H U S O R D E N FOR A/B JOJO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H U S O R D E N FOR A/B JOJO"

Transkript

1 H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen. I OG VED LEJLIGHEDEN Altaner Man skal være opmærksom på at det kun er de foreningsgodkendte altankasser som må opsættes på ydersiden. Disse kan rekvireres på ejendomskontoret. Alle andre genstande eller blomsterkasser må ikke opsættes på ydersiden af altanerne, men kun på indersiden på grund af risiko for nedfald og af hensyn til det samlede æstetiske indtryk. Der må heller ikke opstilles permanente tørrestativer eller andre genstande, med undtagelse af planter, der rager op over altangitterets højde. Kun genstande der er lavere end altangitterets højde. Det er kun tilladt at grille med el- og gasgrille på altanerne. Altaner på 5. sal De samme regler som gør sig gældende for altaner, gør sig også gældende for altaner på 5. sal. Endvidere man må ikke skrue eller bore i altanen eller altaninddækning, da dette vil medføre utætheder og give store problemer med vand indtrængen. Antenner Badning Antenner for radio og fjernsyn etc. må kun opsættes efter forudgående skriftlig aftale med foreningen. Der gives ikke tilladelse til opsætning af individuelle antenner i ejendommen. Af hensyn til de øvrige beboere bør bruser eller kar ikke benyttes mellem kl. 23 og kl. 6.

2 2/6 Elektriske apparater Forandringer Fortætningsfugt Fremleje Frostrisiko Vær opmærksom på at Deres elektriske apparater, såsom støvsuger, elsymaskine, vaskemaskine m.v. skal være afskærmet således, at de ikke generer f.eks. andre lejeres radio- og tv-modtagning. Ændringer, ombygninger eller særlige installationer såvel i beboelsessom i erhvervslejemål, må kun finde sted efter forudgående godkendelse af bestyrelsen. Det er vigtigt at foretage hyppig udluftning af lejligheden derved kan fortætningsfugt undgås. Fremleje må kun finde sted efter aftale med foreningen jfr. lejelovgivningens bestemmelser herom. Ansøgning stiles til bestyrelsen vedlagt fremlejekontrakt samt behørig dokumentation for fremlejeårsagen. I frostvejr kan det i ældre ejendomme være nødvendigt midlertidigt at træffe bestemmelser om, at vand ikke hældes i vasken, men i kloakken i gården eller gaden. Ejendommens funktionærer er berettigede til at lukke for vandet, så der kun holdes åbent på bestemte tider. Vinduer i rum med udsatte vandledninger, radiatorer og cisterner må kun holdes åbne i kort tid for udluftning. Lejerne er selv ansvarlige for frostsikring af særligt udsatte wc-skåle. Glas- og sanitetsforsikring Der er tegnet forsikring, der bl.a. omfatter samtlige ruder inkl. evt. dørruder, ovenlysruder, ruder i faste skabe og indmurede spejle samt evt. håndvask, wc-kumme og badekar. Anmeldelse om skader på de forsikrede genstande rettes til sekretariatet. Havestykke Husdyrhold Malerarbejde i lejelejligheder Musik Hvis der hører havestykke til lejligheden, må dette holdes i ordentlig stand. Hegn må vedligeholdes af lejeren/andelshaveren, og der må ikke opføres bygninger, lysthuse eller lignende uden at der forudgående er indhentet skriftlig godkendelse hos bestyrelsen. Det er tilladt at have husdyr i lejligheden. Krybdyr er ikke tilladt i ejendommen. Husdyrhold skal varetages således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Husdyr skal i øvrigt altid anmeldes til ejendomskontoret. Overtrædelse af bestemmelserne betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen (lejere)/ brugsretten (andelshavere) og medfører ophævelse af lejemålet/eksklusion af foreningen. Det er ikke tilladt at lufte husdyr i gårdene. Der henvises til den med lejekontrakten udleverede vejledning om indvendig istandsættelse. Benyttelse af radio og fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske med fornøden hensyntagen til omkringboende. Musikudøvelse må ikke finde sted mellem kl. 23 og kl. 8.

3 3/6 Opvaskemaskiner/ vaskemaskiner Installation må kun finde sted efter forudgående godkendelse af bestyrelsen. Skiltning Støj Vandspild Toilet Skiltning under enhver form må kun finde sted efter godkendelse af bestyrelsen. For erhvervslejemål henvises til kontraktens og lejelovens bestemmelser. Vis hensyn til andre beboere undgå unødig støj i lejligheden såvel som på ejendommens fællesarealer. Benyt venligst kun dagtimerne når De skal foretage arbejder, der kan være til gene for andre beboere. Undgå unødigt vandspild sørg for, at haner og blandingsbatterier har tætte pakninger. Cisterner, der løber, skal for lejernes vedkommende omgående anmeldes til sekretariatet, således at reparation kan rekvireres omgående. Der gøres opmærksom på, at andelshaverne har pligt til at udbedre skader, der medfører unødigt vandspild, omgående. Brug kun toiletpapir herved undgås stop i afløb. EJENDOMMENS FACILITETER Affald Lad ikke børn gå ned med affald, hvis de er for små til at gøre dette uden at spilde på trapper og containerområde. Hjælp også til med at holde ejendommen ren, bl.a. ved at passe på, at der ikke spildes ved beholderne og ved om muligt at fordele affaldet så hensigtsmæssigt, at overfyldning af containere undgås. Affald må ikke henstilles på trapperne. Døre Døre, der er forsynet med smæklåse eller dørpumpe, skal være lukkede. Sådanne døre må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker eller andre genstande. Erhvervs- og forretningslejemål Affald, emballage m.v. må ikke lægges i ejendommens containere, men skal fjernes fra ejendommen ved lejerens foranstaltning og for dennes regning. Oprydning Pulterrum Kasserede møbler og møbeldele samt større affald skal anbringes umiddelbart uden for skralderummene. Ved problemer kontaktes sekretariatet. For at undgå unødig brandrisiko må kælder- og pulterrum være forsynet med brugelig lås, ligesom opbevaring af brandfarlige effekter bør undgås. Fjernelse af kassable effekter: se under oprydning. Beboerne må drage omsorg for at der er hele ruder i evt. vinduer til rummene.

4 4/6 Værdifulde effekter må ikke opbevares i kælder- og pulterrum. Skader Trapper Tøjtørring Vinduer Skader på ejendommen bedes snarest anmeldt til sekretariatet. Derved kan ulykkestilfælde eller unødig udvidelse af skaders omfang forebygges. Det henstilles til beboerne også i egen interesse at skåne trappeopgangene mest muligt. Finder der særlige forurening sted, må pågældende beboer snarest foretaget nødvendig rengøring. Det indskærpes, at der under ingen omstændigheder må opmagasineres genstande på trappeopgangene. Tørring af tøj må kun ske på de dertil indrettede stativer i gårdene ikke fra vinduer eller altaner. Pas venligst på, at åbne vinduer er haspede. I regn-, sne- og frostperioden og i stormvejr må alle vinduer i lofts- og kælderrum holdes lukkede. Vinduer på trappeopgange samt i lofts- og kælderrum må kun åbnes for en kortvarig udluftning. EJENDOMMENS OMRÅDER Barnevogne Beplantning Børn Det er ikke tilladt at stille barnevogne på trappeopgange, i gennemgange eller på andre steder, hvor de kan være til gene for forbipasserende. Disse skal placeres i de dertil indrettede barnevognsrum. Nøgler til barnevognsrummene kan udleveres på ejendomskontoret mod et depositum (p.t. kr. 300,-). Beboerne bør være med til at værne om beplantning og øvrige grønne områder. Der bør være trivselsmuligheder for børnene i ejendommen men der skal også være plads til de voksne. De bedes hjælpe med til at undgå, at Deres børn og disses kammerater leger eller støjer på trapper, i lofts- eller kældergange, i gennemgange eller i porte. Boldspil er kun tilladt på evt. særligt afmærkede områder i ejendommen. Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens facader, vægge, skure og hegn. I alles interesse bør støjende adfærd i gården undgås, og under alle omstændigheder må leg og ophold i gården efter kl på ingen måde være til gene for de øvrige beboere. Cykler Cykler må ikke henstilles på trappeopgange, i gennemgange og port eller op mod ejendommens hegn benyt det særskilte cykelrum. Deres gamle, ubrugelige cykel kan blive fjernet efter aftale med sekretariatet. Cykelkørsel i port eller gård er ikke tilladt.

5 5/6 Fuglefodring Knallerter Motorkørsel Parkering Der må ikke udkastes brød eller lignede til fuglene. Foruden at medføre alvorlig forurening, kan det være årsag til, at rotter holder til i ejendommen. Unødig støj på ejendommens områder bør undgås. Knallerter må ikke stilles i trappeopgange, gennemgange, porte eller op mod facader og hegn. Knallerter må ikke placeres i cykelkældre, kælderrum og kældergange af hensyn til brandfare. Opmagasinering af disse i gårdene er dog tilladt. Det skal understreges, at motoren under alle omstændigheder skal være slukket i gårdene. Knallertkørsel i port eller gård er ikke tilladt. Motorkørsel på ejendommens område er ikke tilladt, da det er til støjmæssig gene og til risiko for legende børn. Biler eller andre køretøjer må kun parkeres på ejendommens område på de arealer, der er beregnet hertil og kun i det omfang, det ikke er til gene. Parkering af uregistrerede køretøjer samt af campingvogne, lastbiler eller anhængere er ikke tilladt på ejendommens område. Rygning Ro og orden Der er rygeforbud på for- og bagtrapper samt i kældrene. Beboerne anmodes i egen interesse om at medvirke til opretholdelse af ro og orden i ejendommen. VEJLEDNING VEDRØRENDE FRAFLYTNING Opsigelse af lejemål Opsigelse af lejemålet skal afgives skriftligt og indeholde oplysning om, fra hvilken dato lejemålet ønskes bragt til ophør. Blanket kan fås på ejendomskontoret. Hvis opsigelsesvarslet ifølge lejekontraktens bestemmelser er længere, hæfter De for lejebetalingen udover den ønskede ophørsdag indtil lejligheden er solgt. De hæfter dog længst til den dato, hvortil lejemålet kunne opsiges i henhold til lejekontrakten. Hvis lejligheden bebos af et ægtepar, skal begge parter ifølge lejelovens bestemmelser underskrive opsigelsen. Opsigelsen skal fremsendes til administrator.

6 6/6 Fraflytningsrapport Ved fraflytning/salg skal sekretariatet syne lejligheden for evt. mangler og der skal udfærdiges fraflytningsrapport. Det er derfor en god ide at træffe aftale om tidspunkt for syn af lejligheden allerede ved opsigelsestidspunktet. Det er vigtigt at deltage i dette syn, idet mange tvivlsspørgsmål omkring mangler, herved undgås. Såfremt De ønsker at beboerrepræsentanterne skal være til stede ved fraflytningssynet, skal sekretariatet orienteres herom, så de kan indkalde en evt. beboerrepræsentation. MANGLER I LEJLIGHEDEN Anmeldelse af salg af andelslejlighed Vedligeholdelseskontoen Fraflytning af lejemål Regnskabsmæssig opgørelse vedr. lejemål Anmeldelse af salg skal ske til administrator. Når opsigelse er afgivet, kan en lejer ifølge lejelovens bestemmelser ikke kræve istandsættelse af en lejlighed betalt af lejlighedens vedligeholdelseskonto. Fraflytning skal ske senest kl. 12 den dag, hvortil lejemålet er opsagt. Straks efter fraflytningen må alle nøgler også til ekstra låse, som De måtte have ladet opsætte afleveres til sekretariatet. Dette gælder også, såfremt De flytter før det tidspunkt, hvortil De i henhold til lejekontraktens opsigelsesvarsel hæfter for lejebetaling m.v. Afregning af evt. depositum samt opgørelse af evt. lejemellemværende, varmeforbrug og udgift til afhjælpning af mangler i lejligheden vil blive tilsendt Dem, så snart opgørelsen foreligger.

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. for Hobro Boligforening

Husorden. for Hobro Boligforening Husorden for Hobro Boligforening I. Almindelige bestemmelser Enhver beboer har pligt til at overholde boligforeningens ordensreglernent, som det er fastlagt i efterfølgende bestemmelser. Herudover må beboerne

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere