BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Lars Petersen Firma: dai arkitekter ingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-nr.: 740-006944 Energimærkning nr.: 200014073 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Lars Petersen Firma: dai arkitekter ingeniører"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frederiksberggade 019 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 198 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 01/01/08-31/12/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 2 Indv.isol.af massiv ydervæg med 50mm og gipspl. inkl nye radiatorer. Væg mod værkst. med 100mm isol. 5 Uisolerede varmestik til brugsvandsveksler isoleres. 74 MWh Fjernvarme 1.5 MWh Fjernvarme kr kr år 800 kr kr. 2.1 år 7 Alle glødepærer 40 til 60 W i kælder, i trappeopgange og i butikker, kontorer udskiftes til lavenerg 6157 kwh el kr kr. 1.5 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

2 SIDE 2 AF 8 Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Gulv mod kælder efterisoleres under dæk med 50 mm 5.4 MWh Fjernvarme 2940 kr.

3 SIDE 3 AF 8 isolering og gips 3 Loft med 200 mm isolering efterisoleres med 100 mm til i alt 300 mm mineraluld 5.4 MWh Fjernvarme 2940 kr. 4 Almindelige termoruder udskiftes til energiruder 35 MWh Fjernvarme kr. 6 Isolerede varmerør i kælder efterisoleres yderligere med 30 mm til i alt 45 mm. 1.5 MWh Fjernvarme 830 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er i fornuftig og rimelig stand, men der er som det fremgår af foreslagene plads til energimæssige forbedringer. Energimærket D er lidt under det forventelige i den opågældende type ejendom. Rentable energibesparende foranstaltninger kan forbedre mærket til C. Det oplyste varmeforbrug er forholdsvis lavt i forhold til det beregnede, hvilket må tilskrives brugervaner. Beregninger er udført i henhold til beregningsprogrammet EK-PRO version 4/4 Ejendommen består af 2 stk beboelsesbygninger og en erhversdel Det var ikke muligt af få adgang til spejdernes oplagsrum i underetagen, ej heller til kontor i stueetagen. Energiforbedrende foranstaltninger Erhvervslejemålene: 1. I udvendige døre er der registreret meget tynde termoruder. Det foreslåes her at udskifte til lavenergiglas. 2. Ved alle udvendige døre er der registreret manglende tætningsliste i bunden. Det foreslåes at montere en tætningsliste. 3. Udvendige vægge efterisoleres på indvendig side med 50 mm isolering og gipsplade. 4. Væggen mod værkstedet er registreret som værende mod uopvarmet rum. Der foreslåes at isolere væggen i værkstedet med 100 mm isolering og gipsplade. Lejligheder: 1. Ved udvendige døre i trappeopgangene er der registreret 1 lags glas og manglende tætningsliste i bunden. Det foreslåes her at udskifte til lavenergiglas samt montage af tætningsliste. 2. Ved synlige brystninger foreslåes 50 mm isolering og gips, samt udskiftning af radiator. 3. Øvrige udvendige vægge efterisoleres på indvendig side med 50 mm isolering og gipsplade. 4. Ved døre mellem trappeopgang og lejligheder er der registreret manglende tætningslister. Det foreslåes at montere en tætningsliste. 5. Vinduer i alle lejligheder er registreret som værende termoruder i god stand med intakte tætningslister. Termoruder kan udskiftes til lavenergiglas.

4 SIDE 4 AF 8 Loft: 1. På lofter er der registreret 200 mm isolering, nogle steder trådt fladt. Det foreslåes at efterisolere med 100 mm granulat, der også udfylder den ødelagte isolering. Kælder: 1. Det forudsættes at der ingen isolering er mellem kælder og erhverv/boliger. Der foreslåes at isolere loftet med 50 mm isolering og gipsplade. 2. Varmerør i kælder: Varmerør i kælder er af ældre dato og isoleret med kun ca 15 mm. Det foreslåes at efterisolere rørene med yderligere 30 mm. I teknikrum efterisoleres ca 3 m uisolered varmerør til brugsvandsveksler Belysning: Energimærket omfatter kun fællesbelysning i ejendommen herunder også belysning i butikker. Der bør overalt udskiftes til energipærer, hvor der i dag er anvendt alm. glødepærer på 40-60W. Enkelte armaturer skal i den forbindelse udskiftes, da energipærer ikke kan fastskrues i eksisterende bajonetfatning. Grundvandspumpe: I kældergulv i teknikrum forefindes ældre grundvandspumpe, som i flg bygningsejeren kører altid. Effekten kan læses til 900 W, men den oppumpede vandmængde kendes ikke. Det vurderes at en ny pumpe på 660W kan oppumpe mindst den samme vandmængde, en investering på ca kr ,00 til en ny pumpe vil være driftsmæssigt rentabelt. Opvarmet areal omfatter ikke tidligere vaske og smørehal samt værksted som angivet i BBR, selv om der findes varmekilder er disse i flg. ejeren ikke i brug. Det opvarmede areal er udregnet efter plantegninger, sag nr af og ved arealer opgivet i BBR Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft tagkonstruktionen er opbygget af gitterspær og skifer. Etageadskilelse mod loft består af 110 mm hulstensdæk (målt på tegning nr. 3, sag nr. 4750) og et overliggende lag af 70 mm micabeton (målt på samme tegning). Der er isoleret med 200 mm mineraluld (registreret på stedet). Der er etableret gangbro, bl.a. til servicering af ventilationsaggregat. Forslag 3: Loft efterisoleres med 100 mm til i alt ca 300 mm Ydervægge Facadevægge består primært af 350 mm massive teglvægge og gavle består af hulmure, der er efterisolerede med granulat (set i energiattest af ). Vægge ved brystninger er opbygget af 120 mm micabeton og 110 mm tegl + pudslag. Vægge under brystninger og terrassedøre består af 220 mm jernbeton samt 110 mm tegl + pudslag. Vægge i erhvervslejemål er opbygget af 450 mm massiv tegl + pudslag. Alle dimensioner er målt på tegning nr. 1-3, sagsnr

5 SIDE 5 AF 8 Forslag 2: Massive ydervægge, inkl. brysninger efterisoleres indvendigt med 50 mm mineraluld afsluttet med dampspærre og gipsplader, radiatorer på brystninger skiftes til nye. Væg mod værksted isoleres med 100 mm mineraluld. Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vinduer og terrassedøre er træ med termoglas. Døre til erhvervslejemål er træ med tynd termoglas, der er ingen tætningsliste i bunden. Døre til trappeopgange er træ med enkeltlagsglas, der er ingen tætningsliste i bunden. Disse data er registreret på stedet. Forslag 4: Eksisterende termoruder udskiftes til lavenergiruder. Gulve og terrændæk I etager samt erhvervslejemål mod uopvarmet kælder, er der hulstensdæk med trægulv på strøer. Det anslåes, ud fra tegning 2 og 3, sagsnr. 4750, at være uisoleret. Forslag 1: Gulv mod kælder efterisoleres under kælderloft med 50 mm afsluttet med gipsplader. Kælder Dæk består af 120 mm beton. Ydervægge består af 500 mm beton. Målt på tegning nr 1-3, sagsnr Ventilation Ventilation I Frederiksberggadezone er mekanisk udsugning fra baderum ved boksventilator BESB MGE, konstateret på stedet. I sanatorievejzone er mekanisk udsugning fra baderum ved boksventilator Lindab IRE 125B, type i h.t. tegning A sag Alle lejligheder har i øvrigt almindelige emhætter med indbygget motor. Varme Varmeanlæg Opvarmning er ved traditionelt 2 strengs radiatoranlæg med termostatventiler og med vejrkompensering, vejrkompenseringsanlægget er af nyere dato. Fjernvarmeanlægget er et direkte anlæg. Forslag 5: Uisolerede fjernvarmestik og ventiler til brugsvandsveksler efterisoleres til 40 mm. Varmt vand Varmt vand produceres i en fælles brugsvandsveksler af nyere dato. Fordelingssystem Varmefordelingsledninger af ældre dato er placeret i kælder med stigstrenge op til de enkelte radiatorer. Rør i kælder er med ca 15 mm isolering, målt på stedet. Stigstrenge er uisolerede.

6 SIDE 6 AF 8 Varmtvandsanlægget er med cirkulation og af nyere dato udført i rustfri rør. anlægget er med øvre fordeling (varmtvandsrør i tagrum ) derfra rør ned gennem baderum og cirkulationsledning i kælder. Rør i kælder og tagrum er velisolerede med 30 til 50 mm. Rør gennem baderum er uisolerede. Forslag 6: Varmerør i kældre efterisoleres fra eksisterende ca 15 mm isolering til i alt ca 45 mm isolering. Armaturer Vandarmaturer er generelt 2 grebs sparemodel i køkkener, og 2 grebs uden sparefunktion ved håndvaske. Brusebatterier er termostatiske, konstateret på stedet i lejlighed nr 21 3.tv. Automatik Varme og varmtbrugsvandsanlæg styres af automatik af nyere dato El Belysning fællesbelysning er dels med energipærer og dels alm. glødepærer 40-60W. Fællesbelysning omfatter her belysning i fællesarealer og i butikker og kontor. Det var ikke umiddelbartr muligt at besigtige kontor i stueetagen, belysningseffekt er her skønnet ud fra standardværdier Forslag 7: Eksisterende glødepærer 40-60W i fællesarealer og forretninger udskiftes til lavenergipærer ca 11W, eksisterende armaturer skal nogle steder udskiftes da fatning ikke passer til lavenergipærer. Hårde hvidevarer I fællesvaskeri forefindes: 1 stk vaskemaskine type 365 H Nyborg (7800 W) og 1 stk Nyborg tørretumbler 160T (6880 W). Vand Vand Klosetter er generelt 2 skyls Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1952 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 1326 m²

7 SIDE 7 AF 8 Erhvervsareal ifølge BBR: 320 m² Opvarmet areal: 1646 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Af den opgivne erhversdel er i praksis kun en del af denne opvarmet, idet den tidligere smøre og vaskehal, samt værksted i flg. ejeroplysning er uopvarmet, den er derfor ikke indregnet som opvarmet i nærværende mærke. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 546 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 39 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Varmeregnskabet varetages af ekstern firma Brunata, som fremsender årlig opgørelse til brug for beboerne De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 3 værelses lejl. a 75 kvm kr. 3 værelses lejl. a 76 kvm kr. 3 værelses lejl. a 77 kvm kr. 3 værelses lejl. a 87 kvm kr. 3 værelses lejl. a 74 kvm kr. 4 værelses lejl. a 91 kvm kr. Fredriksberggade 19, Erhvervslejemål på 67 kvm kr. Frederiksberggade 19, erhvervslejmål på 90 kvm kr. Fredriksberggade 21, erhvervslejemål på 69 kvm kr. Fredriksberggade 21, erhvervslejemål på 94 kvm kr.

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Ballevej 2A 8600 Silkeborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 57 MWh Fjernvarme, 2681 kwh el. 355 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 57 MWh Fjernvarme, 2681 kwh el. 355 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjejlevej 045 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-008961 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllegade 022 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011946 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-021471-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Skovvejen 44A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-436211 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ålandsgade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-681114 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højtoftevej 1 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-009317 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogholder Allé 13 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-277429 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsvej 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-070799 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere