Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder både regnskabsdata, stamdata og socioøkonomiske data (se Tabel 3). Tabel 1: Data for følgende baggrundsvariable indgår i udsøgningen af tvillinger på boligorganisationsniveau: Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde Antal lejemålsenheder Gennemsnitlig afdelingsstørrelse Andel indvandrere/- efterkommere fra ikkevestlige lande Andel udenfor arbejdsmarkedet Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst Lejemålsenheder er summen af antal boliglejemål ( 1 bolig = 1 lejemålsenhed.), erhvervslejemål og institutioner ( 1 lejemålsenhed pr. påbegyndt 60 m²) og garager/carporte ( tæller 1/5 lejemålsenhed). Antal lejemålsenheder/antal afdelinger Antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i afdelingen set i forhold til antallet af beboere. Antallet af fuldtidspersoner mellem år udenfor arbejdsmarkedet set ift. antallet af beboere i afdelingen mellem 18 og 64 år, begge aldre inkl. Stamdatabase + Regnskabsdatabase Stamdatabase + Regnskabsdatabase Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse Antallet af personer med uoplyst uddannelse eller grundskole som højeste fuldførte uddannelse set ift. antal beboere. Personer under uddannelse er ikke medtaget.

2 Tabel 2: Data for følgende baggrundsvariable indgår i udsøgningen af tvillinger på afdelingsniveau: Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde Antal lejemålsenheder Ibrugtagelsesår Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande Lejemålsenheder er summen af antal boliglejemål ( 1 bolig = 1 lejemålsenhed.), erhvervslejemål og institutioner ( 1 lejemålsenhed pr. påbegyndt 60 m²) og garager/carporte ( tæller 1/5 lejemålsenhed). Afdelingers ibrugtagelsesår opgøres efter ibrugtagelsesåret for det første ibrugtagne byggeafsnit. Afdelinger uden tilknyttet ibrugtagelsesår indgår ikke. Antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i afdelingen set i forhold til antallet af beboere i afdelingen. Stamdatabase + Regnskabsdatabase Stamdatabase Andel udenfor arbejdsmarkedet Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst Antallet af fuldtidspersoner mellem år udenfor arbejdsmarkedet i afdelingen set ift. antallet af beboere i afdelingen mellem 18 og 64 år, begge aldre inkl. Personindkomst i alt ekskl. beregnet lejeværdi af egen bolig og før fradrag af renteudgifter). Som landsgennemsnit er anvendt samme variabel, hvor populationen er den samme som anvendes ved offentliggørelse i statistikbanken: Fuldt skattepligtige personer på mindst 15 år ultimo året for hele landet. Det indebærer at personen skal have været bosat i Danmark både på primo og ultimo tidspunktet. Landsgennemsnittet er beregnet til kr. Der er kun medtaget personer der er fyldt 18 år pr Hvis afdelingen/organisationens gennemsnitlige indkomst pr. person større end landsgennemsnittet er værdien af andelen større end 1. Er dette tilfældet er andelen sat til 1. Er afdelingens/organisations gennemsnitlige indkomst pr. person under 25 % af landsgennemsnittet sættes den til 25 %. Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse Antallet af personer med uoplyst uddannelse eller grundskole som højeste fuldførte uddannelse i afdelingen set ift. antal beboere i afdelingen. Personer under uddannelse er ikke medtaget.

3 Opdatering af data Data opdateres årligt, når der foreligger nye data, hvilket forventes at ske ca. i september måned hvert år. Dette gælder både regnskabsdata, stamdata og socioøkonomiske data. Tabel 3: Hvornår er nuværende data fra? Hvornår opdateres data 1. gang (ca.)? Hvornår opdateres data 2. gang (ca.)? Hvornår opdateres data 3. gang (ca.)? Osv. Regnskabsdata Regnskabsåret 2013 Opdateres når 80 % af regnskaberne for 2014 er indberettet. 1 Opdateres til regnskabsåret 2014 ca. Opdateres til regnskabsåret 2015 ca. Opdateres til regnskabsåret 2016 ca. Stamdata (lejemålsenheder, afdelingsstørrelse mv.) Regnskabsperiodens afslutningstidspunkt (regnskabsår 2013) Sammen med regnskabsdata Sammen med regnskabsdata Sammen med regnskabsdata Antal beboere Data er opgjort pr. 1. januar 2014, baseret på adressegrundlag pr. oktober januar 2015 ca. januar 2016 ca. januar 2017 ca. Andel indvandrere/- efterkommere fra ikke-vestlige lande Data er opgjort pr. 1. januar 2014, baseret på adressegrundlag pr. oktober januar 2015 ca. januar 2016 ca. januar 2017 ca. Andel udenfor arbejdsmarkedet For 2013, baseret på adressegrundlag pr. oktober ca. september ca. september ca. september 2017 Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst Indkomståret 2012, baseret på adressegrundlag pr. oktober indkomståret 2013 ca. indkomståret 2014 ca. indkomståret 2015 ca. Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse Data er opgjort pr. 1. januar 2014, baseret på adressegrundlag pr. oktober januar 2015 ca. januar 2016 ca. januar 2017 ca % af regnskaberne (opgjort på boliger). De resterende 20 % opdateres i takt med at de indberettes.

4 Diskretionering Visning af socioøkonomiske data på afdelingsniveau omfattes af diskretionering, såfremt afdelingen har mindre end 20 personer mellem 18 og 64 år. Tilsvarende diskretioneres data på boligorganisationsniveau, hvis boligorganisationen har mindre end 20 personer mellem år. Regnskabsdata Regnskabsnøgletal på boligorganisationsniveau opgøres pr. lejemålsenhed, og på afdelingsniveau opgøres de pr. m 2. Regnskabsdatagrundlaget er nærmere beskrevet i Datagrundlag for regnskabsdatabase, hvorfor der henvises til dette. Datagrundlaget kan findes på fondens hjemmeside eller i regnskabsdatabasen. Beregninger: Afstandsmål Tvillingeværktøjet udsøger boligorganisationer/afdelinger der ligner en konkret boligorganisation/afdeling mest muligt ud fra de ovenfor definerede baggrundsvariable. Det sker ud fra en beregning af en afstand/forskel mellem den konkrete boligorganisation/afdeling og tvillingerne på de enkelte baggrundsvariable, og vægtet som vist i Tabel 4 og Tabel 5. For en nærmere eksempelbeskrivelse af beregningen af afstandene, se bilag 1. Tabel 4: Beregning af afstandsmål på boligorganisationsniveau: Variable Vægtning Stamdata/størrelse De to variable vægter hver 50 % Socioøkonomiske De fire variable vægter hver 25 % Kombineret Stamdata/størrelse og socioøkonomiske vægter hver 50 % Tabel 5: Beregning af afstandsmål på afdelingsniveau: Variable Vægtning Stamdata/størrelse De to variable vægter hver 50 % Socioøkonomiske De fire variable vægter hver 25 % Kombineret Stamdata/størrelse og socioøkonomiske vægter hver 50 %

5 Bilag 1: Mere om afstandsmål i tvillingeværktøjet Afstandsberegningen tager udgangspunkt i følgende afstandsformel (Pythagoras), hvor data ikke er normeret. Nedenstående eksempel er for beregningen af afstanden på de socioøkonomiske variable. Tilsvarende formler anvendes for stamdata/størrelse: Afstand = w1 ((a1 a) 2 ) + w2 ((b1 b) 2 ) + w3 ((c1 c) 2 ) + w4 ((d1 d) 2 )) a, b, c og d er de 4 socioøkonomiske variable. w1, w2, w3 og w4 angiver vægtningen af de 4 socioøkonomiske variable. Da alle fire variable vægtes lige, er vægtene w1=w2=w3=w4=1. Dermed fås følgende afstandsformel: Afstand = ((a1 a) 2 ) + ((b1 b) 2 ) + ((c1 c) 2 ) + ((d1 d) 2 )) Hvor a1 andel IE i afdeling 1. a andel IE i afdeling n. b1 andel indkomst i forhold til landsindkomst for afdeling 1. b andel indkomst i forhold til landsindkomst for afdeling n. c1 andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse i afdeling 1. c andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse i afdeling n. d1 andel personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i afdeling 1. d andel personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i afdeling n. Jo mindre afstand desto mere 'ligner' to afdelinger hinanden. Eksempel Lad os antage, der blot eksisterer fem afdelinger. Vi vil gerne finde hver afdelings tætteste tvilling. De fem afdelinger er kendetegnet ved hver to indikatorvariable. Tabel 1. Indikatorværdier Indikator 1 Indikator 2 Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

6 Først udregnes middelværdien og standardafvigelsen for hver afdeling. Middelværdierne er henholdsvis 3,4 og 22. Herefter udregnes standardafvigelsen vha. formlen n i1 (x i x ) 2 n 1 Hvor x i angiver indikatorværdien for afdeling i (1-5), x angiver middelværdien, mens n angiver det totale antal afdelinger (5). For indikator 2 er beregningen således (21 22)2 + (22 22) 2 + (21 22) 2 + (23 22) 2 + (23 22) 2 4 = = 4 4 = 1 Standardafvigelsen for indikatorvariabel 2 er dermed 1. På samme måde kan man benytte formlen til at beregne standardafvigelsen for variabel 1. Her fås en standardafvigelsen på 2,3. Standardafvigelsen kaldes også for spredningen og kan intuitivt opfattes som forskellen på indikatorværdien for en tilfældig observation og middelværdien. Herefter kan t-værdierne beregnes vha. standardafvigelsen. En t-værdi vil praktisk talt altid ligge mellem -3 og 3. t-værdien regnes med denne formel x x std(x) Lad os fx regne t-værdien for indikator 1 for afdeling ,4 2,3 = 0,61

7 I nedenstående tabel er alle indikatorværdierne fra tabel 1 omregnet til t-værdier. t-værdier Afdelinger Indikator 1 Indikator 2 Afdeling 1-0, Afdeling 2-1, Afdeling 3 1, Afdeling 4-0, Afdeling 5 0,

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV.

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Rambøll Management: Torben Ladefoged Jørgen Hansen

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd September 2009 Notat Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Risikoen for at flygtninge og indvandrere sættes ud af deres bolig Flygtninge og indvandrere lever

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

27. marts 2014. En mere effektiv drift af almene boliger Status og ideer

27. marts 2014. En mere effektiv drift af almene boliger Status og ideer 27. marts 2014 En mere effektiv drift af almene boliger Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1. Formål med og opbygning af analysen 4 1.2. Læsevejledning 6 2. Den almene sektors økonomiske anatomi 8

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Socioøkonomisk fremskrivning 2011 Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen September 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Introduktion

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Etniske minoriteters

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere