4. SEMESTER TEORETISK PROJEKTOPGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. SEMESTER TEORETISK PROJEKTOPGAVE"

Transkript

1 4. SEMESTER TEORETISK PROJEKTOPGAVE Udarbejdet af: Klasse: Dato: Linje: Sted: Dan Buhr Larsen, Thomas Gilg, Nicolaj Roos og Casper Cederberg Tr07dat2 25. februar 2009 Datamatiker, 4. semester Erhvervsakademiet København Nord, Lyngby

2 DELEMNE Professionel Systemudvikling, kap (Andersen mf.)... 4 Professionel Systemudvikling, kap ( s ) (Andersen mf.)... 4 Software Engineering, kap. 1 2 (Pressman)... 4 A systematic look on prototyping (C. Floyd)... 5 Structure in the Toolbox (Kensing og Munk Madsen)... 5 Rebalancing Your Organization s Agility and Discipline (Boehm)... 6 Just in time methodology construction (Cockburn)... 6 Systemudvikling i organisationer. Systemudvikling som organisation (Bogetoft og Bødker), kap Computers in Context (Dahldom og Mathiasen), kap Computers in Context (Dahldom og Mathiasen), kap The new Methodology (Original) (M. Fowler)... 8 Manifesto for Agile Software Development (Fowler, Beck mf.)... 9 Applying UML and Patterns. 3. ed, kap. 2 (Larman)... 9 Computers in Context, kap. 7 (Dahldom og Mathiasen)... 9 A Conversation with Martin Fowler, Part V (Bill Venners)... 9 Testing Methods (M. Fowler)...10 Introduction to Test Driven Design (Scott W. Ambler)...10 DELEMNE I forhold til Andersen mfl. "Professionel systemudvikling"...12 Aktiviteter i systemudviklingens hovedelementer som dækkes i UP Forskelle og ligheder mellem definitionerne af analyse og design i hhv. Professionel systemudvikling og UP Type af situationer (problemdefinering, problemløsning og rutine) der er fokus på i UP I forhold til Pressmans paradigmer...14 Hvilket paradigme tilhører UP primært? I forhold til Beslutningsteorier (Bødker og Bogetoft)...15 Hvilken beslutningsteori/ tilgang er generelt set dominerende i UP? Hvilke beslutningsteorier/ tilgange er dominerende i de enkelte faser? Der er en sammenhæng mellem paradigmer og beslutningsteorier...16 Valg af og tilpasning af metoder...16 Et typisk UP projekt i Crystals 3 dimensioner Er UP som metode så fleksibel, at man kan lave en instans af UP, som svarer til Crystal Clear? Et typisk UP projekt i Bohmes 5 dimensioner Disse dimensioner opfatter vi som mindst hhv. mest væsentlige Floyd beskriver forskellige former for prototyping...18 Former for prototyping som kan anvendes i UP Kan UP som metode ses som én af C. Floyds prototypingtyper? Eksperimenter er et generelt begreb, som også giver mening i forbindelse med systemudvikling...18 Sammenhængen mellem C. Floyds protypingtypologi og eksperimenter Hvornår gennemføres der hvilke former for eksperimenter i UP? Et konkret eksperiment Structure in the toolbox s 6 vidensområder...21 Vidensområder som UP understøtter Dahlbom og Mathiasen. Kvalitet...21 Hvilket kvalitetsbegreb er dominerende i UP? Former for kvalitet som skabes gennem et UP forløb /27

3 Dahlbom og Mathiasen. Evolution...22 Situationer hvor konstruktion hhv. evolution tilgangen er det bedste valg Er UP primært en konstruktions eller en evolutions tilgang? Sådan kan UP s faser placeres som primært en konstruktions eller en evolutions tilgang UP håndterer Principle of limited reduction på følgende måde I hvilken grad benytter UP sig af Principle of limited reduction? I hvilken grad benytter vi os af Principle of limited reduction når vi programmerer? Fowler og UP og Det adrætte manifest...25 Konklusion /27

4 DELEMNE 1 Professionel Systemudvikling, kap (Andersen mf.) Teksten starter med at introducere den rationelle idealmodel, som kort beskrevet handler om at udvikle i mindre dele udfra situationen. Desuden tages der stilling til usikkerhed i systemudvikling. Især skemaet over problemdefinering viser hvorledes et problem groft kan skitseres indenfor tre hovedområder, henholdsvis rutine, problemløsning og problemdefinering. Professionel Systemudvikling, kap ( s ) (Andersen mf.) Teksten omhandler systemudvikling generelt og hvad der indgår i processen og udviklingen af produktet, altså ledelse og problemløsning. Der er især fokus på modellen over systemudviklingens hovedelementer, som illustrerer det samspil der er mellem design og analyse, som igen har samspil med realisering altså den produktrettede del. Derudover illustrerer modellen samspillet mellem planlægning og vurdering, som igen har samspil med regulering altså den procesrettede del. Den produktrettede og den procesrettede del har endvidere et indbyrdes samspil. Software Engineering, kap. 1 2 (Pressman) Pressman snakker i kapitel 1 meget om hvad software egentlig er om der findes en krise eller der bare er tale om en kronisk tilstand. Vi lægger her fokus på fire grundlæggende modeller for udvikling af systemer. Vandfaldsmodellen Vandfaldsmodellens typiske kendetegn er, at den forsøger at afdække alle krav fra starten, ikke inddrager brugeren undervejs og ikke har delvise leveringer af systemet undervejs i udviklingen. Prototyping De typiske kendetegn ved prototyping er, at der ikke udvikles blivende systemdele og ofte er det med afdækning af krav for øje. I de fleste tilfælde er der tale om en mock-up, altså en sammenklistret stump kode, som lige akkurat kan køre nok til at kunden i dialog med udviklerholdet kan konstatere om der er tale om et afdækket krav. Inkrementielle model De typiske kendetegn ved den inkrementielle model er at der sigtes mod en stykvis udvikling af et produkt (små vandfald). Dvs. at udvikleren ikke behøver store teams til at opstarte udviklingen, og kunden kan løbende komme med reviews, da der løbende afleveres blivende og delvise stykker af det endelige system.

5 Spiralmodellen De typiske kendetegn ved spiralmodellen er at der arbejdes iterativt og inkrementielt, dvs, at der kommunikeres med kunden om krav, der foretages analyse/planlægning, derefter risikovurdering, udvikling/konstruktion, evaluering fra kunden og derefter en ny tur i karusellen. A systematic look on prototyping (C. Floyd) Fokus i denne tekst er definition, klassifikation og beskrivelse af forskellige typer prototypeudvikling: Den udforskende model Med denne model afdækker man et delvis kendt område yderligere. Denne metode bruges ofte som en mulig løsning når der skal tydeliggøres krav og ønskværdige features. Den eksperimentelle model Med den eksperimentelle model udforsker man mulige løsninger inden man går igang med en større implementation af et system. Den evolutionære model Denne model tilpasser gradvist systemet til skiftende krav, som ikke kan bestemmes i de tidlige faser af et et systemudviklingsprojekt. Vertikale/horisontale prototyper En vertikal prototype er en hul-igennem, altså en proof-of-concept prototype. En horisontal er en mock-up, hvorimod en vertikal er en blivende model. Slutteligt berører Floyd fordele og ulemper ved forskellige slags prototyper. Structure in the Toolbox (Kensing og Munk Madsen) Artiklen argumenterer udfra et erkendelsesteoretisk standpunkt for nødvendigheden af, at slutbrugerne bidrager med deres viden og erfaring, når der skal designes et nyt IT-system. Forfatterne præsenterer en model som opererer med seks vidensområder, hvoraf halvdelen er abstrakte og halvdelen konkrete. Indenfor hver af områderne Arbejde, System og Teknologi er der således både et abstrakt og et konkret vidensområde. I midten af modellen står System, som er designet på baggrund af brugerens arbejde og de teknologiske muligheder. Både brugere og udviklere bidrager med viden og erfaring indenfor hvert deres område, og på den måde bliver systemet til. Der skitseres i artiklen en traditionel og en alternativ model for forståelse og tilpasning af kommunikationen mellem brugere og udviklere, og forfatterne er af den opfattelse, at mange af de eksisterende teknikker og værktøjer er 5/27

6 baseret på den traditionelle model. Den traditionelle model bygger (med undtagelse af prototyping) på skriftlig kommunikation, hvor det antages, at forudsætningen for vellykket kommunikation er, at afsenderen er i stand til at udtrykke sig præcist. Denne metode tager dog ikke højde for, at budskabet kan opfattes forskelligt alt efter hvem modtageren er. Den alternative metode fokuserer derimod på deltagernes forudsætninger. Denne metode indebærer, at brugere og udviklere bruger tid på at samtale og lave fælles aktiviteter på bekostning af soloarbejde og skriftlig kommunikation. For på denne måde at opnå god social kontakt og kommunikation, kan der bruges teknikker som prototyping, mapping, future workshops og metaforisk design. Rebalancing Your Organization s Agility and Discipline (Boehm) Boehm leverer i sin tekst en metode (model) for en virksomhed til at bestemme om deres arbejdsmetoder falder indenfor enten kategorien agile metoder eller disciplineret. I systemet indgår 5 faktorer: Size (projektets størrelse/antal udviklere) Criticality (konsekvenser af fejl) Personnel (udviklernes personlige og faglige formåen) Dynamism (fleksibilitet i forhold til ændringer) Culture (organisationens arbejdskultur) Hvis et projekt skal kunne klassificeres som enten agilt eller disciplineret, har det brug for at passe indenfor samme kategori indenfor alle 5 faktorer. I modsat fald vil der være tale om et blandet agilt/disciplineret projekt! Et agilt projekt trives bedre i et "kaotisk" miljø. Et disciplineret projekt trives bedre i et miljø med "orden". Som en hjælp til at kategorisere medarbejderne og deres evner indenfor programmering, har Boehm (med udgangspunkt i Cockburns 3 niveauer af software forståelse) udviklet 5 kategorier: Level 2+3: Medarbejdere som kan ombygge/skræddersy en metode så den passer til en ny situation. Level 1A: Medarbejdere som er uselvstændige og har lavt fagligt niveau. Level 1B: Medarbejdere som er uselvstændige, men har et højere fagligt niveau end 1A. Level -1: Medarbejdere som måske har tekniske evner, men som ikke kan eller vil samarbejde eller følge fælles metoder. Just in time methodology construction (Cockburn) Denne tekst handler om hvordan man skaber den rigtige metode til et projekt. Cockburns filosofi er, at hvert projekt skal have sin egen metode, hvilket bliver 6/27

7 defineret udfra opgaven og arbejdsgruppen. Det er forfatterens holdning at disciplinerede metoder er skrøbelige i praksis. Man skal tage højde for menneskers styrker og svagheder, altså den menneskelige faktor der indgår i projekter. Fokus lægges primært på to metoder. Den første er dynamisk og tillader udviklerholdet at de via interviews omkring nuværende og tidligere projekter kasserer ineffektive arbejdsmetoder til fordel for at afprøve nye indtil et passende sæt af arbejdsmetoder er fundet. I den anden metode tager man udgangspunkt i projektet og holdet, og på den baggrund finder man passende arbejdsmetoder. Der bliver i den sammenhæng lagt vægt på face-to-face kommunikation. Systemudvikling i organisationer. Systemudvikling som organisation (Bogetoft og Bødker), kap. 4 Teksten koncentrerer sig primært om at forklare og sammenligne følgende individuelle beslutningsprocesser: Det rationelle ideal ("Economic Man") Kan beskrives som en situation hvor der handles på baggrund af at alle oplysninger er til stede (utopi), og derfra foretages den bedste beslutning for at nå til et klart defineret mål. Begrænset rationalitet ("Administrative man") Handler om at simplificere det problem som ligger til grund for en given beslutning. Dvs at der træffes beslutninger på et begrænset grundlag, og derfor sigtes der heller ikke imod en perfekt løsning, men derimod en tilfredsstillende. Muddling through Er en beslutningsmodel, hvor man prøver at finde balance i det ønskede og det mulige. Den minder meget om Economic man, men adskiller sig ved balancen, og det at man læner sig op ad kendt brug af løsninger i organisationen, samt at beslutningstageren i denne model, lærer gennem erfaring, og derfor ikke er optimerende/tilfredsstillende som i de to foregående modeller. Derudover gennemgås følgende organisatoriske beslutningsmodeller: Beslutningshierarkier En model hvor man lægger vægt på aktører (individ eller gruppe der handler som et individ), og strukturer. Da der er tale om et hierarki, vil beslutninger typisk ske i lag, og sekventielt (minder lidt om bureaukrati). Garbage can Kendetegnes ved uklare mål, uklar teknologi og skiftende projektdeltagere. Der er mere eller mindre tale om en anarkistisk model. Skraldespanden skal forstås som det knudepunkt hvor løsninger, problemer, beslutningsanledninger og deltagere samles. 7/27

8 Fangernes dilemma Handler om ulempen ved at have 2 parter som begge kan minimere tab ved at vælge en mindre mængde samarbejde. Hvis begge parter vælger at minimere samarbejdet, taber begge parter. Computers in Context (Dahldom og Mathiasen), kap. 4 Teksten omhandler hvordan man kan vælge at håndtere kompleksitet under systemudvikling, som f.eks. trinvis udvikling hvor problemet/løsningen afdækkes i mindre stykker. Konstruktion anvender ifølge teksten en topdown synsvinkel, hvilket betyder at man på baggrund af overblik løser mindre komplekse delproblemer og derved danner sig et nyt overblik. Dette bliver krystalliseret med 8-dronninge-problemet som eksempel. Computers in Context (Dahldom og Mathiasen), kap. 5 Evolution er en bottom-up anskuelse som går ud på at definere hvad problemet er. Gennem eksperimenter definerer man problemet i modsætning til konstruktion hvor man definerer en problemløsning på baggrund af et kendt problem. Teksten introducerer princippet om begrænset reduktion (principle of limited reduction). Dette princip går ud på at kombinere konstruktion og evolution til en mere fleksibel løsning som bygger på en vekselvirkning mellem usikkerhed og kompleksitet. The new Methodology (Original) (M. Fowler) Teksten starter med et kort historisk oprids af metoder, fra ingenting over tunge metoder til lette metoder. Derefter taler Fowler om forudsigelige contra uforudsigelige indgangsvinkler til metoder. Han bruger perspektivet at metoder stammer ofte oprindelig fra ingeniørdiscipliner, herunder konstruktion. Han sammenligner moderne systemudvikling med udgangspunkt i at man indenfor ingeniørarbejde starter med at planlægge størstedelen af projektet for derefter at påbegynde dette. Som kontrast lægger moderne metoder op til at man planlægger ganske lidt og derefter påbegynder et projekt. Derudover kommer han ind på at nogle opgaver godt kan være forudsigelige, men generelt er der en vis mængde af usikkerhed indenfor systemudviklingsprojekter. Han berører også en systemudviklingsmetode hvor man tilpasser selve metoden erfaringsmæssigt og løbende. Til sidst i artiklen gennemgår han forskellige udviklingsmetoder og afslutter med en afvejning af hvilken type metode (tung eller let) man efter hans mening bør vælge på baggrund af følgende parametre: Usikkerhed, ansvarlige og motiverede udviklere, kunde som forstår og gerne lader sig involvere i projektet, betyder at man bør overveje en adræt metode. 8/27

9 Et stort udviklerhold samt en fastsat pris eller en tidsbegrænset kontrakt betyder at man skal vælge en tungere udviklingsmetode. Manifesto for Agile Software Development (Fowler, Beck mf.) Det adrætte manifest indeholder 4 hovedpunkter som bygger på 12 principper for agil softwareudvikling. Dette for at synliggøre at alle komponenter i denne vægtning indgår men der er præference for bestemte elementer på baggrund af de 12 principper. Hovedideerne er følgende: Individer og interaktioner over processer og værktøjer Fungerende software over omfattende dokumentation Kundesamarbejde over kontrakforhandlinger Tilpasning til ændringer over at følge en plan Applying UML and Patterns. 3. ed, kap. 2 (Larman) Kapitlet handler om iterativ og inkrementel softwareudvikling. Larman gennemgår hvordan man kan bruge UP og UML til adræt softwareudvikling, herunder belyses det bl.a. hvordan man bruger skitser frem for færdige modeller og diagrammer. Han omtaler også det agile manifest og de principper der ligger til grund for det, og kommer kort ind på Scrum og XP, som han godt mener kan passe ind i et UP-projekt. Ligeledes kommer han ind på at ikke alle dele af UP/UML behøver at indgå i et projekt. Disse skal vægtes efter nødvendighed. Computers in Context, kap. 7 (Dahldom og Mathiasen) Teksten omhandler generelt kvalitet, herunder kvalitet af artefakter, funktionel, æstetisk og symbolsk kvalitet (symbolværdi) samt subjektiv/objektiv kvalitetsvurdering. Vedrørende artefakter beskriver teksten hvordan der behøves klare definitioner af hver artefakts kvalitet, for at kunne vurdere om kvalitetskravet er opfyldt. Man kan teoretisk målrette sin planlægning af et systemudviklingsprojekt sådan at der tages højde for kvalitet ved at bruge metoder og værktøjer. Teksten kommer ind på at der ofte er konflikt mellem kunden og udviklerens opfattelse af kvalitet. Ligeledes beskrives tre grundlæggende perspektiver, nemlig funktionel-, æstetisk og symbolsk kvalitet (symbolværdi). Disse tre grundlæggende perspektiver forsøges anskueliggjort som henholdsvis subjektive og objektive. Der benyttes et eksempel hvor en sko kan opfattes som havende en funktionel kvalitet (kan man gå i dem?), æstetisk kvalitet (er skoene pæne?), symbolværdi (hvad fortæller mine sko om mig?). A Conversation with Martin Fowler, Part V (Bill Venners) Teksten gengiver en dialog mellem Venners og Fowler hvor fokus er simpel og stykvis udvikling af software, understøttet af Unit- og brugertest. 9/27

10 Derudover kommer Fowler ind på stresfaktoren i systemudvikling, mere specifikt at mindre mål der hurtigt opfyldes giver en oplevelse af mere kontinuerlig succes. Martin Fowler beskriver en situation hvor han ved hjælp af evolutionært design har arbejdet sig fra en simpel løsning til en mere abstrakt. Der er en betoning af at selvom det at skulle lave test før kode (test-first design), ofte anses som en ekstra opgave i forbindelse med systemudvikling og antages at forsinke processen, virker det modsat da tilliden til at systemet virker vokser og deraf kodehastigheden da man ikke skal debugge. Man deler de komplekse problemer op i simplere dele. Derudover berøres udtrykket monological thinking (løst undersat: ensporet tankegang), hvor Fowler beskriver et eksempel hvor han fokuserer på en enkelt konkret løsning som efterfølgende gøres mere abstrakt (bottom-up). Testing Methods (M. Fowler) I denne tekst belyser Fowler fordelene ved at bruge testdrevet udvikling trods det at den generelle opfattelse er at metoder og abstrakte løsninger er en mere væsentlig del af systemudvikling. Vægtningen af UML, altså diagrammering (abstrakt/højniveau) kontra løbende og simpel test af et system (lavniveau). Konklusionen i teksten er, at Fowler erfaringsmæssigt har haft større udbytte af sidstnævnte hvor han giver nogle konkrete eksempler på løbende test. Introduction to Test Driven Design (Scott W. Ambler) Teksten giver en introduktion til testdrevet udvikling, herunder belyses vigtigheden af refakturering, fordelene ved par-programmering (pairprogramming), forskellen mellem testdrevet udvikling og den traditionelle opfattelse af test, test som en væsentlig del af documentation, test i forhold til adrætte metoder samt belysning af traditionelle misforståelser. Vigtigheden af refakturering handler om ikke kun at afvikle nye tests men også at eksisterende tests stadig holder (regressionstest). Par-programmering medfører øget fokus på kodens struktur. Forskellen mellem testdrevet udvikling og den traditionelle opfattelse af test er primært at al kode testes i testdrevet udvikling, altså alle fejl afsløres, hvor tradionelle testmetoder ikke garanterer dette. Test er ikke tilstrækkelig dokumentation i sig selv men en vigtig del af den. F.eks. suppleres unit-test af bruger-test (black-box/white-box test). 10/27

11 Test i forhold til adrætte metoder giver en belysning af hvor testdrevne metoder adskiller sig fra adrætte metoder, men afslutter med at konkludere at de begge kan indgå i f.eks. evolutionær systemudvikling. Traditionelle misforståelser i forbindelse med test-drevet udvikling omhandler primært situationer hvor testen alene erstatter andre væsentlige verifikationseller valideringsdele af et systemudviklingsprojekt. 11/27

12 DELEMNE 2 I forhold til Andersen mfl. "Professionel systemudvikling" Aktiviteter i systemudviklingens hovedelementer som dækkes i UP Som illustreret i figuren ovenfor, dækker UP primært det produktrettede, da UP ikke lægger stor vægt på ledelse/planlægning, udover timeboxing. I inception bruges bl.a. domænemodeller, brugernes input og kravspecifikation, til at afdække rammen for projektet/systemet (arkitekturen). Det svarer til modellens design og analyse. Realiseringsdelen i Andersens model svarer til elaboration, konstruktion og transition i UP. Dog lægges der i Andersens model mere vægt på sidstnævnte, altså at indkøre systemet. Den højre side af modellen kunne man argumentere for bruges i nogen grad i UP. Der planlægges (timeboxing) i UP, hvilket svarer til planlægning ifølge modellen. Men ledelse som er den overordnede beskrivelse af højre del af modellen, vægtes ikke i UP. Se model nedenfor, Project management. 12/27

13 Forskelle og ligheder mellem definitionerne af analyse og design i hhv. Professionel systemudvikling og UP Definitionerne i UP, omhandler primært Domænemodeller, UseCase's, diagrammer og dialog med kunden, altså at komme frem til en løsning via modeller og en nogenlunde fastlagt struktur, hvorimod PS primært tager udgangspunkt i at afdække nuværende forretningsgang, og derfra finde en løsning. De to modeller har meget til fælles, især det at kunden er med i hele forløbet, som en kilde til erfaringer med nuværende IT-løsning. De adskiller sig nok mest ved at PS bruger meget erfaring fra bruger, og ikke kigger så meget på løsningsmodeller, hvor UP bruger mange modeller som understøttende for dialogen med kunden. Type af situationer (problemdefinering, problemløsning og rutine) der er fokus på i UP Egenskaber m.h.t.: Opgave eller problem Arbejdsform Usikkerhed Situation: Rutine kendt kendt lille Problemløsning kendt ukendt mellem Problemdefinering ukendt ukendt stor 13/27

14 Der er i virkeligheden fokus på alle tre: Problemformulering inception. Problemløsning elaboration. Rutine construction. Ligesom man i UP bevæger sig igennem de forskellige faser, og gradvist nedbryder problemer, kan man i ovenst. model altså bringe en problemstilling fra at være ukendt, til at være defineret, for til slut at være kendt. Refleksion Vi har i gruppen diskuteret at det kunne have været rart med en større mængde projektstyring, altså hvad modellen generelt kalder for ledelse. Vi oplevede situationer hvor deadlines blev overskredet, og det forårsagede en del travlhed. Set i bakspejlet kunne dette måske have været undgået hvis vi havde haft en skarpere planlægning/ledelse, og derfor mener vi at Andersens model er bedre end UP på netop dette område. I forhold til Pressmans paradigmer Hvilket paradigme tilhører UP primært? Spiralmodellen, da man i UP udvikler inkrementelt, og iterativt. Man kunne også argumentere for at UP minder om den moderne vandfaldsmodel, da denne også er inkrementel, men adskiller sig ved ikke at have iterationer. Desuden er den moderne vandfaldsmodel ikke opdelt i faser. Refleksion Vi har i forbindelse med projekterne på 2. og 3. semester haft elementer af alle pressmans paradigmer i spil. Det viser sig nemlig at prototyping ofte indgår, når man enten ikke er godt kendt med et nyt API, og derved prøver sig frem, for at finde en mulig løsning. Derudover kørte vi næsten rent vandfald, når vi nåede til konstruktionsfasen. I begge de foregående projekter brugte vi en blanding af spiralmodel og moderne vandfald. I første iteration af 3. semester projektet oplevede vi hvad vandfald kan betyde for et projekt. Vi modtog en kontrakt fra frontend, og mente at have forstået denne. Med dette udgangspunkt begyndte vi på understøttelse af de i kontrakten nævnte komponenter. Det viste sig imidlertid at frontend og vores gruppe havde forskellige opfattelser af kontrakten, og endte altså med den forkerte løsning. Vi kunne i modsætning til netop denne vandfaldstilgang, have henvendt os løbende med delvise løsninger, og spurgt ind til om løsningerne var de rigtige. 14/27

15 I forhold til Beslutningsteorier (Bødker og Bogetoft) Hvilken beslutningsteori/ tilgang er generelt set dominerende i UP? Administrative man da man balancerer UP imellem mulige løsninger og ønskede løsninger overfor kunden. Dog er der elementer af både muddling through og economic man i henholdsvis inception, hvor man skal afdække krav, hvilket kan gøres med prototyper, altså muddling through. Economic man indgår typisk i construction, hvor mulige løsninger er afdækket, og den optimale løsning vælges. Hvilke beslutningsteorier/ tilgange er dominerende i de enkelte faser? Inception Muddling through. I inception af vores 3. semester projekt forsøgte vi at lave modeller der understøttede de krav vi fik fra vores frontend grupper i forsøg på at fastlægge arkitekturen i systemet. Desværre holdt det ikke eftersom vores krav blev ændret et stykke inde i forløbet hvorefter vi omlagde hele arkitekturen i systemet. Elaboration: Administrative man. I elaboration står man typisk med et problem som allerede defineret i inceptionfasen. Administrative man handler groft skitseret om, at man prøver at finde en balancegang mellem det som kunden ønsker (kravspecifikation) og den mulige løsning (fra inception). Construction Economic man. I construction er løsningen kendt; du har et klart defineret problem og kender dets omfang. Economic man handler om at man kender alle mulige løsninger, og på den baggrund vælger den bedste. Derfor er economic man mest dominerende i construction. Refleksion Vi mener ikke vi har prøvet at køre med economic man i vores tidligere projekter, da vores faglige niveau stadig er under konstant udvikling. Havde vi haft mere erfaring med den tekniske platform, såvel som UP, ville vi måske have nærmet os idealet om den perfekte løsning valgt ud fra alle mulige alternativer. 15/27

16 Der er en sammenhæng mellem paradigmer og beslutningsteorier Paradigmet prototyping kobler sig til beslutningsteorien muddling through, da muddling through teorien handler om at prøve sig frem generelt set, altså finde frem til en definition på problemet man står overfor. Paradigment spiral kobler sig til besutningsteorien administrative man, da man her allerede har en definition på et problem men søger en løsning. I paradigmet spiral bruger man iterativ og inkrementiel indgangsvinkel til at nedbryde og løse et problem. Paradigmet vandfald kobler sit beslutningsteorien economic man, da man i economic man allerede udfra et fuldstændigt kendskab til alternativer vælger den optimale løsning. Koblingen til vandfald sker da man i vandfaldsparadigmet forsøger at afdække alle krav for starten for at kunne udvælge den mest optimale løsning. Et IT system til en rumstation, vil kræve at man går mere i dybden og tilstræber Economic Man, da et sådant projekt har høj criticality, og fejl vil betyde tab af menneskeliv. Economic Man er et ideal og umulig at opnå, da man aldrig vil kunne få dækket alle faktorer. Hvis man derimod lavede et system til en butik, ville man tilstræbe Administrative Man, da dette system har lavere criticality og fejl i dette system højst ville kunne betyde tab af penge. Muddling through vil man tilstræbe, hvis man laver et udviklingssystem, hvor man ikke kender alle faktorer og derfor prøver sig frem. Valg af og tilpasning af metoder Et typisk UP projekt i Crystals 3 dimensioner Antallet af projektdeltagere: 3 -> deltagere Kritiskhed, tab af: komfort -> begrænset beløb -> essentielle beløb -> liv Begrænset beløb Anvendelsesperspektivet: Time-to-market pres -> Vedligeholdelse Blanding af Time-to-market pres (at få det hurtigt udgivet) og Vedligeholdelse Er UP som metode så fleksibel, at man kan lave en instans af UP, som svarer til Crystal Clear? Man kan godt lave en instans af UP, som svarer til Crystal Clear. Eftersom UP er designet til at være fleksibelt og kan bruges agilt, ville UP godt kunne fungere som Crystal Clear. Dog har vi vores betænkeligheder ved hvorvidt strukturen og faserne i UP ville gå tabt, da UPs styrke netop er strukturede 16/27

17 faser. Ligeledes er en vigtig del af UP at kommunikationen foregår ved hjælp af modeller, mens man i Crystal Clear hovedsagelig gør brug af mundtlig kommunikation. Et typisk UP projekt i Bohmes 5 dimensioner Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores 3. semester projekt (Klynge 3) og vurderer at vi ligger ca midt på hver af de 5 grene. UP er velegnet til udvikling af større systemer og ville teoretisk ligge længere ude af hver af de 5 grene (altså en større cirkel). Modellen nedenfor viser hvor vi har vurderet at vores projekt ligger: Size Antal personer på projektet (hele klyngen) : 13 Culture Dynamism Da vi stadig er under (op)læring skal vi fortsat beherske en hvis mængde uforudsigelighed, og samtidig afbalancere dette med orden. Vi har anslået at der i gennemsnit er ca 10% ændringer pr. måned i de projekter vi har beskæftiget os med indtil videre. Personnel For eksemplets skyld har vi lagt os fast på at vi besidder ca 25% høje faglige evner, 20% ringe evner, og derudover ligger og svinger i midten. Criticality For at dreje eksemplet væk fra skolebænken, har vi anslået at der i værste fald, mistes økonomiske midler. 17/27

18 Disse dimensioner opfatter vi som mindst hhv. mest væsentlige Vi opfatter criticality som den mest afgørende da en forkert vurdering af projektet indenfor denne akse kan få fatale konsekvenser = tab af menneskeliv. Den mindst afgørende opfatter vi som Dynamism. Hvis projektet er struktureret ordentligt, tager det også højde for ændringer. Floyd beskriver forskellige former for prototyping Former for prototyping som kan anvendes i UP Overordnet set ville man i mindre grad kunne bruge den evolutionære prototype som en del af UP i alle faser da der grundlæggende i denne model er tale om at bygge videre på en forudgående model (inkrementiel). Skulle man derimod belyse de første to faser i UP ville der i inception være størst behov/sandsynlighed for at eksplorative prototyper indgår, da disse er med til at afdække hvad systemet skal kunne og frembringe krav. I elaboration ville eksperimentelle prototyper typisk indgå da problemet er defineret og man lægger hovedvægt på om det er sådan at systemet skal kunne fungere og evaluering af forskellige bud på løsninger. Dog er der en generel ide i paradigmet om prototyper der handler om at man ofte kasserer udviklede løsninger og dette er i strid med UPs koncept om at alle byggede kodedele skal være blivende dele. Kan UP som metode ses som én af C. Floyds prototypingtyper? Generelt set kunne man argumentere for at UP minder mest om den evolutionære prototype, da man her grundlæggende bygger videre på en tidligere model, ligesom vi i vores projekter på 2. og 3. semester har bygget et skelet, og derefter tilføjet gradvist til dette. Eksperimenter er et generelt begreb, som også giver mening i forbindelse med systemudvikling Sammenhængen mellem C. Floyds protypingtypologi og eksperimenter Prototyper i forhold til eksperimenter: Eksplorative prototyper (udforskende) indebærer tildels elementer af be- eller afkræftende eksperimenter samt løsningsorienterede eksperimenter (trial and error). Dette da disse to eksperimenttyper arbejder udfra teser eller ikke eksisterende systemer. 18/27

19 Eksperimentelle prototyper lægger sig mest op ad kvantitative eksperimenter da man i denne type eksperimenter måler et system. Dette minder meget om den eksperimentelle prototypes fremgangsmåde hvor løsninger evalueres. Ligeledes indgår der tildels en mulighed for at komparative (sammenlignelige) kvantitative eksperimenter spreder målingen ud over flere systemer, igen altså en evaluering af forskellige løsninger. Evolutionære prototyper baserer sig på løbende tilpasning af et system med henblik på at ændre krav og vi vurderer at eksperimenter der beeller afkræfter samt trial and error eksperimenter godt kunne passe ind under en løbende tilpasning af systemet. Hvornår gennemføres der hvilke former for eksperimenter i UP? Via diskussion er vi kommet frem til, at der under inception og igen herunder vedr. proff-of-concept kunne være tale om to typiske eksperimenter, henholdsvis trial-and-error da man søger efter en definition på et problem som endnu ikke er kendt (løsningsorienteret) og derudover be- eller afkræftningseksperimenter, da disse igen kan medvirke til at konkludere hvorvidt en løsning er valid. Under elaboration har vi leget med et tankeeksperiment vi antager et scenarie hvor svartiden fra systemet er vigtig/kritisk for kunden og derfor udføres kvantitative eksperimenter for at konstatere hvor vidt den valgte løsning lever op til kravene. Igennem UP kunne man forestille sig en løbende brug af mindre eksperimenter udfra deres grundfilosofi om enten hvor vidt de afdækker ukendte områder (be-/afkræft og trial-and-error) eller hvor vidt de måler som en indikator for at systemet opfylder kravene (kvantitative). Et konkret eksperiment Vi har valgt at lave et eksperiment hvor vi undersøger kørselstiden af metodekald i en samlet klasse (sekventiel/spaghetti) og igennem flere enkelte (chain of command). Dette da vi i tidligere projekter ofte har anvendt chain-ofcommand som pattern i forbindelse med arkitekturdesign. Dette eksperiment er kvantitativt (måling på 1 system) og komparativt kvantitativt (måling på flere systemer). Der er nemlig tale om at vi måler tiden det tager at udføre chain of command, når alle metoder ligger i den samme klasse og når metoderne ligger i hver deres klasse. Disse to grundlæggende tests køres flere gange, på forskellige systemer (PC vs Mac). 19/27

20 Teori Samme mængde programkode afvikles ens ved hvert kald. Hypotese Samme metodekald af samme type burde tage samme tid uanset om metoderne ligger i én eller forskellige klasser, da metoderne lægges klar til brug i hukommelsen, ved runtime. Forsøgsopstilling Der findes én klasse med 5 metoder hvor hver metode kalder den næste (indlejret chain of command). Der findes 5 klasser som hver indeholder én metode og som i forrige opstilling kalder hver metode videre til den næste klasses metode. Alle metoder i de to opstillinger er identiske. Forsøgsresultat Nedenfor ses resultatet af vores testkørsel. Det skal bemærkes at den første tidsangivelse i hver test er når de alle sammen ligger i én klasse og nr. 2 er når de ligger i hver deres klasse: Test 0 Kørselstid : 0,31 sekunder === *** === Kørselstid : 0,63 sekunder Test 1 Kørselstid : 0,31 sekunder === *** === Kørselstid : 0,47 sekunder Test 2 Kørselstid : 0,31 sekunder === *** === Kørselstid : 0,47 sekunder Test 3 Kørselstid : 0,31 sekunder === *** === Kørselstid : 0,63 sekunder Test 4 Kørselstid : 0,16 sekunder === *** === Kørselstid : 0,46 sekunder Test 5 Kørselstid : 0,16 sekunder === *** === Kørselstid : 0,47 sekunder Test 6 Kørselstid : 0,31 sekunder === *** === Kørselstid : 0,47 sekunder Test 7 Kørselstid : 0,31 sekunder === *** === Kørselstid : 0,47 sekunder Evaluering Det viser sig at der rent faktisk er en forskel på hvor vidt alle metoderne ligger i én klasse eller der foretages metodekald imellem forskellige klasser. Da vi afviklede eksperimentet på en PC blev hypotesen modbevist, hvorimod da vi afviklede eksperimentet på en Mac fik vi markant anderledes resultat (eksempel ikke medtaget). 20/27

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Et værktøj til historiestuderende

Et værktøj til historiestuderende Et værktøj til historiestuderende - refleksioner 3. delaflevering i Programmering og Systemudvikling Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet 3. december 2004 Vejleder: Ole Vedel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis

Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis Peter Andersen, Arne Jørgensen og Lotte Simonsen 4. november 2005 må offentliggøres på biblioteket Indhold 1. Forord 7 2. Introduktion 7 2.1.

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS F ORBEDRING OG INNOVATION AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS Gruppe 3 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Martin Nybo Nielsen Mads Hald Jørgensen Martin Knudsholt Kenneth Lilja-Nielsen

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere