Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den danske finansielle infrastruktur"

Transkript

1 N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen. Kerneinfrastrukturen består af centrale systemer for betalingsformidling og fælles digitale løsninger. For et pengeinstitut, der ønsker at blive deltager i kerneinfrastrukturen, giver dette notat en overordnet beskrivelse af, hvilke løsninger kerneinfrastrukturen udgøres af, hvilke aktører der agerer i kerneinfrastrukturen, og hvordan adgang opnås mv. Dette notat giver således en introduktion til: - kerneinfrastrukturen (afsnit 2), - kerneinfrastrukturaftalerne, håndbøger og særlige regler for dispensation og overdragelse (afsnit 3), - Finansrådets rolle (afsnit 4), - øvrige centrale aktører og deres roller (afsnit 5), - Pris for adgang til kerneinfrastrukturen og/eller medlemsskab af Finansrådet (afsnit 6) Kontakt Ann-Sofie Merkouk Direkte For en uddybende beskrivelse af vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen kan henvendelse rettes til Finansrådet. 2 Kerneinfrastrukturen Kerneinfrastrukturen er de fælles sektorløsninger, dvs. den finansielle infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. På nuværende tidspunkt udgøres kerneinfrastrukturen af clearingerne, de koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning, e-engagement samt NemID, se nærmere herom nedenfor. Kerneinfrastrukturen reguleres af et fælles aftalekompleks, jf. afsnit 3, der angiver de overordnede rammer for adgang til og deltagelse i kerneinfrastrukturen samt samarbejdet mellem deltagerne. Finansrådet giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer aftalekomplekset. 2.1 Clearingerne Sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen clearer og afvikler detailbetalinger i danske kroner i Danmark.

2 Side 2 I sumclearingen afvikles bl.a. Dankortbetalinger, mens der i intradag- og straksclearingen alene afvikles konto-til-kontooverførsler. Det er muligt at opnå dispensation fra deltagelse i en eller flere af clearingerne, jf. nærmere herom i pkt Pengeinstitutterne kan vælge at deltage direkte i clearingerne ved at tilslutte sig afviklingen i Nationalbanken eller via et andet pengeinstitut efter bilateral aftale med dette, jf. afsnit 3. Pengeinstituttet skal have samme status i alle de clearinger, som pengeinstituttet deltager i. Det vil sige, at et pengeinstitut, der deltager i alle clearingerne, og som vælger at deltage via et andet pengeinstitut, skal deltage via dette i alle clearingerne. På Finansrådets hjemmeside, findes der yderligere information om clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark. 2.2 De koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning Målet med de fælles digitale tinglysningsprocesser er at opnå en række effektiviseringer i samspillet mellem penge- og realkreditinstitutter i forbindelse med handel med og finansiering af fast ejendom. Der er således tale om digitalisering af tilknyttede processer, som ikke digitaliseres i selve tinglysningssystemet. Fællesprocesserne giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling, da processerne kan gennemføres digitalt og ikke kræver personlig kontakt, koordinering mv. Det er muligt for deltagerne at lave følgende processer via løsningen: - rykning af pantebreve - koordineret aflysning - koordineret tinglysning - dokumentudveksling f.eks. udveksling af lånetilbud eller andre dokumenter i forbindelse med en sag. Processerne er alene tilgængelige via system-til-system-løsning, og deltagerne kan alene se information på de processer, som de er en del af eller har været involveret i. 2.3 e-engagement e-engagement er udviklet til pengeinstitutterne, således at kundeengagementer kan overføres digitalt. e-engagement erstatter størstedelen af de manuelle papirbaserede arbejdsgange mellem pengeinstitutter, som en engagementsoverførsel indebærer. Løsningen bygger på, at kunden giver samtykke til det modtagende pengeinstitut, så pengeinstituttet har fuldmagt til at overføre og modtage oplysningerne for kunden.

3 2.4 Samarbejdet om NemID NemID er udviklet af Nets DanID for det offentlige og bankerne som en fælles løsning til en lang række services på nettet. NemID blev lanceret i Side 3 Bankerne har deltaget i et sektorsamarbejde i regi af Finansrådet, hvor der var enighed om at afgive tilbud til Digitaliseringsstyrelsen om levering af digital signatur til borgere og virksomheder i Danmark. Bankerne har i dette samarbejde accepteret at medvirke ved udstedelsen af personcertifikater i den OCES II-løsning, som Nets DanID leverer til Digitaliseringsstyrelsen. Bankerne har således indgået aftale med Nets DanID om ydelser vedrørende identifikation af bankernes kunder, som anvendes til Nets DanIDs opfyldelse af kontrakten med Digitaliseringsstyrelsen (RA-aftalen). Nets DanID udvikler, vedligeholder og driftsafvikler som outsourcingleverandør bankernes fælles netbanksikkerhedsløsning, ligesom Nets DanID som CA udvikler, vedligeholder og driftsafvikler det offentliges digitale signatur, OCES. De to løsninger anvender en række fælles elementer herunder bruger-id, adgangskode og den OTP-enhed ( One Time Password ), som en bruger skal anvende ved log-on og/eller signering. Som OTP-enhed er fra starten valgt et nøglekort, som efterfølgende er suppleret med en elektronisk nøgleviser, som kunderne kan tilkøbe. Nets DanID leverer som outsourcingleverandør en sikkerhedsløsning (Nem- ID) til autentifikation af brugere, som logger sig på bankernes elektroniske selvbetjeningsløsninger (netbank). 3 Kerneinfrastrukturens aftaler Kerneinfrastrukturens aftaler består af en række obligatoriske og frivillige aftaler, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. De obligatoriske kerneinfrastrukturaftaler består af Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen med bilag (Finansrådets rammeaftale), Rammeaftale for samarbejde om brug af e-nettet (e-nettets rammeaftale), Aftale om tilslutning til Fælles Netbanksikkerhedsløsning, Bank RA- Aftale samt Sektoraftale for e-engagement. Derudover findes en række frivillige sektoraftaler, som pengeinstituttet kan tiltræde i tillæg til de obligatoriske aftaler. Både Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale er under revision i I denne periode tiltrædes de eksisterende rammeaftaler af eventuelle nye medlemmer. For nærmere information herom kan henvendelse rettes til Finansrådet.

4 3.1 Obligatoriske aftaler Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen, med bilag (Finansrådets rammeaftale) Finansrådets rammeaftale er en tiltrædelsesaftale, som regulerer en række rettigheder og forpligtelser for det enkelte pengeinstitut i forbindelse med adgangen til kerneinfrastrukturen. Kerneinfrastrukturen er i aftalen defineret som den infrastruktur, der som udgangspunkt er nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark. Ved tiltrædelse af Finansrådets rammeaftale omfattes pengeinstituttet automatisk af Aftale om interbankgebyrer i betalingsformidlingen, Aftale om konti med check og/eller dankort, Aftale om udlandsbetalinger, Generel overførselsoverenskomst samt Sektoraftale for e-engagement, der alle er vedlagt Finansrådets rammeaftale som bilag. Side 4 Ved at underskrive Finansrådets rammeaftale forpligter pengeinstituttet sig endvidere til at anvende de til kerneinfrastrukturen tilknyttede håndbøger, jf. pkt. 3.3 nedenfor. Aftale vedrørende interbankgebyrer i betalingsformidlingen fastlægger regler for maksimale interne afregningspriser mellem pengeinstitutterne i forbindelse med brug af hævekort, check og uanbringelige kredittransaktioner. En gang årligt bliver der taget stilling til en regulering af interbankgebyrerne med udgangspunkt i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Eventuelle ændringer meddeles pengeinstitutterne med en af Finansrådet fastsat ikrafttrædelsesdato. Aftale om konti med check og/eller Dankort har til formål at fastlægge fælles regler om åbning af konti med check og/eller Dankort, indløsning af check, returnering af check samt endossement, afregning og protest af check. Aftale om udlandsbetalinger regulerer videreformidlingen af betalinger fra udlandet til Danmark, det vil sige betalinger, som ikke straks rammer beneficiantens eget pengeinstitut. Aftalen indeholder endvidere procedurer for afregning og clearing af udenlandske check. Generel overførselsoverenskomst har til formål at aftaleregulere kreditoverførsler, med undtagelse af indbetalingskort. Aftalen omfatter kun overførsel mellem konti i forskellige pengeinstitutter. Aftalen omfatter dog også overførsel mellem konti i samme pengeinstitut, hvis der er tale om en bulktransaktion. Overenskomsten fastlægger regler for kreditering af kreditoverførsler, herunder dispositionstidspunkt, frister for aflevering, tilbagekaldelse og tilbageførsel ved åbenlyse fejl og tilfælde af fraud samt regler for rentegodtgørelse.

5 3.1.2 Rammeaftale for samarbejde om brug af e-nettet (e-nettets rammeaftale) e-nettets rammeaftale indgås mellem det enkelte pengeinstitut og e-nettet. Pengeinstituttet opnår gennem aftalen adgang til at anvende de af e-nettet understøttede forretningsprocesser som nærmere beskrevet i aftalen og de tilhørende produktaftaler. Side Aftale om tilslutning til Fælles Netbanksikkerhedsløsning og Bank RA-Aftale Aftalerne beskriver de nærmere ydelser og vilkår for deltagelse i NemID og udstedelse heraf, herunder bl.a. driftsydelser, rapportering, krav til dokumentation, vederlag og ansvar. Aftalerne indgås mellem Nets DanID A/S og det enkelte pengeinstitut, og alle forhold, som udspringer af disse aftaler, håndteres direkte mellem pengeinstituttet og Nets DanID A/S som aftaleparter Sektoraftale for e-engagement Sektoraftalen regulerer forholdet mellem pengeinstitutterne i forbindelse med engagementsoverførsler og indeholder således de forpligtelser, pengeinstitutterne er underlagt i forbindelse med overførslerne. Sektoraftalen indeholder bestemmelser om bl.a. håndtering af kort og kreditmaksimum for overførsler samt regulering af indhentelse og anvendelse af samtykkeerklæring fra kunden. Derudover er ansvarsfordeling mellem pengeinstitutterne, både generelt og hvor pengeinstitutterne indestår for forskellige forhold over for hinanden, reguleret. 3.2 Frivillige aftaler i tillæg til de obligatoriske aftaler I tillæg til de obligatoriske aftaler i kerneinfrastrukturen kan pengeinstituttet tiltræde en række frivillige sektoraftaler, som er nærmere beskrevet i det følgende. Det er en forudsætning for tiltrædelse af de frivillige aftaler, at pengeinstituttet som minimum har tiltrådt Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale. De frivillige aftaler betragtes således som en integreret del af både Finansrådets rammeaftale og e-nettets rammeaftale Aftale om deltagelse i sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen og afviklingen heraf ( Clearingafviklingsaftalen ) Pengeinstitutter, der ønsker at deltage direkte i afviklingen i Danmarks Nationalbank, skal særskilt tiltræde Clearingafviklingsaftalen. Dette gælder også, selv om pengeinstituttet fx har dispensation fra deltagelse i den ene af clearingerne. Aftalen fastlægger vilkårene for direkte deltagelse i sumclearingen, intradagclearingen og straksclearingen og afviklingen heraf. Det er en forudsætning for tiltrædelse af Clearingafviklingsaftalen, at pengeinstituttet har en foliokonto og afviklingskonto i danske kroner i Danmarks

6 Nationalbank og er tilsluttet Kronos, samt at pengeinstituttet skriftligt har givet Danmarks Nationalbank tilladelse til at foretage afviklingen på sin konto i Danmarks Nationalbank. Side Aftale vedrørende brug af hævekort i andre pengeinstitutter end det kontoførende institut Aftalen fastlægger, på hvilke vilkår pengeinstitutternes Dankort kan anvendes til udbetaling af kontanter fra kasser og pengeautomater i andre pengeinstitutter end det kontoførende institut. Ved tiltrædelse af aftalen forpligter pengeinstituttet sig til at lade alle betalingskort med Dankortlogo være omfattet af aftalen. Aftalen skal tiltrædes af de pengeinstitutter, der ønsker at udstede Dankort til deres kunder. Aftalen løber 3 år ad gangen Aftale om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem Aftalen fastsætter regler for, hvornår pengeinstitutter tilsluttet aftalen er forpligtet til at modtage indbetalingskort Aftale om modtagelse og afregning af giroindbetalingskort i pengeinstitutter Aftalen fastsætter regler for, hvornår pengeinstitutter, som er tilsluttet aftalen, er forpligtet til at modtage giroindbetalingskort Aftale om indberetning af NemKonti via pengeinstitutter Aftalen fastlægger pengeinstitutternes forpligtelser og honorering for borgere og virksomheders indberetning af NemKonti via eget pengeinstitut. Aftalen skal tiltrædes af de pengeinstitutter, der ønsker at give deres kunder mulighed for at indberette en NemKonto via pengeinstituttet. 3.3 Håndbøger Håndbøgerne er de tekniske guidelines, der skal anvendes ved brug af løsningerne i kerneinfrastrukturen. Clearingerne De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i clearingerne fremgår af Håndbog for Betalingsformidling, Håndbog for intradagclearingen og Håndbog for straksclearingen. De koordinerede processer i forbindelse med Digital Tinglysning De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i de koordinerede processer i forbindelse med digital tinglysning fremgår af Forretningshåndbog for Digital Tinglysning. Forretningshåndbog for Digital Tinglysning danner den forretningsmæssige ramme for parternes adfærd.

7 e-engagement De nærmere tekniske anvisninger for deltagelse i e-engagement fremgår af Forretningshåndbog for e-engagement. Side Dispensation fra deltagelse i kerneinfrastrukturen Såfremt der foreligger tekniske, forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold hos deltageren, kan Finansrådet give dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen. Finansrådets vurdering af muligheden for dispensation vil bygge på en åben og fleksibel vurdering af de forhold, der kan give dispensation. Hvis en deltager ønsker dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen, skal skriftlig anmodning herom sendes til Finansrådet. Dispensation fra deltagelse i dele af kerneinfrastrukturen kan betyde en reduktion af deltagerens betaling af investeringsbidrag, jf. afsnit 6. Den reduktion i betalingen, som deltageren kan opnå, er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for deltagelse i kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. 3.5 Overdragelse af adgangen til kerneinfrastrukturen Et pengeinstitut kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Finansrådets rammeaftale, fx ved fusioner, spaltninger, andre koncernforhold mv. Pengeinstituttet skal underrette Finansrådet i rimelig tid inden overdragelsen. Overdragelse er gyldig, når Finansrådet har givet sit skriftlige samtykke, og ny Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen er underskrevet af det selskab, der har fået adgangen overdraget. Kriterierne for overdragelse er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet. 4 Finansrådet Finansrådet giver adgang til kerneinfrastrukturen og administrerer kerneinfrastrukturaftalerne, inkl. dispensationer, ændringer i deltagerkredsen som fx optagelse af nye medlemmer, fusioner, spaltninger mv. Pengeinstitutter kan som led i medlemskabet af Finansrådet tiltræde kerneinfrastrukturaftalerne. Medlemskab af Finansrådet kan blandt andet opnås af danske pengeinstitutter samt filialer og datterselskaber af udenlandske pengeinstitutter, som er etableret i Danmark. Pengeinstitutter, som ikke er medlemmer af Finansrådet, kan imidlertid også alene tiltræde kerneinfrastrukturaftalerne. Disse pengeinstitutter betegnes som ikke medlemmer.

8 Finansrådet udsender løbende information til deltagerne i kerneinfrastrukturen om forhold af interesse for deltagelse i kerneinfrastrukturen, fx ny lovgivning og forhandlinger med myndighederne. Side 8 5 Øvrige centrale aktører i kerneinfrastrukturen Pengeinstitutter, der ønsker at etablere sig i Danmark og deltage i den danske kerneinfrastruktur, skal udover Finansrådet kontakte følgende centrale aktører: e-nettet A/S e-nettet A/S varetager på vegne af Finansrådet den løbende forvaltning af de løsninger, der udgør kerneinfrastrukturen. Finanstilsynet Der ansøges om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i Danmark hos Finanstilsynet. Nets Tiltrædelse af Finansrådets kerneinfrastrukturaftaler forudsætter samtidig deltagelse i Nets infrastruktur, herunder optagelse i betalingsformidlingsregistre, som er en teknisk forudsætning for adgang til clearingerne. Derudover ejer og administrer Nets en række sektorprodukter og -løsninger, der er relevante for pengeinstitutter, fx Dankort og Betalingsservice. Datacentral Adgangen til kerneinfrastrukturens clearingsystemer forudsætter, at pengeinstituttet efterlever en række tekniske krav og formatkrav. Derfor bør nye pengeinstitutter tidligt i etableringsfasen kontakte en datacentral. Valget af datacentral afgøres af pengeinstituttet selv. Pengeinstitutter, der ønsker at benytte en datacentral, der ikke allerede er del af den danske kerneinfrastruktur, skal være opmærksomme på, at der kræves sektortest med deltagelse af Nets og de eksisterende datacentraler. Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank er afviklingsbank for clearingerne samt overvågende myndighed i forhold til clearingernes driftsstabilitet og sikkerhed. Direkte deltagelse i clearingerne forudsætter, at pengeinstituttet har en foliokonto og en afviklingskonto i Danmarks Nationalbank. Finansrådet anbefaler, at pengeinstituttet kontakter ovenstående centrale aktører tidligt i etableringsfasen. Adresseoplysningerne findes i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.

9 6 Pris for adgang til kerneinfrastrukturen og/eller medlemsskab af Finansrådet I udgangspunktet er der tre forskellige kombinationer af medlemsskabet af Finansrådet og/eller adgangen til kerneinfrastrukturen: 1. Et fuldt medlemskab svarende til, at et pengeinstitut både er medlem af Finansrådet og får adgang til kerneinfrastrukturen. 2. Et begrænset medlemskab, der betyder, at pengeinstituttet er medlem af Finansrådet, men undtaget infrastrukturområdet. 3. Adgang til kerneinfrastrukturen uden et medlemskab af Finansrådet. Side 9 Der skal betales et investeringsbidrag på kr. 5,8 mio. for fuld adgang til kerneinfrastrukturen. Hertil kommer betaling for et eventuelt medlemskab af Finansrådet. Medlemsskab og investeringsbidrag er nærmere beskrevet i Finansrådets notat om vilkår for adgang til kerneinfrastrukturen, som kan rekvireres ved henvendelse til Finansrådet.

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning 2 27. juni 2013 Clearing og afvikling af betalinger 2 Sumclearingen 2 Clearingafvikling 3 Den dokumentløse clearing 4

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 30.

DANMARKS NATIONALBANK 30. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 30. MARTS 2017 NR. 6 Danskerne er mestre i at betale elektronisk Velfungerende og moderne betalingsmarked Straksoverførsler flytter pengene hurtigt 24 mia. kr. flytter danskerne

Læs mere

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling 1 af 9 21-06-2012 11:53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2:8032-196/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK Morten Fremmich Andresen, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Egeberg Jensen, Betalingsformidlingsafdelingen. INDLEDNING I november 2014 bliver det muligt for borgere

Læs mere

Proceduren for den indledende markedsundersøgelse

Proceduren for den indledende markedsundersøgelse Indledning Moderniseringsstyrelsen påtænker at genudbyde betalingsformidlingsydelser, hvor nugældende kontrakter omfatter Statens KoncernBetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) (Delaftale 1) og

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Sidst redigeret 5. december 2005 Version 2.0 Formål Afklaring af proceduren for indberetning, ændring og sletning af NemKonti og specifikke konti Dette kapitel

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

FULDMAGT IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

FULDMAGT IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fondens navn/fuldmagtsgiver CVR-nr./Kundenr. giver fuldmagt til, at CPR-nr. Fuldmagtstype alene eller 2-i-forening (A, B, C) Der underskriver

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger 109 Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger Lars Egeberg Jensen, Tommy Meng Gladov og Majbrit Nygaard Christensen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING Borgere og virksomheder foretager

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Håndtering af økonomi Information til pårørende

Håndtering af økonomi Information til pårørende Håndtering af økonomi Information til pårørende Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser Torben Nielsen Baggrund 25 år i finansielle sektor 15 år i Danmarks Nationalbank Bestyrelsesposter i sektorselskaber (VP-securities, NETS, BKS) Professionelt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV FULDMAGT Reg.nr. Afdeling Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del på Spørgsmål 33 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl. 13.00-15.00 1 VELKOMMEN 2 Dagsorden for orienteringsmøde om udbud af SKB/OBS den 30. april 2012 1.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg.nr. Kontohaver(e): Kontonr. Bruger-ID Reg.type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice, e-boks og Nykredit Kuvertbetaling,

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere