Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

2 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg til personlig pleje Udgiver Ankestyrelsen, marts 2007 ISBN nr Journalnr Opsætning Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildehenvisning.

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 Sammenfatning 7 1 Udbredelsen af det frie leverandørvalg 11 2 Frit leverandørvalg til personlig pleje 15 3 Barrierer for frit leverandørvalg af personlig pleje 26 4 Frit leverandørvalg til praktisk hjælp og madservice 30 5 Forventninger til det frie leverandørvalg i Baggrund og metode Spørgeskema

4 4 ANKESTYRELSENS ANALYSER Forord Som led i Folketingets vedtagelse af loven om frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp mv. blev det besluttet, at Ankestyrelsen skulle følge op på implementeringen af lovgivningen. Ankestyrelsen har som led i denne opfølgning i perioden fra gennemført to brugerundersøgelser, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og to interviewundersøgelser med fokus på henholdsvis leverandør- og myndighedsfunktionen. Ankestyrelsens tidligere undersøgelser på området for frit leverandørvalg af hjemmehjælp viste blandt andet, at det frie leverandørvalg efterhånden er meget udbredt i forhold til praktisk hjælp. Der er imidlertid ikke sket en helt tilsvarende udvikling inden for blandt andet frit leverandørvalg af personlig pleje. I 2005 var det under halvdelen af kommunerne, der kunne tilbyde valg mellem to eller flere leverandører til personlig pleje. Nærværende undersøgelse er en opfølgning på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som Ankestyrelsen gennemførte i Formålet med undersøgelsen i 2004 var blandt andet at sætte fokus på det første halvandet års udvikling og udbredelse af frit leverandørvalg inden for ældreplejen. Andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør af personlig pleje, er fordoblet siden Der er fortsat visse barrierer for udvikling af markedet for frit leverandørvalg til personlig pleje. Der nævnes blandt andet timepriser samt størrelsen af den krævede sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse. Udkast til rapporten har været forelagt en række kommuner, der sidder i Socialministeriets kommunepanel vedrørende frit leverandørvalg i hjemmeplejen, til bemærkninger. Kommunerne har gjort et stort stykke arbejde for den positive udvikling af markedet af det frie leverandørvalg til personlig pleje. Ankestyrelsen takker i denne sammenhæng for gode tilbagemeldinger.

5 SAMMENFATNING 5 Sammenfatning Socialministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at gennemføre en landsdækkende undersøgelse om udbredelsen af det frie leverandørvalg i landets kommuner med fokus på leverancen af den personlige pleje. Formålet med undersøgelsen er at afdække udbredelsen af det frie leverandørvalg i landets kommuner med særlig fokus på personlige pleje. Undersøgelsen skal give en status i 2006 for kommunernes tilbud om valg mellem to eller flere leverandører inden for personlig pleje i hverdagstimer og øvrig tid, samt afdække eventuelle barrierer for udviklingen af det frie leverandørvalg inden for disse hovedydelser. Der er 237 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, svarende til 88 pct. Besvarelserne dækker ca. 92 pct. af borgerne på 65 år og derover, der er visiteret til personlig pleje. Undersøgelsen har givet anledning til følgende hovedresultater: 76 pct. af de deltagende kommuner kan i 2006 tilbyde frit leverandørvalg på mindst én af hovedydelserne inden for hjemmehjælp, hvilket er uændret i forhold til 2005 Det er imidlertid kun 43 pct. af de deltagende kommuner, der tilbyder frit valg af leverandør af personlig pleje i hverdagstimerne i Udbredelsen af frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimerne er mere udbredt i de store kommuner. 70 pct. af kommunerne i hovedstadsområdet og 63 pct. af bykommunerne har frit leverandørvalg af personlig pleje. Kun 29 pct. af de øvrige mindre kommuner har frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimerne Godt 5 pct. af samtlige borgere, der er visiteret til personlig pleje, har valgt en privat leverandør i 2006, hvilket er mere end en fordobling i forhold til Men som nævnt er der ikke frit leverandørvalg i alle kommuner 10 pct. af de borgere, der bor i kommuner med frit valg af leverandør til personlig pleje, har faktisk valgt en privat leverandør. Dette indikerer, at hvis frit leverandørvalg af personlig pleje var udbredt til alle landets kommuner, ville den faktiske anvendelse af private leverandører blive fordoblet på landsplan

6 6 ANKESTYRELSENS ANALYSER De fleste af de deltagende kommuner oplyser, at de stiller krav til de private leverandører om sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse og indgåelse af kontrakt. Halvdelen af de kommuner, der stiller krav om sikkerhedsstillelse på et bestemt beløb, ligger på et beløb på kr. Det er ikke ud fra nærværende undersøgelse muligt at afgøre om et beløb på kr. i alle tilfælde er rimeligt. I en tidligere undersøgelse har leverandørerne ønsket mere klare retningslinjer for størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der er dog også kommuner, der ligger såvel væsentligt under som over disse beløb. Kommunerne tager i øvrigt ofte udgangspunkt i den forventede årlige omsætning, når sikkerhedsbeløbet fastsættes. Den typiske pris for en times hjælp til personlig pleje ligger mellem 271 kr. og 310 kr. Dog varierer prisen kraftigt, hvilket dels er betinget af, på hvilke tider af døgnet eller ugen hjælpen ydes og dels geografisk betinget. For en times hjælp i en dagtime er den laveste timepris 226 kr. og den højeste timepris 417 kr. For hjælp til personlig pleje på søn - og helligdage er den laveste timepris 275 kr. og den højeste er 803 kr. Tre fjerdedele af de deltagende kommuner stiller krav om, at leverandøren skal kunne tilbyde hjælp til personlig pleje i alle døgnets timer. 60 pct. af de deltagende kommuner stiller desuden krav om, at leverandørernes personale til personlig pleje har en uddannelse som social- og sundhedshjælper. 17 pct. af de deltagende kommuner stiller krav om yderligere uddannelse for det personale, der arbejder med svage ældre som for eksempel blinde eller demente. Ankestyrelsen har i tidligere undersøgelser konstateret, at det var en barriere for udbredelsen af det frie leverandørvalg i ældreplejen, at leverandørerne skulle kobles op til det kommunale IT-omsorgssystem. I 2006 stiller 27 pct. af kommunerne krav til leverandørerne om opkobling. Der er dog kun 6 kommuner, der har et krav om, at leverandørens computer, der er opkoblet til omsorgssystemet, ikke må anvendes til andre formål, hvorfor problemet nu må anses for beskedent. Fra møde med kommunepanelet blev det fremført, at det ville give en bedre dialog mellem borger, private leverandører og myndighedsfunk-tionen, hvis flere private leverandører var koblet op til kommunens IT-omsorgssystem. En del kommuner har oplyst, hvilke forhold de mener, udgør barrierer for, at flere private leverandører ønsker at søge godkendelse til levering af ydelser i hjemmeplejen. Det drejer sig særligt om eksempelvis geografiske forhold, et lille kundegrundlag og en lav timepris. Forhold der tilsammen gør, at rentabiliteten ikke skønnes at være tilstrækkelig høj.

7 KAPITEL 1 UDBREDELSEN AF DET FRIE LEVERANDØRVALG 7 1 Udbredelsen af det frie leverandørvalg Ankestyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i landets 270 kommuner om frit leverandørvalg i hjemmeplejen. Der er 237 kommuner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsen dækker ca. 92 pct. af de borgere, der er visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp. Antal borgere der har valgt en privat leverandør af personlig pleje Ankestyrelsen har bedt kommunerne oplyse, hvor stor en procentdel af de borgere, der var visiteret til hjælp til personlig pleje pr. 30. juni 2006, der faktisk valgte en privat leverandør. I tilfælde af en manglende præcis opgørelse, blev kommunen anmodet om at komme med et skøn. 5 pct. af samtlige borgere, der er visiteret til personlig pleje, har valgt en privat leverandør, fremgår det af kommunernes indberetninger herom. Det er beregnet på landsplan. Beregningen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser over borgere over 65 år, der er visiteret til personlig pleje. 10 pct. af de borgere, der bor i kommuner med frit leverandørvalg af personlig pleje, har faktisk valgt en privat leverandør. Dette indikerer, at hvis frit leverandørleverandørvalg af personlig pleje var udbredt til alle landets kommuner, ville den faktiske anvendelse af private leverandører blive fordoblet på landsplan. Beregningen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser over borgere over 65 år, der er visiteret til personlig pleje. På baggrund af en stikprøveundersøgelse i blev det konstateret, at 2 pct. af brugerne fik leveret personlig pleje fra private leverandører. Det indikerer, at andelen af borgere, der får leveret den personlig pleje fra en privat leverandør er steget med 3 procentpoint fra 2005 til Kilde: Ankestyrelsens undersøgelse om frit leverandørvalg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse 2005.

8 8 ANKESTYRELSENS ANALYSER Status for udbredelsen af frit leverandørvalg i kommunerne Som led i undersøgelsen er der foretaget en statusopgørelse over kommunernes tilbud om valg mellem to eller flere leverandører til hjemmehjælp inden for hver af følgende hovedydelser: Personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje øvrig tid Praktisk hjælp Madservice med udbringning Madservice uden udbringning På baggrund af undersøgelsen kan det konstateres, at 180 kommuner eller 76 pct. af de deltagende kommuner i 2006 kan tilbyde brugerne af hjemmehjælp frit valg mellem 2 eller flere leverandører på mindst en af ovennævnte hovedydelser. Andelen af kommuner, der kan tilbyde frit leverandørvalg på mindst en hovedydelse, er således uændret fra 2005 til 2006, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Udbredelsen af frit leverandørvalg fordelt på hovedydelser Kommunernes oplysninger om 2004 Kommunernes oplysninger om 2005 Kommunernes oplysninger om 2006 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Personlig pleje Leverandørvalgmuligheder hverdagstimer Ingen leverandørvalgmuligheder Personlig pleje øvrig Leverandørvalgmuligheder tid Ingen leverandørvalgmuligheder Praktisk hjælp Leverandørvalgmuligheder Ingen leverandørvalgmuligheder Madservice med Leverandørvalgmuligheder udbringning Ingen leverandørvalgmuligheder Madservice uden Leverandørvalgmuligheder udbringning Ingen leverandørvalgmuligheder Frit leverandørvalg på Leverandørvalgmuligheder en eller flere af Ingen hovedydelserne leverandørvalgmuligheder Note: I forhold til Ankestyrelsens brugerundersøgelse på området om frit leverandørvalg i ældreplejen fra 2005 er andelene i nærværende undersøgelse 2-4 procentpoint lavere for Det skyldes, at der i nærværende undersøgelse indgår 237 kommuner, hvorimod der i undersøgelsen fra 2005 indgik 261 kommuner, og at der er nogle af de kommuner, der ikke indgår i denne undersøgelse, som har frit valg.

9 KAPITEL 1 UDBREDELSEN AF DET FRIE LEVERANDØRVALG 9 Udbredelse af frit leverandørvalg på en eller flere hovedydelser ser således ud til at være gået i stå efter en stigning i andelen af kommuner med frit leverandørvalg på 8 procentpoint fra 2004 til I 2006 kan 74 pct. af de deltagende kommuner tilbyde frit leverandørvalg af praktisk hjælp. I 2006 har 10 kommuner, svarende til 4 pct. af de deltagende kommuner, frit leverandørvalg på alle områderne - det vil sige personlig pleje, praktisk hjælp, madservice med udbringning til hjemmet og madservice uden udbringning til hjemmet. De 10 kommuner er fordelt med to kommuner i hovedstadsområdet, fire bykommuner og fire øvrige kommuner, jf. tabel 1.2. Tabel 1.2 Kommuner der har frit leverandørvalg på alle hovedydelser i 2006 Frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimer, øvrig tid, praktisk hjælp og madservice med og uden udbringning Kommuner 2006 Antal Hovedstadsområdet 2 Bykommuner 4 Øvrige kommuner 4 I alt 10 Note: Kommuneopdelingen er sket på baggrund af Danmarks Statistiks opdeling af landets kommuner i geokoder. Hovedstadsområdet inkluderer København og Frederiksberg kommuner, samt København, Frederiksborg og Roskilde amter. Bykommuner inkluderer byer på mindst indbyggere (eksklusiv hovedstadskommuner) og øvrige kommuner inkluderer alle tilbageværende kommuner. I 2006 har 39 pct. af de deltagende kommuner frit leverandørvalg på både praktisk hjælp og personlig pleje uanset tidspunkt, jf. tabel 1.3. Tabel 1.3 Kommuner der har frit valg af leverandør til hjælp til personlig pleje i hverdagstimer, øvrig tid og praktisk hjælp. Personlig pleje i hverdagstimer, øvrig tid og praktisk hjælp Deltagende kommuner Kommuner 2004 Kommuner 2005 Kommuner 2006 Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt

10 10 ANKESTYRELSENS ANALYSER I 2006 forventer de deltagende kommuner, at der bliver indgået 39 nye kontrakter, men samtidig er det forventningen, at 33 kontrakter ophører. Der er således en forventet nettotilgang på 6 nye kontrakter med leverandørerne. I 2005 var nettotilgangen af kontrakter på 10, jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Kontrakter indgået og ophørt i 2005 og 2006 Indgåede kontrakter Kontrakter ophørt i i Indgåede kontrakter i 2006 Kontrakter ophørt i 2006 Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt

11 KAPITEL 2 FRIT VALG AF LEVERANDØR AF PERSONLIG PLEJE 11 2 Frit valg af leverandør af personlig pleje Ankestyrelsens tidligere undersøgelser på området har vist, at frit leverandørvalg af personlig pleje ikke er nær så udbredt som frit leverandørvalg af praktisk hjælp. Denne undersøgelse bekræfter dette billede, idet under halvdelen af kommunerne (43 pct.) i 2006 har frit valg af leverandør til personlig pleje i hverdagstimerne, mens lidt færre kommuner (39 pct.) har frit leverandørvalg af personlig pleje på øvrige tider af døgnet. Selvom frit leverandørvalg af personlig pleje ikke er nær så udbredt som frit leverandørvalg af praktisk hjælp, og selvom der kun har været en mindre stigning i antallet af kommuner, der kan tilbyde frit leverandørvalg af personlig pleje, er der sket en stigning i andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør til at levere den personlige pleje. Ud fra kommunernes besvarelser er det beregnet, at godt 5 pct. af de borgere, der er visiteret til hjælp til personlig pleje, har valgt en privat leverandør 1. I en stikprøveundersøgelse fra konstaterede Ankestyrelsen, at 2 pct. af brugerne fik leveret personlig pleje fra private leverandører. Der er således sket mere end en fordobling i andelen af borgere, der på dette område har valgt en privat leverandør i forhold til tidligere, mens det ikke har medført en tilsvarende vækst i antallet af leverandører. En tilsvarende beregning viser, at 10 pct. af de borgere, der bor i kommuner med frit leverandørvalg af personlig pleje, faktisk har valgt en privat leverandør. Dette indikerer, at hvis frit leverandørvalg af personlig pleje var udbredt til alle landets kommuner, ville den faktiske anvendelse af private leverandører blive fordoblet på landsplan. 1 Beregningen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser over borgere over 65 år, der er visiteret til personlig pleje. 2 Kilde: Ankestyrelsens undersøgelse om frit leverandørvalg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse 2005.

12 12 ANKESTYRELSENS ANALYSER Frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimer Når det drejer sig om frit valg af leverandør af personlig pleje i hverdagstimer, har 43 pct. af de deltagende kommuner frit leverandørvalg i 2006, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Kommuner der har frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje i hverdagstimer Deltagende kommuner Kommuner 2004 Kommuner 2005 Kommuner 2006 Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt Der er imidlertid stor forskel på udbredelsen af det frie leverandørvalg afhængig af kommunetype. Således har 70 pct. af kommunerne i hovedstadsområdet frit leverandørvalg på dette område, 63 pct. af bykommunerne har frit leverandørvalg, mens kun 29 pct. af øvrige kommuner har frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimerne i Der har i perioden fra 2004 til 2006 kun været en mindre fremgang i antallet af kommuner i hovedstadsområdet og i øvrige kommuner med frit leverandørvalg på dette område, hvorimod der er en lille tilbagegang for så vidt angår bykommuner. Det er 35 flere private leverandører i 2006 end i 2004, hvilket skyldes en fortsat vækst i bykommunerne, hvorimod væksten i hovedstanden og de øvrige kommuner er minimal, jf. tabel 2.2. Der er 459 godkendte leverandører i 2006 af personlig pleje i hverdagstimer. Det bemærkes dog, at der ikke er tale om forskellige leverandører, eftersom samme leverandør kan være godkendt i flere kommuner. Tabel 2.2 Leverandører af personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje i hverdagstimer Deltagende kommuner Leverandører 2004 Leverandører 2005 Leverandører 2006 Antal Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Hovedstadsområdet , , ,1 Bykommuner ,4 97 2, ,9 Øvrige kommuner , , ,3 I alt , , ,9

13 KAPITEL 2 FRIT VALG AF LEVERANDØR AF PERSONLIG PLEJE 13 Ser man til gengæld på, hvor mange kommuner de godkendte leverandører skal dække, fremgår det, at de 206 leverandører i øvrige kommuner i 2006 dækker de 153 kommuner, der indgår i denne kategori. Det svarer til, at der i gennemsnit i hver kommune er 1,3 leverandør af personlig pleje i hverdagstimerne, hvorimod der i hovedstadsområdet og i bykommuner i gennemsnit er omkring 3 leverandører pr. kommune. Frit leverandørvalg af personlig pleje på øvrige tider Frit valg af leverandør af personlig pleje på øvrige tider er lidt mindre udbredt end personlig pleje i hverdagstimer, idet 39 pct. af de deltagende kommuner har frit valg af leverandør på dette område i 2006, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Kommuner der har frit valg af leverandør af personlig pleje på øvrige tider Personlig pleje på øvrige tider Deltagende kommuner Kommuner 2004 Kommuner 2005 Kommuner 2006 Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt Også for denne ydelse gør det sig gældende, at det frie leverandørvalg er mest udbredt i kommunerne i hovedstadsområdet, hvor 67 pct. af kommunerne har frit valg af leverandør af personlig pleje på øvrige tider i 2006, mens 61 pct. af bykommunerne og kun en fjerdedel af øvrige kommuner har frit leverandørvalg på dette område.

14 14 ANKESTYRELSENS ANALYSER Der er i gennemsnit 3 leverandører af personlig pleje på øvrige tider pr. kommune i 2006 i hovedstadsområdet. Gennemsnittet af antal leverandører i bykommunerne er 2,7 og 1,2 i øvrige kommuner, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Leverandører af personlig pleje på øvrige tider Personlig pleje på øvrige tider Deltagende kommuner Antal leverandører 2004 Antal leverandører 2005 Antal leverandører 2006 Antal Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Hovedstadsområdet , , ,0 Bykommuner ,3 88 2, ,7 Øvrige kommuner , , ,2 I alt , , ,8 Samlet set er der på landsplan tale om en tilgang på 32 leverandører i perioden fra 2004 til 2006, der kan levere personlig pleje på øvrige tider. Tilgangen er sket i hovedstadsområdet og i bykommunerne, mens der i øvrige kommuner kun er tilkommet en enkelt leverandør i perioden.

15 KAPITEL 3 BARRIERER FOR FRIT VALG AF LEVERANDØR TIL PERSONLIG PLEJE 15 3 Barrierer for frit valg af leverandør til personlig pleje Undersøgelsen skal give et billede af den udvikling, der er sket i forhold til antallet af leverandører af personlig pleje med fokus på, hvilke barrierer der er i 2006 sammenholdt med de barrierer, der var i I Ankestyrelsens interviews med private leverandører i 2004 blev nedenstående barrierer i forbindelse med godkendelsesproceduren som leverandør af personlig pleje i landets kommuner fremhævet: Kommunale krav om, at leverandørerne skulle kunne levere pleje i hele kommunen (modsat at kunne levere i distrikter) Kommunale krav om en høj økonomisk sikkerhedsstillelse Kommunale krav om levering af personlig pleje på døgnbasis (modsat dagtimer, aften- og nattetimer) Kommunale uddannelseskrav til leverandørernes personale Kommunale krav om opkobling til kommunens omsorgs- og journalsystem 17 pct. af kommunerne i denne undersøgelse det vil sige 40 kommuner - oplyser, at de oplever barrierer i forhold til leverandørernes ønske om at søge godkendelse som leverandør af personlig pleje. Kommunerne nævner blandt andet: Markedet er for lille i forhold til indtjening og geografiske afstande Krav om døgnberedskab gør det mindre attraktivt at blive leverandør af personlig pleje Indtjeningen er for lille i forhold til beredskabet For lille timebetaling til at det er rentabelt

16 16 ANKESTYRELSENS ANALYSER Uddannelseskrav Udøvelse af personlig pleje er et stort ansvar Lille kundegrundlag fordi flest borgere ønsker personlig pleje leveret af kommunen Det er kun 7 af de 40 kommuner, der oplyser, at der er barrierer, der har private leverandører til levering af personlig pleje. De øvrige 33 kommuner har ikke private leverandører af personlig pleje, og har peget på det anførte som begrundelser for, hvorfor der ikke er frit valg af leverandør af personlig pleje i deres kommuner. Barriererne er oplistet i forhold til, hvor mange der har givet udtryk for de enkelte punkter. Således peger mange af de 40 kommuner på infrastrukturen i kommunen, kundegrundlaget og manglende indtjeningsmuligheder (personlig pleje i alle døgnets timer) som de væsentligste årsager til, at private leverandører ikke ønsker at indgå en kontrakt om levering af personlig pleje med kommunen. Kommunernes opdeling i distrikter Leverandørerne har i undersøgelsen fra oplyst, at det var en barriere, at kommunen stillede krav om, at de skulle kunne levere hjælp til personlig pleje i alle distrikter i kommunen. Kommunerne er i 2006 blevet bedt om at oplyse, hvor mange distrikter de er opdelt i ved godkendelse af personlig pleje. Disse indberetninger er opdelt efter kommunernes type som henholdsvis: hovedstadsområdet, bykommune eller øvrige kommuner. Ønsket er at analysere, om der er en sammenhæng mellem antallet af distrikter og kommunetype. I mere end halvdelen af de deltagende kommuner udgør kommunen 1 distrikt. I lidt over en fjerdedel af de deltagende kommuner udgør kommunen 2 eller 3 distrikter. De øvrige kommuner er inddelt i mere end 4 distrikter, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Kommunernes opdeling i 2006 i antal distrikter efter kommunetype ved godkendelse af leverandører af personlig pleje 1 distrikt 2 distrikter 3 distrikter 4 distrikter 5 distrikter 6 distrikter 7 distrikter eller flere Uoplyst Antal kommuner i alt Hovedstadsområdet Bykommune Øvrige kommuner I alt Ankestyrelsens undersøgelser Frit valg i ældreplejen 22 private leverandører erfaringer, 2004

17 KAPITEL 3 BARRIERER FOR FRIT VALG AF LEVERANDØR TIL PERSONLIG PLEJE 17 Tendensen er, at det i højere grad er hovedstadsområdet samt bykommuner, der har 1 samlet distrikt, hvorimod øvrige kommuner som for eksempel landkommuner i højere grad benytter sig af en opdeling af kommunen i flere distrikter. I hovedstadsområdet er der næsten lige mange leverandører, der er godkendt i alle distrikter (65) som i et enkelt distrikt (72), jf. tabel 3.2. Tabel 3.2. Antal leverandører godkendt til levering af personlig pleje i 1, 2 eller alle distrikter 1 distrikt 2 eller flere distrikter Alle distrikter Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt I bykommunerne er der næsten dobbelt så mange leverandører (62), der er godkendt i alle distrikter, som antal leverandører (33), der er godkendt i 1 distrikt. I øvrige kommuner er billedet stort set identisk med bykommunerne. I øvrige kommuner er der således 92 leverandører, der er godkendt til levering af personlig pleje i alle distrikter mod 49 leverandører, der alene er godkendt til levering i 1 distrikt. I 2006 er der dobbelt så mange kommuner (142), der ikke stiller krav til deres leverandører om at kunne levere personlig pleje i mere end 1 distrikt end antal kommuner (72), som stiller dette krav til deres leverandører, jf. tabel 3.3. Dette gælder uanset kommunetype. Tabel 3.3 Om kommunen stiller krav om leverance af personlig pleje i mere end 1 distrikt Ja Nej Uoplyst Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt Krav om sikkerhedsstillelse Baggrunden for kommunernes krav om sikkerhedsstillelse er et ønske om at sikre leveringen af ydelserne i tilfælde af uforudsete forhold som konkurs eller lignende 3. Der er ingen faste regler for, hvor store beløb der må kræves som sikkerhed, men ifølge lovgivningen 4 skal 3 Ankestyrelsens undersøgelser Frit leverandørvalg i ældreplejen 22 private leverandørers erfaringer, Bekendtgørelse nr af 17. december (jf. 9, stk. 4).

18 18 ANKESTYRELSENS ANALYSER sikkerhedsstillelsen stå i rimeligt forhold til leverandørens forventede omsætning ved levering af personlig pleje og praktisk hjælp. I interviewundersøgelsen fra fremgik det, at et flertal af de private leverandører udtrykte stor forståelse for betydningen af sikkerhedsstillelse. De private leverandører oplevede dog, at de kommunale myndigheders fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse ikke altid stod i et rimeligt forhold til leverandørens forventede omsætning. I 2006 er der store forskelle på de krav om sikkerhedsstillelse, kommunerne stiller til leverandører af personlig pleje. Der er i alt 163 af de deltagende kommuner, der stiller krav om sikkerhedsstillelse enten afhængigt af antal brugere eller uafhængigt af antal brugere, jf. tabel 3.4. Tabel 3.4. Kommuner fordelt efter typer samt krav om sikkerhedsstillelse Ja afhængigt af Ja uafhængigt af Nej Uoplyst antal brugere antal brugere Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt For alle typer kommuner er der stort set lige mange, der stiller krav om sikkerhedsstillelse afhængigt af antal brugere som uafhængigt af antal brugere. Ud af de 237 kommuner, der deltager i undersøgelsen, har ca. en tredjedel slet ikke et krav om sikkerhedsstillelse. 50 kommuner oplyser, at de stiller krav om sikkerhedsstillelse med et fast beløb for godkendelse. Knap halvdelen af disse kommuner stiller krav om sikkerhed på kr., jf. figur 1. Det er ikke muligt ud fra nærværende undersøgelse at afgøre om et beløb på kr. er rimeligt i alle tilfælde. I en tidligere undersøgelse har et antal leverandører ønsket mere klare linjer for størrelsen af sikkerhedsstillelse. 5 Ankestyrelsens undersøgelser Frit leverandørvalg i ældreplejen 22 private leverandørers erfaringer, 2004

19 KAPITEL 3 BARRIERER FOR FRIT VALG AF LEVERANDØR TIL PERSONLIG PLEJE 19 Figur 1 Antal kommuner Fast beløb pr. kommune en leverandør er godkendt i kroner kommuner stiller krav om sikkerhed på kr. De øvrige kommuner har krav om sikkerhed, der ligger væsentlig over eller væsentligt under disse beløb. Ud over de kommuner, der stiller krav om et fast beløb som sikkerhed eller et fast beløb pr. distrikt en leverandør godkendes i, er der andre kommuner med forskellige krav om sikkerhedsstillelse. Eksempler på kommunernes krav om sikkerhedsstillelse: sikkerhedsstillelse beregnes på baggrund af leverandørens leverede antal timer krav om kr. i sikkerhed for hver gang der rundes 37 timers leverance krav om sikkerhedsstillelse på 10 pct. af omsætningen, hvis den overstiger kr. økonomisk soliditet svarende til forventet omsætning i en 3 måneders periode sikkerhedsstillelse på 15 pct. af omsætning dog minimum kr. sikkerhedsstillelse svarende til antal brugere, dog minimum kr. ved indgåelse af aftale

20 20 ANKESTYRELSENS ANALYSER Der er flest kommuner, der lader størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænge af den forventede årlige omsætning. Andre kommuner regulerer sikkerhedsstillelsen i forhold til det antal borgere, leverandøren yder hjælp til. I disse kommuner sker en løbende regulering af sikkerhedsstillelsen. Som en kommune formulerer det så: er sikkerhedsstillelsen stigende forholdsmæssigt ved øget omsætning. Kravene om sikkerhedsstillelse er ret forskellige. Det giver leverandørerne uens vilkår for levering af personlig pleje, hvilket må antages at have særlig betydning for leverandører, der leverer personlig pleje i kommuner med krav om høj sikkerhedsstillelse. Krav om bestemte tidspunkter for levering af hjælp af personlig pleje I den tidligere undersøgelse fra gav leverandørerne udtryk for, at det i visse geografiske områder kunne være en barriere, at kommunen stillede krav om, at de skulle kunne levere personlig pleje i alle døgnets timer. Ligeledes i 2006 hvor langt de fleste kommuner stiller krav om, at leverandøren skal kunne tilbyde at levere hjælp til personlig pleje i alle døgnets timer såvel aften- og nattetimer som søn- og helligdage, jf. tabel 3.6. Tabel 3.6 Krav om bestemte tidsrum for levering af personlig pleje Kommunens krav til tidsrum for levering af personlig pleje Antal kommuner Dagtimer (hverdagstimer) 208 Aftentimer (Øvrig tid) 197 Nattetimer (Øvrig tid) 182 Søn og helligdag (Øvrig tid) 198 Note: Tabellen baserer sig på besvarelser fra 208 kommuner. 29 kommuner har ikke besvaret spørgsmålet. Kommunale krav om levering af personlig pleje på bestemte tidspunkter Alle kommuner stiller krav om, at leverandøren kan tilbyde hjælp til personlig pleje i dagtimer I nogle kommuner kan leverandøren vælge at blive godkendt alene til dagtimer frem til kl I andre kommuner kan leverandøren vælge godkendelse i dagtid eller hele døgnet I nogle kommuner kan leverandøren vælge godkendelse fra alle ugens dage Et mindre antal kommuner oplyser, at de ikke har fastsat krav til leverandørerne om levering på bestemte tidspunkter 6 Ankestyrelsens undersøgelser Frit leverandørvalg i ældreplejen 22 private leverandørers erfaringer, 2004.

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER. Frit valg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse

ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER. Frit valg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse 2005 November 2005 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse 2005 Titel:

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - visitators betydning for det frie valg 2007

Frit valg i ældreplejen - visitators betydning for det frie valg 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - visitators betydning for det frie valg 2007 Titel Frit valg i ældreplejen visitators betydning

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsamling på undersøgelsen 2 1.1 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Forbrugsanalyse. Deloitte

Forbrugsanalyse. Deloitte Forbrugsanalyse Deloitte 23. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 1.1. ANALYSENS BAGGRUND...3 1.2. ANALYSENS FORMÅL...3 1.3. ANALYSENS OPBYGNING...4 1.4. SAMMENFATNING...4

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere