Penge og det åndelige liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge og det åndelige liv"

Transkript

1 1

2 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli 2

3 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og undersøger sig selv med en ærlighed, der burde karakterisere alle oprigtige aspiranter til et åndeligt liv, opdager man, at tanken om penge vækker dybe og stærke reaktioner i ethvert menneske. Det er en forvirret blanding af modstridende følelser og af lidenskabelige holdninger, der viser at penge udgør for nu at bruge en passende psykoanalytisk terminologi et enormt kompleks. Det er klogt at analysere pengekomplekset at lade de dybe ubevidste strømninger komme op til overfladen og derefter kaste den åndelige forståelses klare lys over dem. På den måde kan man fortolke kendsgerningerne rigtigt og rette fejlagtige holdninger og urimelige eller overdrevne reaktioner. Det vil til dels sprede det intense blændværk, der omgiver penge, og på denne måde hjælpe med til at undgå fejlbedømmelser og -handlinger, som kan få alvorlige konsekvenser og skabe store problemer for åndelig udvikling. Bindingen til penge Det vigtigste kendetegn ved pengekomplekset er binding. Det er et indlysende faktum, men man må ikke stille sig tilfreds med denne indrømmelse. Hvis man virkelig vil frigøre sig fra bindingen, skal man prøve at finde dens årsager dens rødder. Det er ikke svært at forstå, at de når ned til nogle af de mest basale instinkter og følelser, og det forklarer intensiteten af menneskenes binding til penge. Disse instinkter, tendenser og følelser er: Selvopholdelse (med tendens til overdreven søgen efter tryghed), begær og frygt. 3

4 Men fordi penge i stigende grad er blevet et middel til at opnå social prestige og magt, har pengekomplekset også fået en anden rod, nemlig selvhævdelsesinstinktet og viljen til magt, der manifesterer sig som stolthed og ambition. Til disse grundlæggende og direkte årsager til pengekomplekset kan der føjes mange andre, som i høj grad komplicerer problemet. Alle, der er tilstrækkelig udviklet til at have levende, etiske principper og en spirende sans for åndelige værdier, kan ikke undgå at erkende de negative konsekvenser, som begæret efter og bindingen til penge har individuelle og kollektive forbrydelser af enhver art, fysisk og moralsk, prostitution etc. Bevidst og ubevidst En umiddelbar, spontan, ofte forhastet og mere eller mindre ubevidst reaktion på denne erkendelse er en fordømmelse af penge ledsaget af skyldfølelse. Desuden er der ofte en polarisering mellem tendenserne i den bevidste personlighed og dens ubevidste aspekter, og det resulterer i følgende konflikter: 1. Bevidst værdsættelse af og begær efter penge og et ubevidst skyldkompleks i forbindelse med dem. 2. Bevidst fordømmelse af penge og en ubevidst, fortrængt længsel efter dem. 3. En mere eller mindre bevidst ambivalens og deraf følgende vaklen mellem de to tendenser. 4

5 Disse modstridende holdninger skaber en indre strid, der manifesterer sig som en fornemmelse af forvirring og usikkerhed. Og ofte giver en overdreven polarisering ekstreme kompensationer, hvoraf mange har meget uheldige konsekvenser. F.eks. kan det ubevidste skyldkompleks resultere i manglende evne til at tjene eller holde på penge. Aspirantens syn på penge, forgreninger og komplikationer Det er ikke muligt komme ind på alle af det psykologiske pengeproblems forgreninger og komplikationer, men her skal nævnes et bestemt blændværk, som pengekomplekset skaber i mange oprigtige aspiranter, og som giver nogle specielle reaktioner hos dem. Disse aspiranter betragter det åndelige liv og penge som to helt forskellige ting, der ikke har noget med hinanden at gøre, og de modsætter sig ethvert forsøg på at forbinde dem f.eks. en appel om finansiel hjælp til et eller andet åndeligt arbejde. Deres modstand er nogle gange bevidst og åbenhjertig, men andre gange viser den sig indirekte i form af mistænkeliggørelse af medarbejdernes motiver eller som kritik af deres planer, fremgangsmåder etc. Det er ikke vanskeligt at forstå, hvordan pengekomplekset fungerer i disse tilfælde. Bindingen til penge skaber alle mulige pseudogrunde med henblik på over for sig selv og andre at retfærdiggøre afslaget om at bidrage til et bestemt tjenestearbejde. Det er en rationaliseringsmekanisme, som mange kender i teorien, men som man ofte overser, og som er en af hovedmanifestationerne af blændværk. På den anden side er den bevidste eller ubevidste fordømmelse af penge tilbøjelig til at skabe den holdning, at det åndelige liv og arbejde ikke må have noget med penge at gøre, at det skal foregå på højere planer og være helt idealistiske 5

6 for på den måde at undgå finansielle overvejelsers forurenende påvirkning. Denne holdning forstærkes og retfærdiggøres ofte indadtil af ikke så få såkaldt åndelige bevægelsers sørgelige misbrug af psykologisk påvirkning i form af løfter, lokkemidler eller endog pression med henblik på at fravriste deltagerne penge. I denne forbindelse skal den overdrevne vægt, som nogle i øvrigt velmenende og ærlige åndelige bevægelser lægger på materiel fremgang, også nævnes. Hvad er penge? Det er derfor indlysende, at der er et stort behov for en afklaring af dette komplicerede pengeproblem. For at begynde med begyndelsen, kan man spørge sig selv: Hvad er penge? Hvis man vil forstå pengenes natur, må man huske, hvordan de opstod. Den første udveksling af fysiske varer blandt mennesker skete ved byttehandel. Så opdagede man, at brugen af en bestemt vare som fællesnævner for alle de andre varer lettede proceduren meget. Denne standardvare kunne være salt eller læderstrimler men oftere metal, indtil man til sidst indførte guld som målestok. Endnu et skridt blev taget ved indførelsen af papirpenge som erstatning for guld, og derefter checks, kreditkort m.v. Det viser, at penge i virkeligheden blot er en praktisk opfindelse, som mennesket har gjort for at lette udvekslingen af varer og serviceydelser ja for overhovedet at gøre en udveksling mulig i den enorme målestok og på den komplicerede måde samt med den voksende hastighed nutidens tilværelse kræver. Hvis man vil udtrykke det mere filosofisk, kan man sige, at penge er et symbol på fysiske varer. Det er derfor klart, at penge som sådan hverken fortjener den binding eller den fordømmelse, de gøres til genstand for. Mennesket projicerer, det, der er i dets indre ud på symbolet, og det er forkert. 6

7 Rigtigt og forkert godt og ondt Rigtigt og forkert, godt og ondt findes kun i menneskets indre. Når man ser pengeproblemet under denne dybere, psykologiske og subjektive synsvinkel, vil man forstå, at fejltagelserne og synderne (hvis man kan bruge dette ord, der lyder så håbløst gammeldags, men er svært at erstatte) har to aspekter. For det første vedrører penge materielle goder direkte og for det andet materielle goder generelt. Den første fejltagelse eller misforståelse skyldes den uheldige tendens til (på grund af mental kortsynethed og materialistisk hypnoser) at forveksle midler med mål, at sætte lighedstegn mellem redskabet, og det, det skaber og mere generelt, at anse symbolet for at være virkeligheden man fokuserer på formen i stedet for på livet. Det er en illusion, som man kan se mange eksempler på, og nogle af dem er ret morsomme når man ser dem hos andre! De ses tydeligt i alle former for samling af genstande, der er uden praktisk eller kunstnerisk værdi, men som er dyre, alene fordi de er sjældne. For eksempel foretrækker bibliofiler eller skal man kalde dem bibliomaner gamle udgaver, som næsten er ulæselige, frem for smukke, nye udgaver. Som et fransk ordsprog antyder, vil en bogelsker være tilbøjelig til at sige: Sikken et held, jeg er virkelig glad, jeg fik fat på en god udgave. Se her på side 12 og 16 de fejl, der mangler i andre udgaver! Åndelig indstilling til penge Men når det gælder penge, er det ikke en harmløs og mere eller mindre mærkelig mani. I denne situation skaber blændværket så ondskabsfulde lidenskaber, at mennesket gennem dem kan miste sin sjæl symbolsk set. Derfor er den primære åndelige indstilling, man må have til penge, at lade være med at overdrive deres betydning at holde op med at blive fascineret af dem at betragte dem klart og objektivt og tage dem for, hvad de egentlig er: Ganske enkelt et nyttigt symbol en praktisk opfindelse. 7

8 Det baner vejen for den eksperimentelle løsning af det grundlæggende problem: Den rigtige holdning til alle materielle ting og fysiske besiddelser. Disse ting består, uanset hvilken form de har mad, tøj, huse, biler, redskaber eller kunstværker af materialer fra de tre naturriger, mineral-, plante-, og dyreriget. Derfor kan der ikke være noget iboende ondt i dem. Set fra et ydre og materielt synspunkt er de bare ting. Fra et åndeligt standpunkt er de dele af den guddommelige manifestation og set i dette lys er de Guds gaver. Derfor er deres betydning de positive eller negative virkninger de har uafhængig af menneskets indre holdning til dem og den brug det ud fra et frit og bevidst valg kan gøre eller gør med dem. Denne grundlæggende erkendelse kaster lys over mange vigtige praktiske og åndelige spørgsmål. Ubundethed I første omgang er det klart, at fravær af materielle besiddelser på ingen måde løser problemet med at gøre sig fri af bindingen. Selvom man ser bort fra alle de vanskeligheder og begrænsninger mangel på penge og besiddelser uundgåeligt vil medføre i nutidens samfund, vil nogle mennesker, der ikke har besiddelser, begære dem, være ulykkelige og misundelige på de, der har dem, og på den måde bliver de lige så bundet af dem som andre. Psykologisk er disse mennesker slaver af besiddelser. Omvendt kan et velhavende menneske, som indadtil ikke er bundet af sine penge, og som ikke har nogen længsel eller frygt forbundet med dem, virkelig være et frit menneske men fattig i ånden. Men selv denne indre ubundethed, som er en vanskelig egenskab at udvikle, er ikke hele løsningen på pengeproblemet. Den løser det individuelle problem det vil sige, at den giver mennesket fred med sig selv, sin bevidsthed og derfor også med Gud, men intet individuelt liv er isoleret. Alle mennesker er knyttet til hinanden med mange familie- og andre gruppebånd, både af moralsk og praktisk karakter, og de kan hverken ignoreres eller afvises. Derfor må den indre ubundethed suppleres med rigtig brug af det, man ejer og tjener. Denne rigtige brug kan kun fastlægges ud fra en klar åndelig opfattelse, der viser den sande forbindelse mellem en selv, andre og det Ene Livsvæsen, som alt levende er en del af. Set fra denne endelige virkeligheds synspunkt kan ingen kræve at være ubetinget eneejer af noget som helst. Menneskets 8

9 virkelige position og funktion består som Kristus så klart viste det i lignelsen om talenterne i at være bestyrere af alle de såkaldte besiddelser og ansvarlige over for den eneste virkelige Herre og Ejer. Penge og tjeneste Den åndelige og praktiske løsning på problemet kan derfor defineres som den rigtige og kloge brug af besiddelser og penge til størst mulig gavn for alle (inklusive en selv, men uden at man har specielle rettigheder eller privilegier). Det er denne rigtige anvendelse, som er den egentlige mening med tjenestearbejde. Penge i tjenestearbejdet Med udgangspunkt i dette sikre grundlag er det nu muligt at gå videre og betragte brugen af penge i tjenestearbejdet. Men for at komme til en ægte og tilfredsstillende konklusion er det nødvendigt først at betragte nogle dybere aspekter af penge. Penge kan som en del af eller udtryk for den guddommelige manifestation betragtes som materialiseret eller fortættet guddommelig energi det, som østerlændinge kalder prana. I pengenes oprindelse og essens er de altså noget godt. Men når de bruges, bliver de og andre materielle besiddelser forurenet af alle midlertidige ejeres negative indflydelser, lavere begær, bekymringer, angst og egoistiske bindinger. Det er ikke alene en symbolsk eller psykologisk forbindelse det er et åndsvidenskabeligt faktum. Der dannes og akkumuleres virkelige og onde psykiske kræfter, der knyttes til penge og ejendele. Dette faktum demonstreres på dramatisk måde af den uhyggelige indflydelse, der udgår fra bestemte berømte ædelstene, men det gælder desuden i større eller mindre grad alle andre materielle genstande. Det er en af hovedårsagerne til alle vanskelighederne, hele den individuelle og kollektive strid, den dårlige organisering og uretfærdige fordeling, der er forbundet med materielle besiddelser og især penge. Og når denne årsag har en psykisk, subjektiv karakter, kan den rigtige løsning, den effektive kur kun være af samme art den kan kun være subjektiv, psykologisk og åndelig. 9

10 Den dobbelte løsning En sådan løsning er dobbelt: Generel og specifik. Det generelle aspekt er den bevidst rigtige anvendelse baseret på et godt motiv og dygtighed i handling. Men først skal der fokuseres på den specifikke og mere esoteriske måde at modvirke det, der helt konkret kan opfattes som en forbandelse, der er knyttet til penge. (Denne forbandelse er det centrale tema i og dybe betydning af Wagners virkeligt esoteriske række musikdramaer, Nibelungens Ring.) Den åndelige renselse og forløsning af penge kan opnås ved bevidst at bruge åndelige og psykologiske energier til at modvirke, neutralisere og uskadeliggøre den negative indflydelse. Som enhver anden form for hvid magi hvad den virkelig er kan den udføres med koncentreret tænkning, besjælet af den rigtige følelse (eller emotionelle kraft) og projiceret af viljen ved at bruge mantraer formuleret i ord eller sætninger. Hvis man underkastede alle penge, der går gennem hænderne, en sådan behandling eller helbredelse, og hvis et stadig stigende antal mennesker gjorde det lige så bevidst, ville mange problemer, som ikke har nogen ydre eller teknisk løsning, blive ryddet af vejen. Det kan måske virke overraskende, for i denne materialistiske civilisation plejer man ikke at betragte de subjektive og usynlige kræfter som en praktisk realitet men alligevel er det sådan, og hvis den åndelige overbevisning er dyb nok, vil man også kunne forstå det. Enhver rigtig formulering af et sådant mantra kan være virkningsfuld. En gruppe har anvendt følgende mantra: Må disse penge blive velsignet. De er et symbol på guddommelig substans og energi. Må de blive befriet for enhver uren indflydelse, for enhver ulovlighed, binding eller længsel. Jeg værdsætter dem og beholder dem som en guddommelig gave. Jeg vil kun bruge dem til gode, rigtige og velegnede formål, og når jeg bruger dem, velsigner jeg dem igen og siger tak for lån. 10

11 Rigtig brug af penge Men tilbage til den rigtige brug af penge. Den kan igen deles i en generel og en specifik anvendelse. Generelt kan den rigtige brug af penge betragtes som et middel til anskaffelse af nødvendige og lovlige fysiske ting til sig selv, familien og andre ud fra en indre holdning præget af anerkendelse og taknemmelighed, af visdom, beskedenhed, venlighed og ubundethed. Den specifikke og rigtige brug er den, der er direkte knyttet til åndelige formål. Her støder man på det spørgsmål, der blev berørt i begyndelsen. Det retfærdige og nødvendige i et stigende forbrug af penge til åndelige formål er indlysende for enhver, der er fri for de pengekomplekser, der er beskrevet. Kristus sagde, at Gudsriget måtte virkeliggøres på Jorden, og i nutiden lægges der vægt på at gøre åndelighed praktisk og effektiv i dagliglivet. Denne manifestation af åndelighed kræver naturligvis materielle midler. Selv da en mere asketisk og verdensfjern holdning dominerede i Middelalderen, havde religionen behov for materielle midler til opfyldelse af sine sociale funktioner. F.eks. kunne de smukke katedraler ikke være blevet bygget og udsmykket uden et stort forbrug af penge. Historien om Frans af Assisi er meget sigende i denne henseende. De fleste anerkender Frans storhed og virkelige åndelighed, da han gav afkald på alle fysiske besiddelser og tog endog sit tøj af i domkirken i Assisi og drog ud for at leve som eneboer uden penge. Han forbød også sine tilhængere at røre ved penge, men kort efter hans død opdagede disse tilhængere der stadig var meget ivrige og havde den bedste indstilling at det i praksis var umuligt at leve uden at bruge penge eller anden form for ejendele. Fra dette tidspunkt begyndte franciskanerordenen at omgås penge, og nu rejser dens medlemmer med tog og bruger alle mulige teknologiske hjælpemidler. Man ser derfor at en bevægelse, der begyndte med ideen om at afskaffe penge (Frans mystiske bryllup med fru fattigdom ), og som kort tid efter var tvunget til alligevel at bruge dem. Og det er naturligvis i orden, så længe den indre holdning bevares. Dette faktum, at franciskanere bruger penge, forringer overhovedet ikke deres åndelige ideal, hvis de gør det frit og uden binding. Det er prøven og problemet for hver enkelt franciskanermunk og for alle andre. 11

12 Penge, musik og åndeligt arbejde En analogi til musik vil gøre det virkelige forhold mellem åndelige realiteter og materielle midler endnu klarere. Violinstrengene har tydeligvis intet at gøre med Bachs sublime kompositioner, men hvis en violinist skal gøre kompositionerne hørlige for tusinder af tilhørere, er de nødvendige og det samme gælder violinkassens træ. Og det samme gælder også åndeligt arbejde. Et eksempel kan være dets enkleste aspekt: At udbrede det åndelige budskab trykt på papir. For at understrege den voksende erkendelse af mediernes magt, citeres en vigtig leder i New York Times: På universiteterne er der en seriøs tendens til at foretrække intellektuelle udmærkelser for sportspræstationer, selvom det uden tvivl også er et modespørgsmål. Det har været hårde år for USA s ungdom, som en del af hele verden. Unge mennesker på universiteter er blevet tvunget til at beskæftige sig mere indgående med den ydre verden end man gjorde tidligere. Når de har gjort det, har de ikke kunnet undgå at se i hvor høj grad, nutidens tilværelse bliver formet af ideer. Bøger, som før var noget nørder beskæftigede sig med, fortjener nu bred opmærksomhed, for bøger rummer ideer, der kan få det halve kontinent til at eksplodere. Der er et presserende behov for udbredelsen af bøger, foldere og blade med ideer, som ikke vil få det halve kontinent til at eksplodere, men som kan sprede goodwill blandt mennesker, nationer og kontinenter, der kan bringe oplysning, orientering og opmuntring ud til utallige enkeltpersoner, der bevidst eller ubevidst har et desperat behov for dem. Den mængde af det gode, der kan gøres på den måde, er uvurderlig og helt ude af mål med de penge der bruges. En bog, en folder, ja selv en artikel kan forvandle et liv og via det mange menneskers liv. Der kan gives mange eksempler på det. Det samme kan siges om penge, der bruges på en foredragsturné eller 12

13 en åndelig konference, hvor det talte ords magt og den subjektive stimulering gennem personlig kontakt og gruppearbejde kan have vidtrækkende og gavnlige konsekvenser. Donationernes vigtighed Der stod en anden betydningsfuld ting, som har forbindelse med emnet, i New York Times: Gaver til Massachusetts Institut for Teknologi er i det forløbne år opgjort til dollars. Det er et godt eksempel på en generel positiv anvendelse af penge, og det viser desuden, at der er en overflod af penge til formål, hvis betydning for samfundet klart erkendes. Mange lignende tilfælde kunne omtales. Penge til åndeligt arbejde Hvilke fantastiske ting kunne der ikke gøres på det åndelige område, hvis tilsvarende summer blev skænket til specifikt at fremme et åndeligt tjenestearbejde? Pengene findes. Derfor drejer det sig om med dynamisk intensitet at udbrede opfattelsen af, at det er nødvendigt og vigtigt at bruge dem til åndelige formål, så de mennesker, der har mulighed for at give, bliver opmærksomme på det. Et andet faktum, som det er klogt at erkende og få andre til at erkende er, at åndelige gaver giver giveren god karma. Først er der den sikre effekt af loven om årsag og virkning, som forsikrer, at alle gode gerninger har en gavnlig effekt på den, der udfører dem. Denne gode karma kan modvirke og opveje tilsvarende dårlig karma, skabt for nylig eller i en fjern fortid og hvem kan sige nej til en sådan mulighed? 13

14 Men der er desuden en endnu mere værdifuld indre velsignelse. At give til åndelige formål med hensigt, glæde og et rent motiv skaber en pragtfuld indre frigørelse og åbner en kanal for indstrømning af åndeligt lys, åndelig kærlighed og kraft. Og sidst men ikke mindst tiltrækker åndelige ydelser ifølge sagens natur mestrenes opmærksomhed. Mestrene er de ophøjede skikkelser, der har givet afkald på deres individuelle frigørelse for at blive i nærheden af menneskeheden og hjælpe og frelse den. De er altid og især i denne kritiske og afgørende periode på udkig efter villige medarbejdere, og alle, der på nogen måde fremmer deres sag og realiserer deres planer, kan ikke undgå at modtage deres anerkendelse. Som en af mestrene har sagt: Utaknemmelighed er ikke en af vores laster. Praktisk tjenestearbejde For at undgå alle misforståelser og en mulig modløshed eller bitterhed hos de, der ikke kan give og tjene på denne måde, skal det understreges, at alle andre måder at tjene på er lige så og ofte mere værdifulde og nyttige, og at nogle af dem er af en højere orden. Først er der forskellige former for praktisk hjælp, som kan gives i forbindelse med udbredelsen af det åndelige lys i verden f.eks. kontorarbejde. Disse tilsyneladende fysiske aktiviteter bliver åndelige, når de udføres med et åndeligt motiv og formål. Så er der al den tjeneste, der kan ydes ved hjælp af de effektive metoder: At tale og skrive sandhed. Der er ingen grund til yderligere at fremhæve ordets kraft. Mest virkningsfuld er den subjektive tjeneste, som kan ydes gennem meditation, bevidst opbygning af tankeformer på den måde, det er beskrevet i Alice A. Bailey: Hvid Magi, og den fine men uimodståelige åndelige udstråling, der spontant udgår fra de, der har opnået et vist mål af åndelig realisering. Ingen materielle forhindringer kan blokere denne form for tjeneste. Som det er blevet sagt: Man kan være i fængsel og alligevel tjene planen. 14

15 Men de punkter, der skal fremhæves, er: 1. Åndelig tjeneste i kraft af penge er legitim, nødvendig og af uoverskuelig værdi. 2. Det er den letteste og nogle gange næsten den eneste måde at tjene på for de, der har midler, men ingen særlige evner for at udtrykke sig eller tilstrækkelig subjektiv træning og udvikling. 3. Den bidrager til en nødvendig forædling af penge og besiddelser og befrielse for de negative kræfter og den karma, der har været knyttet til dem i umindelige tider. Til slut skal det nævnes, at det ikke spiller nogen særlig rolle, hvordan man tjener. Der er brug for alle måder. Det væsentligste er, at man hver især giver, og i stigende grad frigør sig for personlighedens begrænsninger og bevidst og med glæde smelter sammen med det Ene Livsvæsen. 15

16 16

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Tjeneste Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Som afslutning på denne række breve vil jeg i dag give jer noget, der kan bruges

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil Det kantianske autonomibegreb I værkert Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) bearbejder den tyske filosof Immanuel Kant fundamentet for pligtetikken, hvis fordring bygges på indre pligter. De etiske

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Bamse - RIP Tilføjet af Michelle Faith torsdag 03. februar 2011 Sidst opdateret torsdag 03. februar 2011 Jeg har kigget på vores folkekære Bamse, som desværre forlod os d. 1 Januar 2011.Mine tanker går

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28.

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 1 Det hænder, præsten synes, at teksterne til en søndag er så svære at komme ind i, så menigheden burde have udleveret et åndeligt brækjern. Ordene er vanskelige

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

2.s.e.helligtrekonger I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap /192

2.s.e.helligtrekonger I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap /192 Inden man går til bords, bliver mange børn beordret til at vaske deres hænder. Det er selvfølgelig af hygiejniske årsager. Der kan sidde meget jord og mange bakterier på en lille purks små hænder. Men

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

DEL A: SAMVITTIGHEDEN SOM VEJLEDER 17 1: Den indre stemme 35 2: Den upålidelige stemme 51 3: Den uundværlige stemme

DEL A: SAMVITTIGHEDEN SOM VEJLEDER 17 1: Den indre stemme 35 2: Den upålidelige stemme 51 3: Den uundværlige stemme Indhold 9 En tak 11 Indledning: Indre renhed DEL A: SAMVITTIGHEDEN SOM VEJLEDER 17 1: Den indre stemme 35 2: Den upålidelige stemme 51 3: Den uundværlige stemme DEL B: SAMVITTIGHED SOM ET SYMPTOM 63 4:

Læs mere