Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger"

Transkript

1 Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/ Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Små ejendomme Kapitel 3 Store ejendomme Kapitel 4 Store erhvervslejemål Kapitel 5 Offentlige ejendomme Kapitel 6 Drift og vedligeholdelse af varme- og ventilationsanlæg m.v. Kapitel 7 Forskellige bestemmelser Kapitel 8 Om lovens ikrafttræden m.v. Forskriftens fulde tekst Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Lovens formål er at fremme energi- og vandbesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi og vand i bygninger. 2. Loven omfatter alle bygninger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger. 3. Ved energimærkning forstås i denne lov en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand, herunder energiforbruget i tekniske installationer og apparater samt vandforbrug. Ved energiplan forstås i denne lov et dokumenteret forslag til energi- og vandbesparende foranstaltninger. Kapitel 2 Små ejendomme

2 Side 2 af 6 4. Små ejendomme er ejendomme, hvor bygningernes samlede etageareal er under m2. Ved beregning af arealet indgår ikke det areal, der er undtaget i medfør af 2, stk. 2. Miljø- og energiministeren kan ændre grænsen for det samlede etageareal. Stk. 2. Med henblik på at sikre, at ejendommens ejer, lejere og andre lignende brugere har kendskab til ejendommens energimæssige forhold og får rådgivning om besparelsesmuligheder, skal ejendommen energimærkes samt have udarbejdet en energiplan. Stk. 3. Energimærkning og energiplan skal foreligge i forbindelse med salg. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale indgås om salg af en ejendom omfattet af dette kapitel, er gjort bekendt med ejendommens energimærkning og energiplan. Arv, gave, tvangsauktion, overdragelse fra insolvent bo eller overdragelse til ægtefælle eller samlever samt overdragelse ved sameje anses i denne lov ikke som salg. Stk. 4. For små ejendomme, der ikke normalt omsættes i almindelig fri handel, kan miljø- og energiministeren udstede regler om foretagelse af energimærkning og udarbejdelse af energiplaner. Stk. 5. Udarbejdelse af energimærkning og energiplan må ikke være foretaget mere end 3 år før indgåelsen af aftale om salg. Stk. 6. Udarbejdelse af energimærkning og energiplan skal foretages af en godkendt energikonsulent. Stk. 7. Pligten til at lade ejendommen energimærke og få udarbejdet energiplan påhviler den til enhver tid værende ejer. Stk. 8. Har en godkendt konsulent udarbejdet energimærkning, energiplan m.v., skal ejeren orientere lejere og andre lignende brugere herom og på forlangende give disse og disses befuldmægtigede adgang til at gennemgå dette materiale og eventuelle bilag hertil. 5. Reglerne i 4 finder tillige anvendelse på alle ejerlejligheder. Kapitel 3 Store ejendomme 6. Store ejendomme er ejendomme, hvor bygningernes samlede etageareal er m2 eller derover, samt ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, såfremt det samlede etageareal for de bygninger, hvori ejerlejligheder under samme ejerforening er beliggende, er på eller over den fastsatte grænse. Ved beregning af arealet indgår ikke det areal, der er undtaget i medfør af 2, stk. 2. Miljø- og energiministeren kan ændre grænsen for det samlede etageareal. Stk. 2. Med henblik på at sikre, at ejendommens ejer, lejere og andre lignende brugere har kendskab til ejendommens energimæssige forhold og får rådgivning om besparelsesmuligheder, skal ejendommen energimærkes samt have udarbejdet energiplan. Stk. 3. Energimærkning og udarbejdelse eller ajourføring af energiplan skal foretages en gang årligt af en godkendt energikonsulent. Stk. 4. Pligten til at lade ejendommen energimærke og få udarbejdet energiplan påhviler den til enhver tid værende ejer eller ejerforening ved ejerlejligheder. Ejerforeningens pligt omfatter alene fællesarealer, fællesinstallationer m.v. Stk. 5. Ved salg af ejendommen påhviler det sælger at sørge for, at køber, inden aftale indgås om salg af en ejendom omfattet af dette kapitel, er gjort bekendt med ejendommens energimærkning og energiplan. Stk. 6. Ejerens og ejerforeningens pligt til at få udarbejdet energimærke omfatter ikke forbrug af energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder får leveret direkte fra et forsyningsselskab, og som disse selv afregner med forsyningsselskabet. Stk. 7. Ejerens og ejerforeningens pligt til at få udarbejdet en energiplan for ejendommen omfatter ikke de bygningsdele, tekniske installationer og apparater, der ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, og hvor drift og vedligeholdelse alene påhviler disse. Stk. 8. Har en godkendt energikonsulent udarbejdet energimærke, energiplan m.v., skal ejeren

3 Side 3 af 6 orientere lejere og andre lignende brugere herom og på forlangende give disse eller disses befuldmægtigede adgang til at gennemgå dette materiale og eventuelle bilag hertil. Stk. 9. Ejerens forpligtelse til at orientere ejendommens lejere og andre lignende brugere i henhold til stk. 8 omfatter ikke den energimærkning og energiplan, som udelukkende omfatter arealer, der kun anvendes af ejeren. 7. Ejendommens ejer eller ved ejerlejligheder ejerforeningen skal foretage en periodisk registrering af ejendommens forbrug af brændsel, varme, el og vand samt foretage periodiske registreringer af de tekniske installationers driftsforhold. Stk. 2. Ejerens eller ved ejerlejligheder ejerforeningens registreringspligt omfatter ikke forbrug af brændsel, varme, el og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder får leveret direkte fra et forsyningsselskab, og som disse selv afregner med forsyningsselskabet. Stk. 3. Ejerens eller ved ejerlejligheder ejerforeningens registreringspligt omfatter ikke periodiske registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, der ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, og hvor drift og vedligeholdelse alene påhviler disse. Kapitel 4 Store erhvervslejemål 8. Store erhvervslejemål er lejemål, hvor det samlede, lejede etageareal er m2 eller derover, og hvor det lejede anvendes til andet end beboelse. Ved beregning af arealet indgår ikke det areal, der er undtaget i medfør af 2, stk. 2. Miljø- og energiministeren kan ændre grænsen for det samlede etageareal. Stk. 2. Lejere af store erhvervslejemål har pligt til årligt at få udarbejdet energimærke af en godkendt energikonsulent for det forbrug af energi og vand, som lejeren får direkte leveret fra et forsyningsselskab, og som lejeren selv afregner med forsyningsselskabet. Stk. 3. Lejere af store erhvervslejemål har pligt til årligt at få udarbejdet eller ajourført en energiplan af en godkendt energikonsulent for de forhold, der har direkte betydning for lejemålets forbrug af energi og vand, medmindre disse forhold er omfattet af en energiplan for ejendommen som helhed. Stk. 4. Lejere af store erhvervslejemål har pligt til at foretage periodisk registrering af det forbrug af energi og vand, som lejeren får direkte leveret fra et forsyningsselskab, og som lejeren selv afregner med forsyningsselskabet. Stk. 5. Lejere af store erhvervslejemål har pligt til at foretage periodisk registrering af driftsforhold for de tekniske installationer, der alene vedrører lejeren, medmindre disse er omfattet af registrering af driftsforhold for ejendommen som helhed. Kapitel 5 Offentlige ejendomme 9. For at sikre, at der ud over de forpligtelser, der følger af lovens øvrige bestemmelser, gennemføres nødvendige energieffektiviseringsinitiativer i offentlige bygninger, herunder at der gennemføres grønne energiregnskaber, kan miljø- og energiministeren fastsætte nærmere regler herom. 10. Såfremt en bygning er ejet af staten, en amtskommune eller en kommune, skal energimærkning og energiplan være offentligt tilgængelig. Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger fra denne forpligtelse.

4 Side 4 af 6 Kapitel 6 Drift og vedligeholdelse af varme- og ventilationsanlæg m.v. 11. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrolmåling, justering og rensning af varme- og ventilationsanlæg og andre energiforbrugende anlæg, herunder regler om gebyrer og honorarer. Reglerne finder anvendelse på såvel nye som bestående anlæg. Kapitel 7 Forskellige bestemmelser 12. Miljø- og energiministeren fastsætter de nærmere regler om energimærkning og energiplaner, om registrering af forbrug og driftsforhold samt om indhentning, central registrering og videregivelse af oplysninger, herunder på elektroniske medier. Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om lempelse af forpligtelserne i henhold til denne lov for bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger, der opfylder visse af miljøog energiministeren fastsatte krav. 13. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en styrelse eller et udvalg til at godkende energikonsulenter med henblik på at udfærdige energimærkning og energiplaner. Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere regler for energikonsulenternes godkendelse, fratagelse af godkendelse, virksomhed, administration af konsulentordningerne samt konsulenternes honorarer. 14. Miljø- og energiministeren bemyndiges til at lade en styrelse udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. 15. Med bøde straffes den, der overtræder 6, stk. 3 og 4, og 8, stk. 2 og 3. Miljø- og energiministeren kan i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsætte bødestraf for overtrædelse af disse regler. Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en amtskommune, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, amtskommunen, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar. 16. Såfremt en køber af en ejendom omfattet af kapitel 2 i denne lov ikke er gjort bekendt med ejendommens energimærkning og energiplan inden indgåelse af aftale om salg og ejeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkning og energiplan, er køber berettiget til at lade energimærkning og energiplan udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. 17. Loven træder i kraft den 1. januar Kapitel 8 Om lovens ikrafttræden m.v.

5 Side 5 af 6 Stk. 2. Samtidig ophæves lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 20. juni Stk A i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 9. oktober 1995, ophæves ved lovens ikrafttræden. 18. Ved salg af ejendomme, hvor aftale om salg er indgået inden udløbet af 3 år efter lovens ikrafttræden, kan en varmesynsrapport eller en energiattest udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 187 af 29. april 1985 om varmesyn, energiattest og energikonsulenter erstatte energimærkning og energiplan, forudsat at varmesynsrapporten eller energiattesten er udarbejdet højst 3 år før indgåelsen af aftale om salg. 19. Såfremt en ejer af en ejendom omfattet af loven inden lovens ikrafttræden har truffet aftale med et varmekonsulentfirma om periodisk kontrol af varmeanlæg eller har indgået aftale med en energistyringskonsulent, træder kravene om udarbejdelse af energimærkning og energiplan først i kraft over for sådanne ejere ved udløbet af den periode, aftalen er indgået for, dog senest 12 måneder efter lovens ikrafttræden. 20. I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 29. august 1995, som ændret ved lov nr af 20. december 1995, lov nr af 20. december 1995 og lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer: 1. I 36, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:»endvidere skal udgifter til energimærkning og udarbejdelse af energiplan m.v. samt udgifter til kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, jf. lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, dog ligeledes medtages i varme- og varmtvandsregnskabet.«2. 46 a affattes således:» 46 a. Har en godkendt energikonsulent udarbejdet energimærkning, energiplan m.v., jf. lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, skal udlejeren orientere lejerne herom og på en lejers forlangende give denne eller dennes befuldmægtigede adgang til at gennemgå dette materiale og eventuelle bilag hertil. Stk. 2. Beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kan foreslå gennemførelse af arbejder, der er angivet i en energiplan i medfør af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, når der samtidig anvises mulighed for finansiering og dækning af de driftsudgifter, der følger af arbejdernes gennemførelse. Stk. 3. Leverer udlejeren varme og varmt vand, og overstiger udgifterne hertil ifølge det senest udsendte varmeregnskab for et år halvdelen af lejen for den pågældende periode, kan beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne forlange, at der udføres alle eller en del af de arbejder vedrørende varme og varmt vand, der er angivet i en energiplan, jf. lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Foreligger der ikke energimærkning og energiplan, jf. lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, kan lejerne, såfremt forholdet er omfattet af 1. pkt., kræve, at udlejeren gennemfører en sådan energimærkning og udarbejdelse af energiplan. Det er en betingelse, at beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne samtidig giver tilslutning til en lejeforhøjelse til dækning af samtlige de udgifter, der følger af arbejdernes gennemførelse, jf. 58, stk. 3.«3. 51, stk. 1, affattes således:»reglerne i 50 gælder også, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation, wc, skorstensfejning eller lignende efter takster, der er fastsat eller godkendt af det offentlige.«

6 Side 6 af I lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 25. juli 1995, foretages følgende ændring: 1. 7, stk. 1, affattes således:»reglerne i 6 gælder også, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand eller el, renovation, kloak, skorstensfejning, kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, energimærkning og udarbejdelse af energiplan m.v. i medfør af lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger efter takster, der er fastsat eller godkendt af det offentlige.«22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ingen Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. Officielle noter /Svend Auken

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere