K a p i t e l 5 Disponeringstænkning 1. integreret samarbejde, Concurrent engineering 2. Fremadrettet review 3. løsningsreview 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K a p i t e l 5 Disponeringstænkning 1. integreret samarbejde, Concurrent engineering 2. Fremadrettet review 3. løsningsreview 4."

Transkript

1 konsekvenser i efterfølgende led helt til anvendelsen og til sidst bortskaffelse, se figur 5.04 og Disponeringstænkning består i at udvide sættet af krav og kriterier ved at tage hensyn til alle interessenter i værdikæden. For et nyt produkt kan det være at tage hensyn til produktionsvenlighed og produktionsomkostninger, til indkøb, materialelagre og materialestyring, til produktionsstyring, til kundetilpasning (applikation), til distribution, til installation, til after sales service, og til destruktion eller genbrug, når produktet ikke længere er brugbart. Det er en omfattende opgave for konstruktørerne. Et gængs udtryk er design for.... Der er flere metoder til opnåelse af disse disponeringshensyn i tekstboksen er vist en udførlig fremgangsmåde. Disponeringstænkning Metoder til at sikre at en aktør i en værdi-/leveringskæde skaber løsninger, som er rigtige for efterfølgende aktører i udviklingskæden. 1. Integreret samarbejde, Concurrent Engineering Team baseret tværfaglig og tværorganisatorisk udvikling, hvor alle parter medvirker samtidig dog med forskellig indsatser i forløbet. Fokus på aktørernes fælles sæt af krav og afvejet beslutning, når krav er i modstrid med hinanden. 2. Fremadrettet review Løsninger reviewes af de efterfølgende parter på et tidligt stadie begyndende med krav/ønsker, ideskitser, konceptløsning osv. Reviewtemaet er løsningens hensigtsmæssighed for hver enkelt aktør. 3. Løsningsreview Færdig løsning reviewes af de efterfølgende parter, som samtidig fortæller om deres anvendelse af løsningen. Tilbagemeldinger om ønskelige tilretninger af løsningen. 4. Konfigurering Parterne skaber sammen en løsningsplatform og en dertil knyttet konfigurator, som sikrer at løsningen fra starten tager hensyn gennem konfiguratorens indbyggede regelsæt og variationsgrænser. 5. Konstruktionsregler Parterne skaber sammen et sæt standarder, normer og konstruktionsregler, som sikrer at hver aktør skaber hensigtsmæssige løsninger for efterfølgende parter. Eller hver enkelt aktør meddeler sine krav og normer, som ønskes fulgt. De kan suppleres af lister over cost drivers det vil sige forhold, som påvirker omkostninger i efterfølgende led hhv. value drivers, som skaber værdi i efterfølgende led. 6. Feedback og læring Færdige løsninger tages op til efterrationalisering. Erfaringer både gode og dårlige registreres og omsættes til læringspunkter, som formidles til aktørerne for fremtidig anvendelse. Integreret samarbejde er den grundlæggende ide i disponeringstankegangen. Netop ved at inddrage dem, som skal leve med projektets løsninger, i projektgruppen, kan man etablere den information og feed-back, som udviklerne behøver. Men det indebærer også, at udviklerne besøger brugernes miljøer og ved selvsyn oplever, hvordan produktet skal bruges. Det giver dem et billede af behov og brugsvilkår, og det giver dem ofte inspiration til at tænke nye løsninger 171

2 lemrum. Klassisk review udført på for eksempel udviklerens prototype af et modul i et produkt fører ofte til om igen og dermed spildte kræfter. Valget af tekniske løsninger skal egentlig træffes på grundlag af de totale projekt- og produktionsomkostninger altså omkostningerne i projektfaserne til at udvikle produktet og til at udvikle de faciliteter, som eventuelt hører med til at kunne fremstille og sælge produktet samt fremstillings-, salgs- og brugsomkostninger. Disse såkaldt life-cycle-cost betragtninger kan dog være vanskelige at gennemføre. I nogle tilfælde konstrueres produktet af én organisation, medens en anden skal fremstille det, og en tredje anvende det. Disse interessenter kan have modstridende omkostningsinteresser. Det kan endvidere være vanskeligt at fremskaffe pålidelige skøn over brugsomkostninger allerede på konceptudviklingsstadiet. Der er dog en tydelig udvikling i retning af at benytte Design-to-Cost filosofi og at forsøge at afveje udviklingsomkostning mod omkostningerne og værdierne i projektresultatets anvendelsesfase. Produkter til salg på et marked har en opnåelig salgspris relateret til salgsvolumen og ved at trække det ønskelige eller nødvendige dækningsbidrag fra, når man til den maksimalt acceptable produktomkostning. Styring af produktets funktioner og egenskaber (dets features) er et væsentligt element i adræt projektledelse ved at fokusere skarpt på værdi for brugerne i produktets værdikæde. Nogle virkemidler i den sammenhæng er: Feature (egenskab) specifikationer: Der udarbejdes et blad for hver feature (egenskab) med følgende beskrivelsespunkter: feature identifikation (navn); feature beskrivelse; sammenhæng med andre features; godkendelses prøver; nyudviklingsgrad og usikkerheder ved konstruktionen. Find grænseværdien for features: Hovedparten af brugerne/kunderne vil være tilfredse med et grundlæggende sæt features plus nogle få ekstra. Hvis man øger antallet af features og dermed prisen, vil færre kunder købe. Omvendt vil reduktion af features til niveau under grundsættet betyde færre købere trods lavere pris. Flere features gør produktet mere kompleks med konsekvens for betjening, vedligeholdelse og senere fornyelse. Find derfor det optimale sæt fea tures dels i produktet som helhed, dels i den enkelte produktversion. Test for overflødige features: Hvis en egenskab ved produktet ikke direkte fører til højere pris eller større afsætning eller større tilfredshed hos brugerne, er egenskaben formentlig overflødig medmindre den er en pligtegenskab. Versionering til brugere: Hvis brugerkredsen er inhomogen bestående af grupper med hver deres præferencer, bør man overveje at udvikle produktversioner rettet mod den enkelte gruppe. MoSCoW prioritering: Produktets ønskede features prioriteres i kategorierne: Must; Should; Could; Will not. Se tekstboks. MoSCoW prioritering Bruges ved prioritering af produkters funktioner og egenskaber og ved prioritering af indholdet (scope) i arbejdspakker i en timebox eller til en milepæl. Must have nødvendig for at produktet kan fungere hhv. blive en succes. Should have har værdi for kunden/brugeren og bør være med hvis det er muligt, men er ikke afgørende for succes. Could have nice to have, har nogen værdi for brugeren, men er ikke kritisk for brugeren. Won t have eller Would like to have if er tænkt på, men har ikke værdi nu. Kan måske blive aktuel senere. 173

3 PPF prioritering Bruges ved prioritering af produktets funktioner og egenskaber. Produktets ønskede egenskaber klassificeres i kategori erne: Positioneringsegenskaber som giver produktet særpræg og konkur ren cefordele og har stor værdi Pligtegenskaber som skal være i produktet for at det overhovedet er attraktivt og konkurrencedygtigt. Det har ingen værdi, at de er bedre end i konkurrerende produkter Forventningsegenskaber som har værdi for brugeren og påvirker brugerens tilfredshed, men kan tilpasses ud fra en omkostning contra værdibetragtning. PPF prioritering: Produktets ønskede egenskaber klassificeres i kategorierne positioneringsegenskaber, pligtegenskaber og forventningsegenskaber. Se tekstboks. Det er i nogle situationer unyttigt at indbygge mange fornyelser i næste produktlancering, fordi kun få af funktionerne og elementerne er bestemmende for købernes/brugernes valg. Hellere levere dem alene og lancere de resterende i form af tilkøbs-/tillægsmoduler eller i en næste version. Ud over værdiskabelse betyder adræthed også enkelhed i produktet og i dets tilblivelsesproces. Nogle principper og virkemidler er: Det tilpasningsmulige produkt: Produktet skabes således, at det kan ændres undervejs i udviklingsforløbet og (vigtigt!) senere i dets brugstid. Tilpasninger kan for eksempel bestå i nye funktioner og egenskaber, udskiftning af funktioner til ny version, udskiftning af komponenter til ny teknologi, særlige versioner til bestemte kundesegmenter. Tilpas teknologien til organisationen og driftsprocesserne: Teknologier bør kunne integreres på kvalificeret måde. De skal fungere i eksisterende driftsprocesser, medmindre der er væsentlige gevinster ved at ændre driftsprocesser og driftsfaciliteter. Teknologiskift, som medfører processkift, er ofte kostbare. Fokus på det enkle og rigtige især for at undgå ikke-værdiskabende aktivitet ved brugen af projektets produkt. Brug standarder og best practice: Undlad at nyudvikle hvor det ikke giver værdi. Genbrug kendte og prøvede delløsninger, metoder og arbejdsprocesser Det er tidligere nævnt, at adræthed fremmes af et udviklingsmiljø, som stiller standarder og genbrug af gode løsninger til rådighed for udviklingsprojekterne. Standardisering fremmer genbrug af gode løsninger, reducerer variationer som giver usikkerhed, samt sikrer forudsigelige resultater. Designstandard omfatter produktplatform, arkitektur, modularisering, komponenter og formelementer. Processtandard omfatter metoder og instruktioner, afprøvningsforløb, udarbejdelse af specifikationer, godkendelsesprocedurer, prototypebygning etc. Standarder og genbrug er ikke nogen hindring for innovation. Mange innovative produkter er i virkeligheden kendte elementer sammensat på ny måde eller samlet til en helt ny anvendelse Retning og sammenhæng En udfordring ved den etapevise og modulære produktlevering er at sikre helhed på sigt. Vel er et af principperne embrace change der skal forstås således, at man skal indrette sig på at 174

4 medarbejderne arbejder på andre opgaver, venter på hinanden, eller venter på godkendelser og styremøder etc. En virkning deraf er meget forfra eller om igen. Nøglen til flow er at se og tilrettelægge processen at strukturere projektet i sideløbende forløb af indsatsområder (resultatspor) og at tilrettelægge aktivitetsforløbet for hvert indsatsområde. Det gælder både flowet af etaper i milepælsplanen og arbejdsflowet i den enkelte etape. Procesledelse er dermed en vigtig funktion i den adrætte ledelse af projekter. En supplerende nøgle er at bane vej det vil sige at forberede den nærmeste tids aktiviteter således, at der ikke opstår standsninger. Nogle virkemidler til opnåelse af flow er: Fokuser på værdiskabende aktiviteter: Identificér værdiskabende hhv. ikke-værdiskabende aktiviteter i indsatsområderne. Ikke-værdiskabende aktiviteter opdeles i nødvendige under de givne forudsætninger hhv. de helt unødvendige. Fjern (undgå) de ikke-værdiskabende aktiviteter også ved at forbedre forudsætningerne så vidt det lader sig gøre. Tilstræb at forenkle udførelsen af de værdiskabende aktiviteter. Forhåndsinformation og overlap stafetløb: Vent ikke med at give alle informationer og dokumentation fra en aktivitet til næste person/gruppe i aktivitetskæden ved aktivitetens afslutning. Send forhåndsoplysninger og færdige dele, så snart de er klar. Før dialog med næste person/gruppe så de kan komme tidligere i gang med arbejdet. Men vær opmærksom på risikoen for eventuelle ændringer til det fremsendte. Fokus og intensitet: Aftal spilleregler for medarbejdernes koncentration om projektopgaven. Nøglemedarbejdere, hvis arbejdsindsats især bestemmer tempoet, bør arbejde fuld tid eller højst have 2 hovedopgaver (projekter eller projekt og drift) samtidig. Giv arbejdsro og fjern afbrydelser som er støj. Vær opmærksom på en god arbejdsrytme ved at arbejde koncentreret på opgaver mindst ½ dag ad gangen og helst 1-2 dage i sammenhæng. Aktiviteter må først igangsættes når de er sunde se nedenfor. Rullende arbejdsplanlægning: Ugeplan og dagligt morgenmøde se nedenfor. Her-og-nu beslutninger: I stedet for møder i beslutningsgruppen (styregruppen) med ugers mellemrum samles de relevante chefer i projektrummet for her-og-nu beslutninger. Deltagere, som ikke kan være til stede, kontaktes forinden for udtalelse. Problemstillinger som kan afklares med chefer enkeltvis, behand les her-og-nu. Projektets kernemedarbejdere bør deltage i disse møder, fordi de derved får viden og indsigt, som sætter dem i stand at arbejde i rigtig retning og at træffe en række beslutninger selv. Som uddybning af det første punkt om fokus på værdiskabende aktiviteter henvises til afsnit 4.6 om eksempler på aktiviteter, som er spildt arbejde. Men vær dog opmærksom på at nogle aktiviteter iværksættes som forsøg, afprøvninger eller opklaringer og dermed er læring og ikke spild. Vær også opmærksom på spild i senere led i form af leverancer, som ikke er i orden, unyttige produktfunktioner, mangelfuld forståelse og accept hos brugerne. Der er spild både ved at gøre ting forkert og ved at gøre de forkerte ting Aktivitets- og tidsstyring Arbejdsplaner er som regel lister over arbejdsopgaver. Men projektresultatet er nytteværdi og produkter, der består af brugsnyttige funktioner og egenskaber. De primære arbejdsopgaver er 179

5 hænge til andre projekter og til driften. Ofte må delløsninger, arbejdsmetoder og ressourceindsats vælges således, at stillede tidskrav kan opfyldes. Undtagelsen er de procestider, som er vanskelige eller umulige at påvirke for eksempel væksttider for forsøgsafgrøder, drægtighedstider for forsøgsdyr, inkubationstider og væksttider for organismer. Ugeplanlægning Projektleders plan for indeværende uge består af en beslutningsplan og en leveranceplan for ugen og en liste over de handlinger, som skal udføres i denne uge for at næste uges (ugers) aktiviteter og leverancer kan gennemføres. Arbejdsplanlægningen foregår rullende uge for uge ved ugens udgang. Først foretages check af at næste uges (1) opgaver vil blive udført Dernæst undersøges hvad der skal være på plads for at efterfølgende uges (2) opgaver kan udføres. Til planen for den nærmest kommende uge tilføjes de fornødne forberedelsesopgaver, baseret på principperne om den sunde aktivitet (se tekstboks) Derpå planlægges hvilke opgaver der skal udføres i uge 3 og evt. 4 og hvilke forberedelser de fordrer Ved forberedelse af aktiviteter bruges principperne for den sunde aktivitet. De er: Arbejdsgrundlaget skal være klar. Forudgående opgaver skal have leveret deres resultater i korrekt stand! Materialer til opgaven skal være klar og i orden. Arbejdsstedet skal være klart og indrettet som foreskrevet. Udstyr og hjælpemidler skal være til rådighed og i orden. Medarbejderne skal være klar til opgaven med den fornødne arbejdstid til rådighed. De fornødne arbejdsinstruktioner, metoder, regler og anden information skal være på plads. Medarbejderne skal være informeret derom. De eksterne forhold skal være afklaret og ordnet så vidt det er muligt at påvirke dem? (Ex. vejrforhold, tilladelser, adgangsforhold). Alternativ plan til brug hvis forudsætninger ikke holder. Plan i deltagernes arbejde Den enkelte medarbejder bør sørge for følgende: Vær klar over rammen for arbejdsopgaven. Projektets nyttemål (formål), grænser og sammenhænge til omverdenen. Projektresultatets helhed og den del man selv skal arbejde med Få klarlagt hvordan resultatet skal se ud, og hvem der skal anvende det. Også hvorledes arbejdet og resultatet skal dokumenteres. Beskriv hver arbejdsopgave med en huskeliste for dens indhold Få klarlagt hvilket grundlag der skal til for at udføre opgaven, og hvem der skal give det og at det arbejdsgrundlag, man får, er i orden og besluttet Få klarlagt kravene til kvalitetssikring af arbejdet og læg de dertil hørende aktiviteter ind i arbejdsplanen Få kontakt til modtageren af resultatet hhv. leverandørerne af arbejdsgrundlaget og aftal dialog Få klarlagt hvem der skal koordineres med, og hvem der på anden måde inddrages i arbejdet og hvem der ønsker information om arbejdet 181

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Idé og konceptudvikling

Idé og konceptudvikling DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet.

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Et projekts portræt af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis - et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Indledning Projektlederen

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere