Strategi og plan for grunddataforbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og plan for grunddataforbedringer"

Transkript

1 GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: Rettet den: Fil:GD2_Grunddataforbedringer_Strategi_Plan_ver08_ doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Dokumentet oprettet MLI-MBBL Plan for datavask tilføjet MLI-MBBL Redigeret og suppleret MLI-MBBL Suppleret med hovedtidsplan, bilag rettet MLI-MBBL 0.6a Rettelser fra projektforum indarbejdet MLI-MBBL Rettelser fra Arbejdsgr. vedr. Grunddataforbedringer MLI-EBST Rettelser efter skriftlig høring i Projektforum MLI-EBST Godkendt af styregruppen MLI-EBST Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Baggrund Om dette dokument STRATEGI FOR GRUNDDATAFORBEDRINGER Det forretningsmæssige mål Kategorisering af grunddataforbedringer Eksisterende stednavnedata Nye stednavnedata i Danmarks Stednavne Eksisterende data om administrative inddelinger i DAGI Nye administrative inddelinger Eksisterende adressedata Nye adressedata Eksisterende folkeregisterdata vedr. ophold på dansk adresse Eksisterende virksomhedsdata vedr. anvendelse af danske adresser Princip for opgave- og ansvarsfordeling Programniveau Projektniveau Principper for grunddataforbedringer Hovedtidsplan for grunddataforbedringer Generelt Forbedringer med minimalt koordineringsbehov Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne Vinter-forår 2014: Vejnavne samt supplerende bynavne og afstemningsomr. (v.2) Forår 2014 efterår 2015: Supplerende adresser Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse af 13 -

3 2.5.8 Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse) BILAG 1 OVERSIGT A. Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne A2. Afstemningsområder A3. Sogne B. Vinter-forår 2014: Vejnavne samt supplerende bynavne og afstemningsomr. (v/2) B1. Vejnavne i CPR, BBR og FOT C. Forår 2014 efterår 2015: Supplerende adresser D. Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister D1. Opgradering til ny datamodel E. Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse F. Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse) af 13 -

4 1. Indledning 1.1 Baggrund Adresseprogrammet er en del af det fællesoffentlige Grunddataprogram, der er besluttet af regeringen, kommunerne og Danske Regioner. Programmet omfatter ud over adresserne tillige dataområderne stednavne og administrative inddelinger. Adresseprogrammet skal realiseres i perioden fra og er baseret på grunddataprogrammets delaftale 2 om Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne. Delaftalen fastlægger løsningens forretningsmæssige mål og beskriver, i form af 11 konkrete aftalepunkter, de enkelte elementer i løsningen. Adresseprogrammets styregruppe har i foråret 2013 godkendt det overordnede styringsdokument, der fastlægger parternes ansvar og opgaver samt en fælles målarkitektur og en implementeringsplan, som skal gælde for det samlede program 1. Programmet er herefter organiseret i en række projekter, som hver for sig i overensstemmelse med styringsdokument og implementeringsplan skal gennemføre de aftalte forbedringer og ændringer. 1.2 Om dette dokument Adresseprogrammet opererer med to hovedforbedringer for grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger: en forbedret, sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at grunddata kan vedligeholdes rationelt og stilles rådighed for brugere på en effektiv og sikker måde en forbedring af grunddata, dvs. af datakvalitet og aktualitet, som beskrevet i delaftalen og i den gennemførte foranalyse mv. i løbet af I programmets implementeringsplan er de programaktiviteter (dvs. arbejdspakker og produkter) som skal realisere det andet punkt grunddataforbedringen fordelt på alle delprogrammets projekter. Det er imidlertid vigtigt at aktiviteterne tilretteægges effektivt og hensigtsmæssig, ikke mindst fordi de hver for sig vil ramme forskellige parter, herunder alle kommuner som bliver involveret i opgaven samt et betydeligt antal borgere og virksomheder, som kommer til at mærke ændringerne. I Adresseprogrammets risikoanalyse er forkert håndtering af disse interessenter udpeget som en risiko. En god planlægning og koordinering af aktiviteterne er derfor helt nødvendig. Dette dokument beskriver den overordnede strategi for programmets grunddataforbedringer. Det fastlægger opgaver og ansvar og indeholder en overordnet plan for deres gennemførelse. 1 Programdokumenterne kan findes på: af 13 -

5 2. Strategi for grunddataforbedringer 2.1 Det forretningsmæssige mål Adresseprogrammets grunddataforbedringer skal bidrage til at realisere delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, med de præciseringer der fremgår af programstyringsdokument, målarkitektur, implementeringsplan og øvrige programbeslutninger. I delaftalen er det især aftalepunkterne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 som forudsætter en forbedring af datakvalitet og aktualitet Kategorisering af grunddataforbedringer Adresseprogrammets grunddataforbedringer kan opdeles i følgende hovedkategorier: Eksisterende stednavnedata Forbedringerne af GST s nuværende stednavnedata med henblik på at disse kan indgå som fælles grunddata i Danmarks Stednavne der registreres i det nye stednavnesystem DSSys, i overensstemmelse med informationsmodellen og kvalitetskravene herfor Nye stednavnedata i Danmarks Stednavne Suppleringen af Danmarks Stednavne med flere stednavnedata som indlægges i stednavnesystemet Eksisterende data om administrative inddelinger i DAGI Forbedringer i GST s nuværende data i Danmarks Administrative, Geografiske Inddeling (DAGI) med henblik på at disse kan indgå som fælles grunddata i det nye DAGI-system DAGISys, i overensstemmelse med informationsmodellen og kvalitetskravene herfor Nye administrative inddelinger Suppleringen af DAGI med flere administrative inddelinger jf. aftalerne herom, herunder afstemningsområder og supplerende bynavne. 2 Delaftalen findes her: der_og_stednavne.pdf - 5 af 13 -

6 2.2.5 Eksisterende adressedata Forbedring af CPR Vej s og BBR s adresseregisters nuværende data om vejnavne hhv. adresser, med henblik på at disse kan indgå som fælles grunddata i det nye Adresseregister, i overensstemmelse med den nye informationsmodel og og de nye kvalitetskrav herfor. Det er bl.a. et krav at der opnås overensstemmelse med de administrative inddelinger som adressen eller vejnavnet ligger i Nye adressedata Suppleringen af Adresseregisteret med flere adresser og evt. vejnavne jf. aftalerne herom, for en række områder og bebyggelsestyper hvor der i dag er få eller ingen adresser. Opgaven, der har et betydeligt omfang, er udskilt som et særligt projekt nemlig GD2.f Supplerende adresser. Opgaven analyseres og forberedes af den særligt nedsatte taskforce Eksisterende folkeregisterdata vedr. ophold på dansk adresse Forbedring af CPR s bopælsregistrering (ophold på dansk adresse) med henblik på at opnå overensstemmelse med de autoritative adresser i det nye Adresseregister, herunder med korrekt placering i administrativ enhed, jf. informationsmodellen og kvalitetskravene herfor Eksisterende virksomhedsdata vedr. anvendelse af danske adresser Forbedring af CVR s og SKAT s (og DST s) anvendelse af danske adresser i virksomhedsregistreringen med henblik på at opnå overensstemmelse med de autoritative adresser i det nye Adresseregister, herunder med korrekt placering i administrativ enhed, jf. informationsmodellen og kvalitetskravene herfor. 2.3 Princip for opgave- og ansvarsfordeling Programniveau Programsekretariatet og projektforum har som udgangspunkt ansvaret for den nødvendige koordination af programmets aktiviteter i forbindelse med grunddataforbedringer, herunder for at foretage en overordnet planlægning af aktiviteterne som er tilpasset programmets implementeringsplan. Projektforum kan nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af de relevante parter, til at forestå ovenstående opgaver. Arbejdsgruppen ledes af programsekretariatet Projektniveau Hvert projekt har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre de aftalte grunddataforbedringer indenfor projektets område. Grunddataforbedringer, som involverer mere end et projekt tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem de pågældende projekter. Grunddataforbedringer som ikke er placeret i et projekt varetages af den myndighed, som har dataansvaret. - 6 af 13 -

7 2.4 Principper for grunddataforbedringer Følgende principper skal ligge til grund for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af programmets grunddataforbedringer: 1) Alle grunddataforbedringer skal begrundes, beskrives og dokumenteres i tekst og tal, herunder mht. status før og efter forbedringen. Dokumentationen bør, af hensyn til brugerne, indeholde oplysning om resultatet er opnået fuldt ud eller kun delvist. 2) Hver grunddataforbeding bør som hovedregel tilrettelægges og gennemføres af, eller tilrettelægges efter aftale med, den ressortansvarlige myndighed, som har den faglige viden på området. Forbedringens baggrund i hjemmel eller aftaleforhold skal være tydelig. 3) Dataforbedringer som vil være til gavn for brugere af programmets grunddata og tjenester bør så vidt muligt gennemføres først, af hensyn til en tidlig gevinstrealisering. 4) Forbedringer der berører borgere, virksomheder eller andre myndigheder planlægges særligt omhyggeligt, med særligt fokus på at minimere ulemperne ved forandringen og med særlig vægt på information om årsagen til at forandringen er nødvendig. 5) Borgere, virksomheder eller myndigheder bør så vidt muligt kun berøres af en dataforbedring, eller anden ændring som følge af programmet, én gang i løbet af perioden. 6) Inden for de økonomiske rammer der er til rådighed bør dataforbedringerne så vidt muligt gennemføres automatisk, dvs. uden at grunddatamyndigheden eller andre skal yde manuelt arbejde. Især skal det tilstræbes at minimere kommunernes manuelle arbejde. 7) Når en dataforbedring forudsætter, at der leveres et manuelt arbejde, skal processen planlægges særligt omhyggeligt mhp at minimere og effektivisere denne indsats, undgå opgavepukler eller -flaskehalse og sikre bedst mulig vejledning og støtte til opgaven. 8) Når en dataforbedring forudsætter, at der leveres et manuelt arbejde, skal opgaven præsenteres for den pågældende myndighed således at det er tydeligt hvad opgaven går ud på, hvilket volumen den har og hvilken fremdrift der er i opgaveløsningen. 9) Når en dataforbedring forudsætter, at der ydes manuelt arbejde, skal evt. tidsfrister afpasses efter opgavens volumen og kompleksitet, og således at den pågældende myndighed kan løse opgaven trinvis og efter sin egen tidsplan, når ressourcerne er ledige. 10) Såfremt dataforbedringen indebærer, at en myndighed skal foretage et skøn, bør dette skøn understøttes, eksempelvis ved at angive det/de mest sandsynlige udfald, ved at synliggøre sagen på et digitalt kort, ved at vejlede ud fra konkrete eksempler ol. 11) Såfremt dataforbedringen indebærer, at en myndighed skal igangsætte en særlig proces, bør denne proces så vidt muligt understøttes it-mæssigt og gennem særlig vejledning og uddannelse af de pågældende medarbejdere. 12) Dataforbedringer som involverer den kommunale adressemyndighed skal præsenteres som opgavelister inkl. kortvisning på webstedet danmarksadresser.dk - 7 af 13 -

8 2.5 Hovedtidsplan for grunddataforbedringer Generelt Den følgende hovedtidsplan for adresseprogrammets grunddataforbedringer er i store træk afstemt med den gældende implementeringsplan og med den information som programmet i juni 2013 har udsendt til kommunerne 3. Da implementeringsplanen imidlertid er yderst generel i sin beskrivelse af de forventede datavask -aktiviteter, vil nærværende hovedtidsplan dog give mulighed for at præcisere og ændre i implementeringsplanens produkter vedr. datavask jf. produktnumrene: #10.1 Datavask af adresser: tilpasning til ny datamodel #10.2 Datavask 2 for adresser # 23.4 Konfigurering og konvertering af stednavne #25.2 Konfigurering og etablering af DAGI 0 og DAGI 1 #25.4 Konfigurering og etablering af DAGI 2 #36 Datavask CPR adresser #44.1 og #44.2 CVR adresse datavask Hertil kommer at hovedtidsplanen skal justeres i takt med at der sker ændringer og opdateringer i implementeringsplanen og/eller i takt med at programmets projekter præciserer deres projektplaner Forbedringer med minimalt koordineringsbehov De planlagte dataforbedringer på stednavneområdet vil i de færreste tilfælde involvere kommunerne eller andre af programmets parter. De kan derfor tilrettelægges relativt uafhængig af de øvrige programaktiviteter, når det nye stednavnesystem (DSSys) er i drift. Tilsvarende gælder for de særlige dataforbedringer i forbindelse med etableringen af 2. etape af DAGI s administrative inddelinger, herunder fx landegræse og kommunegrænse på vand; disse forbedringer vil ligeledes kunne tilrettelægges relativt uafhængigt Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne Aktiviteterne omfatter en grundlæggende kontrol og rettelser af evt. fejl i BBR s adresser, herunder af evt. registerfejl i relationen mellem adresser og de administrative inddelinger, post, kommune, afstemningsområde og sogn. Herudover tilbydes kommunerne materiale til systematisk at afdække fejl og mangler mht. adressepunkter. Endelig omfatter aktiviteterne etablering af 1. version af DAGI-temaet for afstemningsområder og etableringen af en opdateret, retvisende sogneinddeling. 3 Se fx folderen her: samt KL s hjemmeside: af 13 -

9 2.5.4 Vinter-forår 2014: Vejnavne samt supplerende bynavne og afstemningsomr. (v.2) Aktiviteterne omfatter rettelser af udpegede fejl i vejnavne og supplerende bynavne, herunder mht. korrekt retskrivning, samt evt. udpegning af manglende elementer i navngiven vej, samt evt. døde hhv fiktive CPR vejnavne. Herudover planlægges i samarbejde med kombit/kmd en maskinel sletning af døde foreløbige adresser, en opretning af manglende ejendomsrelationer mv. i BBR-adresse, samt en udpegning af ikke-valide adressebetegnelser. Endelig omfatter aktiviteterne test af kommunernes upload af data i DAGISys samt 2. version af afstemningsområder (i forbindelse med test af DAGISys uploadfunktion) og etableringen af 1. version af DAGI-temaet for supplerende bynavne. Figur 1: Hovedtidsplanen excl. dataforbedringer med minimalt koordineringsbehov Forår 2014 efterår 2015: Supplerende adresser Aktiviterene tilrettelægges efter oplæg fra taskforcen og projakt GD2.f - Supplerende adresser. Aktiviteterne involverer i udstrakt grad den kommunale adressemyndighed, men omfatter desuden maskinelle dataforbedringer, herunder eksempelvis en automatisk oprettelse af etagebetegnelser i visse bygninger - 9 af 13 -

10 2.5.6 Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister Dataforbedringen omfatter en forberedelse af vejnavne- og adressegrundlaget til det nye adresseregister, herunder den sidste kvalitets- og fuldstændighedskontrol, opretning af evt. rest-data mv., således at alle data maskinelt kan konverteres ind i det nye register. Dataforbedringen forudsættes i altovervejende at kunne gennemføres maskinelt; planerne skal dog detaljeres nærmere når løsningsarkitekturen og den konkrete tidsplan for det nye adresseregister er fastlagt Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse Dataforbedringen omfatter en vask af CVR s/skat s virksomhedsadresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister således at virksomhedsregistreringen fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse) Dataforbedringen omfatter en vask af CPR s adresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister, således at CPR s folkeregistrering fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag af 13 -

11 Bilag 1 Oversigt A. Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne Aktiviteterne omfatter en grundlæggende kontrol og rettelser af evt. fejl i BBR s adresser, herunder af evt. registerfejl i relationen mellem adresser og de administrative inddelinger, post, kommune, afstemningsområde og sogn. Herudover tilbydes kommunerne materiale til systematisk at afdække fejl og mangler mht. adressepunkter. Endelig omfatter aktiviteterne etablering af 1. version af DAGI-temaet for afstemningsområder og etableringen af en opdateret, retvisende sogneinddeling. A1. Kvalitetssikring af adresser Adresser og postnumre Adresser uden vejnavn Adresser med ulovligt bogstav Adresser med adressepunkt i nabokommune Adresser uden adressepunkt Beboede eller bebyggede adresser med beregnet adressepunkt Øvrige adresser med beregnet adressepunkt Adresser med fejlmeldt adressepunkt Adresser med udsædvanligt placeret adressepunkt A2. Afstemningsområder Første version af afstemningsområder Adresser uden afstemningsområde Adresser i forkert afstemningsområde A3. Sogne Ny version af sognegrænser (til orientering for kommunerne) Adresser uden sognekode Adresser med forkert sognekode B. Vinter-forår 2014: Vejnavne samt supplerende bynavne og afstemningsomr. (v/2) Aktiviteterne omfatter rettelser af udpegede fejl i vejnavne og supplerende bynavne, herunder mht. korrekt retskrivning, samt evt. udpegning af manglende elementer i navngiven vej, samt evt. døde hhv fiktive CPR vejnavne af 13 -

12 Herudover omfatter aktiviteterne etableringen af 1. version af DAGI-temaet for supplerende bynavne samt 2. version af DAGI-temaet for kommunernes afstemningsområder. Endelig overvejes det i samarbejde med Kombit og KMD at medtage en maskinel sletning af døde foreløbige adresser, en opretning af manglende ejendomsrelationer mv. i BBR-adresse, samt en udpegning af visse ikke-valide adressebetegnelser. B1. Vejnavne i CPR, BBR og FOT Vejnavne som ikke er faktiske Vejnavne med ukendt vejnavneområde Vejnavne som berører vej i anden kommune Vejnavne som ønskes reserveret Vejnavne med forkert eller usikker stavemåde B2. Supplerende bynavne samt afstemningsområder (2. version) Forkert stavemåde af supplerende bynavn Første version af geografisk tema for supplerende bynavne Anden version af afstemningsområder B3. Vask af BBR s adresser til nyt adresseregister (Skal undersøges og belyses nærmere af MBBL i samarbejde med Kombit og KMD) Foreløbige adresser som ikke er i brug Adresser med manglende eller forkert ejendomsreference Adresser med manglende eller forkert bygningsreference Adresser som dubleres i nabokommune C. Forår 2014 efterår 2015: Supplerende adresser Aktiviterene tilrettelægges efter oplæg fra taskforcen og projakt GD2.f - Supplerende adresser. Aktiviteterne involverer i udstrakt grad den kommunale adressemyndighed. (Konkrete opgavelister og -kategorier fastlægges senere.) D. Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister Dataforbedringen omfatter en forberedelse af vejnavne- og adressegrundlaget til det nye adresseregister, herunder den sidste kvaltets- og fuldstændighedskontrol, opretning af evt. rest-data mv., således at alle data maskinelt kan konverteres ind i det nye register. Dataforbedringen forudsættes i altovervejende at kunne gennemføres maskinelt; planerne skal dog detaljeres nærmere når løsningsarkitekturen og den konkrete tidsplan for det nye adressergister er fastlagt af 13 -

13 D1. Opgradering til ny datamodel Maskinel dannelse af navngiven vej Problem med dannelse af navngiven vej Maskinel dannelse af vejnavneområde Vejnavne uden vejnavneområde Vejnavne som ønskes reserveret Maskinel dannelse af adresser og adgangsadresser Maskinel dannelse af vejpunkt Adresser uden vejpunkt Adresser med forkert DAGI reference (Post, Sogn, Afst, Supp By) (Ovenstående gennemføres koordineret med DAGI) Adresser med usikker dørbetegnelse (Ovenstående afventer analyse og nyt regelsæt) E. Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse Dataforbedringen omfatter en vask af CVR s/skat s virksomhedsadresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister således at virksomhedsregistreringen fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag. (Nærmere opgavebeskrivelse udformes senere) F. Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse) Dataforbedringen omfatter en vask af CPR s adresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister, således at CPR s folkeregistrering fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag. (Nærmere opgavebeskrivelse udformes senere) - 13 af 13 -

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ GD2, Adresseprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner, derefter tre

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands Country Report Denmark 2 Grunddataprogrammet Basic Data Program Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Vandløb og FOT FOTdanmarks repræsentantskab 18. april 2013 Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Disposition Grunddataprogram om vandløb, søer og klimatilpasning Etablering af hydrologisk tilpasningslag Anvendelse

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven 2016/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Læs mere

Højdepunkter. Highlights from Addressing in Denmark since last meeting

Højdepunkter. Highlights from Addressing in Denmark since last meeting Højdepunkter Highlights from Addressing in Denmark since last meeting Hilsner fra Grønland Greetings from Greenland Interessen for adresser er meget, meget stor på Grønland Dorthe Bøge Sørensen, Chef for

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere