Aktivitetsplan nr.: 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr.: 2"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Agilt produktudviklings-center for sundheds- og velfærdsteknologi Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 2 Med afsæt i DELTA s vision om at sikre Danmark som det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling vil denne aktivitetsplan sikre, at langt flere danske produkter og løsninger kommer på markedet som følge af den eksplosive interesse for sundheds- og velfærdsteknologi. Centret vil i samarbejde med de danske klynger og brancheorganisationer etablere følgende platform af kompetencer og teknologiske services: DeviceLAB (servicebuket #1): Baseret på opbygning af nye kompetencer og videnhjemtagning etableres et nyt teknologi- og serviceudbud, der imødekommer behov for mere agilt at kunne komme teknisk i gang med idéer til området og klargøre disse til fx regulatorisk pålagte kliniske test. Eksempelvis: Rådgivning om agile udviklingsmodeller inden for sundhed/velfærd. Rådgivning om tidlige teknologivalg for virksomheder og brugere med henblik på at vælge afprøvede og dokumenterede løsninger. Hjemtage, demonstrere og udbyde præ-godkendte teknologier og komponenter, der kan forkorte udviklingen i virksomhederne til brug for kliniske test. Bibliotek for komponenter. PlugLAB (servicebuket #2): Gennem samarbejde med internationale organisationer og standardisering etableres dels partnerskaber med centre, der kan imødekomme behov for virkelighedsnære men agile bruger- og interoperabilitetstest, dels et serviceudbud med speciale i test og rådgivning om integration af produkter i systemer, interoperabilitetstest og standarder, herunder Continua Design Guidelines og Test Procedures. Derudover vil DELTA via partnerskaber andre kunne gennemføre agile men virkelighedsnære brugstest af teknologier og løsninger, i såvel lab som i brugermiljøer (plejehjem, hospital) samt kunne give adgang til tilsvarende i udlandet. RegLAB (servicebuket #3): Alt for mange idéer og teknologier rammer i disse år regulatoriske barrierer og opgives under lange og dyre godkendelsesprocesser især internationalt. Derfor udvikles agile processer for test og godkendelse af produkter til især internationale markeder som USA og BRIK landene. Eksempelvis: Agile godkendelsesprocesser til såvel (præ)kliniske test og international certificering. Rådgivning om kommende regulatoriske stramninger fx inden for SW dokumentation til sundhed/velfærdsformål samt krav om ID tagging af medicinsk udstyr. Udarbejdelse af håndbøger, templates og agile værtøjer til dokumentation overfor udvalgte internationale markeder (ex. USA og BRIK lande) per marked.

2 Figur 1: Hurtigere 'Time-to-Market' med reducerede omkostninger De tre serviceområder giver et sammenhængende servicetilbud og forløb igennem DELTA, internationale partnere og hos branchen i øvrigt, der adresserer de udtrykte væsentlige barrierer for især små og mellemstore virksomheder i markedet i disse år. Aktivitetsplanen samler og flytter videnniveauet i GTS-nettet til, som det første one-stop-service, at blive et af de førende RTO s i Europa inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Aktiviteten findes ikke i Danmark (og kun fragmenteret internationalt). Regulatoriske kompetencer omkring europæiske godkendelser af medicoprodukter er opbygget under DELTA s RK og indgår ikke i aktivitetsplanen her. Erfaringer herfra viser, at markedsmodning for services i RegLab kan foregå under opbygningen men kræver en meget aktiv videnspredning og forståelse. DeviceLab og PlugLab vil have en længere markedsmodning, som følge af en større teknisk kompleksitet. I vedlagte bilag er de enkelte serviceområder udfoldet nærmere samt deres sporbarhed i behovene hos små og mellemstore virksomheder. Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er opbygget over de tre servicebuketter, der samlet set skal etablere en platform fra opstået idé til godkendt produkt inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Derfor trækker DeviceLab, PlugLab og RegLab på samme grundlæggende kompetenceopbygning om at skabe agile teknologier, processer, test- og rådgivningsservices, hvilket for mange vil opfattes som et modsætningsforhold i et marked, der er kendt for at være administrativt, teknologisk, økonomisk og regulatorisk omstændeligt. Derfor er opgaven kompleks og forud for markedet. Centret opbygges baseret på de samme tværgående aktiviteter: Kompetenceopbygning især baseret på international videnhjemtagning; videnspredning især gennem samarbejde med klynger, netværk og brancheorganisationer; udvikling af nye teknologiske services især gennem demoforsøg og etablering af agile processer og moduler - herunder et unikt komponentbibliotek. Disse aktiviteter er for sammenhængens skyld beskrevet konkret for de enkelte servicebuketter: DeviceLAB (servicebuket #1):

3 Centret hjemtager og opbygger et bibliotek af komponenter, der er godkendte og kan interoperere, hvormed den enkelte virksomhed ikke selv skal gennemgå lang udvikling og godkendelse fx for at kunne afprøve sine idéer på og med patienter. Igennem workshops med industrien identificeres de relevante biomarkører at opbygge biblioteket omkring samt afprøvning i praksis i udvalgte pilotforsøg. Centret vil arbejde med bl.a. Fraunhofer omkring deres erfaringer på det tyske marked for at skabe små konfigurérbare SW moduler. For at afprøve nye idéer regulatorisk korrekt er den enkelte idéhaver eller virksomhed i dag enten afhængig af at anvende godkendte slutprodukter i markedet fra andre producenter, der hverken kan eller må modificeres, eller selv udvikle, dokumentere og søge godkendelse forud for at afprøve idéen. Dette koster mange ressourcer alene for at få afprøvet idéen og skabe proof-of-concept. Dette er den første væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 1. PlugLAB (servicebuket #2): Centret vil gennem samarbejde med internationale søster -laboratorier og gennem national (MedCom) og international standardisering (Continua) etablere partnerskab om testmiljøer, hvor interoperabilitet- og brugstests kan gennemføres. DELTA sikrer adgang til test- og brugsmiljøer, hvor produkter kan afprøvesi egentlige brugsmiljøer, hvor produkter skal arbejde mod et konkret IT system, som fx EPJ/EOJ. I dag udvikler mange virksomheder produkter og løsninger uden kendskab til den tekniske og fysiske infrastruktur, som de skal indgå i. Derved går mange ressourcer tabt ved ikke at indtænke standardiserede snitflader mellem produkt og system eller mellem produkt og brugsmiljø. Samtidig er dette også regulatorisk underlagt, hvor såvel ændringer i system som komponenter skal kunne spores og dokumenteres. Dette er den anden væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 2. RegLAB (servicebuket #3): Centret vil gennem udvikling af agile metoder, modeller og processer søge at lette vejen gennem regulatorisk underlagt udvikling fra idé, kliniske test og til international certificering. I dag hersker der mange forskellige krav og instanser og krav varierer kraftigt imellem Europa og USA/Japan, hvor kravene ikke bare er anderledes men strammere samt til BRIK landene, hvor markederne er attraktive, men kravene er umodne. Dertil konvergerer krav imellem forskellige direktiver og standarder, ligesom der løbende sker en skærpelse for fx software, der vil blive klassificeret højere og derved strammere krav i de kommende år samt krav om ID tagging af alt medicinsk udstyr. I dag er mange især nye og små virksomheder, studerende, opfindere og virksomheder fra andre brancher ikke klar over disse forhold og mange overtræder i praksis ikke alene lovgivningen, men kan senere hen heller 1 Læs yderligere herom i Sundhedsteknologi 2020 Teknologisk Fremsyn, 2012, IDA 2 Læs mere om barrierer i Analyse af barrierer for dansk eksport af velfærdsløsninger, 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

4 ikke dokumentere korrekt for at opnå godkendelser. Dette er den tredje væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 3. DELTA har de tværgående kompetencer til at løfte aktivitetsplanen samt det internationale netværk, der skal til for at realisere ambitionerne. Aktiviteten forankres i en central projektledelse og vil samle kompetencerne ét sted for at sikre optimal indgang for målgruppen. DELTA har en tredjedel af sine aktiviteter inden for sundhed og velfærd og derved et solidt grundlag for at forankre viden og kompetencer fremadrettet, og kan gennem aktivitetsplanen opnå position som førende RTO i Europa. Formål og målgruppe Udviklingstiden for nye produkter til sundheds-og velfærdsteknologiområdet har vist sig meget lang for mange små virksomheder. Det regulatorisk vanskelige sundhedsteknologimarked er særligt besværet for SMV er af en lang proces med krav om kliniske protokoller, QA systemer og produktdokumentation bare for at komme på det danske marked. Det efterlader ofte kun plads til store virksomheder på et stadigt voksende sundheds- og velfærdsteknologisk marked. Derved realiseres kun ganske få innovative idéer til færdige produkter, og små virksomheder efterlades i en kompetencekløft, som centret bestræber sig på at mindske. Demografiske udfordringer og stigende udgifter til social- og sundhedsområderne skaber behov for teknologiske løsninger. Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi forventes internationalt at stige markant de kommende år. Et stærkt dansk hjemmemarked er en væsentlig forudsætning for at skabe gentagelser af den succes, der stadig er med danske høreapparatproducenter og andre udvalgte danske frontkæmper indenfor sundheds- og velfærdsteknologi. Men det kræver en langt mere målrettet indsats for at kunne klare sig i en heftig global konkurrence om markedet for nye løsninger til ældre og kronisk syge. Samtidigt står Danmark i overhængende fare for ikke at få udbytte af de store offentlige investeringer i velfærdsprojekter, hvis der ikke kommer produkter, produktion og vækst ud af disse. Derfor er dette center en af de centrale forudsætninger for, at Danmark om nogle år vil stå med en konkurrencedygtig industri. Derved vil aktivitetsplanens serviceudbud også være relevant for investorer i sundhedsteknologiske projekter/virksomheder, som eksempelvis fonde, venture, offentlige fonde og innovationsmiljøerne. Udvalgte citater fra bedreinnovation.dk Det er endvidere vores forventning, at dette arbejde ikke bliver lettere i de kommende år, med nye krav til både teknisk, klinisk og økonomisk dokumentation. Odense Universitetshospital Dette er et uhyre vigtigt forslag, da der her i landet ikke findes ressourcer af denne type. Dencore Den mere praktiske indgang til at sikre, at alle midlerne ikke ender som konsulentpenge er ønsket, men vi er blevet klogere på mange ting og er i

5 stand til at vurdere ret og forkert, hvilket i vores situation er fantastisk vigtigt. AMT International ApS Mine erfaringer med produktudvikling kan sammenfattes til, at der generelt er to områder, der er afgørende for at især små og mellemstore virksomheder, der ikke har uanede ressourcer til produktudvikling, får succesmed et nyt produkt. Det er at få produkterne hurtigt på markedet, således, at man kan få indtjening og cashflow, det andet er at bruge de ofte begrænsede ressourcer, man har, så godt som muligt, således at man kan Do more with less. NORMA A/S Produktudvikling inden for medicobranchens produktområde er en kompliceret affære - ikke mindst for den mindre virksomhed Derfor er det helt rigtigt set, når DELTA opretter et produktudviklingscenter med de treelementer DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. DeviceLAB PlugLAB og RegLAB repræsenterer en spændende nytænkning, som branchen har brug for. Medicoindustrien The efforts to implement standards and interoperablity will create a new marketplace that reduces costs of technology. We have already seen through DELTA s work that new workflow models of healthcare have already been demonstrated to reduce costs and improve overall health of individuals. Continua Health Alliance Welfare Techs centrale rolle i og involveringen i etableringen af et Livinglab Denmark miljø, vil blive styrket og understøttet af et samarbejde med DELTA og det af DELTA foreslåede center. Welfare Tech Rigtig godt initiativ. Med de mange regulatoriske udfordringer, som er forbundet med at løfte et produkt fra et proof-of-concept via kliniske studier til markedet, er der især for SMV erne behov for at kunne trække på eksterne ressourcer, og hér rammer RegLAB plet. Ohmatex Det vil være en klar fordel for de 200 deltagere i netværket, at der kommer et dansk kompetencecenter for hurtig udvikling af velfærdsteknologi. DI ITEK, Netværk for sundhedsteknologi Et samlingspunkt for viden, spidskompetencer, faciliteter m.m. lyder som et vigtigt og rigtig godt initiativ for erhvervslivet i forbindelse med produktudvikling til sundheds- og velfærdsteknologi området! VelfærdsTeknologi Syd Et produktudviklingscenter, eller som det beskrives her et konceptudviklingscenter, kan være en god løsning på at sikre forrentningen af kapitalen. Især hvis konceptet kan hjælpe ideerne hurtigere til markedet med lavere omkostninger. BlueTech Mange af disse kommentarer har bidraget til at bekræfte og skærpe ydelserne foreslået i aktivitetsplanen. Dertil har de medført konkrete relationer og praktiske eksempler på udfordringer. Eksempelvis skal SPIR over de kommende år sikre udvikling af 100 nye prototyper og 40 nye produkter inden for velfærdsområdet, hvor de fleste

6 vil møde disse barrierer. Centrets målgruppe er især helt nye virksomheder på dette marked og de små og mellemstore virksomheder, hvor produktudvikling til sundhed og velfærd er forbundet med store krav til produktkvalitet, dokumentation, test og afprøvninger samt godkendelser. Dette er for de fleste en voldsom prøvelse og stopper mange. Samtidig vil aktivitetsplanen understøtte forskere og studerende, der arbejder med nye teknologier i dette felt. Nye målgrupper bryder konstant frem, da markedet er attraktivt fx transportsektoren og byggebranchen, for hvilke disse udfordringer vil være helt nye og ukendte. Det nye marked medfører aktører inden for mange branchekategorier. DI s analyse af velfærdsteknologi i Danmark fra november 2011 viser et landskab af rigtig mange små SMV ere og nogle få store virksomheder med en samlet beskæftigelse på i alt ca ansatte og med en omsætning på ca. 33 mia. kr. i Størstedelen af virksomhederne forventer vækst i de kommende år, og ca. 1/3 forventer markant vækst. Det stemmer godt overens med nogle af de markedstrends, der ses indenfor fx markedet for hjemmemonitorering af kronisk syge. Her er der en stabil vækst internationalt, som ventes øget yderligere Det globale marked for medicinsk udstyr og diagnostik voksede i 2011 til 345 mia. dollars på trods af den globale krise. Det etablerede marked for medicinsk udstyr er således etableret og trækker de andre med også regulatorisk. Analyse af virksomhedsdata fra disse forskellige segmenter viser en målgruppe med virksomheder i Danmark, der arbejder med softwareudvikling, udvikling og produktion af medicoudstyr, computere, elektroniske komponenter og medicinsk udstyr og instrumenter 8. Af disse er SMV er og af disse har mere end to ansatte. DELTA har over de sidste tre år haft 152 kunder i disse segmenter og således både et godt indgreb i forvejen, der sandsynliggør succesfuld videnoverførsel men også potentiale for at udvide med yderligere danske SMV-kunder og brugere. Udover ovenstående er der de seneste to år udarbejdet en bred vifte af analyser og rapporter, der ikke alene kortlægger muligheder og styrkepositioner indenfor dansk sundhed- og velfærdsteknologi men som også skaber grundlag for de erkendelser, som denne aktivitet tager fat i. 9 4 Velfærdsteknologi i Danmark, Kortlægning, november 2011, Brøndum-Fliess for Dansk Industri 5 Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems phase 2 (SIMPHS 2), 2012, JRC European Commission. 6 European Remote Patient Monitoring Market, 2010, Frost & Sullivan 7 E-Healthcare in Western Europe - A huge Market Opportunity for Wireless Technologies, 2009, Frost & Sullivan 8 DELTA har i samarbejde med Greens og med tilgængelige virksomhedsdata lavet målgruppeanalyser og sammenholdt disse med DELTA kundedata de seneste tre år. Derved opnås såvel sandsynlighed for adgang til målgruppen samt potentialevurdering for aktivitetsplanen. 9 Læs yderligere om danske styrkepositioner og udfordringer inden for velfærdsteknologi i bl.a.: Analyse af barrierer for dansk eksport af velfærdsløsninger, 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen; Sundhedsteknologi2020, 2012, IDA; Kompetenceundersøgelse for velfærdsteknologier i Region Syddanmark, 2010, Accenture; Velfærdsteknologi i Danmark, 2011, Brøndum & Fliess; Velfærdsteknologi som ressourceområde, 2010, Damvad

7 Advisory Board Baseret på den løbende dialog med målgruppen og værdifulde input til at beskrive barrierer og behov, har DELTA etableret et Advisory Board bestående af især virksomheder og brancherepræsentanter i målgruppen for at kunne fastholde og inddrage de udtrykte behov fra industrien. Advisory Board vil som ambassadører for målgruppen løbende retningsgive aktivitetsplanen, afstemme forventninger til services samt deltage i videnspredningen. Heri deltager: Torkil Filholm, Manager SW development Henrik Kofoed, Adm. Dir, Borringia Lisbeth Møller Christensen, Adm. Dir., Re5 Ole Langvad Wessby, Adm. Dir., Sekoia Peter Huntley, adm. Direktør Medicoindustrien Christian Gravesen, Konsulent DI ITEK Claus Duedal Pedersen, Chefkonsulent, OUH Disse er bekræftet gennem vedlagte erklæringer, der også understreger relevans og betydning af aktiviteten for målgruppen. Nationale og internationale samarbejdspartnere Centret skal især opbygges industrinært for at sikre videnspredning og adressering af de beskrevne barrierer, som er det centrale formål. Derudover er international videnhjemtagning centralt for at hjemtage teknologi samt viden og samarbejde med internationale 'søsterlaboratorier' inden for interoperabilitet (PlugLab) og for regulatoriske forhold i BRIK (der tages udgangspunkt i et af landene) og USA (RegLab). Danske videnspredningspartnere Der er indgået samarbejde (se vedlagte erklæringer) med brancheorganisationerne Medicoindustrien og DI ITEK, medico/velfærdsklyngerne Welfare Tech og MedicoInnovation samt Væksthus Hovedstaden omkring videnspredning til målgruppen. Disse er alle de centrale danske netværk på feltet. Dertil har DELTA i forvejen samarbejde med National SundhedsIT, MedCom, KL og udvalgte kommuner og regioner, der vil indgå i videnspredningen. Videnspredning vil ske både igennem fælles arrangementer, medlemsaktiviteter og publikationer men også gennem fælles kursusaktiviteter, fx under Medicoindustriens kursusvirksomhed og emnespecifikke netværksgrupper. Internationale samarbejdspartnere DELTA har indgået samarbejde med en række organisationer for videnhjemtagning regulatorisk og med interoperabilitet: Continua Health Alliance, hvor DELTA er vice chairmen i to af arbejdsgrupperne, European Connected Health Alliance, AALOA og HealthTech Council (USA). Teknologisk samarbejde med Fraunhofer IGD, ISST og AICOS samt med ihomelab i Luzern, TSB Technologias i Valenca, MD-PnP - Medical Device Plug-and-Play Interoperability Lab, Ascension Health Care Transformational Living Lab, TRaC Global & og T4 Wireless.

8 DELTA har indgået samarbejdsaftale med ICDK i Kina og USA med henblik på videnhjemtagning som udbygges til at omfatte alle BRIK landene. International videnhjemtagning vil især ske gennem besøg til internationale organisationer og konferencer, etablering af samarbejdsaftaler for services for danske virksomheder samt gennem delvise udstationeringer hos søsterorganisationer i USA og Kina. DELTA har i forvejen et veludbygget samarbejde med en række danske universiteter inden for sundhedsteknologi. Dette er dog primært teknologisk og ikke med direkte relevans for aktivitetens kompetencer. Aktiviteten vil have særligt fokus på at få indarbejdet viden fra de tre serviceområder i de mange sundhedsteknologiske uddannelser, herunder lave studieprojekter med disse. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU projekter DELTA agter vanen tro ikke at medfinansiere eksisterende eller fremtidige projekter med midler fra Resultatkontraktaktiviteterne. Relaterede FoU projekter DELTA har ingen aktuelle FoU projekter med direkte relation eller overlap med den foreslåede aktivitet. DELTA er projektleder og partner på en vifte af nationale og internationale FoU projekter inden for sundhed og velfærd, der dog alle går på konkrete applikationsområder og ikke indeholder disse kompetencer. Eksempelvis UNIK, Lev Vel og men behovene til de nye services kommer bl.a. fra de frustrationer og barrierer, som de heri deltagende virksomheder oplever. DELTA har i perioden Resultatkontraktaktiviteten Intelligente Velfærdsteknologier- og engangsartikler. Heri indgår en delaktivitet omkring regulatoriske forhold, som omfatter kompetencer defineret i European Medical Device Directive inden for DELTA fagområderne EMC, elektrisk sikkerhed, risk management m.m. Denne grundlæggende kompetence og overblik på regulatoriske forhold i Europa og services hertil er således etableret og indgår ikke i aktivitetsplanen. Aktivitetsplanens del om RegLab står på skuldrene af disses erfaring med målgruppen omkring at skabe mere agile processer for godkendelser samt mod markederne i USA og det udvalgte BRIK land. Koordinering af aktiviteten Der er ingen andre GTS-institutter, der arbejder inden for de foreslåede aktiviteter, hverken teknisk eller regulatorisk. Aktiviteten er som følge af bedreinnovation.dk og i GTS-samarbejdsgruppen for Telemedicin afstemt med henholdsvis Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Force Technology. Dette har ikke medført nogen ændringer i indholdet. Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Force Technology og DELTA samarbejder i aktiviteten 'Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland'. Aktiviteten understøtter national udrulning af telemedicin gennem de fires samlede kompetenceberedskab på et specifikt område og indeholder ingen af de heri foreslåede aktiviteter eller et overlap. DELTA har i det seneste år siddet tæt med ministerierne

9 bag telemedicinstrategierne. De i denne aktivitetsplan beskrevne aktiviteter bidrager til virksomhedernes udvikling af produkter/services inden for sundhed- og velfærdsteknologi inden for de beskrevne tekniske og regulatoriske barrierer, mens den fælles indsats på telemedicin handler om udrulning gennem brug af allerede etablerede kompetencer hos de fire GTS institutter. Det fælles telemedicinske forslag har således et snævrere fokus på telemedicin, sektoriel implementering og den nationale handlingsplan herfor men samtidigt et bredere og generisk kompetencefokus, herunder human factors, organisering, arbejdsliv, infrastruktur og øvrige, som denne aktivitetsplan ikke beskæftiger sig med. Formidlings- og spredningseffekt DELTA forventer ved aktivitetens udløb at have leveret viden eller serviceydelser direkte ind til mere end 40 danske virksomheder i målgruppen, hvoraf 75 % af disse vil være små og mellemstore virksomheder. DELTA samarbejder med en centrets partnere om at realisere følgende videnspredning: Videnspredning til mere end danske SMV er, forskergrupper og studerende. Forventet 300 brugere direkte i berøring med aktiviteten igennem arrangementer og besøg, heraf 75 % SMV er. 2 større konferencer med deltagelse af internationale talere (min. 75 deltagere) Udgivelse af min. 2 håndbøger. Undervisningsmodul for studerende indført hos min. 2 danske uddannelser i sundhedsteknologi. Værtsskab/vejledning for min. 5 kandidatspecialer inden for området. 1 årlig temadag i samarbejde med klynger og netværk (min. 100 deltagere) 4-6 artikler, publikationer og konference papers. 2 TEK notater SMV rettede faglige rapporter i DELTA s rapportserie (udleveret i min. 300 eksemplarer/downloads). 3-5 gennemførte virksomhedskurser. 3-5 indlæg på danske arrangementer, netværksmøder og seminarer hos andre videnspredningspartnere. Aktivitetsplanen vil dertil udnytte DELTA s fælles videnspredningsplatform i form af web, YouTube, nyhedsbreve og kommunikation. Aktivitetsplanen vil have en effekt på at sikre produktudvikling og produktion i Danmark samt have en effekt i hele værdikæden både med hensyn til øget omsætning i målgruppen, flere nye brugere i GTS-nettet samt understøttelse af danske FoU grupper og uddannelsessektor. Milepæle år 1 Kompetenceopbygning 1.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 1.2 Deltagelse i international konference/studietur indenfor

10 sundhed/velfærd. 1.3 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 1.4 Besøg hos ICDK i Silicon Valley og i Shanghai og etablering af samarbejde med lokale regulatoriske agenter. 1.5 Kortlægning af regulatoriske krav i det udvalgte BRIK land. 1.6 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 1.7 Min. 2 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Disse milepæle suppleres af en række tekniske og faglige milepæle for kompetenceopbygningen, der ikke er medtaget heri, men som anvendes i projektstyringen. Dansk Videnspredning årlig temadag/plugfest i samarbejde med eksempelvis Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere. 1.9 Udgivelse af TEK notat for SMV er (udleveres til/downloades af min. 150 modtagere) Udgivelse af 1 artikler om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 2 artikler til danske modtagere. Udvikling af teknologisk service 1.13 Etablering og udbud af bibliotek for prægodkendte komponenter. Udvikling af et modul som forsøg nye services /testforløb udviklet og udbudt Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i Europa Udvikling af 2 nye virksomhedskurser samt undervisningsforløb for studerende Etablering af partnerskab for test af interoperabilitet, benyttet af min. 3 brugere Uddannelse af Continua Certified Expert og uddannelsestilbud i Danmark. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi. Milepæle år 2 Kompetenceopbygning 2.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 2.2 Deltagelse i international konference/studietur med fokus på agil udvikling indenfor sundhed/velfærd. 2.3 Besøg hos UM i BRIK og etablering af samarbejde med lokale regulatoriske agenter.

11 2.4 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 2.5 Etablering af testmiljø på min. 1 plejehjem/bosted/hospital, evt. via eksternt partnerskab. 2.6 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 2.7 Min. 3 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Dansk Videnspredning 2.8 National konference med min. 2 internationale oplægsholdere og min. 40 deltagere årlig temadag/plugfest i samarbejde med Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere Udgivelse af artikel om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 2 artikler til danske modtagere Gennemført 2 virksomhedsspecifikke kurser. Udvikling af teknologisk service 2.14 Bibliotek for prægodkendte komponenter udvidet med min. 2 moduler. Etableres mobilt til at kunne flyttes ud hos brugere Tre nye services/testforløb udviklet og udbudt, herunder agile processer for godkendelser (ambition om mulig reduceret i tid/ressourcer med min. 10 % for SMV ere) Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i USA Uddannelse af Continua Certified Expert og uddannelsestilbud i Danmark. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi. Milepæle år 3 Kompetenceopbygning 3.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 3.2 Deltagelse i international konference/studietur med fokus på agil udvikling inden for sundhed/velfærd 3.3 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 3.4 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 3.5 Min. 3 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Dansk Videnspredning 3.6 National konference med min. 2 internationale oplægsholdere og min. 40 deltagere.

12 3.7 1 årlig temadag/plugfest i samarbejde med Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere. 3.8 Udgivelse af TEK notat for SMV er (udleveres til/downloades af min. 150 modtagere). 3.9 Udgivelse af 2 artikler om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 3 artikler til danske modtagere Gennemført 3 virksomhedsspecifikke kurser. Udvikling af teknologisk service 3.13 Bibliotek for prægodkendte komponenter udvidet med min. 2 moduler nye services/testforløb udviklet og udbudt, herunder endelige agile godkendelsesforløb for USA og et af BRIK landene Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i et af BRIK landene. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi Ansøgning om 2 internationale FoU projekter baseret på centrets aktiviteter med deltagelse af danske SMV er (threshold). Væsentligste resultater og effektmål for perioden Etablering af center med industrien, der placeres som et af de førende i Europa. 10 nye teknologiske services (test og rådgivning), herunder bibliotek for prægodkendte komponenter. Implementering i min. 35 danske virksomheder (fx købte ydelser, test-selv eller deltagelse i forsøg baseret på aktiviteten) Videnspredning til mere end danske små og mellemstore virksomheder, forskere og studieretninger. Nye internationale lab-samarbejder i USA, Kina og Europa. Aktiviteten understøtter direkte øget produktivitet og konkurrenceevne for danske industrivirksomheder, der udvikler produkter og løsninger til det voksende marked for sundheds- og velfærdsteknologi. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Privat vækst, offentlig implementering

Privat vækst, offentlig implementering Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere