LANDGREVEN 4, POSTBOKS KØBENHAVN K TLF: Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde"

Transkript

1 LANDGREVEN 4, POSTBOKS KØBENHAVN K TLF: Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

2 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter. Denne guide kan hjælpe med at skabe det gode samarbejde, og dermed til at it-projekter gennemføres til aftalt pris, tid og kvalitet. Et tillidsfuldt samarbejde kan også håndtere udfordringer og ændringer, uden at parterne kommer for langt fra hinanden, så advokater skal inddrages til at fortolke aftalegrundlaget. Guiden bygger på bedste praksis og er baseret på praktiske erfaringer fra succesfulde projekter. Guiden understøtter det formelle kontraktgrundlag, men er ikke juridisk forpligtende for parterne. IDÉ ANALYSE Ledelsesfaser GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER RÅD FOR GOD PRAKSIS I SAMARBEJDET ANSKAFFELSE Specificering > Udbud GENNEMFØRSEL Ledelsesfaser Principper der udtrykker den bærende tilgang til godt kunde-leverandørsamarbejde REALISERING Guiden er delt op i to dele. Den første del opstiller grundlæggende principper, som fokuserer på anbefalinger til samarbejdet i projektets gennemførselsfase. Den anden del giver en række praktiske råd, der kan hjælpe det enkelte projekt til at aktivere de grundlæggende principper. Rådene om god praksis for samarbejdet er grupperet i fire tidsmæssige perioder i projektets gennemførselsfase. Opdelingen er illustreret her i modellen. FORBEREDELSE Inden samarbejdet indledes OPSTART Forventningsafklaring og rammesætning UDFØRELSE Det gode samarbejde i praksis OPFØLGING Evaluering og opfølgning Gode råd til hvordan projektet aktiverer de grundlæggende principper i hver af de fire delforløb under gennemførelsesfase

3 Grundlæggende principper 3 4 Samarbejdet mellem kunde og leverandør bør baseres på grundlæggende principper, som er accepteret af begge parter. Principperne bør udgøre det fundament, som det gode samarbejde bygges på, og som både kunde og LEVERANDØR FORVENTNINGER FÆLLES FORVENTNINGER KUNDE FORVENTNINGER leverandør derfor kan forventes gensidigt at leve op til. Der er i denne guide medtaget 15 overordnede og generelle principper, der kan anvendes i alle projektets sammenhænge og relationer. PRINCIPPERNE ER OPDELT SOM FØLGER: TYDELIG PRIORITERING 3. PARTSHÅNDTERING FÆLLES FOKUS OG BILLEDE AF RESULTAT HURTIG EKSIKVERING EFTER PRIORITERING Principperne 1-11 beskriver de gensidige forventninger, parterne med rimelighed kan have til hinanden. LØSNINGSORIENTERING ÅBENHED STYR PÅ SAMARBEJDE MED UNDERLEVERANDØRER Principperne beskriver de forventninger, leverandøren med rimelighed kan have til kunden. RETTIDIG OMHU Principperne beskriver de forventninger, kunden med rimelig hed kan have til leverandøren. FLEKSIBILITET OPSAML OG DEL LÆRING LEDELSESINVOLVERING KLAR ANSVARSFORDELING OG TYDELIGE ROLLER TILSTEDEVÆRELSE AF DE RIGTIGE KOMPETENCER SKAB GODE PERSONLIGE RELATIONER SAMARBEJDE I FÆLLES LOKALER

4 5 6 KUNDEN OG LEVERANDØREN KAN HAVE FØLGENDE GENSIDIGE FORVENTNINGER TIL HINANDEN: P1. Fælles fokus og billede af resultat: Det er væsentligt for projektets succes, at der løbende er et helt klart fælles billede af kundens forretningsmæssige ønsker, mål og succeskriterier samt de definerede gevinster og de aftalte økonomiske og tidsmæssige rammer for projektet. Helt overordnet skal disse oplysninger fremgå af kontraktmaterialet, så det ud fra dette grundlag er muligt for leverandøren at gennemskue præcist, hvad kunden ønsker leveret, hvorfor og hvilke gevinster der er knyttet til løsningen. Det fælles billede af resultat og fokus er nødvendigt for at kunne styre i samme retning og målrette leverancer til kundens behov. P2. Løsningsorientering: Parterne arbejder aktivt mod de aftalte mål og tager fat i hinanden, hvis der er tvivl om mål, retning og prioriteter. Det kan overvejes at inddrage agile og iterative elementer i projektet til at styrke løsningsorienteringen. Kunden deltager aktivt i afsøgning af mulige løsningsalternativer, når problemer opstår. P3. Åbenhed: Parterne arbejder aktivt for en samarbejdsform, der er præget af åbenhed, ærlighed og rettidighed. Parterne siger åbent til og fra rettidigt og på en god måde i samarbejdets ånd ved at give udtryk for, hvorfor man handler, som man gør. Parterne udviser åbenhed i dialog gennem tydelig gensidig tilkendegivelse af interesser. Begge parter udviser åbenhed om forventninger til samarbejdet umiddelbart før projektopstart. Undervejs i samarbejdet giver såvel kunde som leverandør udtryk for graden af tilfredshed med fremdriften i projektet fx overholdelse af tidsplan, og økonomi men også ved håndtering af ændringsønsker, issues, samarbejdsklima og personlige relationer. Gensidig statusrapportering udarbejdes og deles åbent og ærligt. Parterne redegør for eventuelle projektmæssige udfordringer eller utilfredshed uden ugrundet ophold og arbejder åbent for at finde fælles løsninger med en tydelig og løbende forventningsafstemning. P4. Rettidig omhu: Begge parter udviser rettidig omhu ved at fokusere på de kommende opgaver og potentielle udfordringer, og gennem forberedelse og rapportering bidrage til, at beslutninger kan træffes hurtigt og rettidigt også når de er ubehagelige. Det samme gælder effektiv og proaktiv håndtering af risici og ændringer. Begge parter tager initiativ til og deltager aktivt i en balanceret styring af projektet. P5. Fleksibilitet: Begge parter arbejder fleksibelt og samarbejdsorienteret på at minimere spild og prioritere ressourcerne på bedste vis. Leverandøren gør en aktiv indsats for at kende kundens forretning og organisatoriske forhold. Kunden respekterer leverandørens planlægning af ressourcer og de økonomiske konsekvenser det har for leverandøren, når et projekt står stille pga. manglende beslutninger og prioritering fra kundens side. P6. Opsaml og del læring: Begge parter er forpligtet til indbyrdes at opsamle og dele læring med hinanden løbende i projektet både omkring teknologi, arbejdsmetode, proces og samarbejdet generelt. P7. Ledelsesinvolvering: Ledelsesinvolvering, forankring, klar beslutningsstruktur og effektiv eskalering er essentiel for at kunne fastholde fokus og beslutningskraft i projektet. Ledelsen sikrer forankring og støtte for projektet i de involverede organisationer og giver sin tydelige støtte til projektet både når projektet oplever succeser og det modsatte. Kunden nedsætter en styregruppe, som udgør den overordnede ledelse af projektet og ejer business casen. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektets realisering og optræder som et samlet ledelsesorgan, der løbende

5 7 8 guider og monitorerer projektet mod målet. Styregruppen sikrer rammebetingelser og forankrer projektet i de involverede organisationer. Styregruppen sikrer godt samarbejde, og tager ansvar for at finde en vej til leverance af de aftalte leverancer, hvis samarbejdet går galt (handlingsansvar). Problemer i projektet forbliver ikke uløste på projektniveau, men eskaleres rettidigt til styregruppen. Ledelse og beslutningstagen overlades ikke til hverken kundens eller leverandørens projektleder. Ledelsesansvaret kan opdeles i tre principper 1) tag ejerskab, 2) fjern barrierer og 3) beslut på stedet. Mere information om styregruppens rolle, ansvar og ledelsesprincipperne kan findes i vejledningsmateriale på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. P8. Klar ansvarsfordeling og tydelige roller: Projektledere og styregruppe sikrer i fællesskab, at rollerne i projektet er klart definerede og at personer, der har de enkelte roller, forstår hvad det indebærer og aktivt påtager sig ansvaret. Hertil kan anvendes den såkaldte RACI model, der for hvert relevant område angiver, hvem der er henholdsvis Responsible, Accountable, Consulted og Informed. Parterne udarbejder tidligt i projektet et organisationsdiagram for projektet med tilhørende rollebeskrivelse for de enkelte aktører i diagrammet. I gennemførelsesfasen deltager leverandøren og væsentlige underleverandører i styregruppen, og alle kender business casen i detaljer. En underleverandør kan eventuelt deltage i møder i styregruppen uden nødvendigvis at være medlem. P9. Tilstedeværelse af de rigtige kompetencer: Begge parter arbejder aktivt på at tilvejebringe de rigtige kompetencer til varetagelse af projektets aktiviteter. Parterne afstemmer løbende forventninger til, hvilke kompetencer der er behov for, og hvilke der kan tilvejebringes. Eventuel oplevelse af manglende kompetencer tages hurtigst muligt op med den anden part, og parterne arbejder sammen på at finde en løsning. Kunden og leverandører tager fælles initiativ til at uddanne hinanden gensidigt, hvor det er relevant - kunden uddanner leverandøren i forståelse af kundeorganisationen og leverandøren uddanner kunden i de metoder og værktøjer, som anvendes i projektet. P10. Skab gode personlige relationer: Gode personlige relationer mellem kunden og leverandøren har en meget stor betydning for, at et projekt kan blive en succes. Leverandør og kunde sætter derfor tid af i opstartfasen til at lære hinanden at kende fx på workshop eller et socialt arrangement. Medlemmerne af styregruppen, projektlederne og projektgrupperne tager gensidigt ansvar for at opbygge et godt tillidsforhold, at lære hinanden at kende og vedligeholde de personlige relationer. Begge sider uddeler ros, når den fortjenes og fejrer de fælles succes er. P11. Samarbejde i fælles lokaler: Der er gode erfaringer med, at parterne fysisk sidder sammen, når projektets leverancer udvikles og testes - da nærheden øger muligheden for kommunikation, forståelse og hurtige afklaringer. I nogle projekter eller processer er denne samarbejdsform dog ikke mulig, hvorfor man alternativt kan møde hinanden via telepresence eller lignende fjernkommunikation. Leverandøren kan have følgende forventninger til kunden: P12. Tydelig prioritering: Kunden sikrer, at både leverandøren og egne projektdeltagere kender de tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer for projektet. Kunden giver leverandøren kendskab til rammerne for fremsættelse af alternative løsningsforslag. Kunden kommunikerer, hvad der er must have, og hvad der er nice to have og

6 9 Råd for god praksis i samarbejdet 10 styregruppen prioriterer ressourcer og ændringer. Leverandøren kan forvente, at kunden prioriterer, hvis/når der ikke er penge nok til alle ønsker. Denne prioritering er særligt afgørende, hvis udviklingen foregår i et agilt forløb. P parts-håndtering, herunder eksterne rådgivere: Kunden håndterer de interessenter, som deltager i eller påvirker og/eller påvirkes af projektet. Det gælder også eventuelle 3.parter, som er aktør i projektet på kundens vegne - fx Statens IT, Kammeradvokaten og eksterne konsulenter. Styregruppen, kundens og leverandørens projektleder vurderer løbende på hvilket niveau, 3. parter deltager i projektet. Uden handling kan de grundlæggende principper for gennemførelsesfasen, som findes i forrige afsnit, risikere at blive ved de gode intentioner. Derfor bakkes principperne op af en række råd for god praksis i samarbejdet, som konkret kan hjælpe det enkelte projekt til at aktivere de grundlæggende principper. Gennemførelsesfasen FORBEREDELSE OPSTART UDFØRELSE OPFØLGING Kunden kan have følgende forventninger til leverandøren: P14. Hurtig eksekvering efter prioriteringer: Leverandøren sætter sig grundigt ind i projektets tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer i kontrakten. Leverandøren bistår kunden med at vurdere prioriteringer undervejs i projektet og eksekverer hurtigt på trufne beslutninger. Hvis leverandøren har problemer med at levere eller implementere efter de indgående aftaler, orienteres kunden hurtigst muligt, og leverandøren angiver mulige alternativer og redegør loyalt for konsekvenserne. P15. Styr på samarbejde med underleverandører: Hovedleverandøren forventes at samarbejde konstruktivt med underleverandører herunder at koordinere underleverandørers og hovedleverandørens forhold, så de lovede leverancer leveres som aftalt. Leverandøren håndterer løbende eventuelle uenigheder mellem forskellige underleverandører. Har eventuelle konflikter indflydelse på de lovede leverancer eller leverandørens Afdæk modenhed Fastlæg metode og arbejdsform Klare roller og ansvar Match organisationer Suppler med ekstern rådgivning Beslut struktur for eskalering Overvej fælles lokaler Planlæg opstartsfase Konsolider samarbejdsgrundlag Italesæt rammer Introducer nye deltagere Vælg nøgleperson med indsigt i aftaler Formel opstart af styregruppe Skab balanceret projektledelse Fasthold kvalificeret bemanding Løbende status på samarbejdet Ledelsesmæssig rapportering Afklar krav til kvalitet Fasebestemte Audits Interessefokus Umiddelbar løsningsorientering Eskalering og krisehåndtering Afsluttende evaluering Erfaringsopsamling Slutevaluering til Statens IT-projektråd samarbejdsorganisation, informerer leverandøren aktivt kunden herom. Leverandøren inddrager underleverandøren direkte også i dialog med Ekstern vurdering styregruppen, såfremt underleverandøren besidder unik viden, der bedst kommunikeres direkte.

7 11 12 FORBEREDELSE I den første del af gennemførelsesfasen, dvs. i forberedelsen af samarbejdet før kontraktunderskrift, skal grundstenene til det gode samarbejde lægges. Tag konkret stilling til, hvordan projektet kan anvende guiden, samarbejdstjeklisten og slutevalueringen om kunde-leverandørsamarbejdet fra Ministeriernes Projektkontor. Efterlevelse af de følgende råd understøtter, at fundamentet for godt samarbejde er på plads, inden leverandøren påbegynder konkrete projektaktiviteter. R1. Afdæk modenhed: Fastlæg metodegrundlaget for det kommende projekt. Undersøg egen projektmodenhed og sørg for, at der er stillet krav til, at leverandøren redegør for sin modenhed. Tag afsæt i anerkendte modenhedsmodeller, f.eks. P3M3, der kan anvendes fleksibelt i forhold til den konkrete opgaves fokus. Kunden og leverandøren skal være bevidste om egen modenhed og kommunikere åbent om modenhedsniveauet til samarbejdsparten. Hvis der er tale om et forskellige modenhedsniveauer, skal det kommunikeres åbent og konstruktivt, så det ikke svækker samarbejdet. R2. Fastlæg projektmetode og arbejdsform: Samarbejdet skal bygge på et veldefineret metodegrundlag, der passer til projektets karakter og parternes kompetencer, og sikrer det bedste grundlag for ledelsesbeslutninger gennem projektet. Begge parter skal have og opbygge et tilstrækkeligt kendskab til metodegrundlaget, og deres modenhed i forhold hertil skal være belyst. Drøft og aftal i opstart af samarbejdet efter kontraktunderskrift, hvad den valgte projektmetode betyder konkret. Uanset hvor grundig drøftelse der er tale om, vil billedet først være rigtig klart, når metoden er blevet afprøvet i praksis. Aftal derfor at evaluere metoden efter et bestemt stykke tid eller efter bestemte hændelser (første styregruppemøde, første release, første ændringsanmodning, anden status- rapport eller lignende). Vælg hvilke styringsdokumenter der skal benyttes, fx om risici, dokumentation af ændringsønsker (og prissættelse af disse), tidsplan, funktionalitet og kvalitet. Styring og de grundlæggende processer i projektet bør endvidere støtte sig op af de almindelige anbefalinger fra internationalt anerkendte projektmetoder. R3. Definer klare roller og ansvar: Sørg for en klar projektorganisering, hvor de nødvendige roller, ansvarsområder og mekanismer for eskalering er eksplicitte. Roller og ansvarsområder skal dække kundens projektorganisation, leverandøren samt den del af kundens organisation, der skal forankre projektets resultat og bringe det succesfuldt i drift. Udform en beskrivelse af projektsamarbejde, der bl.a. omtaler dialogform, mødekultur m.v. Tjek at der er rigtig bemanding af et projekt, så det sikres, at der er kemi, og den rigtige mand er på opgaven. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at der er dialogmuligheder på alle niveauer i et projekthierarki med klare krav til beslutningskraft, så ikke alle beslutninger eskaleres til projektledelse og/eller styregruppe. R4. Match kundeorganisation til leverandørorganisation: Sørg for i videst mulige omfang at matche leverandørens roller i projektet. Såfremt leverandøren stiller med en testmanager, bør kunden stille med en intern testkoordinator. Har leverandøren en systemarkitekt, bør kunden stille med en forretningsmæssig arkitekt. Flere roller kan varetages af samme person, såfremt kompetencerne er til stede. Det væsentlige er, at leverandørens roller har nogen at spille bold med hos kunden i alle væsentlige spørgsmål. R5. Supplér med ekstern rådgivning: Hvis der ikke er tilstrækkelig modenhed eller kompetencer, kan der lejes en seniorprojektleder hos Ministeriernes Projektkontor. En anden mulighed er at gøre brug af konsulenter. Når der

8 13 14 inddrages eksterne ressourcer skal der tages hånd om de udfordringer, der kan opstå i den sammenhæng (fx forskellig projektmetode, kultur, manglende kendskab til interne forretningsgange og beslutningsprocedurer etc.). Eksterne ressourcers rolle og kompetence skal afpasses, så de supplerer kunden på relevante og veldefinerede områder. Ministeriernes Projektkontor kan endvidere bidrage med generel rådgivning om projektledelse. Husk at sikre at en evt. ekstern assistance indgår fuldt ud i projektteamet. R6. Beslut struktur for eskalering: Organisering og ledelse af projektet skal være klar, herunder strukturen for eskalering og hvornår udfordringer i samarbejdet er et ledelsesmæssigt ansvar. Den strukturerede problemhåndtering og ændringsstyring fastlægges som en central projektproces. Mandater og tolerancer angiver de grænseværdier, der giver anledning til eskalering i processen. Tolerancer anvendes til at angive, hvilken grad af afvigelse fra baseline der accepteres, før der skal eskaleres til næste beslutningsniveau. Nedsæt boards, hvor det er relevant, f.eks. ændringsboard til håndtering af ændringsønsker i projektet. Boardet skal bemandes af en repræsentant fra hhv. kunde og leverandør, som kan gøre forarbejdet i forhold til vurdering af ændringsønsker og eskalere beslutninger til projektledelsen i god tid. R7. Overvej fælles projektlokaler: I den udstrækning, det er muligt, etablerer projektet fælles projektlokaler, hvor både kunde og leverandør kan arbejde sammen. De nærmere detaljer afklares efter kontraktindgåelse. R8. Planlæg opstartsfase: Forbered temaer og mødeform, således at den indledende opstart og dialog mellem kunde og leverandør foregår struktureret og ud fra klare mål. Afklaringen kan med fordel finde sted i forbindelse med workshops eller møder. OPSTART Når kontrakten er underskrevet og samarbejdet startes op, bliver nye temaer relevante. Der er her tale om emner, der skal behandles og afklares i samråd med leverandøren, inden det konkrete projektarbejde begyndes. Afklaringen og de følgende råd understøtter, at der er gensidig klarhed om samarbejgrundlag. R9. Konsolidér samarbejdsgrundlag: Gennemfør en afklaringsproces efter kontraktunderskrivelse. Start med en opstartsworkshop hvor leverandør og kunde gennemgår løsningsmodel, tidsplan og økonomi for at opbygge en fælles forståelse for projektet. Afdæk også samarbejdsflader til andre relevante projekter. Involver gerne medlemmer af styregruppen. Vær særlig opmærksom på, at forretningsmål og baggrund for projektets igangsættelse fremstår klare og er forstået af alle involverede parter. Visualiser hvordan situationen ser ud, når løsningen ibrugtages i driften. Det er også her, at projektets rammer i form af stramme deadlines fx lovmæssige krav gøres klart, så der er et fælles billede af dette. Disse dokumenteres gerne ved en tegning fx Rich Picture som kan gøres synligt i projektlokaler og lignende R10. Italesæt rammerne for det gode samarbejde: Afklaringsprocessen skal også bruges til, at kunde og leverandør italesætter de grundlæggende principper for et godt projektsamarbejde. Aftal rammer for, hvordan det gode samarbejde holdes ved lige undervejs i hele projektets forløb. Involver også styregruppen for at fremme opbygningen af åbenhed og tillid, hvor der kan tages direkte kontakt uden om formelle møder frem for at lege skjul. Rammerne kan dokumenteres i et aftalecharter. R11. Introducér nye projektdeltagere: Det er projektledernes ansvar at introducere nye medarbejdere, projektdeltagere og medlemmer af styregruppen for målsætninger og succeskriterier, så de kender forret-

9 15 16 ningsgrundlaget. Begge parters projektdeltagere skal kende eller uddannes i projektmetoden, og leverandørens projektdeltagere skal endvidere kende eller uddannes i de relevante aspekter af kundens forretning. Udarbejd eksempelvis en kompetenceoversigt for alle medarbejdere i projektet. Ifølge kontrakten skal de personer, som er angivet med cv, være med, når projektet går i gang. Udskiftning af personale skal godkendes af kunden. Der skal være indledende interviews for at sikre et match. Her er det vigtigt, at de medarbejdere hos kunden, der skal have den primære kontakt med vedkommende, også er til stede. R12. Vælg nøgleperson med aftalemæssig indsigt: Udpeg de nøglepersoner i projektet, der skal have et indgående kendskab til de økonomiske rammer, kontrakten og de efterfølgende planer og aftaler. Denne indsigt i aftalegrundlaget skal fremme, at parterne ved konflikter argumenterer ud fra det faktuelle aftalegrundlag. Samtidigt skal samarbejdet ikke domineres af rigid kontraktfiksering, da man bør løfte sig op fra kontrakten med henblik på i højere grad at styre efter mål og succeskriterier. R13. Formel opstart af styregruppen: Hold en opstartsworkshop med styregruppen, hvor roller og ansvar drøftes og defineres. Foretag gensidig forventningsafstemning og meld klart ud, hvilken rolle hvert af styregruppemedlemmerne varetager. Gennemgå gerne hovedpointer fra Digitaliseringsstyrelsens God skik for styregruppearbejde. UDFØRELSE Efter den gode opstart går samarbejdet for alvor i gang. Efterlevelsen af de følgende råd bidrager til det gode samarbejde i gennemførselsfasen og sirer løbende fokus på understøttende samarbejdsadfærd samt opfølgning på samarbejdets udvikling. Skulle samarbejdet alligevel bevæge sig i en ugunstig retning, er der hjælp at hente i R20-23 om justerende adfærd. Tiltag til understøttende samarbejdsadfærd: R14. Skab balanceret projektledelse: Begge parter skal aktivt påtage sig deres del af den samlede projektledelse, så både kundens og leverandørens projektleder har styr på egne aktiviteter og projektdeltagere og på afhængigheder til den anden parts aktiviteter og resultater. Generelt bør det tilstræbes, at styringen ikke overlades til leverandøren, da kunden ellers risikerer at miste overblik, tabe momentum og efterlades med indtryk af, at leverandøren ensidigt styrer efter egne mål. Leverandøren har også et ansvar for at sige fra. Styregruppen kan med fordel diskutere punktet projektledelse med jævne mellemrum, idet der i store projekter kan være mange delprojektledere, og det er essentielt, at alle leverer. R15. Fasthold kvalificeret bemanding: Både kunde og leverandør skal afsætte den tid og de ressourcer, som er nødvendige for, at processen bliver en succes. Der skal være størst mulig kontinuitet i bemandingen af projektet, således at viden ikke går tabt. Begge parter skal have styrken og modet til at anmode om at få udskiftet ressourcer, de ikke har tillid til på projektet. Der skal også være fokus på, om projektet mangler centrale kompetencer. Projektlederne kan i fællesskab udarbejde et kompetencekort for både kunde og leverandør og dermed afdække om alle kompetencer er til stede i tilstrækkelig omfang. Retningslinjer for opfølgning på samarbejdets løbende udvikling: R16. Løbende dialog om status på samarbejdet: Kundens og leverandørens projektledere følger løbende op på samarbejdet, mødes fysisk regelmæssigt og sikrer en stor grad af skriftlighed i forhold til indgåede aftaler. Anvend samarbejdstjeklisten, som er udviklet som supplement til denne guide. Det er ikke nok at tage stilling til, om projektet følger den aftalte

10 17 18 tid, pris og kvalitet. Det er også vigtigt løbende at måle de menneskelige faktorer som fx kundens og leverandørens tilfredshed med samarbejdet med hinanden, de deltagende projektdeltageres tilfredshed med at deltage i projektet samt måle om de aftale procedurer følges R17. Ledelsesmæssig rapportering: Kundens og leverandørens projektledere skal kommunikere temperaturen på samarbejdet til styregruppen, så styregruppen kender til status på samarbejdet og kan hjælpe, hvis samarbejdet bevæger sig i en ugunstig retning. Informationen til styregruppen skal være regelmæssig, så styregruppen i tide kan initiere korrigerende handlinger. Den regelmæssige rapportering til styregruppen skal inkludere relevante forhold vedrørende samarbejdet såvel hårde forhold som overholdelse af tid og kvalitet som mere bløde forhold som gensidig forståelse for arbejdsprocesser og samarbejdsklima og stemning i projektteamet. Der kan ske kontrol af rapporteringen af fremdrift, resultater og af den faktiske status. Det er styregruppens ansvar, at samarbejdet fungerer derfor skal styregruppen følge op på den information, som den modtager. R18. Afklar kvalitetskrav og dokumentationsniveau for kvalitet: Parterne bør gensidigt og løbende aftale, hvordan opnåede resultater undervejs i projektet dokumenteres, og i hvilken grad de lever op til mål og aftaler. Leverancekvaliteten skal kunne testes og godkendes. Der skal aftales konkrete kontroltiltag, der sikrer tidlig konstatering af eventuelle uafstemte forventninger og høj troværdighed i planlægning og statusrapportering. Leverandøren skal forvente, at der sker en kontrol og godkendelse af fremdrift og resultater. Eksempelvis om kvaliteten af kodningen er tilstrækkelig. Leverandøren skal rapportere på det punkt, men må også forvente, at der kan blive udført kontrol af det rapporterede. Kunden kan fortage uanmeldte besøg, tests og afprøvning undervejs for at få vished om, at status også er som angivet. Betalingsplanen kan eventuelt udarbejdes, så godkendelse af leverancer efterfølges af betaling for produktet. R19. Fasebestemte samarbejdsaudits: Ved overgang mellem projektfaser og ledelsesfaser gennemføres gate reviews, hvor resultater, planer og samarbejdet evalueres, eventuelt i workshops. Dette er også tidspunktet, hvor ledelsen fra begge sider drøfter projektets generelle sundhedstilstand. Tag udgangspunkt i spørgsmålene fra temperaturmålingsskemaet, som kommer godt rundt om alle de aspekter, som har betydning for det gode samarbejde og italesæt hvad, der går godt og mindre godt. Justerende adfærd når samarbejdet bevæger sig i en ugunstig retning: R20. Interessefokus: Generelt bør der i samarbejdet anlægges en interessebaseret tilgang frem for en standpunktstilgang. Informer klart og venligt, hvorfor man argumenterer for et givent synspunkt, så den anden part kan forstå vigtigheden og baggrunden for synspunktet. R21. Umiddelbar løsningsorientering: Afgrænsede samarbejdsproblemer håndteres af de to projektledere, idet de: Adresserer det konkrete problem hurtigst muligt med de direkte involverede. Tager gentagne temaer op på en åben og løsningsorienteret måde med teamet. Løsner op for låste positioner via sociale aktiviteter eller anden teambuilding. Evaluerer i et samarbejde hvor godt den umiddelbare løsningsorientering fungerer. R22. Eskalering og krisehåndtering: Problemer, der ikke umiddelbart kan løses af projektlederne, eskaleres opad i projektorganisationen, så de ikke bliver en belastning for det daglige samarbejde. Skriftlighed er vigtig i konflikter, men det er nemt at blive misforstået. Er du i tvivl om et budskab, som du enten har afsendt eller modtaget, bør du tage kontakt til

11 19 20 den anden part. Vær opmærksom på, at der holdes tilstrækkelig fokus på bolden. Saml gerne personer, der kan bidrage til at finde praktiske løsninger, på et neutralt sted til en uformel snak om den konflikt, som er opstået. Giv udtryk for, hvad problemer er på en ærlig og konstruktiv måde og lyt til den anden parts argumenter. Vær åben om, hvad der står på spil, fx økonomiske eller politiske omkostninger og prestige. Overvej om en uvildig tredjemand kan facilitere mødet, så mødeledelsen bliver neutral. Søg praktiske løsninger, som begge parter skal være tilfreds med, uden først at tage udgangspunkt i kontrakten. Inddrag først advokaterne til sidst, hvor løsningens juridiske holdbarhed skal prøves, hvorefter forslaget fremlægges i plenum for styregruppen til godkendelse. R23. Ekstern vurdering: Udvis gensidig åbenhed over for at inddrage tredjepart ved kritiske faser, eller hvis samarbejdet er udfordret, f.eks. gennem peer review, eksternt review eller lignende. OPFØLGNING leverandør får afsluttet samarbejdet, uden at uoverensstemmelser efterlades ubehandlet. Husk tidligt i projektet at planlægge disse aktiviteter budgetmæssigt og overvej hvornår i forhold til go-live, at de skal ligge. Ved agile projekter kan der for eksempel ligge en evaluering efter hver iteration. R25. Erfaringsopsamling: Foretag en systematisk opsamling af erfaringer, hvor gode erfaringer og eventuelle udfordringer for samarbejdet drøftes og dokumenteres. Anvend en form, der stiller både kunden og leverandøren i stand til at anvende erfaringerne operationelt i et fremadrettet perspektiv. Som kunde er det vigtigt, at du henvender dig i din egen organisation for at undersøge, om dine erfaringer skal bringes sammen med andres erfaringer. Dette skal du selvfølgelig gøre så tidligt som muligt, så du kan bruge andres erfaringer i hele projektet. R26. Slutevaluering til Statens IT-projektråd: Slutevalueringen indsendes til Statens IT-projektråd. Inden projektet officielt afsluttes og overgår til drift, er det væsentligt at følge op på og evaluere samarbejdet. Målsætningen med opfølgningen er, at kunde og leverandør får drøftet baggrunden for afvigelser og behandlet eventuelle uoverensstemmelser med henblik på læring og erfaringsopsamling. Det er samtidigt vigtigt, at lære af det der gik godt i samarbejdet. Efterlevelsen af de følgende råd sikrer, at den rette opfølgning finder sted. R24. Afsluttende evaluering: Gennemfør en afsluttende fælles evaluering, hvor temperaturen på samarbejdet tages og resultaterne evalueres, især med fokus på realiseret og fremadrettet gevinstrealisering. Drøft bl.a. omfanget af afvigelser, baggrunden for eventuelle konflikter og den ledelsesmæssige håndtering heraf, samt hvad der gik specielt godt i projektet. Tilstræb, at den afsluttende evaluering understøtter, at kunde og

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere