Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar"

Transkript

1 FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnerne, der skal diskuteres på mødet, er frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. FOA har op til temamødet spurgt sine medlemmer om, hvilken indflydelse emnerne har på deres daglige arbejde 1. Enkelte af svarene i den nye FOA-undersøgelse er sammenlignet med svarene fra en FOAundersøgelse fra 2004, hvor det har været muligt. Resultaterne kort fortalt: FOAs medlemmer bakker op om brugerinddragelse og hjælp fra pårørende FOAs medlemmer arbejder generelt på de områder, hvor der er tæt kontakt til borgerne i hverdagen, eksempelvis i ældreplejen og på dagtilbudsområdet. Rundspørgen dokumenterer en stor opbakning til borgerinddragelsen på FOAs arbejdsområder. Over halvdelen svarer således, at inddragelsen af borgerne (i bestyrelser og brugerråd mv.) påvirker kvaliteten af deres ydelser positivt. 6 ud af 10 af FOAs medlemmer i undersøgelsen mener desuden, at hjælpen fra pårørende dvs. fra forældre, voksne børn og venner ol. - påvirker kvaliteten af deres ydelser positivt. Også de frivillige organisationer har ifølge FOAs medlemmer en god indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. 65 procent svarer, at mulighederne er gode eller særdeles gode for at tage individuelle hensyn til borgerne i hverdagen. Hver tredje i rundspørgen mener, at mulighederne er mindre gode eller ikke gode. Tre ud af fire har mulighed for at være lydhør i nogen grad eller i høj grad. Hver femte har i ringe grad eller slet ikke mulighed for at være lydhør over for borgernes behov. En stor del af FOAs medlemmer arbejder på områder, hvor borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører. Flertallet af FOA-medlemmerne på disse områder mener, at denne valgmulighed hverken påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller positivt. 26 procent mener, der er en positiv effekt på kvaliteten og 7 procent mener, at der er en negativ effekt. Spørgsmål 1: Har borgerne på dit område mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? 57 procent af FOA-medlemmerne i rundspørgen svarer, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører på deres arbejdsområde, jf. figur 1 nedenfor. 2 Knap 25 % svarer, at borgerne på deres område ikke har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører, og 18 % svarer ved ikke. Figur 1 (spørgsmål 1). 1 Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. november til 26. november 2006 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har 3058 fået tilsendt spørgeskemaet, og 1411 har gennemført. Det giver en svarprocent på 46 %. 2 Inden for social- og sundhedssektoren er mængden af borgere, der har mulighed for at vælge mellem offentlige og private serviceleverandører høj. Her svarer næsten 63 % af de adspurgte, at borgerne har ovenstående valgmulighed

2 Har borgerne på dit område mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? 6 57% % 1 Ja Nej Ved ikke Spørgsmål 2: Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? 26 % af de medlemmer, som arbejder, hvor der er frit valg mellem offentlige og private leverandører, giver udtryk for, at det påvirker kvaliteten af deres ydelser i en positiv retning, se figur 2 nedenfor. 7 % svarer, at det har en negativ indflydelse (1 procent svarer meget negativt og 6 procent negativt ). 59 % svarer, at det hverken påvirker kvaliteten i en negativ eller positiv retning. Figur 2 (spørgsmål 2). Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? % % 22% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 6% 8% 1% Negativt Meget negativt Ved ikke Spørgsmål 3: Hvordan påvirker det i øvrigt dit arbejde, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører?

3 I rundspørgen er der også spurgt til, hvordan det påvirker arbejdet, at borgerne har et valg mellem private og offentlige leverandører. Spørgsmålet ligger tæt op ad spørgsmålet ovenfor om indflydelsen på kvaliteten, men er stillet for at kunne sammenligne med en FOAundersøgelse fra 2004, hvor der blev spurgt til det samme. Ligesom i figuren ovenfor er ca. en fjerdedel positive og omtrent en tiendedel negative stemt, se figur 3 nedenfor. FOA-undersøgelsen fra 2004, viste, at cirka 24 % FOAs medlemmer dengang mente, at borgernes valg mellem offentlige og private leverandører havde en positivt indvirkning på deres øvrige arbejde. Cirka 7 % mente, at det, influerede deres arbejde i negativ retning. Antallet af medlemmer med en henholdsvis positiv og negativt holdning til ovenstående spørgsmål har været svagt stigende over de seneste to år. Figur 3 (spørgsmål 3). Hvordan påvirker det i øvrigt dit arbejde, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? % % 18% % 6% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 9% 8% 6% 1% 1% Negativt Meget negativt Ved ikke Spørgsmål 4: Inddrages borgerne på dit arbejdsområde (forældrebestyrelser, brugerråd o.lign.)? Ifølge medlemmerne er der en høj grad af inddragelse af borgerne på deres respektive arbejdsområder. Brugerbestyrelser (forældrebestyrelser ol.) og brugerråd (ældreråd ol.) er de hyppigst benyttede former for borgerinddragelse på FOAs arbejdsområder. 27 % svarer, at borgerne inddrages i brugerbestyrelser og 46 % siger, at det sker gennem brugerråd, se figur 4 nedenfor. Figur 4 (spørgsmål 4).

4 Inddrages borgerne på dit arbejdsområde (forældrebestyrelser, brugerråd o.lign.)? % % % 16% 1 7% Ja, brugerbestyrelser (f.eks forældrebestyrelser ol.) Ja, brugerråd (f.eks. på plejehjem) Ja, andet. Nævn eventuelt: Nej, ingen inddragelse Ved ikke Spørgsmål 5 og 6: Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? Over halvdelen af de medlemmer, som har borgerinddragelse på deres arbejdsområder svarer, at borgerinddragelsen påvirker kvaliteten i deres ydelser i positiv retning, se figur 5 nedenfor. Kun 2 % giver udtryk for en negativ holdning. Samme positive tendens gør sig gældende i forhold til, hvordan borgerinddragelse i øvrigt påvirker de adspurgtes arbejde. Her svarer over 50 % igen, at det har en positiv indvirkning på arbejdet, og det er igen under 2 %, der udtrykker sig negativt om, hvordan inddragelsen af borgeren i øvrigt influerer deres arbejde. Svarene på spørgsmål 5 og 6 illustreres i henholdsvis figur 5 og 6.

5 Figur 5 (spørgsmål 5). Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? % % % Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 8% 2% Negativt Meget negativt Ved ikke Figur 6 (spørgsmål 6). Hvordan påvirker inddragelsen af borgeren i øvrigt dit arbejde (bestyrelser og brugerråd mv.)? % % 34% % 11% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 8% 2% 2% Negativt Meget negativt Ved ikke Spørgsmål 7: Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (den ældre, forældrene, børnene, patienterne mv.)? Cirka 65 % af medlemmerne giver udtryk for, at de har gode eller særdeles gode muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (fordelt på 49 %, der svarer gode og 15 %, der svarer særdeles gode ).

6 32 % procent svarer, at mulighederne enten er mindre gode eller ikke gode (fordelt med 24 %, der svarer mindre gode og 8 %, der svarer ikke gode ). Sammenlignes disse tal med undersøgelsen fra 2004, er der i dag en lidt mere positiv opfattelse af mulighederne for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen. Også i 2004 medgav lige under 65 % af medlemmerne, at mulighederne var særdeles gode eller gode. Til gengæld mente næsten 30 %, at mulighederne var mindre gode. Figur 7 (spørgsmål 7). Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (den ældre,forældrene, børnene, patienterne mv.)? % 44% % 29% % 1 8% 3% Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke Spørgsmål 8: I hvor høj grad har du mulighed for at være lydhør overfor borgerens behov i hverdagen? Halvdelen (49 procent) svarer, at der i nogen grad er mulighed for at være lydhør over for borgerens behov, jf. figur procent svarer i høj grad og 21 procent svarer i kun ringe grad. Figur 8 (spørgsmål 8).

7 I hvor høj grad har du mulighed for at være lydhør overfor borgerens behov i hverdagen? % % 21% 1 1% 1% I høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Ved ikke Ikke relevant for mit job 4% Spørgsmål 9: Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? I hvilken grad hjælpen fra pårørende så som forældre, venner og voksne børn påvirker kvaliteten i ydelserne ses i figur 9 nedenfor. Blandt medlemmerne er der en overvejende positiv holdning, og 58 % svarer, at det påvirker kvaliteten af deres ydelse i enten positiv eller meget positiv retning. Under 2 % siger, at hjælpen fra pårørende har en negativ eller meget negativt indvirkning. Særligt FOA-medlemmerne i social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor har en positiv holdning til hjælp fra pårørende. For begge sektorer gælder det, at over 60 % stiller sig positive 3. Figur 9 (spørgsmål 9). 3 Set i lyset af opgavernes og brugernes karakter er det ikke så underligt, at samme tal kun er henholdsvis 33 % og 34 % for henholdsvis teknik- og servicesektoren og kost- og servicesektoren.

8 Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? % % 2 1 9% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 1% 4% 9% Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job Spørgsmål 10: Hvordan påvirker hjælpen fra frivillige organisationer (besøgsvenner mv.) kvaliteten af dine ydelser? Også med hensyn til, hvordan hjælpen fra frivillige organisationer - som eksempelvis besøgsvenner - påvirker kvaliteten af de adspurgtes ydelser, er stemningen positiv. 36 % svarer, at denne hjælp påvirker kvaliteten af deres ydelser positivt eller meget positivt, mens kun 2 % siger, at det påvirker deres arbejde negativt eller meget negativt. Se figur 10 nedenfor. Igen er der særligt inden for social- og sundhedssektoren en positiv holdning til hjælpen fra frivillige organisationer. 45 % af medlemmerne i denne sektor giver udtryk for, at det påvirker kvaliteten af deres ydelser i en positiv grad.

9 Figur 10 (spørgsmål 10). Hvordan påvirker hjælpen fra frivillige organisationer (besøgsvenner mv.) kvaliteten af dine ydelser? 3 31% % Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 2% 9% Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job Spørgsmål 11: Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? Generelt vurderer medlemmerne, at de har gode muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet. 69 % svarer, at deres muligheder er særdeles gode eller gode, mens 29 % udtrykker en negativ holdning. Figur 11 nedenfor illustrerer dette. Undersøgelsen fra 2004 viser, at 68 % af de dengang adspurgte mente, at de havde særdeles gode eller gode muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet. 31 % af medlemmerne var derimod mere negativt indstillet. I perioden 2004 til 2006 er der altså ikke sket en betydelig holdningsændring hos FOAs medlemmer i forhold til, hvordan de vurderer muligheden for at levere ydelser af høj kvalitet. Figur 11 (spørgsmål 11).

10 Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? % 18% 23% 26% % 3% 1% Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. november til 26. november 2006 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har 3058 fået tilsendt spørgeskemaet, og 1411 har gennemført. Det giver en svarprocent på 46 %. Svarprocenten ligger på niveau med andre lignende medlemsundersøgelser. 86 % af svarpersonerne er kvinder. Der er ingen nævneværdig forskel på de svar, som de kvindelige hhv. mandlige medlemmer har givet. 429 af svarpersonerne er tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter, og de udgør dermed omkring 30 % af det samlede antal personer, der gennemført medlemsundersøgelsen. Deres svar adskiller sig imidlertid ikke nævneværdigt fra de menige medlemmers svar. Visse af spørgsmålene i nærværende medlemsundersøgelse vedrørende regeringens kvalitetsreform- frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar, er tidligere blevet behandlet af FOA i en undersøgelse fra 2004 omhandlende blandt andet borgernes tilfredshed med ydelser de modtager samt en vurderinger af borgernes valgfrihed.

11 Regeringens kvalitetsreform - frit valg, brugerindflydelse og personligt ansvar 1. Har borgerne på dit område mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? Ja Nej Ved ikke 2. Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 3. Hvordan påvirker det i øvrigt dit arbejde, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 4. Inddrages borgerne på dit arbejdsområde (forældrebestyrelser, brugerråd o.lign.)? Sæt gerne flere krydser. Ja, brugerbestyrelser (f.eks. forældrebestyrelser ol.) Ja, brugerråd (f.eks. på plejehjem) Ja, andet. Nævn eventuelt: Nej, ingen inddragelse Ved ikke ** 5. Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke

12 6. Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne i øvrigt dit arbejde (bestyrelser og brugerråd mv.)? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 7. Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (den ældre, forældrene, børnene, patienterne mv.)? Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke 8. I hvor høj grad har du mulighed for at være lydhør overfor borgerens behov i hverdagen? I høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Ved ikke Ikke relevant for mit job ** 9. Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job 10. Hvordan påvirker hjælpen fra frivillige organisationer (besøgsvenner mv.) kvaliteten af dine ydelser? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job 11. Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår

Undersøgelse 2005. Mellemledernes funktionsvilkår Undersøgelse 2005 Mellemledernes funktionsvilkår 1 Indledning... 3 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af resultater... 4 Handleanbefalinger... 5 Handleanbefalinger ud fra undersøgelsens

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere