Forsvarsministeriets Interne Revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsministeriets Interne Revision"

Transkript

1 Forsvarsministeriets Interne Revision Resultatkontrakt

2 Indholdsfortegnelse: 1. Mission Vision Strategiske fokusområder Præsentation af produkter og ydelser Overordnede mål Det overordnede mål opfyldes ved tre eksterne delmål med tilhørende resultatkrav: Finansiel revision Årsregnskabsrevision Forretningsgangsrevision Beholdningseftersyn IT revision Projektrevision Anden revision Forvaltningsrevision Rådgivning i koncernen Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads Kompetenceudvikling Økonomistyring Resultatkrav Principper i prisangivelser Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Opfølgning og rapportering Kontraktperiode og ikrafttrædelse

3 1. Mission Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. 2. Vision FIR konsoliderer det opnåede kvalitative høje niveau i løsningen af 9 aftalen, og øger samtidig prioriteringen af forvaltningsrevision. FIR er Rigsrevisionens (RR) samarbejdspartner omkring revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet (FMN), og endvidere FMN sparringspartner i forbindelse med økonomistyringen i koncernen og institutionschefernes fortrolige rådgiver. 3. Strategiske fokusområder FIR vil i 2007 stadig prioritere midler og ressourcer således, at de i 9-aftalen nævnte institutioner revideres i overensstemmelse med RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS), og FIR skal på denne baggrund afgive erklæring i form af afrapporteringsskrivelser og årsberetning om den foretagne revision og dens resultater til de reviderede institutioner, FMN samt RR. I samarbejde med RR vil FIR i 2007 begynde en strategisk omlægning af fokus for revisionsopgaverne, hvor der fremadrettet skal fokuseres på helhedsrevision, væsentlighedskriterier, risikovurdering compliance revision. 1 Dette medfører, at FIR også, jf. efterfølgende om den successive revision gennem året 2007, vil have fokus på nedenstående områder i 2007: Ledelsesinformation/-rapportering og bevågenhed Projekter og deres gennemførelse Igangværende handleplaner for FKO og FRV åbningsbalancer Regnskabsmæssige aspekter i forbindelse med HJV overgang som teknisk NIV II-myndighed i FKO Proces i forbindelse med FKO og HJK overgang til omkostningsbaserede bevillinger pr.1. januar 2009 Årsrapporterne for de tre myndigheder som FIR reviderer, herunder verificering af indhold og informationer i denne Samlet overordnet økonomistyring, regnskabsaflæggelse og de deraf afledte elementer. Ovenstående punkter vil sammen med revision i årets løb skabe et bedre grundlag for validering af økonomiske og ikke-økonomiske data og dermed medvirke til at sikre rigtige regnskaber i SKS og retvisende omkostningsregnskaber. 1 Revisionsmæssig vurdering af, om myndigheden følger bestemmelser og regelsæt ved gennemførelse af aktiviteter, herunder administrative og økonomiske rutiner. 3

4 FIR 9-aftale opfyldes dels ved disse opgaver, dels sammen med de øvrige revisionshandlinger i årets løb og ved afsluttende revision. 4. Præsentation af produkter og ydelser FIR ydre og indre delmål sker ved opdeling i følgende styrings- og opgaveparametre: Tabel 1: Rigtige omkostningsregnskaber og retvisende omkostningsbaserede regnskaber samt forbedret samlet økonomistyring i koncernen Produkt Finansiel revision Forvaltningsrevision Rådgivning Ydelse Årsregskabsrevision Forretningsgangsrevision IT revision Projektrevision Beholdningsftersyn Anden revision Forvaltningsrevision, vurdering af ledelsens skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af økonomiske midler. Rekvirede rådgivningsopgaver Konsultativ bistand 5. Overordnede mål FIR skal udføre revision og rådgivning ifølge 9-aftalen mellem FMN og RR, og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så det sikres at regnskaberne er rigtige, og at den overordnede styring under FMN er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende praksis. Det er FIR opfattelse, at gennemførelse af de nævnte opgaver og den fokusering på helhedsrevision, væsentlighed og risikovurdering mv., som er et af målene for omlægningen af revisionsopgaverne, medvirker til at opfylde FIR væsentligste effekt mål: at kvaliteten af de reviderede myndigheders regnskaber er i orden, og giver den fornødne ledelsesinformation til respektive myndigheders ledelse. FIR ønsker på denne måde at bidrage til at, RR i forhold til myndighedernes regnskaber for 2006 f.s.v. angår de samlede driftsudgifter og status i statsregnskabet er rigtige, de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende, og endelig at regnskabsforvaltningen i FKO, HJV og FRV i sin helhed vurderes som værende tilfredsstillende. RR udfører årligt en kvalitativ og kvantitativ vurdering af FIR faglige arbejde. For alle former for revision og rådgivning gælder, at FIR skal have en aktiv revisions- og rådgivningsandel på 60 % af den samlede tid (totaltid ekskl. ferie). Dette måles vha. tæt tidsregistrering og tidsstyring. Alle medarbejderes og chefers tid fordeles overordnet mellem tid, der vedrører ydre opgavevaretagelse (aktiv revisionsandel) og tid, der vedrører indre opgavevaretagelse (administrativ tid). Tabel 2: 4

5 Mål 1: Yderligere effekt af revisionsarbejde i koncernen Omkostning Årsværk At SKS-regnskabet og det omkostningsbaserede regnskab for de reviderede myndigheder er rigtige (SKS) / retvisende (OMKB) ,2 1 Rigtige SKS-regnskaber og omkostningsbaserede regnskaber for FKO, HJK og FRV FIR vil foretage en samlet kvalitetsmæssig vurdering af de enkelte regnskaber, og på denne baggrund indsamle yderligere erfaring til det fortsatte revisionsarbejde, bl.a. i forhold til FIR revisionsandel, jf. nedenfor. Tabel 3 Revisionsandel <50 % % >60 % 6. Det overordnede mål opfyldes ved tre eksterne delmål med tilhørende resultatkrav: 6.1. Finansiel revision FIR skal udføre finansiel revision jf. RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS) og følge principperne for god offentlig revisionsskik så det sikres, at regnskaberne under FMN er rigtige, og at de interne kontroller i regnskabs- og økonomisystemet fungerer efter hensigten. i. FIR skal yde en hurtig service, og skal som hovedregel senest 3 uger efter det stedlige besøg afsende revisionsrapport til pågældende myndighed, dvs. den gennemsnitlige tid til afrapportering skal over tid nedbringes til 21 dage. Dette gælder for alle revisionstyper på nær forvaltningsrevisioner og projektrevisionen. Disse har en karakter der gør, at de løber over længere tid. Undtaget er endvidere sager, hvor der efterfølgende opstår behov for dialog med myndigheden inden der kan afrapporteres. Tabel 4: Mål 2. Rapporteringstid (kvalitetsmål) FIR skal yde en hurtig service, og skal senest 3 uger efter det stedlige besøg afsende revisionsrapport til pågældende myndighed, dvs. den gennemsnitlige tid til afrapportering skal over tid nedbringes til 21 dage, indenfor finansiel revision og IT-revision. Omkostning Årsværk ,7 2.1 Revisionsrapport skal afsendes senest 3 uger efter afslutning af stedlig revision, og dermed tilvejebringelse af tilbagemeldinger på kortere tid (større effekt) Planlægge og målrette fokus på forbrug af tid til udarbejdelse af revisionsrapporter Tabel 5: Gennemsnitlig rapporttid > 25 dage dage < 21 dage 5

6 6.2. Årsregnskabsrevision FIR skal have en begrundet overbevisning om, at de aflagte SKS regnskaber er rigtige, og at de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende.. Der foretages årsregnskabsrevision af FKO, HJV og FRV regnskaber, og der udarbejdes årsberetninger om disse tre myndigheder. FIR ønsker på denne måde at bidrage til at, RR i forhold til myndighedernes regnskaber for 2006 f.v.s. angår de samlede driftsudgifter og status i statsregnskabet er rigtige, de omkostningsbaserede regnskaber er retvisende, og endelig at regnskabsforvaltningen i FKO, HJV og FRV i sin helhed vurderes som værende tilfredsstillende, jf. tidligere. De tre årsberetningerne fremsendes fra FIR senest i maj Målet er, at årsberetningerne i sin form og helhed er dækkende i forhold til FIR gennemgang af årsregnskabsrevisionen, og at myndighederne kan erklære sig enig i årsberetningernes indhold. Tabel 6: Mål 3. Årsregnskabsrevision for FKO, HJK og FRV. FIR skal udarbejde 3 årsberetninger senest i maj 2007, og på denne måde fremkomme med FIR revisionsmæssige samlede vurdering af den regnskabsmæssige kvalitet i myndighedernes regnskaber. Omkostning Årsværk ,2 FIR synliggør resultatet af eget revisionsarbejde til RR og myndighederne 3. 1 Levering af 3 årsberetninger i maj 2007 Tabel 7: Alle 3 årsberetninger ultimo maj 2007 Nej Ja Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt Endvidere skal FIR i april 2007 afgive en foreløbig erklæring til Rigsrevisionen om, hvorvidt revisionen har kommentarer til regnskabsaflæggelse på myndighedsområderne. Mål- og resultatkrav er, at RR og FIR i forhold til denne foreløbige erklæring har en sammenfaldende vurdering. Tabel 8: Mål 4. Erklæring til RR (produktmål). FIR skal i april 2007 afgive en foreløbig erklæring til RR om, hvorvidt revisionen har kommentarer til regnskabsaflæggelse på myndighedsområderne. Omkostning Årsværk ,10 FIR synliggør resultatet af eget revisionsarbejde til RR og myndighederne 4. 1 Erklæring til RR udarbejdes i april 2007 Tabel 9: Erklæring senest 30. april 2007 Nej Ja Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt 6

7 Endelig foretager FIR årsregnskabsrevision af 6 fonde/legater, og revisionen har som formål, at sikre en korrekt regnskabsføring om økonomiforvaltning, og endelig skal FIRkunne erklære sig i forhold til myndighederne om resultatet af FIR arbejde. Tabel 10: Mål 5. Legatrevision (produktopgave). Omkostning Årsværk FIR reviderer 6 fonde og legater, heraf 3 indenfor FKO område og 3 ved FRV ,2 Rigtige fonde og legatregnskaber revisioner gennemføres Tabel 11: Antal legater reviderede < Forretningsgangsrevision Forretningsgangsrevisionen indgår i revisionen i årets løb, og skal bringe FIR i stand til at vurdere, om regnskabstilrettelæggelsen på myndighedsområderne er således, at der vil kunne aflægges et rigtigt årsregnskab. FIR vil i 2007 gennemføre 16 forretningsgangsrevisioner, som fordeles på nedbygningsstrukturen og den ny struktur som følger: 8 foretages i den gamle struktur/nedbygningsstrukturen 4 foretages ved NIV II-myndigheder, FMT, FRT, FBE og GLK 4 foretages ved udvalgte NIV III-myndigheder i den nye struktur (myndigheder endnu ikke er fastlagt). Tabel 12: Mål 6. Forretningsgangsrevision Der gennemføres 16 forretningsgangsrevisioner i løbet af 2007, hvor hovedvægten vil være på regnskabstilrettelæggelsen, men øvrige områder vil tillige indgå. Sikre korrekte og operationelle forretningsgange 6.1 Forretningsgangsrevisioner Omkostning Årsværk ,00 Tabel 13: Antal udførte forretningsgangsrevisioner <

8 6.4. Beholdningseftersyn Som led i den successive strategiske ændring af revisionsfokus mod helhedsrevision, væsentlighed og risikovurdering vil FIR beholdningseftersyn i 2007 have karakter af helhedseftersyn, hvor FIR ved besøg hos myndighederne vil fokusere på gennemgang af de ressourcer/beholdninger, som myndigheden har fået stillet til rådighed for egen opgaveløsning. Det omfatter således foruden traditionelle kasseeftersyn også lagerbeholdninger, anlæg, og beholdninger inden for FBE område mv., og målet har derfor foruden at være et specifikt formuleret mål i antal også karakter af at være et metodeudviklingsmål. Mål- og resultatkrav er i forhold til beholdningseftersyn at skærpe opmærksomheden på alle ressourcer / beholdninger hos myndighederne, og på denne måde være med til at danne grundlaget for korrekte beholdningsopgørelser. Tabel 14: Mål 7. Beholdningseftersyn helhedseftersyn. Omkostning Årsværk FIR vil ved 3 4 myndigheder gennemgå samtlige beholdninger af ressourcer, som myndighederne har stillet til rådighed. Det vil blive fordelt mellem FRV, HJV og 1 2 inden for FKO området ,8 Metoderne der anvendes ved denne type eftersyn analyseres med henblik på at beskrive og uddybe revisionsvejledninger / manualer på området 7. 1 Der gennemføres 3-4 helhedseftersyn med efterfølgende afrapportering / udarbejdelse af notat. Tabel 15: Antal udførte gennemgang af beholdninger af ressourcer < IT revision Målet for den operationelle plan for IT Revisionen bygger på en overordnet analyse af Forsvarets koncernfælles IT støttevirksomhed. Analysen udvælger på baggrund af væsentlighed og risiko konkrete procesområder til revision. Det er endvidere målet med FIR IT revision, at dette skal bidrag til at skal sikre, at gældende interne og eksterne krav vedrørende datatilgængelighed, -integritet, fortrolighed og kontrol er kendte, tidssvarende og til stadighed opfyldes. FIR har i tilgangen til IT revision valgt at opdele processen i følgende to delelementer, Generel IT revision og Systemspecifik IT revision. Generel IT omfatter hele den koncernfælles IT drift, men har dog særlig fokus på FKIT som driftsmyndighed og FKO/HJV, der udgør de absolut største brugermyndigheder, og målet er naturligt at 8

9 medvirke til at sikre viden om koncernens IT struktur på den driftsmæssige platform, jf. nedenfor på segmentniveau. For systemspecifik IT revision er målsætningen, at FIR via revisionen vil medvirke til at sikre yderligere fokus på systemsammenhænge, styring, udvikling, og ikke mindst systembeskrivelse og dokumentation, jf. endvidere nedenfor. Konkret har FIR i forhold til ovenstående valgt at foretage: 6 IT revisioner, som involverer såvel koncernfælles og virksomhedsspecifik IT. Review af to IT Revisionsprodukter, herunder deres respektive implementering i TeamMate, jf. nedenfor i tabel 16. Tabel 16: Mål 8. IT-revision Der gennemføres 6 IT-revisioner i løbet af 2007, hvor der vil blive lagt særlig vægt på compliance i forhold til den overordnede IT strategi målsætning om forretningsstyret IT støttevirksomhed. Omkostning Årsværk ,5 Forbedret fokus på koncernens IT compliance 8. 1 Generel IT revision IT Planer & Organisation IT Indkøb & Implementering IT Ydelser & Support IT Kontrol & Overvågning 8.2. Systemspecifik IT DeMars Basis DeMars Interace Tabel 17: Antal udførte IT revisioner < Projektrevision Projektrevisionen i 2007 indgår med øget vægt i de strategiske fokusområder, og er et led i udviklingen af revisionsområderne. Projektrevision retter sig primært mod forsvarets støttestruktur, repræsenteret ved de funktionelle tjenester FMT og FBE. 9

10 I projektrevisionen vil der blive anvendt såvel systemanalytiske/procesorienterede metoder som opgaveorienteret procurementrevision på enkelte projekter, og i den forbindelse vil projektrevisionerne i 2007 i højere grad fokusere på risikostyringen af projekterne. FIR skal udføre revision af materielanskaffelser og materielinvesteringer samt bygge- og anlægsarbejder for at sikre, at kravene hertil, jf. RigsrevisionensRevisionsStandarder (RRS) opfyldes. Det er en målsætning for revision af større materielanskaffelser er, at der foretages revision af større projekter med en anskaffelsessum på over 500 mio. kr. mindst en gang i projektløbetiden, mens projekter under 500 mio. kr. revideres stikprøvevis. FIR har planlagt at foretage revision af 5 materielanskaffelsesprojekter i FLV (FMP1) med en samlet projektbevilling på 5, 7 mia. kr. Det overordnede mål- og resultatkrav er, at FIR sikrer projektrevision i forhold til gældende regler i forhold anskaffelsessum, jf. ovenfor, men også ad denne vej at skærpe opmærksomheden i forhold til projekternes beløbs- og tidsmæssige afløb. Endvidere er det et mål, at sikre projekternes korrekte regnskabsmæssige håndtering, jf. endvidere nedenfor. Herudover har FIR planlagt 2 revisionsprojekter vedr. opbygningen af FMT: 1. kortlægning og vurdering af de udarbejdede forretningsgange mv. ved FMT opbygning og forretningsvaretagelse af større materielanskaffelser 2. en gennemgang og vurdering af, hvorledes de igangværende projekter, som FMT har overtaget fra de nedlagte materielkommandoer, er forankret i FMT. Sidstnævnte vil tillige indeholde en undersøgelse af, hvorvidt FMT har risikostyringsmodeller både i forbindelse med kontraktindgåelser og løbende i forbindelse med projektets gennemførelse. I forbindelse med projektrevisionen vil FIR også medvirke til årsregnskabsrevisionen vedr. anlægsaktiver, hvilket i planlægningen er indlagt som et revisionsprojekt. Endelig har FIR planlagt at gennemføre revision af 3 bygge-/anlægsprojekter indenfor FBE/FKO område. Tabel 18: Mål 9. Projektrevision af materielanskaffelsesprojekter. Omkostning Årsværk FIR gennemfører projektrevision af 5 udvalgte anskaffelsesprojekter, hvor fokus er på væsentlighed og risiko. Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 9.1 Der gennemføres revision af 5 anskaffelsesprojekter ,5 Tabel 19: Antal udførte projektrevisioner

11 Tabel 20: Mål 10. To revisionsprojekter vedr. FMT opbygning Omkostning Årsværk Der gennemføres 2 revisionsprojekter vedr. FMT opbygning, og dermed forankringen af projekter og udarbejde forretningsgange m.m ,1 Medvirke til at sikre forankringen af projekter i FMT, og de dertil hørende forretningsgange til projektadministration m.m Der gennemføres 2 revisionsprojekter i forbindelse med FMT opbygning Tabel 21: Antal udførte revisionsprojekter Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt Tabel 22: Mål 11. Et revisionsprojekt vedr. anlægsaktiver Omkostning Årsværk Der gennemføres 1 revisionsprojekt vedr. anlægsaktiverne i årsregnskab ,1 Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 11.1 Der gennemføres et revisionsprojekt vedr. anlægsaktiverne i årsregnskab 2006 Tabel 23: Antal udførte revisionsprojekter 0 1 Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt FIR gennemfører 3 byggeprojektrevisioner på FBE/FKO område. Tabel 24: Mål 12. Tre byggeprojekter på FBE/FKO område Omkostning Årsværk Der gennemføres revision af 3 byggeprojekter i FBE/FKO område ,3 Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 12.1 Der gennemføres revision af 3 byggeprojekter. Tabel 25: Antal udførte projektrevisioner

12 6.7. Anden revision. FIR skal bl.a. i forbindelse med implementering af Aftale om Forsvarets ordning (Forsvarsforliget) tilgodese revision af organisatoriske/strukturelle, systemmæssige og regnskabsmæssige forhold, og herunder eksempelvis sikkerhedssamarbejdet (SIKSAM) og den regnskabsmæssig afstemning af løn. Når der oprettes og nedlægges myndigheder i forbindelse med forsvarsforliget skal FIR udvise særlig opmærksomhed bl.a. i forhold til regnskabsmæssige risici der opstår i forbindelse hermed. Tabel 26: Mål 13. Anden revision Omkostning Årsværk 2 revisionsnotater i forbindelse med nedlægning / oprettelse af myndigheder, og målet er at medvirke til at sikre den mest hensigtsmæssige nedlægning / oprettelse af myndigheder (økonomisk og forvaltningsmæssig revision) ,5 Medvirke til at sikre korrekt nedlægning / oprettelse af myndigheder 13.1 Der udarbejdes 2 revisionsnotater Tabel 27: Antal udarbejdede revisionsnotater Under dette punkt forventer FIR at se på håndteringen af Lager Danmark, jf. også handlingsplanen, samt notat fra FKO af 26. september 2006, hvori det anføres, at den rapport, der er udarbejdet med hensyn til Lager DK giver en række anbefalinger, og udeståender forventes afklaret inden årets (2006) udgang. FIR forventer at se på dette. Endvidere forventer FIR at se på problemstillingen om varer i transit, som også har været rejst tidligere. FKO har oplyst, at oprydning på dette område vil begynde i uge 40, 2006, hvorfor FIR vil tage det op i Forvaltningsrevision FIR skal udøve forvaltningsrevision jf. Statslig Revision og bl.a. sikre, at der i forsvarets ledelse tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheder, der omfattes af regnskaberne. Der skal gennemføres to forvaltningsrevisioner i Tabel 28: Mål 14. Forvaltningsrevision Omkostning Årsværk Der gennemføres 2 forvaltningsrevisioner i 2007, og målet er at medvirke til sikring af korrekte økonomiske dispositioner m.m. Sikre projekternes korrekte økonomiske disponering 14.1 Der gennemføres revision af 5 anskaffelsesprojekter ,3 Tabel 29: 12

13 Udfærdigelse af 2 forvaltningsrevisionsrapporter Nej Ja senest 31/ Opfyldelsesgrad Ikke opfyldt Opfyldt 7. Rådgivning i koncernen FIR skal samarbejde med og rådgive ministeriet og cheferne for myndighederne om regnskabsreformen og bevillingsreformen. FIR skal deltage i arbejdsgrupper og erfaringsgrupper af væsentlig betydning for revisionen og rådgivningen i forbindelse hermed, og i denne forbindelse skal FIR repræsentanter medvirke til, at arbejdet i disse fora sker på en hensigtsmæssig måde som tilsikrer, at der tages hensyn til de gældende eksterne grundlag og retskilder, herunder love, bekendtgørelser, cirkulærer, regelsæt og principper. FIR skal bl.a. udføre rådgivning om og opfølgning på implementeringen af det omkostningsbaserede regnskab og bevillingsreformen. FIR skal for myndigheder omfattet af 9 aftalen endvidere i fornødent omfang rådgive omkring regelsæt og implikationerne for myndighedernes regnskabsvæsen, bevillings- og økonomistyring. Tabel 30: Mål 15. Rådgivning i koncernen Omkostning Årsværk FIR yder i henhold til bekendtgørelsen yder rådgivning til koncernen, bl.a. i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskaber og bevillingsreformen ,5 Medvirke til at sikre valid økonomistyring i koncernen, og herunder overgangen til omkostningsbaserede regnskaber og bevillingsreformens indførelse FIR yder nødvendig og tilstrækkelig rådgivning til koncernen Det overordnede mål opfyldes desuden ved interne delmål med tilhørende resultatkrav: 8. Forsvarsministeriets Interne Revision skal være en effektiv og attraktiv arbejdsplads Det er målet for FIR, at vedblive med at levere en god service i form at revisionsopgaver, rådgivning og fælles problemløsning. FIR skal foretage metodeudvikling og kvalitetssikring samt varetage egen administration og hjælpefunktion til opgavevaretagelsen, og FIR skal endvidere efterleve de krav, der er til personaleforvaltning og personalepleje Kompetenceudvikling Det koncernfælles kompetence- og bedømmelsessystem FOKUS implementeres i FIR. FOKUS implementeres i papirudgave, idet systemunderstøttelsen IT- mæssigt er udskudt. I forhold til FOKUS er der defineret følgende resultatkrav: 13

14 Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem (FOKUS) skal implementeres som et papirbaseret system inden udgangen af 2007, og følgende kriterier lægges til grund for vurderingen af, om resultatkravet opfyldes, idet alle nedennævnte kriterier skal opfyldes: 95 % af de nødvendige samtaleledere er uddannet til at anvende FOKUS IT-skabelon for udviklings- og bedømmelseskort er fordelt på IT-arbejdspladserne. Forvaltningsregler for FOKUS er udarbejdet og implementeret. Alle personelevalueringer foretaget efter 1. juli 2007 er sket ved anvendelse af FOKUS. Der udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan/handlingsplan pr. medarbejder, som har haft ansættelse ved myndigheden i mere end 12 mdr. 9. Økonomistyring. Formålet er, at FIR får opbygget en solid og robust økonomistyring, og endvidere skal det dokumenteres, at sker de nødvendige fremskridt i resultatkontrakt- og årsrapporteringen Resultatkrav FIR skal årligt rapportere og forholde sig vurderende til følgende punkter, og herunder redegøre for status omkring opnåelsen af et niveau svarende til det beskrevne: 1. Der opgøres og dokumenteres omkostningsfordelingsnøgler og enhedsomkostninger for alle FIR aktiviteter. Opfyldt, såfremt FMN årligt modtager en kort status på ovenstående. 2. FIR aflægger fortsat et korrekt og rettidigt eksternt regnskab med henblik på revisionsmæssig behandling. Opfyldt, såfremt årsrapporten for 2006 er af Rigsrevisionen bedømmes tilfredsstillende. 3. FMN finder opgørelsen og dokumentationen af mål- og resultatkrav samt regnskabsaflæggelsen i årsrapporten tilfredsstillende. Opfyldt, såfremt FMN i den årlige gennemgang finder opgørelsen og dokumentationen tilfredsstillende. 4. Der foretages en periodisering af FIR budget inden for året. Opfyldt, såfremt FIR på given foranledning kan fremsende dokumentation for den gennemførte periodisering. 14

15 9.2. Principper i prisangivelser De priser der er opgjort på revisionsydelserne, indeholder alle de direkte henførbare udgifter vedrørende revisionerne, hvormed menes løn til forberedelse, revision og rapportering, udgifter til rejser og overnatning mv. 10. Sammenstilling af omkostninger i forhold til revisionsydelser Tabel 31 Mål Ydelse Omkostninger i kr. Årsværk 1 Revisionens effekt ,00 0,20 2 Rapporteringstid ,00 5,70 3 Årsregnskabsrevision ,00 0,20 4 Erklæring til RR ,00 0,10 5 Legatrevision ,00 0,20 6 Forretningsgangsrevision ,00 3,00 7 Beholdningsrevision / "helhedseftersyn" ,00 0,80 8 IT - revision ,00 1,50 9 Projektrevision ,00 0,50 10 Revisionsprojekter vedr. FMT opbygning ,00 0,10 11 Revisionsprojekt for årsregnskab 2006, anlægsaktiver ,00 0,10 12 Byggeprojekter på FBE/FKO område ,00 0,30 13 Anden revision, nedlæggelse og oprettelse af myndigheder ,00 0,50 14 Forvaltningsrevision ,00 0,30 15 Rådgivning i koncernen ,00 1,50 I alt ,00 15,00 Til orientering oplyses, at FIR samlede budget i 2007 er på kr. 9,7 mio., heraf lønninger kr. 7,5 mio. og øvrige driftsomkostninger kr. 2,2 mio. 11. Opfølgning og rapportering Der afrapporteres årligt på kontraktens målopfyldelse i årsrapporten samt ved bilag direkte til FMN, jf. vejledning. I øvrigt udarbejdes en skriftlig midtvejsevaluering til FMN for 1. halvår i kontraktåret. 15

16 11.1. Kontraktperiode og ikrafttrædelse Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2007, og er gældende i et år og udløber således den 31. december Vedbæk, den København, den Forsvarsministeriets Interne Revision Forsvarsministeriet Carsten Kyhnauv Revisionschef Anders Troldborg Departementschef 16

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2006 MISSION Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatkontrakt 2008

Resultatkontrakt 2008 Resultatkontrakt 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Mission... 1 1.2 Vision... 1 1.3 Strategiske fokusområder... 2 1.4 Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 2 Mål og

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Civil chefstilling på øverste 1 ledelsesniveau. Funktionsniveau C400 og C300. Eksempler på funktionsbetegnelser

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder.

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder. NOTAT Bilag: - Kontor: FIR Sagsbeh.: FIR-TER Sagsnr.: 2017/003320 Dok.nr.: 663823 22. maj 2017 Governancepapir, Forsvarsministeriets Interne Revision Rigsrevisionen har opsagt sin samarbejdsaftale ( 9

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere