Husorden for A/B Ryparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for A/B Ryparken"

Transkript

1 Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011

2 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler og utætheder... 3 Musik og støj... 3 Altaner... 3 Kælder- og loftsrum... 4 Antenner... 4 Husdyr... 4 Fællesrum og indendørs faciliteter... 4 Loftsarealer... 4 Trappeopgange... 4 Cykler og barnevogne... 4 Vaskerier, tørre- og rullerum... 4 Sikkerhed og miljø... 4 Fælles udendørs arealer og faciliteter... 5 Bygninger... 5 Sortering af affald... 5 Grønne områder... 5 Fyrværkeri... 5 Leg og boldspil... 5 Ødelæggelse og hærværk... 5 Færdsel og parkering... 5 Fodring... 5 Brug af grill... 5 Indledning Ved indflytning i A/B Ryparken er beboerne sikret rettigheder, men samtidig pålagt pligter i forhold til boligen, de fælles faciliteter og de øvrige beboere. Rettigheder og pligter fremgår af A/B Ryparkens husorden. Alle beboere og lejere af erhvervslejemål har pligt til at kende og overholde den gældende husorden. I husordenen er der fastsat regler for adfærd og brug af faciliteter, som er godkendt af foreningens beboere. Ideen med husordenen er at sikre høj boligkvalitet og et godt miljø for A/B Ryparkens beboere. Enhver beboer har ret til at klage over overtrædelser og ejendommens ansatte har ret og pligt til at tilrettevise beboerne ved overtrædelser. Klager over overtrædelser sendes skriftligt til A/B Ryparkens bestyrelse eller til A/B Ryparkens ejendomskontor. 2

3 Godt naboskab Det kan være svært at undgå, at beboere kommer til at genere hinanden. Beboere, der føler sig generet bør i første omgang rette henvendelse til den eller de beboere, der er årsagen. En snak om tingene, vil i de fleste tilfælde kunne løse problemerne. Boligen Vedligeholdelse Beboerne har pligt til at rengøre og vedligeholde boligen. Beboerne skal sørge for, at boligens tekniske installationer, (el, gas, vand, varme og afløb) virker korrekt. Vinduer og døre skal kunne åbne og lukkes helt til, ruder skal være hele og det indvendige træværk skal males ved behov. Der skal udluftes i boligen af hensyn til risiko for fugt og skimmel. Vedligeholdelse af de fælles faciliteter varetages af foreningen. Bad, toilet og køkken Brug af vand bør begrænses mest muligt. Vandhaner, der drypper eller støjer skal omgående repareres. Toiletter, der løber, skal omgående repareres eller udskiftes. Ret henvendelse til ejendomskontoret, som i mange tilfælde kan løse problemet. Der må ikke anvendes ødelæggende rengøringsmidler. Afløb skal holdes rensede og der må ikke kastes ting i toiletkummerne, som kan tilstoppe toilettet. Opløsningsmidler, medicin, giftstoffer, brandfarlige væsker, fedt, olie o.l. må ikke hældes i afløbene, men skal afleveres til destruktion på genbrugsstationen. Skader, fejl, mangler og utætheder Skader, fejl, mangler og utætheder på radiatorer, ventiler, haner, el, gas, afløb og andre sanitære installationer samt på mur, træværk, vinduer og døre skal meddeles til ejendomskontoret, så snart de opdages. Hvis en utæthed på de faste gasinstallationer opdages udenfor ejendomskontorets træffetid, skal den omgående meddeles forsyningsselskabet og snarest derefter til ejendomskontoret. Musik og støj Brug af radio, TV, musikinstrumenter o.l. skal ske med hensyntagen til øvrige beboere. Musik og sang, der har karakter af undervisning eller øvelse, er ikke tilladt, hvis det er til gene for andre beboere. Der skal vises særligt hensyn i tidsrummet mellem kl og Undgå støjende adfærd. Selskabelighed bør foregå med hensyntagen til øvrige beboere. Det kan være en god ide, at underrette naboerne på forhånd. Hammer- og bore lyde o.l. skal foregå mellem kl og på hverdage og mellem kl og på søn- og helligdage. Altaner Beboeren kan, uden særlig tilladelse, opsætte blomsterkasser af kraftige plastmaterialer o.l. udvendigt på altanerne. Alle andre typer skal ophænges indvendigt på altanerne. Af hensyn til sikkerheden for trafikanter, må blomsterkasser på altaner langs Lyngbyvej, dog kun ophænges indvendigt. For at opsætte espalier, læskærme, markiser o.l. skal der indhentes skriftlig tilladelse hos foreningen. Tøj til tørring må ikke være synligt fra gade eller anlæg. Det er ikke tilladt at male udvendige mure samt vinduer og altaner. Altanerne skal holdes ryddelige, og de skal være renset for is og sne. Beboerne har det fulde ansvar for genstande, der stilles på altanen eller ophænges på mur og altansider. Musik og støj må ikke forekomme på altanerne. Der må ikke opstilles eller ophænges genstande eller væsker på altanerne, der kan genere eller være til fare for andre beboere. Ved vanding af blomster på altaner, må der ikke løbe vand ud af blomsterkummer eller krukker til gene for underboerne. 3

4 Kælder- og loftsrum Beboerne skal sørge for rengøring af kælder- og loftsrum, der hører til boligen. Ruder skal være hele, og vinduer og døre skal være lukkede, når rummene er forladt. Der skal gives besked til ejendomskontoret, hvis ruder er i stykker eller vinduer og døre ikke kan lukke. Uanset om de benyttes, skal beboerne holde boligens kælder- og loftsrum forsvarligt aflåst. Antenner Der må ikke opsættes antenner o.l. udenfor boligerne. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr, såsom hund og kat, eller at have husdyr i pleje. Fællesrum og indendørs faciliteter Rygning og åben ild er strengt forbudt i opgange, kælder- og loftsarealer. Loftsarealer Vinduer på tørreloft og loftsrum må ikke åbnes. Dette er for at undgå duer, vind og vejr. Det er ikke tilladt at henstille genstande i de fælles loftsarealer. Trappeopgange I opgangene er der opsat opslagstavler til meddelelser fra foreningen eller ejendomskontoret. Når der er plads, kan meddelelser fra beboerne også sættes op, dog ikke forretningsmæssig annoncering. Meddelelser fra beboerne må højst sidde i 14 dage. Der må ikke opsættes plakater, skilte o.l. i opgangene. Ejendomskontoret sørger for opsætning af navneskilte på boligens entredør, på porttelefon samt på postkasser. Hvis man ønsker ændringer, kan et nyt navneskilt købes på ejendomskontoret. Fodtøj, affald og andet løst må ikke efterlades ved entredøren eller andre steder i opgangene. Ophold og indtagelse af drikkevarer o.l. i opgange og kældre er ikke tilladt. Cykler og barnevogne Cykler, knallerter, barne- og klapvogne samt større legeredskaber må ikke anbringes i opgange og kældergange. De nævnte ting må kun bæres i kælderen ad gavltrapperne. Hvis ikke egne kælderrum benyttes, skal de stilles i de indrettede cykel- og barnevognsrum eller stativer. Beboerne skal selv fjerne egne, kasserede eller ubenyttede køretøjer og redskaber. Vaskerier, tørre- og rullerum Vaskerier, tørre- og rullerum benyttes efter foreningens reglement. Rum og maskiner skal rengøres efter brug. Ved skader på maskiner, ejendom eller personer kan brugeren drages til ansvar. Børn må kun opholde sig i rummene ifølge med voksne. Maskinerne må kun benyttes af personer over 16 år. Overtrædelser af disse regler kan medføre krav om erstatning. Sikkerhed og miljø Der må ikke indenfor foreningens område opbevares ting, som ved lugt, støj, brandfare eller på anden måde, er til gene eller risiko for foreningen eller beboerne. Køretøjer o.l. med benzin i tanken eller brandfarlige og giftige væsker må ikke stilles i kældre. Alle, der forårsager forurening, har pligt til straks at sørge for den nødvendige rengøring. Ellers vil rengøring blive udført for forurenerens regning. Bestemmelsen gælder også henkastning af papir, emballager, flasker eller andet affald. Branddøre og døre med dørlukkere skal kunne åbnes og lukkes uhindret. 4

5 Fælles udendørs arealer og faciliteter Bygninger Der må ikke tegnes, skrives, males, opsættes skilte eller plakater på bygninger og de tilhørende anlæg. Sortering af affald Køkkenaffald bæres ned i lukkede poser og anbringes i de opstillede affaldscontainere. Lågene på containerne skal holdes lukkede og der må ikke stilles affald ved siden af containerne. Aviser, papir, batterier og pap lægges i de dertil opstillede containere. Flasker og glas kan afleveres i flaskecontainere ved Netto og Fakta. Andre former for affald skal anbringes i containeren til storskrald ved den sydvendte gavl af Ryparken 52. Grønne områder Foreningen sørger for vedligeholdelse af de grønne områder og bede. Beboerne kan i rimeligt omfang beplante bedene mellem opgangene. Pasning af bedene påhviler i så fald beboerne selv. Bedene må ikke betrædes og afspærringer skal respekteres. Der må ikke klatres i træerne, brækkes grene af eller plukkes blomster. De opstillede bænkeborde kan benyttes med rimelig hensyntagen til øvrige beboere. Fyrværkeri Afbrænding af fyrværkeri skal foregå med største forsigtighed og i overensstemmelse med politi- og brandvedtægten. Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri indendørs og fra altaner og vinduer. Det er forbudt at tænde bål på foreningens område. Leg og boldspil Leg og boldspil må ikke foregå i indendørs fællesrum og faciliteter. Det er tilladt at lege på græsplæner og legepladser. Hoppeborge, badebassiner og telte må ikke sættes op, bortset fra mindre legetelte i dagtimerne. Organiseret boldspil er ikke tilladt på foreningens arealer. Det er heller ikke tilladt at spille bold op ad ejendommens mure. Det er forbudt at bruge farligt legetøj som skydevåben o.l. Det er forældrenes ansvar, at deres børn overholder reglerne. Ødelæggelse og hærværk Ved ødelæggelse og hærværk på ejendomme og tilhørende anlæg, vil der blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen. Færdsel og parkering Kørende trafik på foreningens veje (stilleveje) skal holde passende lav hastighed. Vi har mange legende børn så vis hensyn. I øvrigt gælder færdselslovens bestemmelser. Kørsel med cykler og køretøjer er forbudt på plæner og gangstier. Mindre varevogne, trailere og gæstebiler henvises til skråparkering på sydvejen langs hegnet til boldbanerne. Større varevogne, lastvogne, busser, campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke parkeres på foreningens område. Fodring For at undgå rotter og andre skadedyr er det vigtigt at der ikke fodres fugle og andre dyr på foreningens område og på altaner. Brug af grill Der må ikke grilles på hverken altaner eller græsplæner. Der er indrettet grillplads på foreningens areal. Se også foreningens grillreglement. 5

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere