Forsvarsministeriets Interne Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsministeriets Interne Revision"

Transkript

1 Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt

2 Indholdsfortegnelse: 1. Mission Vision Strategiske fokusområder Præsentation af produkter og ydelser Overordnede mål Det overordnede mål opfyldes ved tre eksterne delmål med tilhørende resultatkrav: Finansiel revision Årsregnskabsrevision Forretningsgangsrevision Beholdningseftersyn IT revision Projektrevision Anden revision Forvaltningsrevision Rådgivning i koncernen Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads Kompetenceudvikling Økonomistyring Resultatkrav Principper i prisangivelser Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Opfølgning og rapportering Kontraktperiode og ikrafttrædelse

3 1. Mission Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. 2. Vision FIR konsoliderer det opnåede kvalitative høje niveau i løsningen af 9 aftalen, og øger samtidig prioriteringen af forvaltningsrevision. FIR er Rigsrevisionens (RR) samarbejdspartner omkring revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet (FMN), og endvidere FMN sparringspartner i forbindelse med økonomistyringen i koncernen og institutionschefernes fortrolige rådgiver. 3. Strategiske fokusområder FIR vil i 2007 stadig prioritere midler og ressourcer således, at de i 9-aftalen nævnte institutioner revideres i overensstemmelse med RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS), og FIR skal på denne baggrund afgive erklæring i form af afrapporteringsskrivelser og årsberetning om den foretagne revision og dens resultater til de reviderede institutioner, FMN samt RR. I samarbejde med RR vil FIR i 2007 begynde en strategisk omlægning af fokus for revisionsopgaverne, hvor der fremadrettet skal fokuseres på helhedsrevision, væsentlighedskriterier, risikovurdering compliance revision. 1 Dette medfører, at FIR også, jf. efterfølgende om den successive revision gennem året 2007, vil have fokus på nedenstående områder i 2007: Ledelsesinformation/-rapportering og bevågenhed Projekter og deres gennemførelse Igangværende handleplaner for FKO og FRV åbningsbalancer Regnskabsmæssige aspekter i forbindelse med HJV overgang som teknisk NIV II-myndighed i FKO Proces i forbindelse med FKO og HJK overgang til omkostningsbaserede bevillinger pr.1. januar 2009 Årsrapporterne for de tre myndigheder som FIR reviderer, herunder verificering af indhold og informationer i denne Samlet overordnet økonomistyring, regnskabsaflæggelse og de deraf afledte elementer. Ovenstående punkter vil sammen med revision i årets løb skabe et bedre grundlag for validering af økonomiske og ikke-økonomiske data og dermed medvirke til at sikre rigtige regnskaber i SKS og retvisende omkostningsregnskaber. 1 Revisionsmæssig vurdering af, om myndigheden følger bestemmelser og regelsæt ved gennemførelse af aktiviteter, herunder administrative og økonomiske rutiner. 3

4 FIR 9-aftale opfyldes dels ved disse opgaver, dels sammen med de øvrige revisionshandlinger i årets løb og ved afsluttende revision. 4. Præsentation af produkter og ydelser FIR ydre og indre delmål sker ved opdeling i følgende styrings- og opgaveparametre: Tabel 1: Rigtige omkostningsregnskaber og retvisende omkostningsbaserede regnskaber samt forbedret samlet økonomistyring i koncernen Produkt Finansiel revision Forvaltningsrevision Rådgivning Ydelse Årsregskabsrevision Forretningsgangsrevision IT revision Projektrevision Beholdningsftersyn Anden revision Forvaltningsrevision, vurdering af ledelsens skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af økonomiske midler. Rekvirede rådgivningsopgaver Konsultativ bistand 5. Overordnede mål FIR skal udføre revision og rådgivning ifølge 9-aftalen mellem FMN og RR, og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så det sikres at regnskaberne er rigtige, og at den overordnede styring under FMN er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende praksis. Det er FIR opfattelse, at gennemførelse af de nævnte opgaver og den fokusering på helhedsrevision, væsentlighed og risikovurdering mv., som er et af målene for omlægningen af revisionsopgaverne, medvirker til at opfylde FIR væsentligste effekt mål: at kvaliteten af de reviderede myndigheders regnskaber er i orden, og giver den fornødne ledelsesinformation til respektive myndigheders ledelse. FIR ønsker på denne måde at bidrage til at, RR i forhold til myndighedernes regnskaber for 2006 f.s.v. angår de samlede driftsudgifter og status i statsregnskabet er rigtige, de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende, og endelig at regnskabsforvaltningen i FKO, HJV og FRV i sin helhed vurderes som værende tilfredsstillende. RR udfører årligt en kvalitativ og kvantitativ vurdering af FIR faglige arbejde. For alle former for revision og rådgivning gælder, at FIR skal have en aktiv revisions- og rådgivningsandel på 60 % af den samlede tid (totaltid ekskl. ferie). Dette måles vha. tæt tidsregistrering og tidsstyring. Alle medarbejderes og chefers tid fordeles overordnet mellem tid, der vedrører ydre opgavevaretagelse (aktiv revisionsandel) og tid, der vedrører indre opgavevaretagelse (administrativ tid). Tabel 2: 4

5 Mål 1: Yderligere effekt af revisionsarbejde i koncernen Omkostning Årsværk At SKS-regnskabet og det omkostningsbaserede regnskab for de reviderede myndigheder er rigtige (SKS) / retvisende (OMKB) ,2 1 Rigtige SKS-regnskaber og omkostningsbaserede regnskaber for FKO, HJK og FRV FIR vil foretage en samlet kvalitetsmæssig vurdering af de enkelte regnskaber, og på denne baggrund indsamle yderligere erfaring til det fortsatte revisionsarbejde, bl.a. i forhold til FIR revisionsandel, jf. nedenfor. Tabel 3 Revisionsandel <50 % % >60 % 6. Det overordnede mål opfyldes ved tre eksterne delmål med tilhørende resultatkrav: 6.1. Finansiel revision FIR skal udføre finansiel revision jf. RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS) og følge principperne for god offentlig revisionsskik så det sikres, at regnskaberne under FMN er rigtige, og at de interne kontroller i regnskabs- og økonomisystemet fungerer efter hensigten. i. FIR skal yde en hurtig service, og skal som hovedregel senest 3 uger efter det stedlige besøg afsende revisionsrapport til pågældende myndighed, dvs. den gennemsnitlige tid til afrapportering skal over tid nedbringes til 21 dage. Dette gælder for alle revisionstyper på nær forvaltningsrevisioner og projektrevisionen. Disse har en karakter der gør, at de løber over længere tid. Undtaget er endvidere sager, hvor der efterfølgende opstår behov for dialog med myndigheden inden der kan afrapporteres. Tabel 4: Mål 2. Rapporteringstid (kvalitetsmål) FIR skal yde en hurtig service, og skal senest 3 uger efter det stedlige besøg afsende revisionsrapport til pågældende myndighed, dvs. den gennemsnitlige tid til afrapportering skal over tid nedbringes til 21 dage, indenfor finansiel revision og IT-revision. Omkostning Årsværk ,7 2.1 Revisionsrapport skal afsendes senest 3 uger efter afslutning af stedlig revision, og dermed tilvejebringelse af tilbagemeldinger på kortere tid (større effekt) Planlægge og målrette fokus på forbrug af tid til udarbejdelse af revisionsrapporter Tabel 5: Gennemsnitlig rapporttid > 25 dage dage < 21 dage 5

6 6.2. Årsregnskabsrevision FIR skal have en begrundet overbevisning om, at de aflagte SKS regnskaber er rigtige, og at de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende.. Der foretages årsregnskabsrevision af FKO, HJV og FRV regnskaber, og der udarbejdes årsberetninger om disse tre myndigheder. FIR ønsker på denne måde at bidrage til at, RR i forhold til myndighedernes regnskaber for 2006 f.v.s. angår de samlede driftsudgifter og status i statsregnskabet er rigtige, de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende, og endelig at regnskabsforvaltningen i FKO, HJV og FRV i sin helhed vurderes som værende tilfredsstillende, jf. tidligere. De tre årsberetningerne fremsendes fra FIR senest i maj Målet er, at årsberetningerne i sin form og helhed er dækkende i forhold til FIR gennemgang af årsregnskabsrevisionen, og at myndighederne kan erklære sig enig i årsberetningernes indhold. Tabel 6: Mål 3. Årsregnskabsrevision for FKO, HJK og FRV. FIR skal udarbejde 3 årsberetninger senest i maj 2007, og på denne måde fremkomme med FIR revisionsmæssige samlede vurdering af den regnskabsmæssige kvalitet i myndighedernes regnskaber. Omkostning Årsværk ,2 FIR synliggør resultatet af eget revisionsarbejde til RR og myndighederne 3. 1 Levering af 3 årsberetninger i maj 2007 Tabel 7: Alle 3 årsberetninger ultimo maj 2007 Nej Ja Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt Endvidere skal FIR i april 2007 afgive en foreløbig erklæring til Rigsrevisionen om, hvorvidt revisionen har kommentarer til regnskabsaflæggelse på myndighedsområderne. Mål- og resultatkrav er, at RR og FIR i forhold til denne foreløbige erklæring har en sammenfaldende vurdering. Tabel 8: Mål 4. Erklæring til RR (produktmål). FIR skal i april 2007 afgive en foreløbig erklæring til RR om, hvorvidt revisionen har kommentarer til regnskabsaflæggelse på myndighedsområderne. Omkostning Årsværk ,10 FIR synliggør resultatet af eget revisionsarbejde til RR og myndighederne 4. 1 Erklæring til RR udarbejdes i april 2007 Tabel 9: Erklæring senest 30. april 2007 Nej Ja Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt 6

7 Endelig foretager FIR årsregnskabsrevision af 6 fonde/legater, og revisionen har som formål, at sikre en korrekt regnskabsføring om økonomiforvaltning, og endelig skal FIRkunne erklære sig i forhold til myndighederne om resultatet af FIR arbejde. Tabel 10: Mål 5. Legatrevision (produktopgave). Omkostning Årsværk FIR reviderer 6 fonde og legater, heraf 3 indenfor FKO område og 3 ved FRV ,2 Rigtige fonde og legatregnskaber revisioner gennemføres Tabel 11: Antal legater reviderede < Forretningsgangsrevision Forretningsgangsrevisionen indgår i revisionen i årets løb, og skal bringe FIR i stand til at vurdere, om regnskabstilrettelæggelsen på myndighedsområderne er således, at der vil kunne aflægges et rigtigt årsregnskab. FIR vil i 2007 gennemføre 16 forretningsgangsrevisioner, som fordeles på nedbygningsstrukturen og den ny struktur som følger: 8 foretages i den gamle struktur/nedbygningsstrukturen 4 foretages ved NIV II-myndigheder, FMT, FRT, FBE og GLK 4 foretages ved udvalgte NIV III-myndigheder i den nye struktur (myndigheder endnu ikke er fastlagt). Tabel 12: Mål 6. Forretningsgangsrevision Der gennemføres 16 forretningsgangsrevisioner i løbet af 2007, hvor hovedvægten vil være på regnskabstilrettelæggelsen, men øvrige områder vil tillige indgå. Sikre korrekte og operationelle forretningsgange 6.1 Forretningsgangsrevisioner Omkostning Årsværk ,00 Tabel 13: Antal udførte forretningsgangsrevisioner <

8 6.4. Beholdningseftersyn Som led i den successive strategiske ændring af revisionsfokus mod helhedsrevision, væsentlighed og risikovurdering vil FIR beholdningseftersyn i 2007 have karakter af helhedseftersyn, hvor FIR ved besøg hos myndighederne vil fokusere på gennemgang af de ressourcer/beholdninger, som myndigheden har fået stillet til rådighed for egen opgaveløsning. Det omfatter således foruden traditionelle kasseeftersyn også lagerbeholdninger, anlæg, og beholdninger inden for FBE område mv., og målet har derfor foruden at være et specifikt formuleret mål i antal også karakter af at være et metodeudviklingsmål. Mål- og resultatkrav er i forhold til beholdningseftersyn at skærpe opmærksomheden på alle ressourcer / beholdninger hos myndighederne, og på denne måde være med til at danne grundlaget for korrekte beholdningsopgørelser. Tabel 14: Mål 7. Beholdningseftersyn helhedseftersyn. Omkostning Årsværk FIR vil ved 3 4 myndigheder gennemgå samtlige beholdninger af ressourcer, som myndighederne har stillet til rådighed. Det vil blive fordelt mellem FRV, HJV og 1 2 inden for FKO området ,8 Metoderne der anvendes ved denne type eftersyn analyseres med henblik på at beskrive og uddybe revisionsvejledninger / manualer på området 7. 1 Der gennemføres 3-4 helhedseftersyn med efterfølgende afrapportering / udarbejdelse af notat. Tabel 15: Antal udførte gennemgang af beholdninger af ressourcer < IT revision Målet for den operationelle plan for IT Revisionen bygger på en overordnet analyse af Forsvarets koncernfælles IT støttevirksomhed. Analysen udvælger på baggrund af væsentlighed og risiko konkrete procesområder til revision. Det er endvidere målet med FIR IT revision, at dette skal bidrag til at skal sikre, at gældende interne og eksterne krav vedrørende datatilgængelighed, -integritet, fortrolighed og kontrol er kendte, tidssvarende og til stadighed opfyldes. FIR har i tilgangen til IT revision valgt at opdele processen i følgende to delelementer, Generel IT revision og Systemspecifik IT revision. Generel IT omfatter hele den koncernfælles IT drift, men har dog særlig fokus på FKIT som driftsmyndighed og FKO/HJV, der udgør de absolut største brugermyndigheder, og målet er naturligt at 8

9 medvirke til at sikre viden om koncernens IT struktur på den driftsmæssige platform, jf. nedenfor på segmentniveau. For systemspecifik IT revision er målsætningen, at FIR via revisionen vil medvirke til at sikre yderligere fokus på systemsammenhænge, styring, udvikling, og ikke mindst systembeskrivelse og dokumentation, jf. endvidere nedenfor. Konkret har FIR i forhold til ovenstående valgt at foretage: 6 IT revisioner, som involverer såvel koncernfælles og virksomhedsspecifik IT. Review af to IT Revisionsprodukter, herunder deres respektive implementering i TeamMate, jf. nedenfor i tabel 16. Tabel 16: Mål 8. IT-revision Der gennemføres 6 IT-revisioner i løbet af 2007, hvor der vil blive lagt særlig vægt på compliance i forhold til den overordnede IT strategi målsætning om forretningsstyret IT støttevirksomhed. Omkostning Årsværk ,5 Forbedret fokus på koncernens IT compliance 8. 1 Generel IT revision IT Planer & Organisation IT Indkøb & Implementering IT Ydelser & Support IT Kontrol & Overvågning 8.2. Systemspecifik IT DeMars Basis DeMars Interace Tabel 17: Antal udførte IT revisioner < Projektrevision Projektrevisionen i 2007 indgår med øget vægt i de strategiske fokusområder, og er et led i udviklingen af revisionsområderne. Projektrevision retter sig primært mod forsvarets støttestruktur, repræsenteret ved de funktionelle tjenester FMT og FBE. 9

10 I projektrevisionen vil der blive anvendt såvel systemanalytiske/procesorienterede metoder som opgaveorienteret procurementrevision på enkelte projekter, og i den forbindelse vil projektrevisionerne i 2007 i højere grad fokusere på risikostyringen af projekterne. FIR skal udføre revision af materielanskaffelser og materielinvesteringer samt bygge- og anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS) opfyldes. Det er en målsætning for revision af større materielanskaffelser er, at der foretages revision af større projekter med en anskaffelsessum på over 500 mio. kr. mindst en gang i projektløbetiden, mens projekter under 500 mio. kr. revideres stikprøvevis. FIR har planlagt at foretage revision af 5 materielanskaffelsesprojekter i FLV (FMP1) med en samlet projektbevilling på 5, 7 mia. kr. Det overordnede mål- og resultatkrav er, at FIR sikrer projektrevision i forhold til gældende regler i forhold anskaffelsessum, jf. ovenfor, men også ad denne vej at skærpe opmærksomheden i forhold til projekternes beløbs- og tidsmæssige afløb. Endvidere er det et mål, at sikre projekternes korrekte regnskabsmæssige håndtering, jf. endvidere nedenfor. Herudover har FIR planlagt 2 revisionsprojekter vedr. opbygningen af FMT: 1. kortlægning og vurdering af de udarbejdede forretningsgange mv. ved FMT opbygning og forretningsvaretagelse af større materielanskaffelser 2. en gennemgang og vurdering af, hvorledes de igangværende projekter, som FMT har overtaget fra de nedlagte materielkommandoer, er forankret i FMT. Sidstnævnte vil tillige indeholde en undersøgelse af, hvorvidt FMT har risikostyringsmodeller både i forbindelse med kontraktindgåelser og løbende i forbindelse med projektets gennemførelse. I forbindelse med projektrevisionen vil FIR også medvirke til årsregnskabsrevisionen vedr. anlægsaktiver, hvilket i planlægningen er indlagt som et revisionsprojekt. Endelig har FIR planlagt at gennemføre revision af 3 bygge-/anlægsprojekter indenfor FBE/FKO område. Tabel 18: Mål 9. Projektrevision af materielanskaffelsesprojekter. Omkostning Årsværk FIR gennemfører projektrevision af 5 udvalgte anskaffelsesprojekter, hvor fokus er på væsentlighed og risiko. Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 9.1 Der gennemføres revision af 5 anskaffelsesprojekter ,5 Tabel 19: Antal udførte projektrevisioner

11 Tabel 20: Mål 10. To revisionsprojekter vedr. FMT opbygning Omkostning Årsværk Der gennemføres 2 revisionsprojekter vedr. FMT opbygning, og dermed forankringen af projekter og udarbejde forretningsgange m.m ,1 Medvirke til at sikre forankringen af projekter i FMT, og de dertil hørende forretningsgange til projektadministration m.m Der gennemføres 2 revisionsprojekter i forbindelse med FMT opbygning Tabel 21: Antal udførte revisionsprojekter Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt Tabel 22: Mål 11. Et revisionsprojekt vedr. anlægsaktiver Omkostning Årsværk Der gennemføres 1 revisionsprojekt vedr. anlægsaktiverne i årsregnskab ,1 Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 11.1 Der gennemføres et revisionsprojekt vedr. anlægsaktiverne i årsregnskab 2006 Tabel 23: Antal udførte revisionsprojekter 0 1 Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt FIR gennemfører 3 byggeprojektrevisioner på FBE/FKO område. Tabel 24: Mål 12. Tre byggeprojekter på FBE/FKO område Omkostning Årsværk Der gennemføres revision af 3 byggeprojekter i FBE/FKO område ,3 Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 12.1 Der gennemføres revision af 3 byggeprojekter. Tabel 25: Antal udførte projektrevisioner

12 6.7. Anden revision. FIR skal bl.a. i forbindelse med implementering af Aftale om Forsvarets ordning (Forsvarsforliget) tilgodese revision af organisatoriske/strukturelle, systemmæssige og regnskabsmæssige forhold, og herunder eksempelvis sikkerhedssamarbejdet (SIKSAM) og den regnskabsmæssig afstemning af løn. Når der oprettes og nedlægges myndigheder i forbindelse med forsvarsforliget skal FIR udvise særlig opmærksomhed bl.a. i forhold til regnskabsmæssige risici der opstår i forbindelse hermed. Tabel 26: Mål 13. Anden revision Omkostning Årsværk 2 revisionsnotater i forbindelse med nedlægning / oprettelse af myndigheder, og målet er at medvirke til at sikre den mest hensigtsmæssige nedlægning / oprettelse af myndigheder (økonomisk og forvaltningsmæssig revision) ,5 Medvirke til at sikre korrekt nedlægning / oprettelse af myndigheder 13.1 Der udarbejdes 2 revisionsnotater Tabel 27: Antal udarbejdede revisionsnotater Under dette punkt forventer FIR at se på håndteringen af Lager Danmark, jf. også handlingsplanen, samt notat fra FKO af 26. september 2006, hvori det anføres, at den rapport, der er udarbejdet med hensyn til Lager DK giver en række anbefalinger, og udeståender forventes afklaret inden årets (2006) udgang. FIR forventer at se på dette. Endvidere forventer FIR at se på problemstillingen om varer i transit, som også har været rejst tidligere. FKO har oplyst, at oprydning på dette område vil begynde i uge 40, 2006, hvorfor FIR vil tage det op i Forvaltningsrevision FIR skal udøve forvaltningsrevision jf. Statslig Revision og bl.a. sikre, at der i forsvarets ledelse tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheder, der omfattes af regnskaberne. Der skal gennemføres to forvaltningsrevisioner i Tabel 28: Mål 14. Forvaltningsrevision Omkostning Årsværk Der gennemføres 2 forvaltningsrevisioner i 2007, og målet er at medvirke til sikring af korrekte økonomiske dispositioner m.m. Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 14.1 Der gennemføres revision af 5 anskaffelsesprojekter ,3 Tabel 29: 12

13 Udfærdigelse af 2 forvaltningsrevisionsrapporter Nej Ja senest 31/ Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt 7. Rådgivning i koncernen FIR skal samarbejde med og rådgive ministeriet og cheferne for myndighederne om regnskabsreformen og bevillingsreformen. FIR skal deltage i arbejdsgrupper og erfaringsgrupper af væsentlig betydning for revisionen og rådgivningen i forbindelse hermed, og i denne forbindelse skal FIR repræsentanter medvirke til, at arbejdet i disse fora sker på en hensigtsmæssig måde som tilsikrer, at der tages hensyn til de gældende eksterne grundlag og retskilder, herunder love, bekendtgørelser, cirkulærer, regelsæt og principper. FIR skal bl.a. udføre rådgivning om og opfølgning på implementeringen af det omkostningsbaserede regnskab og bevillingsreformen. FIR skal for myndigheder omfattet af 9 aftalen endvidere i fornødent omfang rådgive omkring regelsæt og implikationerne for myndighedernes regnskabsvæsen, bevillings- og økonomistyring. Tabel 30: Mål 15. Rådgivning i koncernen Omkostning Årsværk FIR yder i henhold til bekendtgørelsen yder rådgivning til koncernen, bl.a. i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskaber og bevillingsreformen ,5 Medvirke til at sikre valid økonomistyring i koncernen, og herunder overgangen til omkostningsbaserede regnskaber og bevillingsreformens indførelse FIR yder nødvendig og tilstrækkelig rådgivning til koncernen Det overordnede mål opfyldes desuden ved interne delmål med tilhørende resultatkrav: 8. Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads Det er målet for FIR, at vedblive med at levere en god service i form at revisionsopgaver, rådgivning og fælles problemløsning. FIR skal foretage metodeudvikling og kvalitetssikring samt varetage egen administration og hjælpefunktion til opgavevaretagelsen, og FIR skal endvidere efterleve de krav, der er til personaleforvaltning og personalepleje Kompetenceudvikling Det koncernfælles kompetence- og bedømmelsessystem FOKUS implementeres i FIR. FOKUS implementeres i papirudgave, idet systemunderstøttelsen IT- mæssigt er udskudt. I forhold til FOKUS er der defineret følgende resultatkrav: 13

14 Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) skal implementeres som et papirbaseret system inden udgangen af 2007, og følgende kriterier lægges til grund for vurderingen af, om resultatkravet opfyldes, idet alle nedennævnte kriterier skal opfyldes: 95 % af de nødvendige samtaleledere er uddannet til at anvende FOKUS IT-skabelon for udviklings- og bedømmelseskort er fordelt på IT-arbejdspladserne. Forvaltningsregler for FOKUS er udarbejdet og implementeret. Alle personelevalueringer foretaget efter 1. juli 2007 er sket ved anvendelse af FOKUS. Der udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan/handlingsplan pr. medarbejder, som har haft ansættelse ved myndigheden i mere end 12 mdr. 9. Økonomistyring. Formålet er, at FIR får opbygget en solid og robust økonomistyring, og endvidere skal det dokumenteres, at sker de nødvendige fremskridt i resultatkontrakt- og årsrapporteringen Resultatkrav FIR skal årligt rapportere og forholde sig vurderende til følgende punkter, og herunder redegøre for status omkring opnåelsen af et niveau svarende til det beskrevne: 1. Der opgøres og dokumenteres omkostningsfordelingsnøgler og enhedsomkostninger for alle FIR aktiviteter. Opfyldt, såfremt FMN årligt modtager en kort status på ovenstående. 2. FIR aflægger fortsat et korrekt og rettidigt eksternt regnskab med henblik på revisionsmæssig behandling. Opfyldt, såfremt årsrapporten for 2006 er af Rigsrevisionen bedømmes tilfredsstillende. 3. FMN finder opgørelsen og dokumentationen af mål- og resultatkrav samt regnskabsaflæggelsen i årsrapporten tilfredsstillende. Opfyldt, såfremt FMN i den årlige gennemgang finder opgørelsen og dokumentationen tilfredsstillende. 4. Der foretages en periodisering af FIR budget inden for året. Opfyldt, såfremt FIR på given foranledning kan fremsende dokumentation for den gennemførte periodisering. 14

15 9.2. Principper i prisangivelser De priser der er opgjort på revisionsydelserne, indeholder alle de direkte henførbare udgifter vedrørende revisionerne, hvormed menes løn til forberedelse, revision og rapportering, udgifter til rejser og overnatning mv. 10. Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Tabel 31 Mål Ydelse Omkostninger i kr. Årsværk 1 Revisionens effekt ,00 0,20 2 Rapporteringstid ,00 5,70 3 Årsregnskabsrevision ,00 0,20 4 Erklæring til RR ,00 0,10 5 Legatrevision ,00 0,20 6 Forretningsgangsrevision ,00 3,00 7 Beholdningsrevision / "helhedseftersyn" ,00 0,80 8 IT - revision ,00 1,50 9 Projektrevision ,00 0,50 10 Revisionsprojekter vedr. FMT opbygning ,00 0,10 11 Revisionsprojekt for årsregnskab 2006, anlægsaktiver ,00 0,10 12 Byggeprojekter på FBE/FKO område ,00 0,30 13 Anden revision, nedlæggelse og oprettelse af myndigheder ,00 0,50 14 Forvaltningsrevision ,00 0,30 15 Rådgivning i koncernen ,00 1,50 I alt ,00 15,00 Til orientering oplyses, at FIR samlede budget i 2007 er på kr. 9,7 mio., heraf lønninger kr. 7,5 mio. og øvrige driftsomkostninger kr. 2,2 mio. 11. Opfølgning og rapportering Der afrapporteres årligt på kontraktens målopfyldelse i årsrapporten samt ved bilag direkte til FMN, jf. vejledning. I øvrigt udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering til FMN for 1. halvår i kontraktåret. 15

16 11.1. Kontraktperiode og ikrafttrædelse Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2007, og er gældende i et år og udløber således den 31. december Vedbæk, den København, den Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriet Carsten Kyhnauv Revisionschef Anders Troldborg Departementschef 16

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 1999

revisionen af statsregnskabet for 1999 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 1999 December 2000 RB C601/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side Indledning... 5 I. Rigsrevisionens erklæring om statsregnskabet

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune

Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune H O R S E N S K O M M U N E Udbudsmateriale for revisionsopgaven i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 Udbud af revisionsydelsen... 3 1.1 INDLEDNING... 3 1.2 AFTALEPERIODE... 3 1.3 FØRTIDIG OPSIGELSE

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere