Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen"

Transkript

1 Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj

2 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse af rettigheder og pligter 6 Fortrolighed 7 Henvendelse til offentligheden 8 Misligholdelse 9 Opsigelse 10 Force Majeure 11 Ændringer i ejerforholdet 12 Ændringer i kontrakt og kontraktsgrundlag 13 Værneting og Voldgift 14 Underskrift 2

3 1. Grundlag. Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Svendborg Kommune og kommunens leverandører under Frit valg -ordningen. Kontrakten er udarbejdet på grundlag af Lov om social service samt Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp (Social-, Børne- og Integrationsministeriets BEK nr 344 af 26/03/2013). 2. Betingelser. 2.1 Generelle. Det er en betingelse for levering af ydelser i relation til serviceloven i Svendborg Kommune, at herværende kontrakt er accepteret og underskrevet af såvel leverandøren som myndighedschefen, Svendborg Kommune. Leverandøren skal til stadighed opfylde de krav, der er opstillet for leverandører i Svendborg Kommune. Der skal særligt henvises til følgende krav: Kvalitetskrav til leverandører under Frit valg -ordningen. Kommunens kvalitetsstandarder. Leverandøren er forpligtiget til at deltage i de udviklingstiltag, der igangsættes inden for kontraktens område. Leverandøren og Svendborg Kommune er forpligtiget til at holde hinanden orienteret om projekter mv., der har betydning for opgaver efter denne kontrakt, og om nødvendigt inddrage hinanden i projekterne mv. 2.2 Særlige betingelser. Økonomisk formåen. Leverandøren skal overfor Svendborg Kommune dokumentere, at denne ikke befinder sig i en økonomisk situation såsom betalingsstandsning eller anden, der forhindrer eller generer opfyldelsen af forpligtelser, der følger af herværende kontrakt. Erklæring herom udstedes af leverandørens bankforbindelse Gæld til det offentlige. I overensstemmelse med kommunens retningslinier må leverandøren ikke have forfalden gæld til det offentlige. Erklæring på tro og love vedlægges ansøgning om godkendelse som leverandør. Leverandøren skal til enhver tid med et varsel på 14 dage kunne afgive en erklæring på tro og love, om i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Der henvises i den forbindelse til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj

4 Arbejdsklausul Svendborg Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre vilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Klausulen fremgår af Kvalitetskrav til leverandører under Frit valg ordningen, afsnit 7.4. Rehabilitering i Svendborg Kommune I Svendborg Kommune arbejdes der på ældreområdet ud fra en rehabiliterende tankegang. Der lægges vægt på, at borgeren bliver i stand til at mestre flest mulige daglige funktioner selv. Igennem et samarbejde med borgeren tilrettelægges den praktiske hjælp og/eller personlig pleje, så leverandøren alene tager ansvar på områder, som borgeren ikke selv magter at tage ansvar for. I takt med at borgerens mestringsevne ændrer sig, skal leverandøren tilpasse sin indsats. Målet er at borgeren opnår et så selvstændigt og aktivt liv som muligt på egne betingelser. Visitatorerne vil i forbindelse med revisitering vurdere på mulige rehabiliteringstiltag for borgeren, og der vil være krav til leverandøren om at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale. Der vil kunne blive visiteret opgaver i forbindelse med rehabilitering og det forventes at leverandørens personale kan løfte disse opgaver. 3. Afregning. Afregning sker månedligt bagud. Afregning foretages senest d. 15. i næstkommende måned. Takstændringer kan foretages med et varsel på 1 måned + løbende måned. Kommunens takster for afregning offentliggøres på kommunens hjemmeside. Afregning foregår i øvrigt efter kommunens anvisninger. 4. Den private leverandørs forsikringer. Den private leverandør er forpligtet til at tegne og betale sædvanlige arbejdsgiverforsikringer som arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring, erhvervs- og produktsansvarsforsikring, herunder driftsforsikring for skader for hvilke, der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dokumentation herfor i form af kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling skal forevises på anmodning. 4

5 5. Overdragelse af rettigheder og pligter. Den private leverandør kan ikke overdrage sine aftaler og rettigheder som leverandør efter herværende kontrakt til tredjemand uden godkendelse fra Svendborg Kommune. 6. Fortrolighed. Svendborg Kommune forpligter sig til indenfor rammerne af forvaltnings-, offentligheds- og persondatalovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om den private leverandørs drifts- og forretningshemmeligheder. Den private leverandør og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som den private leverandør eller dennes medarbejdere får kendskab til gennem udførelse af opgaverne. Dette gælder både i forhold omhandlende den enkelte borger og forhold omhandlende Svendborg Kommune. Den private leverandør er berettiget til at lade Svendborg Kommune omtale i den private leverandørs reklamefremstød, markedsføringsmateriale, referencelister og lignende, idet dog væsentlige markedsføringstiltag, der blandt andet bygger på erfaringer fra Svendborg Kommune på forhånd skal godkendes af Svendborg Kommune. Det forudsættes, at der udvises gensidig respekt og loyalitet. 7. Henvendelse til offentligheden. Svendborg Kommune kan til enhver tid igangsætte brugerundersøgelser og offentliggøre disse. 8. Misligholdelse og konventionalbod. 8.1 Den private leverandørs misligholdelse. Såfremt den private leverandør standser betalingerne, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, vil Svendborg Kommune være berettiget til at hæve aftalen. Såfremt den private leverandør er organiseret som en personligt drevet virksomhed, er Svendborg Kommune berettiget til at hæve kontrakten, såfremt den private leverandør afgår ved døden. Ved partiel ophævelse eller delvis ophævelse af kontrakten forstås, at den private leverandørs ydelser og rettigheder i henhold til serviceloven reduceres. Som misligholdelse opfattes udover tilsidesættelse af den private leverandørs forpligtelser i henhold til herværende kontrakt med dens bilag også forpligtelser i henhold til de enkelte aftaler indgået i medfør af serviceloven. 5

6 Forpligtelser i henhold til herværende kontrakt og aftaler efter serviceloven er forbundet med skærpet ansvar. Følgelig betragtes enhver misligholdelse som udgangspunkt som værende væsentlig. Såfremt skadelidte rejser krav mod Kommunen i anledning af skadeforvoldelser, skal den private leverandør friholde kommunen fra ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger og renter m.v., som et sådant krav måtte påføre kommunen i det omfang den private leverandør er endelig ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Svendborg Kommune accepterer ingen begrænsninger i ansvar. 8.2 Svendborg Kommunes misligholdelse. Såfremt Svendborg Kommune gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser overfor den private leverandør i henhold til herværende aftale eller aftaler efter serviceloven, er den private leverandør berettiget til at hæve herværende kontrakt dog forudsat, at Svendborg Kommune ikke efter forudgående rimeligt varsel har berettiget misligholdelsen. På intet tidspunkt er varslet mindre en 3 døgn. Varslet skal sendes til Procedurer. Påbud sendes såfremt der konstateres/formodes at være misligholdelse i leverancerne efter herværende aftale og aftaler efter servviceloven. I så fald skal Svendborg Kommune hurtigst muligt og inden for 3 døgn have modtaget et skriftligt svar tillige indeholdende plan over afhjælpning samt handleplan fra den private leverandørs ansvarlige leder/stedfortræder. Skærpet påbud afgives ved konstatering af væsentlig misligholdelse eller formodning herom. Svendborg Kommune skal da hurtigst muligt og indenfor 12 timer have modtaget et skriftligt svar fra den ansvarlige leder/stedfortræder. Såfremt Svendborg Kommune vurderer, at det ikke er forsvarligt at afvente svar fra den private leverandør kan afværgeforanstaltning iværksættes umiddelbart på den private leverandørs regning. Såfremt afværgeforanstaltninger iværksættes betales en konventionalbod svarende til timeprisen for levering af ydelser fra et privat vikarbureau. 8.4 Sikkerhedsstillelse. Den private leverandør skal deponere en bankgaranti hos Svendborg Kommune. Bankgarantien udgør kr. Bankgarantien står som sikkerhed for den private leverandørs forpligtelser overfor kommunen i anledning af herværende kontraktsforhold. 6

7 9. Opsigelse. Opsigelse af kontraktsforholdet kan fra begge parters side ske med mindst 1 måneds varsel til den første hverdag i måneden. 10. Force majeure. I det omfang force majeure midlertidigt medfører reduktion af de ydelser, som den private leverandør til enhver tid har påtaget sig at præstere overfor Svendborg Kommune, reduceres den private leverandørs vederlag forholdsmæssigt. Såfremt den private leverandør helt eller delvist hindres i udførelse af sine opgaver i henhold til aftalen som følge af force majeure, og dette medfører skadevirkninger for Svendborg Kommune eller for den private leverandør, kan den af parterne, der rammes af sådanne skadevirkninger ophæve aftalen helt eller delvist efter retningslinierne i procedure - afsnittet. Den private leverandør skal i alle tilfælde af arbejdskonflikter omgående underrette Svendborg Kommune herom og om årsagen hertil således, at Svendborg Kommune eventuelt kan bistå med forslag til løsning af konflikten. 11. Ændringer i ejerforholdet. Såfremt der sker ændringer i det oplyste ejerforhold hos den private leverandør, herunder aktie/anpartsbesiddelse, skal dette uopholdeligt meddeles skriftligt til Svendborg Kommune. Såfremt der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene, herunder såfremt den bestemmende indflydelse i selskabet skifter hænder skal dette ligeledes uopholdeligt meddeles skriftligt til Svendborg Kommune. 12. Ændringer i kontraktgrundlag under Frit-valg - ordningen i Svendborg Kommune. Ændringer som følge af ændret lovgivning, ændringer i bekendtgørelser, vejledninger og administrativ praksis - som den udlægges af Svendborg Kommune - kan gennemføres umiddelbart og med samme ikrafttræden som forudsat i de relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og den administrative praksis. Øvrige ændringer kan ske med 1 måneds varsel med ikrafttræden den første hverdag i måneden. 7

8 13. Værneting og Voldgift. Eventuelle uoverensstemmelser om ethvert spørgsmål omfattet af nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Værneting er i alle tilfælde Retten i Svendborg. Såfremt der forekommer uoverensstemmelser i dansk ret om løsning af et spørgsmål omfattet af herværende aftale har lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt heraf afledte regler eller heraf afledt administrativ praksis forrang. Eventuelle tvister skal i videst muligt omfang søges løst i mindelighed mellem parterne. Kan eventuelle tvister ikke løses i mindelighed, skal de afgøres ved voldgift. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiftsretten, som skal have sæde i Svendborg Kommune sammensættes således, at hver af parterne vælger 1 medlem. Voldgiftsrettens opmand udpeges af administrerende dommer ved Retten i Svendborg. Voldgiftsmændene skal udpeges senest 14 dage efter beslutningen om voldgift og være meddelt opmanden inden udløbet af denne frist. Foreligger en sådan meddelelse ikke, udpeger opmanden de manglende voldgiftsmænd. Voldgiftsretten fastsætter selv proceduren for behandling af den enkelte sag. Omkostninger i forbindelse med sagens behandling, herunder voldgiftsrettens honorar, fordeles mellem parterne efter voldgiftsrettens bestemmelse. Voldgiftsretten kan i øvrigt tillægge en af parterne omkostningerne. Såfremt Svendborg Kommune sagsøges ved dansk domstol, eller der bliver indledt syn og skøn ved dansk domstol vedrørende forhold, der har relation til den private leverandørs opfyldelse af den indgåede aftale, kan Svendborg Kommune - uagtet ovennævnte voldgiftsbestemmelse - vælge at adcitere den private leverandør under sådant søgsmål eller syn og skøn. Følger af afgørelser i det sociale klagesystem kan uagtet ovennævnte voldgiftsbestemmelse forlanges gennemført umiddelbart. Parter: den / den / Leverandør Svendborg Kommune 8

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere