Forsvarsministeriets Interne Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsministeriets Interne Revision"

Transkript

1 Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt

2 Indholdsfortegnelse: 1. Mission Vision Strategiske fokusområder Præsentation af produkter og ydelser Overordnede mål Det overordnede mål opfyldes ved tre eksterne delmål med tilhørende resultatkrav: Finansiel revision Årsregnskabsrevision Forretningsgangsrevision Beholdningseftersyn IT revision Projektrevision Anden revision Forvaltningsrevision Rådgivning i koncernen Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads Kompetenceudvikling Økonomistyring Resultatkrav Principper i prisangivelser Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Opfølgning og rapportering Kontraktperiode og ikrafttrædelse

3 1. Mission Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. 2. Vision FIR konsoliderer det opnåede kvalitative høje niveau i løsningen af 9 aftalen, og øger samtidig prioriteringen af forvaltningsrevision. FIR er Rigsrevisionens (RR) samarbejdspartner omkring revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet (FMN), og endvidere FMN sparringspartner i forbindelse med økonomistyringen i koncernen og institutionschefernes fortrolige rådgiver. 3. Strategiske fokusområder FIR vil i 2007 stadig prioritere midler og ressourcer således, at de i 9-aftalen nævnte institutioner revideres i overensstemmelse med RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS), og FIR skal på denne baggrund afgive erklæring i form af afrapporteringsskrivelser og årsberetning om den foretagne revision og dens resultater til de reviderede institutioner, FMN samt RR. I samarbejde med RR vil FIR i 2007 begynde en strategisk omlægning af fokus for revisionsopgaverne, hvor der fremadrettet skal fokuseres på helhedsrevision, væsentlighedskriterier, risikovurdering compliance revision. 1 Dette medfører, at FIR også, jf. efterfølgende om den successive revision gennem året 2007, vil have fokus på nedenstående områder i 2007: Ledelsesinformation/-rapportering og bevågenhed Projekter og deres gennemførelse Igangværende handleplaner for FKO og FRV åbningsbalancer Regnskabsmæssige aspekter i forbindelse med HJV overgang som teknisk NIV II-myndighed i FKO Proces i forbindelse med FKO og HJK overgang til omkostningsbaserede bevillinger pr.1. januar 2009 Årsrapporterne for de tre myndigheder som FIR reviderer, herunder verificering af indhold og informationer i denne Samlet overordnet økonomistyring, regnskabsaflæggelse og de deraf afledte elementer. Ovenstående punkter vil sammen med revision i årets løb skabe et bedre grundlag for validering af økonomiske og ikke-økonomiske data og dermed medvirke til at sikre rigtige regnskaber i SKS og retvisende omkostningsregnskaber. 1 Revisionsmæssig vurdering af, om myndigheden følger bestemmelser og regelsæt ved gennemførelse af aktiviteter, herunder administrative og økonomiske rutiner. 3

4 FIR 9-aftale opfyldes dels ved disse opgaver, dels sammen med de øvrige revisionshandlinger i årets løb og ved afsluttende revision. 4. Præsentation af produkter og ydelser FIR ydre og indre delmål sker ved opdeling i følgende styrings- og opgaveparametre: Tabel 1: Rigtige omkostningsregnskaber og retvisende omkostningsbaserede regnskaber samt forbedret samlet økonomistyring i koncernen Produkt Finansiel revision Forvaltningsrevision Rådgivning Ydelse Årsregskabsrevision Forretningsgangsrevision IT revision Projektrevision Beholdningsftersyn Anden revision Forvaltningsrevision, vurdering af ledelsens skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af økonomiske midler. Rekvirede rådgivningsopgaver Konsultativ bistand 5. Overordnede mål FIR skal udføre revision og rådgivning ifølge 9-aftalen mellem FMN og RR, og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så det sikres at regnskaberne er rigtige, og at den overordnede styring under FMN er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende praksis. Det er FIR opfattelse, at gennemførelse af de nævnte opgaver og den fokusering på helhedsrevision, væsentlighed og risikovurdering mv., som er et af målene for omlægningen af revisionsopgaverne, medvirker til at opfylde FIR væsentligste effekt mål: at kvaliteten af de reviderede myndigheders regnskaber er i orden, og giver den fornødne ledelsesinformation til respektive myndigheders ledelse. FIR ønsker på denne måde at bidrage til at, RR i forhold til myndighedernes regnskaber for 2006 f.s.v. angår de samlede driftsudgifter og status i statsregnskabet er rigtige, de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende, og endelig at regnskabsforvaltningen i FKO, HJV og FRV i sin helhed vurderes som værende tilfredsstillende. RR udfører årligt en kvalitativ og kvantitativ vurdering af FIR faglige arbejde. For alle former for revision og rådgivning gælder, at FIR skal have en aktiv revisions- og rådgivningsandel på 60 % af den samlede tid (totaltid ekskl. ferie). Dette måles vha. tæt tidsregistrering og tidsstyring. Alle medarbejderes og chefers tid fordeles overordnet mellem tid, der vedrører ydre opgavevaretagelse (aktiv revisionsandel) og tid, der vedrører indre opgavevaretagelse (administrativ tid). Tabel 2: 4

5 Mål 1: Yderligere effekt af revisionsarbejde i koncernen Omkostning Årsværk At SKS-regnskabet og det omkostningsbaserede regnskab for de reviderede myndigheder er rigtige (SKS) / retvisende (OMKB) ,2 1 Rigtige SKS-regnskaber og omkostningsbaserede regnskaber for FKO, HJK og FRV FIR vil foretage en samlet kvalitetsmæssig vurdering af de enkelte regnskaber, og på denne baggrund indsamle yderligere erfaring til det fortsatte revisionsarbejde, bl.a. i forhold til FIR revisionsandel, jf. nedenfor. Tabel 3 Revisionsandel <50 % % >60 % 6. Det overordnede mål opfyldes ved tre eksterne delmål med tilhørende resultatkrav: 6.1. Finansiel revision FIR skal udføre finansiel revision jf. RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS) og følge principperne for god offentlig revisionsskik så det sikres, at regnskaberne under FMN er rigtige, og at de interne kontroller i regnskabs- og økonomisystemet fungerer efter hensigten. i. FIR skal yde en hurtig service, og skal som hovedregel senest 3 uger efter det stedlige besøg afsende revisionsrapport til pågældende myndighed, dvs. den gennemsnitlige tid til afrapportering skal over tid nedbringes til 21 dage. Dette gælder for alle revisionstyper på nær forvaltningsrevisioner og projektrevisionen. Disse har en karakter der gør, at de løber over længere tid. Undtaget er endvidere sager, hvor der efterfølgende opstår behov for dialog med myndigheden inden der kan afrapporteres. Tabel 4: Mål 2. Rapporteringstid (kvalitetsmål) FIR skal yde en hurtig service, og skal senest 3 uger efter det stedlige besøg afsende revisionsrapport til pågældende myndighed, dvs. den gennemsnitlige tid til afrapportering skal over tid nedbringes til 21 dage, indenfor finansiel revision og IT-revision. Omkostning Årsværk ,7 2.1 Revisionsrapport skal afsendes senest 3 uger efter afslutning af stedlig revision, og dermed tilvejebringelse af tilbagemeldinger på kortere tid (større effekt) Planlægge og målrette fokus på forbrug af tid til udarbejdelse af revisionsrapporter Tabel 5: Gennemsnitlig rapporttid > 25 dage dage < 21 dage 5

6 6.2. Årsregnskabsrevision FIR skal have en begrundet overbevisning om, at de aflagte SKS regnskaber er rigtige, og at de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende.. Der foretages årsregnskabsrevision af FKO, HJV og FRV regnskaber, og der udarbejdes årsberetninger om disse tre myndigheder. FIR ønsker på denne måde at bidrage til at, RR i forhold til myndighedernes regnskaber for 2006 f.v.s. angår de samlede driftsudgifter og status i statsregnskabet er rigtige, de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende, og endelig at regnskabsforvaltningen i FKO, HJV og FRV i sin helhed vurderes som værende tilfredsstillende, jf. tidligere. De tre årsberetningerne fremsendes fra FIR senest i maj Målet er, at årsberetningerne i sin form og helhed er dækkende i forhold til FIR gennemgang af årsregnskabsrevisionen, og at myndighederne kan erklære sig enig i årsberetningernes indhold. Tabel 6: Mål 3. Årsregnskabsrevision for FKO, HJK og FRV. FIR skal udarbejde 3 årsberetninger senest i maj 2007, og på denne måde fremkomme med FIR revisionsmæssige samlede vurdering af den regnskabsmæssige kvalitet i myndighedernes regnskaber. Omkostning Årsværk ,2 FIR synliggør resultatet af eget revisionsarbejde til RR og myndighederne 3. 1 Levering af 3 årsberetninger i maj 2007 Tabel 7: Alle 3 årsberetninger ultimo maj 2007 Nej Ja Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt Endvidere skal FIR i april 2007 afgive en foreløbig erklæring til Rigsrevisionen om, hvorvidt revisionen har kommentarer til regnskabsaflæggelse på myndighedsområderne. Mål- og resultatkrav er, at RR og FIR i forhold til denne foreløbige erklæring har en sammenfaldende vurdering. Tabel 8: Mål 4. Erklæring til RR (produktmål). FIR skal i april 2007 afgive en foreløbig erklæring til RR om, hvorvidt revisionen har kommentarer til regnskabsaflæggelse på myndighedsområderne. Omkostning Årsværk ,10 FIR synliggør resultatet af eget revisionsarbejde til RR og myndighederne 4. 1 Erklæring til RR udarbejdes i april 2007 Tabel 9: Erklæring senest 30. april 2007 Nej Ja Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt 6

7 Endelig foretager FIR årsregnskabsrevision af 6 fonde/legater, og revisionen har som formål, at sikre en korrekt regnskabsføring om økonomiforvaltning, og endelig skal FIRkunne erklære sig i forhold til myndighederne om resultatet af FIR arbejde. Tabel 10: Mål 5. Legatrevision (produktopgave). Omkostning Årsværk FIR reviderer 6 fonde og legater, heraf 3 indenfor FKO område og 3 ved FRV ,2 Rigtige fonde og legatregnskaber revisioner gennemføres Tabel 11: Antal legater reviderede < Forretningsgangsrevision Forretningsgangsrevisionen indgår i revisionen i årets løb, og skal bringe FIR i stand til at vurdere, om regnskabstilrettelæggelsen på myndighedsområderne er således, at der vil kunne aflægges et rigtigt årsregnskab. FIR vil i 2007 gennemføre 16 forretningsgangsrevisioner, som fordeles på nedbygningsstrukturen og den ny struktur som følger: 8 foretages i den gamle struktur/nedbygningsstrukturen 4 foretages ved NIV II-myndigheder, FMT, FRT, FBE og GLK 4 foretages ved udvalgte NIV III-myndigheder i den nye struktur (myndigheder endnu ikke er fastlagt). Tabel 12: Mål 6. Forretningsgangsrevision Der gennemføres 16 forretningsgangsrevisioner i løbet af 2007, hvor hovedvægten vil være på regnskabstilrettelæggelsen, men øvrige områder vil tillige indgå. Sikre korrekte og operationelle forretningsgange 6.1 Forretningsgangsrevisioner Omkostning Årsværk ,00 Tabel 13: Antal udførte forretningsgangsrevisioner <

8 6.4. Beholdningseftersyn Som led i den successive strategiske ændring af revisionsfokus mod helhedsrevision, væsentlighed og risikovurdering vil FIR beholdningseftersyn i 2007 have karakter af helhedseftersyn, hvor FIR ved besøg hos myndighederne vil fokusere på gennemgang af de ressourcer/beholdninger, som myndigheden har fået stillet til rådighed for egen opgaveløsning. Det omfatter således foruden traditionelle kasseeftersyn også lagerbeholdninger, anlæg, og beholdninger inden for FBE område mv., og målet har derfor foruden at være et specifikt formuleret mål i antal også karakter af at være et metodeudviklingsmål. Mål- og resultatkrav er i forhold til beholdningseftersyn at skærpe opmærksomheden på alle ressourcer / beholdninger hos myndighederne, og på denne måde være med til at danne grundlaget for korrekte beholdningsopgørelser. Tabel 14: Mål 7. Beholdningseftersyn helhedseftersyn. Omkostning Årsværk FIR vil ved 3 4 myndigheder gennemgå samtlige beholdninger af ressourcer, som myndighederne har stillet til rådighed. Det vil blive fordelt mellem FRV, HJV og 1 2 inden for FKO området ,8 Metoderne der anvendes ved denne type eftersyn analyseres med henblik på at beskrive og uddybe revisionsvejledninger / manualer på området 7. 1 Der gennemføres 3-4 helhedseftersyn med efterfølgende afrapportering / udarbejdelse af notat. Tabel 15: Antal udførte gennemgang af beholdninger af ressourcer < IT revision Målet for den operationelle plan for IT Revisionen bygger på en overordnet analyse af Forsvarets koncernfælles IT støttevirksomhed. Analysen udvælger på baggrund af væsentlighed og risiko konkrete procesområder til revision. Det er endvidere målet med FIR IT revision, at dette skal bidrag til at skal sikre, at gældende interne og eksterne krav vedrørende datatilgængelighed, -integritet, fortrolighed og kontrol er kendte, tidssvarende og til stadighed opfyldes. FIR har i tilgangen til IT revision valgt at opdele processen i følgende to delelementer, Generel IT revision og Systemspecifik IT revision. Generel IT omfatter hele den koncernfælles IT drift, men har dog særlig fokus på FKIT som driftsmyndighed og FKO/HJV, der udgør de absolut største brugermyndigheder, og målet er naturligt at 8

9 medvirke til at sikre viden om koncernens IT struktur på den driftsmæssige platform, jf. nedenfor på segmentniveau. For systemspecifik IT revision er målsætningen, at FIR via revisionen vil medvirke til at sikre yderligere fokus på systemsammenhænge, styring, udvikling, og ikke mindst systembeskrivelse og dokumentation, jf. endvidere nedenfor. Konkret har FIR i forhold til ovenstående valgt at foretage: 6 IT revisioner, som involverer såvel koncernfælles og virksomhedsspecifik IT. Review af to IT Revisionsprodukter, herunder deres respektive implementering i TeamMate, jf. nedenfor i tabel 16. Tabel 16: Mål 8. IT-revision Der gennemføres 6 IT-revisioner i løbet af 2007, hvor der vil blive lagt særlig vægt på compliance i forhold til den overordnede IT strategi målsætning om forretningsstyret IT støttevirksomhed. Omkostning Årsværk ,5 Forbedret fokus på koncernens IT compliance 8. 1 Generel IT revision IT Planer & Organisation IT Indkøb & Implementering IT Ydelser & Support IT Kontrol & Overvågning 8.2. Systemspecifik IT DeMars Basis DeMars Interace Tabel 17: Antal udførte IT revisioner < Projektrevision Projektrevisionen i 2007 indgår med øget vægt i de strategiske fokusområder, og er et led i udviklingen af revisionsområderne. Projektrevision retter sig primært mod forsvarets støttestruktur, repræsenteret ved de funktionelle tjenester FMT og FBE. 9

10 I projektrevisionen vil der blive anvendt såvel systemanalytiske/procesorienterede metoder som opgaveorienteret procurementrevision på enkelte projekter, og i den forbindelse vil projektrevisionerne i 2007 i højere grad fokusere på risikostyringen af projekterne. FIR skal udføre revision af materielanskaffelser og materielinvesteringer samt bygge- og anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS) opfyldes. Det er en målsætning for revision af større materielanskaffelser er, at der foretages revision af større projekter med en anskaffelsessum på over 500 mio. kr. mindst en gang i projektløbetiden, mens projekter under 500 mio. kr. revideres stikprøvevis. FIR har planlagt at foretage revision af 5 materielanskaffelsesprojekter i FLV (FMP1) med en samlet projektbevilling på 5, 7 mia. kr. Det overordnede mål- og resultatkrav er, at FIR sikrer projektrevision i forhold til gældende regler i forhold anskaffelsessum, jf. ovenfor, men også ad denne vej at skærpe opmærksomheden i forhold til projekternes beløbs- og tidsmæssige afløb. Endvidere er det et mål, at sikre projekternes korrekte regnskabsmæssige håndtering, jf. endvidere nedenfor. Herudover har FIR planlagt 2 revisionsprojekter vedr. opbygningen af FMT: 1. kortlægning og vurdering af de udarbejdede forretningsgange mv. ved FMT opbygning og forretningsvaretagelse af større materielanskaffelser 2. en gennemgang og vurdering af, hvorledes de igangværende projekter, som FMT har overtaget fra de nedlagte materielkommandoer, er forankret i FMT. Sidstnævnte vil tillige indeholde en undersøgelse af, hvorvidt FMT har risikostyringsmodeller både i forbindelse med kontraktindgåelser og løbende i forbindelse med projektets gennemførelse. I forbindelse med projektrevisionen vil FIR også medvirke til årsregnskabsrevisionen vedr. anlægsaktiver, hvilket i planlægningen er indlagt som et revisionsprojekt. Endelig har FIR planlagt at gennemføre revision af 3 bygge-/anlægsprojekter indenfor FBE/FKO område. Tabel 18: Mål 9. Projektrevision af materielanskaffelsesprojekter. Omkostning Årsværk FIR gennemfører projektrevision af 5 udvalgte anskaffelsesprojekter, hvor fokus er på væsentlighed og risiko. Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 9.1 Der gennemføres revision af 5 anskaffelsesprojekter ,5 Tabel 19: Antal udførte projektrevisioner

11 Tabel 20: Mål 10. To revisionsprojekter vedr. FMT opbygning Omkostning Årsværk Der gennemføres 2 revisionsprojekter vedr. FMT opbygning, og dermed forankringen af projekter og udarbejde forretningsgange m.m ,1 Medvirke til at sikre forankringen af projekter i FMT, og de dertil hørende forretningsgange til projektadministration m.m Der gennemføres 2 revisionsprojekter i forbindelse med FMT opbygning Tabel 21: Antal udførte revisionsprojekter Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt Tabel 22: Mål 11. Et revisionsprojekt vedr. anlægsaktiver Omkostning Årsværk Der gennemføres 1 revisionsprojekt vedr. anlægsaktiverne i årsregnskab ,1 Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 11.1 Der gennemføres et revisionsprojekt vedr. anlægsaktiverne i årsregnskab 2006 Tabel 23: Antal udførte revisionsprojekter 0 1 Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt FIR gennemfører 3 byggeprojektrevisioner på FBE/FKO område. Tabel 24: Mål 12. Tre byggeprojekter på FBE/FKO område Omkostning Årsværk Der gennemføres revision af 3 byggeprojekter i FBE/FKO område ,3 Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 12.1 Der gennemføres revision af 3 byggeprojekter. Tabel 25: Antal udførte projektrevisioner

12 6.7. Anden revision. FIR skal bl.a. i forbindelse med implementering af Aftale om Forsvarets ordning (Forsvarsforliget) tilgodese revision af organisatoriske/strukturelle, systemmæssige og regnskabsmæssige forhold, og herunder eksempelvis sikkerhedssamarbejdet (SIKSAM) og den regnskabsmæssig afstemning af løn. Når der oprettes og nedlægges myndigheder i forbindelse med forsvarsforliget skal FIR udvise særlig opmærksomhed bl.a. i forhold til regnskabsmæssige risici der opstår i forbindelse hermed. Tabel 26: Mål 13. Anden revision Omkostning Årsværk 2 revisionsnotater i forbindelse med nedlægning / oprettelse af myndigheder, og målet er at medvirke til at sikre den mest hensigtsmæssige nedlægning / oprettelse af myndigheder (økonomisk og forvaltningsmæssig revision) ,5 Medvirke til at sikre korrekt nedlægning / oprettelse af myndigheder 13.1 Der udarbejdes 2 revisionsnotater Tabel 27: Antal udarbejdede revisionsnotater Under dette punkt forventer FIR at se på håndteringen af Lager Danmark, jf. også handlingsplanen, samt notat fra FKO af 26. september 2006, hvori det anføres, at den rapport, der er udarbejdet med hensyn til Lager DK giver en række anbefalinger, og udeståender forventes afklaret inden årets (2006) udgang. FIR forventer at se på dette. Endvidere forventer FIR at se på problemstillingen om varer i transit, som også har været rejst tidligere. FKO har oplyst, at oprydning på dette område vil begynde i uge 40, 2006, hvorfor FIR vil tage det op i Forvaltningsrevision FIR skal udøve forvaltningsrevision jf. Statslig Revision og bl.a. sikre, at der i forsvarets ledelse tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheder, der omfattes af regnskaberne. Der skal gennemføres to forvaltningsrevisioner i Tabel 28: Mål 14. Forvaltningsrevision Omkostning Årsværk Der gennemføres 2 forvaltningsrevisioner i 2007, og målet er at medvirke til sikring af korrekte økonomiske dispositioner m.m. Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 14.1 Der gennemføres revision af 5 anskaffelsesprojekter ,3 Tabel 29: 12

13 Udfærdigelse af 2 forvaltningsrevisionsrapporter Nej Ja senest 31/ Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt 7. Rådgivning i koncernen FIR skal samarbejde med og rådgive ministeriet og cheferne for myndighederne om regnskabsreformen og bevillingsreformen. FIR skal deltage i arbejdsgrupper og erfaringsgrupper af væsentlig betydning for revisionen og rådgivningen i forbindelse hermed, og i denne forbindelse skal FIR repræsentanter medvirke til, at arbejdet i disse fora sker på en hensigtsmæssig måde som tilsikrer, at der tages hensyn til de gældende eksterne grundlag og retskilder, herunder love, bekendtgørelser, cirkulærer, regelsæt og principper. FIR skal bl.a. udføre rådgivning om og opfølgning på implementeringen af det omkostningsbaserede regnskab og bevillingsreformen. FIR skal for myndigheder omfattet af 9 aftalen endvidere i fornødent omfang rådgive omkring regelsæt og implikationerne for myndighedernes regnskabsvæsen, bevillings- og økonomistyring. Tabel 30: Mål 15. Rådgivning i koncernen Omkostning Årsværk FIR yder i henhold til bekendtgørelsen yder rådgivning til koncernen, bl.a. i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskaber og bevillingsreformen ,5 Medvirke til at sikre valid økonomistyring i koncernen, og herunder overgangen til omkostningsbaserede regnskaber og bevillingsreformens indførelse FIR yder nødvendig og tilstrækkelig rådgivning til koncernen Det overordnede mål opfyldes desuden ved interne delmål med tilhørende resultatkrav: 8. Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads Det er målet for FIR, at vedblive med at levere en god service i form at revisionsopgaver, rådgivning og fælles problemløsning. FIR skal foretage metodeudvikling og kvalitetssikring samt varetage egen administration og hjælpefunktion til opgavevaretagelsen, og FIR skal endvidere efterleve de krav, der er til personaleforvaltning og personalepleje Kompetenceudvikling Det koncernfælles kompetence- og bedømmelsessystem FOKUS implementeres i FIR. FOKUS implementeres i papirudgave, idet systemunderstøttelsen IT- mæssigt er udskudt. I forhold til FOKUS er der defineret følgende resultatkrav: 13

14 Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) skal implementeres som et papirbaseret system inden udgangen af 2007, og følgende kriterier lægges til grund for vurderingen af, om resultatkravet opfyldes, idet alle nedennævnte kriterier skal opfyldes: 95 % af de nødvendige samtaleledere er uddannet til at anvende FOKUS IT-skabelon for udviklings- og bedømmelseskort er fordelt på IT-arbejdspladserne. Forvaltningsregler for FOKUS er udarbejdet og implementeret. Alle personelevalueringer foretaget efter 1. juli 2007 er sket ved anvendelse af FOKUS. Der udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan/handlingsplan pr. medarbejder, som har haft ansættelse ved myndigheden i mere end 12 mdr. 9. Økonomistyring. Formålet er, at FIR får opbygget en solid og robust økonomistyring, og endvidere skal det dokumenteres, at sker de nødvendige fremskridt i resultatkontrakt- og årsrapporteringen Resultatkrav FIR skal årligt rapportere og forholde sig vurderende til følgende punkter, og herunder redegøre for status omkring opnåelsen af et niveau svarende til det beskrevne: 1. Der opgøres og dokumenteres omkostningsfordelingsnøgler og enhedsomkostninger for alle FIR aktiviteter. Opfyldt, såfremt FMN årligt modtager en kort status på ovenstående. 2. FIR aflægger fortsat et korrekt og rettidigt eksternt regnskab med henblik på revisionsmæssig behandling. Opfyldt, såfremt årsrapporten for 2006 er af Rigsrevisionen bedømmes tilfredsstillende. 3. FMN finder opgørelsen og dokumentationen af mål- og resultatkrav samt regnskabsaflæggelsen i årsrapporten tilfredsstillende. Opfyldt, såfremt FMN i den årlige gennemgang finder opgørelsen og dokumentationen tilfredsstillende. 4. Der foretages en periodisering af FIR budget inden for året. Opfyldt, såfremt FIR på given foranledning kan fremsende dokumentation for den gennemførte periodisering. 14

15 9.2. Principper i prisangivelser De priser der er opgjort på revisionsydelserne, indeholder alle de direkte henførbare udgifter vedrørende revisionerne, hvormed menes løn til forberedelse, revision og rapportering, udgifter til rejser og overnatning mv. 10. Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Tabel 31 Mål Ydelse Omkostninger i kr. Årsværk 1 Revisionens effekt ,00 0,20 2 Rapporteringstid ,00 5,70 3 Årsregnskabsrevision ,00 0,20 4 Erklæring til RR ,00 0,10 5 Legatrevision ,00 0,20 6 Forretningsgangsrevision ,00 3,00 7 Beholdningsrevision / "helhedseftersyn" ,00 0,80 8 IT - revision ,00 1,50 9 Projektrevision ,00 0,50 10 Revisionsprojekter vedr. FMT opbygning ,00 0,10 11 Revisionsprojekt for årsregnskab 2006, anlægsaktiver ,00 0,10 12 Byggeprojekter på FBE/FKO område ,00 0,30 13 Anden revision, nedlæggelse og oprettelse af myndigheder ,00 0,50 14 Forvaltningsrevision ,00 0,30 15 Rådgivning i koncernen ,00 1,50 I alt ,00 15,00 Til orientering oplyses, at FIR samlede budget i 2007 er på kr. 9,7 mio., heraf lønninger kr. 7,5 mio. og øvrige driftsomkostninger kr. 2,2 mio. 11. Opfølgning og rapportering Der afrapporteres årligt på kontraktens målopfyldelse i årsrapporten samt ved bilag direkte til FMN, jf. vejledning. I øvrigt udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering til FMN for 1. halvår i kontraktåret. 15

16 11.1. Kontraktperiode og ikrafttrædelse Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2007, og er gældende i et år og udløber således den 31. december Vedbæk, den København, den Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriet Carsten Kyhnauv Revisionschef Anders Troldborg Departementschef 16

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning

Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Intern Revision NOTAT Til: Økonomiforvaltningen Dato 16. september 2013 Fra: Revisionschef Kurt Wagner Bemærkninger til udkast til rapport benævnt Evaluering af Københavns Kommunes revisionsordning Nærværende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere