Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den danske finansielle infrastruktur"

Transkript

1 N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen. Kerneinfrastrukturen består af centrale systemer for betalingsformidling og fælles digitale løsninger. For et pengeinstitut, der ønsker at blive deltager i kerneinfrastrukturen, giver dette notat en overordnet beskrivelse af, hvilke løsninger kerneinfrastrukturen udgøres af, hvilke aktører der agerer i kerneinfrastrukturen, og hvordan adgang opnås mv. Dette notat giver således en introduktion til: - kerneinfrastrukturen (afsnit 2), - kerneinfrastrukturaftalerne, håndbøger og særlige regler for dispensation og overdragelse (afsnit 3), - Finansrådets rolle (afsnit 4), - øvrige centrale aktører og deres roller (afsnit 5), - Pris for adgang til kerneinfrastrukturen og/eller medlemsskab af Finansrådet (afsnit 6) Kontakt Ann-Sofie Merkouk Direkte For en uddybende beskrivelse af vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen kan henvendelse rettes til Finansrådet. 2 Kerneinfrastrukturen Kerneinfrastrukturen er de fælles sektorløsninger, dvs. den finansielle infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. På nuværende tidspunkt udgøres kerneinfrastrukturen af clearingerne, de koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning, e-engagement samt NemID, se nærmere herom nedenfor. Kerneinfrastrukturen reguleres af et fælles aftalekompleks, jf. afsnit 3, der angiver de overordnede rammer for adgang til og deltagelse i kerneinfrastrukturen samt samarbejdet mellem deltagerne. Finansrådet giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer aftalekomplekset. 2.1 Clearingerne Sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen clearer og afvikler detailbetalinger i danske kroner i Danmark.

2 Side 2 I sumclearingen afvikles bl.a. Dankortbetalinger, mens der i intradag- og straksclearingen alene afvikles konto-til-kontooverførsler. Det er muligt at opnå dispensation fra deltagelse i en eller flere af clearingerne, jf. nærmere herom i pkt Pengeinstitutterne kan vælge at deltage direkte i clearingerne ved at tilslutte sig afviklingen i Nationalbanken eller via et andet pengeinstitut efter bilateral aftale med dette, jf. afsnit 3. Pengeinstituttet skal have samme status i alle de clearinger, som pengeinstituttet deltager i. Det vil sige, at et pengeinstitut, der deltager i alle clearingerne, og som vælger at deltage via et andet pengeinstitut, skal deltage via dette i alle clearingerne. På Finansrådets hjemmeside, findes der yderligere information om clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark. 2.2 De koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning Målet med de fælles digitale tinglysningsprocesser er at opnå en række effektiviseringer i samspillet mellem penge- og realkreditinstitutter i forbindelse med handel med og finansiering af fast ejendom. Der er således tale om digitalisering af tilknyttede processer, som ikke digitaliseres i selve tinglysningssystemet. Fællesprocesserne giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling, da processerne kan gennemføres digitalt og ikke kræver personlig kontakt, koordinering mv. Det er muligt for deltagerne at lave følgende processer via løsningen: - rykning af pantebreve - koordineret aflysning - koordineret tinglysning - dokumentudveksling f.eks. udveksling af lånetilbud eller andre dokumenter i forbindelse med en sag. Processerne er alene tilgængelige via system-til-system-løsning, og deltagerne kan alene se information på de processer, som de er en del af eller har været involveret i. 2.3 e-engagement e-engagement er udviklet til pengeinstitutterne, således at kundeengagementer kan overføres digitalt. e-engagement erstatter størstedelen af de manuelle papirbaserede arbejdsgange mellem pengeinstitutter, som en engagementsoverførsel indebærer. Løsningen bygger på, at kunden giver samtykke til det modtagende pengeinstitut, så pengeinstituttet har fuldmagt til at overføre og modtage oplysningerne for kunden.

3 2.4 Samarbejdet om NemID NemID er udviklet af Nets DanID for det offentlige og bankerne som en fælles løsning til en lang række services på nettet. NemID blev lanceret i Side 3 Bankerne har deltaget i et sektorsamarbejde i regi af Finansrådet, hvor der var enighed om at afgive tilbud til Digitaliseringsstyrelsen om levering af digital signatur til borgere og virksomheder i Danmark. Bankerne har i dette samarbejde accepteret at medvirke ved udstedelsen af personcertifikater i den OCES II-løsning, som Nets DanID leverer til Digitaliseringsstyrelsen. Bankerne har således indgået aftale med Nets DanID om ydelser vedrørende identifikation af bankernes kunder, som anvendes til Nets DanIDs opfyldelse af kontrakten med Digitaliseringsstyrelsen (RA-aftalen). Nets DanID udvikler, vedligeholder og driftsafvikler som outsourcingleverandør bankernes fælles netbanksikkerhedsløsning, ligesom Nets DanID som CA udvikler, vedligeholder og driftsafvikler det offentliges digitale signatur, OCES. De to løsninger anvender en række fælles elementer herunder bruger-id, adgangskode og den OTP-enhed ( One Time Password ), som en bruger skal anvende ved log-on og/eller signering. Som OTP-enhed er fra starten valgt et nøglekort, som efterfølgende er suppleret med en elektronisk nøgleviser, som kunderne kan tilkøbe. Nets DanID leverer som outsourcingleverandør en sikkerhedsløsning (Nem- ID) til autentifikation af brugere, som logger sig på bankernes elektroniske selvbetjeningsløsninger (netbank). 3 Kerneinfrastrukturens aftaler Kerneinfrastrukturens aftaler består af en række obligatoriske og frivillige aftaler, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. De obligatoriske kerneinfrastrukturaftaler består af Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen med bilag (Finansrådets rammeaftale), Rammeaftale for samarbejde om brug af e-nettet (e-nettets rammeaftale), Aftale om tilslutning til Fælles Netbanksikkerhedsløsning, Bank RA- Aftale samt Sektoraftale for e-engagement. Derudover findes en række frivillige sektoraftaler, som pengeinstituttet kan tiltræde i tillæg til de obligatoriske aftaler. Både Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale er under revision i I denne periode tiltrædes de eksisterende rammeaftaler af eventuelle nye medlemmer. For nærmere information herom kan henvendelse rettes til Finansrådet.

4 3.1 Obligatoriske aftaler Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen, med bilag (Finansrådets rammeaftale) Finansrådets rammeaftale er en tiltrædelsesaftale, som regulerer en række rettigheder og forpligtelser for det enkelte pengeinstitut i forbindelse med adgangen til kerneinfrastrukturen. Kerneinfrastrukturen er i aftalen defineret som den infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. Ved tiltrædelse af Finansrådets rammeaftale omfattes pengeinstituttet automatisk af Aftale om interbankgebyrer i betalingsformidlingen, Aftale om konti med check og/eller dankort, Aftale om udlandsbetalinger, Generel overførselsoverenskomst samt Sektoraftale for e-engagement, der alle er vedlagt Finansrådets rammeaftale som bilag. Side 4 Ved at underskrive Finansrådets rammeaftale forpligter pengeinstituttet sig endvidere til at anvende de til kerneinfrastrukturen tilknyttede håndbøger, jf. pkt. 3.3 nedenfor. Aftale vedrørende interbankgebyrer i betalingsformidlingen fastlægger regler for maksimale interne afregningspriser mellem pengeinstitutterne i forbindelse med brug af hævekort, check og uanbringelige kredittransaktioner. En gang årligt bliver der taget stilling til en regulering af interbankgebyrerne med udgangspunkt i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Eventuelle ændringer meddeles pengeinstitutterne med en af Finansrådet fastsat ikrafttrædelsesdato. Aftale om konti med check og/eller Dankort har til formål at fastlægge fælles regler om åbning af konti med check og/eller Dankort, indløsning af check, returnering af check samt endossement, afregning og protest af check. Aftale om udlandsbetalinger regulerer videreformidlingen af betalinger fra udlandet til Danmark, det vil sige betalinger, som ikke straks rammer beneficiantens eget pengeinstitut. Aftalen indeholder endvidere procedurer for afregning og clearing af udenlandske check. Generel overførselsoverenskomst har til formål at aftaleregulere kreditoverførsler, med undtagelse af indbetalingskort. Aftalen omfatter kun overførsel mellem konti i forskellige pengeinstitutter. Aftalen omfatter dog også overførsel mellem konti i samme pengeinstitut, hvis der er tale om en bulktransaktion. Overenskomsten fastlægger regler for kreditering af kreditoverførsler, herunder dispositionstidspunkt, frister for aflevering, tilbagekaldelse og tilbageførsel ved åbenlyse fejl og tilfælde af fraud samt regler for rentegodtgørelse.

5 3.1.2 Rammeaftale for samarbejde om brug af e-nettet (e-nettets rammeaftale) e-nettets rammeaftale indgås mellem det enkelte pengeinstitut og e-nettet. Pengeinstituttet opnår gennem aftalen adgang til at anvende de af e-nettet understøttede forretningsprocesser som nærmere beskrevet i aftalen og de tilhørende produktaftaler. Side Aftale om tilslutning til Fælles Netbanksikkerhedsløsning og Bank RA-Aftale Aftalerne beskriver de nærmere ydelser og vilkår for deltagelse i NemID og udstedelse heraf, herunder bl.a. driftsydelser, rapportering, krav til dokumentation, vederlag og ansvar. Aftalerne indgås mellem Nets DanID A/S og det enkelte pengeinstitut, og alle forhold, som udspringer af disse aftaler, håndteres direkte mellem pengeinstituttet og Nets DanID A/S som aftaleparter Sektoraftale for e-engagement Sektoraftalen regulerer forholdet mellem pengeinstitutterne i forbindelse med engagementsoverførsler og indeholder således de forpligtelser, pengeinstitutterne er underlagt i forbindelse med overførslerne. Sektoraftalen indeholder bestemmelser om bl.a. håndtering af kort og kreditmaksimum for overførsler samt regulering af indhentelse og anvendelse af samtykkeerklæring fra kunden. Derudover er ansvarsfordeling mellem pengeinstitutterne, både generelt og hvor pengeinstitutterne indestår for forskellige forhold over for hinanden, reguleret. 3.2 Frivillige aftaler i tillæg til de obligatoriske aftaler I tillæg til de obligatoriske aftaler i kerneinfrastrukturen kan pengeinstituttet tiltræde en række frivillige sektoraftaler, som er nærmere beskrevet i det følgende. Det er en forudsætning for tiltrædelse af de frivillige aftaler, at pengeinstituttet som minimum har tiltrådt Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale. De frivillige aftaler betragtes således som en integreret del af både Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale Aftale om deltagelse i sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen og afviklingen heraf ( Clearingafviklingsaftalen ) Pengeinstitutter, der ønsker at deltage direkte i afviklingen i Danmarks Nationalbank, skal særskilt tiltræde Clearingafviklingsaftalen. Dette gælder også, selv om pengeinstituttet fx har dispensation fra deltagelse i den ene af clearingerne. Aftalen fastlægger vilkårene for direkte deltagelse i sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen og afviklingen heraf. Det er en forudsætning for tiltrædelse af Clearingafviklingsaftalen, at pengeinstituttet har en foliokonto og afviklingskonto i danske kroner i Danmarks

6 Nationalbank og er tilsluttet Kronos, samt at pengeinstituttet skriftligt har givet Danmarks Nationalbank tilladelse til at foretage afviklingen på sin konto i Danmarks Nationalbank. Side Aftale vedrørende brug af hævekort i andre pengeinstitutter end det kontoførende institut Aftalen fastlægger, på hvilke vilkår pengeinstitutternes Dankort kan anvendes til udbetaling af kontanter fra kasser og pengeautomater i andre pengeinstitutter end det kontoførende institut. Ved tiltrædelse af aftalen forpligter pengeinstituttet sig til at lade alle betalingskort med Dankortlogo være omfattet af aftalen. Aftalen skal tiltrædes af de pengeinstitutter, der ønsker at udstede Dankort til deres kunder. Aftalen løber 3 år ad gangen Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem Aftalen fastsætter regler for, hvornår pengeinstitutter tilsluttet aftalen er forpligtet til at modtage indbetalingskort Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter Aftalen fastsætter regler for, hvornår pengeinstitutter, som er tilsluttet aftalen, er forpligtet til at modtage giroindbetalingskort Aftale om indberetning af NemKonti via pengeinstitutter Aftalen fastlægger pengeinstitutternes forpligtelser og honorering for borgere og virksomheders indberetning af NemKonti via eget pengeinstitut. Aftalen skal tiltrædes af de pengeinstitutter, der ønsker at give deres kunder mulighed for at indberette en NemKonto via pengeinstituttet. 3.3 Håndbøger Håndbøgerne er de tekniske guidelines, der skal anvendes ved brug af løsningerne i kerneinfrastrukturen. Clearingerne De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i clearingerne fremgår af Håndbog for Betalingsformidling, Håndbog for intradagclearingen og Håndbog for straksclearingen. De koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i de koordinerede processer i forbindelse med digital tinglysning fremgår af Forretningshåndbog for Digital Tinglysning. Forretningshåndbog for Digital Tinglysning danner den forretningsmæssige ramme for parternes adfærd.

7 e-engagement De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i e-engagement fremgår af Forretningshåndbog for e-engagement. Side Dispensation fra deltagelse i kerneinfrastrukturen Såfremt der foreligger tekniske, forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold hos deltageren, kan Finansrådet give dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen. Finansrådets vurdering af muligheden for dispensation vil bygge på en åben og fleksibel vurdering af de forhold, der kan give dispensation. Hvis en deltager ønsker dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen, skal skriftlig anmodning herom sendes til Finansrådet. Dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen kan betyde en reduktion af deltagerens betaling af investeringsbidrag, jf. afsnit 6. Den reduktion i betalingen, som deltageren kan opnå, er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for deltagelse i kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. 3.5 Overdragelse af adgangen til kerneinfrastrukturen Et pengeinstitut kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Finansrådets rammeaftale, fx ved fusioner, spaltninger, andre koncernforhold mv. Pengeinstituttet skal underrette Finansrådet i rimelig tid inden overdragelsen. Overdragelse er gyldig, når Finansrådet har givet sit skriftlige samtykke, og ny Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen er underskrevet af det selskab, der har fået adgangen overdraget. Kriterierne for overdragelse er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. 4 Finansrådet Finansrådet giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer kerneinfrastrukturaftalerne, inkl. dispensationer, ændringer i deltagerkredsen som fx optagelse af nye medlemmer, fusioner, spaltninger mv. Pengeinstitutter kan som led i medlemskabet af Finansrådet tiltræde kerneinfrastrukturaftalerne. Medlemskab af Finansrådet kan blandt andet opnås af danske pengeinstitutter samt filialer og datterselskaber af udenlandske pengeinstitutter, som er etableret i Danmark. Pengeinstitutter, som ikke er medlemmer af Finansrådet, kan imidlertid også alene tiltræde kerneinfrastrukturaftalerne. Disse pengeinstitutter betegnes som ikke medlemmer.

8 Finansrådet udsender løbende information til deltagerne i kerneinfrastrukturen om forhold af interesse for deltagelse i kerneinfrastrukturen, fx ny lovgivning og forhandlinger med myndighederne. Side 8 5 Øvrige centrale aktører i kerneinfrastrukturen Pengeinstitutter, der ønsker at etablere sig i Danmark og deltage i den danske kerneinfrastruktur, skal udover Finansrådet kontakte følgende centrale aktører: e-nettet A/S e-nettet A/S varetager på vegne af Finansrådet den løbende forvaltning af de løsninger, der udgør kerneinfrastrukturen. Finanstilsynet Der ansøges om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark hos Finanstilsynet. Nets Tiltrædelse af Finansrådets kerneinfrastrukturaftaler forudsætter samtidig deltagelse i Nets infrastruktur, herunder optagelse i betalingsformidlingsregistre, som er en teknisk forudsætning for adgang til clearingerne. Derudover ejer og administrer Nets en række sektorprodukter og -løsninger, der er relevante for pengeinstitutter, fx Dankort og Betalingsservice. Datacentral Adgangen til kerneinfrastrukturens clearingsystemer forudsætter, at pengeinstituttet efterlever en række tekniske krav og formatkrav. Derfor bør nye pengeinstitutter tidligt i etableringsfasen kontakte en datacentral. Valget af datacentral afgøres af pengeinstituttet selv. Pengeinstitutter, der ønsker at benytte en datacentral, der ikke allerede er del af den danske kerneinfrastruktur, skal være opmærksomme på, at der kræves sektortest med deltagelse af Nets og de eksisterende datacentraler. Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank er afviklingsbank for clearingerne samt overvågende myndighed i forhold til clearingernes driftsstabilitet og sikkerhed. Direkte deltagelse i clearingerne forudsætter, at pengeinstituttet har en foliokonto og en afviklingskonto i Danmarks Nationalbank. Finansrådet anbefaler, at pengeinstituttet kontakter ovenstående centrale aktører tidligt i etableringsfasen. Adresseoplysningerne findes i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.

9 6 Pris for adgang til kerneinfrastrukturen og/eller medlemsskab af Finansrådet I udgangspunktet er der tre forskellige kombinationer af medlemsskabet af Finansrådet og/eller adgangen til kerneinfrastrukturen: 1. Et fuldt medlemskab svarende til, at et pengeinstitut både er medlem af Finansrådet og får adgang til kerneinfrastrukturen. 2. Et begrænset medlemskab, der betyder, at pengeinstituttet er medlem af Finansrådet, men undtaget infrastrukturområdet. 3. Adgang til kerneinfrastrukturen uden et medlemskab af Finansrådet. Side 9 Der skal betales et investeringsbidrag på kr. 5,8 mio. for fuld adgang til kerneinfrastrukturen. Hertil kommer betaling for et eventuelt medlemskab af Finansrådet. Medlemsskab og investeringsbidrag er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskundekonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm.

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Vurdering af Kronos Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Marts 2012 2 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE... 1 1.2 AFGRÆNSNING... 2 1.3 STANDARDER

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm. forretningsbetingelser

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere