Projektbeskrivelse projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse projekt 342-014"

Transkript

1 Projekt Et digitalt værktøj for arkitektonisk energioptimering tidligt i designfasen Projektbeskrivelse projekt Denne projektbeskrivelse vedrører forskning, udvikling, programmering, test og launch af A+E:3D DIGITALT VÆRKTØJ FOR ARKITEKTONISK ENERGIOPTIMERING TIDLIGT I DESIGNFASEN. Ny forskning viser at bygningers overordnede udformning spiller en kritisk rolle i lavenergiarkitektur: De skitser, som arkitekter udfører i den iterative designproces tidligt i projekteringsforløbet, kan være afgørende for bygningers samlede primærenergiforbrug. Men traditionelle energiberegningsprogrammer er udviklet som tunge dokumentationsværktøj til brug sent i projekteringsforløbet, hvilket ikke gør det muligt for arkitekter, ingeniører og bygherrer at indgå en lavenergidialog tidligt i processen. Der er derfor et stort behov for at udvikle et digitalt værktøj for arkitektonisk energioptimering tidligt i designfasen. Projektet A+E:3D ( ) omhandler udvikling af sådan et digitalt værktøj, så arkitekter, ingeniører og bygherrer sammen og hurtigt kan foretage iterative, 3D-grafiske energiberegninger af forskellige arkitektoniske, geometriske og formmæssige løsningsmodeller som et led i en strategisk energioptimering fra meget tidligt i projekteringsforløbet. Bilag 10 / projekt nr , 1

2 A+E:3D anvender storytelling principper, kendt fra computerspilverden, for at skabe dialog mellem byggeriets parter om de forskellige strategiske løsningsmodeller der findes for fremtidens lavenergibygninger, og for at skabe forståelse for de forskellige prioriteringer som skal afvejes i forhold til fremtidens energi-, dagslys- og indeklimakrav. A+E:3D vil være et webbaseret værktøj som bygger på beregningskernen til Be06. Beregningerne foretages i forhold til energibestemmelsernes energi-, dagslys- og indeklimakrav. Projektet gennemføres af en multidisciplinær arbejdsgruppe, der er sammensat af repræsentanter fra det praktiske erhverv, forskningsmiljøer og udviklingsmiljøer. Projektet er i opdelt to faser. Fase 1 omfatter udvikling af et analyse og dialog værktøj, der kan håndtere simple bygningsgeometrier, mens fase 2 omhandler videreudvikling af værktøjet, så det kan håndtere mere detaljeret bygningsgeometrier. En eventuel fase 3 vil omhandle en udvidet markedsføring. Denne ansøgning til Elforsk 2010 vedrører fase 1. B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 2

3 Relevans/Baggrund Energi I EU er bygningslovgivningen under stærk forandring, som følge af EU s vedtagelse af Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. Direktivet er under implementering i medlemsstaternes bygningslovgivning og er i Danmark blevet udmøntet i bygningsreglementet 2006 med tillæg 11 og 12, samt implementeret i BR2008. De nye Danske bestemmelser indebærer to grundlæggende præmisser, som er markante ændringer i forhold til tidligere praksis: - Flere kategorier af energiforbrug omfattes af energirammen (opvarmning, køling, varmt brugsvand, belysning og tekniske installationer). - Energiforbrug vægtes i forhold til den anvendte primærenergiforbrug, som omfatter den mængde af energi anvendt til produktion, distribution og forbrug af energitypen. Strømforbrug skal i denne sammenhæng multipliceres med en faktor 2,5. Samtidigt er der med Regeringens strategi for reduktion af bygningers energiforbrug (marts 2009) lagt op til en kraftig stramning af de nuværende energirammer med 75%, baseret på reduktioner af 25% i 2010, 2015 og Disse præmisser må forventes at få en væsentlig effekt på den måde, byggesektorens forskellige aktører håndterer energispørgsmål i fremtidens byggeri. Samtidig betyder Det Digitale Byggeri og anvendelsen af 3D-modeller at der åbnes for en lang række værktøjer som spiller sammen med det geometriske grundlag der præciseres I projektet. I projektet tages initiativ til en dialog med Det Digitale Byggeri, med henblik på at sikre at det nye værktøj i videst mulige omfang ville kunne indgå i de værktøjer, der anvendes i Det Digitale Byggeri. Energioptimering Et byggeri har arkitektonisk kvalitet, når så modsatrettede aspekter som æstetik, funktion, teknik og materialer går op i en syntese, hvor ingen af aspekterne kan fjernes, uden at den arkitektoniske kvalitet forringes. Når det drejer sig om at optimere byggeri med hensyn til energi- og miljø og samtidig generere arkitektonisk kvalitet, er det væsentligt, at programmering, skitsering og projektering foregår i dialog på tværs af fagområder, i en integreret designproces mellem rådgiverne. Erfaringerne omkring energioptimeret byggeri viser, at de streger, der slås meget tidligt i en designproces, er de allermest afgørende for om det lykkes at skabe bygninger, der er både god og energioptimeret arkitektur dette er gældende over hele kloden og i hvilken som helst klimatisk og geografisk sammenhæng. Skitserings- og projekteringsværktøjer er derfor relevant, ikke blot i Danmark men også i international målestok. De traditionelle samarbejdskulturer og rollefordelinger mellem arkitekter og ingeniører, viser sig vanskelige at omstrukturere, og derfor er det ofte kun de mest progressive arkitekttegnestuer og ingeniørfirmaer der kan levere nyskabende arkitektur med høj "performance". For at sikre at vi alle kan levere bygninger i alle kategorier der skaber mere værdi for arkitektur, miljø og komfort. skal vi som rådgivere kunne samarbejde på lige fod i de indledende faser af et samarbejde, hvilket der endnu ikke er tradition for i branchen, og det betyder, at der p.t. er et misforhold i den måde lavenergibygninger projekteres i dag: B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 3

4 Tidligt i projekteringsforløbet foretager arkitekter mange formmæssige og geometriske beslutninger, som kan have stor virkning på det samlede primærenergiforbrug. Men arkitekter ved ikke altid hvilke konsekvenser deres designvalg har for en bygnings "performance, dvs. energi og indeklima. Desværre er ingeniøren ofte ikke med i processen på dette tidspunkt, og der findes p.t. ingen energiberegningsredskaber, hvor vægten ligger på valg af geometriske og formmæssige faktorer, som er relevante at operere med på dette tidlige tidspunkt i designprocessen. Sent i projekteringsforløbet, efter bygningens hoveddisponering og grundform er fastlagt, kommer ingeniører på banen. De beregningsredskaber som ingeniørerne anvender kræver detaljerede tegningsmateriale med store mængde data for at foretage nødvendig inddatering. På dette tidspunkt er det som regel for sent til at ændre bygningens geometri, så energispareindsatsen ender typisk ved at foretage bygge- og installationstekniske optimeringer. For at designe lavenergioptimeret byggeri, er det derfor vigtigt at både ingeniører og arkitekter får hjælp til at træffe de rigtige designvalg, så det ikke bliver "trial and error" med dårlig bygningsperformance som resultat - arkitekter skal udfordre egen teknologiforskrækkelse og kunne generere målbare vurderinger i en teknisk videnskabelig forståelsesramme. De skal tilegne sig basal teknologisk knowhow og ny viden for at kunne sparre kvalificeret med ingeniører. Samtidigt skal ingeniører være indstillede på at indgå i dialog om optimering af form og volumen af bygninger på et tidligt tidspunkt i designprocessen, og ikke, som det ofte ses i dag, vente med at agere, til arkitekten har taget alle formmæssigt vigtige valg. Det handler altså om at kende til de designparametre der har betydning for en bygnings energiforbrug, derefter er det vigtigt begge forstår hvilke konsekvenser valgene har på designet, hvis man ønsker et særligt energiforbrug og indeklima. Et særligt analytisk afsæt I brugere og brugermønstre stiller altså udfordringer for rådgiverne om at se sig selv anderledes end I tidligere tider, hvor rådgiverne I højere grad definerede løsningerne, end et oplyst og ofte bade kræsent og krævende publikum i dag vil acceptere. Med andre ord er et opgør med vanetænkning i byggeriets processer både nødvendigt og formodentlig også nært forestående. Nye generationer af forandringsparate, oplyste, åbne rådgivere, med teknologisk knowhow forankret i nye uddannelser, moderne virksomheder og andre konkurrenceparametre er I færd med at vokse ind i nutidens og fremtidens byggebranche og for at hjælpe denne proces på vej, er der behov for et dialogværktøj som i højere grad bringer rådgivere tættere sammen i designprocessen. Denne ansøgning vedrører udvikling af et sådant dialog redskab B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 4

5 Baggrund De ovenstående problemstillinger har været centrale i en række projekter som ligger forud for denne ansøgning. Den efterfølgende tekst opsummerer kort baggrunden og konteksten dette projekt placerer sig i. Projektet ARKITEKTUR OG ENERGI - ARKITEKTONISKE STRATEGIER FOR FREMTIDENS LAVENERGI BYGNINGER resulterede i en lærebog om nytænkning inden for energieffektiv projektering af nye bygninger og modtog ELFORSK Prisen Som en følge af erfaringerne med dette projekt, ønskede en del af projektdeltagerne at afdække, hvordan metodikker til energirigtig projektering kunne udvikles til at skabe et særligt brugerinterface til modellering og energioptimering, hvilket førte til projekt ARKITEKTUR OG ENERGI - UDVIKLING AF KRAVSPECIFIKATION TIL ET DIGITALT VÆRKTØJ, DER KAN GØRE DET MULIGT FOR ARKITEKTER AT ARBEJDE DYNAMISK OG HELHEDSORIENTERET MED ARKITEKTUR OG ENERGI TIDLIGT I DESIGNPROCESSEN Projekt , som denne ansøgning drejer sig om, baserer sig og bygger videre på projekt , som blev afsluttet Projekt har afdækket og formuleret en kravspecifikation til et digitalt værktøj, som kan gøre det muligt for arkitekter at arbejde dynamisk og helhedsorienteret med arkitektur og energi tidligt i designprocessen og samtidig være kompatibelt med igangværende it-initiativer, fx Det Digitale Byggeri. Kravspecifikationen kan danne grundlag for indhentning af tilbud for et særligt brugerinterface til modellering og energioptimering. Projektet er baseret på dansk lovgivning omkring energirammer i bygninger, men resultaterne fra projektet kan også bruges banebrydende i global sammenhæng Samtidig fik projektet ARKITEKTUR OG ENERGI: LAVENERGI-WORKSHOPS FOR ARKITEKTTEGNESTUER midler fra Dansk Energis Energisparepulje til at gennemføre 20 lavenergiworkshops for arkitektfirmaer, m.h.p. at implementere energieffektiv projektering I praksis, baseret på projekt workshopprojektet blev afsluttet i 2008 af en række af de samme projektdeltagere som i de øvrige projekter. B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 5

6 Målsætning/Formål Målsætningen med dette projekt er at udvikle et digitalt redskab til arkitekter, der kan anvendes som dialog- og afprøvningsmedie, i den tidlige skitseringsfase når rådgiverne skal designe lavenergioptimeret byggeri. Erfaringerne fra de tidligere tre projekter skal sammen med dette projekt omsættes til et digitalt redskab til energioptimering af bygninger som blandt andet kan anvendes som dialogredskab i de tidlige skitseringsprocesser med forskellige samarbejdsparter. Gennem workshops, registreringer og analyser er det målsætningen at kortlægge typiske barrierer og muligheder imellem aktørerne i den byggefaglige kommunikation og gennem storytelling og spildannelser at omsætte disse til elementer i et digitalt dialogredskab. Projektet vil hermed beskrive en arbejdsmetode til kreativt arbejde i integrerede designprocesser, hvor energihensyn medvirker til at definere husets udtryk, form og materialekarakter. Derudover er det målsætningen at udvikle et skitseringsværktøj med tilhørende beregningsmodel baseret på Be06-kernen, der hurtigt kan analysere og vurdere det forventede energiforbrug, dagslysforhold og indeklima for en simpel geometri og udføre iterative konsekvensanalyser for forskellige geometriforhold, konstruktion, komponent- og systemløsninger for aktuelle lokale forhold mht. klima og omgivelser således at man herigennem kan identificere og optimere de forskellige interaktioner der findes mellem designvalg, energiforbrug og klima. Målet er at etablere en betaversion af et dette redskab, hvorigennem denne integrerede proces kan foregå og som samtidig kan anvendes til at dokumentere selve processen, til brug for efterfølgende processer. Denne ansøgning vedrører fase 1. Værktøjet afprøves som betaversion på en lukket brugergruppe efter fase 1, og udvikles videre til en åben releaseversion og avanceres. i fase 2 B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 6

7 Indhold A+E:3D bliver et webbaseret skitserings- og beregningsprogram, hvor arkitekter og andre rådgivere via et overskueligt og let tilgængeligt interface kan optegne 3D skitser og beregne energiforbrug, dagslysforhold og indeklimaforhold på en given bygning. Der lægges vægt på at A+E:3D skal være et visuelt beregningsprogram, som inspirerer brugeren til problemløsninger, frem for blot at informere om energiforbruget overstiger eller efterlever det accepterede niveau. Her spiller storytelling en vigtigt rolle, hvor brugeren gives dynamisk feedback på sine handlinger gennem en række grafiske og tekstbaserede ledetråde. Programmet vil gøre brugeren opmærksom på de forskellige parametres indbyrdes relationer, og hvilke konsekvenser ændringen af et parameters værdi har på de øvrige. Brugeren får dermed leveret forslag frem for facit, hvilket skaber en fremadrettet arbejdsproces Energi-, dagslys- og indeklimaberegninger SBI s beregningskerne, Be06, integreres i programmet og giver adgang til et bredt udvalg af energirelevante parametre: Energiforbruget beregnes i forhold til energibestemmelsernes krav med primærenergiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, overtemperatur, tekniske installationer og belysning. Anvendelsen af solceller og solfangere til vedvarende energiproduktion indregnes. Dagslysforhold beregnes på en simplificeret måde på baggrund af SBi-Anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger (2008). Data om bygningens geometri fra 3D-modellen anvendes til at beregne den gennemsnitlige dagslysfaktor, som igen anvendes til at beregne elforbruget til belysning i Be06. Indeklimatiske forhold beregnes på en simplificeret måde fra omfanget af overophedning i bygningen, beskrevet som antal timer pr måned med overtemperaturer, som beregnet i Be06. Metode A+E:3D udvikles i Unity, som er et dansk-udviklet multiplatform computerspil-udviklingsværktøj. Med Unity-værktøj er det muligt at udvikle A+E:3D som en webbaseret løsning som kan kører i alle typer browsere på alle styresystemer. Udviklingsopgaven beskrives i forhold til de fire kernefunktionaliteter som A+E:3D-værktøjet skal indeholder: Standard Tools: De grundlæggende elementer af browser-interfacen, og hvordan de forskellige funktioner fungerer for brugerne. Simpel Geometri: Hvordan 3D-bygningsmodellen genereres og ændres af brugerne af værktøjet, samt hvordan geometriske informationer beregnes overføres til andre funktionaliteter. Beregningskerne: Be06-kernen, inkluderende input og output af data fra andre funktionaliteter, beregning af primærenergiforbrug, dagslysforhold og indeklimaet. Storytelling: Hvordan den interaktive dialogfunktion fungerer, og hvordan disse storytelling elementer påvirker de andre funktionaliteter. B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 7

8 Projektet indledes med en brainstorming og researchfase fase, igennem hvilken der afholdes flere workshops m.h.p. at analysere, afprøve, diskutere og videreudvikle kravspecifikationen i et multidisciplinært samarbejde mellem projektets parter. Der afholdes interne workshops i projektgruppen, samt eksterne workshops med medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark og Akademisk Arkitektforening m.h.p. at afdække behov og status. Der afholdes tillige workshops med repræsentanter for det digitale byggeri, m.h.p. at definere aktuelle krav. På baggrund heraf opdateres kravspecifikation til at danne afsæt for selve udviklingsprocessen. Udviklingsprocessen forløber som Agile Software Development og styres af projektparten ILP. Agile er en udviklingsmetode der opfordrer til hyppig revision og tilpasning af softwaren, løbende prototyper og en tæt kontakt med slutbrugeren, der sikrer at programmet stemmer overens med dennes behov. Agile udviklingsmetoder står i kontrast til den mere traditionelle vandfaldsmodel, hvor softwareudviklingen inddeles i en række sekventielle (irreversible) faser, der kræver en stringent indledende planlægning, og hvor løbende ændringer i udviklingsplanen meget omkostningstunge (og dermed uønskede). Typisk vil vandfaldsmodellen være anvendelig til rutineprægede udviklingsopgaver, hvorimod agile udviklingsmetoder har sine styrker i projekter som eksempelvis A+E:3D, hvor innovationsgraden, og dermed også kravene til udviklingens tilpasningsevne, er højere. Et nøgleprincip i agile udviklingsmetoder er den løbende udvikling af små funktionelle prototyper. Processen er struktureret således, at hele udviklingsteamet er fokuseret på at udvikle én funktionalitet ad gangen. Det giver mulighed for at teste programmet meget tidligt i forløbet og giver forstærket udgangspunkt for kommunikation blandt projektgruppens mange aktører. Det bliver med andre ord et testbart program frem for tekstbaserede kravspecifikationer, der vil danne udgangspunktet for dialog i projektgruppen. Den øgede synlighed medvirker også til at sikre en højere kvalitet. Den løbende udvikling og test af kernefunktionerne sikrer en kontinuer inspektion af programmet, hvilket giver mulighed for at identificere eventuelle problematikker ift. kravspecifikationerne tidligt i forløbet. En anden fordel ved ovennævnte forløb er, at man kommer hurtigere i gang med at programmere, og dermed tidligt i processen får indhøstet nogle erfaringer, der manglede ved projektets start. Dermed tackler man risikoen for at spilde ressourcer på at udvikle noget der ikke er holdbart. Omfanget af programmet og dets funktioner kan udvikle sig i løbet af udviklingsprocessen, men tidsplanen er non-variabel, hvilket sikrer at man kan operere med et fast budget. Således er det omfanget af programmet og dets funktioner der er variable, og ikke omkostningerne. Da Agile lægger op til, at de essentielle funktioner i programmet udvikles først og der tillige løbende udgives B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 8

9 funktionelle og testbare prototyper, er stakeholders garanteret at stå med et produkt, der kan udgives/benyttes ved projektforløbets afslutning. Proces Udvikling af de essentielle funktioner først storytelling den største variabel Undervejs i udviklingsprocessen gennemfører projektgruppen interne workshops - dels for at sikre en multidiciplinær, kontinuert berøring og kvalitetssikring af udviklingsprocessen, dels m.h.p. test af den programmering, der foregår, samt eksterne workshops m.h.p. at sikre kommentering og nye synspunkter plads i processen. Tidsplan for udvikling Tid Fase Beskrivelse Produkt Aktører Marts-april 2010 Koncept og designfase Videreudvikling og specificering af kravspecifikationer. Forventningsafstemning mellem projektets interessenter Udvidet kravspecifikationer og projektplan Alle Maj-juni Beregningskerne - sprints Implementering af BE06 beregningskernen i A+E:3D Beregningskerne i A+E: 3D + internt testdokument VGL ILP SBI Juli-august Simpel Geometri - sprints September Udvikling af tegnefunktionerne der tillader optegnelse af skitseringer i 3D Testfase/workshops Første eksterne brugertests af programmet samt afholdelse af workshops. Fokus på nytteværdien af funktionerne Oktober Storytelling sprintrunde #1 Første udviklingsrunde af programmets feedback system 3D Tegnefunktion + internt testdokument Eksternt testdokument Storytelling funktion VGL ILP SBI HLA Alle VGL ILP HLA / ESB November Testfase/workshops Første eksterne brugertests af feedbacksystemet samt afholdelse af workshops. Fokus på nytteværdien Eksternt testdokument + revision af design Alle B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 9

10 af feedbacksystemet December Storytelling sprintrunde #2 Revidering og videreudvikling af feedbacksystemet Revideret version af Storytelling funktionen VGL ILP HLA / ESB SBI Januar 2011 Opsamling Finpudsning af foreløbige funktioner. Udvikling af Standard Tools. Revideret udgave af funktioner. Tilføjelse af standard tools ILP februar Endelig test- og justeringsfase Fokus på brugervenligheden af funktionerne Eksternt testdokument Alle marts Etape #1 slut A+E: 3D gøres tilgængelig over nettet i en betaversion betaversion ILP Efterfølgende vil betaversionen søges udviklet til en releaseversion igennem fase 2. B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 10

11 Formidling/Resultater A+E:3D skal designes således at problemstillingerne omkring energioptimering formidles til arkitektfaget på en let tilgængelig og grafisk inspirerende måde m.h.p. at sikre udbredelse, så fremtidens lavenergi bygninger kan udformes på kvalificeret og afvejet vis tidligt i designprocessen. Det er hensigten, at det forventede redskab skal integrere en høj forskningsmæssig kvalitet og en inspirerende videnformidling i et projekteringsredskab, så arkitekter kan udforme fremtidens lavenergi bygninger samtidigt med, at den arkitektoniske kvalitet højnes målet er med kravsspecifikation at: Værktøjet stilles til rådighed for byggebranchen gennem Akademisk Arkitektforening. Værktøjet stilles til rådighed for alle arkitekt- og ingeniørstuderende som en del af undervisningen i energioptimering af byggeriet. Workshops og webinars For at sikre, at projektets indhold og resultater er relevante og inspirerende for arkitektfaget afholdes workshops og webinars gennem hele projektforløbet med medlemmer af AAs Netværk for miljø- og energibevidst arkitektur og AA s Klimanetværk, samt arkitektstuderende fra de to arkitektskoler. AA s Netværker er faglige fora for arkitekter i hele landet, hvor man kan udveksle konkret og brugbar viden og få inspiration til at løse arkitektfaglige udfordringer eller gøre arbejdet mere effektivt i forhold til arkitektur, energi og miljøet. Medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark inviteres til at deltage i workshops og webinars, for at sikre at den integrerede arbejdsmetode, som projektet vil fokusere på, testes af såvel arkitekter som ingeniører. Herudover formidles og debatteres projektet med deltagere i Arkitektforeningens efteruddannelse i A+E, og projektgruppen tilbyder forelæsninger og introduktioner til Danske Ark, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet. De involverede forskningsorganisationer udarbejder artikler til forskningsformidling. Ved frigivelsen af betavesion A+E:3D afholdes et åbent seminar i regi af Akademisk Arkitektforening. Det påtænkes at skrive artikler i relevante fagtidsskrifter løbende gennem udviklingsprocessen, f.eks. Arkitekten og Ingeniøren. Endvidere påtænkes at afholde særligt seminar om metodikkerne i forbindelse med BOLIG+(se Herved adresseres et meget stor udbud af etablerede og kommende arkitekt- og ingeniørrådgivere, hvilket skal sikre anvendelsen af redskabet fremover. Efterfølgende vil betaversionen søges udviklet til en release version 1.0 igennem etape 2. B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 11

12 Projektdeltagere Vglcph Vglcph aps arbejder med vurdering, dokumentation og implementering af energi- og miljømæssig kvalitet i byggeri og anlæg. Ud over at integrere energi- og miljøhensyn i egne byggeopgaver, rådgiver Vglcph aps arkitekt- og ingeniørfirmaer, samt bygherrer i energi- og miljøforhold i forbindelse med byggeri. Vglcph aps tilbyder endvidere generelle og firmaspecifikke kurser indenfor emnekredsen. Vglcph aps er involveret i en række relevante projekter og aktiviteter, for så vidt energi- og miljørigtig projektering, og har været koordinator på udviklingen af internetredskabet ABCplanner (i regi af RH Arkitekter), Nøglemedarbejder: Vibeke Grupe Larsen er indehaver af Vglcph aps, og projektleder på forprojektet ARKITEKTUR OG ENERGI - IT-applikation (projekt ) og projektdeltager i A+E (projekt ) og projekt LAV-ENERGIenergiworkshops for arkitekttegnestuer. Vibeke Grupe larsen er projektleder på A+E:3D SBi/Aalborg Universitet SBi Energi & Miljø har store erfaringer med forskningsprojekter, dels rettet mod en minimering af bygningers samlede primærenergiforbrug, og dels rettet mod en sikring af bygningers indeklimatiske forhold. Formålet med SBis forskning vedrørende arkitektur og energi er at udvikle helhedsbaserede arkitektoniske strategier, hvor bygningers primærenergiforbrug minimeres og deres arkitektoniske kvalitet højnes. Strategien indebærer, at der udføres tværfaglige projekter, hvor der integreres en høj forskningsmæssig kvalitet med en let tilgængelig formidling. SBi vandt ElforskPrisen 2007 med projektet Arkitektur og energi. Nøglemedarbejder: Arkitekt MAA PhD Rob Marsh har været projektleder på A+E (projekt ) og projekt LAV-ENERGIworkshops for arkitekttegnestuer, samt projektdeltager i udvikling af kravsspecifikation (projekt ). Interactive Lab Production Interactive Lab Production er specialiserede i at udvikle løsninger indenfor spilbaseret læring og 3D web. To af virksomhedens egenproduktioner, rollespilssimulatoren CIMIC Learning Lab og indretningsprogrammet VizIt3D, er direkte relateret til projektet. Udover den nødvendige know-how om hvordan A+E:3D bør udvikles, kan virksomheden samtidig bidrage med en række allerede eksisterende tekniske komponenter indenfor storytelling samt tegning og redigering af interaktiv 3D geometri. Det tilfører projektet en solid teknologisk infrastruktur, der kan fungere som fundament for den videre udvikling af programmet. Nøglemedarbejder: cand.it & kreativ direktør, Janus Jagd Henning Larsen Architects HLA er en højprofileret arkitektvirksomhed med meget stærk position i f.t. Den verserende debat om klimaforandringer, byggeri og bæredygtighed. HLA arbejder på at udvikle arkitektfaglige redskaber m.h.p. At gennemføre integrerede designprocesser i nutidige og fremtidige processer. B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 12

13 HLA har 3 erhvervsphd'er fra DTU (energiingeniører), som medvirker i projektet sammen med virksomhedens koordinator på bæredygtighedsområdet, som er Nøglemedarbejder: Arkitekt maa Signe Kongebro, associeret partner i HLA, med bæredygtig udvikling som særligt ansvarsområde. Akademisk Arkitektforening Akademisk Arkitektforening er en stadsorganisation, som varetager arkitekters faglige interesser. AA har som sit mål at fremme den arkitektoniske kvalitet ved at øge bevidstheden om faget og arkitekturen. AA arbejder for, at foreningens medlemmer bliver inddraget i kvalitetsudviklingen af vore omgivelser til gavn og glæde for brugerne af byer, bygninger og produkter. AA omfatter flere netværk, og to af disse, klimanetværket og miljønetværket, har bidraget med knowhow og synspunkter i forbindelse med projekterne og Nøglemedarbejder: Annette Blegvad er chefkonsulent med udviklingsprojekter som ansvarsområde i AA Esbensen A/S Esbensen A/S er eksperter i ingeniørrådgivning vedr. Integreret Energi Design. Esbensen A/S har medvirket som danske deltagere i det Internationale Energi Agenturs projekt: IEA Task 23: Optimization of Solar Energy Use in Large Buildings The Integrated Design Process finansieret med tilskud fra Energistyrelsens EFP-program i perioden I forlængelse af deltagelsen i dette internationale F&U-projekt om Integrated Design Process har det været Esbensens strategi at indføre denne projekteringsmetode i danske byggeprojekter, og Esbensen deltager pt i IEA SHC Task 41, som har fokus på arkitektens vigtige rolle i design af lavenergibyggeri, hvori solenergi spiller en stor rolle. Esbensens deltagelse i dette aktuelle projekt vil være med til at sikre at de modeller og værktøjer der udvikles, kan udnytte de internationale erfaringer der opnås gennem dette task. Nøglemedarbejder: Ingeniør Morten Christensen. Morten har været projektdeltager i projekterne g , samt projekt LAV-ENERGIenergiworkshops for arkitekttegnestuer B i l a g 1 0 / p r o j e k t n r , 13

345-015 A+E:3D - digitalt værktøj til arkitektonisk energioptimering og - renovering i de tidlige designfaser - Fase 2.

345-015 A+E:3D - digitalt værktøj til arkitektonisk energioptimering og - renovering i de tidlige designfaser - Fase 2. Slutrapport for projekterne 343-049 og 345-015 343-049 A+E:3D - digitalt værktøj til arkitektonisk energioptimering tidligt i designfasen af bygninger, fase 2 345-015 A+E:3D - digitalt værktøj til arkitektonisk

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

ELFORSK nye projekter 2012

ELFORSK nye projekter 2012 ELFORSK nye projekter 2012 Naturlig køling og ventilation via diffus loftsindblæsning og termoaktive konstruktioner Projektet har til formål i at udvikle en ny systemløsning til naturlig køling og ventilation

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Valg af datamodel. Prototypen på DIS

Valg af datamodel. Prototypen på DIS Integreret bygningsprojektering med edb Af Karl Grau, Statens Byggeforskningsinstitut Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet prototypen på et integreret edb-system til energi- og indeklimaberegninger.

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

INDEKLIMA ARKITEKTUR ENERGI INSPIRATION TIL IMPLEMENTERING AF LAVENERGI-KLASSER I FREMTIDENS BYGGERI

INDEKLIMA ARKITEKTUR ENERGI INSPIRATION TIL IMPLEMENTERING AF LAVENERGI-KLASSER I FREMTIDENS BYGGERI INDEKLIMA ARKITEKTUR ENERGI INSPIRATION TIL IMPLEMENTERING AF LAVENERGI-KLASSER I FREMTIDENS BYGGERI 1 FOR ORD LAVENERGI, KOMFORT OG ARKITEKTUR Vi driver rovdrift på klodens ressourcer. Det er en kendsgerning,

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Resultater med Be10 energidata. Nu vises to kagediagrammer. Det første viser apparaternes primærenergiforbrug i kwh/m2, fordelt på følgende:

Resultater med Be10 energidata. Nu vises to kagediagrammer. Det første viser apparaternes primærenergiforbrug i kwh/m2, fordelt på følgende: ELplus Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer. Det første viser apparaternes primærenergiforbrug i kwh/m2, fordelt på følgende: Nyt paradigme for innovative elbesparelser fremtidens

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl

Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Projektbeskrivelse for OPI projekt Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Version: 20.03-2014 Udarbejdet af: Frank V. Jensen/Benedikte Kruuse Lindvig, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere