Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den danske finansielle infrastruktur"

Transkript

1 N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen. Kerneinfrastrukturen består af centrale systemer for betalingsformidling og fælles digitale løsninger. For et pengeinstitut, der ønsker at blive deltager i kerneinfrastrukturen, giver dette notat en overordnet beskrivelse af, hvilke løsninger kerneinfrastrukturen udgøres af, hvilke aktører der agerer i kerneinfrastrukturen, og hvordan adgang opnås mv. Dette notat giver således en introduktion til: - kerneinfrastrukturen (afsnit 2), - kerneinfrastrukturaftalerne, håndbøger og særlige regler for dispensation og overdragelse (afsnit 3), - Finansrådets rolle (afsnit 4), - øvrige centrale aktører og deres roller (afsnit 5), - Pris for adgang til kerneinfrastrukturen og/eller medlemsskab af Finansrådet (afsnit 6) Kontakt Ann-Sofie Merkouk Direkte For en uddybende beskrivelse af vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen kan henvendelse rettes til Finansrådet. 2 Kerneinfrastrukturen Kerneinfrastrukturen er de fælles sektorløsninger, dvs. den finansielle infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. På nuværende tidspunkt udgøres kerneinfrastrukturen af clearingerne, de koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning, e-engagement samt NemID, se nærmere herom nedenfor. Kerneinfrastrukturen reguleres af et fælles aftalekompleks, jf. afsnit 3, der angiver de overordnede rammer for adgang til og deltagelse i kerneinfrastrukturen samt samarbejdet mellem deltagerne. Finansrådet giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer aftalekomplekset. 2.1 Clearingerne Sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen clearer og afvikler detailbetalinger i danske kroner i Danmark.

2 Side 2 I sumclearingen afvikles bl.a. Dankortbetalinger, mens der i intradag- og straksclearingen alene afvikles konto-til-kontooverførsler. Det er muligt at opnå dispensation fra deltagelse i en eller flere af clearingerne, jf. nærmere herom i pkt Pengeinstitutterne kan vælge at deltage direkte i clearingerne ved at tilslutte sig afviklingen i Nationalbanken eller via et andet pengeinstitut efter bilateral aftale med dette, jf. afsnit 3. Pengeinstituttet skal have samme status i alle de clearinger, som pengeinstituttet deltager i. Det vil sige, at et pengeinstitut, der deltager i alle clearingerne, og som vælger at deltage via et andet pengeinstitut, skal deltage via dette i alle clearingerne. På Finansrådets hjemmeside, findes der yderligere information om clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark. 2.2 De koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning Målet med de fælles digitale tinglysningsprocesser er at opnå en række effektiviseringer i samspillet mellem penge- og realkreditinstitutter i forbindelse med handel med og finansiering af fast ejendom. Der er således tale om digitalisering af tilknyttede processer, som ikke digitaliseres i selve tinglysningssystemet. Fællesprocesserne giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling, da processerne kan gennemføres digitalt og ikke kræver personlig kontakt, koordinering mv. Det er muligt for deltagerne at lave følgende processer via løsningen: - rykning af pantebreve - koordineret aflysning - koordineret tinglysning - dokumentudveksling f.eks. udveksling af lånetilbud eller andre dokumenter i forbindelse med en sag. Processerne er alene tilgængelige via system-til-system-løsning, og deltagerne kan alene se information på de processer, som de er en del af eller har været involveret i. 2.3 e-engagement e-engagement er udviklet til pengeinstitutterne, således at kundeengagementer kan overføres digitalt. e-engagement erstatter størstedelen af de manuelle papirbaserede arbejdsgange mellem pengeinstitutter, som en engagementsoverførsel indebærer. Løsningen bygger på, at kunden giver samtykke til det modtagende pengeinstitut, så pengeinstituttet har fuldmagt til at overføre og modtage oplysningerne for kunden.

3 2.4 Samarbejdet om NemID NemID er udviklet af Nets DanID for det offentlige og bankerne som en fælles løsning til en lang række services på nettet. NemID blev lanceret i Side 3 Bankerne har deltaget i et sektorsamarbejde i regi af Finansrådet, hvor der var enighed om at afgive tilbud til Digitaliseringsstyrelsen om levering af digital signatur til borgere og virksomheder i Danmark. Bankerne har i dette samarbejde accepteret at medvirke ved udstedelsen af personcertifikater i den OCES II-løsning, som Nets DanID leverer til Digitaliseringsstyrelsen. Bankerne har således indgået aftale med Nets DanID om ydelser vedrørende identifikation af bankernes kunder, som anvendes til Nets DanIDs opfyldelse af kontrakten med Digitaliseringsstyrelsen (RA-aftalen). Nets DanID udvikler, vedligeholder og driftsafvikler som outsourcingleverandør bankernes fælles netbanksikkerhedsløsning, ligesom Nets DanID som CA udvikler, vedligeholder og driftsafvikler det offentliges digitale signatur, OCES. De to løsninger anvender en række fælles elementer herunder bruger-id, adgangskode og den OTP-enhed ( One Time Password ), som en bruger skal anvende ved log-on og/eller signering. Som OTP-enhed er fra starten valgt et nøglekort, som efterfølgende er suppleret med en elektronisk nøgleviser, som kunderne kan tilkøbe. Nets DanID leverer som outsourcingleverandør en sikkerhedsløsning (Nem- ID) til autentifikation af brugere, som logger sig på bankernes elektroniske selvbetjeningsløsninger (netbank). 3 Kerneinfrastrukturens aftaler Kerneinfrastrukturens aftaler består af en række obligatoriske og frivillige aftaler, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. De obligatoriske kerneinfrastrukturaftaler består af Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen med bilag (Finansrådets rammeaftale), Rammeaftale for samarbejde om brug af e-nettet (e-nettets rammeaftale), Aftale om tilslutning til Fælles Netbanksikkerhedsløsning, Bank RA- Aftale samt Sektoraftale for e-engagement. Derudover findes en række frivillige sektoraftaler, som pengeinstituttet kan tiltræde i tillæg til de obligatoriske aftaler. Både Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale er under revision i I denne periode tiltrædes de eksisterende rammeaftaler af eventuelle nye medlemmer. For nærmere information herom kan henvendelse rettes til Finansrådet.

4 3.1 Obligatoriske aftaler Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen, med bilag (Finansrådets rammeaftale) Finansrådets rammeaftale er en tiltrædelsesaftale, som regulerer en række rettigheder og forpligtelser for det enkelte pengeinstitut i forbindelse med adgangen til kerneinfrastrukturen. Kerneinfrastrukturen er i aftalen defineret som den infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. Ved tiltrædelse af Finansrådets rammeaftale omfattes pengeinstituttet automatisk af Aftale om interbankgebyrer i betalingsformidlingen, Aftale om konti med check og/eller dankort, Aftale om udlandsbetalinger, Generel overførselsoverenskomst samt Sektoraftale for e-engagement, der alle er vedlagt Finansrådets rammeaftale som bilag. Side 4 Ved at underskrive Finansrådets rammeaftale forpligter pengeinstituttet sig endvidere til at anvende de til kerneinfrastrukturen tilknyttede håndbøger, jf. pkt. 3.3 nedenfor. Aftale vedrørende interbankgebyrer i betalingsformidlingen fastlægger regler for maksimale interne afregningspriser mellem pengeinstitutterne i forbindelse med brug af hævekort, check og uanbringelige kredittransaktioner. En gang årligt bliver der taget stilling til en regulering af interbankgebyrerne med udgangspunkt i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Eventuelle ændringer meddeles pengeinstitutterne med en af Finansrådet fastsat ikrafttrædelsesdato. Aftale om konti med check og/eller Dankort har til formål at fastlægge fælles regler om åbning af konti med check og/eller Dankort, indløsning af check, returnering af check samt endossement, afregning og protest af check. Aftale om udlandsbetalinger regulerer videreformidlingen af betalinger fra udlandet til Danmark, det vil sige betalinger, som ikke straks rammer beneficiantens eget pengeinstitut. Aftalen indeholder endvidere procedurer for afregning og clearing af udenlandske check. Generel overførselsoverenskomst har til formål at aftaleregulere kreditoverførsler, med undtagelse af indbetalingskort. Aftalen omfatter kun overførsel mellem konti i forskellige pengeinstitutter. Aftalen omfatter dog også overførsel mellem konti i samme pengeinstitut, hvis der er tale om en bulktransaktion. Overenskomsten fastlægger regler for kreditering af kreditoverførsler, herunder dispositionstidspunkt, frister for aflevering, tilbagekaldelse og tilbageførsel ved åbenlyse fejl og tilfælde af fraud samt regler for rentegodtgørelse.

5 3.1.2 Rammeaftale for samarbejde om brug af e-nettet (e-nettets rammeaftale) e-nettets rammeaftale indgås mellem det enkelte pengeinstitut og e-nettet. Pengeinstituttet opnår gennem aftalen adgang til at anvende de af e-nettet understøttede forretningsprocesser som nærmere beskrevet i aftalen og de tilhørende produktaftaler. Side Aftale om tilslutning til Fælles Netbanksikkerhedsløsning og Bank RA-Aftale Aftalerne beskriver de nærmere ydelser og vilkår for deltagelse i NemID og udstedelse heraf, herunder bl.a. driftsydelser, rapportering, krav til dokumentation, vederlag og ansvar. Aftalerne indgås mellem Nets DanID A/S og det enkelte pengeinstitut, og alle forhold, som udspringer af disse aftaler, håndteres direkte mellem pengeinstituttet og Nets DanID A/S som aftaleparter Sektoraftale for e-engagement Sektoraftalen regulerer forholdet mellem pengeinstitutterne i forbindelse med engagementsoverførsler og indeholder således de forpligtelser, pengeinstitutterne er underlagt i forbindelse med overførslerne. Sektoraftalen indeholder bestemmelser om bl.a. håndtering af kort og kreditmaksimum for overførsler samt regulering af indhentelse og anvendelse af samtykkeerklæring fra kunden. Derudover er ansvarsfordeling mellem pengeinstitutterne, både generelt og hvor pengeinstitutterne indestår for forskellige forhold over for hinanden, reguleret. 3.2 Frivillige aftaler i tillæg til de obligatoriske aftaler I tillæg til de obligatoriske aftaler i kerneinfrastrukturen kan pengeinstituttet tiltræde en række frivillige sektoraftaler, som er nærmere beskrevet i det følgende. Det er en forudsætning for tiltrædelse af de frivillige aftaler, at pengeinstituttet som minimum har tiltrådt Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale. De frivillige aftaler betragtes således som en integreret del af både Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale Aftale om deltagelse i sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen og afviklingen heraf ( Clearingafviklingsaftalen ) Pengeinstitutter, der ønsker at deltage direkte i afviklingen i Danmarks Nationalbank, skal særskilt tiltræde Clearingafviklingsaftalen. Dette gælder også, selv om pengeinstituttet fx har dispensation fra deltagelse i den ene af clearingerne. Aftalen fastlægger vilkårene for direkte deltagelse i sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen og afviklingen heraf. Det er en forudsætning for tiltrædelse af Clearingafviklingsaftalen, at pengeinstituttet har en foliokonto og afviklingskonto i danske kroner i Danmarks

6 Nationalbank og er tilsluttet Kronos, samt at pengeinstituttet skriftligt har givet Danmarks Nationalbank tilladelse til at foretage afviklingen på sin konto i Danmarks Nationalbank. Side Aftale vedrørende brug af hævekort i andre pengeinstitutter end det kontoførende institut Aftalen fastlægger, på hvilke vilkår pengeinstitutternes Dankort kan anvendes til udbetaling af kontanter fra kasser og pengeautomater i andre pengeinstitutter end det kontoførende institut. Ved tiltrædelse af aftalen forpligter pengeinstituttet sig til at lade alle betalingskort med Dankortlogo være omfattet af aftalen. Aftalen skal tiltrædes af de pengeinstitutter, der ønsker at udstede Dankort til deres kunder. Aftalen løber 3 år ad gangen Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem Aftalen fastsætter regler for, hvornår pengeinstitutter tilsluttet aftalen er forpligtet til at modtage indbetalingskort Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter Aftalen fastsætter regler for, hvornår pengeinstitutter, som er tilsluttet aftalen, er forpligtet til at modtage giroindbetalingskort Aftale om indberetning af NemKonti via pengeinstitutter Aftalen fastlægger pengeinstitutternes forpligtelser og honorering for borgere og virksomheders indberetning af NemKonti via eget pengeinstitut. Aftalen skal tiltrædes af de pengeinstitutter, der ønsker at give deres kunder mulighed for at indberette en NemKonto via pengeinstituttet. 3.3 Håndbøger Håndbøgerne er de tekniske guidelines, der skal anvendes ved brug af løsningerne i kerneinfrastrukturen. Clearingerne De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i clearingerne fremgår af Håndbog for Betalingsformidling, Håndbog for intradagclearingen og Håndbog for straksclearingen. De koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i de koordinerede processer i forbindelse med digital tinglysning fremgår af Forretningshåndbog for Digital Tinglysning. Forretningshåndbog for Digital Tinglysning danner den forretningsmæssige ramme for parternes adfærd.

7 e-engagement De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i e-engagement fremgår af Forretningshåndbog for e-engagement. Side Dispensation fra deltagelse i kerneinfrastrukturen Såfremt der foreligger tekniske, forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold hos deltageren, kan Finansrådet give dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen. Finansrådets vurdering af muligheden for dispensation vil bygge på en åben og fleksibel vurdering af de forhold, der kan give dispensation. Hvis en deltager ønsker dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen, skal skriftlig anmodning herom sendes til Finansrådet. Dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen kan betyde en reduktion af deltagerens betaling af investeringsbidrag, jf. afsnit 6. Den reduktion i betalingen, som deltageren kan opnå, er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for deltagelse i kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. 3.5 Overdragelse af adgangen til kerneinfrastrukturen Et pengeinstitut kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Finansrådets rammeaftale, fx ved fusioner, spaltninger, andre koncernforhold mv. Pengeinstituttet skal underrette Finansrådet i rimelig tid inden overdragelsen. Overdragelse er gyldig, når Finansrådet har givet sit skriftlige samtykke, og ny Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen er underskrevet af det selskab, der har fået adgangen overdraget. Kriterierne for overdragelse er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. 4 Finansrådet Finansrådet giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer kerneinfrastrukturaftalerne, inkl. dispensationer, ændringer i deltagerkredsen som fx optagelse af nye medlemmer, fusioner, spaltninger mv. Pengeinstitutter kan som led i medlemskabet af Finansrådet tiltræde kerneinfrastrukturaftalerne. Medlemskab af Finansrådet kan blandt andet opnås af danske pengeinstitutter samt filialer og datterselskaber af udenlandske pengeinstitutter, som er etableret i Danmark. Pengeinstitutter, som ikke er medlemmer af Finansrådet, kan imidlertid også alene tiltræde kerneinfrastrukturaftalerne. Disse pengeinstitutter betegnes som ikke medlemmer.

8 Finansrådet udsender løbende information til deltagerne i kerneinfrastrukturen om forhold af interesse for deltagelse i kerneinfrastrukturen, fx ny lovgivning og forhandlinger med myndighederne. Side 8 5 Øvrige centrale aktører i kerneinfrastrukturen Pengeinstitutter, der ønsker at etablere sig i Danmark og deltage i den danske kerneinfrastruktur, skal udover Finansrådet kontakte følgende centrale aktører: e-nettet A/S e-nettet A/S varetager på vegne af Finansrådet den løbende forvaltning af de løsninger, der udgør kerneinfrastrukturen. Finanstilsynet Der ansøges om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark hos Finanstilsynet. Nets Tiltrædelse af Finansrådets kerneinfrastrukturaftaler forudsætter samtidig deltagelse i Nets infrastruktur, herunder optagelse i betalingsformidlingsregistre, som er en teknisk forudsætning for adgang til clearingerne. Derudover ejer og administrer Nets en række sektorprodukter og -løsninger, der er relevante for pengeinstitutter, fx Dankort og Betalingsservice. Datacentral Adgangen til kerneinfrastrukturens clearingsystemer forudsætter, at pengeinstituttet efterlever en række tekniske krav og formatkrav. Derfor bør nye pengeinstitutter tidligt i etableringsfasen kontakte en datacentral. Valget af datacentral afgøres af pengeinstituttet selv. Pengeinstitutter, der ønsker at benytte en datacentral, der ikke allerede er del af den danske kerneinfrastruktur, skal være opmærksomme på, at der kræves sektortest med deltagelse af Nets og de eksisterende datacentraler. Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank er afviklingsbank for clearingerne samt overvågende myndighed i forhold til clearingernes driftsstabilitet og sikkerhed. Direkte deltagelse i clearingerne forudsætter, at pengeinstituttet har en foliokonto og en afviklingskonto i Danmarks Nationalbank. Finansrådet anbefaler, at pengeinstituttet kontakter ovenstående centrale aktører tidligt i etableringsfasen. Adresseoplysningerne findes i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.

9 6 Pris for adgang til kerneinfrastrukturen og/eller medlemsskab af Finansrådet I udgangspunktet er der tre forskellige kombinationer af medlemsskabet af Finansrådet og/eller adgangen til kerneinfrastrukturen: 1. Et fuldt medlemskab svarende til, at et pengeinstitut både er medlem af Finansrådet og får adgang til kerneinfrastrukturen. 2. Et begrænset medlemskab, der betyder, at pengeinstituttet er medlem af Finansrådet, men undtaget infrastrukturområdet. 3. Adgang til kerneinfrastrukturen uden et medlemskab af Finansrådet. Side 9 Der skal betales et investeringsbidrag på kr. 5,8 mio. for fuld adgang til kerneinfrastrukturen. Hertil kommer betaling for et eventuelt medlemskab af Finansrådet. Medlemsskab og investeringsbidrag er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning 2 27. juni 2013 Clearing og afvikling af betalinger 2 Sumclearingen 2 Clearingafvikling 3 Den dokumentløse clearing 4

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV FULDMAGT Reg.nr. Afdeling Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona

Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren. CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Procesoptimering mellem konkurrerende virksomheder i finanssektoren CFIR og InfinIT seminar 23. oktober 2014 - Jesper Grona Mine emner Finanssektoren Konkurrenter og samarbejdspartnere Udviklingen e-nettet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredits tiltag mod digitalisering Kort om Nykredit Mål for digitalisering Proces for

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2014 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2014 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014

DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER. 1. august 2014 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER 1. august 2014 DANMARKS NATIONALBANK KONTOBESTEMMELSER Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske instrumenter og betalingsafvikling i DKK, EUR, SEK og ISK INDHOLD

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014 Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement Moderniseringsprojektet og afledte effekter Moderniseringsprojektet De danske pengeinstitutter har indledt en

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere