Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

2 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg til personlig pleje Udgiver Ankestyrelsen, marts 2007 ISBN nr Journalnr Opsætning Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildehenvisning.

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 Sammenfatning 7 1 Udbredelsen af det frie leverandørvalg 11 2 Frit leverandørvalg til personlig pleje 15 3 Barrierer for frit leverandørvalg af personlig pleje 26 4 Frit leverandørvalg til praktisk hjælp og madservice 30 5 Forventninger til det frie leverandørvalg i Baggrund og metode Spørgeskema

4 4 ANKESTYRELSENS ANALYSER Forord Som led i Folketingets vedtagelse af loven om frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp mv. blev det besluttet, at Ankestyrelsen skulle følge op på implementeringen af lovgivningen. Ankestyrelsen har som led i denne opfølgning i perioden fra gennemført to brugerundersøgelser, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og to interviewundersøgelser med fokus på henholdsvis leverandør- og myndighedsfunktionen. Ankestyrelsens tidligere undersøgelser på området for frit leverandørvalg af hjemmehjælp viste blandt andet, at det frie leverandørvalg efterhånden er meget udbredt i forhold til praktisk hjælp. Der er imidlertid ikke sket en helt tilsvarende udvikling inden for blandt andet frit leverandørvalg af personlig pleje. I 2005 var det under halvdelen af kommunerne, der kunne tilbyde valg mellem to eller flere leverandører til personlig pleje. Nærværende undersøgelse er en opfølgning på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som Ankestyrelsen gennemførte i Formålet med undersøgelsen i 2004 var blandt andet at sætte fokus på det første halvandet års udvikling og udbredelse af frit leverandørvalg inden for ældreplejen. Andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør af personlig pleje, er fordoblet siden Der er fortsat visse barrierer for udvikling af markedet for frit leverandørvalg til personlig pleje. Der nævnes blandt andet timepriser samt størrelsen af den krævede sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse. Udkast til rapporten har været forelagt en række kommuner, der sidder i Socialministeriets kommunepanel vedrørende frit leverandørvalg i hjemmeplejen, til bemærkninger. Kommunerne har gjort et stort stykke arbejde for den positive udvikling af markedet af det frie leverandørvalg til personlig pleje. Ankestyrelsen takker i denne sammenhæng for gode tilbagemeldinger.

5 SAMMENFATNING 5 Sammenfatning Socialministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at gennemføre en landsdækkende undersøgelse om udbredelsen af det frie leverandørvalg i landets kommuner med fokus på leverancen af den personlige pleje. Formålet med undersøgelsen er at afdække udbredelsen af det frie leverandørvalg i landets kommuner med særlig fokus på personlige pleje. Undersøgelsen skal give en status i 2006 for kommunernes tilbud om valg mellem to eller flere leverandører inden for personlig pleje i hverdagstimer og øvrig tid, samt afdække eventuelle barrierer for udviklingen af det frie leverandørvalg inden for disse hovedydelser. Der er 237 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, svarende til 88 pct. Besvarelserne dækker ca. 92 pct. af borgerne på 65 år og derover, der er visiteret til personlig pleje. Undersøgelsen har givet anledning til følgende hovedresultater: 76 pct. af de deltagende kommuner kan i 2006 tilbyde frit leverandørvalg på mindst én af hovedydelserne inden for hjemmehjælp, hvilket er uændret i forhold til 2005 Det er imidlertid kun 43 pct. af de deltagende kommuner, der tilbyder frit valg af leverandør af personlig pleje i hverdagstimerne i Udbredelsen af frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimerne er mere udbredt i de store kommuner. 70 pct. af kommunerne i hovedstadsområdet og 63 pct. af bykommunerne har frit leverandørvalg af personlig pleje. Kun 29 pct. af de øvrige mindre kommuner har frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimerne Godt 5 pct. af samtlige borgere, der er visiteret til personlig pleje, har valgt en privat leverandør i 2006, hvilket er mere end en fordobling i forhold til Men som nævnt er der ikke frit leverandørvalg i alle kommuner 10 pct. af de borgere, der bor i kommuner med frit valg af leverandør til personlig pleje, har faktisk valgt en privat leverandør. Dette indikerer, at hvis frit leverandørvalg af personlig pleje var udbredt til alle landets kommuner, ville den faktiske anvendelse af private leverandører blive fordoblet på landsplan

6 6 ANKESTYRELSENS ANALYSER De fleste af de deltagende kommuner oplyser, at de stiller krav til de private leverandører om sikkerhedsstillelse i forbindelse med godkendelse og indgåelse af kontrakt. Halvdelen af de kommuner, der stiller krav om sikkerhedsstillelse på et bestemt beløb, ligger på et beløb på kr. Det er ikke ud fra nærværende undersøgelse muligt at afgøre om et beløb på kr. i alle tilfælde er rimeligt. I en tidligere undersøgelse har leverandørerne ønsket mere klare retningslinjer for størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der er dog også kommuner, der ligger såvel væsentligt under som over disse beløb. Kommunerne tager i øvrigt ofte udgangspunkt i den forventede årlige omsætning, når sikkerhedsbeløbet fastsættes. Den typiske pris for en times hjælp til personlig pleje ligger mellem 271 kr. og 310 kr. Dog varierer prisen kraftigt, hvilket dels er betinget af, på hvilke tider af døgnet eller ugen hjælpen ydes og dels geografisk betinget. For en times hjælp i en dagtime er den laveste timepris 226 kr. og den højeste timepris 417 kr. For hjælp til personlig pleje på søn - og helligdage er den laveste timepris 275 kr. og den højeste er 803 kr. Tre fjerdedele af de deltagende kommuner stiller krav om, at leverandøren skal kunne tilbyde hjælp til personlig pleje i alle døgnets timer. 60 pct. af de deltagende kommuner stiller desuden krav om, at leverandørernes personale til personlig pleje har en uddannelse som social- og sundhedshjælper. 17 pct. af de deltagende kommuner stiller krav om yderligere uddannelse for det personale, der arbejder med svage ældre som for eksempel blinde eller demente. Ankestyrelsen har i tidligere undersøgelser konstateret, at det var en barriere for udbredelsen af det frie leverandørvalg i ældreplejen, at leverandørerne skulle kobles op til det kommunale IT-omsorgssystem. I 2006 stiller 27 pct. af kommunerne krav til leverandørerne om opkobling. Der er dog kun 6 kommuner, der har et krav om, at leverandørens computer, der er opkoblet til omsorgssystemet, ikke må anvendes til andre formål, hvorfor problemet nu må anses for beskedent. Fra møde med kommunepanelet blev det fremført, at det ville give en bedre dialog mellem borger, private leverandører og myndighedsfunk-tionen, hvis flere private leverandører var koblet op til kommunens IT-omsorgssystem. En del kommuner har oplyst, hvilke forhold de mener, udgør barrierer for, at flere private leverandører ønsker at søge godkendelse til levering af ydelser i hjemmeplejen. Det drejer sig særligt om eksempelvis geografiske forhold, et lille kundegrundlag og en lav timepris. Forhold der tilsammen gør, at rentabiliteten ikke skønnes at være tilstrækkelig høj.

7 KAPITEL 1 UDBREDELSEN AF DET FRIE LEVERANDØRVALG 7 1 Udbredelsen af det frie leverandørvalg Ankestyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i landets 270 kommuner om frit leverandørvalg i hjemmeplejen. Der er 237 kommuner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsen dækker ca. 92 pct. af de borgere, der er visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp. Antal borgere der har valgt en privat leverandør af personlig pleje Ankestyrelsen har bedt kommunerne oplyse, hvor stor en procentdel af de borgere, der var visiteret til hjælp til personlig pleje pr. 30. juni 2006, der faktisk valgte en privat leverandør. I tilfælde af en manglende præcis opgørelse, blev kommunen anmodet om at komme med et skøn. 5 pct. af samtlige borgere, der er visiteret til personlig pleje, har valgt en privat leverandør, fremgår det af kommunernes indberetninger herom. Det er beregnet på landsplan. Beregningen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser over borgere over 65 år, der er visiteret til personlig pleje. 10 pct. af de borgere, der bor i kommuner med frit leverandørvalg af personlig pleje, har faktisk valgt en privat leverandør. Dette indikerer, at hvis frit leverandørleverandørvalg af personlig pleje var udbredt til alle landets kommuner, ville den faktiske anvendelse af private leverandører blive fordoblet på landsplan. Beregningen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser over borgere over 65 år, der er visiteret til personlig pleje. På baggrund af en stikprøveundersøgelse i blev det konstateret, at 2 pct. af brugerne fik leveret personlig pleje fra private leverandører. Det indikerer, at andelen af borgere, der får leveret den personlig pleje fra en privat leverandør er steget med 3 procentpoint fra 2005 til Kilde: Ankestyrelsens undersøgelse om frit leverandørvalg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse 2005.

8 8 ANKESTYRELSENS ANALYSER Status for udbredelsen af frit leverandørvalg i kommunerne Som led i undersøgelsen er der foretaget en statusopgørelse over kommunernes tilbud om valg mellem to eller flere leverandører til hjemmehjælp inden for hver af følgende hovedydelser: Personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje øvrig tid Praktisk hjælp Madservice med udbringning Madservice uden udbringning På baggrund af undersøgelsen kan det konstateres, at 180 kommuner eller 76 pct. af de deltagende kommuner i 2006 kan tilbyde brugerne af hjemmehjælp frit valg mellem 2 eller flere leverandører på mindst en af ovennævnte hovedydelser. Andelen af kommuner, der kan tilbyde frit leverandørvalg på mindst en hovedydelse, er således uændret fra 2005 til 2006, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Udbredelsen af frit leverandørvalg fordelt på hovedydelser Kommunernes oplysninger om 2004 Kommunernes oplysninger om 2005 Kommunernes oplysninger om 2006 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Personlig pleje Leverandørvalgmuligheder hverdagstimer Ingen leverandørvalgmuligheder Personlig pleje øvrig Leverandørvalgmuligheder tid Ingen leverandørvalgmuligheder Praktisk hjælp Leverandørvalgmuligheder Ingen leverandørvalgmuligheder Madservice med Leverandørvalgmuligheder udbringning Ingen leverandørvalgmuligheder Madservice uden Leverandørvalgmuligheder udbringning Ingen leverandørvalgmuligheder Frit leverandørvalg på Leverandørvalgmuligheder en eller flere af Ingen hovedydelserne leverandørvalgmuligheder Note: I forhold til Ankestyrelsens brugerundersøgelse på området om frit leverandørvalg i ældreplejen fra 2005 er andelene i nærværende undersøgelse 2-4 procentpoint lavere for Det skyldes, at der i nærværende undersøgelse indgår 237 kommuner, hvorimod der i undersøgelsen fra 2005 indgik 261 kommuner, og at der er nogle af de kommuner, der ikke indgår i denne undersøgelse, som har frit valg.

9 KAPITEL 1 UDBREDELSEN AF DET FRIE LEVERANDØRVALG 9 Udbredelse af frit leverandørvalg på en eller flere hovedydelser ser således ud til at være gået i stå efter en stigning i andelen af kommuner med frit leverandørvalg på 8 procentpoint fra 2004 til I 2006 kan 74 pct. af de deltagende kommuner tilbyde frit leverandørvalg af praktisk hjælp. I 2006 har 10 kommuner, svarende til 4 pct. af de deltagende kommuner, frit leverandørvalg på alle områderne - det vil sige personlig pleje, praktisk hjælp, madservice med udbringning til hjemmet og madservice uden udbringning til hjemmet. De 10 kommuner er fordelt med to kommuner i hovedstadsområdet, fire bykommuner og fire øvrige kommuner, jf. tabel 1.2. Tabel 1.2 Kommuner der har frit leverandørvalg på alle hovedydelser i 2006 Frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimer, øvrig tid, praktisk hjælp og madservice med og uden udbringning Kommuner 2006 Antal Hovedstadsområdet 2 Bykommuner 4 Øvrige kommuner 4 I alt 10 Note: Kommuneopdelingen er sket på baggrund af Danmarks Statistiks opdeling af landets kommuner i geokoder. Hovedstadsområdet inkluderer København og Frederiksberg kommuner, samt København, Frederiksborg og Roskilde amter. Bykommuner inkluderer byer på mindst indbyggere (eksklusiv hovedstadskommuner) og øvrige kommuner inkluderer alle tilbageværende kommuner. I 2006 har 39 pct. af de deltagende kommuner frit leverandørvalg på både praktisk hjælp og personlig pleje uanset tidspunkt, jf. tabel 1.3. Tabel 1.3 Kommuner der har frit valg af leverandør til hjælp til personlig pleje i hverdagstimer, øvrig tid og praktisk hjælp. Personlig pleje i hverdagstimer, øvrig tid og praktisk hjælp Deltagende kommuner Kommuner 2004 Kommuner 2005 Kommuner 2006 Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt

10 10 ANKESTYRELSENS ANALYSER I 2006 forventer de deltagende kommuner, at der bliver indgået 39 nye kontrakter, men samtidig er det forventningen, at 33 kontrakter ophører. Der er således en forventet nettotilgang på 6 nye kontrakter med leverandørerne. I 2005 var nettotilgangen af kontrakter på 10, jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Kontrakter indgået og ophørt i 2005 og 2006 Indgåede kontrakter Kontrakter ophørt i i Indgåede kontrakter i 2006 Kontrakter ophørt i 2006 Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt

11 KAPITEL 2 FRIT VALG AF LEVERANDØR AF PERSONLIG PLEJE 11 2 Frit valg af leverandør af personlig pleje Ankestyrelsens tidligere undersøgelser på området har vist, at frit leverandørvalg af personlig pleje ikke er nær så udbredt som frit leverandørvalg af praktisk hjælp. Denne undersøgelse bekræfter dette billede, idet under halvdelen af kommunerne (43 pct.) i 2006 har frit valg af leverandør til personlig pleje i hverdagstimerne, mens lidt færre kommuner (39 pct.) har frit leverandørvalg af personlig pleje på øvrige tider af døgnet. Selvom frit leverandørvalg af personlig pleje ikke er nær så udbredt som frit leverandørvalg af praktisk hjælp, og selvom der kun har været en mindre stigning i antallet af kommuner, der kan tilbyde frit leverandørvalg af personlig pleje, er der sket en stigning i andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør til at levere den personlige pleje. Ud fra kommunernes besvarelser er det beregnet, at godt 5 pct. af de borgere, der er visiteret til hjælp til personlig pleje, har valgt en privat leverandør 1. I en stikprøveundersøgelse fra konstaterede Ankestyrelsen, at 2 pct. af brugerne fik leveret personlig pleje fra private leverandører. Der er således sket mere end en fordobling i andelen af borgere, der på dette område har valgt en privat leverandør i forhold til tidligere, mens det ikke har medført en tilsvarende vækst i antallet af leverandører. En tilsvarende beregning viser, at 10 pct. af de borgere, der bor i kommuner med frit leverandørvalg af personlig pleje, faktisk har valgt en privat leverandør. Dette indikerer, at hvis frit leverandørvalg af personlig pleje var udbredt til alle landets kommuner, ville den faktiske anvendelse af private leverandører blive fordoblet på landsplan. 1 Beregningen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser over borgere over 65 år, der er visiteret til personlig pleje. 2 Kilde: Ankestyrelsens undersøgelse om frit leverandørvalg i ældreplejen landsdækkende brugerundersøgelse 2005.

12 12 ANKESTYRELSENS ANALYSER Frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimer Når det drejer sig om frit valg af leverandør af personlig pleje i hverdagstimer, har 43 pct. af de deltagende kommuner frit leverandørvalg i 2006, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Kommuner der har frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje i hverdagstimer Deltagende kommuner Kommuner 2004 Kommuner 2005 Kommuner 2006 Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt Der er imidlertid stor forskel på udbredelsen af det frie leverandørvalg afhængig af kommunetype. Således har 70 pct. af kommunerne i hovedstadsområdet frit leverandørvalg på dette område, 63 pct. af bykommunerne har frit leverandørvalg, mens kun 29 pct. af øvrige kommuner har frit leverandørvalg af personlig pleje i hverdagstimerne i Der har i perioden fra 2004 til 2006 kun været en mindre fremgang i antallet af kommuner i hovedstadsområdet og i øvrige kommuner med frit leverandørvalg på dette område, hvorimod der er en lille tilbagegang for så vidt angår bykommuner. Det er 35 flere private leverandører i 2006 end i 2004, hvilket skyldes en fortsat vækst i bykommunerne, hvorimod væksten i hovedstanden og de øvrige kommuner er minimal, jf. tabel 2.2. Der er 459 godkendte leverandører i 2006 af personlig pleje i hverdagstimer. Det bemærkes dog, at der ikke er tale om forskellige leverandører, eftersom samme leverandør kan være godkendt i flere kommuner. Tabel 2.2 Leverandører af personlig pleje i hverdagstimer Personlig pleje i hverdagstimer Deltagende kommuner Leverandører 2004 Leverandører 2005 Leverandører 2006 Antal Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Hovedstadsområdet , , ,1 Bykommuner ,4 97 2, ,9 Øvrige kommuner , , ,3 I alt , , ,9

13 KAPITEL 2 FRIT VALG AF LEVERANDØR AF PERSONLIG PLEJE 13 Ser man til gengæld på, hvor mange kommuner de godkendte leverandører skal dække, fremgår det, at de 206 leverandører i øvrige kommuner i 2006 dækker de 153 kommuner, der indgår i denne kategori. Det svarer til, at der i gennemsnit i hver kommune er 1,3 leverandør af personlig pleje i hverdagstimerne, hvorimod der i hovedstadsområdet og i bykommuner i gennemsnit er omkring 3 leverandører pr. kommune. Frit leverandørvalg af personlig pleje på øvrige tider Frit valg af leverandør af personlig pleje på øvrige tider er lidt mindre udbredt end personlig pleje i hverdagstimer, idet 39 pct. af de deltagende kommuner har frit valg af leverandør på dette område i 2006, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Kommuner der har frit valg af leverandør af personlig pleje på øvrige tider Personlig pleje på øvrige tider Deltagende kommuner Kommuner 2004 Kommuner 2005 Kommuner 2006 Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt Også for denne ydelse gør det sig gældende, at det frie leverandørvalg er mest udbredt i kommunerne i hovedstadsområdet, hvor 67 pct. af kommunerne har frit valg af leverandør af personlig pleje på øvrige tider i 2006, mens 61 pct. af bykommunerne og kun en fjerdedel af øvrige kommuner har frit leverandørvalg på dette område.

14 14 ANKESTYRELSENS ANALYSER Der er i gennemsnit 3 leverandører af personlig pleje på øvrige tider pr. kommune i 2006 i hovedstadsområdet. Gennemsnittet af antal leverandører i bykommunerne er 2,7 og 1,2 i øvrige kommuner, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Leverandører af personlig pleje på øvrige tider Personlig pleje på øvrige tider Deltagende kommuner Antal leverandører 2004 Antal leverandører 2005 Antal leverandører 2006 Antal Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Antal Gnsn. pr. kommune Hovedstadsområdet , , ,0 Bykommuner ,3 88 2, ,7 Øvrige kommuner , , ,2 I alt , , ,8 Samlet set er der på landsplan tale om en tilgang på 32 leverandører i perioden fra 2004 til 2006, der kan levere personlig pleje på øvrige tider. Tilgangen er sket i hovedstadsområdet og i bykommunerne, mens der i øvrige kommuner kun er tilkommet en enkelt leverandør i perioden.

15 KAPITEL 3 BARRIERER FOR FRIT VALG AF LEVERANDØR TIL PERSONLIG PLEJE 15 3 Barrierer for frit valg af leverandør til personlig pleje Undersøgelsen skal give et billede af den udvikling, der er sket i forhold til antallet af leverandører af personlig pleje med fokus på, hvilke barrierer der er i 2006 sammenholdt med de barrierer, der var i I Ankestyrelsens interviews med private leverandører i 2004 blev nedenstående barrierer i forbindelse med godkendelsesproceduren som leverandør af personlig pleje i landets kommuner fremhævet: Kommunale krav om, at leverandørerne skulle kunne levere pleje i hele kommunen (modsat at kunne levere i distrikter) Kommunale krav om en høj økonomisk sikkerhedsstillelse Kommunale krav om levering af personlig pleje på døgnbasis (modsat dagtimer, aften- og nattetimer) Kommunale uddannelseskrav til leverandørernes personale Kommunale krav om opkobling til kommunens omsorgs- og journalsystem 17 pct. af kommunerne i denne undersøgelse det vil sige 40 kommuner - oplyser, at de oplever barrierer i forhold til leverandørernes ønske om at søge godkendelse som leverandør af personlig pleje. Kommunerne nævner blandt andet: Markedet er for lille i forhold til indtjening og geografiske afstande Krav om døgnberedskab gør det mindre attraktivt at blive leverandør af personlig pleje Indtjeningen er for lille i forhold til beredskabet For lille timebetaling til at det er rentabelt

16 16 ANKESTYRELSENS ANALYSER Uddannelseskrav Udøvelse af personlig pleje er et stort ansvar Lille kundegrundlag fordi flest borgere ønsker personlig pleje leveret af kommunen Det er kun 7 af de 40 kommuner, der oplyser, at der er barrierer, der har private leverandører til levering af personlig pleje. De øvrige 33 kommuner har ikke private leverandører af personlig pleje, og har peget på det anførte som begrundelser for, hvorfor der ikke er frit valg af leverandør af personlig pleje i deres kommuner. Barriererne er oplistet i forhold til, hvor mange der har givet udtryk for de enkelte punkter. Således peger mange af de 40 kommuner på infrastrukturen i kommunen, kundegrundlaget og manglende indtjeningsmuligheder (personlig pleje i alle døgnets timer) som de væsentligste årsager til, at private leverandører ikke ønsker at indgå en kontrakt om levering af personlig pleje med kommunen. Kommunernes opdeling i distrikter Leverandørerne har i undersøgelsen fra oplyst, at det var en barriere, at kommunen stillede krav om, at de skulle kunne levere hjælp til personlig pleje i alle distrikter i kommunen. Kommunerne er i 2006 blevet bedt om at oplyse, hvor mange distrikter de er opdelt i ved godkendelse af personlig pleje. Disse indberetninger er opdelt efter kommunernes type som henholdsvis: hovedstadsområdet, bykommune eller øvrige kommuner. Ønsket er at analysere, om der er en sammenhæng mellem antallet af distrikter og kommunetype. I mere end halvdelen af de deltagende kommuner udgør kommunen 1 distrikt. I lidt over en fjerdedel af de deltagende kommuner udgør kommunen 2 eller 3 distrikter. De øvrige kommuner er inddelt i mere end 4 distrikter, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Kommunernes opdeling i 2006 i antal distrikter efter kommunetype ved godkendelse af leverandører af personlig pleje 1 distrikt 2 distrikter 3 distrikter 4 distrikter 5 distrikter 6 distrikter 7 distrikter eller flere Uoplyst Antal kommuner i alt Hovedstadsområdet Bykommune Øvrige kommuner I alt Ankestyrelsens undersøgelser Frit valg i ældreplejen 22 private leverandører erfaringer, 2004

17 KAPITEL 3 BARRIERER FOR FRIT VALG AF LEVERANDØR TIL PERSONLIG PLEJE 17 Tendensen er, at det i højere grad er hovedstadsområdet samt bykommuner, der har 1 samlet distrikt, hvorimod øvrige kommuner som for eksempel landkommuner i højere grad benytter sig af en opdeling af kommunen i flere distrikter. I hovedstadsområdet er der næsten lige mange leverandører, der er godkendt i alle distrikter (65) som i et enkelt distrikt (72), jf. tabel 3.2. Tabel 3.2. Antal leverandører godkendt til levering af personlig pleje i 1, 2 eller alle distrikter 1 distrikt 2 eller flere distrikter Alle distrikter Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt I bykommunerne er der næsten dobbelt så mange leverandører (62), der er godkendt i alle distrikter, som antal leverandører (33), der er godkendt i 1 distrikt. I øvrige kommuner er billedet stort set identisk med bykommunerne. I øvrige kommuner er der således 92 leverandører, der er godkendt til levering af personlig pleje i alle distrikter mod 49 leverandører, der alene er godkendt til levering i 1 distrikt. I 2006 er der dobbelt så mange kommuner (142), der ikke stiller krav til deres leverandører om at kunne levere personlig pleje i mere end 1 distrikt end antal kommuner (72), som stiller dette krav til deres leverandører, jf. tabel 3.3. Dette gælder uanset kommunetype. Tabel 3.3 Om kommunen stiller krav om leverance af personlig pleje i mere end 1 distrikt Ja Nej Uoplyst Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt Krav om sikkerhedsstillelse Baggrunden for kommunernes krav om sikkerhedsstillelse er et ønske om at sikre leveringen af ydelserne i tilfælde af uforudsete forhold som konkurs eller lignende 3. Der er ingen faste regler for, hvor store beløb der må kræves som sikkerhed, men ifølge lovgivningen 4 skal 3 Ankestyrelsens undersøgelser Frit leverandørvalg i ældreplejen 22 private leverandørers erfaringer, Bekendtgørelse nr af 17. december (jf. 9, stk. 4).

18 18 ANKESTYRELSENS ANALYSER sikkerhedsstillelsen stå i rimeligt forhold til leverandørens forventede omsætning ved levering af personlig pleje og praktisk hjælp. I interviewundersøgelsen fra fremgik det, at et flertal af de private leverandører udtrykte stor forståelse for betydningen af sikkerhedsstillelse. De private leverandører oplevede dog, at de kommunale myndigheders fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse ikke altid stod i et rimeligt forhold til leverandørens forventede omsætning. I 2006 er der store forskelle på de krav om sikkerhedsstillelse, kommunerne stiller til leverandører af personlig pleje. Der er i alt 163 af de deltagende kommuner, der stiller krav om sikkerhedsstillelse enten afhængigt af antal brugere eller uafhængigt af antal brugere, jf. tabel 3.4. Tabel 3.4. Kommuner fordelt efter typer samt krav om sikkerhedsstillelse Ja afhængigt af Ja uafhængigt af Nej Uoplyst antal brugere antal brugere Hovedstadsområdet Bykommuner Øvrige kommuner I alt For alle typer kommuner er der stort set lige mange, der stiller krav om sikkerhedsstillelse afhængigt af antal brugere som uafhængigt af antal brugere. Ud af de 237 kommuner, der deltager i undersøgelsen, har ca. en tredjedel slet ikke et krav om sikkerhedsstillelse. 50 kommuner oplyser, at de stiller krav om sikkerhedsstillelse med et fast beløb for godkendelse. Knap halvdelen af disse kommuner stiller krav om sikkerhed på kr., jf. figur 1. Det er ikke muligt ud fra nærværende undersøgelse at afgøre om et beløb på kr. er rimeligt i alle tilfælde. I en tidligere undersøgelse har et antal leverandører ønsket mere klare linjer for størrelsen af sikkerhedsstillelse. 5 Ankestyrelsens undersøgelser Frit leverandørvalg i ældreplejen 22 private leverandørers erfaringer, 2004

19 KAPITEL 3 BARRIERER FOR FRIT VALG AF LEVERANDØR TIL PERSONLIG PLEJE 19 Figur 1 Antal kommuner Fast beløb pr. kommune en leverandør er godkendt i kroner kommuner stiller krav om sikkerhed på kr. De øvrige kommuner har krav om sikkerhed, der ligger væsentlig over eller væsentligt under disse beløb. Ud over de kommuner, der stiller krav om et fast beløb som sikkerhed eller et fast beløb pr. distrikt en leverandør godkendes i, er der andre kommuner med forskellige krav om sikkerhedsstillelse. Eksempler på kommunernes krav om sikkerhedsstillelse: sikkerhedsstillelse beregnes på baggrund af leverandørens leverede antal timer krav om kr. i sikkerhed for hver gang der rundes 37 timers leverance krav om sikkerhedsstillelse på 10 pct. af omsætningen, hvis den overstiger kr. økonomisk soliditet svarende til forventet omsætning i en 3 måneders periode sikkerhedsstillelse på 15 pct. af omsætning dog minimum kr. sikkerhedsstillelse svarende til antal brugere, dog minimum kr. ved indgåelse af aftale

20 20 ANKESTYRELSENS ANALYSER Der er flest kommuner, der lader størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænge af den forventede årlige omsætning. Andre kommuner regulerer sikkerhedsstillelsen i forhold til det antal borgere, leverandøren yder hjælp til. I disse kommuner sker en løbende regulering af sikkerhedsstillelsen. Som en kommune formulerer det så: er sikkerhedsstillelsen stigende forholdsmæssigt ved øget omsætning. Kravene om sikkerhedsstillelse er ret forskellige. Det giver leverandørerne uens vilkår for levering af personlig pleje, hvilket må antages at have særlig betydning for leverandører, der leverer personlig pleje i kommuner med krav om høj sikkerhedsstillelse. Krav om bestemte tidspunkter for levering af hjælp af personlig pleje I den tidligere undersøgelse fra gav leverandørerne udtryk for, at det i visse geografiske områder kunne være en barriere, at kommunen stillede krav om, at de skulle kunne levere personlig pleje i alle døgnets timer. Ligeledes i 2006 hvor langt de fleste kommuner stiller krav om, at leverandøren skal kunne tilbyde at levere hjælp til personlig pleje i alle døgnets timer såvel aften- og nattetimer som søn- og helligdage, jf. tabel 3.6. Tabel 3.6 Krav om bestemte tidsrum for levering af personlig pleje Kommunens krav til tidsrum for levering af personlig pleje Antal kommuner Dagtimer (hverdagstimer) 208 Aftentimer (Øvrig tid) 197 Nattetimer (Øvrig tid) 182 Søn og helligdag (Øvrig tid) 198 Note: Tabellen baserer sig på besvarelser fra 208 kommuner. 29 kommuner har ikke besvaret spørgsmålet. Kommunale krav om levering af personlig pleje på bestemte tidspunkter Alle kommuner stiller krav om, at leverandøren kan tilbyde hjælp til personlig pleje i dagtimer I nogle kommuner kan leverandøren vælge at blive godkendt alene til dagtimer frem til kl I andre kommuner kan leverandøren vælge godkendelse i dagtid eller hele døgnet I nogle kommuner kan leverandøren vælge godkendelse fra alle ugens dage Et mindre antal kommuner oplyser, at de ikke har fastsat krav til leverandørerne om levering på bestemte tidspunkter 6 Ankestyrelsens undersøgelser Frit leverandørvalg i ældreplejen 22 private leverandørers erfaringer, 2004.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Samlet vurdering af ordningen om tilbud om psykologhjælp 2 1.2 Andel børn og unge på krisecenter, der modtager psykologhjælp 3 1.3 Kommunernes implementering

Læs mere

Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015

Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015 Københavns Kommunes håndtering af Kærkommens konkurs marts 2015 Kristine Rødgaard Andersen Afdelingen for Frit Valg www.kk.dk Side 2 / Kærkommens konkurs i Københavns Kommune Afdelingen for Frit Valg Ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Statsforvaltningens skrivelse af 23. september 2010 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 23-09- 2010 Vedr.: Den tidligere Bogense Kommunes overholdelse af fritvalgsreglerne: Konkurrencestyrelsen anmodede

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne?

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere