Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015"

Transkript

1 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr. valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet 2.2 Udmøntning af vedtægter vedr. kontingent 2.3 Regnskab Fortrolig sag 2.5 Hovedorganisationer sammensmeltning? 2.6 Ændringer i pensionsvilkår hos PKA års jubilæum 2.8 Forkortelse af Danske Fysioterapeuter 2.9 Evaluering af Fagkongres Sager til orientering 3.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal Fysiomails til hele HB 3.3 WCPT 2015 i Singapore 3.4 Strategiplan 2016: Samarbejde med andre sundhedsprofessionelle 3.5 Præsentation af medlemsdata 3.6 Flere forskere og fysioterapeutisk forskning på rygområdet 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 4.2 Orientering fra møder 5. Eventuelt 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

2 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr. valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet At hovedbestyrelsen drøfter og vedtager et nyt holdningspapir vedrørende valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. Der er af flere grunde behov for en fornyet stillingtagen til foreningens holdninger i spørgsmålet om valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. Foreningens nuværende holdningspapir er mere end 7 år gammelt, og der ikke mindst det seneste års tid sket en række ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for trænings- og rehabiliteringsindsatsen. Politisk er der igen blevet sat fokus på frit valg, idet Venstre har foreslået at udvide det frie valg på kommunal genoptræning efter sundhedsloven. Endelig har nye private aktører og udbydere af træning og rehabilitering vokset sig større, og nogle er ved at konsolidere deres position på dele af trænings-/rehabiliteringsområdet. Alt dette skaber grobund for, at hovedbestyrelsen skal drøfte og tage politisk stilling til foreningens fremtidige holdninger omkring frit valg. Den politiske stillingtagen og drøftelse vil blive struktureret ud fra en række hovedspørgsmål gengivet i bilag 1, som skal besvares. Bilag 2. er udkast til nyt holdningspapir vedrørende valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. I bilag 3. findes en skematisk oversigt over de gældende bestemmelser vedrørende frit valg på trænings- og rehabiliteringsområdet. Bilag 4. er foreningens nuværende holdningspapir på området vedtaget tilbage i 2008.

3 2.2 Udmøntning af vedtægter vedr. kontingent Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender forslag til nye regler, jf. bilag 3. at sekretariatet administrativt fastsætter frister og krav til dokumentation. I foreningens nye vedtægter, som blev vedtaget af repræsentantskabet i november 2014 er der som bekendt luget ud i bestemmelserne, som detaljeret regulerede reglerne for kontingentopkrævning, ind- og udmeldelse osv. Om kontingentet fremgår det nu af vedtægterne: 9 Kontingentet til Danske Fysioterapeuter fastsættes af repræsentantskabet Stk. 2. Reglerne for kontingentopkrævning, herunder terminer, betaling ved indmeldelse, betaling ved arbejdsløshed m.v. fastsættes af hovedbestyrelsen. Der er på baggrund af kontingentændringerne behov for, at vedtægterne suppleres af et sæt regler, som vedtages af hovedbestyrelsen og som sekretariatet kan administrere på baggrund af. Hovedbestyrelsen skal løbende kunne justere reglerne, når reglerne for fx arbejdsløse eller studerende ændrer sig. I bilagsmaterialet beskrives de nuværende retningslinjer og administrative praksis. Desuden foreslås nye retningslinjer på en række områder, hvor det på baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger opleves, at der er behov for nye eller ændrede retningslinjer. Et gennemgående princip i formuleringen af forslagene har været, at reglerne skal være let forståelige og lette at agere i for det enkelte medlem, mens de på den anden side også skal være lette at administrere for foreningen. 2.3 Regnskab 2014 Det indstilles, - at årsrapporten 2014 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives - at årsrapporten 2014 for konfliktkonto A godkendes og underskrives - at årsrapporten 2014 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives - at årsrapporten 2014 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives

4 - at tiltrædelsesprotokollatet underskrives - at revisionsprotokollatet for 2014 underskrives Resume: AP Statsautoriserede revisorer har revideret foreningens regnskab for 2014, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for Fortrolig sag 2.5 Hovedorganisationer sammensmeltning? At hovedbestyrelsen tager den første orientering om en mulig fusion mellem FTF og LO til orientering, samt at hovedbestyrelsen drøfter mulige politiske emner, som på de følgende hovedbestyrelsesmøder kan komme til yderligere diskussion. I LO og FTF drøftes der seriøs hvordan der på organisationssiden kan ske en styrkelse i forhold til både arbejdsgiverne og til lovgiver. Et senarie er en egentlig fusion mellem FTF og LO. Notatet beskriver nogle grundlæggende træk ved henholdsvis hovedorganisationsstrukturen og ved forhandlingsorganisationerne. Notatet bidrager videre med et billede af nogle af de forhold, som samler og som splitter FTF og LO i processen, og som kan få betydning for Danske Fysioterapeuters stemme i den kommende proces. Notatet er første bidrag til hovedbestyrelsens FTF-LO-drøftelse. Igen på hovedbestyrelsesmøderne i august og oktober vil der blive lagt op til en mere konkret politisk drøftelse. 2.6 Ændringer i pensionsvilkår hos PKA Det indstilles at HB godkender ændringer af pensionsvilkår og vedtægter i PKA i overensstemmelse med generalforsamlingen for Pensionskassen for Sundhedsfagliges beslutning den 21. april 2015

5 På generalforsamlingen i Pensionskassen for Sundhedsfaglige i PKA den 21. april 2015 blev der vedtaget ændringer i pensionsvilkår og vedtægter. Ændringerne skal efterfølgende vedtages af de enkelte organisationer i Pensionskassen for Sundhedsfaglige før de formelt kan træde i kraft. 2.7 Danske Fysioterapeuters Jubilæum 2018 At projektbeskrivelse incl. budget godkendes. At plan for finansiering godkendes. Hovedbestyrelsen har besluttet, at Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum i 2018 skal fejres. Hovedbestyrelsen har nedsat en styregruppe, som skal komme med forslag til og koordinere afviklingen af jubilæet. Styregruppen fremlagde på HB mødet i maj en skitse til aktiviteter i forbindelse med jubilæet herunder et forslag om, at fysioterapiens historie skal skrives. Hovedbestyrelsen godkendte den overordnede plan og det budget på kr. til bogprojektet. Styregruppen fremlægger nu et forslag til en samlet plan for jubilæet i form af en projektbeskrivelse med tilhørende budget. Der fremlægges ligeledes en plan for finansiering af projektet. 2.8 Hvordan skal Danske Fysioterapeuters navn forkortes? Hovedbestyrelsen beslutter, hvilken forkortelse, der skal gælde for Danske Fysioterapeuter Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i september 2014, at der skal være en officiel forkortelse af Danske Fysioterapeuter, så det ikke er nødvendigt at skrive navnet fuldt ud. Dette notat gennemgår baggrunden for beslutningen og kommer med forslag til, hvilken forkortelse, der kan benyttes.

6 2.9 Fagkongres 2015, evalueringer og regnskab 1. Evalueringer og regnskab fagkongres 2015 tages til efterretning. 2. Fagkongres 2018: Dato, projektledelse samt start forberedelse efterår 2015 tages til efterretning. Fagkongres 2015 blev gennemført den marts 2015 med ca deltagere inkl. udstillere, hvoraf 53 var tilmeldt som studerende til nedsat pris. For første gang blev der solgt enkeltdagsbilletter og det har fungeret upåklageligt: Torsdag 39 stk., fredag 47 stk., lørdag 4 stk. Den væsentligste forskel i forhold til fagfestival 2012 er, at vi for første gang undlod at gøre brug af et kongresbureau, idet vi selv har ekspertisen og erfaringen. Det har været en stor fordel at have direkte kommunikation med alle de eksterne leverandører. Økonomisk har vi sparet penge ved ikke at tilknytte et kongresbureau. Til gengæld er der brugt mere tid på projektledelse i sekretariatet. Vi har generelt været godt tilfredse med vore eksterne leverandører. 3 Sager til orientering 3.1 Budgetopfølgning for 1. kvartal 2015 Det indstilles, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2014 tages til efterretning. Resultatet for årets første kvartal viser et samlet underskud på 1,2 mio. kr. For hele 2015 forventes med den nuværende viden et underskud på ca. 2,06 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. 3.2 Nye fysio.dk-mailadresser til visse hovedbestyrelsesmedlemmer At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt at de berørte hovedbestyrelsesmedlemmer tager deres ipad med til hovedbestyrelsesmødet i august, så overgangen til ny mail kan ske uproblematisk.

7 Der har været udfordringer i kommunikationen mellem og til og fra hovedbestyrelsen ved brug af mailgruppen HB. Udfordringerne sker som følge af de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre en sikker mailkorrespondance, og som gør, at kun mailadresser fra Danske Fysioterapeuters interne servere kan svare på mails, som er sendt til mailgruppen HB. Det er derfor nødvendigt, at alle hovedbestyrelsesmedlemmer får oprettet og anvender en fysio.dk-mail til kommunikation. Notatet beskriver hvordan der på hovedbestyrelsens møde i august vil blive foretaget en oprettelse af fysio.dk-mailadresser til de medlemmer, som ikke i dag har en sådan mail. 3.3 WCPT 2015 At orienteringen vedrørende WCPT generalforsamling og faglig kongres tages til efterretning Danske Fysioterapeuter deltog i maj 2015 i WCPTs generalforsamling og faglige kongres i Singapore. Generalforsamlingen omfattede repræsentanter fra de 106 medlemsorganisationer og forløb over 2½ dag. Danske Fysioterapeuter var her repræsenteret ved Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen og Karen Langvad. Den faglige kongres løb over 3 dage. Danske Fysioterapeuter var her repræsenteret ved Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Vibeke Pilmark, Elisabeth Berents og Karen Langvad. Danske Selskab var repræsenteret ved Martin Josefsen og Bente Andersen. På HB-mødet vil Tina Lambrecht og Brian Errebo-Jensen give en orientering fra generalforsamlingen, som bl.a. indeholdt revision af vedtægter og valg af ny formand. Vibeke Pilmark og Elisabeth Berents vil præsentere highlights fra det faglige program.

8 3.4 Strategiplan Status for projekt 2: Samarbejde med andre sundhedsprofessionelle At hovedbestyrelsen tager orienteringen om projektstatus, der vil blive uddybet mundtligt på mødet, samt evalueringen af første del af projektet, til efterretning. Første forløb af samarbejdet med Apotekerforeningen om at sætte fokus på mænds sundhed/sportsskader er nu gennemført. Tanken er, at apoteket og fysioterapiklinikken lokalt indgår et samarbejde, hvor de videndeler om hinandens tilbud med henblik på at kunne henvise til hinanden, optræder i hinandens forretninger og i lokalmiljøet, eksempelvis i de lokale idrætssammenhænge med vejledning om forebyggelse og behandling af sportsskader. Kampagne, som blev gennemført i uge 11 13, er nu overstået. Der var 111 klinikker, som tog i mod indbydelsen og kom i kontakt med det lokale apotek. Kampagnen sportsskader havde til formål at sætte fokus på sportsskader og forebyggelse af sportsskader. Et andet formål var at få erfaringer med at samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som er en del af strategiplanen. Kampagnen er nu afsluttet, og vi har evalueret forløbet. Resultatet af evalueringen vil blive gennemgået på HB mødet. Næste kampagne er Mens Healths Week, som gennemføres i uge 24 i samarbejde med Apotekerforeningen, der vil blive givet en kort mundtlig orientering om denne kampagne. 3.5 Orientering om medlemsudviklingen Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. Sekretariatet har opgjort medlemstallet til og med 1. kvartal 2015, og har udarbejdet to rapporter.

9 Rapporterne vil fremover blive opdateret kvartalsvis. 3.6 Flere forskere og fysioterapeutisk forskning på rygområdet Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forskning i fysioterapi er i positiv vækst og udvikling. I år 2000 var der i Danmark tre fysioterapeuter, der havde en ph.d. I dag er der 75 fysioterapeuter, der enten er i gang med eller har gennemført en ph.d. De sidste 10 år er der således kommet en stor vækst af forskere. Undtagen på for så vidt angår fysioterapeutisk forskning på rygområdet. Der blev i starten af 00èrne uddannet 4 ph.d. ere på rygområdet. Indenfor de sidste ti år er yderligere to ph.d. ére kommet til. Der er således kun i et lille omfang fysioterapeuter, som forsker på rygområdet i dag. Der blev ved sidste runde i Danske Fysioterapeuters Fond modtaget 40 ansøgninger. Kun én ansøgning vedrørte rygområdet. Da rygområdet er et af de største virkeområder for fysioterapeuter og da der samtidig er et meget lille antal af fysioterapeuter, der forsker på området i Danmark, er der således behov for, at der overvejes strategier for hvorledes der kan initieres til flere forskere og mere forskning på rygområdet. 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder fremlægges til orientering og evt. opdatering. 4.2 Orientering fra møder Formanden fremsender forud for hvert hovedbestyrelsesmøde et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde til orientering.

10 5. Eventuelt 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Da evalueringen går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt. Hovedbestyrelsens formand tilkendegav dog, at der vil blive eksperimenteret lidt med formen på evalueringen på de førstkommende HB-møder.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere