LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4 Regionplan... 4 Kommuneplan... 4 Spildevand... 5 Grundvandsbeskyttelse... 5 Vandforsyningsforhold... 5 Varmeplanlægning... 5 Landbrugspligt... 5 Andre forhold... 5 Jordforurening... 5 Miljøforhold/Agenda RETSVIRKNINGER... 6 Lokalplanbestemmelser...7 Lokalplan nr Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg mv Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Bevaringsværdig bebyggelse Forudsætning for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger... 9 Vedtagelsespåtegning...10 Bilag: Kortbilag 1, Område og anvendelse. Lokalplanen er udarbejdet af Teknik- og Erhvervsforvaltningen. Stevns Kommune,

3 Redegørelse Lokalplanens område og formål Lokalplanen omfatter matr. nr. 63 a Sigerslev, Store Heddinge og matr. 177 Store Heddinge markjorder, beliggende Gydevej 2 og 2A, 4660 Store Heddinge. Området udgør et areal på m 2 heraf vej 3230 m 2. Området har tidligere tilhørt Forsvarsministeriet og været anvendt til militære formål under betegnelsen Luftværnsgruppen, Afskydningsområde Sigerslev. Se kortbilag nr. 1 Grunden er bebygget med adskillige bygninger, der har været anvendt til militære formål. Terrænet er meget kuperet, hvilket skyldes en kraftig terrænregulering med ramper og bakketoppe udført af militæret. Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Formålet med lokalplanen er at realisere kommuneplanens intensioner, efter at området er overgået til ikke militær anvendelse. Baggrunden for udarbejdelse af en lokalplan for området er følgende: Den nye ejer efter Forsvarsministeriet har ansøgt om tilladelse til ændret anvendelse. Ændret anvendelse af en ejendom i landzone kræver tilladelse i henhold til Planloven, i dette tilfælde i form af en lokalplan, som overholder rammerne i PLAN 21, Stevns Kommuneplan En lokalplan for et område, der skal forblive i landzone, kan nemlig indeholde bestemmelse om, at lokalplanen erstatter de tilladelser efter 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse (en såkaldt bonusbestemmelse). Da to af bygningerne tillige ønskes anvendt til boliger, skal der også ændres i rammerne i PLAN 21, Stevns Kommuneplan Lokalplanens formål er: at skabe mulighed for områdets ændrede anvendelse fra militært område til en varieret anvendelse med erhvervslejemål(lager/kontor), traktørsted/forsamlingshus og mulighed for indretning af helårsboliger i eksisterende bygninger, at sikre mulighed for naturoplevelser, at fremme et godt miljø. Lokalplanens indhold Lokalplanen skal sikre ovennævnte formål gennem bestemmelser for områdets anvendelse, adgangs- og vejforhold, bebyggelsens placering og udformning samt for anvendelse af ubebyggede arealer i området. Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til Erhvervslejemål(lager/kontor), traktørsted/forsamlingshus og Mulighed for indretning af helårsboliger i eksisterende bygninger. Det præciseres, at udnyttelsen af arealerne og bygningerne skal ske inden for rammerne af gældende lovgivning, bl.a. naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. 3

4 For at sikre et godt miljø fastsættes bestemmelser om støjdæmpende foranstaltninger o. lign. Vej- og stiforhold Adgang til området sker fra en offentlig vej, Gydevej. Der findes rigelige parkeringsmuligheder i området. Udstykning Evt. udstykningsplaner skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Bebyggelse og beplantning Langs hele lokalplanområdets ydre afgrænsning sikres areal til et beplantningsbælte. Området er bebygget med adskillige bygninger til militære formål, magasinbygninger, værksteder, klargøringsbygning og administrations- og mandskabsbygning. Som erstatning for det i 1907 nedbrændte Kaffehuset ønskes indrettet et traktørsted/forsamlingshus i middelalderstil med plads til ca. 48 personer. 13e 14a 7000i Tilladelser fra andre myndigheder Naturbeskyttelsesloven Evt. tilladelse til ændringer af dige kræver tilladelse fra Storstrøms Amt. 13a Dige a 55 Dige 14e Forhold til anden planlægning Regionplan Storstrøms Amts Regionplan (vedtaget i december 2001) danner rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen. 5a 66 Shelterområde Dige 80 Kommuneplan I PLAN 21, Stevns kommuneplan , er der i Hovedstrukturen bl.a. formuleret følgende for de tidligere militære områder: m 200 m 5b Lokalplan nr. 75 Diger Det præciseres, at udnyttelsen af arealerne og bygningerne skal ske inden for rammerne af gældende lovgivning, bl.a. naturbeskyttelsesloven og i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. Herudover er der registreret følgende: Ved Gydevej 2: 1 langt dige langs med og gennem arealerne samt 1 kortlagt grund. For at give mulighed for at indrette boliger i eksisterende bygninger, har det været nødvendigt at ændre kommuneplanens rammer for området. 4

5 I Kommuneplantillæg nr. 8 er rammerne for område 4 D4 ændret til følgende: For område 4 D4 (Området ved Gydevej) gælder følgende rammer: a. Områdets anvendelse fastlægges til Undervisningsformål (f.eks. brandskole, undervisning af naturbrugere, jægere, skytter, hundesportsfolk m.v.) Fritidsaktiviteter (f.eks. gocart-bane og lignende støjende aktiviteter) Erhvervslejemål(lager/kontor), traktørsted/forsamlingshus, Mulighed for indretning af helårsboliger i eksisterende bygninger b. Området forbliver i landzone. c. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 25. d. Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. e. Ved lokalplanlægning skal det sikres, at der foretages nødvendige støjbegrænsende foranstaltninger. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen. Spildevand For nærværende er der ikke offentlig kloak. I Spildevandsplan er området beliggende i kloakopland A4. Området forventes tilsluttet offentlig kloak i år Grundvandsbeskyttelse Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Vandforsyningsforhold Vandforsyning sker fra eget vandværk. Varmeplanlægning Lokalplanområdet ligger uden for naturgasforsyningsområder. Landbrugspligt Der er ikke landbrugspligt for området. Andre forhold Der er registreret følgende: Et langt dige langs med og gennem arealerne (se forrige side). Jordforurening Følgende ejendomme er pt. registreret som forurenet grund: Matr. nr.: 63a Sigerslev by, Store Heddinge, og 177 Store Heddinge Markjorder. Storstrøms Amt har endnu ikke taget stilling til ejendommenes kortlægning. For kortlagte ejendomme gælder, at Storstrøms Amt skal ansøges om tilladelse før ændring af arealanvendelsen til bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihaveområde eller sommerhusgrund. 5

6 Miljøforhold/Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune har besluttet at udforme lokale bidrag til den globale udvikling, ved at støtte aktiviteter der kan fremme: helhedssyn og tværsektoriel tænkning aktiv borgerdeltagelse kredsløbstankegang inddragelse af globale hensyn styrkelsen af det langsigtede perspektiv Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanen medfører ikke sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan ifølge 19 i Lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 6

7 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr. 75 Gydevej 2 I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formål Lokalplanens formål er : at skabe mulighed for områdets ændrede anvendelse fra militært område til en varieret anvendelse med erhvervslejemål(lager/kontor), traktørsted/forsamlingshus at skabe mulighed for indretning af helårsboliger i eksisterende bygninger, at sikre mulighed for naturoplevelser, at fremme et godt miljø. 2 Område og zonestatus 2.1 Afgrænsning Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nr.: 63a Sigerslev by, Store Heddinge og 177 Store Heddinge Markjorder samt alle parceller, der efter den 25. marts 2004 udstykkes fra ovennævnte område. 2.2 Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. 2.4 Bonusbestemmelse Ændret anvendelse efter bestemmelser i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelse) 3 Områdets anvendelse 3.1 Generelt Erhvervslejemål (lager/kontor), traktørsted/forsamlingshus Mulighed for indretning af helårsboliger i eksisterende bygninger. 3.2 Boliger Der må indrettes nye helårsboliger i lokalplanområdet i de eksisterende bygninger 56 og 70. Se kortbilag Øvrige bygninger Anvendelsen af øvrige bygninger fremgår af kortbilag 1. 4 Udstykninger 4.1 Udstykninger En udstykningsplan skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 7

8 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Adgangsvej Adgang til området sker fra Gydevej. 6 Tekniske anlæg mv. 6.1 Forsyningsledninger Alle lokalplanområdets forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. 6.2 Belysning Ny belysning af lokalplanområdets parkerings-, færdsels- og eventuelle fælles friarealer må kun placeres og udføres efter en samlet plan, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse Ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til eksisterende bygninger 7.2 Højde Eksisterende bygninger, der er i 1 plan, og med en bredde mindre end 8,2 m, kan forsynes med udnyttet tagetage. Intet punkt af en ny bebyggelses ydervæg eller tagflade må gives en højde over terræn, der overstiger 8,5 m. 7.3 Beskyttelse af boliger For at imødegå støjgener fra evt. støjende udendørs aktiviteter, skal det sikres, at det døgnækvivalente støjniveau på de udendørs opholdsarealer ved boliger ikke overstiger 55 db(a). 7.4 Sydsjællands Museum Forinden ny bebyggelse i lokalplanområdet igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Generelt Ombygninger inden for de enkelte bygningskroppe kan ske på normal vis og i henhold til gældende Bygningsreglement. 8.2 Facader Udvendige bygningssider og mure skal fremstå som blank mur eller med pudsede murflader eller i træ eller stål (som eksisterende bygninger). En bygningskrop skal farvemæssigt fremstå som ét hus. Undtaget herfra er bygning 55, som tillades til- og ombygget med facade i middelalderstil, dog kun efter Kommunalbestyrelsen godkendelse. 8.3 Tagform Om- og tilbygninger skal opføres med saddeltage med 45 o -55 o hældning eller svarende til eksisterende eller omgivende bygninger, efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Udhuse op til 10 m 2, og mindre bygningsfremspring (karnap, kviste, indgangspartier og lignende) kan tillades udført med andre tagformer, men svarende til husets stil og arkitektur. 8.4 Tagvinduer Vinduer i tagfladen skal udføres som enkeltsiddende ovenlysvinduer eller kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige halvdelen af tagfladens længde. 8

9 8.5 Tagbeklædning På tagene skal anvendes tegl, betontagsten, bølgeeternit eller skifer i farverne rød, gul, brun eller sort eller mørk tagpapbelægning med trekantlister, eller anden tagbeklædning efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, dog undtaget glas til væksthuse, solfangere, overdækkede terrasser og lignende, og efter nærmere godkendelse. På udhuse op til 10 m 2 og mindre bygningsfremspring kan der dog anvendes anden tagbeklædning under hensyn til en god helhedsvirkning, i samspil med omgivelserne. 8.6 Skiltning Evt. skiltning skal fremtræde enkel, informativ og underordnes områdets karakter. Der kan opstilles et henvisningsskilt ved adgangsvejens udmunding i Gydevej efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Opholdsarealer. Der kan etableres 2 sæt sheltere placeret som vist på kortbilag Parkeringsarealer, grønne områder mv. Ubebyggede arealer skal, inden for lokalplanområdet, ved beplantning, befæstelse og lign. gives et ordentligt udseende. 9.3 Oplagring. Evt. udendørs oplag skal afskærmes af beplantning. 10 Bevaringsværdig bebyggelse Der er ingen bevaringsværdig bebyggelse. 11 Forudsætning for ibrugtagning 11.1 Forudsætninger for ibrugtagning Såfremt området ønskes anvendt til støjende aktiviteter, skal det forinden sikres og dokumenteres, at det døgnækvivalente støjniveau på de udendørs opholdsarealer ved boliger ikke overstiger 55 db(a). 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Blivende Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende, lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning, I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 9

10 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Vedtagelsespåtegning Lokalplan nr. 75 blev endeligt vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den 19. august På Kommunalbestyrelsens vegne Lars P. Asserhøj / Stig Sørensen borgmester kommunaldirektør 10

11 G 56 2A 55 14e a Shelterområde b Kommunen kan ikke drages til ansvar for dette korts rigtighed m 100 m Bygn bolig og kontor Bygn kontor/bolig/vagtlokale Bygn traktørsted/forsamlingshus Bygn foderhus og hø-/halmlade Bygn lager Bygn opmagasinering Bygn stoftrykkeri Bygn garage Lokalplan nr. 75 1:3000 Kortbilag 1 Område og anvendelse

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere