Penge og det åndelige liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge og det åndelige liv"

Transkript

1 1

2 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli 2

3 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og undersøger sig selv med en ærlighed, der burde karakterisere alle oprigtige aspiranter til et åndeligt liv, opdager man, at tanken om penge vækker dybe og stærke reaktioner i ethvert menneske. Det er en forvirret blanding af modstridende følelser og af lidenskabelige holdninger, der viser at penge udgør for nu at bruge en passende psykoanalytisk terminologi et enormt kompleks. Det er klogt at analysere pengekomplekset at lade de dybe ubevidste strømninger komme op til overfladen og derefter kaste den åndelige forståelses klare lys over dem. På den måde kan man fortolke kendsgerningerne rigtigt og rette fejlagtige holdninger og urimelige eller overdrevne reaktioner. Det vil til dels sprede det intense blændværk, der omgiver penge, og på denne måde hjælpe med til at undgå fejlbedømmelser og -handlinger, som kan få alvorlige konsekvenser og skabe store problemer for åndelig udvikling. Bindingen til penge Det vigtigste kendetegn ved pengekomplekset er binding. Det er et indlysende faktum, men man må ikke stille sig tilfreds med denne indrømmelse. Hvis man virkelig vil frigøre sig fra bindingen, skal man prøve at finde dens årsager dens rødder. Det er ikke svært at forstå, at de når ned til nogle af de mest basale instinkter og følelser, og det forklarer intensiteten af menneskenes binding til penge. Disse instinkter, tendenser og følelser er: Selvopholdelse (med tendens til overdreven søgen efter tryghed), begær og frygt. 3

4 Men fordi penge i stigende grad er blevet et middel til at opnå social prestige og magt, har pengekomplekset også fået en anden rod, nemlig selvhævdelsesinstinktet og viljen til magt, der manifesterer sig som stolthed og ambition. Til disse grundlæggende og direkte årsager til pengekomplekset kan der føjes mange andre, som i høj grad komplicerer problemet. Alle, der er tilstrækkelig udviklet til at have levende, etiske principper og en spirende sans for åndelige værdier, kan ikke undgå at erkende de negative konsekvenser, som begæret efter og bindingen til penge har individuelle og kollektive forbrydelser af enhver art, fysisk og moralsk, prostitution etc. Bevidst og ubevidst En umiddelbar, spontan, ofte forhastet og mere eller mindre ubevidst reaktion på denne erkendelse er en fordømmelse af penge ledsaget af skyldfølelse. Desuden er der ofte en polarisering mellem tendenserne i den bevidste personlighed og dens ubevidste aspekter, og det resulterer i følgende konflikter: 1. Bevidst værdsættelse af og begær efter penge og et ubevidst skyldkompleks i forbindelse med dem. 2. Bevidst fordømmelse af penge og en ubevidst, fortrængt længsel efter dem. 3. En mere eller mindre bevidst ambivalens og deraf følgende vaklen mellem de to tendenser. 4

5 Disse modstridende holdninger skaber en indre strid, der manifesterer sig som en fornemmelse af forvirring og usikkerhed. Og ofte giver en overdreven polarisering ekstreme kompensationer, hvoraf mange har meget uheldige konsekvenser. F.eks. kan det ubevidste skyldkompleks resultere i manglende evne til at tjene eller holde på penge. Aspirantens syn på penge, forgreninger og komplikationer Det er ikke muligt komme ind på alle af det psykologiske pengeproblems forgreninger og komplikationer, men her skal nævnes et bestemt blændværk, som pengekomplekset skaber i mange oprigtige aspiranter, og som giver nogle specielle reaktioner hos dem. Disse aspiranter betragter det åndelige liv og penge som to helt forskellige ting, der ikke har noget med hinanden at gøre, og de modsætter sig ethvert forsøg på at forbinde dem f.eks. en appel om finansiel hjælp til et eller andet åndeligt arbejde. Deres modstand er nogle gange bevidst og åbenhjertig, men andre gange viser den sig indirekte i form af mistænkeliggørelse af medarbejdernes motiver eller som kritik af deres planer, fremgangsmåder etc. Det er ikke vanskeligt at forstå, hvordan pengekomplekset fungerer i disse tilfælde. Bindingen til penge skaber alle mulige pseudogrunde med henblik på over for sig selv og andre at retfærdiggøre afslaget om at bidrage til et bestemt tjenestearbejde. Det er en rationaliseringsmekanisme, som mange kender i teorien, men som man ofte overser, og som er en af hovedmanifestationerne af blændværk. På den anden side er den bevidste eller ubevidste fordømmelse af penge tilbøjelig til at skabe den holdning, at det åndelige liv og arbejde ikke må have noget med penge at gøre, at det skal foregå på højere planer og være helt idealistiske 5

6 for på den måde at undgå finansielle overvejelsers forurenende påvirkning. Denne holdning forstærkes og retfærdiggøres ofte indadtil af ikke så få såkaldt åndelige bevægelsers sørgelige misbrug af psykologisk påvirkning i form af løfter, lokkemidler eller endog pression med henblik på at fravriste deltagerne penge. I denne forbindelse skal den overdrevne vægt, som nogle i øvrigt velmenende og ærlige åndelige bevægelser lægger på materiel fremgang, også nævnes. Hvad er penge? Det er derfor indlysende, at der er et stort behov for en afklaring af dette komplicerede pengeproblem. For at begynde med begyndelsen, kan man spørge sig selv: Hvad er penge? Hvis man vil forstå pengenes natur, må man huske, hvordan de opstod. Den første udveksling af fysiske varer blandt mennesker skete ved byttehandel. Så opdagede man, at brugen af en bestemt vare som fællesnævner for alle de andre varer lettede proceduren meget. Denne standardvare kunne være salt eller læderstrimler men oftere metal, indtil man til sidst indførte guld som målestok. Endnu et skridt blev taget ved indførelsen af papirpenge som erstatning for guld, og derefter checks, kreditkort m.v. Det viser, at penge i virkeligheden blot er en praktisk opfindelse, som mennesket har gjort for at lette udvekslingen af varer og serviceydelser ja for overhovedet at gøre en udveksling mulig i den enorme målestok og på den komplicerede måde samt med den voksende hastighed nutidens tilværelse kræver. Hvis man vil udtrykke det mere filosofisk, kan man sige, at penge er et symbol på fysiske varer. Det er derfor klart, at penge som sådan hverken fortjener den binding eller den fordømmelse, de gøres til genstand for. Mennesket projicerer, det, der er i dets indre ud på symbolet, og det er forkert. 6

7 Rigtigt og forkert godt og ondt Rigtigt og forkert, godt og ondt findes kun i menneskets indre. Når man ser pengeproblemet under denne dybere, psykologiske og subjektive synsvinkel, vil man forstå, at fejltagelserne og synderne (hvis man kan bruge dette ord, der lyder så håbløst gammeldags, men er svært at erstatte) har to aspekter. For det første vedrører penge materielle goder direkte og for det andet materielle goder generelt. Den første fejltagelse eller misforståelse skyldes den uheldige tendens til (på grund af mental kortsynethed og materialistisk hypnoser) at forveksle midler med mål, at sætte lighedstegn mellem redskabet, og det, det skaber og mere generelt, at anse symbolet for at være virkeligheden man fokuserer på formen i stedet for på livet. Det er en illusion, som man kan se mange eksempler på, og nogle af dem er ret morsomme når man ser dem hos andre! De ses tydeligt i alle former for samling af genstande, der er uden praktisk eller kunstnerisk værdi, men som er dyre, alene fordi de er sjældne. For eksempel foretrækker bibliofiler eller skal man kalde dem bibliomaner gamle udgaver, som næsten er ulæselige, frem for smukke, nye udgaver. Som et fransk ordsprog antyder, vil en bogelsker være tilbøjelig til at sige: Sikken et held, jeg er virkelig glad, jeg fik fat på en god udgave. Se her på side 12 og 16 de fejl, der mangler i andre udgaver! Åndelig indstilling til penge Men når det gælder penge, er det ikke en harmløs og mere eller mindre mærkelig mani. I denne situation skaber blændværket så ondskabsfulde lidenskaber, at mennesket gennem dem kan miste sin sjæl symbolsk set. Derfor er den primære åndelige indstilling, man må have til penge, at lade være med at overdrive deres betydning at holde op med at blive fascineret af dem at betragte dem klart og objektivt og tage dem for, hvad de egentlig er: Ganske enkelt et nyttigt symbol en praktisk opfindelse. 7

8 Det baner vejen for den eksperimentelle løsning af det grundlæggende problem: Den rigtige holdning til alle materielle ting og fysiske besiddelser. Disse ting består, uanset hvilken form de har mad, tøj, huse, biler, redskaber eller kunstværker af materialer fra de tre naturriger, mineral-, plante-, og dyreriget. Derfor kan der ikke være noget iboende ondt i dem. Set fra et ydre og materielt synspunkt er de bare ting. Fra et åndeligt standpunkt er de dele af den guddommelige manifestation og set i dette lys er de Guds gaver. Derfor er deres betydning de positive eller negative virkninger de har uafhængig af menneskets indre holdning til dem og den brug det ud fra et frit og bevidst valg kan gøre eller gør med dem. Denne grundlæggende erkendelse kaster lys over mange vigtige praktiske og åndelige spørgsmål. Ubundethed I første omgang er det klart, at fravær af materielle besiddelser på ingen måde løser problemet med at gøre sig fri af bindingen. Selvom man ser bort fra alle de vanskeligheder og begrænsninger mangel på penge og besiddelser uundgåeligt vil medføre i nutidens samfund, vil nogle mennesker, der ikke har besiddelser, begære dem, være ulykkelige og misundelige på de, der har dem, og på den måde bliver de lige så bundet af dem som andre. Psykologisk er disse mennesker slaver af besiddelser. Omvendt kan et velhavende menneske, som indadtil ikke er bundet af sine penge, og som ikke har nogen længsel eller frygt forbundet med dem, virkelig være et frit menneske men fattig i ånden. Men selv denne indre ubundethed, som er en vanskelig egenskab at udvikle, er ikke hele løsningen på pengeproblemet. Den løser det individuelle problem det vil sige, at den giver mennesket fred med sig selv, sin bevidsthed og derfor også med Gud, men intet individuelt liv er isoleret. Alle mennesker er knyttet til hinanden med mange familie- og andre gruppebånd, både af moralsk og praktisk karakter, og de kan hverken ignoreres eller afvises. Derfor må den indre ubundethed suppleres med rigtig brug af det, man ejer og tjener. Denne rigtige brug kan kun fastlægges ud fra en klar åndelig opfattelse, der viser den sande forbindelse mellem en selv, andre og det Ene Livsvæsen, som alt levende er en del af. Set fra denne endelige virkeligheds synspunkt kan ingen kræve at være ubetinget eneejer af noget som helst. Menneskets 8

9 virkelige position og funktion består som Kristus så klart viste det i lignelsen om talenterne i at være bestyrere af alle de såkaldte besiddelser og ansvarlige over for den eneste virkelige Herre og Ejer. Penge og tjeneste Den åndelige og praktiske løsning på problemet kan derfor defineres som den rigtige og kloge brug af besiddelser og penge til størst mulig gavn for alle (inklusive en selv, men uden at man har specielle rettigheder eller privilegier). Det er denne rigtige anvendelse, som er den egentlige mening med tjenestearbejde. Penge i tjenestearbejdet Med udgangspunkt i dette sikre grundlag er det nu muligt at gå videre og betragte brugen af penge i tjenestearbejdet. Men for at komme til en ægte og tilfredsstillende konklusion er det nødvendigt først at betragte nogle dybere aspekter af penge. Penge kan som en del af eller udtryk for den guddommelige manifestation betragtes som materialiseret eller fortættet guddommelig energi det, som østerlændinge kalder prana. I pengenes oprindelse og essens er de altså noget godt. Men når de bruges, bliver de og andre materielle besiddelser forurenet af alle midlertidige ejeres negative indflydelser, lavere begær, bekymringer, angst og egoistiske bindinger. Det er ikke alene en symbolsk eller psykologisk forbindelse det er et åndsvidenskabeligt faktum. Der dannes og akkumuleres virkelige og onde psykiske kræfter, der knyttes til penge og ejendele. Dette faktum demonstreres på dramatisk måde af den uhyggelige indflydelse, der udgår fra bestemte berømte ædelstene, men det gælder desuden i større eller mindre grad alle andre materielle genstande. Det er en af hovedårsagerne til alle vanskelighederne, hele den individuelle og kollektive strid, den dårlige organisering og uretfærdige fordeling, der er forbundet med materielle besiddelser og især penge. Og når denne årsag har en psykisk, subjektiv karakter, kan den rigtige løsning, den effektive kur kun være af samme art den kan kun være subjektiv, psykologisk og åndelig. 9

10 Den dobbelte løsning En sådan løsning er dobbelt: Generel og specifik. Det generelle aspekt er den bevidst rigtige anvendelse baseret på et godt motiv og dygtighed i handling. Men først skal der fokuseres på den specifikke og mere esoteriske måde at modvirke det, der helt konkret kan opfattes som en forbandelse, der er knyttet til penge. (Denne forbandelse er det centrale tema i og dybe betydning af Wagners virkeligt esoteriske række musikdramaer, Nibelungens Ring.) Den åndelige renselse og forløsning af penge kan opnås ved bevidst at bruge åndelige og psykologiske energier til at modvirke, neutralisere og uskadeliggøre den negative indflydelse. Som enhver anden form for hvid magi hvad den virkelig er kan den udføres med koncentreret tænkning, besjælet af den rigtige følelse (eller emotionelle kraft) og projiceret af viljen ved at bruge mantraer formuleret i ord eller sætninger. Hvis man underkastede alle penge, der går gennem hænderne, en sådan behandling eller helbredelse, og hvis et stadig stigende antal mennesker gjorde det lige så bevidst, ville mange problemer, som ikke har nogen ydre eller teknisk løsning, blive ryddet af vejen. Det kan måske virke overraskende, for i denne materialistiske civilisation plejer man ikke at betragte de subjektive og usynlige kræfter som en praktisk realitet men alligevel er det sådan, og hvis den åndelige overbevisning er dyb nok, vil man også kunne forstå det. Enhver rigtig formulering af et sådant mantra kan være virkningsfuld. En gruppe har anvendt følgende mantra: Må disse penge blive velsignet. De er et symbol på guddommelig substans og energi. Må de blive befriet for enhver uren indflydelse, for enhver ulovlighed, binding eller længsel. Jeg værdsætter dem og beholder dem som en guddommelig gave. Jeg vil kun bruge dem til gode, rigtige og velegnede formål, og når jeg bruger dem, velsigner jeg dem igen og siger tak for lån. 10

11 Rigtig brug af penge Men tilbage til den rigtige brug af penge. Den kan igen deles i en generel og en specifik anvendelse. Generelt kan den rigtige brug af penge betragtes som et middel til anskaffelse af nødvendige og lovlige fysiske ting til sig selv, familien og andre ud fra en indre holdning præget af anerkendelse og taknemmelighed, af visdom, beskedenhed, venlighed og ubundethed. Den specifikke og rigtige brug er den, der er direkte knyttet til åndelige formål. Her støder man på det spørgsmål, der blev berørt i begyndelsen. Det retfærdige og nødvendige i et stigende forbrug af penge til åndelige formål er indlysende for enhver, der er fri for de pengekomplekser, der er beskrevet. Kristus sagde, at Gudsriget måtte virkeliggøres på Jorden, og i nutiden lægges der vægt på at gøre åndelighed praktisk og effektiv i dagliglivet. Denne manifestation af åndelighed kræver naturligvis materielle midler. Selv da en mere asketisk og verdensfjern holdning dominerede i Middelalderen, havde religionen behov for materielle midler til opfyldelse af sine sociale funktioner. F.eks. kunne de smukke katedraler ikke være blevet bygget og udsmykket uden et stort forbrug af penge. Historien om Frans af Assisi er meget sigende i denne henseende. De fleste anerkender Frans storhed og virkelige åndelighed, da han gav afkald på alle fysiske besiddelser og tog endog sit tøj af i domkirken i Assisi og drog ud for at leve som eneboer uden penge. Han forbød også sine tilhængere at røre ved penge, men kort efter hans død opdagede disse tilhængere der stadig var meget ivrige og havde den bedste indstilling at det i praksis var umuligt at leve uden at bruge penge eller anden form for ejendele. Fra dette tidspunkt begyndte franciskanerordenen at omgås penge, og nu rejser dens medlemmer med tog og bruger alle mulige teknologiske hjælpemidler. Man ser derfor at en bevægelse, der begyndte med ideen om at afskaffe penge (Frans mystiske bryllup med fru fattigdom ), og som kort tid efter var tvunget til alligevel at bruge dem. Og det er naturligvis i orden, så længe den indre holdning bevares. Dette faktum, at franciskanere bruger penge, forringer overhovedet ikke deres åndelige ideal, hvis de gør det frit og uden binding. Det er prøven og problemet for hver enkelt franciskanermunk og for alle andre. 11

12 Penge, musik og åndeligt arbejde En analogi til musik vil gøre det virkelige forhold mellem åndelige realiteter og materielle midler endnu klarere. Violinstrengene har tydeligvis intet at gøre med Bachs sublime kompositioner, men hvis en violinist skal gøre kompositionerne hørlige for tusinder af tilhørere, er de nødvendige og det samme gælder violinkassens træ. Og det samme gælder også åndeligt arbejde. Et eksempel kan være dets enkleste aspekt: At udbrede det åndelige budskab trykt på papir. For at understrege den voksende erkendelse af mediernes magt, citeres en vigtig leder i New York Times: På universiteterne er der en seriøs tendens til at foretrække intellektuelle udmærkelser for sportspræstationer, selvom det uden tvivl også er et modespørgsmål. Det har været hårde år for USA s ungdom, som en del af hele verden. Unge mennesker på universiteter er blevet tvunget til at beskæftige sig mere indgående med den ydre verden end man gjorde tidligere. Når de har gjort det, har de ikke kunnet undgå at se i hvor høj grad, nutidens tilværelse bliver formet af ideer. Bøger, som før var noget nørder beskæftigede sig med, fortjener nu bred opmærksomhed, for bøger rummer ideer, der kan få det halve kontinent til at eksplodere. Der er et presserende behov for udbredelsen af bøger, foldere og blade med ideer, som ikke vil få det halve kontinent til at eksplodere, men som kan sprede goodwill blandt mennesker, nationer og kontinenter, der kan bringe oplysning, orientering og opmuntring ud til utallige enkeltpersoner, der bevidst eller ubevidst har et desperat behov for dem. Den mængde af det gode, der kan gøres på den måde, er uvurderlig og helt ude af mål med de penge der bruges. En bog, en folder, ja selv en artikel kan forvandle et liv og via det mange menneskers liv. Der kan gives mange eksempler på det. Det samme kan siges om penge, der bruges på en foredragsturné eller 12

13 en åndelig konference, hvor det talte ords magt og den subjektive stimulering gennem personlig kontakt og gruppearbejde kan have vidtrækkende og gavnlige konsekvenser. Donationernes vigtighed Der stod en anden betydningsfuld ting, som har forbindelse med emnet, i New York Times: Gaver til Massachusetts Institut for Teknologi er i det forløbne år opgjort til dollars. Det er et godt eksempel på en generel positiv anvendelse af penge, og det viser desuden, at der er en overflod af penge til formål, hvis betydning for samfundet klart erkendes. Mange lignende tilfælde kunne omtales. Penge til åndeligt arbejde Hvilke fantastiske ting kunne der ikke gøres på det åndelige område, hvis tilsvarende summer blev skænket til specifikt at fremme et åndeligt tjenestearbejde? Pengene findes. Derfor drejer det sig om med dynamisk intensitet at udbrede opfattelsen af, at det er nødvendigt og vigtigt at bruge dem til åndelige formål, så de mennesker, der har mulighed for at give, bliver opmærksomme på det. Et andet faktum, som det er klogt at erkende og få andre til at erkende er, at åndelige gaver giver giveren god karma. Først er der den sikre effekt af loven om årsag og virkning, som forsikrer, at alle gode gerninger har en gavnlig effekt på den, der udfører dem. Denne gode karma kan modvirke og opveje tilsvarende dårlig karma, skabt for nylig eller i en fjern fortid og hvem kan sige nej til en sådan mulighed? 13

14 Men der er desuden en endnu mere værdifuld indre velsignelse. At give til åndelige formål med hensigt, glæde og et rent motiv skaber en pragtfuld indre frigørelse og åbner en kanal for indstrømning af åndeligt lys, åndelig kærlighed og kraft. Og sidst men ikke mindst tiltrækker åndelige ydelser ifølge sagens natur mestrenes opmærksomhed. Mestrene er de ophøjede skikkelser, der har givet afkald på deres individuelle frigørelse for at blive i nærheden af menneskeheden og hjælpe og frelse den. De er altid og især i denne kritiske og afgørende periode på udkig efter villige medarbejdere, og alle, der på nogen måde fremmer deres sag og realiserer deres planer, kan ikke undgå at modtage deres anerkendelse. Som en af mestrene har sagt: Utaknemmelighed er ikke en af vores laster. Praktisk tjenestearbejde For at undgå alle misforståelser og en mulig modløshed eller bitterhed hos de, der ikke kan give og tjene på denne måde, skal det understreges, at alle andre måder at tjene på er lige så og ofte mere værdifulde og nyttige, og at nogle af dem er af en højere orden. Først er der forskellige former for praktisk hjælp, som kan gives i forbindelse med udbredelsen af det åndelige lys i verden f.eks. kontorarbejde. Disse tilsyneladende fysiske aktiviteter bliver åndelige, når de udføres med et åndeligt motiv og formål. Så er der al den tjeneste, der kan ydes ved hjælp af de effektive metoder: At tale og skrive sandhed. Der er ingen grund til yderligere at fremhæve ordets kraft. Mest virkningsfuld er den subjektive tjeneste, som kan ydes gennem meditation, bevidst opbygning af tankeformer på den måde, det er beskrevet i Alice A. Bailey: Hvid Magi, og den fine men uimodståelige åndelige udstråling, der spontant udgår fra de, der har opnået et vist mål af åndelig realisering. Ingen materielle forhindringer kan blokere denne form for tjeneste. Som det er blevet sagt: Man kan være i fængsel og alligevel tjene planen. 14

15 Men de punkter, der skal fremhæves, er: 1. Åndelig tjeneste i kraft af penge er legitim, nødvendig og af uoverskuelig værdi. 2. Det er den letteste og nogle gange næsten den eneste måde at tjene på for de, der har midler, men ingen særlige evner for at udtrykke sig eller tilstrækkelig subjektiv træning og udvikling. 3. Den bidrager til en nødvendig forædling af penge og besiddelser og befrielse for de negative kræfter og den karma, der har været knyttet til dem i umindelige tider. Til slut skal det nævnes, at det ikke spiller nogen særlig rolle, hvordan man tjener. Der er brug for alle måder. Det væsentligste er, at man hver især giver, og i stigende grad frigør sig for personlighedens begrænsninger og bevidst og med glæde smelter sammen med det Ene Livsvæsen. 15

16 16

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

Metoder til at undgå 2:4. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 Metoder til at undgå UNDFANGELSE 2:4 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 UNDFANGELSE 2:4 Det esoteriske grundlag for hormonelle valg Af L. Rae Lake Fra THE BEACON (Oversættelse Ebba Larsen) planeten kan

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere