Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense"

Transkript

1 Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg Larsen (OVL) og Knud Just. (KJ). Sekretariatet: Kristen Klausen (KK) og Henning Jensen(HJ) Referent: Henning Jensen Godkendelse af seneste referat 0.1 HB-referat af 15. oktober 2004 blev godkendt uden bemærkninger. 0.2 Ingen bemærkninger til Klubudsendelsen for januar Forud for HB-mødet var der fra sekretariatet udsendt en del dokumenter dels ad flere omgange og dels på såvel mail som per post. Der var således usikkerhed om hvorvidt alle havde modtaget de fornødne dokumenter. På baggrund af en kort udveksling af ideer vil sekretariatet udarbejde et oplæg til information og dokumenthåndtering. Forbundet 1.1 HB sammensætning I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 4. juni 2005 er følgende medlemmer af HB på valg: KAAB, ET, PW, AMS, OVL og KJ. KAAB orienterede om sine samtaler med medlemmerne af HB. KAAB, PW, AMS og OVL er villige til genvalg. ET er ligeledes villig til genvalg, men ønsker ikke at fortsætte efter repræsentantskabsmødet i KJ meddelte at han ikke ønsker genvalg. På denne baggrund havde KAAB rettet henvendelse til Ole V. Veje (formand for Medlemskomiteen) og forespurgt, om han var villig til at stille op som kandidat til HB. Ole V. Veje havde svaret positivt. I lyset af ET s udtræden af HB og dermed FU i 2006 var der enighed om at foreslå HB udvidet til 8 medlemmer i 2005/2006. I den forbindelse havde KAAB rettet henvendelse til Kurt Als (Brovst Bridgeklub) og forespurgt om han var villig til at stille op som kandidat til HB. Kurt Als havde svaret positivt. HB vil til repræsentantskabsmødet den 4. juni 2005 foreslå, at HB midlertidigt udvides fra 7 til 8 medlemmer samt at Ole V Veje og Kurt Als indtræder som nye medlemmer af HB. 1.2 Nyt eksternt regnskab for DBF KAAB orienterede om baggrunden for udarbejdelse af et eksternt regnskab. I forlængelse af repræsentantskabsmødet i 2004 havde repræsentanter for Distrikt Nordjylland udarbejdet et forslag til et eksternt regnskab for Danmarks Bridgeforbund. Baggrunden for forslaget var ønsket om øget informationsværdi og et regnskab, der i højere grad følger årsregnskabsloven. HB besluttede at analysere muligheden for at følge årsregnskabslovens regler allerede fra 2004, som supplement til det interne regnskab. Analysearbejdet viste, at DBF snart vil blive tvunget til at følge årsregnskabsloven, hvorfor det besluttedes at udarbejde årsregnskabet 2004 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. 1

2 1.3 Udkast regnskab for 2004 ET gennemgik det udsendte regnskab. På trods af visse budgetoverskridelser udviser regnskabet et overskud på kr. mod budgetteret kr. Det større overskud er begrundet i øgede kontingenter og øget salg i Bridgeforlaget. På udgiftssiden var der grund til at kommentere tre områder. For det første at udgifterne til IT var betydelige højere end budgetteret. HJ forklarede, at overskridelsen skyldtes dels meget vedligehold på det eksisterende klubsystem (ustabil database) og dels at der blevet brugt ekstraordinært mange udviklingstimer på det nye BridgeCentral. For det andet at sponsorindtægter på grund af periodisering kun udgjorde kr. For det tredje var udgifterne til UK noget højere end budgetteret, hvilket skyldtes kvalifikation til Europa Cup, seniorernes tvungne deltagelse i OL (Istanbul) og indkøb af sponsortøj. Endelig er effekten af portoforhøjelsen kun med for 9 måneder. På denne baggrund indstiller HB regnskabet til Repræsentantskabets godkendelse. 1.4 Budget 2005/2006 Budgettet for 2005 er udarbejdet med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som Da BridgeCentral er færdigudviklet først på året, vil der kun blive videreudviklet inden for det budgetterede. HJ gjorde opmærksom på at budgettet givet vil blive påvirket af dispositioner i forhold til kroen j.fr pkt På baggrund af resultatet for 2004 og et uændret aktivitetsniveau foreslås kontingentet forhøjet fra 195 kr. til 200 kr. for 2005/2006. HB fandt det ikke nødvendigt at øge kontingentet til 205 kr. hvilket ellers var forudskikket i HB godkendte budgettet. 1.5 Regnskab fra EBL og WBF HJ gennemgik et oplæg om DBF s medlemskab af henholdsvis EBL (Europæisk Bridgeforbund) og WBF (Verdens Bridgeforbund). HB udtrykte på sidste HB-møde ønske om at få mere indsigt i, hvordan de to organisationer forvalter medlemmernes kontingenter. På baggrund af oplægget udtrykte HB forståelse for nødvendigheden af medlemskab i de to organisationer. Deltagelse i internationale turneringer kræver medlemskab ligesom medlemskabet medfører øget salg i Bridgeforlaget. HB ønsker fortsat bevågenhed og indflydelse på EBL og WBF. 1.6 Sagen vedrørende en spillers overtrædelse af 13 og 14. Sagen er afsluttet med forlig. 1.7 Klubsystemet i Norden HJ orienterede om BridgeKontor og BridgeCentral og om DBF s samarbejde med bridgeforbundet i Norge. De samlede omkostninger siden 1997 til udvikling af de to systemer er ikke overraskende store. HJ informerede om den nye samarbejdsform, hvor vores nuværende leverandør (Ove Bjerregaard) og en ny (Kristian Ravn Tylvad) i fællesskab giver bud og løser opgaverne. Samarbejdet med Norge indebærer, at såvel BridgeKontor som BridgeCentral kan anvendes i Norge mod medfinansiering af omkostninger til drift og udvikling. Lignende aftaler kan komme på tale i andre lande. Introduktionen af BridgeCentral i de enkelte klubber forløber planmæssigt i de fleste klubber, men der opstår stadig fejl. OVL ønskede muligheden for automatisk afregning af sølvkuponer og registrering via BridgeCentral. HJ oplyste at det er på listen over udviklingsopgaver. 1.8 Medlemskort efter svensk mønster med fordelsrabatter Afventer drøftelse med de øvrige nordiske lande. 1.9 Midtvejsmødet HB gennemgik dagsorden for Midtvejsmødet og i den forbindelse aftaltes HB s og HJ s deltagelse i Distriktsgeneralforsamlinger. Som noget nyt er der i forbindelse med indeværende års Midtvejsmøde inviteret formænd fra to af komiteerne Medlemskomiteen og Distriktskomiteen. HB vil fremover tilstræbe at invitere en eller to formænd for DBF s komiteer til et af de kommende HB-møder for at kunne afstemme HB s og komiteernes forventninger til hinanden. 2

3 1.10 Repræsentantskabsmødet juni 2005 På repræsentantskabsmødet den 4. juni 2005 vil HB foreslå ændringer af vedtægterne. KAAB orienterede kort om forslagene til vedtægtsændringer. DBF ønsker, at kunne modtage arv som en almen velgørende forening. Herved bliver man fritaget for boafgift. For at kunne opfylde kravene skal vedtægterne ændres. Samtidig foreslås vedtægterne ændret i forbindelse med udarbejdelse af et eksternt regnskab. Der vil være behov for at få vendt forslagene til vedtægtsændringer med vor juridiske rådgiver, Jens Auken. Peter Lilholt har accepteret at være dirigent på Repræsentantskabsmødet i Vejle Medlemskab af Danmarks Idrætsforbund HJ gennemgik udkast til ansøgning om en nærmere tilknytning til Danmarks Idrætsforbund. HB godkendte udkastet. Asminderød 2.1 Renovering/udskiftning af tag Bygningsingeniør Aksel Danholt har gennemgået bygningerne - primært taget. HJ forelagde rapporten. Tegltaget på kroen er generelt i god stand, men der forestår en række vedligeholdelsesopgaver som iværksættes i løbet af foråret. Der forestår et betydeligt vedligehold af eternittaget på de to længer. Tilbud på udskiftning af taget indhentes. HB vil tage endelig stilling til investeringerne, når tilbud foreligger. HB ønsker ligeledes at der skal ansøges om tilskud fra kommunen. HB diskuterede om DBF fortsat skal eje kroen. En mulighed kunne være at sælge kroen og indgå en længevarende lejeaftale om de nuværende lokaler. 2.2 Personalesituation Kristen Klausen fratræder den 31. oktober HJ gennemfører personalesamtaler med henblik på en fremtidig arbejdsdeling. Når dette er gennemført søges der efter en ny medarbejder. Appelkomiteen Ingen sager til behandling. Turneringskomiteen 4.1 Slutspil og rama på Mariott Forholdene i forbindelse med slutspillet var ikke optimale. Det var uheldigt, at hele slutspillet ikke kunne gennemføres på Mariott. Nogle af spillerne forventede, at der blev spillet med skærme. Under hensyn til dette og forventede priser i 2006 undersøges andre muligheder eksempelvis DIF, Hilton, Idrætshøjskolen i Vejle, Kopenhagen Fur, m.fl. 4.2 Afvikling af DM for klubber HB er tidligere blevet orienteret om afviklingen af DM for klubber i Slagelse den 16/17. oktober Udestående i forbindelse med Bridgefestival. HB med ægtefæller inviteres til gallamiddagen i forbindelse med NM tirsdag den 12. juli Ligeledes inviteres DBF s sponsor. Anvendelsen af BridgeMate i forbindelse med afvikling af turneringer blev diskuteret. AMB, HJ og KK oplevede BridgeMate i en turnering i februar i Italien og efter to runder kunne spillerne anvende BridgeMate. HB besluttede at BridgeMate skal anvendes under NM. Det er ønskeligt at der på sigt anvendes BridgeMate i de fleste turneringer. Afprøvning kan evt. foretages i distriktsfinalerne. 4.4 Nyt medlem af TUK og TUK-FU Ulla Koch fra Distrikt København er intrådt i TUK og TUK-FU 4.5 Referat fra TUK og TUK-FU 3

4 Ingen bemærkninger til referatet. 4.6 Udvalget for turneringslederhåndbogen OVL orienterede om arbejdet med at reorganisere udvalget. TUK har nogle kandidater som OVL retter henvendelse til. Gorm Friis vil gerne fortsætte. 4.7 Alkohol i forbindelse med DBF-turneringer OVL orienterede om diskussionen i TUK. I forbindelse med turneringerne i Vingsted er der fremsat ønske om at ophæve forbuddet, da der er tale om en festival. Samtidig er der ønske om at fastholde reglerne i forbindelse med DM. Disse ønsker er vanskeligt forenelige da der spilles DM og åbne turneringer i samme lokale. HB indstilling til Midtvejsmødet er en fastholdelse af forbuddet men kun i DM finalerne. Ugler og deltagere i øvrige turneringer kan fortsat nyde en øl under DM-ugen. 4.8 Andre emner I forbindelse med turneringsplanen for 2005/2006 havde Medlemskomiteen fremsat ønske om at ændre datoerne for henholdsvis DM i skolebridge til den 1-2. april 2006 og DM for begyndere og klubspillere til den 23. april OVL bringer det op i TUK ligesom det diskuteres på Midtvejsmødet. OVL orienterede om spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med anvendelse af skærme til finaler i divisionerne. Svarprocenten var ikke dækkende, hvorfor det blev besluttet at sekretariatet udsender et nyt skema snarest muligt. Det er hensigten kun at indføre skærme såfremt mindst 60% af holdene fremsætter ønske herom. Manglende svar tæller som et NEJ. Medlemskomiteen 5.1 Mødereferatet af den 19. november 2004 og 12. marts Ulønnet contra Lønnet arbejde Medlemskomiteens henvendelse af 19. september 2004 er fulgt op med en henvendelse til de personer, der udfører lønnet arbejde for DBF. 5.3 Debatoplæg vedr. typer af bridgespil Per Egelund formand for Distrikt Østsjælland har udarbejdet et oplæg over forskellige typer af bridgespillet. HB besluttede at videregive oplægget til Medlemskomiteen med en opfordring til at etablere et ad hoc udvalg omkring seniorbridge i relation til Ældresagen. Børge Olesen Bellevue og KK kunne være deltagere i ad hoc udvalget. HB instiller, at KK tager initiativ til at etablere dette i samråd med Ole Veje, Medlemskomiteen. 5.4 Samarbejde om undervisning Gorm Skovgaard har udarbejdet et oplæg til fællesundervisning. HB besluttede at videregive oplægget til Medlemskomiteen og Distriktskomiteen. Udtagelseskomiteen 6.1 Rapport fra European Bridge Champions Cup i Barcelona 6.2 Kaptajnsrapport OL senior 6.3 Kaptajnsrapport OL åben række 6.4 Kaptajnsrapport OL damer Ingen bemærkninger 6.5 Budget 2005 og

5 På HB-mødet den 15.oktober 2004 blev UK bedt om at revurdere budgettet for sæsonen 2005/2006. PW orienterede om de ændringer som UK havde foretaget. Samlet set bliver den danske deltagelse i udenlandske turneringer reduceret. PW orienterede ligeledes om den nye struktur i UK. På baggrund af PW ønske om at blive aflastet er det besluttet at gennemføre en ny struktur, der indebærer en ny ansvarsfordeling for UK formand, HB-kontakt, sekretariat, landholdsansvarlige og kaptajner. Bemandingen af de enkelte poster er delvis på plads. De resterende navne ventes at være på plads i løbet af april måned. Den nye struktur lægges på DBF s hjemmeside. 6.6 Pigeturnering for juniorer HB har modtaget en henvendelse vedrørende dansk deltagelse af et pigehold i forbindelse med EM. HB har støttet initiativet, og det har virkning fra førstkommende EM, idet Peter Hecht Johansen har tilbudt at støtte sagen, Sparinvest informeres herom Kaptajnsrapport for Lundaspelen 2005 Ingen bemærkninger Sponsorudvalg Ingen punkter til behandling. Juniorkomiteen 8.1 Juniorkomiteens arbejde AMS orienterede om juniorkomiteens arbejde. I forbindelse med Vingsted og juniorcampen, hvor der allerede nu er en del tilmeldte. Udover bridge bliver der også andre aktiviteter. Juniorer i Norge og Sverige har fået en særlig invitation til deltagelse. Juniorkomiteen vil i samarbejde med Distrikt København introducere Akademibridge for juniorer, men også som træning for landshold. Formålet med Akademibridge er at give spillere mulighed for undervisning på et højere niveau. Det gennemføres over 3 weekender hos Blakset Bridgecenter. Prisen er 100 kr. pr. deltager + rejseomkostninger. Det er gratis for juniorer og for medlemmer af Blaksets bridgecenter. Andre lande har en del aktiviteter rettet mod skolerne og juniorkomiteen overvejer i hvilket omfang, der kan gennemføres lignende tiltag i Danmark. AMS viste en mappe fra den amerikanske bridgeorganisation. HJ foreslog at et dansk materiale i første omgang afprøves på et par skoler. AMS har været i Norge for at orientere om juniorarbejdet i Danmark. Norge har lige som andre lande vanskeligheder ved at rekruttere børn og unge til bridgespillet. For næste sæson flytter juniorer deres aktiviteter til Bridgehuset i Odense og samtidig indføres tilmeldingsgebyr/-depositum, da gratis deltagelse ikke er forpligtende nok. HB besluttede, at yde et tilskud på kr. pr. junior par, der deltager i det åbne EM på Tenerife i juni måned. 8.2 Rapport fra juniorweekender Næste juniorweekend er den 2-3. april 2005 i Odense. 8.3 Rapport fra Skole DM Udestår 8.4 Rapport fra Sparinvest Juniorhold Udestår 8.5 Juniorcampen i New York Sagen er afsluttet 8.6 Kaptajnsrapport fra Junior EM i Prag Bridgeforlaget 5

6 9.1 Resultat af retssagen den 28. oktober 2004 Sagen blev ikke anket hvorfor sagen er endelig afsluttet. 9.2 Rapport fra KK rejse til Østen KK gav en status i forhold til en eventuel handel med strøartikler fra Kina. 9.3 Varemærke og designbeskyttelse DBF har søgt om EU varemærkebeskyttelse af navnet BridgePartner. Kontoret for Harmonisering af det Indre Marked (OHIM) har modtaget ansøgningen. Sagsbehandlingstiden er ca. 8 måneder. DBF har ligeledes søgt EU designbeskyttelse af BridgePocket. OHIM har godkendt designbeskyttelsen. 9.4 Status vedrørende BridgeMate HJ orienterede om at softwaren er ved at blive integreret med BridgeCentral og vil snart kunne anvendes. DBF har fået eneforhandling af BridgeMate i Norden, og der er allerede indløbet bestillinger. Den hollandske producent vil besøge DBF ultimo april med henblik på at afslutte agentaftalen. Dansk Bridge 10.1 Dansk Fagpresse Ingen bemærkninger 10.2 Biblioteksstyrelsen DBF har klaget over afslaget. Biblioteksstyrelsen har fastholdt afslaget Mesterpointkomiteen 11.1 Ingen sager til behandling Visionskomite 12.1 Ingen sager til behandling Bridgefestivalen Status vedr. Vingsted KK orienterede om forberedelserne af Vingsted. Et nyt planlægningsmøde gennemføres i uge Budget for Vingsted HB havde ingen bemærkninger til budgetudkastet, der i høj grad er baseret på skøn Presseplan for Vingsted SF har udarbejdet en presseplan, og der vil komme artikler i de kommende numre af Dansk Bridge. Derudover kommer yderligere 2 annoncer i Berlingske Tidende. Internet og SWAN 14.1 Ingen sager til behandling IT-udvalget 15.1 IT-Udvalgets møde den 16. december 2004 HB tog referatet til efterretning med en bemærkning om en begrænset dagsorden. HJ orienterede om de forhold der ikke er nævnt i referatet herunder DBF s nye hjemmeside. Distriktskomiteen 16.1 Referat fra møderne den 29. oktober 2004 og den 4. marts 2005 Udvalget er på trods af opstartsvanskeligheder godt i gang, og på Midtvejsmødet vil Distriktskomiteen give en status over Idekataloget. 6

7 PR Marketingudvalget 17.1 SF orienterede om det sidste møde i udvalget. På mødet enedes man om at koncentrere sig om Vingsted. Efter Vingsted ønsker Udvalget at diskutere Pr-marketing strategien med HB. HB imødekommer ønsket. Næste møder: Lørdag den 4. juni 2005 i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i Vejle og den 8/9. oktober 2005 i Viborg. KK + frue inviteres med. ET står for arrangementet. Midtvejsmødet i 2006 er fastlagt til den 1-2. april. 4. april 2004 Henning Jensen 7

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderød, den 10. april 2007 Referat af HB-mødet den 24. marts 2007 i Vejle Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Ole Vinberg Larsen (OVL), Kurt Als (KA)

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderød, den 12. december 2006 Referat af HB-mødet den 25. november 2006 i Asminderød Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Ole Vinberg Larsen (OVL),

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Asminderød, den 3. februar 2009 Referat af HB - mødet den 24. januar 2009 i Kolding Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Kurt Als (KAL). Per Egelund (PE), Tom Nørgaard (TN)

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 Udgivet den 20. oktober 2004 side 1 af 6 LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 SIDEN SIDST Først og fremmest velkommen til en ny sæson. Det er længe siden sidst (sorry), men der har været travlt med EM i Malmö, EM

Læs mere

Referat HB-møde Asminderød, 2. december 2010

Referat HB-møde Asminderød, 2. december 2010 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat HB-møde Asminderød, 2. december 2010 Tirsdag den 23. november 2010 kl. 12:30 17:30 på

Læs mere

Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart

Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (K-Aa), Jørgen Priess (JP) Torben Erlandsson (TE), Else Tams (ET) og Søren Fischer (SF). Der var afbud fra Ole Raulund

Læs mere

Referat Asminderød, 23. juli 2010 HB-møde den 13. juli 2010 kl. 19:00-23:00 i Vingstedcentret, Bredsten.

Referat Asminderød, 23. juli 2010 HB-møde den 13. juli 2010 kl. 19:00-23:00 i Vingstedcentret, Bredsten. Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat Asminderød, 23. juli 2010 HB-møde den 13. juli 2010 kl. 19:00-23:00 i Vingstedcentret,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen

Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (K-Aa B), Jørgen Priess (JP), Karsten Munch (KM) Torben Erlandsson (TE), Else Tams (ET), Søren Fischer

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund

Danmarks Bridgeforbund Danmarks Bridgeforbund Beretning 2004-2005 Maj 2005 1 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard Ved slutningen af denne sæson står DBF over for en af sine største satsninger gennem tiderne afholdelsen af Danish

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Asminderød, den 19. juni 2009. Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding

Asminderød, den 19. juni 2009. Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding Asminderød, den 19. juni 2009 Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding Hovedbestyrelsen: Per Egelund (PE), Søren Fischer (SF), Kurt Als (KA). Ole V. Veje (OVV), Tom Nørgaard (TN) og Henrik Friis

Læs mere

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Onsdag d. 14. maj 2013 kl. 19.00 REFERAT 1. Konstatering af stemmetal Formanden konstaterede hvilke klubber, der er til stede og oplæste stemmetal 2. Valg af

Læs mere

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Deltagere Hovedbestyrelsen København Nordsjælland

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140324 Bilag 15-1

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140324 Bilag 15-1 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140324 Bilag 15-1 Form Herlev, 30. april 2014 På

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

3.757 3.729-2.013-1.833 1.744 1.896

3.757 3.729-2.013-1.833 1.744 1.896 Budget 2015 Oversigt Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 Email: dbf@bridge.dk Herlev, 31. oktober 2014 Dansk Bridge Abonnementer Annoncer Tryk og distribution

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 31. maj 2008

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 31. maj 2008 Asminderød den 6. juni 2008 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 31. maj 2008 Deltagerliste København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland:

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen

Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC onsdag den 15.12.10 kl. 18.00 Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels

Læs mere

Klubnyt. Kære Klubber og medlemmer. Hermed et Klubnyt der orienterer om følgende temaer: Netbankindbrudsforsikring for distrikter og klubber

Klubnyt. Kære Klubber og medlemmer. Hermed et Klubnyt der orienterer om følgende temaer: Netbankindbrudsforsikring for distrikter og klubber Klubnyt Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kære Klubber og medlemmer Herlev, 31. marts 2017 Hermed et Klubnyt der orienterer om følgende temaer:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010.

Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. 1. Valg af dirigent og referent. Ole Svendsen blev valgt til dirigent Henrik Mortensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2009

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2009 Asminderød den 19. juni 2009 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2009 Deltagerliste København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 12. maj 2011 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen og også til Per Egelund fra DBF. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Referat af: Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 21.april 2016 kl. 19:00 i bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Der startes med spisning kl. 18.00 tilmelding påkrævet (nederst)

Læs mere

Dagsorden: Side 1 af 7

Dagsorden: Side 1 af 7 Danske Funktionærers Boligselskab Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde Onsdag d. 29. august 2011 kl. 17.30 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 3 2 Forslag

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 8

LANDSHOLDSBULLETIN NR 8 10/10 2003 LANDSHOLDSBULLETIN NR 8 INDLEDNING Som det formentlig er de fleste bekendt har undertegnede (Peter Westrup) pr. 15.6.2003 overtaget roret som formand for UK efter Ole Raulund. Det er med stor

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen

Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels Dahl Eva Johansen Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC onsdag den 16.12.15 kl. 17.30: Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Der blev orienteret om de afholdte arrangementer, og der var tilfredshed med deltagerantallet til Drop In.

Der blev orienteret om de afholdte arrangementer, og der var tilfredshed med deltagerantallet til Drop In. Side 1 af 5 Beslutning referat for bestyrelsesmøde i AABC torsdag den 19. juni 2008 kl. 18 i klubben: Punkt 1: Valg af referent: Bolette Deltagere: Bestyrelsen mødt fuldtallig. Punkt 2: Afholdte arrangementer:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Beretning 2003-2004. 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard

Beretning 2003-2004. 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard Beretning 2003-2004 1. Indledning Knud-Aage Boesgaard Den forgangne sæson har ikke budt på markante ændringer inden for DBF s virke. Vi har i lyset af Visionskomiteens arbejde søgt at få fastlagt de tiltag

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 17.12.08 kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 17.12.08 kl. 18.00 Referat fra bestyrelsesmøde 17.12.08 kl. 18.00 Deltagere: Jørn Jeppesen Axel Petersen Claus Christensen (afbud) Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Niels Dahl Karl Peter Larsen Tove Christensen

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have en vedtægt, eller at vedtægten skal have et bestemt indhold. Vedtægten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 11-2010 24. november 2010. kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2010 3. Bestyrelsens siden sidst

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 2. juni 2007

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 2. juni 2007 Asminderød den 26. juni 2007 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 2. juni 2007 Deltagerliste København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VD-senior.

Referat fra bestyrelsesmøde i VD-senior. PGD! Referat fra bestyrelsesmøde i VD-senior. Dato: mandag 31.5.2010 kl.13 16.30 Deltagere: Jørn-Ole Hesselvig, Helle Nymann Jensen, Svend-Erik Hesselsøe, Poul Kofoed, Kurt Elfving, Anni Gram Mortensen,

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere