Mandag d. 5. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag d. 5. december 2011"

Transkript

1 Afdeling Syd Referat fra Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Afdeling Syd Mandag d. 5. december 2011 Deltagere: Hanna Strandvig, ledende oversygeplejerske i Afdeling Syd Helle Jørgensen, chefsygeplejerske i Psykiatrien Anne Kristine Hvitfeldt, AC-fuldmægtig i Psykiatriens Budget- og planlægningsafdeling Jonna Thomsen, alment praktiserende læge Irma Balser, teamleder i Socialcenter Central/Ung, Aalborg Kommune Britta Bruun-Schmidt, handicapchef, Vesthimmerland Kommune Mette Demmers, Souschef i socialpsykiatri og misbrug, Mariagerfjord Kommune Rikke Fournais, socialrådgiverpraktikant, Mariagerfjord Kommune Afbud: Jan Mainz, ledende overlæge i Afdeling Syd Lise Claesson, centerchef for socialpsykiatri, Aalborg Kommune Marianne Mortensen, bevillingschef, Aalborg Kommune Helle Christoffersen, leder af Socialcenter Central/Ung, Aalborg Kommune Dorte Rømer Jensen, Leder af socialpsykiatri og bostøtte, Rebild Kommune Da der var flere nye deltagere, blev der gennemført en præsentationsrunde. 1. Revidering af Konkretisering af samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivelse. Det nedsatte udvalg har revideret konkretiseringen i henhold til 2. generation Sundhedsaftalen på et møde d. 31. oktober. Den reviderede udgave drøftes i Kontaktudvalget. Punktet er en del af handleplanen for Kontaktudvalget. Tina Gram Larsen(ledende overlæge i Retspsykiatrisk Afdeling) og Annita Stenbakken(socialrådgiver i Retspsykiatrisk Afdeling) deltog under dette punkt. Den medsendte reviderede udgave blev gennemgået. Ændringerne fremgår af den reviderede medsendte version. Derudover blev følgende ændringer særligt drøftet: Vedr. udskrivningskonferencer: Hanna Strandvig påpegede, at det jf. sundhedsaftalen er kommunen, som er mødeleder på udskrivningskonferencer. Hun ønskede, at rapporten følger dette. Det er den mest hensigtsmæssige løsning i den forstand, at det er det sociale område, som overtager patienten efter indlæggelse, og det at være mødeleder medfører en særlig forpligtigelse i forhold til en plan for, hvilke muligheder der er for borgeren efter udskrivelse. Den nævnte 4-dages frist er den, som Psykiatrien har krav på. En mødeindkaldelse med en frist på 4 dage kan betyde, at kommunerne ikke har mulighed for, at det direkte involverede personale deltager. Det er imidlertid væsentligt, at de kommunale deltagere har den nødvendige bemyndigelse til at kunne træffe beslutninger. Irma Balser påpegede den problemstilling, at det er visitationsudvalget i Aalborg Kommune, der bevilliger tilbud, og derfor har de kommunale deltagere ikke den endelige bemyndigelse til at bevillige tilbud. Mette Demmes oplyste, at samme praksis er gældende i Mariagerfjord Kommune. I sådanne tilfælde må det i stedet føres til referat, hvornår Psykiatrien kan forvente en endelig afklaring. I praksis vil møder indkaldt med en frist på 4 dage kun ske undtagelsesvis, da forløbene ofte er længerevarende, og samarbejdet om udskrivelsen skal begynde allerede ved indlæggelsen. I størstedelen af tilfældene vil patienten skulle udskrives til samme tilbud som før indlæggelsen, hvilket i reglen foregår problemfrit. 1

2 Den nævnte skabelon til fælles referat kommer til at ligge i PRI(pri.rn.dk) sammen med konkretiseringen. Psykiatrien som mødeindkalder er ansvarlig for, at skabelonen forefindes ved udskrivningskonferencer. Vedr. samarbejde i forhold til færdigbehandlede patienter: Annika Stenbakken fremsender en beskrivelse af deres procedure for orientering af kommuner om færdigbehandlingserklæring af patienter til Thomas Søndergaard, som efterfølgende skriver den ind. Annika Stenbakken spurgte, om der er defineret en tidsfrist for, hvornår der senest skal være etableret et samarbejde med patientens hjemkommune op til patientens erklæres for færdigbehandlet, så hjemkommunen har mulighed for at etablere et relevant tilbud? Hanna Strandvig svarede, at der ikke er defineret en formel tidsfrist, men når det er under overvejelse om en patient er færdigbehandlet, har der været en proces op til dette, hvor samarbejdet med hjemkommunen bør være etableret. Tina Gram Larsen påpegede den problematik, at der er en binding i forhold til udskrivning af patienter med en retslig foranstaltning, da det ikke kan ske, hvis der ikke er etableret et relevant socialt tilbud, selvom patienten er erklæret færdigbehandlet. Der er heller ikke altid enighed om behovet. Der har været tilfælde, hvor kommuner har stillet spørgsmålstegn ved færdigmeldingen, fordi patienten ikke kan udskrives. I kontaktudvalget var der enighed om, at det er Sundhedsstyrelsens definition, som også er gengivet i sundhedsaftalen, som er gældende. Irma Baltser påpegede endvidere, at Psykiatrien bør efterspørge en 141 handleplan, som kommunerne er forpligtigede til at lave i henhold til Serviceloven. Der var enighed om, at det ikke er muligt i konkretiseringen at tage højde for de tilfælde, hvor uenighed om behovet for opfølgning efter udskrivelse. Derfor blev det aftalt, at Kontaktudvalget retter en formel henvendelse til Psykiatriledelsen, hvor de anmodes om at løfte problemstillingen op til drøftelse i den administrative styregruppe. Vedr. udskrivningsaftaler og koordinationsplaner: Tina Gram Larsen oplyste, at der skal laves udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner for alle retspsykiatriske patienter ved udskrivning. Dette skrives ind i konkretiseringen. Jonna Thomsen oplyste, at praktiserende læger prøver at forhandle en 2 aftale hjem i andet regi i forbindelse med praktiserende lægers deltagelse i udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Vedr. information til kommunal socialpsykiatri ved udskrivelse af patient fra psykiatrisk sengeafsnit: På vegne af Psykiatriens Sundhedskoordinator, Bodil Nielsen, spurgte Anne Kristine Hvitfeldt om sundhedsmæssige risici er tænkt ind i den information, som sendes til relevante kommunale samarbejdsparter senest 3 hverdage efter udskrivelse. Hanna Strandvig svarede, at det er integreret i det kommende MEDCOM-system og sikres derigennem. Den reviderede konkretisering sendes til endeligt gennemsyn og godkendelse i Kontaktudvalget, hvorefter den lægges i Psykiatriens PRI-system(pri.rn.dk). Skulle der senere opstå forslag til ændringer, kan de bringes op i Kontaktudvalget. Næste planlagte revidering bliver, når 3. generation af sundhedsaftalen foreligger. 2. Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til Opsøgende Psykoseteam Kontaktudvalget skal arbejde for en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til Opsøgende Psykoseteam, og jf. Kontaktudvalgets handleplan skal det drøftes på dette møde. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Opsøgende Psykoseteam og Aalborg Kommune, som har været drøftet i Kontaktudvalget i november Ved den lejlighed vurderede de øvrige kommuner i optageområdet ikke, at der var behov for lignende aftaler. Den nuværende aftale med Aalborg Kommune drøftes, hvor Aalborg Kommune og personale fra Opsøgende Psykoseteam gennemgår aftalen og erfaringerne med den med henblik på, om der er behov for tilsvarende aftaler med øvrige kommuner. (Gyda Kristensen, social- og sundhedsassistent i Opsøgende Psykoseteam, deltog under dette punkt) 2

3 Hanna Strandvig redegjorde for baggrunden for den medsendte aftale. I hovedtræk er den, at der opstod uklarhed om, hvilke opgaver der skulle varetages af hhv. Opsøgende Psykoseteam og kommunale bostøtter, hvilket vanskeliggjorde samarbejdet. Årsagerne hertil viste sig primært at bunde i utilstrækkelig viden om tilbuddet i Opsøgende Psykoseteam og manglende kommunikation i samarbejdet, herunder hvorfor Opsøgende Psykoseteam i nogle tilfælde varetog opgaver, som i udgangspunktet er bostøtteopgaver. Derfor blev det besluttet at lave aftalen. Om det aktuelle samarbejde mellem Opsøgende Psykoseteam og kommunerne oplyste Gyda Kristensen, at det overordnet forløber godt og i god dialog. Opsøgende Psykoseteam oplever dog, at skriftligheden i samarbejdet kunne blive bedre. Helle Jørgensen foreslog brugen af en kontaktbog, og Hanna Strandvig tilføjede at en øget skriftlighed i samarbejdet er i god tråd med Psykiatriens fokus på skriftlighed i formulering af sygeplejeproblemer. Britta Bruun-Schmidt oplyste, at Vesthimmerland Kommune oplever samarbejdet med Opsøgende Psykoseteam som velfungerende, og på nuværende tidspunkt opleves der ikke behov for en samarbejdsaftale. I Vesthimmerland har man en digital løsning i forhold til skriftlighed omkring borgeren, og derfor er en kontaktbog ikke umiddelbart mulig. Mette Demmers oplyste, at det forholder sig på samme måde i Mariagerfjord Kommune. Da Rebild Kommune ikke var repræsenteret på mødet, kan de melde ind, om de ønsker en aftale. Aftalen med Aalborg Kommune evalueres på et af de kommende kvartalsvise samarbejdsmøder. Anne Kristine Hvitfeldt gjorde opmærksom på, at der findes en grundig beskrivelse af Opsøgende Psykoseteam i bilagsmaterialet til sundhedsaftalen for mennesker med sindslidelser. Afslutningsvis nævnte Helle Jørgensen, at Opsøgende Psykoseteam har været en stor succes, og en undersøgelse på den gruppe patienter, som først blev indskrevet har vist, at der er sket en halvering af både antallet af indlæggelser og indlæggelsestiden for den enkelte patient. 3. Nedsættelse af udvalgt til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser jf. Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløbs indhold på side 23 om, at arbejdet med at forebygge antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser forankres i kontaktudvalget. (Bilag vedlagt) Jf. handleplanen for kontaktudvalget, skal Kontaktudvalget på mødet d. 5. december 2011 drøftes behovet for nedsættelse af udvalgt til at se på uhensigtsmæssige indlæggelser, jf. definitionerne på en uhensigtsmæssig indlæggelse i Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb på side 23. I Kontaktudvalget var der enighed om, at dette er et område, der altid bør være opmærksomhed på. Hanna Strandvig oplyste, at det viste sig på et møde d. 1. december 2011 i koordineringsgruppen for indlæggelse og udskrivning, at udfordringerne i somatikken og psykiatrien er meget forskellige. Efter akkrediteringen har Psykiatriledelsen ved Helle Jørgensen og cheflæge Jørgen Achton Nielsen været på opfølgningen i udvalgte sengeafsnit og i Modtagelsen. Der blev flere steder givet udtryk for, at genindlæggelser efter udskrivelse fortsat er en stor udfordring. Der er ofte tale om patienter uden sygdomserkendelse, som falder ud af den medicinske behandling efter udskrivelse. En meget høj andel af genindlæggelserne sker som akutte indlæggelser. Hertil kommenterede Jonna Thomsen, at en af årsagerne kan være, at adgangen til ambulant psykiatrisk behandling er vanskelig, enten pga. ventetid eller fordi henvisninger afvises. Hvis praktiserende læger kunne få mere hjælp til diagnostik, kunne de formentlig bidrage til at afhjælpe problemstillingen, da praktiserende læger i mange tilfælde er i stand til at gennemføre de egentlige behandlingsforløb, når først diagnosticeringen har fundet sted. I Kontaktudvalget blev der nikket genkendende til de beskrevne problemstillinger, og det kunne være interessant og relevant med en nærmere analyse af problemstillingen. 3

4 Ud fra en formodning om, at der er tale om en generel problemstilling, anbefaler kontaktudvalget, at der bliver lavet en regional analyse med bred kommunal repræsentation, da der er forskel på kommunerne. Som metode anbefaler kontaktudvalget, at der gennemføres en caseanalysen, som det blev gjort ved analysen af færdigbehandlede indlagte patienter. Anbefalingen sendes til Psykiatriledelsen med henblik på drøftelse og stillingtagen til igangsættelse af en regional analyse. Der gives en tilbagemelding på næste møde. 4. Drøftelse af forslag til møderække for 2012 De foreslåede tidspunkter var: Torsdag d. 29. marts kl Torsdag d. 31. maj kl Torsdag d. 30. august kl Torsdag d. 29. november kl Der var en kommentar til den foreslåede mødedato torsdag d. 31. maj, hvor Britta Bruun-Schmidt gjorde opmærksom på, at Kommunernes Landsforening har indkaldt til møde, som flere af de kommunale repræsentanter muligvis skal deltage i. Øvrige datoer blev godkendt. Det foreslåede møde torsdag d. 31. maj ændres til torsdag d. 24. maj kl , og øvrige tidspunkter fastholdes. 5. Drøftelse af generelle problemstillinger vedrørende indlagte færdigbehandlede patienter, herunder drøftelse af kvartalsvis opgørelse over antallet af færdigbehandlede patienter. (Seneste kvartalsopgørelse[3. kvartal 2011] og samt opgørelse pr. XX. november 2011 vedlagt) Psykiatriens Budget- og planlægningsafdeling havde oplyst, at det ikke var muligt at udarbejde den annoncerede aktuelle opgørelse til dette møde, fordi Psykiatrien netop et overgået til et nyt patientadministrativt system. Den kvartalsvise opgørelse for 3. kvartal 2011 blev kort drøftet, og tilbagemeldingerne fra de kommunale deltagere var, at de hver især følger op i forhold til egne borgere. Anne Kristine Hvitfeldt oplyste, at kommunerne automatisk får fremsendt lister over, hvilke konkrete borgere de har indlagt som færdigbehandlede. 6. Ændringer til oversigten vedr. kommunale kontaktpersoner, herunder angivelse af adresser Listen blev sendt rundt til påføring af ændringer. Deltagere som er interesseret i at modtage Psykiatriens personaleblad Indsigt og udsyn, kan angive en fysisk adresse, hvor det kan sendes til. 7. Punkter til orientering Orientering om bevilling fra puljen Psykiatri på tværs V./Helle Jørgensen (Bilag vedlagt) Psykiatrien har søgt og fået bevilliget - midler til afholdelse af tre temadage i 2012 for region og kommuner, forankret i Psykiatriens MED-udvalg og i kontaktudvalgene med kommuner (voksenpsykiatri). Titlen på indsatsen er: "Styrket faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner i Region Nordjylland, bl.a. mhp. at understøtte sundhedsaftalen for mennesker med sindslidelser". Helle Jørgensen gennemgik kort den medsendte meddelelse om bevilling. Psykiatriens Sektor MED Udvalg råder over første del af temadagen, mens Kontaktudvalget kan komme med input til temaer til anden del. Der var enighed om, at anden del af temadagen bør have et fagligt indhold, og følgende temaer blev nævnt: 4

5 - ikke-psykoseområdet, herunder ADHD - misbrug og personalets kompetencer til håndtering heraf - samarbejdet mellem sygehus og praktiserende læger f.eks. i forbindelse med tvangsindlæggelser. Det blev besluttet, at Kontaktudvalgt sender disse temaer som forslag til Psykiatriens uddannelseskonsulent Laila Skjoldager. Såfremt der kommer yderligere forslag til temaer, kan disse sendes direkte til Afdeling Syd Kontaktudvalgs kontaktperson i det nedsatte Uddannelses- og kompetenceforum. Det er Gitte Andersen, Orientering om Netværksfamilie og Arbejdsmæssig indplacering med mentorordning Punktet udgik, da Lise Claesson havde afbud til mødet. Orientering om præcisering til Sundhedsaftalen vedr. videregivelse af sundhedsoplysninger(bilag vedlagt) Efter henvendelse fra Ledende Embedslæge Henrik Bøggild er der udarbejdet vedhæftet tillæg til sundhedsaftalen i forhold til afsnit, som beskriver videregivelse af oplysninger mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne. Den kortfattede beskrivelse i aftalen kan læses som om videregivelsen kan ske uden indhentelse af samtykke fra patienten/borgeren, hvilket ikke er tilfældet. Hanna Strandvig orienterede om det medsendte tillæg til sundhedsaftalen. Orientering ombudgetforlig 2012, herunder tilførte ressourcer og besparelser Helle Jørgensen gennemgik kort udvalgte udvidelser og besparelser i Psykiatrien i Mest relevant for Kontaktudvalget er, at Psykiatrien skal gennemføre en besparelse på socialrådgiverområdet svarende til syv stillinger i Af disse syv skal de to findes i Afdeling Syd, hvor det er lykkedes at gennemføre besparelsen uden afskedigelser. En vakant stilling efter den forhenværende ledende socialrådgiver er ikke blevet genbesat, og yderligere en socialrådgiver i Center for Selvmordsforebyggelse er gået på efterløn. I forlængelse af besparelsen på socialrådgiverområdet i Psykiatrien, er der igangsat et analysearbejde i forhold til, hvilke opgaver Psykiatriens socialrådgivere skal varetage. Resultatet skal drøftes i Psykiatriens Sektor MED Udvalg d. 6. december, og det vil blive offentliggjort, når det er godkendt. Der lægges op til, at Psykiatriens socialrådgivere mere stringent skal varetage egentlige socialrådgiveropgaver. Flere af Psykiatriens socialrådgivere har forskellige terapeut-uddannelser og fungerer som terapeuter. Opgavebeskrivelsen kommer ligeledes på et møde i Kontaktudvalget, når den er godkendt, hvor den kan danne baggrund for en faglig drøftelse og forventningsafstemning. Helle Jørgensen orienterede videre om, at der er sket en udvidelse indenfor Geronto-psykiatrien, som fysisk er placeret i Brønderslev. Udvidelsen betyder, at de resterende gerontopsykiatriske patienter i Viborg nu bliver hjemtaget, og at Gerontopsykiatrisk Afdelings målgruppe udvides, så den nu dækker alle ældre patienter over 80 år, samt alle patienter med en nyopdaget sindslidelse over 75 år. Demensklinikken været sat i bero i en periode, men i budget 2012 er der afsat penge dertil, og der arbejdes nu på at få Demensklinikken genoptaget. Hanna Strandvig orienterede om, at OPUS, som er et tilbud til unge nydiagnosticerede med skizofreni, starter op i Afdeling Syd i Der vil blive mere uddybende om tilbuddet på næste møde. Orientering om tillæg til Psykiatriplan. Tillægget til psykiatriplanen tager udgangspunkt i anbefalingerne i følgende rapporter fra Danske Regioner: 5

6 Helle Jørgensen orienterede om, at psykiatriplanen er under revision med udgangspunkt i Danske Regioners 6 værdier for sundhedsvæsenet. Psykiatriplanen sættes på næste møde. 8. Evt. Samarbejde mellem Retspsykiatrisk Afdeling og misbrugsafdelingen i Vesthimmerland Kommune Tina Gram Larsen oplyste, at Retspsykiatrisk Afdeling oplever et manglende samarbejde med misbrugsafdelingen i Vesthimmerland Kommune, hvilket er uhensigtsmæssigt, da samarbejdet med øvrige kommuners misbrugsafdeling er nyttigt. Britta Bruun-Schmidt tager problemstillingen med tilbage, og henviste i øvrigt til forvaltningschef Hanne Madsen. 6

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri,

Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Klinik Syd Thomas Søndergaard AC-fuldmægtig Direkte: 97643582 thso@rn.dk Referat Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Klinik Syd 26. marts 2014 Mødedeltagere Carsten Lindgaard Johansen, fagcenterchef

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Afdeling Syd og Retspsykiatrisk Afdeling Torsdag d. 29. november 2012

Referat fra Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Afdeling Syd og Retspsykiatrisk Afdeling Torsdag d. 29. november 2012 Afdeling Syd Referat fra Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Afdeling Syd og Retspsykiatrisk Afdeling Torsdag d. 29. november 2012 Deltagere: Ledende overlæge i Afdeling Syd, Jan Mainz Chefsygeplejerske,

Læs mere

Referat: Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 19. september 2013

Referat: Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 19. september 2013 Klinik Syd Referat: Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 19. september 2013 Deltagere: Kommunale deltagere: Aalborg Kommune, kst. centerchef for socialpsykiatri, Carsten Lindgaard

Læs mere

Torsdag d. 12. marts 2015 Deltagere: Afbud:

Torsdag d. 12. marts 2015 Deltagere: Afbud: Klinik Syd Referat; Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 12. marts 2015 Deltagere: Carsten Lindgaard Johansen, fagcenterchef for socialpsykiatri, Aalborg Kommune Thomas Lohman,

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011.

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011. Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 22. august 2011. Distriktspsykiatrien Thy - Mors, teamet Deltagere: Sektionsleder Elin Brandt, Thisted Kommune Demenskoordinator Gitte

Læs mere

Referat Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri,

Referat Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Klinik Syd Thomas Søndergaard AC-fuldmægtig Direkte: 97643582 thso@rn.dk Referat Kontaktudvalgsmøde for voksenpsykiatri, Klinik Syd 19. juni 2014 Mødedeltagere Carsten Lindgaard Johansen, fagcenterchef

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord Referat af møde i Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord 24.11.2015 Mødested: Kursuslokalet Indgang 8 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Mødeleder: Susanne Jensen Referent : Lis Hvass Markusen Deltagere:

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Morsden 9. september 2014 i Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors. Mødeleder: Jan Mainz

Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Morsden 9. september 2014 i Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors. Mødeleder: Jan Mainz Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Morsden 9. september 2014 i Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors. Mødeleder: Jan Mainz Referent: Lis Hvass Markusen Deltagere:

Læs mere

9. Drøftelse af socialpsykiatriske tilbud ved afslutning af ambulante patienter (v/(kurt Nielsen og Peter Lykke Sørensen).

9. Drøftelse af socialpsykiatriske tilbud ved afslutning af ambulante patienter (v/(kurt Nielsen og Peter Lykke Sørensen). KLINIK NORD Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors den 5. november 2013. Mødeleder: Referent: Jan Mainz Afbud: Kurt Nielsen Poul Olsen, Morsø Kommune Mette

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Referat: Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 2. oktober 2014

Referat: Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 2. oktober 2014 Klinik Syd Referat: Møde i Kontaktudvalg for voksenpsykiatri, Klinik Syd. Torsdag d. 2. oktober 2014 Deltagere: - Carsten Lindgaard Johansen, fagcenterchef for socialpsykiatri, Aalborg Kommune - Thomas

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors, den 6. maj Jan Mainz. Mødeleder: Dagsorden:

Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors, den 6. maj Jan Mainz. Mødeleder: Dagsorden: Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors, den 6. maj 2014 Mødeleder: Referent: Dagsorden: Jan Mainz Lis Hvass Markusen 1. Referat af møde den 26.02.2014,

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Budget & Plan Referat Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Den 29. januar 2016 kl. 13.30-15.30 i mødelokale B på Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber

Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Til Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Referat fra møde i Faglig Følgegruppe for Hjælpemidler og Behandlingsredskaber Mødet blev afholdt torsdag d. 11. april 2013 kl. 14.00 til

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom

Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Budget & Plan Referat Møde i Projektgruppen vedr. udvikling af regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Den 23. juni 2016 kl. 14.30-16.30 i mødelokale B på Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 7. november 2011

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 7. november 2011 Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 7. november 2011 Deltagere: Sektionsleder Elin Brandt, Thisted Kommune Afdelingsleder Poul Olsen Sundhedskoordinator Bodil Nielsen Sygeplejerske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Indledning Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2015-2018. Aftalen omfatter en Politisk Sundhedsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (Offentliggjort d. 14. juni 2011) Side 1 af 11 Baggrund for

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Hjørring Kommune Referat 011012 Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Mødedato: Tirsdag den 11. september 2012 Mødet påbegyndt: Kl. 13.00 Mødet afsluttet: Kl. 16.00 Mødested:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Version 7. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Status for faglige indikatorer for indsatsområdet...

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..2 2. Organisation mv... 4 3. Behandling mv..... 5 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. 11 6. Vold mv...12 7.

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Indledning Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2015-2018. Aftalen omfatter en Politisk Sundhedsaftale

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3

Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3 Sundhed og Sammenhæng Speciale D. 19. maj 2014 Sagsnr. Ref.: kba Tlf: 4118 1525 kba@rn.dk Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3 Mødet blev afholdt fredag

Læs mere

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Status for faglige indikatorer for indsatsområdet... 4 2.1 Patientoplevet

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1 MÅLGRUPPE...................................................................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet.

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. IT Projekt Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. 2. marts 2016 kl. 8.30-10.30 i Mødelokale USB, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

botilbud"" himmerlandsskolen""

botilbud himmerlandsskolen svc-acadre-skanning 07-06-2016 12:54 SEPBARCODE: OU28 Louise Høeg, Socialudvalgsformand i Randers Kommune Thomas Krarup, Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune Henrik Vallø, Formand

Læs mere

Møde i Faglig Følgegruppe for Utilsigtede Hændelser. Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø

Møde i Faglig Følgegruppe for Utilsigtede Hændelser. Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø Møde Møde i Faglig Følgegruppe for Utilsigtede Hændelser Dato 24-09-2013, kl. 14:30 17:00 Sted Deltagere Afbud Referent Sagsnr Sundhed og Sammenhæng, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø Gitte Tougaard, Rebild

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Udkast til FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Version november 2010 Side 1 af 7 Udkast til Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Sundhedsaftale om mennesker med sindslidelse

Sundhedsaftale om mennesker med sindslidelse Sundhedsaftale om mennesker med sindslidelse 2 Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING.....................................................................................

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Referat Møde i Børn-unge styregruppen under Kontaktudvalget 17. juni 2013 klokken til i Auditoriet Sygehus Vendsyssel Hjørring

Referat Møde i Børn-unge styregruppen under Kontaktudvalget 17. juni 2013 klokken til i Auditoriet Sygehus Vendsyssel Hjørring Sygehusledelsen med stabe Referat Møde i Børn-unge styregruppen under Kontaktudvalget 17. juni 2013 klokken 13.30 til 15.30 i Auditoriet Sygehus Vendsyssel Hjørring Sygehusledelsen med stabe Mødedeltagere

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere