ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK"

Transkript

1 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser fra Sundhedsministeriet, at patienterne ikke i særlig stort omfang bruger det frie valg til at undgå en lang ventetid på deres lokale hospital ved at vælge et andet (offentligt) hospital med næsten ingen eller meget kortere ventetid. For hovedparten (nemlig 21) af de 25 operationer i Sundhedsministeriets Internetbaserede Ventidsinformationssystem gælder nemlig, at det er muligt frit at vælge et andet sygehus med en ventetid på mellem 0 og 3 uger. Det er således ikke frit valg til et hospital med en lavere ventetid, der er vigtigst for patienterne. Undersøgelser viser derimod, at geografisk nærhed til hospitalet er det vigtigste for patientens hospitalsvalg. Sundhedsministeriets undersøgelser viser desuden, at der er en klar social ulighed i, hvem der udnytter det nuværende frie sygehusvalg. Således gælder det, at blandt de årige patienter benytter topledere og lønmodtagere på højt niveau det frie sygehusvalg ca. 1/3 oftere end førtidspensionisterne og de arbejdsløse. Akademikerne bruger det ca. 45 pct. oftere end de ufaglærte. Og dem med en årsindkomst over ½ mio. kr. bruger det ca. 50 pct. oftere end dem med lave indkomster på kr. VK-regeringens udvidelse af det frie sygehusvalg til også at omfatte privathospitaler vil derfor især være til gavn for de i forvejen ressourcestærke grupper i samfundet, der ønsker og forstår at udnytte det frie valg i modsætning til de mere ressourcesvage grupper - herunder også en stor andel af de ældre, som ikke ønsker eller kan overskue at benytte det frie valg. Hertil kommer, at med den udbredte mangel på læger og sygeplejesker vil en vækst i de private hospitaler i vid udstrækning ske ved at trække personale væk fra de offentlige hospitaler, hvorved kapacitetsproblemerne øges på de eksisterende offentlige sygehuse - til skade for de patienter, der ikke kan eller vil benytte sig af det frie valg. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2001\velf-b-dec-01.doc

2 2 ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Notatet ser på nogle af erfaringerne med patienternes benyttelse af det frie valg til behandling på offentlige sygehuse. Der ses særligt på i hvilken udstrækning, det hidtidige frie sygehusvalg er blevet benyttet, og om der er social ulighed i, hvem der har benyttet det. Frit offentligt sygehusvalg har eksisteret i mere end 8 år Amterne indgik pr. 1. oktober 1992 en frivillig aftale om frit sygehusvalg. Loven om frit sygehusvalg trådte efterfølgende i kraft pr. 1. januar Det frie sygehusvalg indebærer, at henviste patienter frit kan vælge hvilket sygehus, de vil behandles på. Det frie sygehusvalg gælder både inden for og uden for bopælsamtet. Fritvalgspatienter fra andre amter kan dog afvises på grund af kapacitetsproblemer på det modtagende sygehus. Det sker imidlertid sjældent. Allerede før det frie sygehusvalg blev indført i 1993, havde flere af amterne indgået aftaler, som øgede patienternes valgmuligheder. Et eksempel herpå var clearingsoverenskomsten i det storkøbenhavnske område, som betød, at patienter med bopæl i Københavns amt, Frederiksberg kommune eller Københavns kommune kunne vælge mellem sygehusene i de tre sygehusområder. Patienterne søger ikke derhen, hvor ventetiden er lavest Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser statistikkerne fra Sundhedsministeriet, at patienterne ikke søger derhen, hvor ventetiderne er lavest, jf. figur 1.

3 3 Figur 1. Ventetider på 25 operationer, (max, min & gns.), marts Ventetid i uger Livmoderhalskræft Lungekræft Tyktarmskræft Brystkræft Endetarmskræft Grå stær Nyresten/operation Hjerte: ballonudvidelse Diskusprolaps Nyresten/knusning Udlevering af høreapparat Fjernelse af mandler Hjerte: by-pass Fjernelse af livmoder Prostata Nedsunket livmoder Sterilisation, kvinder Meniskoperation Galdesten Kunstigt knæ Kunstig Hofte Åreknuder Ledbåndsrekonstruktion i knæ Brok Sterilisation, mænd Kilde: Sundhedsministerets Internetbaserede Ventetidssystem. Anm.: Toppen af stolperne viser den længste ventetid, bunden af stolperne viser den korteste ventetid, mens kurven viser den gennemsnitlige ventetid for de 25 operationer på Danmarks offentlige sygehuse. Ifølge reglerne om det frie sygehusvalg har et sygehus mulighed for afvise udenamtspatienter af kapacitetsmæssige årsager (lov nr af 19. december 1992). Relativt få sygehuse gør brug af denne afvisningsmulighed og dem, der gør det, er ikke med i opgørelsen i figur 1. Se bilag 1 for de anvendte tal i figuren. I figur 1 er der for de 25 operationer, der indgår i Sundhedsministeriets Internetbaserede Ventetidssystem, vist den korteste, den længste og den gennemsnitlige ventetid på alle landets offentlige sygehuse. Eksempelvis var der pr. marts 2001 på en grå stær operation 16 ugers ventetid på det hospital med længst ventetid, mens der kun var 2 ugers ventetid på det hospital med kortest ventetid. For hele landet under ét var der i gennemsnit 5,3 ugers ventetid på en grå stær operation. Tilsvarende gælder, at for en kunstig hofteoperation var der en ventetid på 70 uger på det hospital med længst ventetid, mens der kun var 2 ugers ventetid på det hospital med kortest ventetid. For hele landet under ét var der i gennemsnit 19 ugers ventetid på en kunstig hofteoperation. Det er bemærkelsesværdigt, at for flertallet af de 25 operationer i figur 1 er den korteste ventetid mellem 0 og 3 uger. Selvom den enkelte patient således har kunnet undgå en utilfredsstillende lang ventetid på deres lokale hospital ved frit at vælge et andet offentligt hospital med næsten ingen eller meget kortere ventetid, så viser opgørelsen i figur 1, at dette ikke sker i særlig stort omfang. For hvis patienterne faktisk brugte det frie sygehusvalg til at løse problemet med utilfredsstillende lang

4 4 ventetid og søgte hen til de sygehuse, hvor ventetiden var lavest, så ville der kun være små forskelle i ventetiderne imellem sygehusene. Kun omkring en ud af hver tiende patient benytter det frie valg Der eksisterer ikke nogen eksakt opgørelse af hvor mange patienter, der benytter det frie valg af sygehus. Som en indikator for benyttelsen af frit sygehusvalg kan bruges andelen af patienter, der bliver opereret udenfor det amt, man hører til, jf. kapitel 4 i Sundhedspolitisk Redegørelse Her opgøres det, at kun ca. 9 pct. af patienterne i år 2000 blev behandlet på et hospital udenfor amtet. Et forhold, der trækker i retning af, at de 9 pct. overvurderer den faktiske procentandel af patienter, der benytter det frie valg, er, at de 9 pct. også omfatter patienter, som kræver højt specialiserede behandlinger, som kun kan udføres et eller ganske få steder i landet. I samme retning trækker også, at de 9 pct. tillige omfatter patienter, som behandles i et andet amt som følge af amternes samarbejdsaftaler. En samarbejdsaftale kan for eksempel indebære, at to naboamter for to udvalgte sygdomme specialiserer sig i hver deres behandling og så behandler de patienter indenfor de to amter, som falder ind under det pågældende speciale. I modsat retning trækker imidlertid, at frit valg af sygehus indenfor amtet ikke er medregnet. Hvis det frie sygehusvalg indenfor amtet regnes med, så fås, at andelen af patienter, der benytter det frie sygehusvalg, er højere end de 9 pct. Klare sociale forskelle i hvem der udnytter det frie sygehusvalg Stærke patientgrupper vil typisk være langt bedre orienterede om mulighederne for det frie valg og vil være i stand til at udnytte det. Svage patientgrupper vil være dårligere orienterede om mulighederne for det frie valg og er i langt mindre grad i stand til at udnytte det. Dette dokumenteres i Sundhedsministeriets rapport Social ulighed i sundhed (2000). Rapporten viser således, at der er klare sociale forskelle i, hvem der udnytter det frie sygehusvalg. Figur 2 viser således, at topledere og lønmodtagere på højt niveau benytter det frie sygehusvalg pct. oftere end gennemsnittet af de årige, mens arbejdsløse og førtidspensionister ligger et stykke under gennemsnit-

5 5 tet. Det betyder, at topledere og lønmodtagere på højt niveau benytter det frie sygehusvalg ca. 1/3 oftere 1 end arbejdsløse og førtidspensionister. Figur 2. Indeks for anvendelse af det frie sygehusvalg blandt de årige, opdelt på udvalgte socioøkonomiske grupper, 1996 Topleder og lønmodtager højt niveau Lønmodtager, mellemniveau Lønmodtager, grundniveau Arbejdsløs Førtidspensionist Alle Heldøgnspatienter Ambulante patienter Anm.: Se bilag 2 for de anvendte tal i figuren. Kilde: Social ulighed i sundhed, Sundhedsministeriet Figur 3 viser, at patienter med en lang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse benytter det frie sygehusvalg 30 pct. oftere end gennemsnittet. Folk med en almen gymnasial eller mellemlang videregående uddannelse benytter det frie sygehus valg ca pct. oftere end gennemsnittet. Omvendt benytter personer med grundskole eller uoplyst uddannelse som højeste fuldførte uddannelse det frie valg 8-9 pct. mindre end gennemsnittet. Det betyder, at akademikere benytter det frie sygehusvalg ca. 45 pct. oftere 2 end de ufaglærte, som kun har grundskole som højeste afsluttede uddannelse. 1 Jf. følgende beregning: Topledere og lønmodtagere på højt niveau har indeks 124 for ambulante behandlinger og 123 for heldøgnsbehandlinger, mens de tilsvarende tal for førtidspensionister er indeks 89 og 94 og for arbejdsløse indeks 89 og 99. Et simpelt gennemsnit giver indeks 123,5 = ( )/2 for topledere og lønmodtagere, mens det for førtidspensionister og arbejdsløse giver 92,75 = ( )/4. Sættes de to gruppers indekstal i forhold til hinanden fås derfor 123,5/92,75 * 100 = 133 svarende til, at topledere og lønmodtagere på højt niveau benytter det frie sygehusvalg ca. 1/3 oftere end arbejdsløse og førtidspensionister 2 Jf. følgende beregning: 133/91,5*100 = 145.

6 6 Figur 3. Indeks for anvendelse af det frie sygehusvalg blandt de årige, opdelt på højeste fuldførte uddannelse, 1996 Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Almen gymnasial uddannelse Grundskole og uoplyst Alle Anm.: Se bilag 2 for de anvendte tal i figuren. Kilde: Social ulighed i sundhed, Sundhedsministeriet Ambulante patienter Heldøgnspatienter Figur 4 viser, at patienter med indkomster over kr. benytter det frie sygehusvalg ca. 40 pct. oftere end gennemsnittet af de årige. Patienter med en indkomst mellem og kr. benytter det frie sygehusvalg 5-8 pct. mindre end gennemsnittet. Gruppen af årige med en indkomst mellem 0 og kr. indeholder en del studerende, hvilket er forklaringen på, at de benytter det frie sygehusvalg mere end dem med indkomst mellem og kr. Det betyder, at dem med indkomster over ½ mio. kr. benytter det frie sygehusvalg ca. 50 pct. oftere 3 end dem med indkomster mellem kr. 3 Jf. følgende beregning: 143,5/93,5*100 = 153.

7 7 Figur 4. Indeks for anvendelse af det frie sygehusvalg blandt de årige, opdelt på bruttoindkomst, kr kr kr kr kr kr kr kr. Alle Heldøgnspatienter Ambulante patienter Anm.: Se bilag 2 for de anvendte tal i figuren. Kilde: Social ulighed i sundhed, Sundhedsministeriet Ovennævnte analyser omfatter kun de årige, men ud fra ovennævnte analyser synes der grund til at forvente, at der også er klare forskelle med hensyn til patienternes alder. Således må det forventes, at pensionister og særligt den ældre del af dem benytter det frie valg væsentligt mindre end de årige, som der her er set på. For alders- og sygdomssvækkede pensionist-patienter, som måske nærmer sig deres livs afslutning, kan det være vigtigt at få besøg fra nære venner og familie, hvorfor patienten ikke udnytter det frie valg til at søge derhen, hvor ventetiden er lavest, men i stedet foretrække det lokale hospital tæt på venner og familie. De ældre patienter vil typisk også være dårlige til at indhente oplysninger om, tage stilling til og få udnyttet det frie sygehusvalg end de årige. Geografisk nærhed vigtigst for patienterne Mange mennesker (og måske særlig ældre mennesker) foretrækker det lokale sygehus, dels for at kunne få besøg af venner og familie, mens de er indlagt, dels fordi det kan virke uoverskueligt for den ældre at skulle rejse til den anden ende af landet for at blive opereret hurtigere. Figur 1 viser, at patienterne åbenbart er meget immobile - ellers havde der ikke været så stor forskel på ventetiderne mellem sygehusene.

8 8 Sundhedsministeriets Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse år 2000 viser da også, at næsten halvdelen (46 pct.) af de patienter, der selv valgte sygehus, svarer, at sygehusets placering (nærmest bopæl) er årsag til valget. Under 1/3 af patienterne (31 pct.), som selv valgte sygehus, angiver ventetiden som årsag. Patienterne søger ikke især sygehusene med de mange operationsforløb Det kunne tænkes, at patienterne valgte sygehus efter hvor stort et antal operationer, sygehuset udførte på den givne lidelse. Det kunne være begrundet i, at patienten formoder, at jo flere operationsforløb på den givne lidelse, sygehuset har gennemført, desto bedre "operationskvalitet" vil sygehuset have på den givne lidelse, eksempelvis pga. større rutine. I Sundhedsministeriets Internetbaserede Ventidsinformationssystem er der nemlig udover de enkelte hospitalers ventetid på de forskellige operationer også anført antallet af gennemførte operationsforløb på den givne lidelse. En gennemgang af de 25 operationer i Sundhedsministeriets Internetbaserede Ventidsinformationssystem viser imidlertid, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ventetiden på en given operation og antallet af udførte operationer. Det vil sige, at der er ikke en tendens til, at de sygehuse, der gennemfører mange operationsforløb på den givne lidelse, også er de sygehuse med den længste ventetid. Tallene tyder således ikke på, at patienterne særligt søger de hospitaler, der har mange operationsforløb på den givne lidelse og at dette skulle være en af de væsentlige årsager til, at der er hospitaler med meget lang ventetid samtidig med, at andre hospitaler har meget kort ventetid på samme operation. Ej heller, at patienterne vælger at stå på venteliste for at undgå at komme på et hospital, som godt nok har kortere ventetid, men har gennemført færre behandlinger for den konkrete lidelse. Frit sygehusvalg til privathospitaler reducerer ikke ventetiderne Et af argumenterne for at udbrede det frie valg til også at omfatte de private sygehuse er, at så kan patienterne søge væk fra de offentlige sygehuse, hvis der er en urimelig lange ventetid og over til de private sygehuse, som har kortere eller slet ingen ventetid. Og at ventetidsproblemerne dermed kan nedbringes væsentligt ved at udvide det frie valg til også at omfatte private sygehuse. Ræsonnementet bygger på den opfattelse, at hvis patienten står på venteliste med lang ventetid til behandling på offentlige sygehuse, så vil det hjælpe

9 9 den enkelte patient væsentligt også at kunne vælge behandling på et privathospital, for der vil ventetiden være kortere. Ræsonnementet overser imidlertid, at patienten ved at benytte det nuværende frie offentlige sygehusvalg ville kunne reducere sin ventetid til ganske få uger, hvis det frie sygehusvalg blev benyttet. Erfaringerne fra de sidste 8 års frie sygehusvalg viser, at det frie valg ikke benyttes bredt, men kun af en forholdsvis beskeden andel af patienterne - og at det især er de stærke patienter, der får glæde af det frie sygehusvalg, hvis det udvides til også at omfatte privathospitaler. For det andet vil udbredelsen af det frie valg til også at omfatte private hospitaler medføre en vækst i de private hospitaler på bekostning af de offentlige hospitaler. Med den udbredte mangel på læger og sygeplejesker vil en vækst i de private hospitaler nemlig i vid udstrækning ske ved at trække personale væk fra de offentlige hospitaler, hvorved kapacitetsproblemerne øges på de eksisterende offentlige sygehuse - til skade for de patienter, der ikke kan eller vil benytte sig af det frie valg.

10 10 BILAG 1 Talgrundlag for figur 1: Ventetid i uger for 25 operationer, marts 2001 Max Min Gns Livmoderhalskræft Lungekræft Tyktarmskræft Brystkræft Endetarmskræft Grå stær Nyresten/operation Hjerte: ballonudvidelse Diskusprolaps Nyresten/knusning Udlevering af høreapparat Fjernelse af mandler Hjerte: by-pass Fjernelse af livmoder Prostata Nedsunket livmoder Sterilisation, kvinder Meniskoperation Galdesten Kunstigt knæ Kunstig Hofte Åreknuder Ledbåndsrekonstruktion i knæ Brok Sterilisation, mænd Kilde: Sundhedsministerets Internetbaserede Ventetidssystem.

11 11 BILAG 2 Talgrundlag bag figur 2 Opdelt efter socioøkonomisk gruppe Indeks Indeks ambulante hel- patienter døgnspa- tienter Alle Førtidspensionist Arbejdsløs Lønmodtager, grundniveau Lønmodtager, mellemniveau Topleder og lønmodtager højt niveau Talgrundlag bag figur 3 Opdelt efter højest afsluttede uddannelse Indeks Indeks ambulante hel- patienter døgnspa- tienter Alle Grundskolem og uoplyst Almen gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Talgrundlag bag figur 4 Opdelt efter bruttoindkomst Indeks Indeks ambulante hel- patienter døgnspa- tienter Alle kr kr kr kr kr kr kr kr

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 14:26 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 14:26 HANDICAP, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet

Retshjælpen i nød? En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012. Danske Advokater og Advokatsamfundet En analyse af udviklingen siden 2007 og dens konsekvenser Juni 2012 Danske Advokater og Advokatsamfundet Forfattere: Katrine Ellersgaard Nielsen Frederik Harhoff Claus Kastberg Nielsen Thomas Westergaard-Kabelmann

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere