Årsrapport 2010 Nykredit Bank koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 Nykredit Bank koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2

3 INDHOLD FORRETNINGSPROFIL Nykredits idégrundlag og strategi 2 Selskabsoplysninger 3 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 3 Koncerndiagram 4 LEDELSESBERETNING Kort fortalt 6 s resultat 7 Forretningsområder 8 Balance, egenkapital og solvens 14 Rating 15 Medarbejdere 15 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 15 Resultat i forhold til forventning 15 Forventninger til Øvrige forhold 16 Regnskabsaflæggelsesprocessen 17 Revisionsudvalg 18 Risiko- og kapitalstyring 19 Organisering og ansvarsfordeling 19 Basiskapital og solvens 20 Tilstrækkelig basiskapital 20 Kreditrisici 21 Nedskrivninger og hensættelser 23 Kreditrisikomodeller 23 Markedsrisici 25 Value-at-Risk 25 Renterisiko 26 OAS-risiko 26 Aktierisiko 26 Valutarisiko 26 Optionsrisiko 26 Likviditetsrisici 26 Operationelle risici 28 Usikkerhed ved indregning og måling 28 NYKREDIT BANK A/S 29 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 31 Intern revisions påtegning 32 Den uafhængige revisors påtegning 33 ÅRSREGNSKAB 2010 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 37 Solvens- og kernekapitalprocent 39 Pengestrømsopgørelse 40 Basis- og beholdningsindtjening 41 Noter 42 Definitioner på nøgletal 89 FUSION MED FORSTÆDERNES BANK Sammenlægning af Nykredit Bank og Forstædernes Bank 90 ØVRIGE OPLYSNINGER Finanskalender Nykredit Banks ledelse hverv i andre selskaber 92 Nykredit Bank årsrapport

4 NYKREDITS IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI FINANSIEL BÆREDYGTIGHED Et samfund i forandring har brug for stærke finansielle virksomheder til at understøtte forandringerne og sikre finansielle løsninger, der er holdbare på både kort og lang sigt. Som aktør på markedet er Nykredits idégrundlag Finansiel bæredygtighed. Det betyder, at vi baserer vores forretning på klare etiske rammer og langsigtede relationer skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur. at du som kunde oplever, at vi i vores rådgivning tænker i helheder, giver dig overblik og styrker dine handlemuligheder som partner møder kompetence, respekt og vilje til at opnå gensidigt udbytte som investor tilbydes en bred vifte af investeringsmuligheder med fokus på sikkerhed og gennemsigtighed som medarbejder kan udvikle dit fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv som samfundsborger kan forvente, at vi bidrager til et stabilt og effektivt finansielt marked og samtidig har et bredt samfundsengagement. STRATEGI SKAL STYRKE VÆKSTEN PÅ BANKOMRÅDET Nykredit fastlagde i 2009 en ny strategi og organisation, der skal bane vejen for en markant forretningsudvikling og vækst i de kommende år. Strategi 2013 skal videreudvikle koncernen forretningsmæssigt med bank og realkredit som de helt bærende elementer. Strategi 2013 understøtter samtidig Totalkreditsamarbejdet som en strategisk vigtig del af realkreditforretningen. Danmark er det primære geografiske fokusområde for forretningsvæksten. Bærende forretningsprincipper Strategien bygger på en række bærende forretningsprincipper, der fastlægger den måde, Nykredit udfører og organiserer sit arbejde på: Kunden vælger Vi tager udgangspunkt i kundernes ønsker og behov vi er markedsdrevet og kundeorienteret. Gennemsigtighed Det fremgår klart og tydeligt, hvordan vi organiserer os, hvad og hvordan vi prioriterer, og dermed hvordan vi skaber værdi for kunderne og for Nykredit. Tænk nyt Vi prioriterer og skaber rammerne for nytænkning som led i bedst mulig og mest fleksibel udnyttelse af Nykredits samlede ressourcer. Balanceret rentabel forretning Vi er målrettet mod rentable forretninger byggende på langsigtede og holdbare relationer under hensyntagen til Nykredits og vores kunders risiko. Koncernstrategiske ambitioner Med Strategi 2013 har Nykredit fastlagt fire langsigtede målsætninger for koncernen: Nykredit er en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben bank og realkredit Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark. Ressourcemobilitet Vi er fokuseret mod hensigtsmæssig og omkostningsbevidst udnyttelse af ressourcerne til mest mulig gavn for koncernen. 2 Nykredit Bank årsrapport 2010

5 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABSOPLYSNINGER Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Hjemmeside: nykredit.dk Telefon: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S og indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København. Ekstern Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 15. marts 2011 BESTYRELSE Karsten Knudsen, formand Søren Holm, næstformand Henrik K. Asmussen*) Kim Duus Allan Kristiansen*) Per Ladegaard Bente Overgaard *) valgt af medarbejderne DIREKTION Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram Ledelsesberetningens oplysninger om ledelseshverv for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fremgår af side 92. REVISIONSUDVALG Nykredit koncernen har etableret et revisionsudvalg, der fungerer som et fælles revisionsudvalg. Steffen Kragh, koncernchef formand Anders C. Obel, adm. direktør Nina Smith, professor VEDERLAGSUDVALG Udvalget er fælles for Nykredit koncernen. Steen E. Christensen, advokat formand Steffen Kragh, koncernchef Hans Bang-Hansen, gårdejer På nykredit.dk kan du læse meget mere om Nykredit koncernen. Det er også her, du finder rapporterne: Årsrapport 2010 Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Risiko- og kapitalstyring 2010 Oplysninger om Corporate Governance findes på nykredit.dk/omnykredit Nykredit Bank årsrapport

6 KONCERNDIAGRAM Foreningen Nykredit Industriens Fond Foreningen Østifterne PRAS A/S Ejerandel 88,18% Ejerandel 5,42% Ejerandel 3,25% Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Totalkredit A/S Årets resultat: 887 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Årets resultat: 395 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Årets resultat: 33 mio. kr. Egenkapital: 153 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Nykredit Leasing A/S Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 113 mio. kr. Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 149 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Årets resultat: -91 mio. kr. Egenkapital: 541 mio. kr. Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Årets resultat: -1 mio. kr. Egenkapital: 249 mio. kr. 4 Nykredit Bank årsrapport 2010

7 NYKREDIT BANK KONCERNEN Beløb i mio. kr./euro Sammenligningstal er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank 2010/euro RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler NØGLETAL Solvensprocent 15,9 12,3 10,2 11,7 10,6 Kernekapitalprocent 15,2 12,3 7,7 8,4 8,2 Egenkapitalforrentning i % før skat * 4,0-46,2-20,6 19,2 24,9 Egenkapitalforrentning i % efter skat * 3,0-35,0-15,9 14,5 18,8 Indtjening pr. omkostningskrone * 1,14 0,43 0,55 1,86 2,04 Renterisiko i % 0,5 0,1-0,3 3,3 4,3 Valutaposition i % 1,5 0,7 3,5 5,7 5,7 Valutarisiko i % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Udlån i forhold til indlån * 1,4 1,2 1,6 1,5 1,4 Udlån i forhold til egenkapital * 5,2 5,9 9,6 8,5 8,8 Årets udlånsvækst i % * -1,2-34,0 27,7 25,3 17,9 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 251,1 323,9 146,1 150,7 122,7 Summen af store engagementer 41,7 62,1 93,6 134,9 336,4 Årets nedskrivningsprocent * 1,6 6,3 2,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltid * euro = 7,4544 kr. ultimo 2010 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. * Nøgletallene er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank Nykredit Bank årsrapport

8 LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT Resultat før skat udgjorde 517 mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skal ses i lyset af den tilfredsstillende stigning i basisindtægter og et markant fald i nedskrivninger på udlån. Ses der bort fra bankens udgifter til bankpakke l, i alt 649 mio. kr. i 2010, udgjorde resultatet mio. kr. Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 9% fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Beholdningsindtjeningen udgjorde 166 mio. kr. mod 227 mio. kr. i Administrationsomkostninger mv. faldt med 8,0% til mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen skyldes færre ansatte, herunder effekten af skærpet omkostningsfokus og synergier fra organisationsændringer. Nedskrivninger mv. udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2009, mens hensættelser vedrørende bankpakke l faldt fra 318 mio. kr. til 279 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde 1,6 mod 6,3 i Indtægter pr. omkostningskrone udgjorde 1,14 mod 0,43 i Banken har i perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2010 afholdt udgifter for mio. kr. til bankpakke l. Der forventes ingen yderligere udgifter til ordningen. Balancen udgjorde 210,4 mia. kr. mod 215,2 mia. kr. ultimo Resultatet før skat forrentede egenkapitalen med 4,0% mod -46,2% i LIKVIDITET Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet udgjorde tilfredsstillende 251,1% mod 323,9% ultimo Banken har i 2010 under EMTN-programmet udstedt obligationer for 11,0 mia. kr. uden anvendelse af den statslige garantiramme (bankpakke ll). Udstedelserne er sket på normale markedsvilkår og til tilfredsstillende spænd i forhold til swaps. KAPITALGRUNDLAGET Solvens- og kernekapitalen udgjorde 15,9% og 15,2% mod 12,3% for såvel solvens- som kernekapitalprocenten i Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,9% mod 8,8% ultimo Egenkapitalen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo 2010 (inkl. Forstædernes Bank). Forøgelsen er sammensat af periodens resultat og tilførsel af ny kapital på 1 mia. kr. Kapitalen er tegnet af Nykredit Realkredit A/S. FORVENTNINGER TIL 2011 Nykredit Bank forventer et stigende aktivitetsog indtjeningsniveau på bankforretninger med Erhverv og Privat. Tilsvarende forventes det, at indtjeningen i Nykredit Markets og Nykredit Asset Management vil stige sammenlignet med Modsat ventes basis- og beholdningsindtjening fra fonds at ligge på et lavere niveau. Omkostninger forventes nogenlunde uændret, mens nedskrivninger under ét forventes at vise et fald. Udgifter til bankpakke l bortfalder i Resultatet i 2010 opgjort før nedskrivninger og omkostninger til bankpakke l udgjorde mio. kr. For 2011 forventer Nykredit Bank et resultat i nogenlunde samme størrelsesorden. Resultat før skat for året vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder og den økonomiske udvikling i Danmark. Resultat i hovedposter Mio. kr Basisindtægter fra forretningsdrift Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser Basisindtægter fra Proprietary Trading - 47 Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Administrationsomkostninger mv Provisionsudgifter til bankpakke I Nedskrivninger på udlån mv. ekskl. bankpakke I Hensættelser vedrørende bankpakke I Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Nykredit Bank årsrapport 2010

9 LEDELSESBERETNING NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT Sammenligningstal er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank A/S. Effekten på hovedtal fremgår af side 90. Koncernens resultat før skat blev på 517 mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen er en effekt af en vækst i basisindtægter, færre omkostninger til administration mv. og endelig et betydeligt fald i nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Indtægterne steg fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i 2010, svarende til en fremgang på 9%. Udviklingen kunne især henføres til indtægtsfremgang i Markets & Asset Management og Erhverv. Resultat før skat Mio. kr Indtægter Omkostninger Resultat Udlån og indlån inkl. repo-transaktioner Mio. kr Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi (reverse) Indlån til amortiseret kostpris og dagsværdi (repoer) Basisindtægter af Kalvebod-udstedelser mv. Positioner i Kalvebod-udstedelser gav i 2010 en positiv kursregulering på 57 mio. kr. mod 139 mio. kr. i Basisindtægter af fonds Indtægterne udgjorde 126 mio. kr. mod 143 mio. kr. i Udviklingen skal ses i lyset af faldet i den korte rente fra gennemsnitlig 1,83% i 2009 til 1,05% i 2010 og øgede indtægter som følge af den større egenkapital. Driftsudgifter og afskrivninger mv. Udgifter til personale og administration faldt fra mio. kr. til mio. kr. (-8%). Udviklingen var en effekt af synergier fra organisationsændringer, sammenlægningen med Forstædernes Bank og endelig et skærpet omkostningsfokus. Nettoreduktionen på 152 mio. kr. var sammensat af færre udgifter til personale med 248 mio. kr. og en stigning i øvrige administrationsomkostninger på 96 mio. kr. Forskydningen skal bl.a. ses i lyset af, at en række medarbejdere er overført til moderselskabet, der varetager flere koncernfælles aktiviteter. Det medførte et fald i lønudgiften og en afledt stigning i administrationsomkostninger som følge af afregninger til moderselskabet. Antal medarbejdere blev reduceret fra gennemsnitlig i 2009 til 847 i 2010 (-31%). Provisioner til bankpakke l Udgiften udgjorde 370 mio. kr. mod 500 mio. kr. i Den mindre udgift kan tilskrives det forhold, at ordningen ophørte pr. 30. september 2010, hvorved der i 2010 alene er betalt provision for tre kvartaler mod fire i Nedskrivninger og hensættelser Sammenlignet med 2009, hvor udgiften ekskl. bankpakke l udgjorde mio. kr., er nedskrivningerne reduceret med mio. kr. til mio. kr. Faldet var især en effekt af et betydeligt lavere nedskrivningsniveau i "Øvrige aktiviteter", hvor udgiften faldt fra mio. kr. i 2009 til 777 mio. kr. i Ligeledes blev nedskrivninger i Erhverv reduceret betydeligt, fra mio. kr. i 2009 til 227 mio. kr. Udviklingen afspejler, at særligt store virksomheders bonitet har udviklet sig positivt, mens private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder fortsat viste et øget risikoniveau. Hensættelser vedrørende bankpakke l faldt fra 318 mio. kr. i 2009 til 279 mio. kr. i Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen faldt fra 227 mio. kr. i 2009 til 166 mio. kr. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der er opnået ud over den risikofrie rente på de beholdninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne. Afkastet på finansielle instrumenter i forretningsområderne indgår i disses basisindtægter. Skat Den beregnede skat udgjorde 122 mio. kr., svarende til ca. 23,6% af årets resultat før skat. Resultat efter skat Resultat efter skat var herefter 395 mio. kr., hvilket gav en forrentning af egenkapitalen på 3,0%. I 2009 udgjorde resultatet mio. kr., og egenkapitalforrentningen var -35,0%. Udbytte Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Nykredit Bank årsrapport

10 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER s forretningsområder er bygget op omkring Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter husstande og mindre landbrug, der typisk benytter sig af samme produktudbud som privatkunder. Organisationsændringer betyder, at visse Asset Management-aktiviteter nu indgår i Privat og Erhverv. er samtidig en del af en helhedsorganisation, hvilket bl.a. betyder, at Nykredits kunder alle har én organisatorisk indgang til Nykredit. Koncernenheden Kunder omfatter alle Nykredits salgskanaler, og kunderne vælger selv, i hvor høj grad de ønsker personlig betjening i centrene eller selvbetjening via nettet eller telefonen. Hertil kommer kompetencecentrene Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. s regnskabsrapportering er centreret om de tre forretningsområder og Øvrige aktiviteter: Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger, pantebrevsaktivitet og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for handel med værdipapirer og derivater, kapitalforvaltning og porteføljeadministration. Øvrige aktiviteter omfatter en afviklingsportefølje af udlån til storkunder fra tidligere Forstædernes Bank. Herudover blev forretningsområderegnskaberne påvirket af fusionen med Forstædernes Bank. Sammenligningstal for 2009 er tilpasset ovenstående, idet fordelingen af visse resultat- og balanceposter mellem forretningsområderne er baseret på et skøn. Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Management Øvrige aktiviteter Koncernposter 1 Mio. kr Basisindtægter fra forretningsdrift Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser mv Basisindtægter fra Proprietary Trading Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Dansk Pantebrevsbørs A/S Provision til bankpakke l Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Hensættelser vedrørende bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Årets resultat før skat I alt Indtægter/omkostninger 1,1 0,9 1,3 0,3 1,7 1,8 0, ,1 0,4 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening efter tab i % af allokeret forretningskapital (p.a.) 6,5-1,8-44, , Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede omkostninger. 2 Beholdningsindtjening svarer til afkastet fra egenbeholdningen ud over den risikofri rente. 3 Forretningskapitalen er opgjort efter Basel ll-principperne og er baseret på den metode, der anvendes ved opgørelse af den "tilstrækkelige basiskapital". 4 Omfatter indtægter, netto, fra Proprietary Trading og kursreguleringer fra beholdningen af efterstillede kapitalindskud i danske pengeinstitutter (Kalvebod I lv udstedelserne). Sammenligningstal for 2009 er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank samt effekten af organisationsændringer, der bl.a. har betydet, at visse Asset Management-aktiviteter nu indgår i Privat og Erhverv. Ændringen betød, at Markets & Asset Managements resultat for 2009 blev reduceret fra 703 mio. kr. til 698 mio. kr. Ændringen var sammensat af en reallokering af indtægter med 91 mio. kr. og omkostninger med 86 mio. kr. Ændringen påvirker ikke det samlede resultat. Fordelingen af aktiver og passiver på forretningsområder er præsenteret i note 2 i årsrapporten. 8 Nykredit Bank årsrapport 2010

11 LEDELSESBERETNING PRIVAT Privat leverer Nykredit Banks produkter gennem Nykredit koncernens distributionskanaler, herunder 57 centre, nykredit.dk, to telefoniske salgscentre og et centralt kundeservicecenter. Andre distributionskanaler er to formuecentre samt ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Nykredit Bank formidler endvidere en række forsikringsprodukter i samarbejde med eksterne forsikringsleverandører. Resultat Privat fik et resultat før skat på 84 mio. kr., svarende til en fremgang på 168 mio. kr. Basisindtægterne faldt fra 864 mio. kr. i 2009 til 820 mio. kr. som følge af såvel det lavere renteniveau som et afdæmpet aktivitetsniveau. Driftsomkostningerne udgjorde 436 mio. kr. mod 630 mio. kr. i 2009, mens provisioner til bankpakke l udgjorde 55 mio. kr. mod 58 mio. kr. i Nedskrivninger udgjorde 207 mio. kr. mod 228 mio. kr. i 2009, svarende til en nedskrivningsprocent på 1,1%. Sammenlignet med 2009 viste gruppevise nedskrivninger en stigning på 62 mio. kr. som følge af en svag afmatning i økonomien hos privatkunder, der endnu ikke har givet sig udslag i konkrete individuelle nedskrivninger. Hensættelser vedrørende bankpakke l udgjorde 38 mio. kr. mod 32 mio. kr. i Indtægt pr. omkostningskrone udgjorde 1,1 mod 0,9 i Balanceudvikling Udlån faldt fra 16,6 mia. kr. til 15,5 mia. kr. Udviklingen kunne henføres til en vis afmatning i låneefterspørgslen blandt privatkunder og effekten af en ændret fordeling mellem forretningsområderne som følge af organisationstilpasningen. Indlån var med 18,8 mia. kr. ca. 0,9 mia. kr. under niveauet ultimo Aktiviteter i 2010 Privat har i 2010 fortsat en positiv udvikling med særligt henblik på at etablere lønkundeforhold til nye kunder som til koncernens boligkunder. Antallet af lønkunder steg med godt til ca Stigningen kunne tilskrives dels en tilgang af kunder fra Forstædernes Bank, dels en tilgang af ca nye lønkunder i gennemsnit pr. måned. Også i 2010 var fokus rettet imod kundernes aktivside, herunder formuepleje. Aktivitetsniveauet viste en stigning i forhold til de foregående år, men var dog ikke på niveau med det forventede. På udlånssiden viste særligt lån til andelsboliger og lønkunders kernekonti en positiv udvikling, mens udlån i forbindelse med friværdi i boligen udviste en flad udvikling over året. Kundens valg er udgangspunktet for Nykredits strategi, herunder Nykredits digitale kanaler. Det har betydet udvikling af flere nye tilbud og services på nykredit.dk. Stadig flere vælger at benytte Nykredits digitale tilbud. Blandt de nye digitale tilbud i 2010 er Forbrugsoverblik i MitNykredit, der er et grafisk værktøj, som giver kunden overblik over sit private forbrug. Privat i 2011 Privat vil i 2011 fortsat have fokus på at tiltrække nye lønkunder og udvikle helkundeforhold med eksisterende kunder. Gennem helhedsorienteret rådgivning på tværs af kundernes aktiv- og passivside er målet, at flere og flere privatkunder i 2011 vil anvende Nykredit som deres primære bankforbindelse. Der vil i 2011 fortsat være fokus på kundernes aktivside, herunder særligt formuerådgivning og pension. Resultat for Privat Mio. kr Basisindtægter Driftsomkostninger Provision til bankpakke l Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Hensættelse på garantier tilknyttet bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,1 0,9 Gennemsnitlig allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 6,5 - Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån til amortiseret kostpris Gæld Indlån og anden gæld Ikke-balanceførte poster Garantier mv Nykredit Bank årsrapport

12 LEDELSESBERETNING ERHVERV Erhverv omfatter forretninger med erhvervsvirksomheder, landbrug, offentlige virksomheder og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Afsætningen sker gennem 34 erhvervscentre, som afsætter alle koncernens produkter inden for bank, realkredit, investering og gældspleje. Herudover serviceres Erhverv gennem centrale enheder, der har særligt fokus på alment byggeri, private banking og store koncernkunder med flere. Resultat Erhverv fik et resultat på 266 mio. kr. i 2010 mod mio. kr. i Den tilfredsstillende udvikling i resultatet var bl.a. en effekt af en fremgang i basisindtægter fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. (16%) og et markant lavere nedskrivningsniveau end i Stigningen i basisindtægter kunne til dels tilskrives foretagne prisjusteringer med deraf følgende øgede gebyrer og marginaler. Kursreguleringer på erhvervsobligationer og derivater mv. udgjorde 36 mio. kr. mod -74 mio. kr. i Driftsomkostninger faldt fra 585 mio. kr. til 498 mio. kr. Resultat for Erhverv Provisionsudgifter til bankpakke l udgjorde 187 mio. kr. i 2010 mod 225 mio. kr. i Resultatudviklingen er yderligere påvirket af, at der i 2010 indgår indtægter vedrørende Dansk Pantebrevsbørs på 30 mio. kr. mod en udgift på 183 mio. kr. i Indtægten i 2010 vedrører en justering af de skønnede afviklingsomkostninger, idet udgiften nu forventes noget lavere end skønnet i Selskabet er dog ikke endeligt afviklet. Dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S indgår i 2010 med et resultat før skat på 1 mio. kr. mod -37 mio. kr. i Nedskrivninger på udlån mv. faldt markant fra mio. kr. til 227 mio. kr., mens hensættelser på garantier tilknyttet bankpakke l udgjorde 124 mio. kr. mod 169 mio. kr. i I alt udgjorde årets nedskrivningsprocent 0,7 mod 3,9 i Indtægt pr. omkostningskrone udgjorde 1,3 i 2010 mod 0,3 i Balanceudvikling Udlån viste en svag stigning fra 39,2 mia. kr. ultimo 2009 til 40,8 mia. kr. ultimo Udviklingen afspejler en afdæmpet efterspørgsel på udlån fra erhvervsvirksomheder og effekten af en ændret fordeling af udlån Mio. kr Basisindtægter Driftsomkostninger Dansk Pantebrevsbørs A/S (2010: Indtægt) Provision til bankpakke l Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Hensættelse på garantier tilknyttet bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,3 0,3 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 1,8 - Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån til amortiseret kostpris Obligationer, pantebreve og aktier mellem forretningsområderne i forlængelse af organisationstilpasningen. Indlån udgjorde 32,3 mia. kr. ultimo 2010 mod 33,4 mia. kr. ultimo Andelen af aftaleindlån viste en stigning, mens øvrige indlån generelt viste et fald. Banken har generelt ikke observeret en markant effekt på indlånsbalancen som følge af, at bankpakke l udløb den 30. september 2010, og sammenlignet med indlånsniveauet pr. 30. juni 2010 på 29,8 mia. kr. viste årets anden halvdel en stigning på ca. 2,5 mia. kr. Aktiviteter i 2010 Nykredit Bank har et varieret produktudbud på erhvervsområdet, der omfatter flere ind- og udlånsprodukter, finansielle instrumenter, handel med værdipapirer og kapitalforvaltning mv. Som følge af fusionen med Forstædernes Bank introducerede Erhverv to nye produktområder i 2010: Cash Management og Trade Finance. Også i 2010 var der fokus på pristilpasning på erhvervsprodukter, og på en række produkter blev marginalerne generelt øget en smule. Ligeledes var tiltrækning af indlån et strategisk vigtigt område, men som følge af en skærpet konkurrence kombineret med, at en række store kunder omlagde deres indlån til værdipapirporteføljer, faldt de samlede indlån i Udlånssiden var nogenlunde uændret sammenlignet med ultimo 2009, bl.a. som følge af, at konkurrencen om de bedste erhvervskunder blev skærpet. Erhverv i 2011 I 2011 står Erhverv over for nye og vigtige udfordringer, hvor der vil blive fokuseret på øget udlånsaktivitet med fortsat høj kreditkvalitet og yderligere indlånsvækst. Væksten skal bl.a. drives ved, at Nykredit Bank fremadrettet bliver primær bankforbindelse for flere erhvervskunder end hidtil. Strategien om at udbyde hele produktsortimentet til flere erhvervskunder betyder også, at kompetencer og uddannelse kommer i højsædet i Gæld Indlån og anden gæld Ikke-balanceførte poster Garantier mv Nykredit Bank årsrapport 2010

13 LEDELSESBERETNING MARKETS & ASSET MANAGEMENT Forretningsområdet varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, handel med afledte finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og porteføljeadministration. Yderligere indgår bankens Treasury-funktion i området. Forretningsområdets handels- og kapitalmarkedsaktiviteter varetages af Nykredit Markets og Debt Capital Markets, mens kapitalforvaltning, porteføljeadministration og langsigtet opsparing sker gennem Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration. Resultat Forretningsområdets resultat udgjorde 665 mio. kr. mod 698 mio. kr. i Samlet opnåede forretningsområdet en fremgang i basisindtægter fra forretningsdrift på 173 mio. kr. (12,3%) fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Den tilfredsstillende udvikling var bredt forankret i flere delforretningsområder i såvel Nykredit Markets som Nykredit Asset Management viste bl.a. en pæn fremgang i kundegrundlaget både blandt danske og internationale kunder og øget aktivitet tilknyttet formueforvaltning og -administration mv. Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser udgjorde 57 mio. kr. mod 139 mio. kr. i Driftsomkostninger steg fra 715 mio. kr. til 811 mio. kr. Udviklingen svarer til forventningen og reflekterer det øgede aktivitetsniveau. Provision til bankpakke l udgjorde 91 mio. kr. mod 118 mio. kr. i Nedskrivninger inkl. hensættelser på garantier tilknyttet bankpakke l udgjorde 66 mio. kr. mod 58 mio. kr. i Den overvejende del af udgiften kunne henføres til bankpakke l og i mindre omfang til gruppevise nedskrivninger. Dattervirksomheden Nykredit Portefølje Administration bidrog i 2010 med et resultat før skat på 44 mio. kr. mod 22 mio. kr. i Resultatet afspejlede øgede nettogebyrindtægter på baggrund af udviklingen i formuen under administration. Resultat for Markets & Asset Management Mio. kr Basisindtægter fra forretningsdrift Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser Basisindtægter fra Proprietary Trading - 47 Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Provision til bankpakke I Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. 4 4 Hensættelse på garantier tilknyttet bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,7 1,8 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 44,6 - Balance og aktivitet i hovedposter Mio. kr Aktiver Tilgodehavender i kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi (reverse udlån) Obligationer, pantebreve og aktier Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi (repo-aktiviteter) Formue under forvaltning og administration mv. Institutionelt marked Privat Portefølje og PensionsInvest Formue under forvaltning i alt Nykredit Portefølje Administration A/S Formue under forvaltning og administration i alt Investeringsforeninger Nykredit koncernens investeringsforeninger Ikke-balanceførte poster Garantier mv Indtægt pr. omkostningskrone udgjorde 1,7 mod 1,8 i Balanceudvikling Udviklingen i balancen skal ses i lyset af det stigende aktivitetsniveau, herunder specielt anbringelse af overskudslikviditet og omfanget af repoforretninger og handelsaktiviteter. Aktiviteter i 2010 Nykredit Markets Også i 2010 havde Nykredit Markets et tilfredsstillende indtjenings- og aktivitetsniveau. Baggrunden var bl.a. en pæn fremgang i kundegrundlaget både blandt danske og internationale kunder. Eurokrisen gav store intraeuropæiske spændudvidelser og et betydeligt rentefald i det tyske marked, hvilket gav øgede indtjeningsmuligheder i Danmark, idet investorerne i højere grad søgte hen imod de nordiske markeder, herunder Danmark. Forretningsenhederne Fixed Income, Nykredit Markets' største forretningsområde, der dækker renteaktiviteter i bredeste forstand mod institutionelle kunder i Danmark og udlandet, havde fortsat et højt aktivitetsniveau. Ikke mindst aktiviteter tilknyttet covered bonds. Fixed Income gav en lidt lavere indtjening end i Indtjeningen fra kunder lå uændret på et højt niveau, mens trading lå lidt lavere. Frequent Issuer Desk fik i 2010 et gennembrud på det nordiske marked, med et øget aktivitetsniveau i primære transaktioner. Nykredit Bank årsrapport

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2009 Indhold FORRETNINGSPROFIL Finansiel bæredygtighed 1 Selskabsoplysninger 2 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 2 Koncerndiagram 3 LEDELSESBERETNING 2005-2009 5 2009 Kort fortalt 5

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 LEDELSESBERETNING 3 2009-2013 3 2013 Kort fortalt

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere