11 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Sådan arbejder Andersen & Martinis bestyrelse Bestyrelsen i har det som en overordnet målsætning at skabe værdi til aktionærerne. Det er samtidig bestyrelsens opgave at sikre, at selskabet lever op til regler og love om f.eks. risikostyring og regnskabsstandarder. Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med at sikre en passende vægtning mellem den tid, der anvendes på historisk kontrol, drøftelse af kortsigtede rapporter og overholdelse af regler og love i forhold til den tid der anvendes til fremadrettet strategisk udvikling af selskabet og fokus på fremtidig performance. Bestyrelsen lægger meget vægt på kvaliteten i de informationer den modtager fra selskabets ledelse. Informationen skal således vedrøre de rigtige emner, have en passende detaljeringsgrad og være struktureret på en overskuelig måde. Tilsvarende lægger bestyrelsen vægt på at en konstruktiv og åben debat om de emner som behandles, hvor alle medlemmer giver deres holdninger til kende. Bestyrelsesmøder i 2006 Bestyrelsen afholdt i bestyrelsesmøder. Alle 4 bestyrelsesmedlemmer deltog i alle 3 af møderne. Et enkelt bestyrelsesmedlem var forhindret i at deltage i et af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen afholdt i 2006 ikke bestyrelsesmøder uden deltagelse af direktion. Herudover har bestyrelsesformanden afholdt møder gennemsnitligt to gange ugentligt med direktionen, ligesom den øvrige bestyrelse løbende har haft kontakt til selskabets direktion enten telefonisk eller ved uformelle møder. Bestyrelsens uafhængighed Bestyrelsesformanden er ligeledes hovedaktionær i selskabet. Næstformanden er samtidig selskabets advokat. Selskabet anser ikke dette som noget problem. Bestyrelsens kompetencer Det vurderes, at bestyrelsen er sammensat således, at personerne komplementerer hinandens kompetencer. Det vurderes, at bestyrelsen samlet set besidder følgende kompetencer: International erfaring, produktionsforståelse, kendskab til detailhandel almindelighed og autobranchen i særdeleshed, strategisk indsigt, finansiel forståelse samt solid bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder. 11

12 Ledelsesberetning Ledelsens beretning Bestyrelsens sammensætning og størrelse Bestyrelsen foretager løbende evaluering af bestyrelsens sammensætning, størrelse og resultater med det formål at forbedre bestyrelsesarbejdet. Det vurderes, at bestyrelsen er sammensat, så den effektivt og kompetent kan varetage den fortsatte strategiske udvikling af selskabet. Det vurderes, at bestyrelsen bedst kan varetage selskabets interesser, hvis bestyrelsen har 4 til 6 medlemmer, den nuværende størrelse med 4 bestyrelsesmedlemmer vurderes således at være passende. Valgperiode Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsens udvalg Det vurderes, at størrelsen af bestyrelsen gør, at opgaver og beslutninger i relation til nominering, vederlag og revision bedst varetages af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen anvender derfor ikke hverken nomineringsudvalg, vederlagsudvalg eller revisionsudvalg. Incitamentsprogrammer Andersen & Martini har incitamentsprogrammer i form af bonusordninger for dele af ledelsen. Ingen medarbejdere har optionsordninger. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af væsentlig betydning, som burde have være t indarbejdet i årsrapporten for

13 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier, således: Aktie Fondskode Nominel værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på t.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Nominel beholdning af egne aktier: Ingen Fondsbørsmeddelelser i 2006 har i 2006 udsendt følgende fondsbørs- og pressemeddelelser 11/1 2006: Meddelelse nr. 1/2006 Finanskalender for /3 2006: Meddelelse nr. 2/2006 Årsregnskabsmeddelelse /4 2006: Meddelelse nr. 3/2006 Indkaldelse til generalforsamling 26/4 2006: Meddelelse nr. 4/2006 Forløb ordinær generalforsamling 26/4 2006: Meddelelse nr. 5/2006 Meddelelse om ledende medarbejderes handel med aktier 4/8 2006: Meddelelse nr. 5/2006 Finanskalender for /8 2006: Meddelelse nr. 6/2006 Delårsrapport pr. den 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelser i / Meddelelse nr. 1/2007 Finanskalender for

14 Ledelsesberetning Aktionærinformation Finanskalender for 2007 Finanskalenderen for er således: Årsregnskabsmeddelelse 2006: Ordinær generalforsamling: Offentliggørelse af delårsrapport 2007: 28. marts april august 2007 Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 20. april 2007 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, at selskabet fortsat kan erhverve op til 10% af egne aktier.. Kontaktperson Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Adm. direktør Peter Hansen Telefon: Telefax:

15 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2006 andrager t.kr , hvilket er en stigning på t.kr i forhold til Dette skyldes den større aktivitet. En stor del af denne fremgang ligger dog i salg af nye biler med beskeden avance til visse flådekunder. Nettoomsætning ekskl. reg.afgift Resultat af primær drift Nettoomsætning/resultat af primær drift i t.kr Nettoomsætning Resultat af primær drift ÅR 0 Vareforbrug Omkostninger Vareforbruget er tilsvarende omsætningen således, at bruttomarginalen er fastholdt på 13,2 %. I absolutte tal er bruttoresultatet steget med knap kr.10 mio. Indirekte produktionsomkostninger og salgsomkostninger er steget fra 2005 til 2006 steget t.kr til kr Disse omkostninger udgjorde i 2006 ligesom i 2005 knap 9,0 % af omsætningen. 15

16 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Administrationsomkostningerne er steget med t.kr. 198 eller 0,1%. Administrationsomkostningerne svarer i 2006 til 2,7 % af omsætningen mod 3, % i Finansielle poster De finansielle indtægter er faldet med 57 t.kr. De finansielle omkostninger er steget med t.kr på grund af stigningen i det generelle renteniveau. Skat af årets resultat Selskabets effektive skatteprocent er normalt 28%. Det udskudte skatteaktiv er faldet fra t.kr til t.kr forventer at udnytte de skattemæssige underskud. Årets resultat Resultat af primær drift er steget fra t.kr til t.kr Årets resultat før skat blev t.kr mod t.kr sidste år. Årets resultat efter skat blev t.kr mod t.kr sidste år. Udbytte Af hensyn til selskabets konsolidering foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Immaterielle anlægsaktiver Virksomheden har ikke bogført immaterielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner samt indretning af lejede lokaler er faldet fra t.kr til t.kr som følge af relativt små nyinvesteringer i forhold til afskrivninger på eksisterende aktiver. Ejendomme er efter afskrivninger og tilgang i form af forbedringer steget t.kr Andre anlæg og driftsmateriel er efter tilgang steget kr til t.kr Varebeholdninger De samlede varebeholdninger er steget med t.kr Stigningen i lagrene hænger hovedsageligt sammen med det stigende aktivitetsniveau og stort salg omkring årsskiftet. 16

17 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg er fra 2005 til 2006 faldet med t.kr eller 37% til t.kr , hvilket skyldes mere effektiv styring. Debitormassen er som vanligt unormalt høj ved årsskiftet grundet det store salg til flådekunder umiddelbart før Nytår. Debitorerne er pr. den 26. marts 2006 faldet til godt kr.33 mio., hvilket er det naturlige, gennemsnitlige leje for perioder uden stort salg af nye biler til storkunder. Tallet er dog lavere end for samme periode i fjor som følge af strammere debitorstyring. Hensatte forpligtelser Garantiforpligtelser, der omfatter garanti- og reklamationsforpligtelser vedr. salg af brugte biler er uændret 200 t.kr. som følge af højere kvalitet i de solgte biler. Dette er en konsekvens af, at selskabet i 2002 har indført, at størstedelen af detailsolgte brugte biler har fået gennemført en test hos FDM. Dette indebærer, at der stort set kun sælges fejlfri biler en detail og, at omkostningerne til garanti- og reklamationsarbejder er faldet efter FDM-testens indførelse. Langfristet gæld Langfristet gæld er faldet med t.kr til t.kr som følge af afdrag. Gæld vedrørende leasede demobiler Gælden vedrørende leasede demobiler er faldet med t.kr til t.kr Gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter er fra 2005 til 2006 faldet med t.kr til t.kr , hovedsageligt som følge af den forbedrede debitorstyring. Gæld til leverandører Gæld til leverandører er i samme periode faldet fra t.kr til t.kr Anden gæld Anden gæld er fra 2005 til 2006 faldet med t.kr til t.kr

18 Ledelsesberetning Regnskabsberetning. Udviklingen i virksomhedens kapitalstruktur fra kan illustreres således: Gæld og hensættelser Egenkapital Egenkapital/ Gæld og hensættelser KR ÅR Det store aktivitetsniveau specielt sidst på året giver øgede kortfristede forpligtelser og øgede tilgodehavender. Disse poster er faldet betragteligt siden årsskiftet. Dermed er balancesummen i løbet af første kvartal 2007 faldet med ca. 70 mio. kr., hvilket bringer soliditetsgraden op på godt 25%, som er det naturlige, gennemsnitlige leje. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift udgør t.kr , hvilket er t.kr mere end i Pengestrømme fra den samlede driftsaktivitet udgør plus t.kr mod minus t.kr året før. Dette skyldes især et kraftigt fald i debitorer, som delvis er modvirket af stigningen i leverandørgælden. Samlet er virksomhedens likvide midler t.kr pr. den 31/ Virksomhedens likviditetsberedskab pr. 31. december 2006 kan opgøres således: (t.kr.) Likvide beholdninger Uudnyttede trækningsfaciliteter

19 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsretter på virksomhedens pengeinstitutter (kassekreditter). Egenkapital Virksomhedens egenkapital udgør pr. 31. december 2006 t.kr sammenholdt med t. kr ved udgangen af Udviklingen i egenkapitalen kan illustreres således: Egenkapital Forrentning af egenkapital Egenkapital (t. kr.) og forrentning af egenkapital (%) 4,0% ,0% ,0% ,0% KR ,0% ,0% ,0% ,0% ÅR -4,0%. 19

20 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 28. marts 2007 Direktion Peter Hansen (administrerende direktør) Bestyrelse Per Martini (formand) Oluf Engell (næstformand) Hans Kildholt Ivan Nadelmann 20

21 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. København, den 28. marts 2007 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christian Fløistrup statsautoriseret revisor Christian F. Jakobsen statsautoriseret revisor 21

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Brd. KIee AIS. Dirigent. Årsrapport 2008/2009. CVR-nr. 46 87 44 12

Brd. KIee AIS. Dirigent. Årsrapport 2008/2009. CVR-nr. 46 87 44 12 Brd. KIee AIS CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2008/2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere