Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009"

Transkript

1 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009

2 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009 Region Syddanmark, Jordforureningsafdelingen Udgivelsesår: 2009 Forfattere: Fotos: Jakob Sønderskov Weber, Karsten Baisgaard, Trine Korsgaard, Jørn K. Pedersen, Mette Mihle Laurbak og Ida Holm Olesen Region Syddanmark (Jørgen Diswal m.fl.) Niels Nyholm Indledning Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen Dialog om prioriteringen af regionens indsats Effektivitet og udvikling Åbenhed, service og dialog Grindsted by Bilag

3 Indledning Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark Du sidder nu med programmet for Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i En del af programmet har været i offentlig høring, og de indkomne kommentarer er bearbejdet. Se publikationen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 (27. april 2009). Regionen sætter aktiviteter i gang for i alt ca. 38 mio. kr. i Heraf anvendes ca. 3,7 mio. kr. til nye forureningsundersøgelser og oprensninger, mens resten anvendes til aktiviteter, der er fastlagt i lovgivningen eller er prioriteret tidligere i regionens strategi og handleplaner. En oversigt over regionens samlede aktiviteter og den tilhørende økonomi er vist i tabel 1. Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009 Budget 38 mio. kr. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i Budget 3,7 mio. kr. (Har været i offentlig høring i februar 2009). 3

4 Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen over for herreløse jordforureninger i regionens område. Regionen skal således håndtere alle de jordforureninger, som andre ikke kan gøres ansvarlig for. Det betyder, at regionen skal finde, undersøge og eventuelt gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed eller grundvandet. Opgaven er omfattende; dels er der mange forurenede arealer, dels er der mange hensyn, som skal afvejes. Endelig er der store økonomiske og sundhedsmæssige risici forbundet med opgaven. Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne således, at de løses både effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige sikkerhed og det størst mulige udbytte for de investerede penge. Derfor har Region Syddanmark udarbejdet en strategi for indsatsen. Strategien og dens baggrund er beskrevet i Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening, som kan læses på eller fås ved henvendelse til Region Syddanmark. Strategien er udmøntet i mål på fem områder: Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen Mindske sundhedsrisikoen Dialog om prioriteringen af regionens indsats Effektivitet og udvikling Åbenhed, service og dialog Dette program for regionens indsats over for jordforurening i 2009 er inddelt i kapitler, alt efter hvilket af de 5 mål opgaven understøtter. Lov om forurenet jord danner rammen for arbejdet, og her inddeles forurenede og muligt forurenede arealer i to kategorier: Hvis der er en begrundet mistanke om, at et areal kan være forurenet, betegnes det som kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Hvis et areal er konstateret forurenet, betegnes det som kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Det er regionen, der vurderer og kortlægger muligt forurenede og forurenede arealer. Regionen har også en opgave, der handler om at forebygge jord- og grundvandsforurening: Der er forbud mod at fylde jord i tidligere eller nuværende råstofgrave som for eksempel grusgrave. I nogle tilfælde er det imidlertid nødvendigt, og i disse tilfælde kan regionen give en dispensation fra forbuddet. Vi giver dispensationen med en række vilkår, der sikrer, at opfyldningen ikke udgør en risiko for grundvandet eller for miljøet i øvrigt. Vi fører også tilsyn med, at disse vilkår bliver overholdt. Den økonomiske ramme for indsatsen i 2009 er 38 millioner kroner excl. moms, som fordeles på en række aktivitetsområder, heraf er 1 million kroner afsat til regionens andel i oprensningen i Kærgård Plantage. Hertil kommer en forventet overførsel af ca. 2,5 mio. kr. fra 2008, som følge af en forsinkelse i behandlingen af den sidste jord Aktivitet Budget (1.000 kr.) Historisk kortlægning (V1) Indledende undersøgelser (V2) Indsats på børneinstitutioner Videregående undersøgelser Oprensninger, herunder regionens bidrag til oprensningen i Kærgård Plantage Drift af oprensningsanlæg Udviklingsprojekter 732 Tilsyn og overvågning IT-udgifter Øvrige driftsudgifter I alt Eksterne midler Værditabsoprensninger *6.050 Værditabsundersøgelser *1.660 Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje **2.746 Oprensning i Kærgård Plantage fra Miljøstyrelsen fordelt over 8 år begyndende i Tabel 1: Budget pr. 1. januar 2009 * Der kan blive bevilliget flere midler i løbet af ** Bevilget som engangsbeløb, der i flere tilfælde anvendes over flere år. 4

5 fra oprensningen af gruberne 1 og 2 i Kærgård Plantage i Bagest i dette indsatsprogram findes en række bilag. Her er det specificeret, hvilke lokaliteter der forventes omfattet af indsatsen i Listen over lokaliteter er resultatet af en prioritering foretaget ultimo Prioriteringen revideres løbende i forhold til nye oplysninger om forurenede arealer. Jordforureningsafdelingen har vurderet at indsatsprogrammet for 2009 ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. Bekg af 22. oktober 2007). Ved starten af 2009 var der i Region Syddanmark ca lokaliteter, som er under mistanke for at være forurenede (V1) og ca lokaliteter, som er 0 lokaliteter, konstateret som forurenede er under mistanke (V2). Desuden for at anslås være forurenede ca (V1) og lokaliteter ca mangler lokaliteter, at som blive er opsporet konstateog det, at vurderet. FAKTA ret forurenede (V2). Desuden anslås det, at ca Figur 2: Et forurenet areal - fra mistanke til indsats Opsporing af forurenede arealer Indsamling af historiske oplysninger Risikovurdering Vidensniveau 1 Indledende forureningsundersøgelse Vidensniveau 2 Videregående forureningsundersøgelse Afslutning af regionens indsats lokaliteter mangler at blive opsporet og vurderet. Figur 1: Jordforurening kan spredes til mennesker via jorden, luften og drikkevandet Rådgivning Fjernelse af forurening Overvågning 5

6 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Uforurenet grundvand er fundamentet for regionens drikkevandsforsyning for nuværende og kommende generationer. Rent drikkevand er en kvalitet ved at bo og leve i regionen og en fælles ressource i den videre udvikling. Derfor har indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne højeste prioritet. Region Syddanmark vil: Koordinere indsatsen med statens miljøcentre og regionens kommuner, så den historiske kortlægning af jordforurening følger grundvandskortlægningen for derved at skabe et samlet overblik over relevante forureningskilder i et grundvandsindsatsområde. Prioritere rækkefølgen af videregående undersøgelser og eventuel indsats på baggrund af de enkelte områders sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør. Koordinere indsatsen over for grundvandstruende forureninger med kommunernes indsatsplaner for grundvandet og med de fremtidige vandplaner. Etablere et tæt samarbejde med kommuner, statscentre og vandforsyninger. Jordforurening spredes ofte til grundvandet, og kan i værste fald ødelægge grundvandet, så vandet ikke kan bruges til drikkevand i mange generationer. Derfor er det meget vigtigt, at der gøres en stor indsats over for jordforurening i de områder, hvor det værdifulde grundvand findes. Det er også vigtigt, at indsatsen over for jordforurening sker i sammenhæng med den øvrige grundvandsbeskyttelse, som varetages af statens miljøcentre og kommunerne. Truslen mod grundvandet fra jordforurening angribes fra flere sider: Dels opsporer regionen jordforurening systematisk ved indsamling af historiske oplysninger (se nedenfor), og dels arbejder kommunerne og regionen sammen om at sikre, at bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer ikke øger risikoen for spredning af forurening til grundvandet. En stor del af grundvandsbeskyttelsen består i, at jordforurening forebygges. Her bidrager både kommunerne og staten ved at føre tilsyn med virksomheder, hvor de blandt andet hjælper virksomhederne med at undgå at forurene jorden. Også kommunernes planlægning af, hvor man placerer nye, potentielt forurenende virksomheder, sker med blik for, at en eventuel jordforurening ikke skal udgøre en risiko for værdifuldt grundvand. Truslen mod grundvandet fra jordforurening - fra mistanke til oprensning Erfaringen viser os, at nogle aktiviteter ofte giver anledning til jordforurening, der kan true grundvandet. Truslen mod grundvandet skyldes ofte, at jorden er forurenet med bestemte stoffer, der nemt bliver vasket ud af jorden og ned i grundvandet. Som eksempel kan nævnes chlorerede opløsningsmidler, der bliver brugt til blandt andet tøjrensning og affedtning af maskindele. Et andet eksempel er benzin og andre oliestoffer, der har været oplagret mange steder i vort samfund. Opsporingen af jordforurening, der kan true grundvandet, starter oftest ved indsamling af historiske oplysninger om forskellige brancher og aktiviteter, hvor de problematiske stoffer er anvendt. Det drejer sig blandt andet om renserier, gasværker og maskinfabrikker. Herved finder vi de arealer, hvor der er risiko for jordforurening, som kan true grundvandet. Arealerne kortlægges på vidensniveau 1. Der udføres derefter en indledende forureningsundersøgelse, som afklarer, om der er en væsentlig forurening på arealet. Hvis det er tilfældet, kortlægges arealet på vidensniveau 2; ellers udgår arealet af kortlægningen og dermed af det videre arbejde. Næste trin er en videregående forureningsundersøgelse, der klarlægger omfanget af forureningen og truslen mod grundvandet. Hvis forureningen udgør en trussel mod grundvandet, gøres en indsats for at fjerne eller mindske truslen. Det kan ske ved opgravning af den forurenede jord eller behandling af jorden på stedet med eksempelvis damp eller tilsætning af kemikalier, der kan rense jorden. Det kan også ske ved etablering og drift af en afværgepumpning, hvor det forurenede vand pumpes op, og derved ikke spreder forureningen yderligere. I nogle tilfælde vil regionen ikke gennemføre en indsats med det samme, men overvåge forureningens udbredelse ved at tage prøver af forureningen over en årrække. Der kan være flere grunde til at vælge at overvåge en forurening: Nogle forureninger viser sig at kræve en meget dyr indsats, og ofte har regionen ikke penge til at gå i gang med det samme. Hvis der er risiko for, at forureningen spredes, mens den venter på indsatsen, er det en mulighed at overvåge den i ventetiden. Det gøres ved at tage prøver af forureningen med jævne mellemrum. Ved en forureningsundersøgelse kan det også vise sig, at forureningen ikke udgør en trussel i øjeblikket og at det er svært at vurdere, hvordan forureningen vil udvikle sig. I disse tilfælde vil regionen ofte overvåge forureningen gennem en årrække, inden det afgøres, om det er nødvendigt at bruge mange penge på en indsats. Under bestemte forhold kan naturen selv nedbryde visse typer 6

7 af forurening. I disse tilfælde overvåger regionen også forureningens udvikling. Samarbejde om grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelsen sker i et samarbejde mellem flere myndigheder staten, kommunerne og regionen. Grundvandsforholdene i en lang række områder kortlægges af statens miljøcentre. Grundvandskortlægningen følges op af konkrete planer for den indsats, der skal til for at beskytte grundvandet. Det er kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne og står for at føre dem ud i livet. Grundvandskortlægningen skal give svar på, hvor store grundvandsmagasinerne er, hvor meget grundvand der dannes, hvor de sårbare områder findes, hvor det vand, vandværkerne pumper op, kommer fra og hvilke trusler, der er mod grundvandets kvalitet. Grundvandskortlægningen skal munde ud i en afgrænsning af de områder indsatsområder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet. For at opnå en sammenhæng mellem de forskellige myndigheders indsats for grundvandsbeskyttelsen er det vigtigt, at der er en tæt dialog mellem staten, kommunerne og regionen. Helt konkret tager planlægningen af indsatsen over for jordforurening udgangspunkt i figur 3, der viser status for arbejdet med kortlægning af grundvandsforholdene og udarbejdelsen af indsatsplan, og status for kortlægning af jordforurening. Region Syddanmark vil: Koordinere indsatsen med statens miljøcentre og regionens kommuner, så den historiske kortlægning og indledende undersøgelser af jordforurening følger grundvandskortlægningen for derved at skabe et samlet overblik over relevante forureningskilder i et grundvandsindsatsområde. Figur 3: Status for kortlægning af jordforurening på vidensniveau 1 og grundvand. Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 Prioritere rækkefølgen af videregående undersøgelser og eventuel indsats på baggrund af de enkelte områders sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør. Koordinere indsatsen over for grundvandstruende forureninger med kommunernes indsatsplaner for grundvandet og med de fremtidige vandplaner. I foråret 2008 var det ventet, at ovenstående ville medføre, at en stor del af oprensningsindsatsen over for grundvandstruende forureninger i de kommende år ville ske på Fyn, fordi mange forureninger på Fyn var meldt klar til oprensning. En nøje gennemgang af de forureninger i regionen, som var meldt klar til oprensning, har imidlertid vist, at mange af forureningerne ikke udgør en risiko for grundvandet. Gennemgangen viste også, at de tidligere gennemførte undersøgelser for en række af disse sager ikke lever op til nutidens standard, hvorfor supplerende undersøgelser er nødvendige. På den baggrund må det forventes, at oprensningsindsatsen over for grundvandstruende forureninger i de kommende år først og fremmest vil ske i områder, hvor der er udarbejdet lokale indsatsplaner for grundvandet. Vi ønsker at koordinere indsatsen med statens indsats ved hjælp af dataudveksling og faste møder med statens miljøcentre. Samarbejdet har endnu ikke fundet sit faste leje. Mange kommuner har nedsat samarbejdsgrupper med de parter, der er involverede i grundvandsbeskyttelsen. Regionen deltager i samarbejdsgrupperne, når det er relevant Særlig indsats over for renserier De senere års erfaringer har vist, at driften af renserier meget ofte har givet anledning til alvorlig forurening af jord og grundvand med chlorerede opløsningsmidler. Disse forureninger kan udgøre en stor risiko for grundvandet og for indeklimaet i bygningerne ved de forurenede arealer. Bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer Når der udføres bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer i områder med værdifuldt grundvand, skal det ske med en tilladelse fra kommunen. Kommunen og regionen arbejder sammen om tilladelsens udformning, og derved sikrer vi, at begge myndigheders viden om forureningsforholdene inddrages i tilladelsen. Oliebranchen bidrager til grundvandsbeskyttelsen Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev oprettet i 1993 og er resultatet af en aftale mellem de 8 olieselskaber, som sælger benzin i Danmark, og en række offentlige myndigheder. OM er oprettet med det formål at undersøge og oprense forureninger på landets mange nedlagte servicestationer og detailsalgsanlæg for olie og benzin. Denne indsats er en vigtig del af grundvandsbeskyttelsen, og den finansieres på grundlag af i øjeblikket 4 øre fra hver liter solgt benzin. Regionen samarbejder med OM og OM s rådgivere. Regionen godkender under hensyntagen til grundvandsressourcen den undersøgelses- og oprensningsindsats, som udføres af Oliebranchens Miljøpulje. I 2010 udføres de sidste forureningsundersøgelser i OMregi, og der skal herefter udarbejdes en afviklingsplan for de forureninger, hvor der er en oprensning i gang, eller hvor en forurening overvåges. Jord i råstofgrave Undersøgelser i 1990 erne viste, at den jord, der var brugt til opfyldning af tidligere råstofgrave, ofte var forurenet. Derfor er der nu et generelt forbud mod at fylde jord i råstofgrave. Regionen kan dog give dispensation under forudsætning af, at der ikke er risiko for at drikkevandsindvindinger eller drikkevandsressourcer bliver forurenet. Denne forebyggelse af nye forureninger er en vigtig del af grundvandsbeskyttelsen. Opblanding af blot 2 liter opløsningsmiddel i grundvandet kan i værste fald forurene grundvand svarende til, hvad der årligt indvindes i en by på størrelse med Svendborg. Renserier har gennem tiden brugt store mængder opløsningsmidler, og erfaringen viser, at de ofte har givet anledning til væsentlig grundvandsforurening. Hovedparten af de nuværende og tidligere renserier i regionen er allerede registreret og undersøgt af regionen. I 2008 gik vi i gang med at opspore de sidste renserier. Dette arbejde afslutter vi i starten af 2009, og herefter starter vi undersøgelserne af disse renserier. Vi forventer at gennemføre undersøgelserne i løbet af 2009 og

9 En del af et kompliceret oprensningsanlæg der i 2008 har oprenset forurening ved et renseri. Ca. 4 tons chlorerede opløsningsmidler er fjernet ved opvarmning af jorden. 9

10 Det betyder, at Region Syddanmark i 2009: Indsamler supplerende historisk materiale samt vurderer materiale om ca muligt forurenede lokaliteter. Vi har overtaget en del historiske oplysninger om disse lokaliteter fra de tidligere amter.* Afslutter indsamling af historisk materiale om de tidligere renserier, vi ikke allerede har kendskab til.* Gennemfører indledende undersøgelser på 25 renserier.* Gennemfører indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede lokaliteter, som ligger i grundvandsindsatsområdet Vejen-Billund. Gennemfører videregående undersøgelser på 17 lokaliteter af hensyn til den grundvandsrisiko, forureningerne udgør. Af disse undersøges 4 lokaliteter også med henblik på at klarlægge en eventuel sundheds-risiko.** Oprenser 3 forureninger af hensyn til grundvandet.** Udtager vandprøver på 33 forurenede lokaliteter for at overvåge, om forureningerne truer grundvandet.** Driver 16 afværgeanlæg, der beskytter grundvandsmagasiner over for forurening.** Behandler ca. 190 sager i samarbejde med Oliebranchens Miljøpulje. Heraf er ca. 120 sager videreført fra tidligere år og 70 sager nyprioriterede i Fortsætter samarbejdet med kommunerne om tilladelser til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer. Vi forventer, at der skal udarbejdes ca. 80 tilladelser i samarbejde med kommunerne i 2009.* Behandler ca. 500 sager, hvor grundejer eller andre selv gennemfører en indsats over for en jordforurening. * *) I en stor del af disse sager skal der arbejdes for såvel grundvandsbeskyttelsen som for at mindske den sundhedsrisiko, forureningen udgør. Opgaven er derfor nævnt i dette afsnit, men også i afsnittet Mindske sundhedsrisikoen. **) Lokaliteter fremgår af bilag. FAKTA For at forhindrer at boreriggen på 38 tons og de øvrige maskiner sætter sig fast, har det været nødvendig at udlægge køreplader (Hørløkke Losseplads i Vojens). 10

11 Mindske sundhedsrisikoen Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Det skal være muligt at bo og leve på de forurenede arealer med et minimum af risiko. Region Syddanmark vil: Prioritere indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde højt, da påvirkningen sjældent kan fjernes gennem rådgivning. I 2008 afslutte kortlægningsaktiviteterne omkring de relativt få renserier, der endnu ikke er vurderet, da renserierne som følge af deres beliggenhed ofte har medført forurening, som udgør en indeklimarisiko for boliger. I særlige tilfælde prioritere indsatsen overfor jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko. Videreføre amternes forebyggende indsats over for jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner med indledende screeninger af de resterende ca. 140 institutioner i Oplyse beboerne om, hvordan de selv kan mindske risikoen ved brugen af forurenede boligarealer. Jordforurening kan påvirke sundheden for dem, der opholder sig på de forurenede arealer. Påvirkningen kan ske ved afdampning af jordforureningen til indeklimaet i boliger ved det forurenede areal, eller ved direkte kontakt med den forurenede jord. Truslen mod sundheden fra jordforurening angribes fra flere sider: Dels opsporer regionen jordforurening systematisk ved indsamling af historiske oplysninger (se nedenfor), og dels arbejder kommunerne og regionen sammen om at sikre, at etablering af for eksempel boliger eller legepladser på forurenede arealer kan ske uden sundhedsrisiko for beboere og børn. Truslen mod sundheden fra jordforurening - fra mistanke til oprensning Erfaringen viser os, at nogle aktiviteter ofte giver anledning til jordforureninger, der kan true sundheden. Risikoen for indeklimaet opstår, når jorden er forurenet med stoffer, der kan dampe op fra jorden til indeklimaet, mens andre stoffer bindes til overfladejorden og udgør en risiko ved direkte kontakt med jorden. Som eksempel kan nævnes, at chlorerede opløsningsmidler kan udgøre en risiko for indeklimaet, mens stoffer som tungmetaller og tjære kan udgøre en risiko ved kontakt med jorden. De fleste af de stoffer, der kan udgøre en risiko for indeklimaet, kan ligeledes udgøre en risiko for grundvandet. Derfor sker indsatsen for at mindske sundhedsrisikoen ofte parallelt med indsatsen for at sikre rent grundvand. Opsporingen af jordforurening, der kan true sundheden, starter oftest ligesom opsporingen af forureninger, der kan true grundvandet - ved indsamling af historiske oplysninger om forskellige brancher og aktiviteter, hvor de problematiske stoffer er anvendt. Det drejer sig blandt andet om renserier, gasværker, maskinfabrikker, tjærepladser og elværker. Herved finder vi de arealer, hvor der er risiko for en jordforurening, som kan true sundheden. Arealerne kortlægges på vidensniveau 1. Derefter udføres en indledende forureningsundersøgelse, som afklarer, om der er en væsentlig forurening på arealet. Hvis det er tilfældet, kortlægges arealet på vidensniveau 2, ellers udgår arealet af kortlægningen og dermed af det videre arbejde. Rækkefølgen af de indledende undersøgelser fastlægges af regionens prioritering, dog med en vigtig undtagelse: Når en boliggrund kortlægges på vidensniveau 1, har grundejer mulighed for at bede regionen gennemføre en indledende undersøgelse inden for et år. Næste trin er en videregående forureningsundersøgelse, der klarlægger omfanget af forureningen og truslen mod sundheden. Hvis forureningen udgør en risiko for sundheden, gøres en indsats for at fjerne truslen. Det kan være gennem rådgivning om, hvordan arealet kan anvendes, uden at forureningen udgør en risiko, eller det kan være ved bortgravning eller behandling af den forurenede jord på stedet, f.eks. med damp eller ved tilsætning af kemikalier, der kan rense jorden. Hvis der er tale om en forurening, der kan true indeklimaet, kan indsatsen være etablering og drift af et ventilationsanlæg, der fjerner den forurenede luft under huset inden forureningen kan trænge ind og påvirke indeklimaet. Hvis der er tale om en forurening, der kan udgøre en sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt, kan indsatsen bestå i, at forureningen dækkes forsvarligt til, således at kontakten undgås. I nogle tilfælde vil regionen ikke gennemføre en indsats med det samme, men overvåge forureningens udbredelse ved at tage prøver af forureningen over en årrække. Der kan være flere grunde til at vælge at overvåge en forurening: Nogle forureninger viser sig at kræve en meget dyr indsats, og ofte har regionen ikke penge til at gå i gang med det samme. Hvis der er risiko for, at forureningen spredes, mens den venter på indsatsen, er det en mulighed at overvåge den i ventetiden. Det gøres ved at tage prøver af forureningen med jævne mellemrum. Ved en forureningsundersøgelse kan det også vise sig, at forureningen ikke udgør en trussel i øjeblikket, men at 11

12 det er svært at vurdere, hvordan forureningen vil udvikle sig. I disse tilfælde vil regionen ofte overvåge forureningen gennem en årrække inden det afgøres, om det er nødvendigt at bruge mange penge på en indsats. Under bestemte forhold kan naturen selv nedbryde visse typer af forurening. I disse tilfælde overvåger regionen også forureningens udvikling. Mange arealer venter på, at regionen udfører en indsats over for forurening, der udgør en risiko for menneskers sundhed. Derfor er regionen nødt til at prioritere indsatsen på arealerne efter princippet størst risiko først indsats. Der kan derfor gå mange år, fra en forurening er konstateret, til regionens indsats er afsluttet. I den mellemliggende periode står regionen til rådighed med rådgivning om, hvordan arealet kan bruges mest hensigtsmæssigt. Rådgivningen gives skriftligt samtidig med meddelelsen om den fundne forurening, og efterfølgende kan brugerne af arealet kontakte regionen og få yderligere rådgivning efter behov. Erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune og Fyns Amt viser, at der kan være en forøget risiko for, at jorden er forurenet, hvis en børneinstitution ligger i et ældre byområde, i et område der er opfyldt eller tæt ved en forurenende industri. Forureningen i de ældre byområder kaldes diffus jordforurening og stammer fra mange års menneskelig aktivitet med trafik, boligopvarmning, værksteder og industri m.m. Forureningen består ofte af tjærestoffer og tungmetaller. Stofferne er ikke akut giftige, men de er sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning. På denne baggrund har Region Syddanmark, i samarbejde med regionens kommuner, indledt en særlig indsats over for jordforurening på arealer, der anvendes til børneinstitution. Særlig indsats over for renserier Som nævnt i det foregående kapitel har de senere års erfaringer vist, at driften af renserier meget ofte har givet anledning til alvorlig forurening af jord og grundvand med chlorerede opløsningsmidler. Ud over de problemer, det giver for grundvandet, kan disse forureninger udgøre en væsentlig risiko for indeklimaet i de bygninger, der er på eller ved de forurenede arealer. Denne risiko opstår, fordi opløsningsmidlerne fordamper fra jordforureningen og trænger ind i bygningerne. Regionen satte derfor i 2008 en opsporing i gang af de tidligere renserier, vi ikke allerede kendte til. Disse renserier samt andre renserier, som endnu ikke er undersøgt, vil i 2009 og 2010 blive undersøgt som næste led i regionens særlige indsats. Dette sker både af hensyn til grundvandet og af hensyn til menneskers sundhed. Ekstra opmærksomhed på børnenes sundhed Børn er særligt følsomme overfor forurening, hvad enten den stammer fra jorden, luften eller maden. Når børn leger ude, får de jord på sig. Små børn får også jord i munden, fordi de undersøger ting ved at putte dem i munden. Derfor er mindre børn særligt udsatte for jordforurening. Normalt er der ingen grund til at tro, at jorden i en børneinstitution er forurenet. De fire tidligere amter i Region Syddanmark har kortlagt mange af de grunde, hvor der er stor risiko for jordforurening. Det vil sige grunde, hvor der tidligere har været forurenende industri, lossepladser m.m. (punktkilder). Er jorden giftig? 12

13 Regionens indsats kan deles op i fire dele: Screeningsundersøgelse for diffus jordforurening på børneinstitutioner i ældre byområder med efter følgende indsats, hvis der er behov for det. Denne indsats er rettet mod den jyske del af regionen, da Fyn er screenet. Indsatsen sker i samarbejde med kommunerne. Gennemgang og eventuelt undersøgelse af de børneinstitutioner, som i dag er kortlagt. Hvis kommunerne selv indsamler historisk materiale om anvendelsen af børneinstitutionernes arealer gennem tiderne, vil regionen udføre en indledende undersøgelse, hvis den historiske gennemgang viser, at der har været punktkilder på børneinstitutionernes arealer. Det tidligere Ribe Amt har gennemgået alle børneinstitutioner på denne måde i hele amtet, og det tidligere Sønderjyllands Amt har gennemgået deres børneinstitutioner på denne måde i seks kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Rødekro, Vojens og Nr. Rangstrup. Hvis kommunerne selv udfører undersøgelser på børneinstitutioner, og det viser sig, at der er en jordforurening, som udgør en risiko, vil regionen fortsætte med en indsats og eventuelt rense op, hvis der er behov for det. Fra 2008 startede regionen med at screene ca. 35 børneinstitutioner om året. Regionens strategi er at screene alle børneinstitutioner, som ligger i ældre byområder fra før ca. 1940, i kystnære opfyldte områder eller inden for 200 m fra en kendt aktivitet eller virksomhed, der kan være kilde til diffus forurening. Viser screeningen tegn på jordforurening, fortsætter regionen med at udføre undersøgelser og rense op. Screeningerne kan derfor afføde videregående undersøgelser og oprensninger som vist i tabel 2. Vi ønsker en høj grad af sikkerhed for, at screeningerne ikke overser væsentlige jordforureninger. Erfaringerne fra Fyn viser, at den ønskede sikkerhed ikke kan opnås ved hurtigere og billigere screeningsmetoder. Miljøstyrelsen har i februar 2008 givet en præcisering af, på hvilke børneinstitutioner, der skal foretages en indsats: Hvis koncentrationen af forurening er over kortlægningskriteriet, skal regionen stå for en offentlig indsats mod forureningen. Indsatsen skal ske i en miljøog sundhedsmæssig prioriteret rækkefølge og kan bestå i f.eks. råd og vejledning, afskærmning af forureningen, udskiftning af jorden eller ved andre tiltag. Hvis screeningen viser, at der er jordforurening over kortlægningskriteriet, er det Region Syddanmarks målsætning, at der vil blive foretaget en indsats inden for et år efter afslutning af screeninger og videregående undersøgelser. Hvis forureningen ligger mellem jordkvalitetskriteriet og kortlægningskriteriet, er jorden lettere forurenet. Her er de sundhedsmæssige effekter begrænsede. Indsatsen er derfor som udgangspunkt baseret på rådgivning om at nedbringe kontakten med jorden og eventuel ændring af indretning, sådan at kontakten med den lettere jordforurening reduceres og så vidt muligt forebygges. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor der kan være behov for en oprydning af lettere jordforurening på en børneinstitution. Det kan være, hvor jordforureningen er tæt på kortlægningskriterierne, og hvor det er vanskeligt at sikre mod kontakt ved rådgivning alene. I disse tilfælde vil der ske en konkret vurdering, eventuelt i samarbejde med embedslægeinstitutionen. Hvis regionen vurderer, at der er behov for en indsats, vil denne ske i en prioriteret rækkefølge, efter regionen har afsluttet indsatsen på de børneinstitutioner, som er kraftigt forurenede (jordforureningen er over kortlægningskriterierne). Aktivitet Historik og screening ca. 35 stk./år ca. 35 stk./år ca. 35 stk./år Videregående undersøgelser Prioriterede oprensninger ca undersøgelser Oprensning på kraftigt forurenede børneinstitutioner affødt af de nye screeninger eller affødt af gennemgang (ca. 5 oprensninger) Tabel 2: Skønnet tidsplan for historisk gennemgang, screening, undersøgelser og prioriterede oprensninger af børneinstitutioner i byområder, hvor der er særlig risiko for diffus jordforurening. Undersøgelser og oprensninger fortsætter efter

14 Regionens strategi er vist i figur 4. Region Syddanmark har i 2008 gennemgået de børneinstitutioner, hvor de tidligere amter allerede har konstateret en forurening eller en mistanke om en forurening. Indtil videre har regionen vurderet, at der er behov for en yderligere indsats på 10 af disse børneinstitutioner. Denne indsats sættes i gang i Figur 4 Illustration af kraftig og lettere jordforurening samt det niveau, hvorfra Region Syddanmark prioriterer en oprydning på børneinstitutioner } 1. Kraftig Regionen gennemfører en indsats over for jordforurening forureningen. Indsatsen vil så vidt muligt ske inden et år efter, at undersøgelser er afsluttet. Kortlægningskriterium Lettere jordforurening Jordkvalitetskriterium } } } 2. Forureningsgrad og tilgængelighed af forureningen vurderes nærmere. Der gives rådgivning for at nedsætte risikoen. Hvis der vurderes at være behov for en indsats, vil denne ske i en prioriteret rækkefølge, efter at regionen har færdiggjort de børneinstitutioner, som er kraftigt forurenede. Oprensning af jordforurening ved en børneinstitution. Det øverste lag af den forurenede jord er fjernet, og der er lagt et markeringsnet ud, der viser, hvor den forurenede jord starter. Vi lægger ren jord ovenpå markeringsnettet, så børnene kan grave uden risiko for kontakt med den forurenede jord. 14

15 Screeningerne gennemføres frem til De udføres for en kommune ad gangen efter den rækkefølge, som er vist i tabel 3. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, således at kommuner med størst indbyggertal kommer først. Årstal Kommune Udført i 2008 Esbjerg Kommune og Fanø Kommune Udført i 2008 Vejle Kommune 2009 Kolding Kommune Sønderborg Kommune 2010 Aabenraa Kommune Haderslev Kommune 2011 Varde Kommune 2011 Fredericia Kommune 2011 Vejen Kommune 2011 Tønder Kommune 2011 Billund Kommune Tabel 3: Rækkefølge af kommuner som screenes for diffus jordforurening i de ældre byområder. Indsatsen skønnes at ville komme til at koste i størrelsesordenen 21 mio. kr. og 6 årsværk. Omfanget er skønnet ud fra regionens nuværende kendskab til børneinstitutioner og forureningsforhold. Kommunernes lokalkendskab vedrørende byudvikling, forureningsbelastning, jordflytninger mv. på den enkelte børneinstitution vil blive inddraget i arbejdet og kan ændre dette skøn. Indsatsen udføres i tæt dialog med både de berørte kommuner og børneinstitutioner. Indsatsen gennemføres med en høj grad af information og opfølgning via forældremøder, møder med kommuner samt informationsmateriale og brug af regionens hjemmeside. Der er mere information om regionens særlige indsats på børneinstitutioner på Samarbejde om at mindske sundhedsrisikoen Bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer Når der skal udføres bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer, kræver det ofte en tilladelse fra kommunen. Kommunen og regionen arbejder sammen om tilladelsens udformning, og derved sikrer vi, at begge myndigheders viden om forureningsforholdene inddrages i tilladelsen. Tilladelsen skal sikre, at forureningen ikke påvirker sundheden hos dem, der skal bruge arealet efter bygge- og anlægsarbejdet. Tilladelsen kan for eksempel indeholde krav om, at der skal lægges et 0,5 meter tykt lag ren jord ud på et areal, som skal bruges til have. Et andet krav kan Her kan du se markeringsnettet dækket af ren jord og rullegræs. Nu kan børnene lege på arealet uden at risikere kontakt med forurenet jord. være etablering af et dræn under bygninger, således at forurening, der damper op fra jorden, ikke kommer ind i bygningen, hvor mennesker opholder sig. Særlig indsats på visse boliggrunde Værditabsordningen er en statsfinansieret ordning, som giver de fleste boligejere, der i god tro har købt en forurenet ejendom, ret til en fremskyndet indsats. Selv om ordningen hedder værditabsordningen, har den ikke noget med værdien på en ejendom at gøre. En grundig undersøgelse og eventuelt en oprydning vil dog naturligvis hjælpe på størrelsen af det værditab, som en grundejer kan lide, når grunden bliver kortlagt på vidensniveau 2. Når en boliggrund kortlægges på vidensniveau 2, får grundejeren en grundig orientering om værditabsordningen. Der er i øjeblikket en meget kort ventetid på undersøgelser, mens der er mange års ventetid på oprensninger finansieret under værditabsordningen. Oliebranchen fjerner sundhedsrisiko Som nævnt i det foregående kapitel arbejder Oliebranchens Miljøpulje (OM) med at fjerne forureninger fra tidligere detailsalgsanlæg for benzin og olie. Det har stor betydning for grundvandsbeskyttelsen, men i høj grad også for sundheden for de mennesker, der opholder sig i bygningerne ovenpå forureningen. Nogle af stofferne i benzin og olie fordamper nemt, og kan derfor trænge ind i bygningerne, hvor de påvirker indeklimaet. Når regionen samarbejder med OM og godkender undersøgelses- og oprensningsindsatsen, sigter vi derfor også i høj grad på at sikre menneskers sundhed mod forureningerne. 15

16 Det betyder, at Region Syddanmark i 2009: Indsamler supplerende historisk materiale samt vurderer materiale om ca muligt forurenede lokaliteter. Vi har overtaget en del historiske oplysninger om disse lokaliteter fra de tidligere amter.* Afslutter indsamling af historisk materiale om de tidligere renserier, vi ikke allerede har kendskab til.* Gennemfører indledende undersøgelser på 25 renserier.* Gennemfører indledende undersøgelser efter anmodning fra ejere af V1-kortlagte boliggrunde. Vi regner med, at det vil dreje sig om ca. 100 undersøgelser. Gennemfører indledende undersøgelser på ca. 30 boliggrunde, der ligger på en tidligere losseplads. Gennemfører videregående undersøgelser på 16 lokaliteter af hensyn til den sundhedsrisiko, forureningerne udgør. Af disse undersøges 4 lokaliteter også for at klarlægge en eventuel grundvandsrisiko.** Oprenser forurening på 8 lokaliteter af hensyn til den sundhedsrisiko, forureningerne udgør. Den ene af disse sager er den meget kraftige forurening i Kærgård Plantage. Her er oprensningen delvist finansieret af Miljøministeriet.** Screener ca. 35 børneinstitutioner for jordforurening. Hvis der bliver fundet jordforurening, der kan true børnenes sundhed, iværksættes en yderligere indsats. Hertil kommer undersøgelser på muligt forurenede eller forurenede børneinstitutioner samt eventuelle videregående undersøgelser og oprensninger. Gennemfører indsats på 10 børneinstitutioner, hvor vi har viden om, at der kan være en risiko for forurening. Driver 28 afværgeanlæg, der beskytter indeklima mod forurening.** Fører tilsyn med foranstaltninger på 4 kraftigt forurenede lokaliteter for at beskytte mennesker mod kontakt med forurenet jord.** Driver 1 afværgeanlæg, der beskytter overfladevand mod forurening.** Gennemfører ca. 10 videregående forureningsundersøgelser på boliggrunde. Undersøgelserne udføres under den statsfinansierede værditabsordning. Oprenser forurening på ca. 6 boliggrunde. Oprensningerne udføres under den statsfinansierede værditabsordning. Behandler ca. 150 sager i samarbejde med Oliebranchens Miljøpulje. Heraf er ca. 40 sager videreført fra tidligere år og 110 sager nyprioriterede i 2009.* Fortsætter samarbejdet med kommunerne om tilladelser til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer. Vi forventer, at der skal udarbejdes ca. 80 tilladelser i samarbejde med kommunerne i 2009.* Behandler ca. 500 sager, hvor grundejer eller andre selv gennemfører en indsats over for en jordforurening. * *) I en stor del af disse sager skal der arbejdes for såvel grundvandsbeskyttelsen som for at mindske den sundhedsrisiko, forureningen udgør. Opgaven er derfor nævnt i dette afsnit, men også i afsnittet Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen. **) Lokaliteter fremgår af bilag. FAKTA Forureningen i Kærgård Plantage er så giftig, at ophold på stranden frarådes. 16

17 Dialog om prioriteringen af regionens indsats Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Grundejere og andre skal kunne få information om regionens prioritering af indsatsen. Region Syddanmark vil: Basere prioriteringen på klare principper. Sikre åbenhed og dialog ved udarbejdelsen af de årlige arbejdsplaner. Implementere et regionalt prioriteringssystem, så den enkelte grundejer kan få konkret information om grundlaget for prioritering af indsatsen og dermed mulighed for at handle i egen interesse. Der er mange forurenede arealer i regionen, og opgaven med at opspore, undersøge og gøre en indsats over for forureningerne vil strække sig over mange år. Derfor er det vigtigt, at regionen prioriterer indsatsen. Prioriteringen har stor betydning for alle, idet den vedrører beskyttelsen af det grundvand, vi skal bruge til drikkevand nu og i de kommende generationer. For en del mennesker har prioriteringen også en anden betydning; det er nemlig de mennesker, der ejer eller bruger et forurenet areal, som afventer regionens indsats. Da prioriteringen berører så mange, har vi søgt at sikre en åben debat om, hvilke principper der skal ligge til grund for prioriteringen. Derfor har regionen i slutningen af 2007 sendt et udkast til Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening i høring til kommunerne, statens miljøcentre, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen i regionen. Udkastet til strategien var baseret på en forudgående grundig drøftelse i regionens politiske udvalg og regionsrådet. Der blev i høringsperioden afholdt et høringsmøde med kommunerne, statens miljøcentre, vandværksforeninger og embedslægen. Der ud over har udkastet ligget på regionens hjemmeside, så alle har kunnet se og kommentere det. Den endelige strategi er baseret på denne proces og på de høringssvar, der blev givet. Dialog om årets indsats Hvert år skal regionen udarbejde et program for årets indsats over for jordforurening. Det er det, du sidder med her. Den del af programmet, der handler om nye videregående undersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring. I høringsfasen havde alle mulighed for at kommentere indholdet, og dermed mulighed for at få indflydelse på regionens indsats. For at regionens indsats kan prioriteres på det bedst mulige grundlag, er det vigtigt, at der er en god dialog og en løbende udveksling af viden og data mellem regionen, statens miljøcentre og kommunerne, som alle arbejder med grundvandsbeskyttelse. I 2009 vil vi i regionen arbejde for at fremme samarbejdet. Udveksling af data Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort, og det stiller store krav til de systemer, der skal håndtere data om arealerne. Regionen har en udfordring i at ensarte alle disse data og gøre dem tilgængelige. Det er en vigtig opgave, for oplysninger om forurenede arealer indgår i mange sammenhænge, og de skal derfor være tilgængelige for mange forskellige interessenter for eksempel statens miljøcentre, kommunerne, kreditforeninger, ejendomsmæglere, grundejere og regionens eget arbejde. Regionen har et sagsbehandlingssystem, som vi kalder JAR (Jordforureningslovens Areal Register). Opdatering og kvalitetssikring af data er en løbende proces. Som i 2008 vil dette ligeledes kræve en del ressourcer i 2009, især i forbindelse med offentliggørelse af data på internettet. Strategien over for jordforurening i Region Syddanmark blev diskuteret på et høringsmøde i

18 Direkte adgang til regionens data for kommunerne Regionens kommuner har i 2008 fået tilbud om adgang til JAR. Kommunerne kan se oplysningerne i JAR og vil også kunne indtaste de nye sager, de møder i deres arbejde, direkte i systemet. Ved slutningen af 2008 var der 55 kommunale brugere af JAR, og i 2009 forventer vi, at der kommer flere kommunale brugere. I foråret 2009 har regionen afholdt JAR kurser for de kommunale brugere. Målet er, at regionens JAR system kan fungere som et fælles arbejdsværktøj, der opdateres løbende og indeholder alle relevante data fra såvel kommunerne som regionen. Regionalt prioriteringssystem GIS-P Antallet af forurenede arealer betyder, at det nemt bliver uoverskueligt at foretage en prioritering af, hvor regionens indsats skal ske. Derfor samarbejder regionerne om implementering af et prioriteringssystem, GIS-P, der kan håndtere data om de forurenede arealer, samtidig med at det kan håndtere løbende ændringer i de forhold, som prioriteringen baseres på, for eksempel lukning af et vandværk eller ny viden om grundvandets naturlige beskyttelse. Systemet er tæt knyttet til JAR og til data fra statens miljøcentres arbejde med grundvandsbeskyttelsen. Implementeringen af GIS-P vil ske i takt med, at disse data er til rådighed. Resultatet af denne indsats skal være, at prioriteringen bliver mere ensartet og gennemskuelig. Forurening siver op i vandkanten ved Kærgård Plantage. 18

19 Effektivitet og udvikling Uddrag af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening: Den samlede opgave med at beskytte menneskers sundhed og grundvandet mod truslen fra de forurenede arealer er omfattende og langsigtet. Det er afgørende at fokusere på udviklingsaktiviteter for at holde omkostningerne nede og samtidig sikre høj kvalitet og effektivitet. Målet er at kunne koncentrere indsatsen på de forurenede arealer, hvor der er størst nytte af en indsats, samt løbende udvikle nye, bedre og billigere teknikker og mere effektive arbejdsgange. I den forbindelse er en vis risikovillighed nødvendig. Der skal udarbejdes en særskilt flerårig udviklingsstrategi. Region Syddanmark vil: Sikre kontinuitet og fremdrift i opgaveløsningen ved at opretholde en passende balance mellem kortlægning, undersøgelser og indsats. I 2008 udarbejde en særskilt udviklingsstrategi med henblik på at forbedre risikovurderinger og prioriteringer, opnå billigere og bedre undersøgelses- og indsatsteknikker, udvikle mere effektive arbejdsgange af høj kvalitet, udvikle og afprøve nye samarbejdsformer for at fremme innovation og langsigtede løsninger, inden for de næste to år udarbejde en handleplan for, hvorledes bæredygtighed kan indarbejdes i opgaveløsningen, og videreudvikle økonomiske værktøjer til støtte for beslutningsprocesser omkring f.eks. valg af indsats og vurdering af dennes nyttevirkning. Projekterne gennemføres i samarbejde med universiteter, private firmaer i ind- og udland samt andre offentlige myndigheder. Effektivitet For at sikre at indsatsen mod jordforurening bliver så effektiv som muligt, er det vigtigt at optimere forløbet fra opsporing af forurenede arealer over undersøgelser til den afsluttende indsats. Denne optimering er en balance mellem ønsket om at bruge ressourcer på at opspore de forurenede arealer så hurtigt som muligt og ønsket om at bruge ressourcer på at gå i gang med en indsats over for de værste af de forureninger, vi allerede har kendskab til. Samtidig skal der tages hensyn til, at der skal bruges en del ressourcer både tid og penge - på undersøgelser forud for den afsluttende indsats. I 2009 vil vi gennemføre konkrete projekter med kvalitetsstyring og LEAN-principper. Udvikling Regionen ønsker at bidrage aktivt til udvikling af såvel den regionale som den nationale indsats over for jordforurening. Der er mange områder, der kan videreudvikles, og for at sikre størst muligt udbytte af de ressourcer, der investeres i de forskellige typer udviklingsprojekter, vil vi i 2009 fortsat arbejde med en samlet strategi for udviklingsprojekterne. Her er nogle smagsprøver på aktuelle udviklingsprojekter: Pesticidforurening af grundvandet fra punktkilder Pesticider udgør et alvorligt problem for grundvandsressourcen og vandværkerne i Danmark. Der er mange kilder til pesticidforurening, men et overset aspekt har været de mange potentielle punktkilder. Det drejer sig for eksempel om nedgravede pesticidrester og vaskepladser, hvor marksprøjten er blevet fyldt, tømt og vasket. Disse og andre punktkilder kan lokalt bidrage til en betydelig grundvandsforurening med mange forskellige pesticider i høje koncentrationer. Det vides i dag ikke i hvilket omfang disse lokale problemer også udgør en risiko for grundvandsressourcen på regional skala. Derfor har Region Syddanmark taget initiativ til et projekt, der skal give bedre mulighed for at vurdere den trussel, punktkilderne udgør mod grundvandet. Projektet bygger videre på en række projekter, der er udført af de tidligere amter, og det er planlagt at fortsætte med endnu flere projekter, der skal gøre os i stand til at gennemføre en indsats over for pesticidpunktkilderne. Projektet udføres i samarbejde med Københavns Energi, Miljøstyrelsen, Videncenter for Jordforurening, Region Hovedstaden og de øvrige regioner. Miljøøkonomi og bæredygtighed Vi vil i 2009 indlede et projekt om miljøøkonomi og bæredygtighed i forhold til indsatsen over for jordforurening. Bedre vurdering af forurening, der kan påvirke indeklimaet Der er mange arealer, som er forurenede med stoffer, der kan afdampe til bygningerne ovenpå forureningerne og påvirke indeklimaet. Når vi skal vurdere den risiko, forureningerne udgør, måler vi ofte forureningen i luften i jorden under bygningerne. Dette kaldes poreluftmålinger. Ud fra indholdet af forurening i poreluften kan vi vurdere, hvor meget forurening der trænger ind i bygningen. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer os så gode poreluftmålinger som muligt. 19

20 Undersøgelser har vist, at koncentrationen af forurening i poreluften kan variere meget, og at der er mange faktorer og processer, som kan påvirke resultaterne. Derfor arbejder vi med et projekt, der skal hjælpe os med at forstå variationerne og dermed give os mulighed for at reducere usikkerhederne på målingerne. Projektet er inddelt i to delprojekter: - Vidensopbygning, som har til formål at forbedre vor viden om, hvilke faktorer der påvirker koncentrationen af forurening i poreluften. Her indsamles ny viden, blandt andet ved arbejde med computermodeller. - Anvendelse og formidling af eksisterende viden, som har til formål at sikre, at usikkerhederne på poreluftmålinger bliver håndteret bedst muligt. Her samles eksisterende erfaringer i en håndbog i vurdering af usikkerheder på målinger af forureninger i poreluften. De to delprojekter bliver afsluttet i For at sikre, at så mange som muligt får glæde af projektet, vil vi blandt andet formidle resultaterne i form af en anvendelsesorienteret håndbog i vurdering af usikkerheder på poreluftmålinger. Region Syddanmark deltager desuden ved afholdelse af en temadag for myndigheder og rådgivere. På temadagen vil resultaterne fra de to delprojekter indgå i undervisningen. Projektet gennemføres af Region Syddanmark, men finansieres af Miljøstyrelsen. Forskere fra GEUS undersøger grundvandet ved Hørløkke Losseplads ved Vojens som et led i EU-projektet CLIWAT. Klimaforandringer og jordforurening Region Syddanmark deltager sammen med Region Midt, Horsens Kommune, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Århus samt danske og udenlandske forskningsinstitutioner m.fl. i et EU-projekt. Projektet vil fokusere på at fastslå klimaændringernes effekt på grundvandet og derigennem på overfladevand og vandforsyning. Projektet vil beskæftige sig med udfordringer og løsninger i forhold til nye måder at konstruere byggeri, veje, anlæg og lignende, og endelig vil projektet udforske udvaskning fra eksempelvis lossepladser og landbrug til vandløb og søer. I Region Syddanmark vil projektet blandt andet betyde udvikling og afprøvning af nye teknikker i tilknytning til de undersøgelser, som vi er i gang med på Hørløkke Losseplads ved Vojens. Projektet startede i 2008 og løber over 3 år. Projektet har navnet CLIWAT, og du kan læse mere på Nye teknikker Indsatsen over for jordforureninger der truer grundvandet, er ofte dyr og besværlig. Derfor er det vigtigt at understøtte udviklingen af nye teknikker, der kan effektivisere indsatsen. Det gør vi i regionen ved at være villige til at afprøve nye teknikker og derved opsamle erfaringer, der kan komme os selv og andre til gode. De to følgende projekter er eksempler på afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening med chlorerede opløsningsmidler. Inspirationen til begge projekter er hentet i USA. Bakterier i miljøets tjeneste Nogle bakterier kan nedbryde chlorerede opløsningsmidler, og det kan udnyttes til oprensning af forurening. Metoden er ny i Danmark, men kendt fra USA, hvor der er hentet bakteriekultur og eksperthjælp til oprensning af et areal i Tommerup på Fyn. Her ligger forureningen i et 30 m tykt jordlag af moræneler, hvilket vanskeliggør oprensningen. Den valgte metode kaldes stimuleret reduktiv dechlorering, og den går ud på at stimulere tilsatte bakterier til at nedbryde de chlorerede stoffer. Et tidligere pilotprojekt i Odense har vist så lovende resultater, at metoden nu anvendes i fuld skala på forureningen i Tommerup. Fuldskala-oprensningen i moræneler i Tommerup er en af de allerførste gange, metoden bliver afprøvet i fuldskala. For at høste så mange erfaringer som muligt, vil der blive udført en intensiv overvågning af oprensningen, blandt andet med udtagning og analyse af intakte jordkerner. Resultaterne kombineres med miljøøkonomiske analyser, og samlet set vil det give et forbedret grundlag for vurdering af effektiviteten af stimuleret reduktiv dechlorering i moræneler ikke blot på denne, men også på andre forureninger i moræneler. Projektet er startet i 2007, hvor der blev tilsat bakteriekultur, og i vil udviklingen af oprensningen blive overvåget intensivt. Projektet gennemføres og finansieres af Region Syddanmark. 20

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Jordforurening Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Marts 2009 Titel: Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere