VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013, er der afsat midler til offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling. Det fremgår heraf, at Regeringen vil tage initiativ til et innovationspartnerskab med udvalgte kommuner, som ønsker at sætte politisk fokus på innovation og effektivisering som led i opgaveløsningen i ældreplejen og på andre velfærdsområder. Markedsudvikling på sundheds- og velfærdsområdet handler om, at virksomheder får mulighed for at løse opgaverne på vegne af det offentlige eller få adgang til at udvikle og afprøve forretningskoncepter i samarbejde med offentlige institutioner mv. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 25. februar 2014 kl Svar på ansøgning forventes givet den 11. marts 2015 med projektopstart umiddelbart efter. Baggrund Den 19. december vedtog Folketinget med en ændring af lov om social service (lovforslag L25) en ny bestemmelse i serviceloven, som fastsætter de lovgivningsmæssige rammer for rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet. Med vedtagelsen af L25, skal kommunerne, forud for vurderingen af hjælp efter 83 stk. 1, vurdere, om et rehabiliteringsforløb efter 83a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. Rehabiliteringsforløbet skal være tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at tilrettelægge rammerne for indholdet i og opfølgningen på rehabiliteringsforløbene. Det gælder også i forhold til muligheden for at inddrage eventuelle private leverandører. Loven er trådt i kraft den 1. januar om frit leverandørvalg vil fortsat kun omhandle 83. Målgruppe Projektets målgruppe er kommuner og private leverandører på rehabiliteringsområdet, som ønsker at være med til at udvikle og afprøve modeller for offentlige-private samarbejder inden for rehabilitering på servicelovens område. Fra kommunal side forventes deltagelse fra både forvaltningsniveauet og fra plejen/træning (under hensyntagen til, hvordan rehabilitering er organiseret i den enkelte kommune). 1

2 Projektets formål Formålet med projektet er at få udviklet modeller for inddragelse af private leverandører i rehabilitering. Modellerne skal illustrere, hvordan man kan udvikle og styrke samspillet i forhold til rehabiliteringsforløb med henblik på markedsmodning på området. Modellerne skal bl.a. berøre temaer som dialogen mellem kommunerne og de private leverandører, organisering af samarbejdet, afregning og eventuelt indbyggede incitamentsstrukturer i afregningen. Det forventes ligeledes, at de fokuspunkter, der er skitseret i baggrundsafsnittet ovenfor, bliver forsøgt belyst/imødekommet i modellerne. Alle kommuner, der er interesseret i at indgå offentlige-private innovationspartnerskaber om rehabilitering kan søge om deltagelse i projektet. Der udvælges på baggrund af ansøgningsrunden to kommuner til at deltage. Modellerne udarbejdes efter endt projektperiode på baggrund af de erfaringer, som de udvalgte kommuner og private leverandører har med innovationspartnerskaberne. Mål og slutprodukt: Erfaringerne skal præsenteres i et inspirationsmateriale i elektronisk form samt i en PDF, som andre kommuner skal kunne bruge som inspiration, hvis de går i tanker om at indgå i offentligt-privat samarbejde om rehabilitering. Materialet vil blive tilgængeligt på Ministeriets hjemmeside og på andre relevante sider. Materialet udarbejdes af Rambøll Management Consulting, som understøtter projektets afvikling. Om forløbet Ansøgerne (kommuner og leverandører) skal i deres projektansøgning beskrive deres tilgang til udvikling af og afprøvning af modeller, jf. kriterier for deltagelse nedenfor. Dvs. at der i ansøgningen skal være et forslag til en tids- og aktivitetsplan for modeludviklingen. I forbindelse med indgåelse af samarbejdet med kommunerne vil det konkrete forløb omkring afprøvningen blive detailplanlagt i et samarbejde med kommunerne, jf. nedenfor. I tillæg hertil er der planlagt følgende aktiviteter, som kommunerne og deres leverandør(er) deltager i, her beskrevet med afsæt i tre overordnede faser. Der er tale om aktiviteter, som skal understøtte modeludviklingen og en hensigtsmæssigt afvikling af processen: Fase 1: Opstart Fælles informationsmøde (ultimo marts): Formålet med det fælles informationsmøde er formelt at igangsætte projektet samt at skabe en fælles forståelse af projektets overordnede målsætninger. Derudover vil de udvalgte kommuner og leverandører blive introduceret til de overordnede rammer for projektet, herunder hvordan tidsplanen kan tilrettelægges så der sikres fornødne ressourcer til løbende udvikling og opsamling. Afslutningsvis vil kommunerne endvidere blive introduceret til en række væsentlige temaer vedrørende OPI-samarbejder, herunder projektorganisering, risikohåndtering, tidsog milepælsplaner m.v. 2

3 Lokalt opstartsmøde (ultimo marts): Udviklingsprocessen igangsættes lokalt ved at afholde et opstartsmøde med de lokale styregrupper, hvor der udarbejdes en samlet plan (tids- og metodemæssigt) for modeludviklingen. Planen vil beskrive de konkrete milepæle, herunder timingen af igangsættelse og opfølgning på aktionslæringen, jf. nedenfor. Derudover sikrer mødet at der sker en reel konstituering af den lokale projektorganisation, så der er en klar ansvars- og rollefordeling. Udviklingsworkshop lokalt (primo april): Formålet med workshoppen er at afklare og prioritere de konkrete udviklingsbehov i innovationspartnerskabet. Deltagerne er projektlederne samt udvalgte medarbejdere eller ledere fra både kommune og leverandør, som har en særlig interesse eller kompetence i forhold til modeludviklingen. Der kan også reserveres et antal pladser til medarbejdere med specialkompetencer fx ift. offentligt-private samarbejder herunder specifikt erfaring med økonomimodeller, kravspecifikation, mv. Workshoppen indledes med en præsentation af ansøgningen og partnerskabets grundide til modeludviklingen. Herefter faciliterer Rambøll en drøftelse, der skal identificere fremadrettede udviklingsbehov, ideer til løsningsmodeller samt evt. hvilke metoder og værktøjer, der skal bringes i anvendelse. Fase 2: Modeludvikling Kick-off seminar i de to partnerskaber (ultimo marts): Udviklingsfasen igangsættes med et kick-off seminar i hver af de to udvalgte innovationspartnerskaber. Deltagere er projektleder, samt ledere og relevante medarbejdere fra kommunen og den/de private leverandør/-er. Løbende processtøtte til projektledere, herunder månedlige projektmøder (marts-september): Der etableres en løbende støtte til projektlederne, herunder en telefonisk hotline, samt faste telefon- eller videomøder med opfølgning på projektstatus, milepæle og evt. risici for projektet. Der stilles skabelon for udarbejdelse af korte statusrapporter til rådighed for de lokale projektledere. Lokal videreudvikling mellem møder (april-september): Den centrale del af modeludvikling foregår lokalt i kommunerne. Videreudviklingen foregår med afsæt i aktionslæring, dvs. innovationsprocesser baseret på iterative læringsforløb og agile projektmetoder. Aktionslæring (action learning consulting) er en praksisorienteret læringsmodel, hvor der med afsæt i en strategisk intention eller et formål formuleres konkrete prøvehandlinger eller småskalaforsøg med henblik på at realisere nogle definerede organisatoriske effekter. Deltagerne vil blive introduceret til arbejdet med aktionslæring af konsulenterne og modtage processtøtte i forhold til gennemførelse. Lokale udviklingsworkshops (juni): Der afholdes lokale midtvejs-workshops. Det grundlæggende formål er at præsentere, videreudvikle og validere de udviklede modeller. Fase 3: Afrapportering Erfaringsworkshops (ultimo september): Afprøvningen afsluttes ved udgangen af september måned Kommunerne og de private leverandører vil her skulle deltage i en erfaringsworkshop, hvor der samles op på erfaringerne med at have et offentligt-privat samarbejde om rehabilitering, samt naturligvis på erfaringer med de afprøvede samarbejdsmodeller. Dvs. hvad har fungeret, hvad bør ændres osv.? Interview (primo oktober): Som del af afrapporteringsfasen vil der blive gennemført interview med kommuner og leverandører. 3

4 Kommunerne modtager løbende støtte fra konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting i løbet af afprøvningsperioden. Det er ligeledes Rambøll, som faciliterer de forskellige seminarer m.m. Projektperiode Midlerne skal anvendes i perioden fra primo marts 2015 til 31. december Selve afprøvningen foregår i perioden primo marts til ultimo september Honorering for deltagelse finder sted ved projektets afslutning på baggrund af samlet opgørelse og dokumentation for midlernes brug. Kriterier for deltagelse Kommuner, som søger om at deltage i projektet, skal udarbejde en ansøgning. Det er en forudsætning for at kunne deltage, at kommunens formål med deltagelse ligger indenfor projektets formål. Herunder er det en forudsætning, at det fremgår af ansøgningen, hvilken (hvilke) private leverandør(er) som medvirker. Krav til beskrivelse af projektet Kommunen skal udfylde det vedlagte ansøgningsskema for at søge om deltagelse i projektet. Alle kategorier skal udfyldes. Der er ikke specifikke krav til, hvad det offentlige-private samarbejde skal fokusere på blandt de nævnte muligheder. Vurderingen af ansøgningerne vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgningen, omhandlende de emner, der er beskrevet nedenfor, jf. punkt om Vurdering af ansøgningen. Vurdering af ansøgningen Alle ansøgninger, som falder inden for projektets formål, vil blive vurderet. I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang ansøgningen har et markedsmæssigt potentiale og er gennemførbar, idet der konkret lægges vægt på følgende områder: 1) Parterne er motiverede til både udvikling og afprøvning af en model for inddragelse af private i rehabiliteringen, som inddrager flest mulige aspekter af et sådant samarbejde. 2) Parterne sandsynliggør, at modellen kan udvikles og afprøves i den afsatte projektperiode. 3) Parterne har sikret en klar rolle- og ansvarsfordeling med en tydelig ledelsesmæssig forankring, og herunder sandsynliggør at kunne sikre projektets fremdrift. 4) Den foreslåede model afspejler et solidt kendskab til arbejdet og indsatsen på rehabiliteringsområdet. 5) Der er taget stilling til eventuelle risici, herunder i samarbejdet, og er taget stilling til deres håndtering. 6) Der er taget stilling til og foreligger en klar model for dokumentation af aktiviteter og eventuelle resultater. 7) Parterne sandsynliggør, at den foreslåede model har et markedsmæssigt potentiale, både i Danmark. Der vil konkret blive arbejdet med afsæt i en individuel vurdering af hver ansøgning med afsæt i en skala fra 1-5 på hvert af de angivne delkriterier, her eksemplificeret ved punkt 7: 4

5 Point I hvilket omfang parterne har sandsynliggjort, at den foreslåede model har et markedsmæssigt potentiale, både i Danmark og internationalt 1 Der er ingen eller få indikationer på, at den foreslåede model har et markedsmæssigt 2 Der er begrænsede indikationer på, at den foreslåede model har et markedsmæssigt 3 Der er indikationer på, at den foreslåede model har et markedsmæssigt potentiale i Danmark 4 Der er væsentlige indikationer på, at den foreslåede model har et markedsmæssigt 5 Det fremgår på overbevisende facon, at den foreslåede model har et markedsmæssigt Med afsæt i alle de beskrevne kriterier foretages en helhedsvurdering af hver enkelt ansøgning. Dokumentation og evaluering Ved opstart vil Rambøll sammen med den enkelte kommune sætte mål for forløbet, og Rambøll vil sammen med den enkelte kommune løbende følge op på disse mål. Rambøll gennemfører, jf. ovenfor, en række erfaringsopsamlingsaktiviteter. Det er en betingelse for tildeling af midler fra projektet, at projektet medvirker i disse, herunder ved at bidrage med de data, som efterspørges. Tilskudsberettigede udgifter Der er afsat en ramme på kr. inklusive moms til frikøb af medarbejdere i de to kommuner samt hos de private leverandører i en periode på seks måneder. Frikøb af medarbejdere betyder i denne forbindelse, at deltagerne kompenseres for det antal timer, som det anslås, at forskellige medarbejdergrupper skal bruge på projektet i perioden. Der arbejdes med et budget for frikøb af medarbejdere på kr. per kommune (dvs. i alt kr.), der skal fordeles mellem kommunen og den/de private leverandører, som de vælger at samarbejde med over en seks måneders periode. Det er i rammen forudsat, at der i kommunerne skal inddrages medarbejdere både på forvaltningsniveau samt fra plejen og/eller træning (under hensyntagen til hvordan rehabilitering er organiseret i den enkelte kommune). De private leverandører skal inddrage tilsvarende relevante medarbejdere. Eksempel på en kommunes inddragelse af medarbejdere: Titel Tiltænkt rolle Tidsforbrug per uge Konsulent/fuldmægtig ansat i ældre/sundhed Koordinerende kontaktperson internt såvel som for konsulentvirksomheden 10 timer Visitator ansat i ældre/sundhed Faglige input/møder med privat 3 timer 5

6 Medarbejder ansat i hjemmeplejen/træningsafdelingen leverandør Faglige input/møder med privat leverandør 5 timer Hvordan kommunerne vælger konkret at sammensætte arbejdsgruppen, er op til de enkelte kommuner. Såfremt budgetrammen overskrides, dækker deltagerne selv deres merforbrug. Der kan ikke søges tilskud til andre udgifter. Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er 25. februar 2015 kl Ansøgningen fremsendes pr. mail til Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne forelagt styregruppen for projektet til godkendelse. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen 11. marts Spørgsmål til udarbejdelse af ansøgningen kan stilles skriftligt til Rambøll Management Consulting, Jeppe Ostersen, 6

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier 1 Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøger Kommune Assens Kommune Projektansvarlig enhed Forvaltningen for Innovation og Netværk Navn og titel på projektansvarlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere