Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune"

Transkript

1 By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 T F

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, som danner rammen om den fremtidige udvikling af et afgrænset område. Lokalplanen fastlægger bl.a. arealanvendelse, bygningers placering og udformning, beplantning, veje og stier. Samtidig giver en lokalplan mulighed for at borgerne og kommunalbestyrelsen kan vurdere konkrete ændringer i sammenhæng med den overordnede planlægning for kommunen. En lokalplan må ikke stride imod den overordnede planlægning som f.eks. kommuneplan og landsplansdirektiver. En lokalplan består af to dele, redegørelsen og bestemmelserne med tilhørende bilag. Redegørelsen beskriver baggrunden for og formålet med lokalplanen. Den beskriver også miljømæssige forhold, eksisterende og planlagt ny anvendelse samt forholdet imellem lokalplanen og anden planlægning for området, kommunal-, regional- og nationalplanlægning. Der bliver redegjort for, om realiseringen af lokalplanen kræver tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder. Bestemmelserne fastlægger mulighederne i lokalplanområdet, den fysiske afgrænsning af området, områdets anvendelse, ejendommenes størrelse og afgrænsning, vej- og stiforhold, bebyggelsens placering, omfang og arkitektur, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning, friarealer og fællesanlæg m.m. En lokalplan indeholder et matrikelkort, som viser, hvilket område lokalplanen gælder for. Derudover kan lokalplanen indeholde andre relevante bilag. Hvornår skal en lokalplan udarbejdes Kommunalbestyrelsen har pligt til at få udarbejdet en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger af grunde, større anlægs- og byggearbejde, samt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan også udarbejdes lokalplaner for at opdaterer plangrundlaget for eksisterende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der strider mod lokalplanforslaget. Eksisterende lovlig bebyggelse og lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, også efter at lokalplanen er vedtaget. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med kommuneplanen. Med mindre det er et større bygge- og anlægsarbejde. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen indtil lokalplanen er vedtaget, dog højst i ét år efter offentliggørelsen. Vedtages lokalplanforslaget ikke inden tre år efter offentliggørelse, bortfalder forslaget. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget lokalplanen, skal lokalplanen bekendtgøres offentligt. OFFENTLIGGØRELSE Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalplanforslaget kan ses i den normale åbningstid på: - Albertslund Rådhus i forhallen Forslaget kan også ses på Albertslund Kommunes hjemmeside: Efter endt høring vurderer kommunalbestyrelsen, om eventuelle indsigelser og ændringsforslag giver anledning til at ændre forslaget. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at foretage omfattende ændringer af lokalplanforslaget, så det reelt er en ny lokalplan, skal forslaget i ny høring. INDSIGELSER Eventuelle indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til dette lokalplanforslag, skal være modtaget af Kultur, Plan og Digitalisering, Albertslund Kommune senest den 14. april Indsigelser og bemærkninger sendes til Kultur, Plan og Digitalisering, Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf.: Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan også sendes som til: MILJØVURDERING Lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser skal vurderes efter loven om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunalbestyrelsen kan derefter afgøre om lokalplanforslaget har negative miljømæssige konsekvenser, og om der derefter skal udarbejdes en miljørapport. Lokalplanen er miljøscreenet. Kommunalbestyrelsen har fundet, at planen ikke skal miljøvurderes. Klage over afgørelsen skal sendes til Kultur, Plan og Digitalisering, Rådhuset, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund eller til Klagen skal være modtaget inden fire uger efter offentliggørelsen. Vejledning og gebyrordning kan findes på nævnets hjemmeside: 2

3 Indhold REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 LOKALPLANOMRÅDET... 4 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 4 FORMÅLET MED LOKALPLANEN... 4 MILJØ OG ENERGIFORHOLD... 4 TRAFIK OG PARKERING... 4 VARMEFORSYNING, SPILDEVAND OG REGNVAND... 4 AFFALDSHÅNDTERING... 4 ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER... 4 VANDFORSYNING OG KLOAKFORSYNING... 4 EKSISTERENDE RØR OG LEDNINGER... 4 JORDFORURENING... 5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 6 FINGERPLAN KOMMUNEPLAN LOKALPLAN... 6 MILJØSCREENING... 6 ALBERTSLUND KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK... 6 BELYSNINGSPLAN... 6 KLIMASTRATEGI... 6 BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD LEDNINGSANLÆG OG BELYSNING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN SKILTNING OG REKLAMERING UBEBYGGEDE AREALER OG UDENDØRS OPLAG TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OPHÆVELSE AF LOKALPLAN M.M VEDTAGELSES OG OFFENTLIGGØRELSESPÅTEGNING

4 Redegørelse INDLEDNING Lokalplan 2.9 giver mulighed for at omdanne en del af det eksisterende erhvervslejemål (Roskildevej 30B) til offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberalt erhverv. Roskildevej 30A kan fortsat anvendelse som stationsnært erhvervsområde til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg, Virksomheder skal være indenfor miljøklasse 1-3. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplan nr. 2.8 omfatter ejendommen Roskildevej 30, der er opdelt i to erhvervslejemål; Roskildevej 30A og Roskildevej 30B. Ejendommen ligger i Røde Vejrmølle Industrikvarter, der rummer en bred vifte af forskellige små og store virksomheder med tilhørende lager, kontor, værksted. Områdets eksisterende virksomheder medfører først og fremmest en del tung trafik i området. Derudover medfører nogle virksomheder gener for naboejendomme i form af støj eller lugt. Hele lokalplansområdet ligger i et indvindingsopland til Vridsløselille Vandværk. Det er et område med drikkevandsinteresser, hvor der gælder særlige krav om grundvandsbeskyttelse. Grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan derfor kun etableres på skærpede vilkår. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen Lokalplanen 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej giver mulighed for lovligt at omdanne en del eksisterende bebyggelse til offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberalt erhverv. Den anden halvdel kan fortsat benyttes til stationsnært erhvervsområde til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg, Virksomhederne skal være indenfor miljøklasse 1-3. Miljø- og energiforhold Miljømæssig bæredygtighed, arkitektonisk kvalitet og gode boligmiljøer er tre ligestillede hensyn, som kommunen altid ønsker tilgodeset i renoveringer. Kommunalbestyrelsen ønsker, at området fremtidssikres med hensyn til klimatilpasning og giver mulighed for lokal nedsivning eller forsinkelse af regnvand. Lokalplanen giver mulighed for, at etablere forsinkelsesanlæg, faskiner, sedum tag og solenergi. Trafik og parkering Lokalplanområdet vejbetjenes af Roskildevej. Oversigtsforholdene skal sikres ved ind- og udkørsel fra ejendommen. Der må i henhold til lokalplanen kun etableres én overkørsel pr. ejendom. Lokalplanen har differentierede parkeringsnormer afhængig af anvendelsen på ejendommen. Varmeforsyning, spildevand og regnvand Varmeforsyning i Albertslund sker ved tilslutning til kommunens fjernvarmenet. Lokalplanen giver mulighed for at blive forberedt til at modtage stigende nedbørsmængder med en bestemmelse om indretning af anlæg, der kan tilbageholde eller nedsive regnvand fra de befæstede arealer. Kommunens Spildevandsplan 2003 indeholder regler om afledning, rensning og bortskaffelse af spildevand. Affaldshåndtering Affald skal opbevares, sorteres og bortskaffes efter reglerne i Albertslund Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Arkæologiske undersøgelser Museumsloven 27 påbyder at standse jordarbejder, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og straks anmelde det til: Museet på Kroppedal Antikvarisk Enhed Kroppedals Allé Taastrup. Historiske oplysninger om området kan indhentes på museet inden arbejder påbegyndes. Vandforsyning og kloakforsyning Lokalplanområdet er forsynet med fjernvarme, kommunal vandforsyning og kloak. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning, og det offentlige kloaksystem, som er separeret i et regnvands- og spildevandssystem. Eksisterende rør- og ledninger Alle ledninger udføres som jordledninger. Tilslutning til el-nettet sker efter forsyningsselskabets regulativ. Ved omlægning af rør- og ledningsføringer i forbindelse med nybyggeri og anlægsarbejder skal der indhentes godkendelse hos den enkelte ledningsejer. 4

5 Jordforurening Der er ikke på ejendommen registreret forurenet jord på vidensniveau 1 eller 2. Men i lighed med resten af byzonen i Albertslund antages jorden at være lettere forurenet. De generelle regler for anmeldelse af jordflytning og pligten til at orientere kommunen, hvis der konstateres jordforurening, skal overholdes. Forurenet jord skal håndteres efter gældende jordflytningsregulativ og flyttes til godkendte modtageanlæg. 5

6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Fingerplan 2013 Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanensretningslinjer. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde E15. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 05. til Kommuneplan Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter. Den del af lokalplan 2.6, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Miljøscreening Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen viser, at en ændret anvendelse af ejendommen til offentlig formål ikke vil have nogen væsentlig negativ indvirkning på miljøet. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 587 af ) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af planen. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Lokalplaner er ifølge Albertslund Kommunes Arkitekturpolitik et vigtigt redskab til at styre udviklingen. De fremtidige lokalplaner skal derfor udarbejdes med udgangspunkt i arkitekturpolitikken. Bestemmelserne i denne lokalplan respekterer arkitekturpolitikkens målsætninger. Belysningsplan Albertslund Kommune ønsker at bidrage til energioptimering, øget trafiksikkerhed og tryghed samt at forbedre det visuelle miljø med belysningen i byområdet. Der bør derfor anvendes armaturer baseret på LED-teknologi eller mere energibesparende armaturer på områdets fælles arealer. Målsætningen er at den eksisterende belysning i bebyggelsen optimeres med nye lyskilder og supplerende standere for at højne tryghedsoplevelsen og muligheden for færden på alle tider af døgnet. Klimastrategi Albertslund Kommune ønsker med sin klimastrategi at intensivere indsatsen for at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i byen. Som led i klimastrategien skal ny bebyggelse opføres i bedste energiklasse, og energirigtige løsninger skal indtænkes og integreres under hensyntagen til arkitektur og lokal identitet. Beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, bekendtgøres samtidig med fremlæggelse af lokalplanforslaget. 6

7 Bestemmelser I henhold til "Lov om planlægning" ( LBK nr. 587 af ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: - at give mulighed for at omdanne ejendommen til både stationsnært erhverv til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg, samt offentlig formål til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberalt erhverv, - at give mulighed for anvendelse af grønne teknologier, såsom solenergianlæg og LAR (lokal afledning af regnvand). 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nummer: 6e, Herstedvester By, Herstedvester. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Bygningsafsnit Roskildevej 30A må kun anvendes til stationsnært erhverv til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg. Virksomheder skal være indenfor miljøklasse Bygningsafsnit Roskildevej 30B må kun anvendes til offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberale erhverv. 3.3 Der må ikke indrettes spillehaller og andre lokaler med gevinstgivende spilleautomater på ejendommen. 7

8 4 Udstykning 4.1 Indenfor lokalplanområdet må ikke udstykkes grunde med en grundstørrelse mindre end m 2. 5 Veje, stier og parkeringsforhold 5.1 Det er kun tilladt at have 1 overkørsel pr. matrikel. Overkørsler skal etableres med en bredde på 5-8 m og markeres med belægningsskift på ejendommen nærmest vejskel. Hjørneafskæringer anlægges med maks. 45 o 5.2 Parkering skal placeres på egen grund og indrettes med parkeringsfelter på min. 2,5 x 5 meter. Der skal anlægges areal til parkering svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til kontorog servicevirksomhed, engro, administration og liberalt erhverv, 1 parkeringsplads pr. 150 m 2 etageareal til lettere produktion, industri og værksted, 1 parkeringsplads pr. 500 m 2 til lager og 1 parkeringsplads pr. 10 personer for kulturelle foreninger og folkeoplysning, ud af 10 parkeringspladser indrettes til handikapparkering. 5.4 Cykelparkering skal placeres på egen grund. Der skal anlægges areal til cykelparkering svarende til mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til kontor- og servicevirksomhed, engro, administration og liberalt erhverv, 1 cykelparkeringsplads pr. 150 m 2 etageareal til lettere produktion, industri og værksted, 1 cykelparkeringsplads pr. 500 m 2 til lager og 1 cykelparkeringsplads pr. 10 personer for kulturelle foreninger og folkeoplysning,. 5.5 Belægning på færdselsarealer og parkering skal være jævn og fast. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Alle ledninger skal fremføres som jordkabler. 6.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets forsyning, såfremt de nedgraves eller opføres som kompaktstationer med placering efter nærmere aftale mellem elselskabet og kommunen. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 55% for ejendommen. 7.2 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra det omgivende terræn. Der må maksimalt bygges i 2 etager. 7.3 Minimum 40 % af ejendommens nettogrundareal skal friholdes til parkering, vej, sti, ophold og beplantning. 8

9 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelsen på ejendommen skal opføres som en helhed med hensyn til bygningsvolumen, formsprog, materiale- og farvevalg. Bygningsmaterialer må ikke være reflekterende og give anledning til blænding, dog kan solenergianlæg anvendes og integreres i arkitekturen. Bygningsmaterialer, der ikke blænder, kan f.eks. være uglaseret tegl, pudsede overflader, beton, træ eller begrønnede facader. Der må ikke anvendes spejlglas. 8.2 Der kan etableres grønne tage af hensyn til regnvandsopsamling, reduktion af varmetab og bedre køling uden brug af energi. 8.3 Udhuse, skurbygninger og lignende mindre bygninger skal opføres med samme farvevalg og i harmoni med den øvrige bebyggelse på ejendommen. 9 Skiltning og reklamering 9.1 Der må kun skiltes for virksomheder med bopæl på den pågældende ejendom. Skiltning skal ske efter nedenstående retningslinjer om placering og størrelse for ekstern og intern skiltning. 9.2 Der kan opsættes et bomærke og et henvisningsskilt som ekstern skiltning til hver virksomhed på ejendommen. Ekstern skiltning er henvendt til trafikanter på omliggende veje og stier. Ekstern skiltning må kun opsættes plant med og på facade eller gavl. Skiltning på tag og vinduer er ikke tilladt. Hvor flere virksomheder opsætter skilte på den samme ejendom, skal skiltningen have samme dimensioner og opsættes samlet på én bygningsflade eller i tilknytning til ejendommens indgangspartier. 9.3 Skiltning på facade eller gavl skal med hensyn til placering og størrelse tilpasses bygningen, hvorpå den opsættes. Det samlede skilteareal må ikke overstige 10 % af arealet på en pågældende facade eller gavl. 9.4 Intern skiltning henvender sig til ansatte og besøgende på den enkelte ejendom. Intern skiltning må kun opsættes plant med eller vinkelret ud fra facade eller gavl. Skiltning, der opsættes vinkelret ud fra facade eller gavl, må ikke have større lodret eller vandret mål end 1,25 meter. Intern skiltning på tag og vinduer er ikke tilladt. 9.5 Henvisningsskilt på særskilt stander må ikke have større vandret mål end 2 meter og lodret mål end 0,5 meter. Skiltestander inkl. skilt må ikke have større samlet højde end 1,2 meter målt fra terræn. 9.6 Ud over nævnte skiltning kan der opsættes én skiltepylon på ejendommen med fælles skiltning til alle ejendommens virksomheder. Skiltepyloner må maksimalt have en højde på 4,8 meter, en bredde på 1,2 meter og en dybde på 0,3 meter. Pyloner må ikke placeres på arealet mellem vejskel og byggelinje. Pyloner må være belyst fra to sider eller kan fremstå med indirekte belysning. 9.7 Skilte og pyloner må ikke være reflekterende, og de må hverken blinke eller være bevægelige. Belysningen må ikke være til gene for de omkringliggende eller for trafikanter på vej og sti. 9.8 Ingen skiltning må opstilles tættere på vejskel end 2,5 meter for at sikre oversigtslinjer ved overkørsler til ejendommen. 9

10 9.9 Der kan på hver ejendom opsættes to flagstænger til firmaflagning eller maksimalt tre flagstænger i en gruppe. Flagstænger må ikke være over 10 meter over omgivende terræn. Placering af flagstænger skal placeres mindst 2,5 meter fra skel. Flag og vimplers længde må maksimalt være 30 % af flagstangens højde. 10 Ubebyggede arealer og udendørs oplag 10.1 Udendørs oplag må kun finde sted i begrænset omfang, og skal placeres på arealer fjernest fra adgangsveje og fremtræde med passende orden Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 11 Tilladelse fra anden myndighed 11.1 Bortskaffelse af jord fra området skal ske i overensstemmelse med Albertslund Kommunes regulativ om jord I tilfælde af jordforurening på ejendommen skal bygge- og anlægsarbejde eller ændringer i ejendommens anvendelse ske efter tilladelse i henhold til Jordforureningsloven. 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. planlovens Eksisterende lovlig anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil. Retten til at udnytte en ejendom på en måde, der er i strid med lokalplanen bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 13 Ophævelse af lokalplan m.m Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter ophæves og aflyses for det område der er omfattet af nærværende lokalplan 2.9, ved lokalplanens endelige vedtagelse Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter inden for lokalplanens område, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen og ophæves som helhed, jf. planlovens

11 14 Vedtagelses og offentliggørelsespåtegning 14.1 Således vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse den 10. februar 2015 og offentligt bekendtgjort den 17. februar Steen Christiansen Borgmester Niels Carsten Bluhme Direktør for By, Miljø og Beskæftigelse 11

12 Forslag til lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 Målforhold 1:1000 Signaturforklaring Bygning Matrikelgrænse Områdegrænse

13 Formålet med Forslag til Lokalplan 2.9 Erhverv og kulturhus på Roskildevej 30 er at give mulighed for at ejendommen kan anvendes til både til stationsnært erhverv og offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberale erhverv. 12

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere