Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar"

Transkript

1 FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnerne, der skal diskuteres på mødet, er frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. FOA har op til temamødet spurgt sine medlemmer om, hvilken indflydelse emnerne har på deres daglige arbejde 1. Enkelte af svarene i den nye FOA-undersøgelse er sammenlignet med svarene fra en FOAundersøgelse fra 2004, hvor det har været muligt. Resultaterne kort fortalt: FOAs medlemmer bakker op om brugerinddragelse og hjælp fra pårørende FOAs medlemmer arbejder generelt på de områder, hvor der er tæt kontakt til borgerne i hverdagen, eksempelvis i ældreplejen og på dagtilbudsområdet. Rundspørgen dokumenterer en stor opbakning til borgerinddragelsen på FOAs arbejdsområder. Over halvdelen svarer således, at inddragelsen af borgerne (i bestyrelser og brugerråd mv.) påvirker kvaliteten af deres ydelser positivt. 6 ud af 10 af FOAs medlemmer i undersøgelsen mener desuden, at hjælpen fra pårørende dvs. fra forældre, voksne børn og venner ol. - påvirker kvaliteten af deres ydelser positivt. Også de frivillige organisationer har ifølge FOAs medlemmer en god indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. 65 procent svarer, at mulighederne er gode eller særdeles gode for at tage individuelle hensyn til borgerne i hverdagen. Hver tredje i rundspørgen mener, at mulighederne er mindre gode eller ikke gode. Tre ud af fire har mulighed for at være lydhør i nogen grad eller i høj grad. Hver femte har i ringe grad eller slet ikke mulighed for at være lydhør over for borgernes behov. En stor del af FOAs medlemmer arbejder på områder, hvor borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører. Flertallet af FOA-medlemmerne på disse områder mener, at denne valgmulighed hverken påvirker kvaliteten af deres arbejde negativt eller positivt. 26 procent mener, der er en positiv effekt på kvaliteten og 7 procent mener, at der er en negativ effekt. Spørgsmål 1: Har borgerne på dit område mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? 57 procent af FOA-medlemmerne i rundspørgen svarer, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører på deres arbejdsområde, jf. figur 1 nedenfor. 2 Knap 25 % svarer, at borgerne på deres område ikke har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører, og 18 % svarer ved ikke. Figur 1 (spørgsmål 1). 1 Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. november til 26. november 2006 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har 3058 fået tilsendt spørgeskemaet, og 1411 har gennemført. Det giver en svarprocent på 46 %. 2 Inden for social- og sundhedssektoren er mængden af borgere, der har mulighed for at vælge mellem offentlige og private serviceleverandører høj. Her svarer næsten 63 % af de adspurgte, at borgerne har ovenstående valgmulighed

2 Har borgerne på dit område mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? 6 57% % 1 Ja Nej Ved ikke Spørgsmål 2: Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? 26 % af de medlemmer, som arbejder, hvor der er frit valg mellem offentlige og private leverandører, giver udtryk for, at det påvirker kvaliteten af deres ydelser i en positiv retning, se figur 2 nedenfor. 7 % svarer, at det har en negativ indflydelse (1 procent svarer meget negativt og 6 procent negativt ). 59 % svarer, at det hverken påvirker kvaliteten i en negativ eller positiv retning. Figur 2 (spørgsmål 2). Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? % % 22% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 6% 8% 1% Negativt Meget negativt Ved ikke Spørgsmål 3: Hvordan påvirker det i øvrigt dit arbejde, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører?

3 I rundspørgen er der også spurgt til, hvordan det påvirker arbejdet, at borgerne har et valg mellem private og offentlige leverandører. Spørgsmålet ligger tæt op ad spørgsmålet ovenfor om indflydelsen på kvaliteten, men er stillet for at kunne sammenligne med en FOAundersøgelse fra 2004, hvor der blev spurgt til det samme. Ligesom i figuren ovenfor er ca. en fjerdedel positive og omtrent en tiendedel negative stemt, se figur 3 nedenfor. FOA-undersøgelsen fra 2004, viste, at cirka 24 % FOAs medlemmer dengang mente, at borgernes valg mellem offentlige og private leverandører havde en positivt indvirkning på deres øvrige arbejde. Cirka 7 % mente, at det, influerede deres arbejde i negativ retning. Antallet af medlemmer med en henholdsvis positiv og negativt holdning til ovenstående spørgsmål har været svagt stigende over de seneste to år. Figur 3 (spørgsmål 3). Hvordan påvirker det i øvrigt dit arbejde, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? % % 18% % 6% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 9% 8% 6% 1% 1% Negativt Meget negativt Ved ikke Spørgsmål 4: Inddrages borgerne på dit arbejdsområde (forældrebestyrelser, brugerråd o.lign.)? Ifølge medlemmerne er der en høj grad af inddragelse af borgerne på deres respektive arbejdsområder. Brugerbestyrelser (forældrebestyrelser ol.) og brugerråd (ældreråd ol.) er de hyppigst benyttede former for borgerinddragelse på FOAs arbejdsområder. 27 % svarer, at borgerne inddrages i brugerbestyrelser og 46 % siger, at det sker gennem brugerråd, se figur 4 nedenfor. Figur 4 (spørgsmål 4).

4 Inddrages borgerne på dit arbejdsområde (forældrebestyrelser, brugerråd o.lign.)? % % % 16% 1 7% Ja, brugerbestyrelser (f.eks forældrebestyrelser ol.) Ja, brugerråd (f.eks. på plejehjem) Ja, andet. Nævn eventuelt: Nej, ingen inddragelse Ved ikke Spørgsmål 5 og 6: Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? Over halvdelen af de medlemmer, som har borgerinddragelse på deres arbejdsområder svarer, at borgerinddragelsen påvirker kvaliteten i deres ydelser i positiv retning, se figur 5 nedenfor. Kun 2 % giver udtryk for en negativ holdning. Samme positive tendens gør sig gældende i forhold til, hvordan borgerinddragelse i øvrigt påvirker de adspurgtes arbejde. Her svarer over 50 % igen, at det har en positiv indvirkning på arbejdet, og det er igen under 2 %, der udtrykker sig negativt om, hvordan inddragelsen af borgeren i øvrigt influerer deres arbejde. Svarene på spørgsmål 5 og 6 illustreres i henholdsvis figur 5 og 6.

5 Figur 5 (spørgsmål 5). Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? % % % Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 8% 2% Negativt Meget negativt Ved ikke Figur 6 (spørgsmål 6). Hvordan påvirker inddragelsen af borgeren i øvrigt dit arbejde (bestyrelser og brugerråd mv.)? % % 34% % 11% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 8% 2% 2% Negativt Meget negativt Ved ikke Spørgsmål 7: Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (den ældre, forældrene, børnene, patienterne mv.)? Cirka 65 % af medlemmerne giver udtryk for, at de har gode eller særdeles gode muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (fordelt på 49 %, der svarer gode og 15 %, der svarer særdeles gode ).

6 32 % procent svarer, at mulighederne enten er mindre gode eller ikke gode (fordelt med 24 %, der svarer mindre gode og 8 %, der svarer ikke gode ). Sammenlignes disse tal med undersøgelsen fra 2004, er der i dag en lidt mere positiv opfattelse af mulighederne for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen. Også i 2004 medgav lige under 65 % af medlemmerne, at mulighederne var særdeles gode eller gode. Til gengæld mente næsten 30 %, at mulighederne var mindre gode. Figur 7 (spørgsmål 7). Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (den ældre,forældrene, børnene, patienterne mv.)? % 44% % 29% % 1 8% 3% Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke Spørgsmål 8: I hvor høj grad har du mulighed for at være lydhør overfor borgerens behov i hverdagen? Halvdelen (49 procent) svarer, at der i nogen grad er mulighed for at være lydhør over for borgerens behov, jf. figur procent svarer i høj grad og 21 procent svarer i kun ringe grad. Figur 8 (spørgsmål 8).

7 I hvor høj grad har du mulighed for at være lydhør overfor borgerens behov i hverdagen? % % 21% 1 1% 1% I høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Ved ikke Ikke relevant for mit job 4% Spørgsmål 9: Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? I hvilken grad hjælpen fra pårørende så som forældre, venner og voksne børn påvirker kvaliteten i ydelserne ses i figur 9 nedenfor. Blandt medlemmerne er der en overvejende positiv holdning, og 58 % svarer, at det påvirker kvaliteten af deres ydelse i enten positiv eller meget positiv retning. Under 2 % siger, at hjælpen fra pårørende har en negativ eller meget negativt indvirkning. Særligt FOA-medlemmerne i social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor har en positiv holdning til hjælp fra pårørende. For begge sektorer gælder det, at over 60 % stiller sig positive 3. Figur 9 (spørgsmål 9). 3 Set i lyset af opgavernes og brugernes karakter er det ikke så underligt, at samme tal kun er henholdsvis 33 % og 34 % for henholdsvis teknik- og servicesektoren og kost- og servicesektoren.

8 Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? % % 2 1 9% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 1% 4% 9% Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job Spørgsmål 10: Hvordan påvirker hjælpen fra frivillige organisationer (besøgsvenner mv.) kvaliteten af dine ydelser? Også med hensyn til, hvordan hjælpen fra frivillige organisationer - som eksempelvis besøgsvenner - påvirker kvaliteten af de adspurgtes ydelser, er stemningen positiv. 36 % svarer, at denne hjælp påvirker kvaliteten af deres ydelser positivt eller meget positivt, mens kun 2 % siger, at det påvirker deres arbejde negativt eller meget negativt. Se figur 10 nedenfor. Igen er der særligt inden for social- og sundhedssektoren en positiv holdning til hjælpen fra frivillige organisationer. 45 % af medlemmerne i denne sektor giver udtryk for, at det påvirker kvaliteten af deres ydelser i en positiv grad.

9 Figur 10 (spørgsmål 10). Hvordan påvirker hjælpen fra frivillige organisationer (besøgsvenner mv.) kvaliteten af dine ydelser? 3 31% % Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt 2% 9% Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job Spørgsmål 11: Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? Generelt vurderer medlemmerne, at de har gode muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet. 69 % svarer, at deres muligheder er særdeles gode eller gode, mens 29 % udtrykker en negativ holdning. Figur 11 nedenfor illustrerer dette. Undersøgelsen fra 2004 viser, at 68 % af de dengang adspurgte mente, at de havde særdeles gode eller gode muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet. 31 % af medlemmerne var derimod mere negativt indstillet. I perioden 2004 til 2006 er der altså ikke sket en betydelig holdningsændring hos FOAs medlemmer i forhold til, hvordan de vurderer muligheden for at levere ydelser af høj kvalitet. Figur 11 (spørgsmål 11).

10 Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? % 18% 23% 26% % 3% 1% Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. november til 26. november 2006 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har 3058 fået tilsendt spørgeskemaet, og 1411 har gennemført. Det giver en svarprocent på 46 %. Svarprocenten ligger på niveau med andre lignende medlemsundersøgelser. 86 % af svarpersonerne er kvinder. Der er ingen nævneværdig forskel på de svar, som de kvindelige hhv. mandlige medlemmer har givet. 429 af svarpersonerne er tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter, og de udgør dermed omkring 30 % af det samlede antal personer, der gennemført medlemsundersøgelsen. Deres svar adskiller sig imidlertid ikke nævneværdigt fra de menige medlemmers svar. Visse af spørgsmålene i nærværende medlemsundersøgelse vedrørende regeringens kvalitetsreform- frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar, er tidligere blevet behandlet af FOA i en undersøgelse fra 2004 omhandlende blandt andet borgernes tilfredshed med ydelser de modtager samt en vurderinger af borgernes valgfrihed.

11 Regeringens kvalitetsreform - frit valg, brugerindflydelse og personligt ansvar 1. Har borgerne på dit område mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? Ja Nej Ved ikke 2. Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 3. Hvordan påvirker det i øvrigt dit arbejde, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 4. Inddrages borgerne på dit arbejdsområde (forældrebestyrelser, brugerråd o.lign.)? Sæt gerne flere krydser. Ja, brugerbestyrelser (f.eks. forældrebestyrelser ol.) Ja, brugerråd (f.eks. på plejehjem) Ja, andet. Nævn eventuelt: Nej, ingen inddragelse Ved ikke ** 5. Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke

12 6. Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne i øvrigt dit arbejde (bestyrelser og brugerråd mv.)? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 7. Hvordan er dine muligheder for at tage individuelle hensyn til borgeren i hverdagen (den ældre, forældrene, børnene, patienterne mv.)? Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke 8. I hvor høj grad har du mulighed for at være lydhør overfor borgerens behov i hverdagen? I høj grad I nogen grad Kun i ringe grad Slet ikke Ved ikke Ikke relevant for mit job ** 9. Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job 10. Hvordan påvirker hjælpen fra frivillige organisationer (besøgsvenner mv.) kvaliteten af dine ydelser? Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke Ikke relevant for mit job 11. Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? Særdeles gode Gode Mindre gode Ikke gode Ved ikke

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om forholdet mellem medarbejderne og borgerne

Det siger FOAs medlemmer om forholdet mellem medarbejderne og borgerne Kampagne & Analyse Marts 2009 Det siger s medlemmer om forholdet mellem medarbejderne og borgerne Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i marts måned 2009. 2.223 -medlemmer

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere