Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense"

Transkript

1 Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg Larsen (OVL) og Knud Just. (KJ). Sekretariatet: Kristen Klausen (KK) og Henning Jensen(HJ) Referent: Henning Jensen Godkendelse af seneste referat 0.1 HB-referat af 15. oktober 2004 blev godkendt uden bemærkninger. 0.2 Ingen bemærkninger til Klubudsendelsen for januar Forud for HB-mødet var der fra sekretariatet udsendt en del dokumenter dels ad flere omgange og dels på såvel mail som per post. Der var således usikkerhed om hvorvidt alle havde modtaget de fornødne dokumenter. På baggrund af en kort udveksling af ideer vil sekretariatet udarbejde et oplæg til information og dokumenthåndtering. Forbundet 1.1 HB sammensætning I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 4. juni 2005 er følgende medlemmer af HB på valg: KAAB, ET, PW, AMS, OVL og KJ. KAAB orienterede om sine samtaler med medlemmerne af HB. KAAB, PW, AMS og OVL er villige til genvalg. ET er ligeledes villig til genvalg, men ønsker ikke at fortsætte efter repræsentantskabsmødet i KJ meddelte at han ikke ønsker genvalg. På denne baggrund havde KAAB rettet henvendelse til Ole V. Veje (formand for Medlemskomiteen) og forespurgt, om han var villig til at stille op som kandidat til HB. Ole V. Veje havde svaret positivt. I lyset af ET s udtræden af HB og dermed FU i 2006 var der enighed om at foreslå HB udvidet til 8 medlemmer i 2005/2006. I den forbindelse havde KAAB rettet henvendelse til Kurt Als (Brovst Bridgeklub) og forespurgt om han var villig til at stille op som kandidat til HB. Kurt Als havde svaret positivt. HB vil til repræsentantskabsmødet den 4. juni 2005 foreslå, at HB midlertidigt udvides fra 7 til 8 medlemmer samt at Ole V Veje og Kurt Als indtræder som nye medlemmer af HB. 1.2 Nyt eksternt regnskab for DBF KAAB orienterede om baggrunden for udarbejdelse af et eksternt regnskab. I forlængelse af repræsentantskabsmødet i 2004 havde repræsentanter for Distrikt Nordjylland udarbejdet et forslag til et eksternt regnskab for Danmarks Bridgeforbund. Baggrunden for forslaget var ønsket om øget informationsværdi og et regnskab, der i højere grad følger årsregnskabsloven. HB besluttede at analysere muligheden for at følge årsregnskabslovens regler allerede fra 2004, som supplement til det interne regnskab. Analysearbejdet viste, at DBF snart vil blive tvunget til at følge årsregnskabsloven, hvorfor det besluttedes at udarbejde årsregnskabet 2004 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. 1

2 1.3 Udkast regnskab for 2004 ET gennemgik det udsendte regnskab. På trods af visse budgetoverskridelser udviser regnskabet et overskud på kr. mod budgetteret kr. Det større overskud er begrundet i øgede kontingenter og øget salg i Bridgeforlaget. På udgiftssiden var der grund til at kommentere tre områder. For det første at udgifterne til IT var betydelige højere end budgetteret. HJ forklarede, at overskridelsen skyldtes dels meget vedligehold på det eksisterende klubsystem (ustabil database) og dels at der blevet brugt ekstraordinært mange udviklingstimer på det nye BridgeCentral. For det andet at sponsorindtægter på grund af periodisering kun udgjorde kr. For det tredje var udgifterne til UK noget højere end budgetteret, hvilket skyldtes kvalifikation til Europa Cup, seniorernes tvungne deltagelse i OL (Istanbul) og indkøb af sponsortøj. Endelig er effekten af portoforhøjelsen kun med for 9 måneder. På denne baggrund indstiller HB regnskabet til Repræsentantskabets godkendelse. 1.4 Budget 2005/2006 Budgettet for 2005 er udarbejdet med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som Da BridgeCentral er færdigudviklet først på året, vil der kun blive videreudviklet inden for det budgetterede. HJ gjorde opmærksom på at budgettet givet vil blive påvirket af dispositioner i forhold til kroen j.fr pkt På baggrund af resultatet for 2004 og et uændret aktivitetsniveau foreslås kontingentet forhøjet fra 195 kr. til 200 kr. for 2005/2006. HB fandt det ikke nødvendigt at øge kontingentet til 205 kr. hvilket ellers var forudskikket i HB godkendte budgettet. 1.5 Regnskab fra EBL og WBF HJ gennemgik et oplæg om DBF s medlemskab af henholdsvis EBL (Europæisk Bridgeforbund) og WBF (Verdens Bridgeforbund). HB udtrykte på sidste HB-møde ønske om at få mere indsigt i, hvordan de to organisationer forvalter medlemmernes kontingenter. På baggrund af oplægget udtrykte HB forståelse for nødvendigheden af medlemskab i de to organisationer. Deltagelse i internationale turneringer kræver medlemskab ligesom medlemskabet medfører øget salg i Bridgeforlaget. HB ønsker fortsat bevågenhed og indflydelse på EBL og WBF. 1.6 Sagen vedrørende en spillers overtrædelse af 13 og 14. Sagen er afsluttet med forlig. 1.7 Klubsystemet i Norden HJ orienterede om BridgeKontor og BridgeCentral og om DBF s samarbejde med bridgeforbundet i Norge. De samlede omkostninger siden 1997 til udvikling af de to systemer er ikke overraskende store. HJ informerede om den nye samarbejdsform, hvor vores nuværende leverandør (Ove Bjerregaard) og en ny (Kristian Ravn Tylvad) i fællesskab giver bud og løser opgaverne. Samarbejdet med Norge indebærer, at såvel BridgeKontor som BridgeCentral kan anvendes i Norge mod medfinansiering af omkostninger til drift og udvikling. Lignende aftaler kan komme på tale i andre lande. Introduktionen af BridgeCentral i de enkelte klubber forløber planmæssigt i de fleste klubber, men der opstår stadig fejl. OVL ønskede muligheden for automatisk afregning af sølvkuponer og registrering via BridgeCentral. HJ oplyste at det er på listen over udviklingsopgaver. 1.8 Medlemskort efter svensk mønster med fordelsrabatter Afventer drøftelse med de øvrige nordiske lande. 1.9 Midtvejsmødet HB gennemgik dagsorden for Midtvejsmødet og i den forbindelse aftaltes HB s og HJ s deltagelse i Distriktsgeneralforsamlinger. Som noget nyt er der i forbindelse med indeværende års Midtvejsmøde inviteret formænd fra to af komiteerne Medlemskomiteen og Distriktskomiteen. HB vil fremover tilstræbe at invitere en eller to formænd for DBF s komiteer til et af de kommende HB-møder for at kunne afstemme HB s og komiteernes forventninger til hinanden. 2

3 1.10 Repræsentantskabsmødet juni 2005 På repræsentantskabsmødet den 4. juni 2005 vil HB foreslå ændringer af vedtægterne. KAAB orienterede kort om forslagene til vedtægtsændringer. DBF ønsker, at kunne modtage arv som en almen velgørende forening. Herved bliver man fritaget for boafgift. For at kunne opfylde kravene skal vedtægterne ændres. Samtidig foreslås vedtægterne ændret i forbindelse med udarbejdelse af et eksternt regnskab. Der vil være behov for at få vendt forslagene til vedtægtsændringer med vor juridiske rådgiver, Jens Auken. Peter Lilholt har accepteret at være dirigent på Repræsentantskabsmødet i Vejle Medlemskab af Danmarks Idrætsforbund HJ gennemgik udkast til ansøgning om en nærmere tilknytning til Danmarks Idrætsforbund. HB godkendte udkastet. Asminderød 2.1 Renovering/udskiftning af tag Bygningsingeniør Aksel Danholt har gennemgået bygningerne - primært taget. HJ forelagde rapporten. Tegltaget på kroen er generelt i god stand, men der forestår en række vedligeholdelsesopgaver som iværksættes i løbet af foråret. Der forestår et betydeligt vedligehold af eternittaget på de to længer. Tilbud på udskiftning af taget indhentes. HB vil tage endelig stilling til investeringerne, når tilbud foreligger. HB ønsker ligeledes at der skal ansøges om tilskud fra kommunen. HB diskuterede om DBF fortsat skal eje kroen. En mulighed kunne være at sælge kroen og indgå en længevarende lejeaftale om de nuværende lokaler. 2.2 Personalesituation Kristen Klausen fratræder den 31. oktober HJ gennemfører personalesamtaler med henblik på en fremtidig arbejdsdeling. Når dette er gennemført søges der efter en ny medarbejder. Appelkomiteen Ingen sager til behandling. Turneringskomiteen 4.1 Slutspil og rama på Mariott Forholdene i forbindelse med slutspillet var ikke optimale. Det var uheldigt, at hele slutspillet ikke kunne gennemføres på Mariott. Nogle af spillerne forventede, at der blev spillet med skærme. Under hensyn til dette og forventede priser i 2006 undersøges andre muligheder eksempelvis DIF, Hilton, Idrætshøjskolen i Vejle, Kopenhagen Fur, m.fl. 4.2 Afvikling af DM for klubber HB er tidligere blevet orienteret om afviklingen af DM for klubber i Slagelse den 16/17. oktober Udestående i forbindelse med Bridgefestival. HB med ægtefæller inviteres til gallamiddagen i forbindelse med NM tirsdag den 12. juli Ligeledes inviteres DBF s sponsor. Anvendelsen af BridgeMate i forbindelse med afvikling af turneringer blev diskuteret. AMB, HJ og KK oplevede BridgeMate i en turnering i februar i Italien og efter to runder kunne spillerne anvende BridgeMate. HB besluttede at BridgeMate skal anvendes under NM. Det er ønskeligt at der på sigt anvendes BridgeMate i de fleste turneringer. Afprøvning kan evt. foretages i distriktsfinalerne. 4.4 Nyt medlem af TUK og TUK-FU Ulla Koch fra Distrikt København er intrådt i TUK og TUK-FU 4.5 Referat fra TUK og TUK-FU 3

4 Ingen bemærkninger til referatet. 4.6 Udvalget for turneringslederhåndbogen OVL orienterede om arbejdet med at reorganisere udvalget. TUK har nogle kandidater som OVL retter henvendelse til. Gorm Friis vil gerne fortsætte. 4.7 Alkohol i forbindelse med DBF-turneringer OVL orienterede om diskussionen i TUK. I forbindelse med turneringerne i Vingsted er der fremsat ønske om at ophæve forbuddet, da der er tale om en festival. Samtidig er der ønske om at fastholde reglerne i forbindelse med DM. Disse ønsker er vanskeligt forenelige da der spilles DM og åbne turneringer i samme lokale. HB indstilling til Midtvejsmødet er en fastholdelse af forbuddet men kun i DM finalerne. Ugler og deltagere i øvrige turneringer kan fortsat nyde en øl under DM-ugen. 4.8 Andre emner I forbindelse med turneringsplanen for 2005/2006 havde Medlemskomiteen fremsat ønske om at ændre datoerne for henholdsvis DM i skolebridge til den 1-2. april 2006 og DM for begyndere og klubspillere til den 23. april OVL bringer det op i TUK ligesom det diskuteres på Midtvejsmødet. OVL orienterede om spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med anvendelse af skærme til finaler i divisionerne. Svarprocenten var ikke dækkende, hvorfor det blev besluttet at sekretariatet udsender et nyt skema snarest muligt. Det er hensigten kun at indføre skærme såfremt mindst 60% af holdene fremsætter ønske herom. Manglende svar tæller som et NEJ. Medlemskomiteen 5.1 Mødereferatet af den 19. november 2004 og 12. marts Ulønnet contra Lønnet arbejde Medlemskomiteens henvendelse af 19. september 2004 er fulgt op med en henvendelse til de personer, der udfører lønnet arbejde for DBF. 5.3 Debatoplæg vedr. typer af bridgespil Per Egelund formand for Distrikt Østsjælland har udarbejdet et oplæg over forskellige typer af bridgespillet. HB besluttede at videregive oplægget til Medlemskomiteen med en opfordring til at etablere et ad hoc udvalg omkring seniorbridge i relation til Ældresagen. Børge Olesen Bellevue og KK kunne være deltagere i ad hoc udvalget. HB instiller, at KK tager initiativ til at etablere dette i samråd med Ole Veje, Medlemskomiteen. 5.4 Samarbejde om undervisning Gorm Skovgaard har udarbejdet et oplæg til fællesundervisning. HB besluttede at videregive oplægget til Medlemskomiteen og Distriktskomiteen. Udtagelseskomiteen 6.1 Rapport fra European Bridge Champions Cup i Barcelona 6.2 Kaptajnsrapport OL senior 6.3 Kaptajnsrapport OL åben række 6.4 Kaptajnsrapport OL damer Ingen bemærkninger 6.5 Budget 2005 og

5 På HB-mødet den 15.oktober 2004 blev UK bedt om at revurdere budgettet for sæsonen 2005/2006. PW orienterede om de ændringer som UK havde foretaget. Samlet set bliver den danske deltagelse i udenlandske turneringer reduceret. PW orienterede ligeledes om den nye struktur i UK. På baggrund af PW ønske om at blive aflastet er det besluttet at gennemføre en ny struktur, der indebærer en ny ansvarsfordeling for UK formand, HB-kontakt, sekretariat, landholdsansvarlige og kaptajner. Bemandingen af de enkelte poster er delvis på plads. De resterende navne ventes at være på plads i løbet af april måned. Den nye struktur lægges på DBF s hjemmeside. 6.6 Pigeturnering for juniorer HB har modtaget en henvendelse vedrørende dansk deltagelse af et pigehold i forbindelse med EM. HB har støttet initiativet, og det har virkning fra førstkommende EM, idet Peter Hecht Johansen har tilbudt at støtte sagen, Sparinvest informeres herom Kaptajnsrapport for Lundaspelen 2005 Ingen bemærkninger Sponsorudvalg Ingen punkter til behandling. Juniorkomiteen 8.1 Juniorkomiteens arbejde AMS orienterede om juniorkomiteens arbejde. I forbindelse med Vingsted og juniorcampen, hvor der allerede nu er en del tilmeldte. Udover bridge bliver der også andre aktiviteter. Juniorer i Norge og Sverige har fået en særlig invitation til deltagelse. Juniorkomiteen vil i samarbejde med Distrikt København introducere Akademibridge for juniorer, men også som træning for landshold. Formålet med Akademibridge er at give spillere mulighed for undervisning på et højere niveau. Det gennemføres over 3 weekender hos Blakset Bridgecenter. Prisen er 100 kr. pr. deltager + rejseomkostninger. Det er gratis for juniorer og for medlemmer af Blaksets bridgecenter. Andre lande har en del aktiviteter rettet mod skolerne og juniorkomiteen overvejer i hvilket omfang, der kan gennemføres lignende tiltag i Danmark. AMS viste en mappe fra den amerikanske bridgeorganisation. HJ foreslog at et dansk materiale i første omgang afprøves på et par skoler. AMS har været i Norge for at orientere om juniorarbejdet i Danmark. Norge har lige som andre lande vanskeligheder ved at rekruttere børn og unge til bridgespillet. For næste sæson flytter juniorer deres aktiviteter til Bridgehuset i Odense og samtidig indføres tilmeldingsgebyr/-depositum, da gratis deltagelse ikke er forpligtende nok. HB besluttede, at yde et tilskud på kr. pr. junior par, der deltager i det åbne EM på Tenerife i juni måned. 8.2 Rapport fra juniorweekender Næste juniorweekend er den 2-3. april 2005 i Odense. 8.3 Rapport fra Skole DM Udestår 8.4 Rapport fra Sparinvest Juniorhold Udestår 8.5 Juniorcampen i New York Sagen er afsluttet 8.6 Kaptajnsrapport fra Junior EM i Prag Bridgeforlaget 5

6 9.1 Resultat af retssagen den 28. oktober 2004 Sagen blev ikke anket hvorfor sagen er endelig afsluttet. 9.2 Rapport fra KK rejse til Østen KK gav en status i forhold til en eventuel handel med strøartikler fra Kina. 9.3 Varemærke og designbeskyttelse DBF har søgt om EU varemærkebeskyttelse af navnet BridgePartner. Kontoret for Harmonisering af det Indre Marked (OHIM) har modtaget ansøgningen. Sagsbehandlingstiden er ca. 8 måneder. DBF har ligeledes søgt EU designbeskyttelse af BridgePocket. OHIM har godkendt designbeskyttelsen. 9.4 Status vedrørende BridgeMate HJ orienterede om at softwaren er ved at blive integreret med BridgeCentral og vil snart kunne anvendes. DBF har fået eneforhandling af BridgeMate i Norden, og der er allerede indløbet bestillinger. Den hollandske producent vil besøge DBF ultimo april med henblik på at afslutte agentaftalen. Dansk Bridge 10.1 Dansk Fagpresse Ingen bemærkninger 10.2 Biblioteksstyrelsen DBF har klaget over afslaget. Biblioteksstyrelsen har fastholdt afslaget Mesterpointkomiteen 11.1 Ingen sager til behandling Visionskomite 12.1 Ingen sager til behandling Bridgefestivalen Status vedr. Vingsted KK orienterede om forberedelserne af Vingsted. Et nyt planlægningsmøde gennemføres i uge Budget for Vingsted HB havde ingen bemærkninger til budgetudkastet, der i høj grad er baseret på skøn Presseplan for Vingsted SF har udarbejdet en presseplan, og der vil komme artikler i de kommende numre af Dansk Bridge. Derudover kommer yderligere 2 annoncer i Berlingske Tidende. Internet og SWAN 14.1 Ingen sager til behandling IT-udvalget 15.1 IT-Udvalgets møde den 16. december 2004 HB tog referatet til efterretning med en bemærkning om en begrænset dagsorden. HJ orienterede om de forhold der ikke er nævnt i referatet herunder DBF s nye hjemmeside. Distriktskomiteen 16.1 Referat fra møderne den 29. oktober 2004 og den 4. marts 2005 Udvalget er på trods af opstartsvanskeligheder godt i gang, og på Midtvejsmødet vil Distriktskomiteen give en status over Idekataloget. 6

7 PR Marketingudvalget 17.1 SF orienterede om det sidste møde i udvalget. På mødet enedes man om at koncentrere sig om Vingsted. Efter Vingsted ønsker Udvalget at diskutere Pr-marketing strategien med HB. HB imødekommer ønsket. Næste møder: Lørdag den 4. juni 2005 i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i Vejle og den 8/9. oktober 2005 i Viborg. KK + frue inviteres med. ET står for arrangementet. Midtvejsmødet i 2006 er fastlagt til den 1-2. april. 4. april 2004 Henning Jensen 7

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Deltagerliste: Repræsentantskabet: København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere