Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade Esbjerg

2 Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier og mindstekrav...4 Personlige forhold...5 Økonomisk formåen...5 Teknisk kapacitet...5 Konsortier...6 Underleverandører...6 Øvrige forhold...6 Udvælgelse blandt flere egnede ansøgere...7 Borgernes valg af leverandør...7 Tildelingskriterium...7 Kontraktperiode...7 Tidsfrist og formkrav...7 Tidsplan...8 Vedlagt udbudsannoncen:...8 2

3 Baggrund og formål Byrådet i besluttede den 7. oktober 2013 at udbyde hjemmeplejeydelser til borgere i. Formålet med udbuddet er bl.a. at markedsafprøve fritvalgspriserne og styrke samarbejdet med leverandørerne. Herudover at opnå en mere sammenhængende hjemmepleje til borgerne og få øget fokus på hverdagsrehabilitering. Opgavebeskrivelse og omfang De hjemmeplejeydelser, som udbuddet omfatter, er personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem tildelt efter Servicelovens 83. Borgere i eget hjem tildeles ydelsen i henhold til Servicelovens bestemmelser i 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere, der er visiteret til hjemmepleje, har frit leverandørvalg. Den personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem udbydes i én samlet opgave. Det vil sige, at leverandørerne skal kunne levere begge ydelser. vil efter udbuddet indgå kontrakt med 2 leverandører. Den kommunale leverandør står uden for udbuddet, og vil fortsat være leverandør i kommunen. Borgerne vil således fremadrettet kunne vælge mellem 3 leverandører. Opgaven dækker hele kommunen. Det er de privat leverede timer, der udbydes. I 2012 leverede de private leverandører timer hjemmepleje, fordelt på timer personlig pleje og timer praktisk hjælp. De private leverandører havde en markedsandel på 1,5 pct. af den personlige pleje og 42,2 pct. af den praktiske hjælp målt på antal visiterede timer i I er der pr. februar 2014 ca borgere, der er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp og ca. 950 borgere, der alene får praktisk hjælp. Ca. 970 af de borgere, der både får personlig pleje og praktisk hjælp, har valgt en privat leverandør, mens ca. 470 borgere, der kun får praktisk hjælp, har valgt en privat leverandør. Det bemærkes, at antallet af borgere og leverede timer kan variere. Grundet borgernes frie valg kan leverandørerne ikke garanteres et bestemt timeantal i kontraktperioden. Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Torvegade Esbjerg Spørgsmål og kontaktperson Leverandørerne opfordres til hurtigst muligt at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen. Alle henvendelser skal være skriftlige og rettes til nedenstående kontaktperson senest d. 7. marts. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på 3

4 udbud/hjemmeplejeydelser.aspx og senest d. 10. marts. På hjemmesiden vil også fremgå eventulle supplerende oplysninger til udbudsannoncen. Leverandørerne er ansvarlige for løbende at holde sig opdateret om den information, der bliver offentliggjort på ovenstående hjemmeside. Kontaktperson Spørgsmål og henvendelse i udbudsprocessen bedes rettet skriftligt til: Udbudsportalen i KL Att: Chefkonsulent Trine Kronbøl Mail: I emnefeltet bedes angivet: Udbud. Prækvalifikationsmateriale Materiale til brug for prækvalifikation består af: Nærværende dokument Bilag 1: Skabelon til brug for anmodning af prækvalifikation Udbudsproces gennemfører udbuddet som et begrænset udbud, hvorved processen er opdelt i en prækvalifikationsrunde efterfulgt af en tilbudsfase. Prækvalifikationen er annonceret på Udbud.dk og s hjemmeside. Tilbudsfasen vil indeholde 1 dialogmøde mellem og hver af de prækvalificerede leverandører. Dialogen vil vedrøre de kvalitative kriterier og ikke pris. vil prækvalificere 5 leverandører, såfremt der er leverandører nok, der opfylder kravene for prækvalifikation. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at personlig pleje og praktisk hjælp karakteriseres som en bilag IIBtjenesteydelse i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2004/18/EF). Opgaven er dermed ikke omfattet af Udbudsdirektivets EU-udbudspligt. Udvælgelseskriterier og mindstekrav ønsker at indgå et samarbejde med leverandører, der har erfaring med lignende opgaver, og som forventes at kunne løfte den udbudte opgave. Ansøger skal som led i sin anmodning om prækvalifikation derfor dokumentere at kunne opfylde en række mindstekrav vedrørende ansøgers personlige forhold, økonomiske formåen og tekniske kapacitet. 4

5 Personlige forhold Offentlige myndigheder må ikke antage et tilbud fra en leverandør, som har en ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., eller som er dømt for én af de former for kriminalitet, der er nævnt i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1. Herudover ønsker at udelukke leverandører, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2. Dvs. bl.a. udelukkelsesgrunde om konkurs og strafbare forhold. Som dokumentation for ikke at være i ovenstående udelukkelsesgrunde skal ansøger udfylde og fremsende en tro- og loveerklæring vedr. følgende forhold: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets (Rådets direktiv 2004/18/EF) artikel 45, stk. 1 og 2 Bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation punkt indeholder en skabelon til tro og loveerklæring vedrørende ovenstående, som skal bruges som dokumentation. De vindende leverandører skal inden kontraktens indgåelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, eller lignende dokumentation udstedt af relevante myndigheder, hvori det fremgår, at leverandøren ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45 i Udbudsdirektivet. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid i forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Økonomisk formåen Ansøger er forpligtet til at være dækket af en erhvervsansvarsforsikring med en samlet forsikringssum på minimum 10 mio. kr. pr. skade og pr. år. Ansøger skal som dokumentation herfor: Indsende dokumentation i form af kopi af seneste betalte police el.lign. Dokumentation i form af kopi af police el.lign. vedlægges anmodningen om prækvalifikation. Herudover udfyldes bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation punkt Teknisk kapacitet ønsker at indgå kontrakt med leverandører, der har erfaring med lignende opgaver. Med lignende opgaver forstås erfaring med levering af hjemmeplejeydelser over hele døgnet i det seneste år. Ansøger skal som dokumentation herfor: Udfylde referenceliste med en beskrivelse af ansøgers erfaring med levering af hjemmeplejeydelser over hele døgnet i det seneste år. For de enkelte referencer skal der angives en kort beskrivelse af opgaven, tidspunkt for udførelse, navn på myndighed og kontaktperson. 5

6 Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere mindst 1 reference med levering af hjemmeplejeydelser over hele døgnet i det seneste år regnet fra frist for anmodning om prækvalifikation. forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne i referencelisten. Bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation punkt skal bruges til udfyldelse af referenceliste. Konsortier Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne om personlige forhold, økonomisk formåen og teknisk kapacitet gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis der afgives tilbud af en sammenslutning af leverandører (fx et konsortium) hæfter deltagerne i det indbyrdes forhold solidarisk over for kommunen. Det skal af ansøgningen fremgå med hvilken leverandør kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere. Bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation punkt 5 indeholder en skabelon til erklæring om konsortiedannelse, som skal bruges som dokumentation. Underleverandører Såfremt leverandøren anvender underleverandører, er leverandøren ansvarlig for underleverandøren i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. Hvis der afgives tilbud, hvor der agtes anvendt underleverandører, skal disse angives. Hvis den valgte leverandør efter kontraktindgåelse ønsker at anvende underleverandører, skal informeres herom. Der stilles samme betingelser til en underleverandør, som til leverandøren. betragter brug af vikarbureauer som underleverandører. Bilag 1: Skabelon til anmodning om prækvalifikation punkt 6 skal bruges til information om brug af underleverandører. Øvrige forhold Løn- og ansættelsesforhold Det skal bemærkes, at forpligter leverandørerne til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO konvention nr. 94. Sociale klausuler Leverandøren skal være villig til at indgå i et samarbejde med om uddannelse af elever inden for sundhedsuddannelserne. Det nærmere omfang aftales mellem og leverandørerne, ligesom der kan forhandles om et eventuelt selvstændigt honorar for opgaven. 6

7 Udvælgelse blandt flere egnede ansøgere Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere, der opfylder mindstekravene vil n foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der i forhold til opgaven har den bedste tekniske kapacitet, jf. ovenfor. Borgernes valg af leverandør I forbindelse med visitationen til hjemmeplejeydelser orienteres borgeren om muligheden for at vælge blandt leverandørerne. Med hensyn til borgere, der er visiteret til personlig pleje/praktisk hjælp, vil tildeling til de vindende leverandører foregår ved, at kommunen giver alle borgerne mulighed for at skifte leverandør. Muligheden for at skifte leverandør vil blive annonceret i dagpressen. Herudover vil kommunen særskilt kontakte de borgere, der i forvejen benytter private leverandører, pr. brev/ , med henblik på at skifte leverandør. I tilfælde af at der borgere, der benytter en af de vindende leverandører, kontaktes de også. Borgerne vil få mulighed for at vælge mellem de 2 private leverandører og den kommunale hjemmepleje. Tildelingskriterium De ansøgere, der bliver prækvalificeret, vil blive opfordret til at afgive tilbud ud fra et tilsendt udbudsmateriale. Tildelingen af kontrakten vil ske ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. De endelige underkriterier og den relative vægtning afventer politisk godkendelse, og vil fremgå af udbudsmaterialet. Det er dog forventningen, at kriterier vedrørende organisering, samarbejde og hverdagsrehabilitering (inddragelse af borgerens ressourcer) sammen med pris vil være mulige kriterier. Der vælges i forbindelse med udbuddet 2 leverandører. Leverandørerne vælges samtidig og til den pris, de hver især byder ind med. Kontraktperiode Der indgås en 4-årig kontrakt med option på forlængelse i op til 2 år. Kontraktstart forventes at være den 1. oktober Tidsfrist og formkrav Anmodning om prækvalifikation skal sendes pr. til kontaktperson, jf. ovenfor senest d. 17. marts. Det er ansøgers ansvar, at anmodning om prækvalifikation modtages hos kontaktpersonen. Ansøgningen skal være skriftlig, og ansøger skal benytte vedlagte skabelon i bilag 1 til brug for ansøgningen. Ansøgningen skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt anmoder om det, skal ansøger sørge for oversættelse til dansk. Oversættelse skal i givet fald ske for ansøgers regning. 7

8 Tidsplan Nedenfor er forventet tidsplan for udbudsprocessen. Der kan ske afvigelser fra tidsplanen. Større afvigelse vil blive meddelt på eller fremgå af udbudsmaterialet. Aktivitet Frist for skriftlige spørgsmål til prækvalifikation Frist for svar på spørgsmål til prækvalifikation Frist for anmodning om prækvalifikation Svar på prækvalifikation og udsendelse af udbudsmateriale Frist for aflevering af løsningsforslag/1. udkast til tilbud Dialogmøder mellem tilbudsgiver og Frist for aflevering af endelig tilbud Orientering om valg af leverandører Kontraktunderskrivelse Kontraktstart Dato 7. marts 10. marts 17. marts 8. april 28. april 7. maj 19. maj 3. juni Juni 1.oktober Vedlagt udbudsannoncen: Bilag 1: Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation 8

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere