Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning"

Transkript

1 Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

2 Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej Valby Tlf On-line ISBN Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. August 2013

3 Indhold Kapitel 1 Indledning og opsummering Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud kan skabe praktikpladser Sammenfatning Vejledningens struktur... 6 Kapitel 2: Følg eller forklar -princippet Hvad indebærer princippet? Hvilke ordregivere er omfattet? Hvilke kontrakter er omfattet? Indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet for alle ministerier... 9 Kapitel 3: Hvilke regler gælder? Tre betingelser for at anvende en social klausul Vilkåret skal overholde TEUF s regler og grundlæggende principper Vilkåret skal være knyttet til kontraktens udførelse Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne Kapitel 4: Formulering af kontraktvilkår Afgrænsning af persongruppe Overførsel af allerede ansatte elever til opgaven eller krav om ny-ansættelse Mangel på elever Kontraktopfølgning Håndhævelse Kapitel 5 Læs mere... 22

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING OG OPSUMMERING Kapitel 1 Indledning og opsummering 1.1 Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud kan skabe praktikpladser Der er brug for praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark. Praktikpladserne er et væsentligt element i uddannelsen af kvalificerede faglærte. Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud kan bidrage til, at der bliver skabt praktikpladser. Klausulerne indebærer, at leverandøren der vinder udbuddet forpligtes til at anvende elever i i forbindelse med udførelsen af den udbudte opgave. Boks 1.1 Hvad er en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler? En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. Ved elever forstås en arbejdstager, som leverandøren eller dennes underleverandør indgår/har indgået en uddannelsesaftale om et uddannelsesforløb med. Kontraktvilkåret er ikke et af de elementer, som tilbudsgiverne kan konkurrere om. Det vil sige, at vilkåret er gældende uanset hvilken leverandør, der vinder opgaven. Hvis en tilbudsgiver ikke accepterer vilkåret, fx ved at tage forbehold, er tilbuddet ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og er dermed ukonditionsmæssigt. Ordregiver er i givet fald som udgangspunkt forpligtet til at afvise ansøgningen/tilbuddet. Regeringen lægger vægt på, at der er praktikpladser til unge under uddannelse. For at skabe flere praktikpladser har regeringen med finansloven for 2013 fastlagt, at sociale klausuler skal anvendes hyppigere i staten. Samtidig har regeringen aftalt med KL og Danske Regioner, at kommuner og regioner også skal sikre brug af sociale klausuler om praktikpladser. Statslige ordregivere er i dag forpligtet til at overveje at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Fra den 1. januar 2014 gælder forpligtelsen tillige for kommunale ii og regionale ordregivere. Pligten baserer sig på et såkaldt følg eller forklar - princip. Princippet indebærer, at ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare offentligt, hvorfor de ikke gør det, fx fordi de anvender partnerskabsaftaler. Vejledningen har til formål at hjælpe offentlige indkøbere og udbudskonsulenter med at anvende sociale klausuler i praksis. Konkret anviser vejledningen, hvad følg-eller-forklar princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. Desuden gennemgår vejledningen de retlige rammer for brugen af klausulerne i kontrakter, der er omfattet af EU s udbudsdirektiver. iii Vejledningens målgruppe er offentlige indkøbere og udbudskonsulenter i statslige, regionale og kommunale myndigheder. Alle parter er omfattet af følg eller forklar -princippet.

5 SIDE 5 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD Brugen af sociale klausuler skal have hjemmel i lovgivningen iv. Vejledningen fokuserer derfor alene på praktikpladser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. eller lignende ordninger i andre EU/EØS-lande. Det skyldes, at de to love er de eneste lovregulerede ungdomsuddannelser med et praktikforløb. Begge uddannelsesordninger omfatter en flerhed af uddannelser inden for bl.a. byggeri, transport, medier, sundhed, elektricitet, service m.v. Et praktikforløb beror på en uddannelsesaftale mellem en elev under uddannelse og en arbejdsgiver. 1.2 Sammenfatning Nedenstående boks opsummerer de væsentligste konklusioner fra vejledningen. Boks 1.2 Hovedkonklusioner Statslige, regionale og kommunale ordregivere er via følg eller forklar -princippet forpligtet til at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud jf. kapitel 2. Afgrænsningen af relevante udbud er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Relevante udbud er:» Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.» Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eks. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr. Ordregiver kan lovligt anvende sociale klausuler, når tre betingelser er opfyldt. Disse betingelser er jf. kapitel 3:» Kravet overholder EU-retten, dvs. det er proportionalt og ikke-diskriminerende» Kravet er knyttet til kontraktens udførelse» Kravet er offentliggjort i udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen. Den førstnævnte betingelse indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at stille krav om danske elever eller elever fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. Den ordregivende myndighed skal acceptere, at leverandøren medbringer elever fra andre EU/EØS-lande, der er omfattet af tilsvarende ordninger, dvs. ordninger med et uddannelsesmæssigt formål jf. kapitel 3. I forbindelse med den konkrete formulering af kravet (kontraktvilkåret) om anvendelse af elever, skal ordregiver bl.a. overveje, hvorvidt leverandøren kan overføre allerede ansatte elever til opgaven, og hvordan opfølgning og håndhævelse skal gennemføres jf. kapitel 4.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 INDLEDNING OG OPSUMMERING 1.3 Vejledningens struktur Vejledningen består af 5 kapitler.» Kapitel 2 redegør for følg eller forklar -princippet» Kapitel 3 redegør for de juridiske rammer for, hvornår sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler lovligt kan anvendes.» Kapitel 4 giver konkrete forslag til, hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan udformes.» Kapitel 5 giver en oversigt over, hvor der kan læses mere om emnet.

7 SIDE 7 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD Kapitel 2: Følg eller forklar -princippet Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter følg eller forklar -princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Statslige ordregivere har siden den 6. februar 2013 været omfattet af forpligtelsen. Forpligtelsen følger af henholdsvis finansloven for 2013 og aftalerne om kommunerne og regionernes økonomi for I dette kapitel gennemgås, hvad følg eller forklar -princippet indebærer, hvilke ordregivere der er omfattet, og hvad der forstås ved et relevant udbud. 2.1 Hvad indebærer princippet? Følg eller forklar -princippet indebærer en pligt for offentlige ordregivere til enten at anvende klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare, hvorfor de ikke gør. Hvad der forstås ved relevante udbud vil blive belyst i vejledningens afsnit 2.3. Ordregiver skal inden udbuddet offentliggøres starte med at fastslå, om den konkrete kontrakt er omfattet af kategorien relevante udbud. Falder kontrakten ind under kategorien relevante udbud, skal ordregiver foretage en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses og praktikaftaler. Baggrunden herfor er, at lovligheden af sociale klausuler i et offentligt udbud altid beror på en konkret vurdering i hen hold til EU s udbudsregler. Ordregiver skal bl.a. overveje, om en social klausul i et konkret udbud er proportionalt i forhold til opgaven, som skal udbydes, og om klausulen kan medføre en overtrædelse af ikke-diskrimination- og ligebehandlingsprincipperne. Disse forhold vil blive belyst i kapitel 3. Hvis ordregiver vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud, skal ordregiver forklare grunden herfor. Forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside. Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten. Har ordregiver indgået en frivillig partnerskabsaftale v med henblik på at skaffe praktikpladser indenfor det eller de områder, som er relevante for den konkrete kontrakt, kan det også være en forklaring på, hvorfor ordregiver ikke anvender en social klausul. Falder kontrakten ikke ind under relevante udbud, skal ordregiveren ikke foretage sig yderligere. Der er således ikke pligt til at forklare, hvorfor udbuddet ikke omfatter en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Mindre kontrakter, som falder udenfor kategorien relevante udbud, kan dog også være egnede til sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, hvorfor ordregiver også kan vælge at anvende klausulerne i disse kontrakter, så længe det sker indenfor de juridiske rammer. 2.2 Hvilke ordregivere er omfattet? Følg eller forklar -princippet gælder for alle statslige ordregivere mens, regionale og kommunale ordregivere først omfattes af forpligtelsen pr. 1. januar 2014.

8 SIDE 8 KAPITEL 2: FØLG ELLER FORKLAR -PRINCIPPET Ved statslige ordregivere skal forstås alle statslige myndigheder og dertil tilknyttede institutioner samt selvejende institutioner såsom uddannelsesinstitutioner mv. Eksempler på statslige ordregivere er ministerier, domstolene, politiet, gymnasier, universiteter mv. Desuden er selskaber, som fuldt ud er ejet af offentlige myndigheder og ikke er i konkurrence tillige omfattet. Eksempler på statslige virksomheder er Sund og Bælt Holding A/S, Energinet.dk, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S, Statens Ejendomssalg A/S, Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, DSB samt Finansiel Stabilitet A/S. Regionale og kommunale ordregivere omfatter alle regioner og kommuner, og dertil tilknyttede institutioner som fx folkeskoler og plejecentre. Kommunale- og regionale sammenslutninger er også forpligtet af princippet. Det omfatter bl.a. Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. 2.3 Hvilke kontrakter er omfattet? Relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter, og tjenesteydelseskontrakter, som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav:» Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed vi af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr., eller» Tjenesteydelseskontrakter som har en varighed af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. Derudover skal tjenesteydelseskontrakter indeholde et driftselement. Som eksempel hertil kan nævnes rengøringsydelseskontrakter og kantinedrift. Her vil henholdsvis serviceassistentuddannelsen og gastronomuddannelsen (fx cater eller kok) kunne være relevant. Rammeaftaler er ikke omfattet af følg eller forklar -princippet. Omfattet er bygge- og anlægskontrakter uanset, om der er tale om fagentrepriser, hovedentrepriser eller totalentrepriser. Afgrænsningen af relevante udbud er ens for såvel statslige, regionale og kommunale ordregivere. Det skal understreges, at leverandøren har ret til at ansætte elever fra andre EU/EØS-lande, forudsat at eleverne er omfattet af uddannelsesordninger, som svarer til de danske uddannelsesordninger. Det betyder, at en social klausul om ansættelse af elever ikke nødvendigvis vil skabe praktikpladser for danske elever under uddannelse. Det er leverandøren, der afgør elevens oprindelse indenfor EU/EØS.

9 SIDE 9 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD Nedenfor findes en skematisk oversigt over sagsgangen i følg eller forklar -princippet. Figur 2.1 Skematisk oversigt over følg eller forklar -princippet Falder udbud indenfor kategorien relevante udbud? (se kapitel 2) Er de juridiske betingelser for at anvende en social klausul opfyldt? (se kapitel 3) Gennemfør udbuddet uden brug af klausuler. Det er ikke nødvendigt at angive en forklaring på, hvorfor der ikke benyttes sociale klausuler. Gennemfør udbuddet med brug af klausuler og overvej bl.a.: Nyansættelser vs. overførsler Kontraktopfølgning. (se kapitel 4) Gennemfør udbuddet uden brug af klausuler og forklar på hjemmesiden, hvorfor der ikke er anvendt en klausul, fx fordi der ikke er mangel på praktikpladser, eller fordi det ikke vil være proportionalt. (se kapitel 2) For statslige ordregivere: Lav indberetning ved udgangen af 2013 til Erhvervs-og Vækstministeriet. (se kapitel 2) Anm: Har ordregiver indgået en frivillig partnerskabsaftale med henblik på at skaffe praktikpladser indenfor det eller de områder, som er relevante for den konkrete kontrakt, kan det også være en forklaring på, hvorfor ordregiver ikke anvender en social klausul. 2.4 Indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet for alle ministerier For at kunne gøre status på indsatsen for at skabe praktikpladser på tværs af de statslige institutioner, skal alle ministerier ved udgangen af 2013 udarbejde en status på anvendelsen af klausulerne indenfor ministerområdet og sende den til Erhvervs- og Vækstministeriet. Status skal indeholde hvor mange relevante udbud de har haft, og i hvilket omfang, der er anvendt sociale klausuler i udbuddene. Eksempel på en indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet fremgår af boks 2.2. Boks 2.2 Eksempel på indberetning til Erhvervs- og Vækstministeriet [Ministerium X med tilknyttede institutioner vii ] har i perioden [mm.åååå mm.åååå] gennemført [xx] offentlige udbud, hvoraf [x] af dem tilhørte kategorien relevante udbud. Der er indsat krav om ansættelse af elever i [x] relevante udbud, som har svaret til [xx] personer eller xx-antal årsværk. I [X ]relevante udbud har ministeriet ikke stillet krav om ansættelse af elever. De væsentligste forklaringer hertil er (afkrydses): Det er i det konkrete udbud ikke muligt indenfor de juridiske rammer at anvende en klausul. Det er vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at anvende frivillige partnerskabsaftaler Andet: [forklaring angives]

10 SIDE 10 KAPITEL 2: FØLG ELLER FORKLAR -PRINCIPPET Kommunale og regionale ordregivere er ikke underlagt en indberetningspligt til Erhvervs- og Vækstministeriet. Det anbefales dog, at kommuner og regioner ved udgangen af 2014 gør status over anvendelsen af klausulerne.

11 SIDE 11 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD Kapitel 3: Hvilke regler gælder? Falder kontrakten der skal udbydes ind under kategorien relevante udbud, skal ordregiver sikre sig, at klausulen udformes i overensstemmelse med EU s udbudsregler. Når ordregiver indgår kontrakter, der overstiger udbudsdirektivernes tærskelværdier, skal ordregiver overholde EU s udbudsregler. Ved EU s udbudsregler forstås udbudsdirektiverne og regler og grundlæggende principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Dette kapitel gennemgår, hvilke regler og principper ordregiver skal iagttage ved vurderingen af, om der i det konkrete EU-udbud af bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelseskontrakter lovligt kan stilles en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Hvis kontrakten ikke er fuldt ud omfattet af udbudsdirektiverne, er der videre rammer for brugen af sociale klausuler, end hvis kontrakten er omfattet af udbudsdirektiverne. Har kontrakten en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver overholde de generelle regler og principper i TEUF viii. 3.1 Tre betingelser for at anvende en social klausul Ordregiver kan lovligt i et udbud omfattet af udbudsdirektiverne stille krav (kontraktvilkår) om, at leverandøren ansætter en eller flere elever til udførelse af opgaven. Der er dog en forudsætning, at vilkåret» overholder TEUF s regler og grundlæggende principper» er knyttet til kontraktens udførelse» er offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne Essensen af betingelserne er, at ordregiver alene må stille krav om ansættelse af elever til brug for leverandørens udførelse af den konkrete opgave, og kravet skal være rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven. Samtidig skal ordregiver acceptere, at leverandøren kan ansætte elever fra et andet EU/EØS ix -land, som er omfattet af en ordning med et uddannelsesmæssigt formål. Nedenfor er de tre betingelser nærmere beskrevet. 3.2 Vilkåret skal overholde TEUF s regler og grundlæggende principper Det er en betingelse, at klausulen overholder EU-retten, herunder traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes (TEUF) principper om proportionalitet, ikke-diskrimination og ligebehandling. Vilkåret skal være proportionalt Proportionalitetsprincippet indebærer, at en ordregiver ikke må stille krav til leverandørerne, som er uegnede eller går ud over, hvad der er nødvendigt i forhold til kontraktens udførelse. Med andre ord skal kravet til leverandøren være rimeligt i forhold til den udbudte opgave. Forpligtelsen til at ansætte elever skal dermed vurderes i forhold til den opgave, som ordregiver udbyder. I vurderingen skal ordregiver inddrage følgende forhold:

12 SIDE 12 KAPITEL 3: HVILKE REGLER GÆLDER?» Er kravet om elever relevant i forhold til de arbejdsopgaver kontrakten indeholder? Ordregiver skal først og fremmest vurdere, om vilkåret er egnet til/relevant for udførelsen af den pågældende kontrakt. Hvis kontrakten alene indebærer arbejdsopgaver, som ikke er relevant for uddannelses- og praktikaftaler, vil det som udgangspunkt ikke være proportionalt at stille krav om ansættelse af elever til at udføre opgaven. Uddannelsesguiden indeholder oplysninger om de enkelte erhvervsuddannelser, herunder hvilke erhvervsskoler, der udbyder de enkelte uddannelser, og de enkelte kontaktoplysninger på skolerne. Ordregiver kan kontakte erhvervsskolerne for at høre, om området for kontrakten er dækket af en erhvervsuddannelse. Typisk vil håndværksarbejder (udførende fag, fx tømrer, snedker og murer) være relevante for uddannelses- og praktikaftalerne, men kontrakten kan konkret indebære, at der primært skal anvendes specialistviden. I sådanne situationer bør ordregiver overveje, om det er relevant at inddrage elever i opgaveløsningen. Når ordregiver har vurderet, at leverandøren skal anvende faglært arbejdskraft til udførelsen af kontrakten, har ordregiver to muligheder. 1. Ordregiver kan overlade det til leverandøren at vælge hvilken slags elever, der skal ansættes til opgaven. Det vil således være leverandøren, der beslutter, om der skal ansættes elever i relation til eksempelvis tømrerarbejdet eller i relation til VVS arbejdet i den udbudte kontrakt. Fremgangsmåden benyttes af Københavns Kommune. Metoden er fleksibel for leverandøren og kan med fordel anvendes i forbindelse med OPP-projekter, hvor ordregiver som overvejende hovedregel anvender funktionskrav i kravspecifikationen, og hvor det i høj grad er op til den private leverandør at tilrettelægge projektets anlægsfase. Det medfører, at ordregiver ikke altid på forhånd kan fastslå hvilken type arbejdskraft, der er nødvendig for kontraktens udførelse. 2. Ordregiver kan fastsætte, at stillinger som besættes med elever skal ske i relation bestemte opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse eksempelvis til tømrerarbejdet.» Hvor lang tid må kravet om uddannelses- og praktikaftaler gælde? En klausul om ansættelse af elever må ikke forpligte leverandøren i længere tid, end den udbudte kontrakts løbetid. Løber kontrakten eksempelvis 10 måneder, må ordregiver ikke stille krav om ansættelse af en elev i to år. Ordregiver skal i det hele taget vurdere leverandørernes faktiske muligheder for at indgå uddannelses- og praktikaftaler, der ikke overstiger kontraktens løbetid.» Hvor mange elever kan der kræves ansat? Hvis den udbudte opgave vurderes egnet til en klausul om ansættelse af elever, skal antallet af elever der kræves beskæftiget under kontraktens udførelse være proportional med opgavens art og størrelse. Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være gode indikatorer for, hvor mange medarbejdere, der kræves for at løse opgaven. Kontraktværdien alene giver ikke nødvendigvis et billede af, hvor mange medarbejdere opgaven kræver, bl.a. fordi materialeomkostninger kan udgøre en væsentlig del her af. På samme måde kan medarbejdergruppens sammensætning have betydning for vurderingen. Ordregiver skal derfor vurdere, hvor meget faguddannet arbejdskraft (med tilhørende erhvervsuddannelser) en leverandør må forventes at anvende på kontraktens udførelse og med afsæt i dette vurdere om, og i givet fald hvor mange elever, der kan stilles krav om. Hvor stor en andel af den relevante faguddannede arbejdskraft eleverne kan udgøre, vil være en konkret vurdering, hvor alle omstændigheder for udførelsen af den konkrete kontrakt inddrages. Det er derfor ikke muligt at give en entydig rettesnor for vurderingen eller at angive en bestemt

13 SIDE 13 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD %-andel. Bl.a. kan sikkerhedsforhold, og hvordan den relevante arbejdskraft er organiseret have betydning. Nedenfor findes et eksempel på, hvordan Københavns Kommune vurderer en kontrakts elevpotentiale. Københavns Kommune tager udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 % elever af det samlede timeantal for faglært arbejde på opgaven. Det vil altid være op til ordregiver at foretage en konkret vurdering af, hvor stor en andel elever opgaven kan bære. Boks 3.1 Case: Vurdering af elevpotentialet for opgaven I Københavns Kommune (Københavns Ejendomme) vurderer en eksternt tilknyttet rådgiver antallet af elevårsværk i den konkrete kontrakt ud fra den forventede mængde faglært arbejde (med tilhørende erhvervsuddannelse)i opgaven. Opgavens potentiale vurderes ved anvendelse af nedenstående systematik, idet der benyttes et entrepriseeksempel (hoved- og fagentrepriser). Det samlede anlægsbudget opdeles i følgende hovedposter: Håndværkerudgifter xx. kr Øvrige omkostninger xx. kr. Samlet anlægsbudget xx. kr. Håndværkerudgifterne opdeles pr. entreprise og eventuelt yderligere på bygningsdelsniveau for en mere detaljeret vurdering. Reserver og hensættelse til uforudsete udgifter medregnes ikke. For hver entreprise angives den skønnede fagrelevante lønudgift, og på den baggrund vurderes potentialet for elever med udgangspunkt i, at det normalt vil være muligt at beskæftige 10 % praktikanter af det samlede timetal. Potentialet opgøres som antal årsværk (helårsstillinger), men kan i praksis være sammensat af deltidsbeskæftigede på opgaven. Der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn inklusiv sociale ydelser og andre omkostninger til medarbejderen. Opgavens potentiale findes ved følgende formel: ø ø 10 % å æ ø Københavns Kommune vurderer hovedentrepriser samlet, mens fagentrepriser vurderes enkeltvis i forhold til om og i givet fald, hvor mange årsværk elever, der kan stilles krav om. Grundet opgavernes forskellige indhold af faglært arbejde, er der stor variation i forholdet mellem opgavens forventede størrelse og det krævede antal årsværk elever. Således har Københavns Kommune stillet krav om et elevårsværk pr. 7 mio. kr. i projekt Plejecentret Sølund, som indebærer en stor andel faglært arbejde, og krav om et elevårsværk pr. 45 mio.kr. i projekt Nordhavnsvej, som indebærer en mindre andel faglært arbejde.

14 SIDE 14 KAPITEL 3: HVILKE REGLER GÆLDER? Vilkåret må ikke diskriminere eller forskelsbehandle EU s udbudsregler skal bl.a. sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter. Det vil være i strid med reglerne, hvis ordregiver fastsætter en social klausul, som i realiteten kun kan opfyldes af en leverandør eller en eksklusiv gruppe af leverandører, eller hvis det vil være vanskeligere for leverandører fra andre medlemslande at overholde kravet. En social klausul ikke må heller ikke diskriminere arbejdstagere fra andre medlemslande. Lovligheden af et kontraktvilkår afhænger derfor af den nøjagtige ordlyd og af, hvilken virkning det i praksis har for leverandører m.v. fra andre medlemslande. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om vilkåret er foreneligt med EU-retten. For at sikre at kravet om ansættelse af elever ikke diskriminerer leverandører og elever fra andre EU/EØS x -lande, skal ordregiver tage højde for følgende forhold i forbindelse med formuleringen af klausulen:» Der må ikke stilles krav om danske elever eller elever fra danske uddannelser. Ordregiver kan som udgangspunkt lovligt forpligte leverandøren til at ansætte et bestemt antal elever, som med hensyn til nationalitet ikke er begrænset til et bestemt land, til udførelsen af den konkrete opgave. Derimod vil det være ulovligt at stille krav om, at eleverne er omfattet af de danske uddannelsesordninger eller er danske elever. Det vil diskriminere elever fra andre EU/EØS-lande under tilsvarende uddannelsesordninger. Det vil derfor også være ulovligt at stille krav om ansættelse af elever fra en bestemt erhvervsskole eller geografisk område. Leverandøren skal frit kunne ansætte elever fra ethvert EU/EØS-land, som er omfattet af en uddannelsesordning svarende til den ordning, som søges fremmet med klausulen. Ordregiver skal acceptere elever omfattet af uddannelsesordninger i andre EU/EØS-lande også hvis ordningerne har en anden opbygning og indhold end den pågældende danske ordning. Ordregiver kan ikke kræve, at den udenlandske uddannelsesordning er identisk med den danske xi. Afgørende er, at den udenlandske ordning varetager et uddannelsesmæssigt formål. Er det ikke tilfældet, vil ordningen ikke kunne tjene til at opfylde klausulen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bekendt med, at Tyskland, Østrig, Holland og Norge har praktikforløb i deres uddannelsesordninger. Eventuelle yderligere ordninger i andre EU/EØS-lande, der tilgodeser et uddannelsesmæssigt formål, vil som nævnt også kunne anvendes til at opfylde klausulen. Hvis det land, hvor leverandøren er hjemhørende ikke har en relevant uddannelsesordning, kan leverandøren vælge mellem selv at finde eleverne i et andet EU/EØS-land eller få anvist elever her i landet, som er omfattet af den danske uddannelsesordning, som klausulen er møntet på. Hvis leverandøren ikke selv har mulighed for eller ønske om at finde elever til opfyldelse af den sociale klausul i et andet EU/EØS-land, kan ordregiver henvise leverandøren til en dansk anvisningsenhed (en erhvervsskole) for at få anvist det antal elever, der kræves. Hvis det ikke er muligt for anvisningsenheden at formidle elever, er leverandøren fritaget fra forpligtelsen til at ansætte elever til udførelsen af den udbudte opgave.» Kravet skal formuleres uafhængigt af danske ordninger Et kontraktvilkår om ansættelse af elever skal defineres uafhængigt af de danske uddannelsesordninger. Konkret betyder det, at den pågældende uddannelsesordning (og hermed den omfattede persongruppe) skal beskrives på en sådan måde, at omfanget af uddannelsesordningen og de krav, der ligger heri, kan læses og forstås selvstændigt (uden kendskab til den pågældende danske uddannelsesordning). Det sikrer, at både danske og udenlandske ordregivere kan gøre sig bekendt med klausulens omfang. Samtidig skal ordregiver udtrykkeligt anfø-

15 SIDE 15 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD re, at leverandører fra andre EU/EØS-lande kan opfylde klausulen ved at anvende elever fra andre EU/EØS-lande, der er omfattet af lignende uddannelsesordninger. Se konkret eksempel på formulering i boks 4.1.» Der må ikke stilles forskellige krav til små og store leverandører Den sociale klausul skal udformes således, at vilkåret skal opfyldes ensartet, uanset hvilken leverandør der vinder udbuddet, og uanset om leverandøren er en stor eller lille virksomhed. Det skyldes, at vurderingen af hvor mange elever der kan kræves ansat tager udgangspunkt i kontraktens størrelse og karakter og ikke i virksomhedens størrelse. En klausul må derfor ikke fastsætte, at små virksomheder vil kunne nøjes med at ansætte færre elever end en stor virksomhed. 3.3 Vilkåret skal være knyttet til kontraktens udførelse En anden betingelse er, at en social klausul skal være knyttet til kontraktens udførelse xii. Kravene til kontraktens udførelse skal derfor være knyttet til de opgaver, som er nødvendige for at gennemføre de bygge- og anlægsarbejder eller levere de tjenesteydelser, som ordregiver vil udbyde. De praktikpladser, der kræves oprettet, skal derfor oprettes i tilknytning til den udbudte opgave og ikke i tilknytning til andre af virksomhedens opgaver. Det gælder også, hvis andre af virksomhedens opgaver, er opgaver der udføres for den pågældende ordregiver. Betingelsen er tæt forbundet med betingelsen om, at klausulen skal være proportional. Boks 3.2 Eksempler på hvornår en klausul ikke er knyttet til kontraktens udførelse En social klausul er ikke knyttet til udførelsen af kontrakten, hvis den fx fastsætter:» At en bestemt andel af leverandørens ansatte totalt set skal være elever.» At leverandøren allerede skal have oprettet et antal/en andel praktikpladser i virksomheden for at komme i betragtning.» At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med en anden kontrakt for ordregiver end den udbudte.» At leverandøren skal oprette et antal/en andel praktikpladser i forbindelse med udførelse af andre opgaver i virksomheden. 3.4 Vilkåret skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne Det følger af udbudsdirektivet, at en social klausul skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. xiii Klausulen skal være klart og gennemsigtigt beskrevet. Det er imidlertid Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse, at vilkåret som udgangspunkt bør fremgå af udbudsbekendtgørelsen, når der er tale om et begrænset udbud. Det skyldes, at potentielle leverandører, efter styrelsens opfattelse, skal have kendskab til forpligtelsen inden ansøgning om prækvalifikation, da klausulen skal accepteres af den leverandør, der vinder udbuddet. Herved kan leverandøren tage højde for forpligtelsen til at ansætte elever allerede i forbindelse med sin beslutning om, hvorvidt denne ønsker at deltage i udbuddet. Ansættelse af en eller flere elever er et væsentligt kontraktretligt krav, som må forventes at kunne afholde nogle leverandører fra at byde. Har ordregiver ikke på tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen (begrænset udbud) overblik over, hvorvidt det vil være relevant og juridisk holdbart at stille en klausul om uddannelses- og praktikaftaler, kan ordregiver i stedet tilkendegive i udbudsbekendtgørelsen, at der med kontrakten forventeligt medfølger en pligt til at ansætte elever. Se eksempel

16 SIDE 16 KAPITEL 3: HVILKE REGLER GÆLDER? fra Københavns Kommune i boks 3.3. Bliver kravet en realitet, skal vilkåret fremgå af udbudsbetingelserne, som de prækvalificerede modtager. Boks 3.3 Case: Udbudsbekendtgørelse, Københavns Kommune Uddrag fra udbudsbekendtgørelse fra Københavns Kommune. I udbudsbekendtgørelsens afsnit III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, har kommunen anvendt følgende formulering: Det forventes, at der ved nærværende udbud kan stilles krav om, at leverandøren skal beskæftige praktikanter xiv. Hvis klausulen offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen, kan der efter Konkurrence- og forbrugerstyrelsens opfattelse ske en henvisning til ordregiverens kontraktudkast i udbudsmaterialet for klausulens nærmere omfang. Ordregiver kan i udbudsbekendtgørelsen fx anføre, at leverandøren skal sikre, at mindst X stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten skal besættes med elever og eventuelt i relation til hvilket arbejde eleverne skal beskæftiges. Det vil også være relevant at anføre, om leverandøren kan opfylde klausulen ved at anvende allerede ansatte elever. Ordregiver skal være opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem, hvad der angives i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. Angiver ordregiver klausulen i udbudsmaterialet, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling, at det sker i et udkast til kontrakt og ikke et vilkårligt sted i udbudsbetingelserne. Ordregiver gør hermed særligt opmærksom på, at der er tale om et kontraktvilkår, som leverandøren skal opfylde i forbindelse med kontraktens udførelse.

17 SIDE 17 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD Kapitel 4: Formulering af kontraktvilkår Når ordregiver har fastlagt, at det vil være proportionalt at stille krav om beskæftigelse af en eller flere elever, skal ordregiveren gøre sig overvejelser vedrørende formuleringen af klausulen som et kontraktvilkår. Som gennemgået i forrige kapitel er det særligt vigtigt at formulere klausulen, så den ikke diskriminerer leverandører og elever fra andre EU/EØS-lande. I kapitlet redegøres der for, hvilke overvejelser ordregiveren bør gøre sig i forbindelse med formuleringen af klausulen, og der angives konkrete eksempler på, hvordan kontraktvilkåret kan udformes. Forslagene er formuleret under hensyntagen til de juridiske betingelser gennemgået i kapitel Afgrænsning af persongruppe Når ordregiver skal indsætte et vilkår i kontrakten om, at leverandøren skal beskæftige elever til udførelsen af den udbudte opgave, er det vigtigt, at der sker en afgrænsning af den persongruppe, som skal være omfattet af vilkåret, og samtidig at vilkåret har tilknytning til kontraktens genstand. Klausulen skal defineres og afgrænses ud fra de objektive kriterier, der fremgår af den relevante uddannelsesordning. Det betyder, at kontraktvilkåret skal formuleres således, at det samtidig med at være afledt af de omtalte love, skal ligestille de danske uddannelsesordninger, som klausulen er baseret på med tilsvarende uddannelsesordninger i andre EU/EØS-lande. Vilkåret skal desuden give leverandørerne mulighed for at anvende elever fra andre EU/EØS-lande, der er omfattet af en tilsvarende uddannelsesordning, som den sociale klausul sigter at fremme Eksempel på, hvordan vilkåret kan formuleres fremgår af boks 4.1. Boks 4.1 Afgrænsning af persongruppe Eksempel på formulering: Leverandøren skal sikre, at mindst x stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med elever. Ved elever forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren eller dennes underleverandører indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. Leverandøren eller dennes underleverandører kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU/EØS, herunder med elever fra andre EU/EØS-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.

18 SIDE 18 KAPITEL 4: FORMULERING AF KONTRAKTVILKÅR Eksemplet i boks 4.1 lader det være op til leverandøren at bestemme til hvilke opgaver, forbundet med kontraktens udførelse, der skal beskæftiges elever. Hermed kan leverandøren vælge, om det er mest hensigtsmæssigt at beskæftige en elev i relation til fx tømrerarbejdet eller VVS arbejdet. Ordregiver kan også vælge at fastslå, at elevansættelserne skal ske i relation til fx tømrerarbejde jf. boks 4.2. Boks 4.2 Elever i relation til bestemte opgaver knyttet til kontraktens udførelse Eksempel på formulering: Stillinger, som besættes med elever, skal ske i relation til følgende opgaver, der er knyttet til kontraktens udførelse: [Indsæt opgaver, fx tømrerarbejde, VVS arbejde mv.]. Ordregiver kan som i eksemplet i boks 4.1. vælge at fastlægge, at leverandøren skal besætte et bestemt antal stillinger med elever. Alternativt kan ordregiver, som Københavns Kommune, anvende en mere fleksibel model, hvor leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere elever i en kortere periode. Blot skal det samlede antal arbejdstimer, som udføres af elever, svare til beskæftigelsen af et bestemt antal årsværk elev(er) i kontraktens løbetid. Se boks 4.3. Københavns Kommune giver leverandøren mulighed for at overføre elever, som leverandøren måtte beskæftige i forvejen, til udførelsen af den udbudte opgave. Boks 4.3 Case: Kontraktvilkår, Københavns Kommune Uddrag af Københavns Kommunes kontraktvilkår om uddannelses- og praktikaftaler: Leverandøren skal sikre, at mindst x af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie sygdom, skoleophold m.v.), der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere praktikant(er).[ ]Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelsen af X årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid. 4.2 Overførsel af allerede ansatte elever til opgaven eller krav om ny-ansættelse Når ordregiver har fået afgrænset persongruppen, er det dernæst vigtigt at overveje, om allerede ansatte elever hos leverandøren kan overføres til den udbudte opgave, eller om der skal ske ny-ansættelser. Eksemplet i boks 4.1 giver leverandøren mulighed for at overføre allerede ansatte elever til den konkrete opgave. Herved tager ordregiver hensyn til de virksomheder, der allerede har oprettet praktikpladser i virksomheden. Hvis leverandøren ikke har elever (indenfor persongruppen i klausulen), der kan overføres til opgaven, vil leverandøren være forpligtet til at ansætte nye elever. Ønsker ordregiver at sikre, at der er tale om egentlige ny-ansættelser, kan ordregiver fastsætte, at leverandøren ikke kan opfylde klausulen ved at overføre elever fra en anden del af leverandørens virksomhed jf. boks 4.4. Selvom kravet medfører nye praktikpladser, skal ordregiver dog være opmærksom på, at kravet kan risikere at få den virkning, at virksomhederne er tilbageholdende med at indgå uddannelses- og praktikaftaler på frivillig basis, hvis de alligevel bliver forpligtet til at ansætte elever i forbindelse med indgåelse af kontrakter med offentlige myndigheder.

19 SIDE 19 SOCIALE KLAUSULER OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER I FORBINDELSE MED UDBUD Boks 4.4 Krav om ny-ansættelser Eksempel på formulering: Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at beskæftige elever i henhold til pkt. X i kontrakten ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den udbudte kontrakt. 4.3 Mangel på elever Leverandøren har ansvaret for, at der anvendes elever i overensstemmelse med kontraktvilkåret. Såfremt det ikke er muligt for leverandøren at finde elever, er leverandøren berettiget til at se bort fra klausulen. For at sikre, at dette står klart for leverandøren, kan det med fordel indarbejdes i kontraktvilkåret jf. boks 4.5. Boks 4.5 Mangel på elever Eksempel på formulering: Hvis leverandøren kan påvise, at leverandøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever, bortfalder vilkåret. 4.4 Kontraktopfølgning Ovenfor er der givet eksempler på, hvordan uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres som kontraktvilkår og pålægges leverandøren at overholde. Dog vil kontraktvilkår om de pågældende krav ikke kunne stå alene, uden at der samtidig indsættes supplerende vilkår, som sikrer overholdelse af vilkåret om ansættelse af elever. Generelt bør ordregivere altid gennemføre en kontraktopfølgning for at sikre sig, at leverandørerne leverer varer og ydelser i overensstemmelse med det aftalte. Herigennem opnår ordregivere den ønskede effekt af deres kontrakter. Kontraktopfølgning er særligt relevant i forbindelse med leverandørernes oprettelse af praktikpladser. Derfor bør ordregiveren anføre i kontrakten, hvordan ordregiver vil følge op på vilkåret, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, såfremt leverandøren ikke overholder forpligtelsen. Københavns Kommune har i den forbindelse gode erfaringer med, at opfølgningen sker ved at leverandøren bl.a. skal fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af elever på opgaven. Derudover er den sociale klausul om praktikpladser et fast punkt på dagsordenen på de løbende byggemøder mellem kommunen og entreprenøren. På møderne forpligtes leverandøren til at oplyse antallet af aktuelle beskæftigede elever. Se hertil boks 4.6, hvor Københavns Kommunes eksempel er angivet. Teksten er et uddrag af kommunens vejledning til kommunens leverandører. Boks 4.6 Case: Opfølgning, Københavns Kommune I forbindelse med projektets gennemførelse skal leverandøren godtgøre, at det krævede antal praktikanter er beskæftiget på den aktuelle opgave. Det sker som følger:» Samtidig med fremlæggelse af arbejdsplan skal leverandøren fremlægge en praktikantplan for beskæftigelse af praktikanter på opgaven.» På byggemøder/projektmøder oplyser leverandøren antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som er en særskilt del af den samlede bemanding, og dette noteres af byggelederen i referatet.» Under udførelsen opdaterer leverandøren løbende praktikantplanen, når der sker ændringer i bemandingen, herunder eksempelvis i takt med at underleverandøren starter opgaven. Praktikantplanen skal udformes principielt som nedenstående fiktive eksempel, idet det af Københavns Kommune udarbejdede skema herfor kan anvendes.

20 SIDE 20 KAPITEL 4: FORMULERING AF KONTRAKTVILKÅR Bygherre: Kommune Projekt: Ombygning af skole Entreprise: Hovedentreprise Entreprenør: A/S beton Antal krævede praktikanter beskæftiget på opgaven: 2,6 Omregnet til månedlige fuldtidsstillinger: 2,6 x entreprisens længde(her 12 måneder) = 31 Projekt: Ombygning af skole Entreprenør: A/S Beton Måned: 1 Måned: 2 Måned: 3 Måned: 12 SUM 2, En måned kan der være 2,5 praktikanter beskæftigede ved, at 2 praktikanter er tilknyttet opgaven hele måneden og 1 praktikant fx først tilknyttes opgaven fra midten af måneden. Praktikantplanens opfyldelse følges løbende på byggemøderne, og håndtering af eventuelle afvigelser aftales i overensstemmelse med entreprisens bestemmelser vedr. sanktioner mv. 4.5 Håndhævelse For så vidt angår håndhævelse af kontrakten, skal ordregiver være opmærksom på, at sociale klausuler er en biforpligtelse til selve den udbudte kontrakt. Det betyder, at der ikke bør indføres meget vidtgående misligholdelsesbeføjelser, hvis der er tale om enkelstående misligholdelse af de pligter, som aftalen omfatter. Det er ordregiverens ansvar at skabe balance mellem ikke at være for restriktiv i forhold til kontrol- og håndhævelsesmuligheder og samtidigt at sikre, at kravet opfyldes. I boks 4.7 er der angivet et eksempel på, hvordan ordregiver kan indsætte et vilkår om kontrolmulighed. Boks 4.7 Dokumentation Eksempel på formulering: Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet til beskæftigelse af X stillinger er opfyldt. For at sikre, at ordregiver holdes orienteret om beskæftigelse af elever til opfyldelse af kontrakten, kan det overvejes at indsætte en bestemmelse herom som i boks 4.8. Boks 4.8 Oplysningspligt Eksempel på formulering: Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling som skal besættes med elever, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger. Såfremt ordregiver får mistanke til, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser, er det vigtigt, at der findes en sanktionsbestemmelse i kontrakten. Bestemmelsen bør afspejle, at opfyldelse af kravet om ansættelse af elever er vigtigt for ordregiveren. En økonomisk sanktion i form af bodbetaling er et effektivt middel hertil.

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud

i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud December 2012 Indhold Kapitel 1 Indledende afsnit... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Afgrænsning og opbygning...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul:

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul: Sociale Klausuler Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked Der er både fordele og ulemper ved brugen af sociale klausuler. I nærværende notat orienteres nærmere om mulighederne for anvendelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere