Årsrapport 2010 Nykredit Bank koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 Nykredit Bank koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2

3 INDHOLD FORRETNINGSPROFIL Nykredits idégrundlag og strategi 2 Selskabsoplysninger 3 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 3 Koncerndiagram 4 LEDELSESBERETNING Kort fortalt 6 s resultat 7 Forretningsområder 8 Balance, egenkapital og solvens 14 Rating 15 Medarbejdere 15 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 15 Resultat i forhold til forventning 15 Forventninger til Øvrige forhold 16 Regnskabsaflæggelsesprocessen 17 Revisionsudvalg 18 Risiko- og kapitalstyring 19 Organisering og ansvarsfordeling 19 Basiskapital og solvens 20 Tilstrækkelig basiskapital 20 Kreditrisici 21 Nedskrivninger og hensættelser 23 Kreditrisikomodeller 23 Markedsrisici 25 Value-at-Risk 25 Renterisiko 26 OAS-risiko 26 Aktierisiko 26 Valutarisiko 26 Optionsrisiko 26 Likviditetsrisici 26 Operationelle risici 28 Usikkerhed ved indregning og måling 28 NYKREDIT BANK A/S 29 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 31 Intern revisions påtegning 32 Den uafhængige revisors påtegning 33 ÅRSREGNSKAB 2010 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 37 Solvens- og kernekapitalprocent 39 Pengestrømsopgørelse 40 Basis- og beholdningsindtjening 41 Noter 42 Definitioner på nøgletal 89 FUSION MED FORSTÆDERNES BANK Sammenlægning af Nykredit Bank og Forstædernes Bank 90 ØVRIGE OPLYSNINGER Finanskalender Nykredit Banks ledelse hverv i andre selskaber 92 Nykredit Bank årsrapport

4 NYKREDITS IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI FINANSIEL BÆREDYGTIGHED Et samfund i forandring har brug for stærke finansielle virksomheder til at understøtte forandringerne og sikre finansielle løsninger, der er holdbare på både kort og lang sigt. Som aktør på markedet er Nykredits idégrundlag Finansiel bæredygtighed. Det betyder, at vi baserer vores forretning på klare etiske rammer og langsigtede relationer skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur. at du som kunde oplever, at vi i vores rådgivning tænker i helheder, giver dig overblik og styrker dine handlemuligheder som partner møder kompetence, respekt og vilje til at opnå gensidigt udbytte som investor tilbydes en bred vifte af investeringsmuligheder med fokus på sikkerhed og gennemsigtighed som medarbejder kan udvikle dit fulde potentiale i balance mellem arbejdsliv og privatliv som samfundsborger kan forvente, at vi bidrager til et stabilt og effektivt finansielt marked og samtidig har et bredt samfundsengagement. STRATEGI SKAL STYRKE VÆKSTEN PÅ BANKOMRÅDET Nykredit fastlagde i 2009 en ny strategi og organisation, der skal bane vejen for en markant forretningsudvikling og vækst i de kommende år. Strategi 2013 skal videreudvikle koncernen forretningsmæssigt med bank og realkredit som de helt bærende elementer. Strategi 2013 understøtter samtidig Totalkreditsamarbejdet som en strategisk vigtig del af realkreditforretningen. Danmark er det primære geografiske fokusområde for forretningsvæksten. Bærende forretningsprincipper Strategien bygger på en række bærende forretningsprincipper, der fastlægger den måde, Nykredit udfører og organiserer sit arbejde på: Kunden vælger Vi tager udgangspunkt i kundernes ønsker og behov vi er markedsdrevet og kundeorienteret. Gennemsigtighed Det fremgår klart og tydeligt, hvordan vi organiserer os, hvad og hvordan vi prioriterer, og dermed hvordan vi skaber værdi for kunderne og for Nykredit. Tænk nyt Vi prioriterer og skaber rammerne for nytænkning som led i bedst mulig og mest fleksibel udnyttelse af Nykredits samlede ressourcer. Balanceret rentabel forretning Vi er målrettet mod rentable forretninger byggende på langsigtede og holdbare relationer under hensyntagen til Nykredits og vores kunders risiko. Koncernstrategiske ambitioner Med Strategi 2013 har Nykredit fastlagt fire langsigtede målsætninger for koncernen: Nykredit er en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben bank og realkredit Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark. Ressourcemobilitet Vi er fokuseret mod hensigtsmæssig og omkostningsbevidst udnyttelse af ressourcerne til mest mulig gavn for koncernen. 2 Nykredit Bank årsrapport 2010

5 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABSOPLYSNINGER Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Hjemmeside: nykredit.dk Telefon: CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: København Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S og indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København. Ekstern Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 15. marts 2011 BESTYRELSE Karsten Knudsen, formand Søren Holm, næstformand Henrik K. Asmussen*) Kim Duus Allan Kristiansen*) Per Ladegaard Bente Overgaard *) valgt af medarbejderne DIREKTION Bjørn Mortensen Georg Andersen Lars Bo Bertram Ledelsesberetningens oplysninger om ledelseshverv for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fremgår af side 92. REVISIONSUDVALG Nykredit koncernen har etableret et revisionsudvalg, der fungerer som et fælles revisionsudvalg. Steffen Kragh, koncernchef formand Anders C. Obel, adm. direktør Nina Smith, professor VEDERLAGSUDVALG Udvalget er fælles for Nykredit koncernen. Steen E. Christensen, advokat formand Steffen Kragh, koncernchef Hans Bang-Hansen, gårdejer På nykredit.dk kan du læse meget mere om Nykredit koncernen. Det er også her, du finder rapporterne: Årsrapport 2010 Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Risiko- og kapitalstyring 2010 Oplysninger om Corporate Governance findes på nykredit.dk/omnykredit Nykredit Bank årsrapport

6 KONCERNDIAGRAM Foreningen Nykredit Industriens Fond Foreningen Østifterne PRAS A/S Ejerandel 88,18% Ejerandel 5,42% Ejerandel 3,25% Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Årets resultat: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Totalkredit A/S Årets resultat: 887 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Årets resultat: 395 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Årets resultat: 33 mio. kr. Egenkapital: 153 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Nykredit Leasing A/S Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 113 mio. kr. Årets resultat: 1 mio. kr. Egenkapital: 149 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Årets resultat: -91 mio. kr. Egenkapital: 541 mio. kr. Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Årets resultat: -1 mio. kr. Egenkapital: 249 mio. kr. 4 Nykredit Bank årsrapport 2010

7 NYKREDIT BANK KONCERNEN Beløb i mio. kr./euro Sammenligningstal er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank 2010/euro RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler NØGLETAL Solvensprocent 15,9 12,3 10,2 11,7 10,6 Kernekapitalprocent 15,2 12,3 7,7 8,4 8,2 Egenkapitalforrentning i % før skat * 4,0-46,2-20,6 19,2 24,9 Egenkapitalforrentning i % efter skat * 3,0-35,0-15,9 14,5 18,8 Indtjening pr. omkostningskrone * 1,14 0,43 0,55 1,86 2,04 Renterisiko i % 0,5 0,1-0,3 3,3 4,3 Valutaposition i % 1,5 0,7 3,5 5,7 5,7 Valutarisiko i % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Udlån i forhold til indlån * 1,4 1,2 1,6 1,5 1,4 Udlån i forhold til egenkapital * 5,2 5,9 9,6 8,5 8,8 Årets udlånsvækst i % * -1,2-34,0 27,7 25,3 17,9 Overdækning i % i forhold til lovkrav om likviditet 251,1 323,9 146,1 150,7 122,7 Summen af store engagementer 41,7 62,1 93,6 134,9 336,4 Årets nedskrivningsprocent * 1,6 6,3 2,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltid * euro = 7,4544 kr. ultimo 2010 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. * Nøgletallene er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank Nykredit Bank årsrapport

8 LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT Resultat før skat udgjorde 517 mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skal ses i lyset af den tilfredsstillende stigning i basisindtægter og et markant fald i nedskrivninger på udlån. Ses der bort fra bankens udgifter til bankpakke l, i alt 649 mio. kr. i 2010, udgjorde resultatet mio. kr. Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 9% fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Beholdningsindtjeningen udgjorde 166 mio. kr. mod 227 mio. kr. i Administrationsomkostninger mv. faldt med 8,0% til mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen skyldes færre ansatte, herunder effekten af skærpet omkostningsfokus og synergier fra organisationsændringer. Nedskrivninger mv. udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2009, mens hensættelser vedrørende bankpakke l faldt fra 318 mio. kr. til 279 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde 1,6 mod 6,3 i Indtægter pr. omkostningskrone udgjorde 1,14 mod 0,43 i Banken har i perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2010 afholdt udgifter for mio. kr. til bankpakke l. Der forventes ingen yderligere udgifter til ordningen. Balancen udgjorde 210,4 mia. kr. mod 215,2 mia. kr. ultimo Resultatet før skat forrentede egenkapitalen med 4,0% mod -46,2% i LIKVIDITET Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet udgjorde tilfredsstillende 251,1% mod 323,9% ultimo Banken har i 2010 under EMTN-programmet udstedt obligationer for 11,0 mia. kr. uden anvendelse af den statslige garantiramme (bankpakke ll). Udstedelserne er sket på normale markedsvilkår og til tilfredsstillende spænd i forhold til swaps. KAPITALGRUNDLAGET Solvens- og kernekapitalen udgjorde 15,9% og 15,2% mod 12,3% for såvel solvens- som kernekapitalprocenten i Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,9% mod 8,8% ultimo Egenkapitalen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo 2010 (inkl. Forstædernes Bank). Forøgelsen er sammensat af periodens resultat og tilførsel af ny kapital på 1 mia. kr. Kapitalen er tegnet af Nykredit Realkredit A/S. FORVENTNINGER TIL 2011 Nykredit Bank forventer et stigende aktivitetsog indtjeningsniveau på bankforretninger med Erhverv og Privat. Tilsvarende forventes det, at indtjeningen i Nykredit Markets og Nykredit Asset Management vil stige sammenlignet med Modsat ventes basis- og beholdningsindtjening fra fonds at ligge på et lavere niveau. Omkostninger forventes nogenlunde uændret, mens nedskrivninger under ét forventes at vise et fald. Udgifter til bankpakke l bortfalder i Resultatet i 2010 opgjort før nedskrivninger og omkostninger til bankpakke l udgjorde mio. kr. For 2011 forventer Nykredit Bank et resultat i nogenlunde samme størrelsesorden. Resultat før skat for året vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder og den økonomiske udvikling i Danmark. Resultat i hovedposter Mio. kr Basisindtægter fra forretningsdrift Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser Basisindtægter fra Proprietary Trading - 47 Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Administrationsomkostninger mv Provisionsudgifter til bankpakke I Nedskrivninger på udlån mv. ekskl. bankpakke I Hensættelser vedrørende bankpakke I Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Basisindtægter efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Nykredit Bank årsrapport 2010

9 LEDELSESBERETNING NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT Sammenligningstal er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank A/S. Effekten på hovedtal fremgår af side 90. Koncernens resultat før skat blev på 517 mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen er en effekt af en vækst i basisindtægter, færre omkostninger til administration mv. og endelig et betydeligt fald i nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Indtægterne steg fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i 2010, svarende til en fremgang på 9%. Udviklingen kunne især henføres til indtægtsfremgang i Markets & Asset Management og Erhverv. Resultat før skat Mio. kr Indtægter Omkostninger Resultat Udlån og indlån inkl. repo-transaktioner Mio. kr Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi (reverse) Indlån til amortiseret kostpris og dagsværdi (repoer) Basisindtægter af Kalvebod-udstedelser mv. Positioner i Kalvebod-udstedelser gav i 2010 en positiv kursregulering på 57 mio. kr. mod 139 mio. kr. i Basisindtægter af fonds Indtægterne udgjorde 126 mio. kr. mod 143 mio. kr. i Udviklingen skal ses i lyset af faldet i den korte rente fra gennemsnitlig 1,83% i 2009 til 1,05% i 2010 og øgede indtægter som følge af den større egenkapital. Driftsudgifter og afskrivninger mv. Udgifter til personale og administration faldt fra mio. kr. til mio. kr. (-8%). Udviklingen var en effekt af synergier fra organisationsændringer, sammenlægningen med Forstædernes Bank og endelig et skærpet omkostningsfokus. Nettoreduktionen på 152 mio. kr. var sammensat af færre udgifter til personale med 248 mio. kr. og en stigning i øvrige administrationsomkostninger på 96 mio. kr. Forskydningen skal bl.a. ses i lyset af, at en række medarbejdere er overført til moderselskabet, der varetager flere koncernfælles aktiviteter. Det medførte et fald i lønudgiften og en afledt stigning i administrationsomkostninger som følge af afregninger til moderselskabet. Antal medarbejdere blev reduceret fra gennemsnitlig i 2009 til 847 i 2010 (-31%). Provisioner til bankpakke l Udgiften udgjorde 370 mio. kr. mod 500 mio. kr. i Den mindre udgift kan tilskrives det forhold, at ordningen ophørte pr. 30. september 2010, hvorved der i 2010 alene er betalt provision for tre kvartaler mod fire i Nedskrivninger og hensættelser Sammenlignet med 2009, hvor udgiften ekskl. bankpakke l udgjorde mio. kr., er nedskrivningerne reduceret med mio. kr. til mio. kr. Faldet var især en effekt af et betydeligt lavere nedskrivningsniveau i "Øvrige aktiviteter", hvor udgiften faldt fra mio. kr. i 2009 til 777 mio. kr. i Ligeledes blev nedskrivninger i Erhverv reduceret betydeligt, fra mio. kr. i 2009 til 227 mio. kr. Udviklingen afspejler, at særligt store virksomheders bonitet har udviklet sig positivt, mens private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder fortsat viste et øget risikoniveau. Hensættelser vedrørende bankpakke l faldt fra 318 mio. kr. i 2009 til 279 mio. kr. i Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen faldt fra 227 mio. kr. i 2009 til 166 mio. kr. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der er opnået ud over den risikofrie rente på de beholdninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne. Afkastet på finansielle instrumenter i forretningsområderne indgår i disses basisindtægter. Skat Den beregnede skat udgjorde 122 mio. kr., svarende til ca. 23,6% af årets resultat før skat. Resultat efter skat Resultat efter skat var herefter 395 mio. kr., hvilket gav en forrentning af egenkapitalen på 3,0%. I 2009 udgjorde resultatet mio. kr., og egenkapitalforrentningen var -35,0%. Udbytte Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Nykredit Bank årsrapport

10 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER s forretningsområder er bygget op omkring Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter husstande og mindre landbrug, der typisk benytter sig af samme produktudbud som privatkunder. Organisationsændringer betyder, at visse Asset Management-aktiviteter nu indgår i Privat og Erhverv. er samtidig en del af en helhedsorganisation, hvilket bl.a. betyder, at Nykredits kunder alle har én organisatorisk indgang til Nykredit. Koncernenheden Kunder omfatter alle Nykredits salgskanaler, og kunderne vælger selv, i hvor høj grad de ønsker personlig betjening i centrene eller selvbetjening via nettet eller telefonen. Hertil kommer kompetencecentrene Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. s regnskabsrapportering er centreret om de tre forretningsområder og Øvrige aktiviteter: Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger, pantebrevsaktivitet og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for handel med værdipapirer og derivater, kapitalforvaltning og porteføljeadministration. Øvrige aktiviteter omfatter en afviklingsportefølje af udlån til storkunder fra tidligere Forstædernes Bank. Herudover blev forretningsområderegnskaberne påvirket af fusionen med Forstædernes Bank. Sammenligningstal for 2009 er tilpasset ovenstående, idet fordelingen af visse resultat- og balanceposter mellem forretningsområderne er baseret på et skøn. Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Management Øvrige aktiviteter Koncernposter 1 Mio. kr Basisindtægter fra forretningsdrift Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser mv Basisindtægter fra Proprietary Trading Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Dansk Pantebrevsbørs A/S Provision til bankpakke l Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Hensættelser vedrørende bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Årets resultat før skat I alt Indtægter/omkostninger 1,1 0,9 1,3 0,3 1,7 1,8 0, ,1 0,4 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening efter tab i % af allokeret forretningskapital (p.a.) 6,5-1,8-44, , Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede omkostninger. 2 Beholdningsindtjening svarer til afkastet fra egenbeholdningen ud over den risikofri rente. 3 Forretningskapitalen er opgjort efter Basel ll-principperne og er baseret på den metode, der anvendes ved opgørelse af den "tilstrækkelige basiskapital". 4 Omfatter indtægter, netto, fra Proprietary Trading og kursreguleringer fra beholdningen af efterstillede kapitalindskud i danske pengeinstitutter (Kalvebod I lv udstedelserne). Sammenligningstal for 2009 er tilpasset fusionen med Forstædernes Bank samt effekten af organisationsændringer, der bl.a. har betydet, at visse Asset Management-aktiviteter nu indgår i Privat og Erhverv. Ændringen betød, at Markets & Asset Managements resultat for 2009 blev reduceret fra 703 mio. kr. til 698 mio. kr. Ændringen var sammensat af en reallokering af indtægter med 91 mio. kr. og omkostninger med 86 mio. kr. Ændringen påvirker ikke det samlede resultat. Fordelingen af aktiver og passiver på forretningsområder er præsenteret i note 2 i årsrapporten. 8 Nykredit Bank årsrapport 2010

11 LEDELSESBERETNING PRIVAT Privat leverer Nykredit Banks produkter gennem Nykredit koncernens distributionskanaler, herunder 57 centre, nykredit.dk, to telefoniske salgscentre og et centralt kundeservicecenter. Andre distributionskanaler er to formuecentre samt ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Nykredit Bank formidler endvidere en række forsikringsprodukter i samarbejde med eksterne forsikringsleverandører. Resultat Privat fik et resultat før skat på 84 mio. kr., svarende til en fremgang på 168 mio. kr. Basisindtægterne faldt fra 864 mio. kr. i 2009 til 820 mio. kr. som følge af såvel det lavere renteniveau som et afdæmpet aktivitetsniveau. Driftsomkostningerne udgjorde 436 mio. kr. mod 630 mio. kr. i 2009, mens provisioner til bankpakke l udgjorde 55 mio. kr. mod 58 mio. kr. i Nedskrivninger udgjorde 207 mio. kr. mod 228 mio. kr. i 2009, svarende til en nedskrivningsprocent på 1,1%. Sammenlignet med 2009 viste gruppevise nedskrivninger en stigning på 62 mio. kr. som følge af en svag afmatning i økonomien hos privatkunder, der endnu ikke har givet sig udslag i konkrete individuelle nedskrivninger. Hensættelser vedrørende bankpakke l udgjorde 38 mio. kr. mod 32 mio. kr. i Indtægt pr. omkostningskrone udgjorde 1,1 mod 0,9 i Balanceudvikling Udlån faldt fra 16,6 mia. kr. til 15,5 mia. kr. Udviklingen kunne henføres til en vis afmatning i låneefterspørgslen blandt privatkunder og effekten af en ændret fordeling mellem forretningsområderne som følge af organisationstilpasningen. Indlån var med 18,8 mia. kr. ca. 0,9 mia. kr. under niveauet ultimo Aktiviteter i 2010 Privat har i 2010 fortsat en positiv udvikling med særligt henblik på at etablere lønkundeforhold til nye kunder som til koncernens boligkunder. Antallet af lønkunder steg med godt til ca Stigningen kunne tilskrives dels en tilgang af kunder fra Forstædernes Bank, dels en tilgang af ca nye lønkunder i gennemsnit pr. måned. Også i 2010 var fokus rettet imod kundernes aktivside, herunder formuepleje. Aktivitetsniveauet viste en stigning i forhold til de foregående år, men var dog ikke på niveau med det forventede. På udlånssiden viste særligt lån til andelsboliger og lønkunders kernekonti en positiv udvikling, mens udlån i forbindelse med friværdi i boligen udviste en flad udvikling over året. Kundens valg er udgangspunktet for Nykredits strategi, herunder Nykredits digitale kanaler. Det har betydet udvikling af flere nye tilbud og services på nykredit.dk. Stadig flere vælger at benytte Nykredits digitale tilbud. Blandt de nye digitale tilbud i 2010 er Forbrugsoverblik i MitNykredit, der er et grafisk værktøj, som giver kunden overblik over sit private forbrug. Privat i 2011 Privat vil i 2011 fortsat have fokus på at tiltrække nye lønkunder og udvikle helkundeforhold med eksisterende kunder. Gennem helhedsorienteret rådgivning på tværs af kundernes aktiv- og passivside er målet, at flere og flere privatkunder i 2011 vil anvende Nykredit som deres primære bankforbindelse. Der vil i 2011 fortsat være fokus på kundernes aktivside, herunder særligt formuerådgivning og pension. Resultat for Privat Mio. kr Basisindtægter Driftsomkostninger Provision til bankpakke l Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Hensættelse på garantier tilknyttet bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,1 0,9 Gennemsnitlig allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 6,5 - Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån til amortiseret kostpris Gæld Indlån og anden gæld Ikke-balanceførte poster Garantier mv Nykredit Bank årsrapport

12 LEDELSESBERETNING ERHVERV Erhverv omfatter forretninger med erhvervsvirksomheder, landbrug, offentlige virksomheder og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Afsætningen sker gennem 34 erhvervscentre, som afsætter alle koncernens produkter inden for bank, realkredit, investering og gældspleje. Herudover serviceres Erhverv gennem centrale enheder, der har særligt fokus på alment byggeri, private banking og store koncernkunder med flere. Resultat Erhverv fik et resultat på 266 mio. kr. i 2010 mod mio. kr. i Den tilfredsstillende udvikling i resultatet var bl.a. en effekt af en fremgang i basisindtægter fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. (16%) og et markant lavere nedskrivningsniveau end i Stigningen i basisindtægter kunne til dels tilskrives foretagne prisjusteringer med deraf følgende øgede gebyrer og marginaler. Kursreguleringer på erhvervsobligationer og derivater mv. udgjorde 36 mio. kr. mod -74 mio. kr. i Driftsomkostninger faldt fra 585 mio. kr. til 498 mio. kr. Resultat for Erhverv Provisionsudgifter til bankpakke l udgjorde 187 mio. kr. i 2010 mod 225 mio. kr. i Resultatudviklingen er yderligere påvirket af, at der i 2010 indgår indtægter vedrørende Dansk Pantebrevsbørs på 30 mio. kr. mod en udgift på 183 mio. kr. i Indtægten i 2010 vedrører en justering af de skønnede afviklingsomkostninger, idet udgiften nu forventes noget lavere end skønnet i Selskabet er dog ikke endeligt afviklet. Dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S indgår i 2010 med et resultat før skat på 1 mio. kr. mod -37 mio. kr. i Nedskrivninger på udlån mv. faldt markant fra mio. kr. til 227 mio. kr., mens hensættelser på garantier tilknyttet bankpakke l udgjorde 124 mio. kr. mod 169 mio. kr. i I alt udgjorde årets nedskrivningsprocent 0,7 mod 3,9 i Indtægt pr. omkostningskrone udgjorde 1,3 i 2010 mod 0,3 i Balanceudvikling Udlån viste en svag stigning fra 39,2 mia. kr. ultimo 2009 til 40,8 mia. kr. ultimo Udviklingen afspejler en afdæmpet efterspørgsel på udlån fra erhvervsvirksomheder og effekten af en ændret fordeling af udlån Mio. kr Basisindtægter Driftsomkostninger Dansk Pantebrevsbørs A/S (2010: Indtægt) Provision til bankpakke l Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Hensættelse på garantier tilknyttet bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,3 0,3 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 1,8 - Balance i hovedposter Mio. kr Aktiver Udlån til amortiseret kostpris Obligationer, pantebreve og aktier mellem forretningsområderne i forlængelse af organisationstilpasningen. Indlån udgjorde 32,3 mia. kr. ultimo 2010 mod 33,4 mia. kr. ultimo Andelen af aftaleindlån viste en stigning, mens øvrige indlån generelt viste et fald. Banken har generelt ikke observeret en markant effekt på indlånsbalancen som følge af, at bankpakke l udløb den 30. september 2010, og sammenlignet med indlånsniveauet pr. 30. juni 2010 på 29,8 mia. kr. viste årets anden halvdel en stigning på ca. 2,5 mia. kr. Aktiviteter i 2010 Nykredit Bank har et varieret produktudbud på erhvervsområdet, der omfatter flere ind- og udlånsprodukter, finansielle instrumenter, handel med værdipapirer og kapitalforvaltning mv. Som følge af fusionen med Forstædernes Bank introducerede Erhverv to nye produktområder i 2010: Cash Management og Trade Finance. Også i 2010 var der fokus på pristilpasning på erhvervsprodukter, og på en række produkter blev marginalerne generelt øget en smule. Ligeledes var tiltrækning af indlån et strategisk vigtigt område, men som følge af en skærpet konkurrence kombineret med, at en række store kunder omlagde deres indlån til værdipapirporteføljer, faldt de samlede indlån i Udlånssiden var nogenlunde uændret sammenlignet med ultimo 2009, bl.a. som følge af, at konkurrencen om de bedste erhvervskunder blev skærpet. Erhverv i 2011 I 2011 står Erhverv over for nye og vigtige udfordringer, hvor der vil blive fokuseret på øget udlånsaktivitet med fortsat høj kreditkvalitet og yderligere indlånsvækst. Væksten skal bl.a. drives ved, at Nykredit Bank fremadrettet bliver primær bankforbindelse for flere erhvervskunder end hidtil. Strategien om at udbyde hele produktsortimentet til flere erhvervskunder betyder også, at kompetencer og uddannelse kommer i højsædet i Gæld Indlån og anden gæld Ikke-balanceførte poster Garantier mv Nykredit Bank årsrapport 2010

13 LEDELSESBERETNING MARKETS & ASSET MANAGEMENT Forretningsområdet varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, handel med afledte finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og porteføljeadministration. Yderligere indgår bankens Treasury-funktion i området. Forretningsområdets handels- og kapitalmarkedsaktiviteter varetages af Nykredit Markets og Debt Capital Markets, mens kapitalforvaltning, porteføljeadministration og langsigtet opsparing sker gennem Nykredit Asset Management og Nykredit Portefølje Administration. Resultat Forretningsområdets resultat udgjorde 665 mio. kr. mod 698 mio. kr. i Samlet opnåede forretningsområdet en fremgang i basisindtægter fra forretningsdrift på 173 mio. kr. (12,3%) fra mio. kr. i 2009 til mio. kr. i Den tilfredsstillende udvikling var bredt forankret i flere delforretningsområder i såvel Nykredit Markets som Nykredit Asset Management viste bl.a. en pæn fremgang i kundegrundlaget både blandt danske og internationale kunder og øget aktivitet tilknyttet formueforvaltning og -administration mv. Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser udgjorde 57 mio. kr. mod 139 mio. kr. i Driftsomkostninger steg fra 715 mio. kr. til 811 mio. kr. Udviklingen svarer til forventningen og reflekterer det øgede aktivitetsniveau. Provision til bankpakke l udgjorde 91 mio. kr. mod 118 mio. kr. i Nedskrivninger inkl. hensættelser på garantier tilknyttet bankpakke l udgjorde 66 mio. kr. mod 58 mio. kr. i Den overvejende del af udgiften kunne henføres til bankpakke l og i mindre omfang til gruppevise nedskrivninger. Dattervirksomheden Nykredit Portefølje Administration bidrog i 2010 med et resultat før skat på 44 mio. kr. mod 22 mio. kr. i Resultatet afspejlede øgede nettogebyrindtægter på baggrund af udviklingen i formuen under administration. Resultat for Markets & Asset Management Mio. kr Basisindtægter fra forretningsdrift Basisindtægter fra Kalvebod-udstedelser Basisindtægter fra Proprietary Trading - 47 Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Provision til bankpakke I Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. 4 4 Hensættelse på garantier tilknyttet bankpakke l Basisindtjening efter nedskrivninger Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,7 1,8 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital Basisindtjening i % af allokeret forretningskapital 44,6 - Balance og aktivitet i hovedposter Mio. kr Aktiver Tilgodehavender i kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi (reverse udlån) Obligationer, pantebreve og aktier Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi (repo-aktiviteter) Formue under forvaltning og administration mv. Institutionelt marked Privat Portefølje og PensionsInvest Formue under forvaltning i alt Nykredit Portefølje Administration A/S Formue under forvaltning og administration i alt Investeringsforeninger Nykredit koncernens investeringsforeninger Ikke-balanceførte poster Garantier mv Indtægt pr. omkostningskrone udgjorde 1,7 mod 1,8 i Balanceudvikling Udviklingen i balancen skal ses i lyset af det stigende aktivitetsniveau, herunder specielt anbringelse af overskudslikviditet og omfanget af repoforretninger og handelsaktiviteter. Aktiviteter i 2010 Nykredit Markets Også i 2010 havde Nykredit Markets et tilfredsstillende indtjenings- og aktivitetsniveau. Baggrunden var bl.a. en pæn fremgang i kundegrundlaget både blandt danske og internationale kunder. Eurokrisen gav store intraeuropæiske spændudvidelser og et betydeligt rentefald i det tyske marked, hvilket gav øgede indtjeningsmuligheder i Danmark, idet investorerne i højere grad søgte hen imod de nordiske markeder, herunder Danmark. Forretningsenhederne Fixed Income, Nykredit Markets' største forretningsområde, der dækker renteaktiviteter i bredeste forstand mod institutionelle kunder i Danmark og udlandet, havde fortsat et højt aktivitetsniveau. Ikke mindst aktiviteter tilknyttet covered bonds. Fixed Income gav en lidt lavere indtjening end i Indtjeningen fra kunder lå uændret på et højt niveau, mens trading lå lidt lavere. Frequent Issuer Desk fik i 2010 et gennembrud på det nordiske marked, med et øget aktivitetsniveau i primære transaktioner. Nykredit Bank årsrapport

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2009 Indhold FORRETNINGSPROFIL Finansiel bæredygtighed 1 Selskabsoplysninger 2 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 2 Koncerndiagram 3 LEDELSESBERETNING 2005-2009 5 2009 Kort fortalt 5

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 LEDELSESBERETNING 3 2009-2013 3 2013 Kort fortalt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 11. februar 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Resultat før skat, ekskl.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere