Aktivitetsplan nr.: 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr.: 2"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Agilt produktudviklings-center for sundheds- og velfærdsteknologi Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 2 Med afsæt i DELTA s vision om at sikre Danmark som det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling vil denne aktivitetsplan sikre, at langt flere danske produkter og løsninger kommer på markedet som følge af den eksplosive interesse for sundheds- og velfærdsteknologi. Centret vil i samarbejde med de danske klynger og brancheorganisationer etablere følgende platform af kompetencer og teknologiske services: DeviceLAB (servicebuket #1): Baseret på opbygning af nye kompetencer og videnhjemtagning etableres et nyt teknologi- og serviceudbud, der imødekommer behov for mere agilt at kunne komme teknisk i gang med idéer til området og klargøre disse til fx regulatorisk pålagte kliniske test. Eksempelvis: Rådgivning om agile udviklingsmodeller inden for sundhed/velfærd. Rådgivning om tidlige teknologivalg for virksomheder og brugere med henblik på at vælge afprøvede og dokumenterede løsninger. Hjemtage, demonstrere og udbyde præ-godkendte teknologier og komponenter, der kan forkorte udviklingen i virksomhederne til brug for kliniske test. Bibliotek for komponenter. PlugLAB (servicebuket #2): Gennem samarbejde med internationale organisationer og standardisering etableres dels partnerskaber med centre, der kan imødekomme behov for virkelighedsnære men agile bruger- og interoperabilitetstest, dels et serviceudbud med speciale i test og rådgivning om integration af produkter i systemer, interoperabilitetstest og standarder, herunder Continua Design Guidelines og Test Procedures. Derudover vil DELTA via partnerskaber andre kunne gennemføre agile men virkelighedsnære brugstest af teknologier og løsninger, i såvel lab som i brugermiljøer (plejehjem, hospital) samt kunne give adgang til tilsvarende i udlandet. RegLAB (servicebuket #3): Alt for mange idéer og teknologier rammer i disse år regulatoriske barrierer og opgives under lange og dyre godkendelsesprocesser især internationalt. Derfor udvikles agile processer for test og godkendelse af produkter til især internationale markeder som USA og BRIK landene. Eksempelvis: Agile godkendelsesprocesser til såvel (præ)kliniske test og international certificering. Rådgivning om kommende regulatoriske stramninger fx inden for SW dokumentation til sundhed/velfærdsformål samt krav om ID tagging af medicinsk udstyr. Udarbejdelse af håndbøger, templates og agile værtøjer til dokumentation overfor udvalgte internationale markeder (ex. USA og BRIK lande) per marked.

2 Figur 1: Hurtigere 'Time-to-Market' med reducerede omkostninger De tre serviceområder giver et sammenhængende servicetilbud og forløb igennem DELTA, internationale partnere og hos branchen i øvrigt, der adresserer de udtrykte væsentlige barrierer for især små og mellemstore virksomheder i markedet i disse år. Aktivitetsplanen samler og flytter videnniveauet i GTS-nettet til, som det første one-stop-service, at blive et af de førende RTO s i Europa inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Aktiviteten findes ikke i Danmark (og kun fragmenteret internationalt). Regulatoriske kompetencer omkring europæiske godkendelser af medicoprodukter er opbygget under DELTA s RK og indgår ikke i aktivitetsplanen her. Erfaringer herfra viser, at markedsmodning for services i RegLab kan foregå under opbygningen men kræver en meget aktiv videnspredning og forståelse. DeviceLab og PlugLab vil have en længere markedsmodning, som følge af en større teknisk kompleksitet. I vedlagte bilag er de enkelte serviceområder udfoldet nærmere samt deres sporbarhed i behovene hos små og mellemstore virksomheder. Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er opbygget over de tre servicebuketter, der samlet set skal etablere en platform fra opstået idé til godkendt produkt inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Derfor trækker DeviceLab, PlugLab og RegLab på samme grundlæggende kompetenceopbygning om at skabe agile teknologier, processer, test- og rådgivningsservices, hvilket for mange vil opfattes som et modsætningsforhold i et marked, der er kendt for at være administrativt, teknologisk, økonomisk og regulatorisk omstændeligt. Derfor er opgaven kompleks og forud for markedet. Centret opbygges baseret på de samme tværgående aktiviteter: Kompetenceopbygning især baseret på international videnhjemtagning; videnspredning især gennem samarbejde med klynger, netværk og brancheorganisationer; udvikling af nye teknologiske services især gennem demoforsøg og etablering af agile processer og moduler - herunder et unikt komponentbibliotek. Disse aktiviteter er for sammenhængens skyld beskrevet konkret for de enkelte servicebuketter: DeviceLAB (servicebuket #1):

3 Centret hjemtager og opbygger et bibliotek af komponenter, der er godkendte og kan interoperere, hvormed den enkelte virksomhed ikke selv skal gennemgå lang udvikling og godkendelse fx for at kunne afprøve sine idéer på og med patienter. Igennem workshops med industrien identificeres de relevante biomarkører at opbygge biblioteket omkring samt afprøvning i praksis i udvalgte pilotforsøg. Centret vil arbejde med bl.a. Fraunhofer omkring deres erfaringer på det tyske marked for at skabe små konfigurérbare SW moduler. For at afprøve nye idéer regulatorisk korrekt er den enkelte idéhaver eller virksomhed i dag enten afhængig af at anvende godkendte slutprodukter i markedet fra andre producenter, der hverken kan eller må modificeres, eller selv udvikle, dokumentere og søge godkendelse forud for at afprøve idéen. Dette koster mange ressourcer alene for at få afprøvet idéen og skabe proof-of-concept. Dette er den første væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 1. PlugLAB (servicebuket #2): Centret vil gennem samarbejde med internationale søster -laboratorier og gennem national (MedCom) og international standardisering (Continua) etablere partnerskab om testmiljøer, hvor interoperabilitet- og brugstests kan gennemføres. DELTA sikrer adgang til test- og brugsmiljøer, hvor produkter kan afprøvesi egentlige brugsmiljøer, hvor produkter skal arbejde mod et konkret IT system, som fx EPJ/EOJ. I dag udvikler mange virksomheder produkter og løsninger uden kendskab til den tekniske og fysiske infrastruktur, som de skal indgå i. Derved går mange ressourcer tabt ved ikke at indtænke standardiserede snitflader mellem produkt og system eller mellem produkt og brugsmiljø. Samtidig er dette også regulatorisk underlagt, hvor såvel ændringer i system som komponenter skal kunne spores og dokumenteres. Dette er den anden væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 2. RegLAB (servicebuket #3): Centret vil gennem udvikling af agile metoder, modeller og processer søge at lette vejen gennem regulatorisk underlagt udvikling fra idé, kliniske test og til international certificering. I dag hersker der mange forskellige krav og instanser og krav varierer kraftigt imellem Europa og USA/Japan, hvor kravene ikke bare er anderledes men strammere samt til BRIK landene, hvor markederne er attraktive, men kravene er umodne. Dertil konvergerer krav imellem forskellige direktiver og standarder, ligesom der løbende sker en skærpelse for fx software, der vil blive klassificeret højere og derved strammere krav i de kommende år samt krav om ID tagging af alt medicinsk udstyr. I dag er mange især nye og små virksomheder, studerende, opfindere og virksomheder fra andre brancher ikke klar over disse forhold og mange overtræder i praksis ikke alene lovgivningen, men kan senere hen heller 1 Læs yderligere herom i Sundhedsteknologi 2020 Teknologisk Fremsyn, 2012, IDA 2 Læs mere om barrierer i Analyse af barrierer for dansk eksport af velfærdsløsninger, 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

4 ikke dokumentere korrekt for at opnå godkendelser. Dette er den tredje væsentlige barriere, som aktivitetsplanen søger at løse 3. DELTA har de tværgående kompetencer til at løfte aktivitetsplanen samt det internationale netværk, der skal til for at realisere ambitionerne. Aktiviteten forankres i en central projektledelse og vil samle kompetencerne ét sted for at sikre optimal indgang for målgruppen. DELTA har en tredjedel af sine aktiviteter inden for sundhed og velfærd og derved et solidt grundlag for at forankre viden og kompetencer fremadrettet, og kan gennem aktivitetsplanen opnå position som førende RTO i Europa. Formål og målgruppe Udviklingstiden for nye produkter til sundheds-og velfærdsteknologiområdet har vist sig meget lang for mange små virksomheder. Det regulatorisk vanskelige sundhedsteknologimarked er særligt besværet for SMV er af en lang proces med krav om kliniske protokoller, QA systemer og produktdokumentation bare for at komme på det danske marked. Det efterlader ofte kun plads til store virksomheder på et stadigt voksende sundheds- og velfærdsteknologisk marked. Derved realiseres kun ganske få innovative idéer til færdige produkter, og små virksomheder efterlades i en kompetencekløft, som centret bestræber sig på at mindske. Demografiske udfordringer og stigende udgifter til social- og sundhedsområderne skaber behov for teknologiske løsninger. Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi forventes internationalt at stige markant de kommende år. Et stærkt dansk hjemmemarked er en væsentlig forudsætning for at skabe gentagelser af den succes, der stadig er med danske høreapparatproducenter og andre udvalgte danske frontkæmper indenfor sundheds- og velfærdsteknologi. Men det kræver en langt mere målrettet indsats for at kunne klare sig i en heftig global konkurrence om markedet for nye løsninger til ældre og kronisk syge. Samtidigt står Danmark i overhængende fare for ikke at få udbytte af de store offentlige investeringer i velfærdsprojekter, hvis der ikke kommer produkter, produktion og vækst ud af disse. Derfor er dette center en af de centrale forudsætninger for, at Danmark om nogle år vil stå med en konkurrencedygtig industri. Derved vil aktivitetsplanens serviceudbud også være relevant for investorer i sundhedsteknologiske projekter/virksomheder, som eksempelvis fonde, venture, offentlige fonde og innovationsmiljøerne. Udvalgte citater fra bedreinnovation.dk Det er endvidere vores forventning, at dette arbejde ikke bliver lettere i de kommende år, med nye krav til både teknisk, klinisk og økonomisk dokumentation. Odense Universitetshospital Dette er et uhyre vigtigt forslag, da der her i landet ikke findes ressourcer af denne type. Dencore Den mere praktiske indgang til at sikre, at alle midlerne ikke ender som konsulentpenge er ønsket, men vi er blevet klogere på mange ting og er i

5 stand til at vurdere ret og forkert, hvilket i vores situation er fantastisk vigtigt. AMT International ApS Mine erfaringer med produktudvikling kan sammenfattes til, at der generelt er to områder, der er afgørende for at især små og mellemstore virksomheder, der ikke har uanede ressourcer til produktudvikling, får succesmed et nyt produkt. Det er at få produkterne hurtigt på markedet, således, at man kan få indtjening og cashflow, det andet er at bruge de ofte begrænsede ressourcer, man har, så godt som muligt, således at man kan Do more with less. NORMA A/S Produktudvikling inden for medicobranchens produktområde er en kompliceret affære - ikke mindst for den mindre virksomhed Derfor er det helt rigtigt set, når DELTA opretter et produktudviklingscenter med de treelementer DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. DeviceLAB PlugLAB og RegLAB repræsenterer en spændende nytænkning, som branchen har brug for. Medicoindustrien The efforts to implement standards and interoperablity will create a new marketplace that reduces costs of technology. We have already seen through DELTA s work that new workflow models of healthcare have already been demonstrated to reduce costs and improve overall health of individuals. Continua Health Alliance Welfare Techs centrale rolle i og involveringen i etableringen af et Livinglab Denmark miljø, vil blive styrket og understøttet af et samarbejde med DELTA og det af DELTA foreslåede center. Welfare Tech Rigtig godt initiativ. Med de mange regulatoriske udfordringer, som er forbundet med at løfte et produkt fra et proof-of-concept via kliniske studier til markedet, er der især for SMV erne behov for at kunne trække på eksterne ressourcer, og hér rammer RegLAB plet. Ohmatex Det vil være en klar fordel for de 200 deltagere i netværket, at der kommer et dansk kompetencecenter for hurtig udvikling af velfærdsteknologi. DI ITEK, Netværk for sundhedsteknologi Et samlingspunkt for viden, spidskompetencer, faciliteter m.m. lyder som et vigtigt og rigtig godt initiativ for erhvervslivet i forbindelse med produktudvikling til sundheds- og velfærdsteknologi området! VelfærdsTeknologi Syd Et produktudviklingscenter, eller som det beskrives her et konceptudviklingscenter, kan være en god løsning på at sikre forrentningen af kapitalen. Især hvis konceptet kan hjælpe ideerne hurtigere til markedet med lavere omkostninger. BlueTech Mange af disse kommentarer har bidraget til at bekræfte og skærpe ydelserne foreslået i aktivitetsplanen. Dertil har de medført konkrete relationer og praktiske eksempler på udfordringer. Eksempelvis skal SPIR over de kommende år sikre udvikling af 100 nye prototyper og 40 nye produkter inden for velfærdsområdet, hvor de fleste

6 vil møde disse barrierer. Centrets målgruppe er især helt nye virksomheder på dette marked og de små og mellemstore virksomheder, hvor produktudvikling til sundhed og velfærd er forbundet med store krav til produktkvalitet, dokumentation, test og afprøvninger samt godkendelser. Dette er for de fleste en voldsom prøvelse og stopper mange. Samtidig vil aktivitetsplanen understøtte forskere og studerende, der arbejder med nye teknologier i dette felt. Nye målgrupper bryder konstant frem, da markedet er attraktivt fx transportsektoren og byggebranchen, for hvilke disse udfordringer vil være helt nye og ukendte. Det nye marked medfører aktører inden for mange branchekategorier. DI s analyse af velfærdsteknologi i Danmark fra november 2011 viser et landskab af rigtig mange små SMV ere og nogle få store virksomheder med en samlet beskæftigelse på i alt ca ansatte og med en omsætning på ca. 33 mia. kr. i Størstedelen af virksomhederne forventer vækst i de kommende år, og ca. 1/3 forventer markant vækst. Det stemmer godt overens med nogle af de markedstrends, der ses indenfor fx markedet for hjemmemonitorering af kronisk syge. Her er der en stabil vækst internationalt, som ventes øget yderligere Det globale marked for medicinsk udstyr og diagnostik voksede i 2011 til 345 mia. dollars på trods af den globale krise. Det etablerede marked for medicinsk udstyr er således etableret og trækker de andre med også regulatorisk. Analyse af virksomhedsdata fra disse forskellige segmenter viser en målgruppe med virksomheder i Danmark, der arbejder med softwareudvikling, udvikling og produktion af medicoudstyr, computere, elektroniske komponenter og medicinsk udstyr og instrumenter 8. Af disse er SMV er og af disse har mere end to ansatte. DELTA har over de sidste tre år haft 152 kunder i disse segmenter og således både et godt indgreb i forvejen, der sandsynliggør succesfuld videnoverførsel men også potentiale for at udvide med yderligere danske SMV-kunder og brugere. Udover ovenstående er der de seneste to år udarbejdet en bred vifte af analyser og rapporter, der ikke alene kortlægger muligheder og styrkepositioner indenfor dansk sundhed- og velfærdsteknologi men som også skaber grundlag for de erkendelser, som denne aktivitet tager fat i. 9 4 Velfærdsteknologi i Danmark, Kortlægning, november 2011, Brøndum-Fliess for Dansk Industri 5 Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems phase 2 (SIMPHS 2), 2012, JRC European Commission. 6 European Remote Patient Monitoring Market, 2010, Frost & Sullivan 7 E-Healthcare in Western Europe - A huge Market Opportunity for Wireless Technologies, 2009, Frost & Sullivan 8 DELTA har i samarbejde med Greens og med tilgængelige virksomhedsdata lavet målgruppeanalyser og sammenholdt disse med DELTA kundedata de seneste tre år. Derved opnås såvel sandsynlighed for adgang til målgruppen samt potentialevurdering for aktivitetsplanen. 9 Læs yderligere om danske styrkepositioner og udfordringer inden for velfærdsteknologi i bl.a.: Analyse af barrierer for dansk eksport af velfærdsløsninger, 2010, Erhvervs- og Byggestyrelsen; Sundhedsteknologi2020, 2012, IDA; Kompetenceundersøgelse for velfærdsteknologier i Region Syddanmark, 2010, Accenture; Velfærdsteknologi i Danmark, 2011, Brøndum & Fliess; Velfærdsteknologi som ressourceområde, 2010, Damvad

7 Advisory Board Baseret på den løbende dialog med målgruppen og værdifulde input til at beskrive barrierer og behov, har DELTA etableret et Advisory Board bestående af især virksomheder og brancherepræsentanter i målgruppen for at kunne fastholde og inddrage de udtrykte behov fra industrien. Advisory Board vil som ambassadører for målgruppen løbende retningsgive aktivitetsplanen, afstemme forventninger til services samt deltage i videnspredningen. Heri deltager: Torkil Filholm, Manager SW development Henrik Kofoed, Adm. Dir, Borringia Lisbeth Møller Christensen, Adm. Dir., Re5 Ole Langvad Wessby, Adm. Dir., Sekoia Peter Huntley, adm. Direktør Medicoindustrien Christian Gravesen, Konsulent DI ITEK Claus Duedal Pedersen, Chefkonsulent, OUH Disse er bekræftet gennem vedlagte erklæringer, der også understreger relevans og betydning af aktiviteten for målgruppen. Nationale og internationale samarbejdspartnere Centret skal især opbygges industrinært for at sikre videnspredning og adressering af de beskrevne barrierer, som er det centrale formål. Derudover er international videnhjemtagning centralt for at hjemtage teknologi samt viden og samarbejde med internationale 'søsterlaboratorier' inden for interoperabilitet (PlugLab) og for regulatoriske forhold i BRIK (der tages udgangspunkt i et af landene) og USA (RegLab). Danske videnspredningspartnere Der er indgået samarbejde (se vedlagte erklæringer) med brancheorganisationerne Medicoindustrien og DI ITEK, medico/velfærdsklyngerne Welfare Tech og MedicoInnovation samt Væksthus Hovedstaden omkring videnspredning til målgruppen. Disse er alle de centrale danske netværk på feltet. Dertil har DELTA i forvejen samarbejde med National SundhedsIT, MedCom, KL og udvalgte kommuner og regioner, der vil indgå i videnspredningen. Videnspredning vil ske både igennem fælles arrangementer, medlemsaktiviteter og publikationer men også gennem fælles kursusaktiviteter, fx under Medicoindustriens kursusvirksomhed og emnespecifikke netværksgrupper. Internationale samarbejdspartnere DELTA har indgået samarbejde med en række organisationer for videnhjemtagning regulatorisk og med interoperabilitet: Continua Health Alliance, hvor DELTA er vice chairmen i to af arbejdsgrupperne, European Connected Health Alliance, AALOA og HealthTech Council (USA). Teknologisk samarbejde med Fraunhofer IGD, ISST og AICOS samt med ihomelab i Luzern, TSB Technologias i Valenca, MD-PnP - Medical Device Plug-and-Play Interoperability Lab, Ascension Health Care Transformational Living Lab, TRaC Global & og T4 Wireless.

8 DELTA har indgået samarbejdsaftale med ICDK i Kina og USA med henblik på videnhjemtagning som udbygges til at omfatte alle BRIK landene. International videnhjemtagning vil især ske gennem besøg til internationale organisationer og konferencer, etablering af samarbejdsaftaler for services for danske virksomheder samt gennem delvise udstationeringer hos søsterorganisationer i USA og Kina. DELTA har i forvejen et veludbygget samarbejde med en række danske universiteter inden for sundhedsteknologi. Dette er dog primært teknologisk og ikke med direkte relevans for aktivitetens kompetencer. Aktiviteten vil have særligt fokus på at få indarbejdet viden fra de tre serviceområder i de mange sundhedsteknologiske uddannelser, herunder lave studieprojekter med disse. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Medfinansiering af andre FoU projekter DELTA agter vanen tro ikke at medfinansiere eksisterende eller fremtidige projekter med midler fra Resultatkontraktaktiviteterne. Relaterede FoU projekter DELTA har ingen aktuelle FoU projekter med direkte relation eller overlap med den foreslåede aktivitet. DELTA er projektleder og partner på en vifte af nationale og internationale FoU projekter inden for sundhed og velfærd, der dog alle går på konkrete applikationsområder og ikke indeholder disse kompetencer. Eksempelvis UNIK, Lev Vel og men behovene til de nye services kommer bl.a. fra de frustrationer og barrierer, som de heri deltagende virksomheder oplever. DELTA har i perioden Resultatkontraktaktiviteten Intelligente Velfærdsteknologier- og engangsartikler. Heri indgår en delaktivitet omkring regulatoriske forhold, som omfatter kompetencer defineret i European Medical Device Directive inden for DELTA fagområderne EMC, elektrisk sikkerhed, risk management m.m. Denne grundlæggende kompetence og overblik på regulatoriske forhold i Europa og services hertil er således etableret og indgår ikke i aktivitetsplanen. Aktivitetsplanens del om RegLab står på skuldrene af disses erfaring med målgruppen omkring at skabe mere agile processer for godkendelser samt mod markederne i USA og det udvalgte BRIK land. Koordinering af aktiviteten Der er ingen andre GTS-institutter, der arbejder inden for de foreslåede aktiviteter, hverken teknisk eller regulatorisk. Aktiviteten er som følge af bedreinnovation.dk og i GTS-samarbejdsgruppen for Telemedicin afstemt med henholdsvis Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og Force Technology. Dette har ikke medført nogen ændringer i indholdet. Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Force Technology og DELTA samarbejder i aktiviteten 'Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland'. Aktiviteten understøtter national udrulning af telemedicin gennem de fires samlede kompetenceberedskab på et specifikt område og indeholder ingen af de heri foreslåede aktiviteter eller et overlap. DELTA har i det seneste år siddet tæt med ministerierne

9 bag telemedicinstrategierne. De i denne aktivitetsplan beskrevne aktiviteter bidrager til virksomhedernes udvikling af produkter/services inden for sundhed- og velfærdsteknologi inden for de beskrevne tekniske og regulatoriske barrierer, mens den fælles indsats på telemedicin handler om udrulning gennem brug af allerede etablerede kompetencer hos de fire GTS institutter. Det fælles telemedicinske forslag har således et snævrere fokus på telemedicin, sektoriel implementering og den nationale handlingsplan herfor men samtidigt et bredere og generisk kompetencefokus, herunder human factors, organisering, arbejdsliv, infrastruktur og øvrige, som denne aktivitetsplan ikke beskæftiger sig med. Formidlings- og spredningseffekt DELTA forventer ved aktivitetens udløb at have leveret viden eller serviceydelser direkte ind til mere end 40 danske virksomheder i målgruppen, hvoraf 75 % af disse vil være små og mellemstore virksomheder. DELTA samarbejder med en centrets partnere om at realisere følgende videnspredning: Videnspredning til mere end danske SMV er, forskergrupper og studerende. Forventet 300 brugere direkte i berøring med aktiviteten igennem arrangementer og besøg, heraf 75 % SMV er. 2 større konferencer med deltagelse af internationale talere (min. 75 deltagere) Udgivelse af min. 2 håndbøger. Undervisningsmodul for studerende indført hos min. 2 danske uddannelser i sundhedsteknologi. Værtsskab/vejledning for min. 5 kandidatspecialer inden for området. 1 årlig temadag i samarbejde med klynger og netværk (min. 100 deltagere) 4-6 artikler, publikationer og konference papers. 2 TEK notater SMV rettede faglige rapporter i DELTA s rapportserie (udleveret i min. 300 eksemplarer/downloads). 3-5 gennemførte virksomhedskurser. 3-5 indlæg på danske arrangementer, netværksmøder og seminarer hos andre videnspredningspartnere. Aktivitetsplanen vil dertil udnytte DELTA s fælles videnspredningsplatform i form af web, YouTube, nyhedsbreve og kommunikation. Aktivitetsplanen vil have en effekt på at sikre produktudvikling og produktion i Danmark samt have en effekt i hele værdikæden både med hensyn til øget omsætning i målgruppen, flere nye brugere i GTS-nettet samt understøttelse af danske FoU grupper og uddannelsessektor. Milepæle år 1 Kompetenceopbygning 1.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 1.2 Deltagelse i international konference/studietur indenfor

10 sundhed/velfærd. 1.3 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 1.4 Besøg hos ICDK i Silicon Valley og i Shanghai og etablering af samarbejde med lokale regulatoriske agenter. 1.5 Kortlægning af regulatoriske krav i det udvalgte BRIK land. 1.6 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 1.7 Min. 2 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Disse milepæle suppleres af en række tekniske og faglige milepæle for kompetenceopbygningen, der ikke er medtaget heri, men som anvendes i projektstyringen. Dansk Videnspredning årlig temadag/plugfest i samarbejde med eksempelvis Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere. 1.9 Udgivelse af TEK notat for SMV er (udleveres til/downloades af min. 150 modtagere) Udgivelse af 1 artikler om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 2 artikler til danske modtagere. Udvikling af teknologisk service 1.13 Etablering og udbud af bibliotek for prægodkendte komponenter. Udvikling af et modul som forsøg nye services /testforløb udviklet og udbudt Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i Europa Udvikling af 2 nye virksomhedskurser samt undervisningsforløb for studerende Etablering af partnerskab for test af interoperabilitet, benyttet af min. 3 brugere Uddannelse af Continua Certified Expert og uddannelsestilbud i Danmark. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi. Milepæle år 2 Kompetenceopbygning 2.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 2.2 Deltagelse i international konference/studietur med fokus på agil udvikling indenfor sundhed/velfærd. 2.3 Besøg hos UM i BRIK og etablering af samarbejde med lokale regulatoriske agenter.

11 2.4 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 2.5 Etablering af testmiljø på min. 1 plejehjem/bosted/hospital, evt. via eksternt partnerskab. 2.6 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 2.7 Min. 3 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Dansk Videnspredning 2.8 National konference med min. 2 internationale oplægsholdere og min. 40 deltagere årlig temadag/plugfest i samarbejde med Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere Udgivelse af artikel om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 2 artikler til danske modtagere Gennemført 2 virksomhedsspecifikke kurser. Udvikling af teknologisk service 2.14 Bibliotek for prægodkendte komponenter udvidet med min. 2 moduler. Etableres mobilt til at kunne flyttes ud hos brugere Tre nye services/testforløb udviklet og udbudt, herunder agile processer for godkendelser (ambition om mulig reduceret i tid/ressourcer med min. 10 % for SMV ere) Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i USA Uddannelse af Continua Certified Expert og uddannelsestilbud i Danmark. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi. Milepæle år 3 Kompetenceopbygning 3.1 Workshop med industrien omkring identifikation af komponenter i DeviceLab bibliotek. 3.2 Deltagelse i international konference/studietur med fokus på agil udvikling inden for sundhed/velfærd 3.3 Deltagelse i standardiseringsgrupper og arbejdsgrupper under Continua, AAL og EIP Active & Healthy Ageing. 3.4 Gennemføre mindst 3 demonstrationsprojekter udvalgt sammen med brugerne. 3.5 Min. 3 kandidatspecialer etableret/vejledt med danske uddannelser for sundhedsteknologi. Dansk Videnspredning 3.6 National konference med min. 2 internationale oplægsholdere og min. 40 deltagere.

12 3.7 1 årlig temadag/plugfest i samarbejde med Medicoindustrien, DI ITEK, WT og/eller MedicoInnovation. Min. 60 deltagere. 3.8 Udgivelse af TEK notat for SMV er (udleveres til/downloades af min. 150 modtagere). 3.9 Udgivelse af 2 artikler om agil udvikling Kortlægning og udgivelse af trend rapport til danske beslutningstagere (min. 250 modtagere) Udsendelse af min. 3 artikler til danske modtagere Gennemført 3 virksomhedsspecifikke kurser. Udvikling af teknologisk service 3.13 Bibliotek for prægodkendte komponenter udvidet med min. 2 moduler nye services/testforløb udviklet og udbudt, herunder endelige agile godkendelsesforløb for USA og et af BRIK landene Udvikling og udbud af håndbog, templates og guidelines for agile godkendelser i et af BRIK landene. Anden milepæl afholdte møder i Advisory Board koordinationsmøder med Alexandra, TI og Force i fælles GTS-koordinationsgruppe for Telemedicin for at sikre grænseflader og synergi Ansøgning om 2 internationale FoU projekter baseret på centrets aktiviteter med deltagelse af danske SMV er (threshold). Væsentligste resultater og effektmål for perioden Etablering af center med industrien, der placeres som et af de førende i Europa. 10 nye teknologiske services (test og rådgivning), herunder bibliotek for prægodkendte komponenter. Implementering i min. 35 danske virksomheder (fx købte ydelser, test-selv eller deltagelse i forsøg baseret på aktiviteten) Videnspredning til mere end danske små og mellemstore virksomheder, forskere og studieretninger. Nye internationale lab-samarbejder i USA, Kina og Europa. Aktiviteten understøtter direkte øget produktivitet og konkurrenceevne for danske industrivirksomheder, der udvikler produkter og løsninger til det voksende marked for sundheds- og velfærdsteknologi. Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 4

Aktivitetsplan nr.: 4 Aktivitetsplan: Design & Elektronik Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 4 På baggrund af DELTA s vision om, at Danmark skal være det

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev. November 2010

Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev. November 2010 Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev November 2010 Udbudsregler hæmmer nyt vindmølleeventyr Sundheds- og velfærdsteknologi spås en fremtid som et nyt vindmølleeventyr, der skal skabe vækst og øget produktivitet

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere