FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD. Dokid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD. Dokid. 150294"

Transkript

1 FORENKLINGSUDVALGETS OVERVEJELSER OM FRIT VALG AF KIRKEGÅRD Dokid

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Nugældende regler om valg af kirkegård De nugældende regler om udsmykning af gravsteder Udvalgets overvejelser og anbefalinger Pladsforhold Finansiering af kirkegårde og brugerbetaling Oplysning om ordensregler for gravstedet og kirkegården Konsekvenser for den præstelige betjening

3 FRIT VALG AF KIRKEGÅRD I begyndelsen af januar 2003 bad kirkeministeren Forenklingsudvalget om at overveje en ændring af de gældende regler om valg af kirkegård, således at den enkelte borger får adgang til frit at vælge den kirkegård, hvor man ønsker at erhverve et gravsted. Baggrunden for ministerens henvendelse var et ønske om at give borgerne øget frihed ved valg af kirkegård særligt ud f ra et ønske om at give pårørende mulighed for at vælge en kirkegård som fx tilgodeser de pårørendes ønske om en særlig form for udsmykning. 1. NUGÆLDENDE REGLER OM VALG AF KIRKEGÅRD De nugældende regler om valg af kirkegård findes i lov om folkekirkens k irkebygninger og kirkegård 14-15, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, som ændret ved lov nr. 433 af 1. juni 1994, lov nr. 391 af 22. maj 1996 og lov nr. 437 af 10. juni Bestemmelserne har følgende ordlyd: 14. Sognets beboere har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor de bor. For pe r- soner, der ikke tilhører folkekirken, gælder dette dog ikke, hvis der i sognet findes en kommunal begravelsesplads eller en begravelsesplads for det trossamfund, som de tilhører. Stk. 2. Udensognsboende, der enten har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller som på særlig måde har været knyttet til sognet, ligestilles med indensognsboende. Stk. 3. Hvor pladsforholdene tillader det, kan det i vedtægten bestemme s, at også andre udensognsboende end de i stk. 2 nævnte skal have adgang til at blive begravet på kirkegården. 15. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af 14, stk. 1 og stk. 2, omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med en gravplads, hvis der er efterlevende ægtefælle dog med to gravpladser. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød, jf. 16. Stk. 2. Det kan i vedtægten bestemmes, at der mod betaling kan erhverves brugsret til et gravsted for mere end en fredningsperiode, og at et gravsted mod betaling kan udlægges med flere pladser end nævnt i stk. 1. De gældende regler indebærer således som udgangspunkt en ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Denne ret modsvares af en forpligtelse for menighedsrådet som kirk e- gårdsbestyrelse til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med begravelsespladser til at opfylde sognets behov, jf. lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 9, stk. 1. 3

4 2. DE NUGÆLDENDE REGLER OM UDSMYKNING AF GRAVSTEDER Det er i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 12, stk. 1, bestemt, at der ved enhver kirkegård skal være en vedtægt for orden på kirkegården og dennes benyttelse. I medfør af den ne bestemmelse kan der i en kirkegårdsvedtægt fastsættes særlige regler for den enkelte kirkegård om beplantning af gravsteder, om gravminders art, størrelse og udformning og udsmykning m.v. af gravsteder. Vedtægten udarbejdes af menighedsrådet som kirke gårdsbestyrelse, og den skal godkendes af provstiudvalget, jf. nævnte lovs 9, stk. 1, og 12, stk. 1. Hvorvidt den enkelte kirkegårdsvedtægt skal have særlige bestemmelser om fx lyskæder vil således bero på en lokal beslutning. 3. UDVALGETS OVERVEJELSER OG ANBEFALINGER 3.1. PLADSFORHOLD Udvalget skal indledningsvis understrege, at det gældende regelsæt indebærer, at menighed srådet som kirkegårdsbestyrelse har en forpligtelse til at sørge for, at der i sognet er tilstræ kkeligt med begravelsespladser til sognets beboere således, at der i landet som helhed er begrave lsesplads til alle. Denne forpligtelse for det enkelte menighedsråd sikrer en fornuftig administration og forval tning af begravelsespladserne i Danmark. Et flertal i udvalget er betænkeli g ved, at der indføres et fuldstæ ndigt frit valg af kirkegård. Dette flertal peger på, at en sådan retstilstand kan skabe alvorlige pladsproblemer på nogle af landets ki r- kegårde, som på grund af geografisk beliggenhed, unikt anlæg eller andre særlige forho ld vil være attraktive for en bredere kreds af mennesker end de, der i dag har ret til at blive begravet på kirk e- gården. Ønsket om at blive begravet på en sådan unik kirkegård er således sjældent begrundet i ønsker om en særlig udsmykning o.l., men mere i en eller anden form for prestige knyttet til den pågælde nde kirkegård. Flertallet peger på, at de nugældende regler giver mulighed for, at kirkegårdsbestyrelsen (meni g- hedsrådet), når pladsforholdene tillader det, kan fastsætte bestemmelser i vedtægten om, at ude n- sognsboende uden personlig tilknytning til kirkegården får en ret til at blive begravet på kirkegå r- den, jf. lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 14, stk Det er udvalgets opfattelse, at kirkegårdsbestyrelserne (menighedsråd ene) generelt er lydhøre ove r- for ønsker fra udensognsboende om at blive begravet på kirkegårdene. Udvalget finder derfor, at en øget adgang til at blive begravet et andet sted end i bopælssognet bør gennemf øres ved, at der med en vejledning opfordres til, at kirkegårdsbestyrelserne de steder, hvor plad shensynene tillader det, i øget omfang end i dag giver udensognsboende en adgang til at blive begravet på kirkegårdene. Udvalget skal i den forbindelse anbefale, at denne vejledning udarbejdes således, at den foreligger, når de nye menighedsråd træder i funktion efter menighedsrådsvalget i

5 3.2. FINANSIERING AF KIRKEGÅRDE OG BRUGERBETALING Finansieringen af begravelsesvæsenet sker dels gennem kirkeskatten og dels gennem brugerbetaling for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder og for vedligeholdelse. Ta ksterne skal fremgå af vedtægten for kirkegården, jf. lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 12, stk. 2. Menighedsrådet fastsætter taksterne, men de skal som vedtægten i øvrigt go dkendes af provstiu d- valget. Ved godkendelsen skal provstiudvalget sikre ensartede takster inden for samme ligningso m- råde dvs. kommunen medmindre særlige forhold gør sig gældende. Takstpolitikken i den enkelte kommune afspejler, om man lokalt fx har v algt at lade store dele af kirkegårdenes drift finansiere over kirkeskatten og dermed få tilsvarende lave takster. Takstpoliti k- ken er altså blandt andet et spørgsmål om balancen mellem brugerbetaling og skattefinansiering. Ved fastsættelsen af taksterne vil der kunne gøres forskel på medlemmer og ikke -medlemmer af folkekirken. Dette hænger sammen med, at ikke -medlemmer af folkekirken ikke bidrager til bet a- ling af kirkegårdens driftsunderskud ved betaling af kirkeskat. Tilsvarende vil der kunne fastsættes højere takster for mennesker, der har boet i en anden kommune end den, hvor de begraves, og som derfor ikke gennem kirkeskatten har bidraget til kirkegårdens drift. Yderligere kan menighedsrådet ved fastsættelse af taksterne skelne mellem om de pågældend e udensognsboende har haft særlig tilknytning eller ej til det sogn, hvor de ønsker at blive begravet. Der er imidlertid en grænse for, hvor høje taksterne må være. Taksterne for erhvervelse og fornye l- se af et gravsted må således aldrig overstige kirkeg årdens faktiske udgifter ved at stille et gravsted til rådighed. Tilsvarende må taksterne for vedligeholdelse eller arbejder i forbindelse med begrave l- sen ikke overstige de faktiske omkostninger til arbejdsløn, materialer samt et eventuelt procentti l- læg for generelle omkostninger til fx administration. Det er udvalgets opfattelse, at en øget adgang til frit at vælge kirkegårde bør afspejles i takstpoliti k- ken således, at personer, der ikke gennem kirkeskatten har deltaget i betalingen til ki rkegårdens drift, som udgangspunkt bør betale en højere takst. Det skal dog fortsat være ove rladt til en lokal beslutning at træffe bestemmelse om, hvordan kirkegården skal finansieres OPLYSNING OM ORDENSREGLER FOR GRAVSTEDET OG KIRKEGÅRDEN Udvalget skal understrege, at spørgsmålet om de pårørendes adgang til særlig udsmykning i form af lyskæder, blomster på plænegravsteder, legetøj m.v. ikke generelt kan løses gennem indførelse af frit valg af kirkegård. Når der opstår diskussion mellem de pårørende og kirk egården om disse spørgsmål, hænger det ofte sammen med, at de særlige begrænsninger i u dsmykningsmuligheder, der gælder for visse typer gravsteder eller for kirkegården som sådan, ikke har været tilstrækk eligt belyst og overvejet ved erhvervelse af gravstedet. Udvalget skal derfor opfordre til, at menighedsrådene overvejer, hvilke særlige muligheder for u d- smykning m.v., eller begrænsninger fx med hensyn til blomster og planter, der skal være på kirk e- gården eller nogle dele af den. Udvalget skal i den forbinde lse understrege, at det er vigtigt, at pr æ- sten og kirkegårdens personale er bekendt med disse muligheder, ligesom bedemændene i lokalo m- rådet med fordel kan orienteres om særlige tiltag på dette område. 5

6 Udvalget skal samtidig opfordre til, at kirkegården fx på sognets hjemmeside orienterer om de gæ l- dende ordensforskrifter og herunder særligt beskriver, hvis kirkegården har særlige afdelinger, hvor der gælder friere rammer eller særlige begrænsninger for udsmykningen. Udvalget skal i forlængelse heraf und erstrege, at kirkegårdens vedtægt er omfattet af offentlighed s- lovens bestemmelser om aktindsigt, og at enhver derfor kan forlange at blive gjort bekendt med vedtægten KONSEKVENSER FOR DEN PRÆSTELIGE BETJENING Ifølge lov nr. 352 af 6. juni 1991, s om ændret ved lov nr. 941 af 20. december 1999, om medle m- skab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning 5 hører folkekirkens me dlemmer til menigheden i det sogn, hvori de har bopæl, medmindre de ved særlig bestemmelse er henvist til en anden menighed. Det fremgår af samme lovs 6, at ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører, jf. 5. Sognebåndsløsere b e- tjenes således af den præst, til hvem der er løst sognebånd. Det fremgår endvidere af samme lovs 7, at et medlem af folkekirken, der ikke hører til sognem e- nigheden, men som har en særlig tilknytning til denne, har ret til kirkelig betjening i sognemenigh e- dens kirke. Den kirkelige betjening skal i diss e tilfælde som udgangspunkt udføres af præsten i b o- pælssognet. Udvalget skal understrege, at en øget adgang til at blive begravet på en anden kirkegård end b o- pælssognets ikke som udgangspunkt betyder ændring i, hvilken præst der er forpligtet til at yde kirkelig betjening. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at der kan opstå en tjenestemandsre t- lig komplikation i og med, at forpligtelsen pålægges uden for præstens ansættelsesområde. Udva l- get skal derfor henstille, at denne problematik afklares genn em forhandlinger mellem Kirkeministeriet og tjenestemandsorganisationen. 6

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere