PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter. forsøgsprojekter. Aalborg Universitet"

Transkript

1 Aalborg Universitet PAPER 2: Anvendelse af produktionskoncepter i danske forsøgsprojekter Det undersøges, i hvor stor grad principper fra moderne produktionsfilosofier er inddraget i de danske forsøgsbyggerier. Desuden redegøres der for logistikbegrebet. Anni Schmidt Nielsen & Ebbe Lind Kristensen Civilingeniørstuderende ved Institut for Produktion Byggeledelse Del af afgangsprojekt Udgivet den 22. december 2001

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING INTRODUKTION TIL LOGISTIKBEGREBET LOGISTIKBEGREBETS UDVIKLING LOGISTIK I BYGGERIET UDVIKLINGSTILTAG BYGGELOGISTIK MATERIALESTYRING I BYGGEPROCESSEN PPB-PROGRAMMET PROJEKT RENOVERING PROJEKT NYE SAMARBEJDSFORMER PROJEKT HUS TRIMMET BYGGEPRODUKTION SAMMENFATNING TENDENSER I FORSØGSBYGGERIERNES UDVIKLING SAMMENLIGNING AF PRODUKTIONSFILOSOFIER ANVENDELSE AF PRODUKTIONSFILOSOFIER I FORSØGSPROJEKTER TRENDS I UDVIKLINGEN AF PRODUKTIONSFILOSOFIER KONKLUSION LOGISTIK I FREMTIDENS BYGGEPROCES KILDER BILAG 2-A: PRODUKTIONSKONCEPTER LEAN PRODUCTION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) AGILE MANUFACTURING VIRTUAL ENTERPRISE TOTAL QUALITY MANAGEMENT TIME BASED MANAGEMENT JUST-IN-TIME SAMMENFATNING Side 2 af 73

3 1 Indledning I dette paper fokuseres på byggeriets hidtidige anvendelse af principper fra forskellige produktionsfilosofier primært inspireret fra fremstillingsindustrien. Redegørelsen foretages udfra en logistisk synsvinkel, idet logistisk styring er en gennemgående faktor i alle produktionsfilosofierne. Logistik i byggeriet kan principielt betragtes udfra to synsvinkler, dels projektsynsvinklen, hvor det samlede projekt er i centrum herunder de deltagende virksomheder samt materiale- og informationsstrømmen, og dels udfra en virksomhedssynsvinkel, hvor det er logistikken i den enkelte virksomhed, der fokuseres på. I dette paper anlægges projektsynsvinklen, hvor det er byggeprocessen og projektorganisationen, der er i centrum. De danske udviklingsprojekter startende med Byggelogistik i perioden karakteriseres mht. nøgleord uddraget fra de enkelte produktionsfilosofier, hvorefter tendensen indenfor udviklingen i de danske udviklingsprojekter diskuteres. Formålet med dette paper er, at undersøge, hvad der må forventes indenfor udviklingen af logistikken i byggeriet fremover, samt at påpege gabet mellem den nuværende praksis og udviklingsprojekterne i dansk byggeri. Efterfølgende introduceres logistikbegrebet, for således at opnå en fælles forståelsesramme. 2 Introduktion til logistikbegrebet Begrebet logistik er oprindelig anvendt af militæret, idet det er altafgørende for en krigs udfald, at mandskab, materiel, fødevarer, ammunition osv. er tilstede. Der er utallige eksempler på, at hære er blevet overmandet og krige tabt pga. manglende forsyninger [Christopher, 1998]. Logistik, som begrebet anvendes i dag indenfor videnskaben og erhvervslivet, har dog relativt få links til den militære anvendelse. Der eksisterer ifølge [Møller, 1995] ikke en egentlig universel definition af begrebet, men en af de definitioner, der oftest refereres til, er den såkaldte 7R s definition: To ensure the availability of the right product, in the right quantity, and in the right condition, at the right place, at the right time, for the right customer, at the right cost. [Coyle, 1992]. Denne definition udtrykker kernen af logistikbegrebet uden at være særlig præcis, idet den bl.a. ikke definerer, hvad det rigtige produkt er. Den er imidlertid praktisk tilgængelig, såfremt the right product dækker over materialer eller lignende objekter. 2.1 Logistikbegrebets udvikling I det efterfølgende redegøres der i hovedtræk for logistikkens udvikling, kilderne er, medmindre andet er angivet [Møller, 1995] og [Christopher, 1998]. Et af de største problemer i forbindelse med definitionen af logistik er terminologien, idet der gennem tiderne har været forskellige opfattelser af begrebet. Der kan i hovedtræk tales om, at de forskellige logistikkoncepter kan inddeles i tre hovedgrupper [Møller, 1995, s. 26]: Side 3 af 73

4 1. Forsyningsorienterede 2. Produktionsorienterede 3. Distributionsorienterede Disse tre hovedgrupper inddrages i dag i vid udtrækning i forskellige produktionsfilosofier, hvoraf bl.a. kan nævnes JIT, TQM, SCM mv. Logistikkonceptet, som det kendes i dag, er resultatet af en udvikling af adskillige beslægtede koncepter, som vist i Figur Demand Forecasting Purchasing Industrial Packaging Materials Handling Warehousing Requirements Planning Production Planning Manufacturing Inventories Finished Goods Inventory Materials Management Production Control Business Logistics Materials Administration Logistics Management Integrated Logistics Distribution Planning Order Processing Transportation Customer Service Physical Distribution Figur 2-1: Logistikkens udvikling, frit efter [Møller, 1995, s. 29]. Før 1950 var logistikken karakteriseret ved stor fragmentation, opdelt efter enkelte forretningsmæssige aktiviteter. Op gennem 60 erne blev der introduceret egentlige koncepter, der inkluderede flere af de tidligere aktiviteter. Baggrunden for disse koncepters opståen var primært udvikling indenfor Total cost analysis og bedre planlægning af den fysiske distribution. Det var ligeledes i 1960 erne at grundlaget for Business Logistics blev skabt. Grundet den større efterspørgsel samt kundernes krav om stadig større produktsortiment, der på daværende tidspunkt blev imødekommet primært ved oprettelse af stadigt større lagre, var behovet for et mere overordnet ledelsessystem klart. En definition af Business Logistics er: The management of all activities that facilitate movement and the coordination of supply and demand in the creation of time and place utility in goods. [Heskett, 1964] På grund af bl.a. oliekriserne i 1970 erne, der var en af årsagerne til de høje renter i perioden, var der ekstra fokus på nedskæring af unødvendige omkostninger, primært lageromkostninger. Forbedring af den indre effektivitet (produktiviteten) skete fortrinsvis ved rationaliseringer frem for innovation. I Sverige blev konceptet Materialeadministration udviklet, og defineret som: Side 4 af 73

5 Materials Administrations may be defined as the view and the principles by which we seek to develop, plan, organize, co-ordinate and control materials flow from raw materials to final customer. [Ericsson, 1971] Med denne definition opfattes logistik for første gang udfra en holistisk synsvinkel fra råmateriale til slutbruger. Opfattelsen af logistik ud fra dette perspektiv nærmer sig hermed principperne bag flere af de kendte produktionskoncepter, der i dag anvendes. De to principper Materialeadministration og Business Logistics overlapper hinanden på flere punkter, dog er der ifølge [Møller, 1995] to væsentlige forskelle i deres udvikling: 1. Princippet materialeadministration stiller spørgsmålstegn ved de strukturelle præmisser for logistik 2. og teorien bag introduceres udfra et organisatorisk perspektiv. Forståelsen og anvendelsen af de to begreber er dog i praksis stort set sammenfaldende [Elkjær, 1990, s. 10], hvorfor der efterfølgende ikke skelnes yderligere mellem disse. Revolutionen i 1980 erne indenfor anvendelsen af IT har haft stor indflydelse på logistikkens anvendelse. Computerbaserede administrationsprogrammer, eksempelvis MRP systemer, blev tilgængelige for selv små firmaer, der hermed fik nogle helt nye styringsredskaber til styring af logistikken. Der blev i fremstillingsindustrien for alvor sat fokus på Just-In-Time levering og kvalitet. Fra primært at operere på et operationelt plan, hvor værktøjer og teknikker var i centrum, skiftede fokus i løbet af 1980 erne til et mere ledelsesorienteret og organisatorisk niveau. I 1986 definerede CLM 1 logistik som: The definition of logistics is the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to the customers requirements. [Matts, 1992] Til forskel fra de tidligere definitioner er styring af information nu også inkluderet, og den samlede betegnelse er Logistics Management [Christopher, 1998, s. 13]. Desuden strækker logistikbegrebet sig nu fra det operationelle til det strategiske niveau. Ligeledes udvides begrebet i denne periode, således at produktet imødekommer kundernes krav/behov, hvilket også fremgår af definitionen. En meget anvendt og anerkendt model til diskussion af værdikæden og dermed virksomheders logistik såvel internt som eksternt er Porters Value Chain fra 1985, hvor der for alvor blev sat fokus på de tværgående processer i virksomhederne. Figur 2-2 viser principperne bag logistisk administration af materiale- og informationsstrømme i en virksomhed. Desuden knyttes logistikbegreberne sammen udfra en helhedsbetragtning. Figuren illustrerer ligeledes terminologien, som den anvendes i det efterfølgende. Materialeadministration opfattes således, jf. Figur 2-2, som et synonym til logistik og Business Logistics, og omfatter dermed også det strategiske niveau. Mate- 1 The Council of Logistical Management Side 5 af 73

6 rialestyring derimod foregår på det operationelle niveau, og omfatter redskaber til styring af materialeforsyningen. Logistik/Materialeadministration (Business Logistics) Materialeforsyning (Materials Management) Produktionsstyring (Production Control) Fysisk Distribution (Physical Distribution) Leverandør Indkøb Råvarelager Produktion Salg Lager Kunde Materialestrøm Informationsstrøm Figur 2-2: Materiale- og informationsstrømme gennem en virksomhed samt nogle af de styringsmæssige begreber, der knytter sig til dem [Elkjær, 1990, s. 47]. Det er særdeles vigtigt at skelne skarpt mellem begreberne for at undgå forvirring og misforståelser. Tankegangen illustreret i Figur 2-2 sigter primært imod traditionelle fremstillingsvirksomheder. I det efterfølgende afsnit gennemgås anvendelsen af logistik i byggeriet. 2.2 Logistik i byggeriet Logistik er et forholdsvis nyt begreb i byggeriet, forstået således, at der naturligvis altid har foregået mere eller mindre planlagte logistiske aktiviteter i form af indkøb, afkald af materialer, planlægning af pladsindretning, tid og bemanding, transport af byggematerialer osv. At logistik eksempelvis i [SBI 256, 1995] beskrives som et nyt begreb skyldes, at det indenfor det seneste årti er blevet tillagt en mere omfattende betydning, således at aktiviteterne med tilknytning til materialestrømmen i en byggeproces så vidt muligt inddrages i et mere holistisk perspektiv. Logistikken inddrages dermed bevidst fra idèfasen frem til afleveringen. Alternativt kunne hele bygværkets levetid inddrages, således at aktiviteter som vedligeholdelse, renovering, nedrivning og bortskaffelse af materialer inkluderes. For nærværende koncentreres redegørelsen om anvendelsen af logistik frem til afleveringen af bygværket Traditionel model for byggelogistik I traditionelt byggeri kan projektorganisationen imidlertid med fordel underopdeles i to, en projekteringsorganisation og en produktionsorganisation [SBI 256, 1995]. Projekteringsorganisationen består af repræsentanter for de parter, der indgår i projekteringen og planlægningen af byggeopgaven. Typisk udgøres denne af arkitekter, rådgivende ingeniører, myndigheder og afhængigt af entrepriseformen også ind i mellem af repræsentanter fra entreprenørvirksomheder og leverandører. Produktionsorganisationen udgøres derimod af henholdsvis en leverandørdel og en byggepladsdel, der omfatter alle de parter, der medvirker i selve udførelsesfasen. Dette forhold, hvor to forskellige organisationer involveres i byggeprocessen, er ligeledes diskuteret i [Bröchner, 1995]. Side 6 af 73

7 Parallelt med de to organisatoriske enheder kan der også identificeres to centrale logistikaktiviteter, henholdsvis den eksterne varestrøm, dvs., distributionen af byggevarerne til byggepladsen og den interne varestrøm, dvs., oplagring og intern transport/håndtering på pladsen. Ifølge [SBI 239, 1994] og [Knöös, 1991] kan logistik i et byggeprojekt sammenfattes til følgende elementer: - Planlægningsfunktioner, som omfatter de administrative funktioner, der skal gennemføre planlægningen af materialestrømmen. - Styringsfunktioner, som omfatter en række administrative funktioner, der skal varetage den operationelle styring af materialestrømmen. - En fysisk materialestrøm, der kan opdeles i en ekstern og en intern materialestrøm. - Informationsstrømme, der hovedsagligt omfatter planlægnings-, styrings og kontrolinformationer, fx i form af tegninger og aftaler eller i forbindelse med bestilling og afkald af materialer eller modtagekontrol på byggepladsen. På baggrund af disse 4 elementer er modellen i Figur 2-3 over logistikken i et traditionelt byggeprojekt opstillet. Produktionsorganisation / byggeplads Projekteringsorganisation Tilførsel af informationer Planlægnings- og styringsfunktioner Indkøb Produktion Produktionsorganisation/ leverandører Tilførsel af materialer Modtagelse/ kontrol Oplagring Indbygning/ montage Færdigt bygværk Informationsstrøm (koordinering, styring) Fysisk materialestrøm/transport Figur 2-3: Model for logistik i et byggeprojekt [SBI 256, 1995, s. 13] Ved gennemførelsen af et byggeri oprettes en række planlægnings- og styringsfunktioner, der tilsammen udgør et administrativt niveau i produktionsorganisationen. I Figur 2-3 er planlægnings- og styringsfunktionen yderligere opdelt i henholdsvis en indkøbsog en produktionsfunktion. Den traditionelle model har dog en svaghed i forhold til beskrivelsen af materiale- og informationsstrømmen til leverandørerne, der her er vist som en del af produktionsorganisationen. Nyere modeller for byggelogistik inddrager i større grad hele forsyningskæden, hvilket illustreres i næste afsnit. Side 7 af 73

8 2.2.2 Udvidelse af logistikmodellen Logistikmodellen, som den fremgår af Figur 2-3, er primært centreret omkring byggepladsen og produktionsorganisationen. I Sverige har der gennem en årrække været et bredere fokus, hvor især Supply Chain Management (SCM) i højere grad er blevet inddraget. På svensk forstås SCM som styring af forsyningskæden. Fredrik Olsson, Lunds Universitet, påpeger gabet mellem produktionsorganisationen og projekteringsorganisationen i sit Licentiat [Olsson, 2000]. Han opstiller en model for sammenhængen mellem to forskellige processer, dels forsyningskæden og dels byggeprocessens traditionelle fasemodel. Baggrunden for modellen er dels et svensk casestudie og dels litteraturstudier. De to forskellige processer harmonerer fint med den danske opfattelse af de to organisationers virkefelt, henholdsvis projekterings- og produktionsorganisationen. Fredrik Olssons logistikmodel for de to processers interaktion på byggepladsen er vist i Figur 2-4. Projektidé Informationsflow Udredning Forprojektering Projektering Byggeprocessen Råmateriale Leverandør Fremstilling af byggevarer Fremstilling af præfabrikationer Grossist Vedligeholdelse (slutbruger) Forsyningskæden Vedligeholdelse (slutbruger) Figur 2-4: Interaktion mellem forsyningskæden og den traditionelle fasemodel [Olsson, 2000]. Fasemodellen for den traditionelle byggeproces er gennem de seneste år, grundet den øgede fokusering på kunden af flere virksomheder ofte blevet betegnet værdikæden [Olsson, 2000, s. 120]. Dette virker umiddelbart rimeligt, idet værdien for kunden netop skabes gennem de enkelte byggefaser, imens materialestrømmen udgør et input til værdiskabelsen. I det efterfølgende betegnes sammenhængen mellem de enkelte byggefaser under et derfor som værdikæden. Side 8 af 73

9 Fredrik Olssons undersøgelser understreger, at såfremt informationer deles mellem de to processer åbnes helt nye muligheder for anvendelsen af den viden og de erfaringer, der implicit eksisterer i henholdsvis forsynings- og værdikæden. Modellen i Figur 2-4 er en simplificering af logistikken i et egentligt byggeprojekt, især hvad forsyningskæden angår. Udførelsen på byggepladsen er netop karakteriseret ved, at der er adskillige forsyningskæder involveret i leveringen af materialer. Simplificering af modellen er dog foretaget for overskuelighedens skyld, dog skal dette forhold overvejes nøje, idet det netop påpeges, at det er i koordinationen mellem de forskellige forsyningskæder og værdikæden, et af kerneproblemerne ligger [Olsson, 2000, s. 129]. Med hensyn til Supply Chain Management understreger Fredrik Olsson, at der i den traditionelle svenske byggebranche og i de enkelte projekter eksisterer en forsyningskæde, men den overordnede ledelse af denne er forsvindende. Dette forhold understøttes yderligere af fraværet af egentlige logistikere i de svenske byggevirksomheder. Denne mangel medfører, at den samlede styring af forskellige aktiviteter i stor udstrækning overlades til entreprenøren alene. Eksempler på fælles logistikaktiviteter er bl.a. [Olsson, 2000, Slides]: - Lager - Vareflow - Omkostninger - Information - Risiko - Planlægning - Inter-organisatoriske relationer Vurdering af modellen Det kan diskuteres, hvorvidt der for at opnå fuld integration internt mellem de enkelte led i henholdsvis værdi- og forsyningskæden til modellen skal tilføjes informationsflowet mellem de enkelte led. Modellen påført dette informationsflow er illustreret i Figur 2-5. Side 9 af 73

10 Byggeprocessen Projektidé Udredning Forprojektering Projektering Forsyningskæden Råmateriale Leverandør Fremstilling af byggevarer Fremstilling af præfabrikationer Grossist Vedligeholdelse (slutbruger) Vedligeholdelse (slutbruger) Figur 2-5: Interaktion mellem forsyningskæden og den traditionelle fasemodel tilført det interne informationsflow i de to kæder, frit efter [Olsson, 2000]. Informationsmængden mellem ledene i forsyningskæden skal udvides for at opnå øget logistisk styring (flow) af materialestrømmen. Det er således en forudsætning, at der kan trækkes informationer mellem de enkelte led i kæden, hvorfor integration mellem de enkelte virksomheders elektroniske informationsstyringssystemer bliver nødvendig. En afgørende forudsætning for denne integration er en øget standardisering af bygningsdele og materialer. Denne standardisering pågår pt. i stadig større omfang, bl.a. kan nævnes Center for Byggeklassifikation, der arbejder med udvikling af bygningsdelstavlen. Denne øgede integration mellem de enkelte led kan muligvis substituere informationsstrømmen mellem de tidlige byggefaser og de initierende led i forsyningskæden. Dette forudsætter dog en nøjagtig klarlæggelse de enkelte aktørers informationsbehov. Der afgrænses dog for yderligere analyse af dette forhold. Tilsvarende gælder informationsoverførslen mellem faserne i byggeprocessen. Selvsagt er det vanskelligt at operere med informationsoverførsel på tværs af tid, som det er tilfældet i den samlede byggeproces. Dog er relevansen af erfaringsoverførsel mellem aktørerne i de enkelte byggefaser gennem flere forsøgsprojekter blevet påpeget, hvilket forklarer informationsstrømmene fra fremtid til nutid. Det vurderes også, at det er væsentligt at inddrage vedligeholdelsesfasen i modellen for informationsstrømmene, idet det trods alt er de fremtidige brugere typisk repræsenteret Side 10 af 73

11 af bygherren, der optræder som kunder for byggeriet, og at det netop er disses behov, bygværket skal opfyldes. I det efterfølgende redegøres for de danske udviklingstiltag, der er gennemført eller påbegyndt i løbet af de seneste 10 år. Der fokuseres især på de logistiske elementer, der er inddraget i forsøgsprojekterne, hvilket illustreres vha. Fredrik Olssons oprindelige model for logistik i et byggeprojekt, som er vist i Figur Udviklingstiltag Følgende afsnit giver en kort beskrivelse af de udviklingsbyggerier og tiltag, der er gennemført over de seneste 10 år i den danske byggebranche. I beskrivelsen medtages både afsluttede og igangværende projekter. Der fokuseres på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med de enkelte udviklingstiltag samt på omfanget af byggelogistik i projekterne. Endvidere illustreres i relation til Fredrik Olssons teori for informationsudveksling og logistik [Olsson, 2000], på hvilke områder i de enkelte faser i byggeprocessen de forskellige udviklingsprojekter har gennemført aktiviteter, som har haft indflydelse på byggelogistikken. De udviklingstiltag, der fokuseres på i det efterfølgende, er: BYGGELOGISTIK Materialestyring i byggeprocessen (Sophiehaven) ( ) PPB ( ) - PPU - Habitat - Comfort House - Casa Nova Projekt Renovering ( ) - Værktøjskassen Projekt Nye Samarbejdsformer (1998-) Projekt Hus (1998-) Trimmet Byggeproduktion (Privat finansieret) (1999-) - 6 forsøgsbyggerier pt. MT Højgaard 3.1 BYGGELOGISTIK Materialestyring i byggeprocessen Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af [SBI 316, 1999], [Byggelogistik I, 1993] og [Byggelogistik II, 1994]. I maj 1989 iværksatte Boligministeriet en ordning med særlige kvoter inden for det offentligt støttede byggeri til udviklingsprojekter bl.a. med det formål at give mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer. Under dette udviklingsprogram gennemførtes i starten af 1990 erne et samarbejdsprojekt, der havde til formål, at påvise fordelene ved en bedre materialestyring i byggeriet gennem et tættere samarbejde mellem projekterende, forhandlere og udførende. Projektet fik navnet BYGGELOGISTIK Materialestyring i byggeprocessen, og henvendte sig først og fremmest til byggeriets fagfolk, herunder bygherrer, projekterende, producenter, forhandlere, entreprenører og håndværkere. Side 11 af 73

12 I perioden gennemførtes, med fokus på byggelogistik, seks forsøgsbyggerier, der alle omhandlede udvikling og afprøvning af et logistiksystem, som i dag er kendt under betegnelsen Sophiehaven-modellen, opkaldt efter bebyggelsen i de første forsøgsbyggerier. I Figur 3-1 er vist en oversigt over de seks forsøgsbyggerier. Efterfølgende fokuseres der dog udelukkende på de to Sophiehaven-byggerier, idet de danner grundlag for den udviklede logistikmodel. By- og Boligministeriet BYGGELOGISTIK Projekter Tema Sophiehaven (etape I) - Hillerød boliger Hovedentreprise Basalt logistiksystem Sophiehaven (etape II) - Hillerød boliger Hovedentreprise Basalt logistiksystem ("fuld skala") Engbuen (etape I) - Allerød boliger Hovedentreprise Basalt logistiksystem og dataudveksling Engbuen (etape II) - Allerød boliger Hovedentreprise Basalt logistiksystem og dataudveksling Bækkegården - Ølstykke boliger (inkl. 5 renoverede boliger) Fagentreprise Basalt logistiksystem og samarbejdsformer Boldbanen - Stenløse boliger Fagentreprise Basalt logistiksystem og samarbejdsformer Figur 3-1: Oversigt over de seks forsøgsbyggerier i projektet BYGGELOGISTIK [SBI 316, 1999, s. 10]. Overordnet ansvarlig for hele udviklingsprojektet omkring Sophiehaven (etape I og II) var NIRAS (tidligere N&R Consult A/S) især med Sven Bertelsen som en væsentlig drivkraft. Arbejdet med at udvikle en logistikmodel med det umiddelbare sigte at forbedre materialestyringen tog bl.a. afsæt i problemstillingen om, at rådgiverne ikke i tilstrækkeligt omfang benytter sig af den viden, som de udførende besidder omkring de forskellige byggekomponenters anvendelse og indpasning i byggeprocessen. Dette er direkte afledt af det forhold, at de udførende virksomheder og leverandørerne afhængig af entrepriseformen, ofte først udpeges når projektet er udarbejdet, hvilket vanskeliggør en hensigtsmæssig dialog vedrørende materialevalget. En anden af de initierende problemstillinger ved udviklingen af logistikmodellen har været, at leverandørerne ofte vælges ud fra hvilke firmaer, der kan levere den rigtige vare til den laveste pris, frem for hvem der kan levere den bedste leverance til den rigtige pris [Byggelogistik I, 1993]. Side 12 af 73

13 Ved en indledende analyse blev der med udgangspunkt i en typisk byggesag identificeret ni symptomer på mangelfuld materialestyring. Ved en yderligere analyse blev årsagerne til symptomerne klarlagt, og af disse var de hyppigst forekommende: Mangelfuld arbejdsplanlægning Mangelfuld leveranceplanlægning Kvantumsrabatter Projektfejl Øvrige menneskelige fejl Endvidere medvirkede forhold som projektændringer, manglefuld montagekontrol og pladsstyring samt uhensigtsmæssige arbejdsmetoder også til den ringe materialestyring. Det skal her bemærkes, at årsagerne til de problemer, der optræder under udførelsesfasen af et byggeri, ofte skal søges i de foregående faser. Der blev i Sophiehaven-projektet satset på en model, der skulle styrke det praktiske samarbejde under udførelsen og forbedre materialestyringen. Konkret indførtes der en fælles materialekoordinator 2, der bar ansvaret for såvel fagentreprisernes materialeleverancerne som planlægningen af indretningen af byggepladsen. Indførelsen af materialekoordinatoren medførte således, at indkøb og afkald af materialer til byggepladsen blev adskilt både organisatorisk og ansvarsmæssigt, idet den enkelte fagentreprenør varetog indkøbsfunktionen, mens materialekoordinatoren overtog afkaldet. Den væsentligste opgave for materialekoordinatoren blev således: at koordinere materialeflowet til og på byggepladsen i samarbejde med leverandørerne og de udførende med reference til byggeledelsen. [Byggelogistik I, 1993, s. 10] Idet der i praksis i dag vil være overlap mellem byggelederens og materialekoordinatorens opgaver, vil det være hensigtsmæssigt, at de to funktioner udøves af samme virksomhed. På baggrund af de indledende analyser med henblik på at afdække logistikproblemerne i byggeprocessen og potentialet for en videreudvikling af den gældende praksis, blev der udviklet et basalt logistiksystem, der benyttedes som grundelement i udviklingsprojektet. En oversigt over de væsentligste elementer i det basale logistiksystem, Sophiehavenmodellen, er vist i Figur Oprindelig betegnet som en skaffer. Side 13 af 73

14 Filosofien Just-In-Time produktion Leverancer planlægges efter arbejdets fremdrift på byggepladsen. Indbygning i forlængelse af levering til byggepladsen undgå lagre. Minimeringer af bestillinger i sidste øjeblik. Tidligere og tættere samarbejde mellem projekterende, udførende og leverandører i byggeprocessen. Aktiv byggeledelse produktionschef på byggepladsen. Administrative hjælpemidler logistikværktøjer Tids- og aktivitetsplaner Unitspecifikationer Leveranceplaner Afkaldeplaner Pladsplaner Drift af logistiksystem skafferen Sikre korrekt anvendelse af logistikværktøjer. Koordinering og afkald af leverancer til byggepladsen. Sikre modtagekontrol og evt. anvisning af lagerplads. Kontakt til leverandører. Modvirke suboptimering i byggeprocessen. Koordinering af fælles materiel på byggepladsen. Figur 3-2: Oversigt over de væsentligste elementer i det basale logistiksystem [SBI 316, 1999, s. 9]. Konklusionen på Sophiehavenprojektet er opsummeret i følgende punkter: Der blev brugt færre mandtimer end beregnet. Materialestyringen medførte mere sikre leverancer med færre fejl. Svind og spild blev mindre end forventet. Materialekoordinatoren viste sig at være en stor hjælp i materialeadministrationen. På trods af de positive resultater var der dog en del problemer forbundet med at opgøre besparelserne og omkostningerne for de enkelte parter. Hovedparten af besparelserne kom entreprenørerne og håndværksvirksomhederne til gode i form af mindre svind og spild, mindre oplagring på pladsen og sparet arbejdstid, der ellers ville være medgået til intern transport på pladsen. Til gengæld blev omkostningerne til planlægning og anden administration øget som følge af logistiksystemets indførelse. Besparelserne oversteg dog de ekstra omkostninger. For byggevaregrossisterne og -producenterne har Sophiehaven-modellen også betydet besparelser bl.a. fordi logistiksystemet giver mulighed for en mere rationel tilrettelæggelse af materialeleverancerne. Figur 3-3 viser en skematisk angivelse af fordelingen af besparelser og omkostninger i forbindelse med Sophiehavenprojektet. Side 14 af 73

15 Udførende virksomheder Byggevaregrossister Byggevareproducenter Svind og spild Indkøb Indkøb Intern transport og produktion Varehåndtering og lager Transport Oplagring Pakning, units Pakning, units Administration Administration Administration Figur 3-3: Skematisk angivelse af omkostningernes fordeling i forhold til normal praksis for de involverede virksomheder. Rådgivernes omkostninger er ikke medtaget, men er af SBI skønnet at være steget marginalt. En nedadgående pil medfører en omkostningsreduktion (besparelse) for den pågældende aktivitet, en opadgående pil medfører en øget omkostning, mens en vandret pil medfører at aktiviteten er omkostningsneutral [SBI 316, 1999, s. 15]. Angivelserne er kun retningsgivende tendenser, idet størrelsen af besparelserne ikke kan opgøres. Dette skyldes dels, at der ikke er en sammenlignelig byggesag uden materialestyring og dels at besparelserne blev opsuget hos de enkelte parter uden at fremgå af de officielle regnskaber. Resultatet af projektet er, at der ud fra skøn er opnået en samlet produktivitetsforbedring på mellem 5 og 10% i forhold til en normal byggesag af tilsvarende art og omfang, og at besparelserne i høj grad stammer fra mindre spild og svind på materialerne. Figur 3-4 viser en vurdering af på hvilke områder i byggeprocessen, der i Sophiehavenprojektet er gennemført aktiviteter, som har indflydelse på byggelogistikken i relation til Fredrik Olssons model. Side 15 af 73

16 Byggeprocessen Projektidé Udredning Forprojektering Projektering Forsyningskæden Råmateriale Leverandør Fremstilling af byggevarer Fremstilling af præfabrikationer Grossist Vedligeholdelse (slutbruger) Vedligeholdelse (slutbruger) Figur 3-4: Vurdering af Sophiehaven-projektet i relation til Fredrik Olssons model. Det fremgår af Figur 3-4, at det i vid udstrækning er lykkedes at integrere et samarbejde mellem de projekterende, de udførende og byggevareleverandørerne i Sophiehavenprojektet. 3.2 PPB-programmet Følgende afsnit omhandlende PPB-programmet 3 og de fire konsortier herunder er udarbejdet på baggrund af [Walløe, 2001 (a)], [Walløe, 2001 (b)], [Clausen, 2001], [ATV, 1999] og [Bang, 2000]. I 1994 iværksatte Erhvervsfremme Styrelsen i samarbejde med By- og Boligministeriet PPB-programmet med det formål, at øge produktiviteten i dansk byggeri og skabe bedre og billigere byggerier samt styrke den danske byggebranche internationalt. Målet skulle bl.a. realiseres gennem dannelse af vertikalt integrerede konsortier, der skulle gennemføre en række udviklingsprojekter, hvori nye produkter, processer og organisationsformer skulle afprøves. Baggrunden for PPB-programmet var at samle op på den udvikling, der er foregået i byggeriet siden 50 erne og 60 erne, hvor boligens form og indhold har udviklet sig meget, uden at den tilgængelige viden og ekspertise vedrørende udviklingen af produkter, processer og produktivitet er fulgt med. På baggrund heraf har målet med PPBprogrammet været af fremme: 3 Proces- og Produktudvikling i Byggeriet. Side 16 af 73

17 Samarbejdet mellem virksomhederne på byggeområdet, herunder den vertikale integration. Konkurrenceevnen gennem produktudvikling, procesudvikling og innovation inden for byggeriet. Eksporten og beskæftigelsen inden for byggeriet gennem forbedring af konkurrenceevnen, herunder generelt at forbedre produktiviteten. [Walløe, 2001 (a)] Udviklingsarbejdet og forsøgsbyggerierne er gennemført af fire konsortier med hver sit fokusområde: PPU MT Højgaard A/S (tidligere Højgaard &Schultz A/S, Rambøll, Arkitektgruppen i Århus. Fokus på procesudvikling og vertikalt samarbejde i byggeriet. Habitat NIRAS, Vilhelm Lauritzens Tegnestue, J&B Entreprise, Cenergia, Semco, Landskab & Rum. Fokus på projekterings- og udførelsesstrategi, hvor de samme principper, knudepunktsløsninger, materialer og produkter anvendes i de individuelle byggerier. Comfort House NCC Danmark A/S, Carl Bro Byg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Fokus på et nyudviklet konstruktionssystem i gips og stål suppleret med et lukningssystem af præfabrikerede facade- og tagløsninger og et kompletteringssystem, der var velegnet til industriel fremstilling. Casa Nova COWI, Skanska Danmark A/S, Nova 5 Arkitekter A/S, Tegnestuen Vandkunsten. Fokus på udvikling af et træbaseret byggesystem, der var velegnet til industriel fremstilling. I det efterfølgende beskrives de fire konsortier enkeltvis PPU-konsortiet PPU-konsortiets 4 arbejde, der blev indledt i 1995, udsprang af erfaringerne fra Sophiehaven-projektet først i halvfemserne. De forventede reduktioner i tid og omkostninger for de efterfølgende projekter udeblev, og på den baggrund valgte PPU-konsortiet at fokusere på logistikken som udviklingstema. Det oprindelige mål for PPU var udvikling af det vertikale samarbejde, hvor fagene i stedet for at modarbejde hinanden skulle samarbejde om at skabe de optimale vilkår for helheden. Konkret gennemførtes dette i en 3-fasemodel med faserne; Programprojekt, Projektforslag og Udførelsesprojekt. PPU arbejdede med et koncept, hvor byggeprojektet blev opdelt i procesenheder, defineret som: 4 Programprojekt Projektforslag Udførelsesprojekt. Side 17 af 73

18 sammenhængende funktionelle, montagemæssige og logiske forløb, hvis grænser klart defineres i forhold til andre procesenheder. Meningen med konceptet var at skabe et samarbejde mellem de projekterende og de udførende ved projekteringens start, således at parterne i fællesskab kunne fastlægge procesenhederne og bindingerne mellem disse. Målet var at udarbejde et optimalt projektmateriale, hvor alle arbejdsmetoder på forhånd var gennemtænkte og velplanlagte. PPU-konsortiets mål med at sætte fokus på byggelogistikken var en udvidelse af det traditionelle arbejdsområde for entrepriseledelsen, således at denne også skulle omfatte planlægning og styring af materialeleverancer. Herudover skulle administrationen effektiviseres og IT skulle integreres i entrepriseledelsesfunktionen. For at frigive flere mandtimer til egentlig produktion og undgå dobbeltarbejde i udførelsesfasen var målet endvidere at samle de udførendes fælles aktiviteter under et. PPU-konsortiet har derfor koncentreret sig om følgende initiativer i forhold til logistik på byggepladsen i de forsøgsbyggerier, der er gennemført: Vertikalt samarbejde mellem arkitekt, ingeniør, entreprenør, leverandør og producent, således at de hver for sig kan gøre deres indflydelse gældende på de rigtige tidspunkter. Udvikling af entrepriseledelsesfunktionens ansvarsområde. Videreudvikling af værktøj til byggelogistik, baseret på procesenheder. Anvendelse af et fælles IT-system til udarbejdelse og overførsel af elektroniske mængdebærende leverancebeskrivelser og unitskemaer mm. Vejrligs uafhængig produktion baseret på kontinuert lukning af råhus sikret ved styring af logistik. [Walløe, 2001 (b)] Erfaringerne fra de forsøgsbyggerier, der er gennemført i PPU-regi, er, at det er svært at arbejde med logistik i praksis, men at der er store besparelser at hente, når parterne får det til at fungere. Et af problemerne bunder i den traditionelle fagopdeling, der er i byggeprocessen, da det er usikkert, hvilke parter der drager fordel af logistikarbejdet, og nogle parter derfor ikke ser nogen fordel i at deltage. Et andet af problemerne, som PPU-konsortiet havde ved at indføre logistik på byggepladsen, var, at gevinsterne var svære at gøre op. Konsortiet kan dokumentere, at der er opnået besparelser i form af bl.a. mindre materialespild men ikke størrelsen af besparelserne. Fejl i projektmaterialet har for alle forsøgsbyggerierne været et tilbagevendende problem, der har reduceret størrelsen af gevinsten ved at arbejde aktivt med logistikken på byggepladsen. PPU-konsortiet er derfor af den overbevisning, at konceptet i PPUsamarbejdet vil give den største gevinst, hvis entreprenøren inddrages allerede i projekteringsfasen og dermed kan være med til at sikre udarbejdelsen af realistiske planer for udførelsesfasen [Walløe, 2001 (a), s. 10]. I løbet af de forskellige forsøgsbyggerier, der er gennemført under PPU-konsortiet, har der været gode erfaringer med at anvende rullende ugeplaner i modsætning til den traditionelle hovedtidsplan og detailplan. De rullende ugeplaner udarbejdes med en 3 til 5 ugers horisont og sikrer, at alle aktiviteter i den påfølgende periode kan udføres og bli- Side 18 af 73

19 ver udført. Der er ikke anvendt en egentlig materialekoordinator som i Sophiehavenprojektet, i stedet er der en logistikkoordinator hos hovedentreprenøren, der koordinerer aktiviteterne indbyrdes. Nedenstående punkter er områder, hvor PPU-konsortiet kan dokumentere, at der kan eller vil være besparelser at hente ved at arbejde aktivt med at få byggepladslogistikken til at fungere optimalt: Reduktion af spild og svind fra lagre på pladsen Reduktion af intern transport Reduktion af fejlleverancer Reduktion af brækage Færre projektfejl Reduktion af spildtid De erfaringer, der er gjort i forbindelse med de enkelte forsøgsbyggerier, forsøges løbende indarbejdet i konceptet. Efter et byggeris afslutning foretages der i fællesskab mellem rådgivere, leverandører og udførende en erfaringsopsamling, hvor processerne og samarbejdets forløb drøftes. Dette har resulteret i et fælles erfaringsgrundlag af gode tekniske løsninger, der både er udførelsesmæssigt og økonomisk hensigtsmæssige. Arbejdet i PPU-konsortiet har sigtet mod at skabe en kontinuitet i byggeprocessens udførelsesfase, således at såvel effektiviteten på byggepladsen som kvaliteten af arbejdet forbedres. Dette er især opnået ved det fjerde forsøgsbyggeri, hvor der efter en regulering af akkorderne blev mulighed for at tilføre byggeriet kvaliteter, der ellers ikke ville have været råd til. Reguleringen af akkorderne skyldtes, at det var håndværkerne, der ved de første byggerier opnåede de økonomiske produktivitetsgevinster, således at deres akkorder var langt højere end ved tilsvarende byggerier. De faste samarbejdsrelationer mellem de projekterende, leverandørerne og de udførende har desuden gjort det muligt at indregne en produktivitetsgevinst på 15% af arbejdstimeforbruget i forhold til traditionelt byggeri for det fjerde forsøgsbyggeri. I Figur 3-5 er der i relation til Fredrik Olssons model vist, på hvilke områder i byggeprocessen PPU-konsortiet har gennemført aktiviteter, som har indflydelse på byggelogistikken. Side 19 af 73

20 Byggeprocessen Projektidé Udredning Forprojektering Projektering Forsyningskæden Råmateriale Leverandør Fremstilling af byggevarer Fremstilling af præfabrikationer Grossist Vedligeholdelse (slutbruger) Vedligeholdelse (slutbruger) Figur 3-5: Områder, hvor der i PPU-konsortiet er gennemført aktiviteter i relation til logistikken på byggepladsen [Walløe, 2001 (a), s. 11]. Figur 3-5 viser, at PPU-konsortiet i en vis udstrækning realiserede målet om vertikal integration, idet det er lykkedes at få informationsstrømmene til at flyde mellem leverandørerne, grossisterne og projekteringen, ved at anvende logistikværktøjer og samle koordineringen af alle logistikaktiviteterne hos hovedentreprenøren. Dog er det ikke i tilstrækkelig grad lykkedes, at opnå et optimalt samarbejde mellem de projekterende og de udførende, hvilket medførte problemer med fejl i projektmaterialet, som først blev opdaget i udførelsesfasen Habitat I Habitat-konsortiet var idéen at betragte byggeriet som en sum af delsystemer, hvor det centrale var en langsgående bærende kerne, indeholdende installationsdelen i byggeriet. De øvrige rum skulle herefter tilbygges kernen efter kundens ønsker og behov. Idéen var at fremstille delsystemerne industrielt hos forskellige underleverandører, der selv skulle stå for den detaljerede udformning af delsystemet såvel som for fremstillingen og montagen. Der skulle så vidt muligt anvendes allerede eksisterende delsystemer, der i samarbejde med leverandøren kunne tilpasses og videreudvikles det aktuelle byggeri. Følgende tre delsystemer blev anvendt i Habitat-konsortiet: Fundamenter og terrændæk, jord- og ledningsarbejder. En bygningskerne, omfattende alle våde rum og alle lodrette installationsføringer. Alle øvrige rum, herunder tag og facader. [ATV, 1999] Side 20 af 73

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb. 2004 2. juni.

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

OPP og indkøb af facilities management ydelser

OPP og indkøb af facilities management ydelser OPP og indkøb af facilities management ydelser 3. del rapport Center for Facilities Management Realdania Forskning Lektor Kristian Kristiansen DTU Management Engineering August 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri SBi 2005:11 Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM AALBORG UNIVERSITET Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM - et systemudviklingsprojekt med fokus på synergi mellem teknologiske fremskridt og nye arbejdsmetoder i byggeriet Kandidatspeciale

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere