KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER Tiltrådt af Ledelsesteam den 17. marts 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL MÅLGRUPPEN... 6 KAPITEL 2: KRAV OG RAMMER HJEMMELGRUNDLAG FOR UDFØRELSE AF EKSTERNT FINANSIEREDE AKTIVITETER EKSTERNE KRAV INTERNE KRAV ANSVARS- OG KOMPETENCEFORHOLD JOURNALISERING KAPITEL 3: INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IV) FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF AKTIVITET SÆRLIGE KENDETEGN FOR IV ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE IV MOMS VEDR. IV KAPITEL 4: TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (TFV) FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF AKTIVITET SÆRLIGE KENDETEGN FOR TFV ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE TFV MOMS VEDR. TFV KAPITEL 5: ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER (ATA) FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF AKTIVITET SÆRLIGE KENDETEGN FOR ATA ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE ATA MOMS VEDR. ATA KAPITEL 6: OVERHEAD INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IV)(VT30) TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (TFV)(VT50) ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER (ATA)(VT60) DISPONERING OVER OPTJENT OVERHEAD KAPITEL 7: ANSØGNING OM EKSTERNE MIDLER HVEM KAN ANSØGE OM EKSTERNE MIDLER PÅ KU?

3 7.2 HVEM UDARBEJDER ANSØGNING? ANSØGNINGENS ØKONOMISKE DEL UDKAST TIL BUDGET SÆRLIGT VEDRØRENDE LØNBUDGETTERING SÆRLIGT VEDR. OVERHEADBUDGETTERING INSTITUTLEDERS GODKENDELSE AF ANSØGNING FAKULTETETS GODKENDELSE AF ANSØGNINGER REKTORS GODKENDELSE AF ANSØGNINGER EVENTUEL REVIDERING AF TOTALBUDGET EVENTUEL KONTRAKTFORHANDLINGSFASE, GODKENDELSE AF KONTRAKT OG SAMARBEJDSAFTALE SÆRLIGT VEDR. KONTRAKTFORHANDLING FOR EU-ANSØGNINGER PROJEKTETS BETALINGSPROFIL JOURNALISERING AF ANSØGNINGSMATERIALE KAPITEL 8: IGANGSÆTNING AF PROJEKTER BEVILLINGSGIVERS SÆRLIGE KRAV SÆRLIGE GODKENDELSESPROCEDURER FAKULTETETS GODKENDELSE REKTORS GODKENDELSE OPRETTELSE AF PROJEKTNUMMER ORIENTERING AF FAKULTET OMKRING IGANGSÆTTELSE AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER KAPITEL 9: DAGLIG PROJEKTFORVALTNING BETALINGSPROFILER BUDGETTERING AF PROJEKTET I ØKONOMISYSTEMET LØBENDE REGISTRERINGER OPDATERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PROJEKTETS STAMDATA PERIODEVIS BUDGET OG OPFØLGNING MÅNEDSOPFØLGNING PÅ INSTITUTTET KVARTALSOPFØLGNING PÅ INSTITUTTET SAMT INSTITUTLEDERERKLÆRING KVARTALSOPFØLGNING PÅ FAKULTETERNE SAMT DEKANERKLÆRING REGNSKABSSEKTIONENS (KONCERN-ØKONOMI) OPFØLGNINGSFORPLIGTELSER REGNSKAB TIL BEVILLINGSGIVER HVEM ER BEMYNDIGET TIL AT GODKENDE REVISIONSPÅTEGNINGER AF REGNSKABER FLYTNING AF PROJEKTER MELLEM INSTITUTTER PÅ KU MV KAPITEL 10: ØKONOMISK AFSLUTNING AF PROJEKTER PROJEKTER MED OVERSKUD PROJEKTER MED UNDERSKUD PROJEKTER MED ANLÆGSAKTIVER

4 Forord Nærværende forretningsgang er en beskrivelse af de regler, ledelsen for Københavns Universitet (KU) har besluttet skal være gældende for den administrative og økonomiske forvaltning af eksternt finansierede projekter på KU. Forretningsgangen er gældende fra 1. marts 2010 og erstatter den tidligere forretningsgang for eksternt finansierede projekter af 27. april 2007 med tilhørende bilag. Forretningsgangen og bilag er tilgængelige på KU s hjemmeside (www.ku.dk) På KU skelnes der overordnet mellem aktiviteter finansieret af midler som KU modtager direkte på finanslovens underkonto 10 ( ) og aktiviteter finansieret af midler fra andre kilder, f.eks. andre offentlige institutioner, private og offentlige fonde samt EU. Denne finansiering af aktiviteter fra andre kilder end KU s finanslovskonto defineres som ekstern finansiering. KU er budget- og regnskabsmæssigt forpligtet til at kunne udskille den tilskudsfinansierede aktivitet, der udføres med indtægtsdækning fra disse eksterne finansieringskilder. I forretningsgangen kapitel 2 er det nærmere beskrevet, hvorledes KU via begrebet Virksomhedstype kategoriserer/adskiller indtægtsdækningen på de forskellige aktiviteter. Denne forretningsgang beskriver alene regelsæt og procedurer for aktiviteter, der udføres med indtægtsdækning under virksomhedstyperne: 30: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) (Finanslovens underkonto 90) 50: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) (Finanslovens underkonto 95) 60: Andre Tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) (Finanslovens underkonto 97) Virksomhedstype 40: Retsmedicinske undersøgelser er således ikke omfattet af nærværende forretningsgang, idet dette område har sin egen forretningsgang. I forretningsgangens kapitel 3, 4 og 5 er der for den enkelte virksomhedstype angivet de grundlæggende forudsætninger og betingelser der skal være opfyldte, for at der må udføres en aktivitet, samt særlige kendetegn der knytter sig til den pågældende virksomhedstype. Forretningsgangen er metodemæssigt opbygget med en hoveddel og en bilagsdel, jf. nedenstående Model 1: Metode for opbygning af forretningsgangen. Hoveddelen beskriver de overordnede regler, der er forbundet med forvaltning af eksternt finansierede projekter på KU, herunder eksterne og interne krav til forvaltningen, ansvars- og kompetenceforhold, krav til journalisering samt overhead. Endvidere beskrives hvilke handlinger, der er forbundet med den administrative og økonomiske forvaltning af et projekt fra ansøgningsfasen igangsættes, til projektet afsluttes fagligt og økonomisk. Samspillet mellem de enkelte administrative faser er skitseret i bilaget Projektcyklus på KU. Forretningsgangens kapitelopbygning afstedkommer visse gentagelser, men metoden betragtes som mere læsevenlig og giver en bedre forståelse af det enkelte kapitel. En fremadrettet løbende revision af forretningsgangen er samtidig enklere, når de enkelte kapitler er relativt adskilte. 4

5 Bilagsdelen uddyber hoveddelens oplysninger med mere konkrete procedurebeskrivelser, bl.a. for Indtægtsdækket Virksomhed, der gør bilagsdelen anvendelig som håndbog for såvel institutter, fakulteter som Fællesadministrationen. Bilag 1 er en oversigt over forretningsgangens bilag, mens bilag 2 er en definitionsoversigt, der forklarer de mest brugte begreber forbundet med forvaltningen af eksternt finansierede projekter, og som forhåbentlig kan bidrage til en bedre forståelse af forretningsgangen. Herudover er der ikke nogen fast bilagsnummerering, idet selve bilagsoversigten er kapitelopdelt og der henvises således til bilagets navn eller bilagsoversigt. Model 1: Metode for opbygning af forretningsgangen Forretningsgangen er omfattet af KU s gældende regnskabs- og økonomiinstrukser. Institutter og fakulteter kan inden for rammerne af denne forretningsgang udarbejde yderligere retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser. De supplerende retningslinjer mv. som udarbejdes på institut- og fakultetsniveauskal skal, grundet afvigelser i forhold til beskrivelserne i forretningsgangens hoveddel, godkendes af Koncern-økonomi og bliver efterfølgende optaget i forretningsgangens bilagsdel. 5

6 Kapitel 1: Formål og målgruppe 1.1 Formål I KU s portefølje af eksternt finansierede projekter er der repræsenteret mange forskellige typer af bevillingsgivere, store og små bevillingsbeløb samt forskellige krav til såvel den administrative som økonomiske forvaltning af disse. Formålet med denne forretningsgang er at skabe et regelsæt, der overordnet kan rumme disse forskellige afskygninger af projekter, således at disse administrativt bliver behandlet ensartet på KU, uanset hvor i organisationen de er forankret. Det overordnede formål med forretningsgangen er at sikre god økonomistyring, herunder: Understøttelse af KU s bestyrelse i deres funktion med bl.a. godkendelse af budgetter og regnskaber. Overholdelse af de lovmæssige krav der stilles til forvaltning af eksternt finansierede projekter. Ensartet administrativ behandling og fremgangsmåde på KU i forhold til f.eks. ansøgningsprocedure, godkendelsesprocedure for indgåelse af samarbejdsaftaler, kontrakter samt sikring af forskningsresultater og patenter. Ensartet økonomisk forvaltning af KU s projektportefølje således at KU er i stand til at efterkomme de interne rapporteringsbehov, der måtte forekomme på alle organisatoriske niveauer af såvel budget- som regnskabsmæssig karakter. At KU kan imødekomme de økonomiske og statistiske rapporteringskrav som KU s bevillingsgivere og andre eksterne interessenter stiller. At KU s portefølje af eksternt finansierede projekter til hver en tid afspejler en portefølje af igangværende projekter, som er optaget korrekt i KU s regnskab. At kendte og ensartede administrative og økonomiske procedurer minimerer det ressourcetræk, der er forbundet med den daglige forvaltning af projekter. 1.2 Målgruppen Forretningsgangen er tiltænkt som et brugerorienteret opslagsværk rettet mod medarbejdere på KU, der er direkte involveret i administrationen af eksternt finansierede projekter. Målgruppen er således i særlig grad bevillingshavere, økonomimedarbejdere og ledere på institutog fakultetsniveau samt medarbejdere i Fællesadministrationen. 6

7 Kapitel 2: Krav og rammer Kapitlet indeholder en kort beskrivelse af overordnede emner med relation til forvaltning af eksternt finansierede projekter. 2.1 Hjemmelgrundlag for udførelse af eksternt finansierede aktiviteter Af Finansministeriets gældende Budgetvejledning (bilagsoversigt) fremgår regelgrundlaget for udførelse af aktiviteter under: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) Lovhjemmel til at udføre aktiviteter under IV og TFV opnås på bevillingslov eller ved tilslutning fra Finansudvalget. Aktivitet under ATA kan efter godkendelse af Finansministeriet oprettes på forslag til lov om tillægsbevilling. Af Bekendtgørelse af lov om universiteter (Universitetsloven) (bilagsoversigt) fremgår det tillige, at universiteterne kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Koncern-økonomi varetager det administrative arbejde, der i finanslovssammenhæng er forbundet med forvaltningen af eksternt finansierede projekter på Københavns Universitet (KU). I forhold til budgetvejledningens bestemmelser er KU forpligtet til budget- og regnskabsmæssigt til at kunne adskille de tre ovennævnte tilskudsfinansierede aktiviteter fra hinanden. Samtidig skal disse aktiviteter og indtægtsdækningen af dem også kunne adskilles fra den finansiering KU modtager direkte via finansloven. Dette krav opfyldes ved, at KU i forbindelse med den budget- og regnskabsmæssige registrering benytter et selvstændigt tocifret segment i KU s kontostreng. Dette segment benævnes Virksomhedstype (VT) og er en kategorisering af aktiviteten og dermed indtægtsdækningen. Virksomhedstyperne der beskrives i denne forretningsgang er: VT30: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) VT50: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) VT60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) De midler KU modtager direkte på KU s finanslovskonto budget- og regnskabsføres på VT10: Almindelig Virksomhed, mens aktiviteter under den eksternt finansierede virksomhed budget- og regnskabsføres på de tre andre virksomhedstyper nævnt ovenfor. KU er i forhold til forvaltningen af eksternt finansierede projekter underlagt en række lovbestemmelser samt beslutninger truffet af KU s ledelse. Fællesadministrationen har ansvaret for at overvåge lov- og cirkulæreændringer for dette område og få dem indarbejdet i forretningsgange sammen med eventuelle andre ledelsesmæssige beslutninger. Det betyder samtidigt, at der i forhold til lov- og cirkulæreændringer kan være fortolkningsopgaver samt fortolkningsansvar for Fællesadministrationen. 7

8 2.2 Eksterne krav KU er i relation til forvaltningen af eksternt finansierede projekter underlagt en række lovmæssige bestemmelser mv. som har til formål at sikre en økonomisk korrekt afrapportering af KU s aktiviteter, herunder oplysninger til brug for statistiske formål. Udover at KU s regnskab skal indeholde detaljerede oplysninger om budget og forbrug på delelementer på såvel institut, fakultets- og universitetsniveau, skal regnskabet også forklare aktivitetsniveauet på udvalgte formål og målsætninger, herunder hvorvidt KU har nået målsætningerne i forhold til indgået resultatkontrakt. KU skal bl.a. kunne dokumentere sit samlede forbrug af henholdsvis statslige og ikke-statslige midler gennem regnskabsaflæggelse til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU). Derudover skal KU kunne aflægge retvisende regnskaber til mange forskellige eksterne bevillingsgivere i henhold til den enkelte bevillingsgivers regler herom. KU s regnskab revideres af Rigsrevisionen i henhold til lov om revision af offentlige regnskaber. KU har indgået en aftale med et privat revisionsfirma om den praktiske udførelse af revisionen. Revisionshandlingerne er opdelt i en løbende revision som udføres i løbet af regnskabsåret samt en statusrevision som udføres i forbindelse med afslutningen af det enkelte regnskabsår. Revisionen udføres efter internationalt anerkendte principper og den private revisor står efterfølgende til ansvar over for Rigsrevisionen, der foretager en kontrol af det arbejde, der er blevet udført. Revisionen af eksternt finansierede projekter sker bl.a. i henhold til ovennævnte budgetvejledning, i henhold til nærværende forretningsgang samt i henhold til fortolkninger af hvad Rigsrevisionen og den private revisor betragter som værende korrekt forvaltning af eksternt finansierede projekter. Revisors formål med revisionen er at få en begrundet overbevisning om, at KU s portefølje af eksternt finansierede projekter er optaget økonomisk korrekt i KU s samlede regnskab, samt at KU i øvrigt overholder de krav som forventeligt kan stilles til forvaltningen af netop denne type projekter. 2.3 Interne krav For at kunne drive KU optimalt på det økonomiske område har KU s ledelse behov for rettidig økonomisk information, der er både pålidelig og gennemsigtig. Dette er en grundlæggende forudsætning for både at kunne opfylde KU s egen ambition om god og effektiv økonomistyring, men også for at kunne opfylde omverdenens krav til KU om økonomisk rapportering af høj kvalitet. Pålidelig for at sikre at ledelsen træffer sine beslutninger på det korrekte grundlag, gennemsigtig for at ledelsen er i stand til at kunne gennemskue sammensætningen af den økonomiske information, og rettidig for at eventuelle faresignaler kan opdages i tide, så korrigerende handlinger kan iværksættes. For at sikre tilstedeværelsen af disse tre vitale forhold i styringen af KU er det nødvendigt at stille krav om ensartet økonomisk forvaltning og registrering på hele KU. Ellers vil der ikke på overordnet niveau være mulighed for at kunne aggregere/summere økonomiske data fra institut- og fakultetsniveau til et konsolideret universitetsniveau. Alle procedurer omkring budgetter, registrering af forbrug, rapportering og opfølgning foretages som udgangspunkt efter samme principper uanset om der tale om aktiviteter under KU s almindelige virksomhed (VT10) eller på eksternt finansierede projekter. De steder hvor proceduren fraviger, vil være nævnt særskilt. 8

9 2.4 Ansvars- og kompetenceforhold Ansvars- og kompetenceforhold ved forvaltning af eksternt finansierede projekter på KU fremgår bl.a. af rektorinstruksen og institutlederinstruksen. Af gældende Instruks for rektor på Københavns Universitet (bilagsoversigt) samt Institutlederinstruksen (bilagsoversigt) fremgår de overordnede regler for indgåelse af aftaler mv. vedr. eksternt finansierede projekter. Rektors godkendelsespligt er i praksis uddelegeret til dekaner og institutledere i forbindelse med indgåelse af aftaler om eksterne samarbejder. Af bilagsoversigten fremgår oversigter over rolle- og ansvarsfordelingen for sagsgangen og sagsbehandlingen forbundet med ansøgninger og indgåelsen af samarbejdsaftaler mv. Et bilag omhandler EU-projekter mens et andet bilag omhandler andre større ansøgninger end EU-ansøgninger. Det er her angivet hvilken rolle instituttet, fakultet, Fællesadministrationen samt KU s ledelse har. I daglig praksis er følgende gældende: Institutlederen skal godkende medarbejdernes aftaler om varetagelse af eksternt finansierede projekter, jf. institutlederinstruksen for KU. Det er i forbindelse hermed institutlederens ansvar at sikre at juridiske og økonomiske forhold er skriftligt afklaret, samt at dette er sket i forhold til gældende praksis på området, herunder at fakultet og/eller Fællesadministrationen har været inddraget i processen, såfremt der er krav herom. Denne opgave kan i praksis være uddelegeret fra institutlederen til en anden person, men det er institutlederens ansvar at denne bemyndigede person er bekendt med gældende praksis på området. Institutleders godkendelse af projektet er en tilkendegivelse om, at instituttet kan huse bevillingen og har bl.a. til hensigt at sikre, at instituttets øvrige ordinære opgaver kan varetages som planlagt under hensyn til de ressourcer, instituttet råder over. Institutlederens underskrift er samtidig en tilkendegivelse om, at denne er bekendt med den økonomiske risiko, der er forbundet med forvaltningen af projektet, herunder at instituttet skal dække et eventuelt underskud. Bevillingshaver disponerer som udgangspunkt over projektets indtægter og kan afholde udgifter i forhold til projektets budget under ansvar overfor institutlederen. Bevillingshaver er på KU s vegne ansvarlig overfor bevillingsgiver for overholdelse af bevillingen. Økonomifunktionen servicerer bevillingshaver i dette arbejde. Institutlederen skal altid orienteres, såfremt projektets økonomiske udvikling afviger fra det forudsatte. Institutlederen er ansvarlig for forvaltningen af instituttets samlede portefølje af eksternt finansierede projekter og står til ansvar herfor over for fakultetet. I forbindelse med afslutningen af hvert regnskabsår skal institutlederen afgive en Institutledererklæring (bilagsoversigt) til deres dekan. Fakultetsledelsen er ansvarlig for fakultetets samlede portefølje af eksternt finansierede projekter og skal i forbindelse med afslutningen af hvert regnskabsår afgive en Dekanerklæring (bilagsoversigt) til rektor. Ved afgivelse af denne erklæring bekræfter det enkelte fakultet, at de i forbindelse med forvaltningen af deres samlede portefølje af eksternt finansierede projekter dels har sikret sig, at denne er aktiv og fremtræder økonomisk retvisende i KU s samlede regnskab, og dels at der er taget stilling til eventuelle konstaterede eller forventede tab. 9

10 2.5 Journalisering KU er forpligtet til at journalisere materiale af relevans og betydning for KU s virksomhed. Eksternt finansierede projekter indgår i denne kategori, da såvel ansøgninger som endelige bevillinger og samarbejdsaftaler forpligter KU økonomisk. Ansvaret for journaliseringspligten er placeret hos institutlederen, der er ansvarlig for, at det fuldstændige materiale er til stede og tilgængeligt. Vær opmærksom på at eventuel korrespondance direkte mellem bevillingsgiver og bevillingshaver også bliver journaliseret på sagen. Formålet med journalisering af væsentlige dokumenter er bl.a. at KU er i stand til at dokumentere økonomiske og eventuelle juridiske rettigheder i en given sag, herunder at kunne efterkomme ønsker om aktindsigt fra eksterne interessenter, hvor alt materiale for et eller flere projekter ønskes forelagt. Koncern-økonomi anbefaler, at ansøgninger i første omgang bliver journaliseret på samme sag. Når der kommer en positiv tilkendegivelse på den enkelte ansøgning oprettes en selvstændig journalsag alene for det pågældende projekt, hvortil ansøgningsdokumentet flyttes over. Ved større ansøgninger, hvor der forefindes meget materiale i forskellige versioner, kan der med fordel oprettes en selvstændig sag allerede på ansøgningstidspunktet. Af bilaget Journaliseringspraksis for eksternt finansierede projekter på KU fremgår hvilke dokumenter, der normalt skal forefindes i en journalsag for et eksternt finansieret projekt på KU. 10

11 Kapitel 3: Indtægtsdækket Virksomhed (IV) Indtægtsdækket virksomhed (IV) er typisk kommercielle forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver eller faglig rådgivning inden for Københavns Universitets (KU) forskningsstrategi. Projekter hvor der er tale om en ren erhvervsmæssig udnyttelse af eksisterende ekspertise, og der ikke tilføres ny viden er altid af typen IV. IV-aktiviteten finansieres altid fuldt ud af rekvirenten. Budget- og regnskabsmæssig aktivitet for denne aktivitetstype registreres i KU s økonomisystem med angivelse af virksomhedstype (VT) 30 i kontostrengen. 3.1 Forudsætninger og betingelser for udførelse af aktivitet Aktivitetsområderne skal være naturlige udløbere af KU s almindelige virksomhed. Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser. KU skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med indtægtsdækning, fra KU s øvrige opgaver KU skal fastsætte prisen på den enkelte vare og ydelse således, at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at alle omkostninger forbundet med aktiviteten dækkes. Under de enkelte fakulteter kan der forekommer særlige områder, hvor andre end ovennævnte eksempler på aktivitet udføres i henhold til reglerne for IV, f.eks. patientbehandling eller apotekets salg af medicin mv. 3.2 Særlige kendetegn for IV I forhold til virksomhedstyperne 50: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) samt 60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) er der bl.a. følgende særlige forhold: Det kan ved indgåelse af skriftlig aftale med rekvirenten fastlægges, at offentliggørelsen af forskningsresultaterne udskydes eller ikke foretages. Det kan ved indgåelse af skriftlig aftale med rekvirenten fastlægges, at denne erhverver sig rettigheder til kommerciel udnyttelse af eventuelle resultater. Ved rekvireret forskning, hvor en virksomhed ønsker en konkret forskningsmæssig opgave løst, skal der foreligge en skriftlig aftale, der bl.a. regulerer ovennævnte rettigheder. Der må ikke ske medfinansiering fra KU s almindelige virksomhed. Alle udgifter skal henføres til IV-projektet, dvs. fuld omkostningsdækning. KU kan ved misligholdelse af en kontrakt pådrage sig et kontraktretsligt erstatningsansvar. IV-projektet skal derfor altid være omfattet af forsikring for produktansvar og professionelt ansvar. Denne forsikring er tegnet og betalt af Koncern-økonomi. Hvor aktiviteten ikke tilfører forskeren/instituttet nogen ny viden, men blot består i en rent erhvervsmæssig udnyttelse af KU s eksisterende ekspertise eller udstyr, vil der i alle tilfælde være tale om virksomhedstypen IV. 3.3 Andre forhold vedrørende IV Det akkumulerede resultat må ikke være negativt fire år i træk. Over- eller underskud inden for et finansår kan således videreføres til et senere år. Det akkumulerede resultat er en sum af 11

12 den økonomiske status på alle IV-projekter på KU og sandsynliggørelsen af, om KU overholder ovennævnte betingelse udføres af Koncern-økonomi. Det betyder samtidigt at den økonomiske status på det enkelte projekt har betydning for, hvorvidt KU er i stand til at overholde betingelsen. Jf. Finansministeriets budgetvejledning (bilagsoversigt) skal overskud/fortjeneste overflyttes til VT10: Almindelig Virksomhed, hvor det kan forbruges. Det vil i praksis sige, at selve IVprojektet ikke skal udvise noget stort økonomisk overskud, idet fortjenesten skal opkræves som overhead på projektet og overføres til forbrug på VT10. Et overskud på et IV-projekt kan således være en indikation af, at projektet enten ikke er blevet belastet med det korrekte overhead, eller at alle omkostninger med relation til IV-aktiviteten endnu ikke er flyttet over på IV-projektet. Det er vigtigt, at alle omkostninger i forbindelse med udførelsen af IVaktiviteten løbende belastes IV-projektet, idet KU ellers ikke opfylder betingelsen om fuld omkostningsdækning, samtidig med at KU kan få kritik for, at der er anvendt finanslovmidler til dækning af udgifter forbundet med IV-aktivitet. Belastning af overhead på IV-projekter er en manuel proces og sker i henhold til indgået aftale/kontrakt eller gældende budget for aktiviteten. Jf. ovenstående punkt 3.2: Særlige kendetegn for IV punkttegn 3, skal der ved rekvireret forskning foreligge en skriftlig aftale. Såfremt der anvendes en standard IV-aftale, som fås ved henvendelse til KU s Forsknings- & Innovation (F&I) og det sikres, at der opkræves overhead som fastlagt i standardaftalen, vil yderligere forelæggelse for F&I ikke være nødvendig. Reglerne for udførelse af IV adskiller sig på en del områder i forhold til VT 50: TFV og VT60: ATA. En mere udførlig beskrivelse af de gældende regler for udførelse af indtægtsdækket virksomhed på KU fremgår af bilaget Retningslinjer for udførelse af Indtægtsdækket Virksomhed. Denne vejledning omhandler reglerne for bl.a. budgettering, disponering, herunder personaleressourcer, prisfastsættelse, omkostningsberegning, herunder overheadsatser samt øvrige forhold man skal være særlig opmærksom på. Såfremt der undervejs i projektforløbet gøres en ny opfindelse, som rekvirenten ikke har erhvervet retten til i henhold til aftalen, skal opfindelsen anmeldes til F&I. Formular til anmeldelse af opfindelse findes på F&I s hjemmeside ligesom der her kan indhentes yderligere information og vejledning vedrørende patentering og kommercialisering. Institutter og fakulteter kan kontakte Regnskabssektionen i Koncern-økonomi med henblik på korrekt kategorisering af VT. 3.4 Moms vedr. IV Der henvises til selvstændigt bilag vedrørende momsregler for eksternt finansierede projekter på KU. 12

13 Kapitel 4: Tilskudsfinansieret Forskningsvirksomhed (TFV) Af Finansministeriets budgetvejledning (bilagsoversigt) fremgår følgende eksempler på indtægter: Private gaver og tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler samt offentlige fonds- og programmidler mv. Hertil kommer en betydelig omsætning på projekter finansieret af EU. Budget- og regnskabsmæssig aktivitet for denne aktivitetstype registreres i Københavns Universitets (KU) økonomisystem med angivelse af virksomhedstype (VT) 50 i kontostrengen. Nedenfor er angivet en definition på de fire ovennævnte finansieringskilder/samarbejdsformer. Private gaver og tilskud defineres som midler fra privatpersoner, private virksomheder, selvejende institutioner hvis kapitalgrundlag ikke hidrører fra staten, organisationer samt ikkestatslige fonde og legater. Omfatter tillige legater, der er oprettet for private tilskudsmidler, men som bestyres af KU. Vær opmærksom på donationer, dvs. midler hvor der hverken er krav til formålet for anvendelsen eller efterfølgende krav om faglig eller økonomiske rapportering. Disse donationer indtægtsføres direkte på VT10: Almindelig Virksomhed. Samarbejdsaftaler defineres som aftaler indgået mellem KU og offentlige institutioner og/eller private virksomheder, hvor begge parter skyder ressourcer ind i projektet. Den eksterne parts bidrag skal ikke betragtes som en betaling for en egentlig ydelse/produkt, men som et tilskud til aktiviteten. Offentlige fonds- og programmidler defineres som offentlige midler, f.eks. forskningsrådsmidler, der normalt tildeles efter ansøgning, dvs. i konkurrence med andre institutioner. EU-forskningskontrakter defineres som forskningsaftaler direkte mellem EU-kommissionen og KU. Såfremt KU er partner tillige mellem koordinator og KU. 4.1 Forudsætninger og betingelser for udførelse af aktivitet Aktivitetsområderne skal være naturlige udløbere af KU s almindelige virksomhed. Emner skal således falde inden for det pågældende instituts normale virke. Aktiviteten skal karakteriseres som værende ikke-kommerciel for KU. Har aktiviteten et for KU kommercielt tilsnit udføres den som VT30: Indtægtsdækket Virksomhed (IV). 4.2 Særlige kendetegn for TFV I forhold til VT30: IV samt VT60: Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter (ATA) er der bl.a. følgende særlige forhold: Når forskningen finansieres helt eller delvist af offentlige midler, er der pligt til at offentliggøre forskningsresultaterne. KU kan i henhold til Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Forskerpatentloven) (bilagsoversigt) vælge at overtage ejendomsretten, herunder retten til at patentere og kommercialisere, til en opfindelse gjort af en ansat forsker. Sådanne opfindelser skal anmeldes skriftligt til KU s Forsknings- & Innovation (F&I) som angivet i nedenstående afsnit 4.3: Andre forhold vedrørende TFV. Rekvirenten/samarbejdspartneren overtager trods sin medfinansiering ingen rettigheder 13

14 til kommerciel udnyttelse af forskningsresultaterne, men kan eventuelt ved forudgående aftale med F&I helt eller delvist erhverve sig retten til kommercialisering af de opfindelser, der fremkommer i projektet, dvs. licensrettigheder. Medfinansiering fra KU s almindelige virksomhed kan kun ske såfremt KU selv har en forskningsmæssig interesse i projektet. Hvis tilskuddet er bevilget fra statslige fonds- eller programmidler, hvor det ved lov er forudsat at tilskuddet skal dække hele projektudgiften, må der ikke ske medfinansiering. Projekter der delvist bliver finansieret af KU s almindelige virksomhed (dvs. at der er forudsat medfinansiering) kan iværksættes inden for rammerne af den almindelige bevillingsdel, inden der foreligger et juridisk bindende tilsagn om støtte fra den eksterne part. Eventuelle tab som følge af at den eksterne finansiering udebliver dækkes af instituttet under VT10 Almindelig Virksomhed. Modydelse til bevillingsgiver består normalt kun i faglig og økonomisk rapportering. KU og eventuel samarbejdspartner er ikke erstatningspligtige overfor hinanden, såfremt projektet eksempelvis ikke fører til det ønskede resultat. 4.3 Andre forhold vedrørende TFV Som udgangspunkt må der først afholdes udgifter på projektet, når der foreligger et bindende juridisk tilsagn om støtte, f.eks. bevillingsskrivelse, kontrakt eller samarbejdsaftale. Eneste undtagelse er angivet under kapitel 4.2: Særlige kendetegn for TFV, punkttegn 4. Ifølge universitetsloven er kompetencen til ansættelse af personale på KU placeret hos rektor. Rektors uddelegering af denne kompetence fremgår af den gældende delegationsskrivelse (bilagsoversigt). Ved ansættelse af eksternt finansieret personale til forskningsprojekter mv. indstiller de enkelte bevillingshavere deres ansættelsesønsker til institutlederen. Ansættelse foretages med hjælp fra eventuelle decentrale Personaleenheder eller KU s centrale Personalesektion, mens aflønningen af personalet sker via Lønsektionen i Koncern-økonomi. Såfremt der undervejs i projektforløbet gøres en ny opfindelse, skal denne anmeldes til F&I. Formular til anmeldelse af opfindelse findes på F&I s hjemmeside ligesom der her kan indhentes yderligere information og vejledning vedrørende patentering og kommercialisering. I forhold til Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Forskerpatentloven) skal opmærksomheden henledes på, at KU som institution skal reagere inden for en frist på 2 måneder fra modtagelse af forskerens skriftlige anmeldelse. Ellers har KU ikke mulighed for efterfølgende at erhverve sig ejendomsretten, idet den da tilfalder forskeren. Endvidere skal man være opmærksom på at loven ikke gælder i Grønland og på Færøerne. For yderligere information omkring reglerne for anvendelse og hjemmel, disponeringsregler, budget og regnskab mv. henvises til Finansministeriets budgetvejledning (bilagsoversigt). Institutter og fakulteter kan kontakte Regnskabssektionen i Koncern-økonomi med henblik på korrekt kategorisering af VT. 4.4 Moms vedr. TFV Der henvises til selvstændigt bilag vedrørende momsregler for eksternt finansierede projekter på KU. 14

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere