Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune"

Transkript

1 By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 T F

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, som danner rammen om den fremtidige udvikling af et afgrænset område. Lokalplanen fastlægger bl.a. arealanvendelse, bygningers placering og udformning, beplantning, veje og stier. Samtidig giver en lokalplan mulighed for at borgerne og kommunalbestyrelsen kan vurdere konkrete ændringer i sammenhæng med den overordnede planlægning for kommunen. En lokalplan må ikke stride imod den overordnede planlægning som f.eks. kommuneplan og landsplansdirektiver. En lokalplan består af to dele, redegørelsen og bestemmelserne med tilhørende bilag. Redegørelsen beskriver baggrunden for og formålet med lokalplanen. Den beskriver også miljømæssige forhold, eksisterende og planlagt ny anvendelse samt forholdet imellem lokalplanen og anden planlægning for området, kommunal-, regional- og nationalplanlægning. Der bliver redegjort for, om realiseringen af lokalplanen kræver tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder. Bestemmelserne fastlægger mulighederne i lokalplanområdet, den fysiske afgrænsning af området, områdets anvendelse, ejendommenes størrelse og afgrænsning, vej- og stiforhold, bebyggelsens placering, omfang og arkitektur, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning, friarealer og fællesanlæg m.m. En lokalplan indeholder et matrikelkort, som viser, hvilket område lokalplanen gælder for. Derudover kan lokalplanen indeholde andre relevante bilag. Hvornår skal en lokalplan udarbejdes Kommunalbestyrelsen har pligt til at få udarbejdet en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger af grunde, større anlægs- og byggearbejde, samt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan også udarbejdes lokalplaner for at opdaterer plangrundlaget for eksisterende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der strider mod lokalplanforslaget. Eksisterende lovlig bebyggelse og lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, også efter at lokalplanen er vedtaget. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med kommuneplanen. Med mindre det er et større bygge- og anlægsarbejde. De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen indtil lokalplanen er vedtaget, dog højst i ét år efter offentliggørelsen. Vedtages lokalplanforslaget ikke inden tre år efter offentliggørelse, bortfalder forslaget. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen endeligt har vedtaget lokalplanen, skal lokalplanen bekendtgøres offentligt. OFFENTLIGGØRELSE Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalplanforslaget kan ses i den normale åbningstid på: - Albertslund Rådhus i forhallen Forslaget kan også ses på Albertslund Kommunes hjemmeside: Efter endt høring vurderer kommunalbestyrelsen, om eventuelle indsigelser og ændringsforslag giver anledning til at ændre forslaget. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at foretage omfattende ændringer af lokalplanforslaget, så det reelt er en ny lokalplan, skal forslaget i ny høring. INDSIGELSER Eventuelle indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til dette lokalplanforslag, skal være modtaget af Kultur, Plan og Digitalisering, Albertslund Kommune senest den 14. april Indsigelser og bemærkninger sendes til Kultur, Plan og Digitalisering, Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf.: Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan også sendes som til: MILJØVURDERING Lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser skal vurderes efter loven om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunalbestyrelsen kan derefter afgøre om lokalplanforslaget har negative miljømæssige konsekvenser, og om der derefter skal udarbejdes en miljørapport. Lokalplanen er miljøscreenet. Kommunalbestyrelsen har fundet, at planen ikke skal miljøvurderes. Klage over afgørelsen skal sendes til Kultur, Plan og Digitalisering, Rådhuset, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund eller til Klagen skal være modtaget inden fire uger efter offentliggørelsen. Vejledning og gebyrordning kan findes på nævnets hjemmeside: 2

3 Indhold REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 LOKALPLANOMRÅDET... 4 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 4 FORMÅLET MED LOKALPLANEN... 4 MILJØ OG ENERGIFORHOLD... 4 TRAFIK OG PARKERING... 4 VARMEFORSYNING, SPILDEVAND OG REGNVAND... 4 AFFALDSHÅNDTERING... 4 ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER... 4 VANDFORSYNING OG KLOAKFORSYNING... 4 EKSISTERENDE RØR OG LEDNINGER... 4 JORDFORURENING... 5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 6 FINGERPLAN KOMMUNEPLAN LOKALPLAN... 6 MILJØSCREENING... 6 ALBERTSLUND KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK... 6 BELYSNINGSPLAN... 6 KLIMASTRATEGI... 6 BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERINGSFORHOLD LEDNINGSANLÆG OG BELYSNING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN SKILTNING OG REKLAMERING UBEBYGGEDE AREALER OG UDENDØRS OPLAG TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OPHÆVELSE AF LOKALPLAN M.M VEDTAGELSES OG OFFENTLIGGØRELSESPÅTEGNING

4 Redegørelse INDLEDNING Lokalplan 2.9 giver mulighed for at omdanne en del af det eksisterende erhvervslejemål (Roskildevej 30B) til offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberalt erhverv. Roskildevej 30A kan fortsat anvendelse som stationsnært erhvervsområde til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg, Virksomheder skal være indenfor miljøklasse 1-3. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplan nr. 2.8 omfatter ejendommen Roskildevej 30, der er opdelt i to erhvervslejemål; Roskildevej 30A og Roskildevej 30B. Ejendommen ligger i Røde Vejrmølle Industrikvarter, der rummer en bred vifte af forskellige små og store virksomheder med tilhørende lager, kontor, værksted. Områdets eksisterende virksomheder medfører først og fremmest en del tung trafik i området. Derudover medfører nogle virksomheder gener for naboejendomme i form af støj eller lugt. Hele lokalplansområdet ligger i et indvindingsopland til Vridsløselille Vandværk. Det er et område med drikkevandsinteresser, hvor der gælder særlige krav om grundvandsbeskyttelse. Grundvandstruende aktiviteter og anlæg kan derfor kun etableres på skærpede vilkår. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen Lokalplanen 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej giver mulighed for lovligt at omdanne en del eksisterende bebyggelse til offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberalt erhverv. Den anden halvdel kan fortsat benyttes til stationsnært erhvervsområde til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg, Virksomhederne skal være indenfor miljøklasse 1-3. Miljø- og energiforhold Miljømæssig bæredygtighed, arkitektonisk kvalitet og gode boligmiljøer er tre ligestillede hensyn, som kommunen altid ønsker tilgodeset i renoveringer. Kommunalbestyrelsen ønsker, at området fremtidssikres med hensyn til klimatilpasning og giver mulighed for lokal nedsivning eller forsinkelse af regnvand. Lokalplanen giver mulighed for, at etablere forsinkelsesanlæg, faskiner, sedum tag og solenergi. Trafik og parkering Lokalplanområdet vejbetjenes af Roskildevej. Oversigtsforholdene skal sikres ved ind- og udkørsel fra ejendommen. Der må i henhold til lokalplanen kun etableres én overkørsel pr. ejendom. Lokalplanen har differentierede parkeringsnormer afhængig af anvendelsen på ejendommen. Varmeforsyning, spildevand og regnvand Varmeforsyning i Albertslund sker ved tilslutning til kommunens fjernvarmenet. Lokalplanen giver mulighed for at blive forberedt til at modtage stigende nedbørsmængder med en bestemmelse om indretning af anlæg, der kan tilbageholde eller nedsive regnvand fra de befæstede arealer. Kommunens Spildevandsplan 2003 indeholder regler om afledning, rensning og bortskaffelse af spildevand. Affaldshåndtering Affald skal opbevares, sorteres og bortskaffes efter reglerne i Albertslund Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Arkæologiske undersøgelser Museumsloven 27 påbyder at standse jordarbejder, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og straks anmelde det til: Museet på Kroppedal Antikvarisk Enhed Kroppedals Allé Taastrup. Historiske oplysninger om området kan indhentes på museet inden arbejder påbegyndes. Vandforsyning og kloakforsyning Lokalplanområdet er forsynet med fjernvarme, kommunal vandforsyning og kloak. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning, og det offentlige kloaksystem, som er separeret i et regnvands- og spildevandssystem. Eksisterende rør- og ledninger Alle ledninger udføres som jordledninger. Tilslutning til el-nettet sker efter forsyningsselskabets regulativ. Ved omlægning af rør- og ledningsføringer i forbindelse med nybyggeri og anlægsarbejder skal der indhentes godkendelse hos den enkelte ledningsejer. 4

5 Jordforurening Der er ikke på ejendommen registreret forurenet jord på vidensniveau 1 eller 2. Men i lighed med resten af byzonen i Albertslund antages jorden at være lettere forurenet. De generelle regler for anmeldelse af jordflytning og pligten til at orientere kommunen, hvis der konstateres jordforurening, skal overholdes. Forurenet jord skal håndteres efter gældende jordflytningsregulativ og flyttes til godkendte modtageanlæg. 5

6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Fingerplan 2013 Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanensretningslinjer. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde E15. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 05. til Kommuneplan Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter. Den del af lokalplan 2.6, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Miljøscreening Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanen. Screeningen viser, at en ændret anvendelse af ejendommen til offentlig formål ikke vil have nogen væsentlig negativ indvirkning på miljøet. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 587 af ) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af planen. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Lokalplaner er ifølge Albertslund Kommunes Arkitekturpolitik et vigtigt redskab til at styre udviklingen. De fremtidige lokalplaner skal derfor udarbejdes med udgangspunkt i arkitekturpolitikken. Bestemmelserne i denne lokalplan respekterer arkitekturpolitikkens målsætninger. Belysningsplan Albertslund Kommune ønsker at bidrage til energioptimering, øget trafiksikkerhed og tryghed samt at forbedre det visuelle miljø med belysningen i byområdet. Der bør derfor anvendes armaturer baseret på LED-teknologi eller mere energibesparende armaturer på områdets fælles arealer. Målsætningen er at den eksisterende belysning i bebyggelsen optimeres med nye lyskilder og supplerende standere for at højne tryghedsoplevelsen og muligheden for færden på alle tider af døgnet. Klimastrategi Albertslund Kommune ønsker med sin klimastrategi at intensivere indsatsen for at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i byen. Som led i klimastrategien skal ny bebyggelse opføres i bedste energiklasse, og energirigtige løsninger skal indtænkes og integreres under hensyntagen til arkitektur og lokal identitet. Beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, bekendtgøres samtidig med fremlæggelse af lokalplanforslaget. 6

7 Bestemmelser I henhold til "Lov om planlægning" ( LBK nr. 587 af ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: - at give mulighed for at omdanne ejendommen til både stationsnært erhverv til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg, samt offentlig formål til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberalt erhverv, - at give mulighed for anvendelse af grønne teknologier, såsom solenergianlæg og LAR (lokal afledning af regnvand). 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nummer: 6e, Herstedvester By, Herstedvester. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Bygningsafsnit Roskildevej 30A må kun anvendes til stationsnært erhverv til brug for kontor- og servicevirksomhed, lettere produktion, industri, værksted, lager og mindre engrosalg. Virksomheder skal være indenfor miljøklasse Bygningsafsnit Roskildevej 30B må kun anvendes til offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberale erhverv. 3.3 Der må ikke indrettes spillehaller og andre lokaler med gevinstgivende spilleautomater på ejendommen. 7

8 4 Udstykning 4.1 Indenfor lokalplanområdet må ikke udstykkes grunde med en grundstørrelse mindre end m 2. 5 Veje, stier og parkeringsforhold 5.1 Det er kun tilladt at have 1 overkørsel pr. matrikel. Overkørsler skal etableres med en bredde på 5-8 m og markeres med belægningsskift på ejendommen nærmest vejskel. Hjørneafskæringer anlægges med maks. 45 o 5.2 Parkering skal placeres på egen grund og indrettes med parkeringsfelter på min. 2,5 x 5 meter. Der skal anlægges areal til parkering svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til kontorog servicevirksomhed, engro, administration og liberalt erhverv, 1 parkeringsplads pr. 150 m 2 etageareal til lettere produktion, industri og værksted, 1 parkeringsplads pr. 500 m 2 til lager og 1 parkeringsplads pr. 10 personer for kulturelle foreninger og folkeoplysning, ud af 10 parkeringspladser indrettes til handikapparkering. 5.4 Cykelparkering skal placeres på egen grund. Der skal anlægges areal til cykelparkering svarende til mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til kontor- og servicevirksomhed, engro, administration og liberalt erhverv, 1 cykelparkeringsplads pr. 150 m 2 etageareal til lettere produktion, industri og værksted, 1 cykelparkeringsplads pr. 500 m 2 til lager og 1 cykelparkeringsplads pr. 10 personer for kulturelle foreninger og folkeoplysning,. 5.5 Belægning på færdselsarealer og parkering skal være jævn og fast. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Alle ledninger skal fremføres som jordkabler. 6.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til områdets forsyning, såfremt de nedgraves eller opføres som kompaktstationer med placering efter nærmere aftale mellem elselskabet og kommunen. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 55% for ejendommen. 7.2 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra det omgivende terræn. Der må maksimalt bygges i 2 etager. 7.3 Minimum 40 % af ejendommens nettogrundareal skal friholdes til parkering, vej, sti, ophold og beplantning. 8

9 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelsen på ejendommen skal opføres som en helhed med hensyn til bygningsvolumen, formsprog, materiale- og farvevalg. Bygningsmaterialer må ikke være reflekterende og give anledning til blænding, dog kan solenergianlæg anvendes og integreres i arkitekturen. Bygningsmaterialer, der ikke blænder, kan f.eks. være uglaseret tegl, pudsede overflader, beton, træ eller begrønnede facader. Der må ikke anvendes spejlglas. 8.2 Der kan etableres grønne tage af hensyn til regnvandsopsamling, reduktion af varmetab og bedre køling uden brug af energi. 8.3 Udhuse, skurbygninger og lignende mindre bygninger skal opføres med samme farvevalg og i harmoni med den øvrige bebyggelse på ejendommen. 9 Skiltning og reklamering 9.1 Der må kun skiltes for virksomheder med bopæl på den pågældende ejendom. Skiltning skal ske efter nedenstående retningslinjer om placering og størrelse for ekstern og intern skiltning. 9.2 Der kan opsættes et bomærke og et henvisningsskilt som ekstern skiltning til hver virksomhed på ejendommen. Ekstern skiltning er henvendt til trafikanter på omliggende veje og stier. Ekstern skiltning må kun opsættes plant med og på facade eller gavl. Skiltning på tag og vinduer er ikke tilladt. Hvor flere virksomheder opsætter skilte på den samme ejendom, skal skiltningen have samme dimensioner og opsættes samlet på én bygningsflade eller i tilknytning til ejendommens indgangspartier. 9.3 Skiltning på facade eller gavl skal med hensyn til placering og størrelse tilpasses bygningen, hvorpå den opsættes. Det samlede skilteareal må ikke overstige 10 % af arealet på en pågældende facade eller gavl. 9.4 Intern skiltning henvender sig til ansatte og besøgende på den enkelte ejendom. Intern skiltning må kun opsættes plant med eller vinkelret ud fra facade eller gavl. Skiltning, der opsættes vinkelret ud fra facade eller gavl, må ikke have større lodret eller vandret mål end 1,25 meter. Intern skiltning på tag og vinduer er ikke tilladt. 9.5 Henvisningsskilt på særskilt stander må ikke have større vandret mål end 2 meter og lodret mål end 0,5 meter. Skiltestander inkl. skilt må ikke have større samlet højde end 1,2 meter målt fra terræn. 9.6 Ud over nævnte skiltning kan der opsættes én skiltepylon på ejendommen med fælles skiltning til alle ejendommens virksomheder. Skiltepyloner må maksimalt have en højde på 4,8 meter, en bredde på 1,2 meter og en dybde på 0,3 meter. Pyloner må ikke placeres på arealet mellem vejskel og byggelinje. Pyloner må være belyst fra to sider eller kan fremstå med indirekte belysning. 9.7 Skilte og pyloner må ikke være reflekterende, og de må hverken blinke eller være bevægelige. Belysningen må ikke være til gene for de omkringliggende eller for trafikanter på vej og sti. 9.8 Ingen skiltning må opstilles tættere på vejskel end 2,5 meter for at sikre oversigtslinjer ved overkørsler til ejendommen. 9

10 9.9 Der kan på hver ejendom opsættes to flagstænger til firmaflagning eller maksimalt tre flagstænger i en gruppe. Flagstænger må ikke være over 10 meter over omgivende terræn. Placering af flagstænger skal placeres mindst 2,5 meter fra skel. Flag og vimplers længde må maksimalt være 30 % af flagstangens højde. 10 Ubebyggede arealer og udendørs oplag 10.1 Udendørs oplag må kun finde sted i begrænset omfang, og skal placeres på arealer fjernest fra adgangsveje og fremtræde med passende orden Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende. 11 Tilladelse fra anden myndighed 11.1 Bortskaffelse af jord fra området skal ske i overensstemmelse med Albertslund Kommunes regulativ om jord I tilfælde af jordforurening på ejendommen skal bygge- og anlægsarbejde eller ændringer i ejendommens anvendelse ske efter tilladelse i henhold til Jordforureningsloven. 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. planlovens Eksisterende lovlig anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil. Retten til at udnytte en ejendom på en måde, der er i strid med lokalplanen bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 13 Ophævelse af lokalplan m.m Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter ophæves og aflyses for det område der er omfattet af nærværende lokalplan 2.9, ved lokalplanens endelige vedtagelse Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter inden for lokalplanens område, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen og ophæves som helhed, jf. planlovens

11 14 Vedtagelses og offentliggørelsespåtegning 14.1 Således vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse den 10. februar 2015 og offentligt bekendtgjort den 17. februar Steen Christiansen Borgmester Niels Carsten Bluhme Direktør for By, Miljø og Beskæftigelse 11

12 Forslag til lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 Målforhold 1:1000 Signaturforklaring Bygning Matrikelgrænse Områdegrænse

13 Formålet med Forslag til Lokalplan 2.9 Erhverv og kulturhus på Roskildevej 30 er at give mulighed for at ejendommen kan anvendes til både til stationsnært erhverv og offentlig formål, herunder til brug for lokalt forankret kulturelle foreninger, folkeoplysning, administration og liberale erhverv. 12

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4 T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4 By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29 By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29 T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2.7 Rørvang 1-3. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr. 2.7 Rørvang 1-3. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 2.7 Rørvang 1-3 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, som

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 2.6 Røde Vejrmølle Industrikvarter Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 7.13 Rådhusdammen. By, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Lokalplan 7.13 Rådhusdammen. By, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk By, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 7.13 Rådhusdammen T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, som danner

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Planforslagene er i høring nu, og denne orientering sendes til grundejere, der er naboer til lokalplanområdet, der kan have interesse i planerne.

Planforslagene er i høring nu, og denne orientering sendes til grundejere, der er naboer til lokalplanområdet, der kan have interesse i planerne. Offentlig høring om forslag til lokalplan 114.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Dato: 16. september 2014 Sags nr.: 14/6324 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 2.3. LOKALPLANENS BAGGRUND side 1. LOKALPLANENS OMRÅDE side 2. STRATEGISK MILJØVURDERING side 4

Lokalplan nr. 2.3. LOKALPLANENS BAGGRUND side 1. LOKALPLANENS OMRÅDE side 2. STRATEGISK MILJØVURDERING side 4 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 2.3 for erhverv på Rørvang 1-3. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Planloven, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med efterfølgende

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. N103 Samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 For område ved Mariehøj INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING...

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere