KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER Tiltrådt af Ledelsesteam den 17. marts 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL MÅLGRUPPEN... 6 KAPITEL 2: KRAV OG RAMMER HJEMMELGRUNDLAG FOR UDFØRELSE AF EKSTERNT FINANSIEREDE AKTIVITETER EKSTERNE KRAV INTERNE KRAV ANSVARS- OG KOMPETENCEFORHOLD JOURNALISERING KAPITEL 3: INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IV) FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF AKTIVITET SÆRLIGE KENDETEGN FOR IV ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE IV MOMS VEDR. IV KAPITEL 4: TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (TFV) FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF AKTIVITET SÆRLIGE KENDETEGN FOR TFV ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE TFV MOMS VEDR. TFV KAPITEL 5: ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER (ATA) FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF AKTIVITET SÆRLIGE KENDETEGN FOR ATA ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE ATA MOMS VEDR. ATA KAPITEL 6: OVERHEAD INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IV)(VT30) TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (TFV)(VT50) ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER (ATA)(VT60) DISPONERING OVER OPTJENT OVERHEAD KAPITEL 7: ANSØGNING OM EKSTERNE MIDLER HVEM KAN ANSØGE OM EKSTERNE MIDLER PÅ KU?

3 7.2 HVEM UDARBEJDER ANSØGNING? ANSØGNINGENS ØKONOMISKE DEL UDKAST TIL BUDGET SÆRLIGT VEDRØRENDE LØNBUDGETTERING SÆRLIGT VEDR. OVERHEADBUDGETTERING INSTITUTLEDERS GODKENDELSE AF ANSØGNING FAKULTETETS GODKENDELSE AF ANSØGNINGER REKTORS GODKENDELSE AF ANSØGNINGER EVENTUEL REVIDERING AF TOTALBUDGET EVENTUEL KONTRAKTFORHANDLINGSFASE, GODKENDELSE AF KONTRAKT OG SAMARBEJDSAFTALE SÆRLIGT VEDR. KONTRAKTFORHANDLING FOR EU-ANSØGNINGER PROJEKTETS BETALINGSPROFIL JOURNALISERING AF ANSØGNINGSMATERIALE KAPITEL 8: IGANGSÆTNING AF PROJEKTER BEVILLINGSGIVERS SÆRLIGE KRAV SÆRLIGE GODKENDELSESPROCEDURER FAKULTETETS GODKENDELSE REKTORS GODKENDELSE OPRETTELSE AF PROJEKTNUMMER ORIENTERING AF FAKULTET OMKRING IGANGSÆTTELSE AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER KAPITEL 9: DAGLIG PROJEKTFORVALTNING BETALINGSPROFILER BUDGETTERING AF PROJEKTET I ØKONOMISYSTEMET LØBENDE REGISTRERINGER OPDATERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PROJEKTETS STAMDATA PERIODEVIS BUDGET OG OPFØLGNING MÅNEDSOPFØLGNING PÅ INSTITUTTET KVARTALSOPFØLGNING PÅ INSTITUTTET SAMT INSTITUTLEDERERKLÆRING KVARTALSOPFØLGNING PÅ FAKULTETERNE SAMT DEKANERKLÆRING REGNSKABSSEKTIONENS (KONCERN-ØKONOMI) OPFØLGNINGSFORPLIGTELSER REGNSKAB TIL BEVILLINGSGIVER HVEM ER BEMYNDIGET TIL AT GODKENDE REVISIONSPÅTEGNINGER AF REGNSKABER FLYTNING AF PROJEKTER MELLEM INSTITUTTER PÅ KU MV KAPITEL 10: ØKONOMISK AFSLUTNING AF PROJEKTER PROJEKTER MED OVERSKUD PROJEKTER MED UNDERSKUD PROJEKTER MED ANLÆGSAKTIVER

4 Forord Nærværende forretningsgang er en beskrivelse af de regler, ledelsen for Københavns Universitet (KU) har besluttet skal være gældende for den administrative og økonomiske forvaltning af eksternt finansierede projekter på KU. Forretningsgangen er gældende fra 1. marts 2010 og erstatter den tidligere forretningsgang for eksternt finansierede projekter af 27. april 2007 med tilhørende bilag. Forretningsgangen og bilag er tilgængelige på KU s hjemmeside (www.ku.dk) På KU skelnes der overordnet mellem aktiviteter finansieret af midler som KU modtager direkte på finanslovens underkonto 10 ( ) og aktiviteter finansieret af midler fra andre kilder, f.eks. andre offentlige institutioner, private og offentlige fonde samt EU. Denne finansiering af aktiviteter fra andre kilder end KU s finanslovskonto defineres som ekstern finansiering. KU er budget- og regnskabsmæssigt forpligtet til at kunne udskille den tilskudsfinansierede aktivitet, der udføres med indtægtsdækning fra disse eksterne finansieringskilder. I forretningsgangen kapitel 2 er det nærmere beskrevet, hvorledes KU via begrebet Virksomhedstype kategoriserer/adskiller indtægtsdækningen på de forskellige aktiviteter. Denne forretningsgang beskriver alene regelsæt og procedurer for aktiviteter, der udføres med indtægtsdækning under virksomhedstyperne: 30: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) (Finanslovens underkonto 90) 50: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) (Finanslovens underkonto 95) 60: Andre Tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) (Finanslovens underkonto 97) Virksomhedstype 40: Retsmedicinske undersøgelser er således ikke omfattet af nærværende forretningsgang, idet dette område har sin egen forretningsgang. I forretningsgangens kapitel 3, 4 og 5 er der for den enkelte virksomhedstype angivet de grundlæggende forudsætninger og betingelser der skal være opfyldte, for at der må udføres en aktivitet, samt særlige kendetegn der knytter sig til den pågældende virksomhedstype. Forretningsgangen er metodemæssigt opbygget med en hoveddel og en bilagsdel, jf. nedenstående Model 1: Metode for opbygning af forretningsgangen. Hoveddelen beskriver de overordnede regler, der er forbundet med forvaltning af eksternt finansierede projekter på KU, herunder eksterne og interne krav til forvaltningen, ansvars- og kompetenceforhold, krav til journalisering samt overhead. Endvidere beskrives hvilke handlinger, der er forbundet med den administrative og økonomiske forvaltning af et projekt fra ansøgningsfasen igangsættes, til projektet afsluttes fagligt og økonomisk. Samspillet mellem de enkelte administrative faser er skitseret i bilaget Projektcyklus på KU. Forretningsgangens kapitelopbygning afstedkommer visse gentagelser, men metoden betragtes som mere læsevenlig og giver en bedre forståelse af det enkelte kapitel. En fremadrettet løbende revision af forretningsgangen er samtidig enklere, når de enkelte kapitler er relativt adskilte. 4

5 Bilagsdelen uddyber hoveddelens oplysninger med mere konkrete procedurebeskrivelser, bl.a. for Indtægtsdækket Virksomhed, der gør bilagsdelen anvendelig som håndbog for såvel institutter, fakulteter som Fællesadministrationen. Bilag 1 er en oversigt over forretningsgangens bilag, mens bilag 2 er en definitionsoversigt, der forklarer de mest brugte begreber forbundet med forvaltningen af eksternt finansierede projekter, og som forhåbentlig kan bidrage til en bedre forståelse af forretningsgangen. Herudover er der ikke nogen fast bilagsnummerering, idet selve bilagsoversigten er kapitelopdelt og der henvises således til bilagets navn eller bilagsoversigt. Model 1: Metode for opbygning af forretningsgangen Forretningsgangen er omfattet af KU s gældende regnskabs- og økonomiinstrukser. Institutter og fakulteter kan inden for rammerne af denne forretningsgang udarbejde yderligere retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser. De supplerende retningslinjer mv. som udarbejdes på institut- og fakultetsniveauskal skal, grundet afvigelser i forhold til beskrivelserne i forretningsgangens hoveddel, godkendes af Koncern-økonomi og bliver efterfølgende optaget i forretningsgangens bilagsdel. 5

6 Kapitel 1: Formål og målgruppe 1.1 Formål I KU s portefølje af eksternt finansierede projekter er der repræsenteret mange forskellige typer af bevillingsgivere, store og små bevillingsbeløb samt forskellige krav til såvel den administrative som økonomiske forvaltning af disse. Formålet med denne forretningsgang er at skabe et regelsæt, der overordnet kan rumme disse forskellige afskygninger af projekter, således at disse administrativt bliver behandlet ensartet på KU, uanset hvor i organisationen de er forankret. Det overordnede formål med forretningsgangen er at sikre god økonomistyring, herunder: Understøttelse af KU s bestyrelse i deres funktion med bl.a. godkendelse af budgetter og regnskaber. Overholdelse af de lovmæssige krav der stilles til forvaltning af eksternt finansierede projekter. Ensartet administrativ behandling og fremgangsmåde på KU i forhold til f.eks. ansøgningsprocedure, godkendelsesprocedure for indgåelse af samarbejdsaftaler, kontrakter samt sikring af forskningsresultater og patenter. Ensartet økonomisk forvaltning af KU s projektportefølje således at KU er i stand til at efterkomme de interne rapporteringsbehov, der måtte forekomme på alle organisatoriske niveauer af såvel budget- som regnskabsmæssig karakter. At KU kan imødekomme de økonomiske og statistiske rapporteringskrav som KU s bevillingsgivere og andre eksterne interessenter stiller. At KU s portefølje af eksternt finansierede projekter til hver en tid afspejler en portefølje af igangværende projekter, som er optaget korrekt i KU s regnskab. At kendte og ensartede administrative og økonomiske procedurer minimerer det ressourcetræk, der er forbundet med den daglige forvaltning af projekter. 1.2 Målgruppen Forretningsgangen er tiltænkt som et brugerorienteret opslagsværk rettet mod medarbejdere på KU, der er direkte involveret i administrationen af eksternt finansierede projekter. Målgruppen er således i særlig grad bevillingshavere, økonomimedarbejdere og ledere på institutog fakultetsniveau samt medarbejdere i Fællesadministrationen. 6

7 Kapitel 2: Krav og rammer Kapitlet indeholder en kort beskrivelse af overordnede emner med relation til forvaltning af eksternt finansierede projekter. 2.1 Hjemmelgrundlag for udførelse af eksternt finansierede aktiviteter Af Finansministeriets gældende Budgetvejledning (bilagsoversigt) fremgår regelgrundlaget for udførelse af aktiviteter under: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) Lovhjemmel til at udføre aktiviteter under IV og TFV opnås på bevillingslov eller ved tilslutning fra Finansudvalget. Aktivitet under ATA kan efter godkendelse af Finansministeriet oprettes på forslag til lov om tillægsbevilling. Af Bekendtgørelse af lov om universiteter (Universitetsloven) (bilagsoversigt) fremgår det tillige, at universiteterne kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Koncern-økonomi varetager det administrative arbejde, der i finanslovssammenhæng er forbundet med forvaltningen af eksternt finansierede projekter på Københavns Universitet (KU). I forhold til budgetvejledningens bestemmelser er KU forpligtet til budget- og regnskabsmæssigt til at kunne adskille de tre ovennævnte tilskudsfinansierede aktiviteter fra hinanden. Samtidig skal disse aktiviteter og indtægtsdækningen af dem også kunne adskilles fra den finansiering KU modtager direkte via finansloven. Dette krav opfyldes ved, at KU i forbindelse med den budget- og regnskabsmæssige registrering benytter et selvstændigt tocifret segment i KU s kontostreng. Dette segment benævnes Virksomhedstype (VT) og er en kategorisering af aktiviteten og dermed indtægtsdækningen. Virksomhedstyperne der beskrives i denne forretningsgang er: VT30: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) VT50: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) VT60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) De midler KU modtager direkte på KU s finanslovskonto budget- og regnskabsføres på VT10: Almindelig Virksomhed, mens aktiviteter under den eksternt finansierede virksomhed budget- og regnskabsføres på de tre andre virksomhedstyper nævnt ovenfor. KU er i forhold til forvaltningen af eksternt finansierede projekter underlagt en række lovbestemmelser samt beslutninger truffet af KU s ledelse. Fællesadministrationen har ansvaret for at overvåge lov- og cirkulæreændringer for dette område og få dem indarbejdet i forretningsgange sammen med eventuelle andre ledelsesmæssige beslutninger. Det betyder samtidigt, at der i forhold til lov- og cirkulæreændringer kan være fortolkningsopgaver samt fortolkningsansvar for Fællesadministrationen. 7

8 2.2 Eksterne krav KU er i relation til forvaltningen af eksternt finansierede projekter underlagt en række lovmæssige bestemmelser mv. som har til formål at sikre en økonomisk korrekt afrapportering af KU s aktiviteter, herunder oplysninger til brug for statistiske formål. Udover at KU s regnskab skal indeholde detaljerede oplysninger om budget og forbrug på delelementer på såvel institut, fakultets- og universitetsniveau, skal regnskabet også forklare aktivitetsniveauet på udvalgte formål og målsætninger, herunder hvorvidt KU har nået målsætningerne i forhold til indgået resultatkontrakt. KU skal bl.a. kunne dokumentere sit samlede forbrug af henholdsvis statslige og ikke-statslige midler gennem regnskabsaflæggelse til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU). Derudover skal KU kunne aflægge retvisende regnskaber til mange forskellige eksterne bevillingsgivere i henhold til den enkelte bevillingsgivers regler herom. KU s regnskab revideres af Rigsrevisionen i henhold til lov om revision af offentlige regnskaber. KU har indgået en aftale med et privat revisionsfirma om den praktiske udførelse af revisionen. Revisionshandlingerne er opdelt i en løbende revision som udføres i løbet af regnskabsåret samt en statusrevision som udføres i forbindelse med afslutningen af det enkelte regnskabsår. Revisionen udføres efter internationalt anerkendte principper og den private revisor står efterfølgende til ansvar over for Rigsrevisionen, der foretager en kontrol af det arbejde, der er blevet udført. Revisionen af eksternt finansierede projekter sker bl.a. i henhold til ovennævnte budgetvejledning, i henhold til nærværende forretningsgang samt i henhold til fortolkninger af hvad Rigsrevisionen og den private revisor betragter som værende korrekt forvaltning af eksternt finansierede projekter. Revisors formål med revisionen er at få en begrundet overbevisning om, at KU s portefølje af eksternt finansierede projekter er optaget økonomisk korrekt i KU s samlede regnskab, samt at KU i øvrigt overholder de krav som forventeligt kan stilles til forvaltningen af netop denne type projekter. 2.3 Interne krav For at kunne drive KU optimalt på det økonomiske område har KU s ledelse behov for rettidig økonomisk information, der er både pålidelig og gennemsigtig. Dette er en grundlæggende forudsætning for både at kunne opfylde KU s egen ambition om god og effektiv økonomistyring, men også for at kunne opfylde omverdenens krav til KU om økonomisk rapportering af høj kvalitet. Pålidelig for at sikre at ledelsen træffer sine beslutninger på det korrekte grundlag, gennemsigtig for at ledelsen er i stand til at kunne gennemskue sammensætningen af den økonomiske information, og rettidig for at eventuelle faresignaler kan opdages i tide, så korrigerende handlinger kan iværksættes. For at sikre tilstedeværelsen af disse tre vitale forhold i styringen af KU er det nødvendigt at stille krav om ensartet økonomisk forvaltning og registrering på hele KU. Ellers vil der ikke på overordnet niveau være mulighed for at kunne aggregere/summere økonomiske data fra institut- og fakultetsniveau til et konsolideret universitetsniveau. Alle procedurer omkring budgetter, registrering af forbrug, rapportering og opfølgning foretages som udgangspunkt efter samme principper uanset om der tale om aktiviteter under KU s almindelige virksomhed (VT10) eller på eksternt finansierede projekter. De steder hvor proceduren fraviger, vil være nævnt særskilt. 8

9 2.4 Ansvars- og kompetenceforhold Ansvars- og kompetenceforhold ved forvaltning af eksternt finansierede projekter på KU fremgår bl.a. af rektorinstruksen og institutlederinstruksen. Af gældende Instruks for rektor på Københavns Universitet (bilagsoversigt) samt Institutlederinstruksen (bilagsoversigt) fremgår de overordnede regler for indgåelse af aftaler mv. vedr. eksternt finansierede projekter. Rektors godkendelsespligt er i praksis uddelegeret til dekaner og institutledere i forbindelse med indgåelse af aftaler om eksterne samarbejder. Af bilagsoversigten fremgår oversigter over rolle- og ansvarsfordelingen for sagsgangen og sagsbehandlingen forbundet med ansøgninger og indgåelsen af samarbejdsaftaler mv. Et bilag omhandler EU-projekter mens et andet bilag omhandler andre større ansøgninger end EU-ansøgninger. Det er her angivet hvilken rolle instituttet, fakultet, Fællesadministrationen samt KU s ledelse har. I daglig praksis er følgende gældende: Institutlederen skal godkende medarbejdernes aftaler om varetagelse af eksternt finansierede projekter, jf. institutlederinstruksen for KU. Det er i forbindelse hermed institutlederens ansvar at sikre at juridiske og økonomiske forhold er skriftligt afklaret, samt at dette er sket i forhold til gældende praksis på området, herunder at fakultet og/eller Fællesadministrationen har været inddraget i processen, såfremt der er krav herom. Denne opgave kan i praksis være uddelegeret fra institutlederen til en anden person, men det er institutlederens ansvar at denne bemyndigede person er bekendt med gældende praksis på området. Institutleders godkendelse af projektet er en tilkendegivelse om, at instituttet kan huse bevillingen og har bl.a. til hensigt at sikre, at instituttets øvrige ordinære opgaver kan varetages som planlagt under hensyn til de ressourcer, instituttet råder over. Institutlederens underskrift er samtidig en tilkendegivelse om, at denne er bekendt med den økonomiske risiko, der er forbundet med forvaltningen af projektet, herunder at instituttet skal dække et eventuelt underskud. Bevillingshaver disponerer som udgangspunkt over projektets indtægter og kan afholde udgifter i forhold til projektets budget under ansvar overfor institutlederen. Bevillingshaver er på KU s vegne ansvarlig overfor bevillingsgiver for overholdelse af bevillingen. Økonomifunktionen servicerer bevillingshaver i dette arbejde. Institutlederen skal altid orienteres, såfremt projektets økonomiske udvikling afviger fra det forudsatte. Institutlederen er ansvarlig for forvaltningen af instituttets samlede portefølje af eksternt finansierede projekter og står til ansvar herfor over for fakultetet. I forbindelse med afslutningen af hvert regnskabsår skal institutlederen afgive en Institutledererklæring (bilagsoversigt) til deres dekan. Fakultetsledelsen er ansvarlig for fakultetets samlede portefølje af eksternt finansierede projekter og skal i forbindelse med afslutningen af hvert regnskabsår afgive en Dekanerklæring (bilagsoversigt) til rektor. Ved afgivelse af denne erklæring bekræfter det enkelte fakultet, at de i forbindelse med forvaltningen af deres samlede portefølje af eksternt finansierede projekter dels har sikret sig, at denne er aktiv og fremtræder økonomisk retvisende i KU s samlede regnskab, og dels at der er taget stilling til eventuelle konstaterede eller forventede tab. 9

10 2.5 Journalisering KU er forpligtet til at journalisere materiale af relevans og betydning for KU s virksomhed. Eksternt finansierede projekter indgår i denne kategori, da såvel ansøgninger som endelige bevillinger og samarbejdsaftaler forpligter KU økonomisk. Ansvaret for journaliseringspligten er placeret hos institutlederen, der er ansvarlig for, at det fuldstændige materiale er til stede og tilgængeligt. Vær opmærksom på at eventuel korrespondance direkte mellem bevillingsgiver og bevillingshaver også bliver journaliseret på sagen. Formålet med journalisering af væsentlige dokumenter er bl.a. at KU er i stand til at dokumentere økonomiske og eventuelle juridiske rettigheder i en given sag, herunder at kunne efterkomme ønsker om aktindsigt fra eksterne interessenter, hvor alt materiale for et eller flere projekter ønskes forelagt. Koncern-økonomi anbefaler, at ansøgninger i første omgang bliver journaliseret på samme sag. Når der kommer en positiv tilkendegivelse på den enkelte ansøgning oprettes en selvstændig journalsag alene for det pågældende projekt, hvortil ansøgningsdokumentet flyttes over. Ved større ansøgninger, hvor der forefindes meget materiale i forskellige versioner, kan der med fordel oprettes en selvstændig sag allerede på ansøgningstidspunktet. Af bilaget Journaliseringspraksis for eksternt finansierede projekter på KU fremgår hvilke dokumenter, der normalt skal forefindes i en journalsag for et eksternt finansieret projekt på KU. 10

11 Kapitel 3: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) Indtægtsdækket virksomhed (IV) er typisk kommercielle forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver eller faglig rådgivning inden for Københavns Universitets (KU) forskningsstrategi. Projekter hvor der er tale om en ren erhvervsmæssig udnyttelse af eksisterende ekspertise, og der ikke tilføres ny viden er altid af typen IV. IV-aktiviteten finansieres altid fuldt ud af rekvirenten. Budget- og regnskabsmæssig aktivitet for denne aktivitetstype registreres i KU s økonomisystem med angivelse af virksomhedstype (VT) 30 i kontostrengen. 3.1 Forudsætninger og betingelser for udførelse af aktivitet Aktivitetsområderne skal være naturlige udløbere af KU s almindelige virksomhed. Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser. KU skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med indtægtsdækning, fra KU s øvrige opgaver KU skal fastsætte prisen på den enkelte vare og ydelse således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at alle omkostninger forbundet med aktiviteten dækkes. Under de enkelte fakulteter kan der forekommer særlige områder, hvor andre end ovennævnte eksempler på aktivitet udføres i henhold til reglerne for IV, f.eks. patientbehandling eller apotekets salg af medicin mv. 3.2 Særlige kendetegn for IV I forhold til virksomhedstyperne 50: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) samt 60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) er der bl.a. følgende særlige forhold: Det kan ved indgåelse af skriftlig aftale med rekvirenten fastlægges, at offentliggørelsen af forskningsresultaterne udskydes eller ikke foretages. Det kan ved indgåelse af skriftlig aftale med rekvirenten fastlægges, at denne erhverver sig rettigheder til kommerciel udnyttelse af eventuelle resultater. Ved rekvireret forskning, hvor en virksomhed ønsker en konkret forskningsmæssig opgave løst, skal der foreligge en skriftlig aftale, der bl.a. regulerer ovennævnte rettigheder. Der må ikke ske medfinansiering fra KU s almindelige virksomhed. Alle udgifter skal henføres til IV-projektet, dvs. fuld omkostningsdækning. KU kan ved misligholdelse af en kontrakt pådrage sig et kontraktretsligt erstatningsansvar. IV-projektet skal derfor altid være omfattet af forsikring for produktansvar og professionelt ansvar. Denne forsikring er tegnet og betalt af Koncern-økonomi. Hvor aktiviteten ikke tilfører forskeren/instituttet nogen ny viden, men blot består i en rent erhvervsmæssig udnyttelse af KU s eksisterende ekspertise eller udstyr, vil der i alle tilfælde være tale om virksomhedstypen IV. 3.3 Andre forhold vedrørende IV Det akkumulerede resultat må ikke være negativt fire år i træk. Over- eller underskud inden for et finansår kan således videreføres til et senere år. Det akkumulerede resultat er en sum af 11

12 den økonomiske status på alle IV-projekter på KU og sandsynliggørelsen af, om KU overholder ovennævnte betingelse udføres af Koncern-økonomi. Det betyder samtidigt at den økonomiske status på det enkelte projekt har betydning for, hvorvidt KU er i stand til at overholde betingelsen. Jf. Finansministeriets budgetvejledning (bilagsoversigt) skal overskud/fortjeneste overflyttes til VT10: Almindelig Virksomhed, hvor det kan forbruges. Det vil i praksis sige, at selve IVprojektet ikke skal udvise noget stort økonomisk overskud, idet fortjenesten skal opkræves som overhead på projektet og overføres til forbrug på VT10. Et overskud på et IV-projekt kan således være en indikation af, at projektet enten ikke er blevet belastet med det korrekte overhead, eller at alle omkostninger med relation til IV-aktiviteten endnu ikke er flyttet over på IV-projektet. Det er vigtigt, at alle omkostninger i forbindelse med udførelsen af IVaktiviteten løbende belastes IV-projektet, idet KU ellers ikke opfylder betingelsen om fuld omkostningsdækning, samtidig med at KU kan få kritik for, at der er anvendt finanslovmidler til dækning af udgifter forbundet med IV-aktivitet. Belastning af overhead på IV-projekter er en manuel proces og sker i henhold til indgået aftale/kontrakt eller gældende budget for aktiviteten. Jf. ovenstående punkt 3.2: Særlige kendetegn for IV punkttegn 3, skal der ved rekvireret forskning foreligge en skriftlig aftale. Såfremt der anvendes en standard IV-aftale, som fås ved henvendelse til KU s Forsknings- & Innovation (F&I) og det sikres, at der opkræves overhead som fastlagt i standardaftalen, vil yderligere forelæggelse for F&I ikke være nødvendig. Reglerne for udførelse af IV adskiller sig på en del områder i forhold til VT 50: TFV og VT60: ATA. En mere udførlig beskrivelse af de gældende regler for udførelse af indtægtsdækket virksomhed på KU fremgår af bilaget Retningslinjer for udførelse af Indtægtsdækket Virksomhed. Denne vejledning omhandler reglerne for bl.a. budgettering, disponering, herunder personaleressourcer, prisfastsættelse, omkostningsberegning, herunder overheadsatser samt øvrige forhold man skal være særlig opmærksom på. Såfremt der undervejs i projektforløbet gøres en ny opfindelse, som rekvirenten ikke har erhvervet retten til i henhold til aftalen, skal opfindelsen anmeldes til F&I. Formular til anmeldelse af opfindelse findes på F&I s hjemmeside ligesom der her kan indhentes yderligere information og vejledning vedrørende patentering og kommercialisering. Institutter og fakulteter kan kontakte Regnskabssektionen i Koncern-økonomi med henblik på korrekt kategorisering af VT. 3.4 Moms vedr. IV Der henvises til selvstændigt bilag vedrørende momsregler for eksternt finansierede projekter på KU. 12

13 Kapitel 4: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) Af Finansministeriets budgetvejledning (bilagsoversigt) fremgår følgende eksempler på indtægter: Private gaver og tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler samt offentlige fonds- og programmidler mv. Hertil kommer en betydelig omsætning på projekter finansieret af EU. Budget- og regnskabsmæssig aktivitet for denne aktivitetstype registreres i Københavns Universitets (KU) økonomisystem med angivelse af virksomhedstype (VT) 50 i kontostrengen. Nedenfor er angivet en definition på de fire ovennævnte finansieringskilder/samarbejdsformer. Private gaver og tilskud defineres som midler fra privatpersoner, private virksomheder, selvejende institutioner hvis kapitalgrundlag ikke hidrører fra staten, organisationer samt ikkestatslige fonde og legater. Omfatter tillige legater, der er oprettet for private tilskudsmidler, men som bestyres af KU. Vær opmærksom på donationer, dvs. midler hvor der hverken er krav til formålet for anvendelsen eller efterfølgende krav om faglig eller økonomiske rapportering. Disse donationer indtægtsføres direkte på VT10: Almindelig Virksomhed. Samarbejdsaftaler defineres som aftaler indgået mellem KU og offentlige institutioner og/eller private virksomheder, hvor begge parter skyder ressourcer ind i projektet. Den eksterne parts bidrag skal ikke betragtes som en betaling for en egentlig ydelse/produkt, men som et tilskud til aktiviteten. Offentlige fonds- og programmidler defineres som offentlige midler, f.eks. forskningsrådsmidler, der normalt tildeles efter ansøgning, dvs. i konkurrence med andre institutioner. EU-forskningskontrakter defineres som forskningsaftaler direkte mellem EU-kommissionen og KU. Såfremt KU er partner tillige mellem koordinator og KU. 4.1 Forudsætninger og betingelser for udførelse af aktivitet Aktivitetsområderne skal være naturlige udløbere af KU s almindelige virksomhed. Emner skal således falde inden for det pågældende instituts normale virke. Aktiviteten skal karakteriseres som værende ikke-kommerciel for KU. Har aktiviteten et for KU kommercielt tilsnit udføres den som VT30: Indtægtsdækket Virksomhed (IV). 4.2 Særlige kendetegn for TFV I forhold til VT30: IV samt VT60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) er der bl.a. følgende særlige forhold: Når forskningen finansieres helt eller delvist af offentlige midler, er der pligt til at offentliggøre forskningsresultaterne. KU kan i henhold til Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Forskerpatentloven) (bilagsoversigt) vælge at overtage ejendomsretten, herunder retten til at patentere og kommercialisere, til en opfindelse gjort af en ansat forsker. Sådanne opfindelser skal anmeldes skriftligt til KU s Forsknings- & Innovation (F&I) som angivet i nedenstående afsnit 4.3: Andre forhold vedrørende TFV. Rekvirenten/samarbejdspartneren overtager trods sin medfinansiering ingen rettigheder 13

14 til kommerciel udnyttelse af forskningsresultaterne, men kan eventuelt ved forudgående aftale med F&I helt eller delvist erhverve sig retten til kommercialisering af de opfindelser, der fremkommer i projektet, dvs. licensrettigheder. Medfinansiering fra KU s almindelige virksomhed kan kun ske såfremt KU selv har en forskningsmæssig interesse i projektet. Hvis tilskuddet er bevilget fra statslige fonds- eller programmidler, hvor det ved lov er forudsat at tilskuddet skal dække hele projektudgiften, må der ikke ske medfinansiering. Projekter der delvist bliver finansieret af KU s almindelige virksomhed (dvs. at der er forudsat medfinansiering) kan iværksættes inden for rammerne af den almindelige bevillingsdel, inden der foreligger et juridisk bindende tilsagn om støtte fra den eksterne part. Eventuelle tab som følge af at den eksterne finansiering udebliver dækkes af instituttet under VT10 Almindelig Virksomhed. Modydelse til bevillingsgiver består normalt kun i faglig og økonomisk rapportering. KU og eventuel samarbejdspartner er ikke erstatningspligtige overfor hinanden, såfremt projektet eksempelvis ikke fører til det ønskede resultat. 4.3 Andre forhold vedrørende TFV Som udgangspunkt må der først afholdes udgifter på projektet, når der foreligger et bindende juridisk tilsagn om støtte, f.eks. bevillingsskrivelse, kontrakt eller samarbejdsaftale. Eneste undtagelse er angivet under kapitel 4.2: Særlige kendetegn for TFV, punkttegn 4. Ifølge universitetsloven er kompetencen til ansættelse af personale på KU placeret hos rektor. Rektors uddelegering af denne kompetence fremgår af den gældende delegationsskrivelse (bilagsoversigt). Ved ansættelse af eksternt finansieret personale til forskningsprojekter mv. indstiller de enkelte bevillingshavere deres ansættelsesønsker til institutlederen. Ansættelse foretages med hjælp fra eventuelle decentrale Personaleenheder eller KU s centrale Personalesektion, mens aflønningen af personalet sker via Lønsektionen i Koncern-økonomi. Såfremt der undervejs i projektforløbet gøres en ny opfindelse, skal denne anmeldes til F&I. Formular til anmeldelse af opfindelse findes på F&I s hjemmeside ligesom der her kan indhentes yderligere information og vejledning vedrørende patentering og kommercialisering. I forhold til Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Forskerpatentloven) skal opmærksomheden henledes på, at KU som institution skal reagere inden for en frist på 2 måneder fra modtagelse af forskerens skriftlige anmeldelse. Ellers har KU ikke mulighed for efterfølgende at erhverve sig ejendomsretten, idet den da tilfalder forskeren. Endvidere skal man være opmærksom på at loven ikke gælder i Grønland og på Færøerne. For yderligere information omkring reglerne for anvendelse og hjemmel, disponeringsregler, budget og regnskab mv. henvises til Finansministeriets budgetvejledning (bilagsoversigt). Institutter og fakulteter kan kontakte Regnskabssektionen i Koncern-økonomi med henblik på korrekt kategorisering af VT. 4.4 Moms vedr. TFV Der henvises til selvstændigt bilag vedrørende momsregler for eksternt finansierede projekter på KU. 14

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vejledning i lukning af projekter i ØSS

Vejledning i lukning af projekter i ØSS Vejledning i lukning af projekter i ØSS PROJEKTØKONOMI Version 1.2 P R O J E K T Ø K O N O M I J A N U A R 2 0 1 5 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 06.09.2013 1.1 10.10.2013 Håndtering af overhead

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere