Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)"

Transkript

1 Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Med forbehold for ændringer) Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse De studerendes forudsætninger...3 Placering i spor...3 Modulbeskrivelse...3 Læringsudbytte for modulet...4 Undervisnings og læringsaktiviteter...5 Modulets omfang...5 Litteratur...5 Lektionsplan...6 Uge 37 / Mandag den 7. september Uge 39 / Mandag den 21. september Uge 41 / Mandag den 5. oktober Uge 43 / Mandag den 19. oktober Prøveform og bedømmelse Kriterier for udtømmende målopfyldelse Evaluering af modulet Modulansvarlig Studiesekretær Studieledere Underviser Side 2 af 11

3 De studerendes forudsætninger Ingen udover opfyldelse af betingelserne for optagelse på uddannelsen. Placering i spor Modulet SF1, Organisation og ledelse af forandringer er placeret i det samfundsvidenskabelige spor. 1. kvarter, 1. semester. Modulbeskrivelse Modulet omhandler teorier, modeller, begreber og processer, der kan anvendes til at beskrive og analysere organisationer indenfor det danske sundhedsvæsen og de forandringer som finder sted inden for disse. Der fokuseres i modulet særligt på offentlige organisationer og deres interne liv (f.eks. relationen mellem ledelse og medarbejdere), deres samspil med omgivelserne og udviklingen i organisationsfeltet. Modulet giver den studerende færdigheder i at beskrive og analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger indenfor sundhedsvæsenet, således at de opnår kompetence til at indgå aktivt i forbindelse med danske sundhedsorganisationers udvikling og forandring. Det er målet, at de studerende bliver i stand til at opstille og vurdere løsningsalternativer i forbindelse med nogle af de aktuelle forandringer, som organisationer i det danske sundhedsvæsen står overfor. Side 3 af 11

4 Læringsudbytte for modulet Det er målet med modulet at den studerende opnår følgende læringsudbytte: Den studerende opnår viden om: Teoretiske perspektiver på organisationer og deres samspil med omgivelserne. Teoretiske perspektiver på organisationers forandringer. Teorier om ledelse som henholdsvis struktur og proces, som praksis og som institutionaliserede værdier. Teoretiske modeller til forståelse af organisatoriske beslutningsprocesser. Teoretiske perspektiver på implementeringsprocesser i forbindelse med organisatoriske forandringer. Motivationsteori. Teoretiske perspektiver på organisationers teknologi. Den studerende opnår færdigheder til at: Anvende teori som grundlag for at beskrive og analysere organisationer. Foretage analyse af organisationers forandringsprocesser. Foretage vurdering af ledelsens handlingsmuligheder i forbindelse organisatoriske forandringer. Foretage analyse af organisatorisk beslutningstagen. Foretage analyse af implementeringsprocesser i forbindelse med organisatoriske forandringer. Foretage analyse af teknologiens rolle i organisationer. Den studerende opnår kompetence til at: Indgå i offentlige organisationers arbejde med forandringsledelsesprojekter fra planlægning til implementering og efter at forandringen har fundet sted. Side 4 af 11

5 Undervisnings og læringsaktiviteter Modulets undervisning består af fremmødeundervisning og virtuelle studieaktiviteter. Fremmødeundervisningen omfatter forelæsninger og dialogbaseret undervisning. De virtuelle studieaktiviteter er placeret i perioderne mellem fremmødeundervisningsgangene og gennemføres ved hjælp af den virtuelle læringsomgivelse, e learn.sdu.dk. Den virtuelle undervisning giver de studerende mulighed for at arbejde i dybden med modulets pensum, ligesom de får mulighed for at opøve færdigheder i analyse, faglig argumentation og den skriftlige formidling heraf. Modulets omfang Modulets omfang er 5 ETCS point svarende til en studenterbelastning på 137,50 timer, som fordeler sig således: Deltagelse i fremmødeundervisning (4 x 4 lektioner) 16,00 timer Læsning af pensumlitteratur og forberedelse til undervisning 77,50 Deltagelse i virtuelle studieaktiviteter 24,00 Eksamen inkl. forberedelse 20,00 I alt 137,50 timer Litteratur Modulets pensum udgøres af kapitlerne 1 8 og i bogen: Berg Sørensen, A, Woward Grøn, C., Foss Hansen, H. (red.): Organiseringen af den offentlige sektor (1. udgave, 2011), Hans Reitzels Forlag. Hertil kommer 12 artikler, som knytter sig til bogens kapitler. Side 5 af 11

6 Lektionsplan Uge 37 / Mandag den 7. september 2015 Fremmødeundervisning kl Lokale: WP 25 auditorium Underviser: Svend Thomsen Introduktion til offentlig organisation og organisationers indre liv i et rationelt perspektiv. Organisationers indre liv i et normperspektiv. Organisation og omgivelser i et rationelt perspektiv. Den offentlige sektor er særlig på en række betydende områder, der har konsekvenser for den måde man tænker organisation og ledelse. Der introduceres til det rationelle perspektiv og normperspektivet og disse perspektiver anvendes til forståelsen af organisationers indre liv, bl.a. spørgsmålet om den formelle organisationsstruktur og delegering af kompetence internt i organisationen. På denne undervisningsgang introduceres desuden til organisationskulturbegrebet og dets implikationer i forhold til at forandre organisationer og lederens rolle i denne forbindelse. Desuden vil der blive sat fokus på organisationens samspil med dens omgivelser forstået i et rationelt perspektiv. Her introduceres til situationsbetinget organisationsteori, som har forsøgt at etablere en kausal sammenhæng mellem organisationers interne strukturer og omgivelsernes karakteristika. Anbefalet litteratur: Kapitel 1 4 i Berg Sørensen, A, Woward Grøn, C., Foss Hansen, H. (red.): Organiseringen af den offentlige sektor (1. udgave, 2011), Hans Reitzels Forlag. Donaldson, L., & Luo, B. N. (2014). The Aston Programme Contribution to Organizational Research: A Literature Review. International Journal of Management Reviews, 16(1): Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14(1): Vogus, T. J., Sutcliffe, K. M., & Weick, K. E. (2010). Doing No Harm: Enabling, Enacting, and Elaborating a Culture of Safety in Health Care. Academy of Management Perspectives, 24(4): Side 6 af 11

7 Uge 39 / Mandag den 21. september 2015 Fremmødeundervisning kl Lokale: WP 25 auditorium Underviser: Svend Thomsen Organisation og omgivelser i et normperspektiv. Organisationsfelter i et rationelt og et normperspektiv. Modeller til analyse af organisationer og organisatoriske forandringer. På undervisningsgangen behandles organisationens samspil med omverdenen i et normperspektiv, hvor handlinger er motiveret af ønsket om opnåelse af legitimitet. Det diskuteres hvordan en forståelse af organisationen og dens omgivelser som et løst koblet system kan anvendes i analysen af organisatoriske forandringer. Endvidere behandles organisationsfelter i et rationelt perspektiv og et normperspektiv. Vi ser på teorier, som beskæftiger sig med at beskrive og forklare, hvordan organisationer indenfor et felt påvirker hinanden og skaber forandring for hele feltet. Endelig præsenteres en række modeller, som kan anvendes til at beskrive og analysere organisationer og organisationsforandringer. Anbefalet litteratur: Kapitel 5 8 i Berg Sørensen, A, Woward Grøn, C., Foss Hansen, H. (red.): Organiseringen af den offentlige sektor (1. udgave, 2011), Hans Reitzels Forlag. Nielsen, J. F., & Riiskjær, E. (2013). From Patient Surveys to Organizational Change: Rational Change Processes and Institutional Forces. Journal of Change Management, 13(2): Kuipers, B. S., Higgs, M., Kickert, W., Tummers, L., Grandia, J., & Van Der Voet, J. (2014). The Management of Change in Public Organizations: a Literature Review. Public Administration, 92(1): Pettigrew, A. M., Woodman, R. W., & Cameron, K. S. (2001). Studying Organizational Change and Development: Challenges for Future Research. Academy of Management Journal, 44(4): Side 7 af 11

8 Uge 41 / Mandag den 5. oktober 2015 Fremmødeundervisning kl Lokale: Odense Klinikbygning Emil Aarestrup Underviser: Svend Thomsen Ledelsesteori. Beslutningsteori. Implementeringsteori. På denne undervisningsgang fokuseres på ledelse i den offentlige sektor og ledelsens handlemuligheder. Forskellige definitioner på ledelse omfatter den formelle struktur og proces, praksis og handling samt institutioner og institutionaliserede værdier. Desuden diskuteres en række beslutningsmodeller, som kan anvendes til at beskrive og analysere beslutningsprocesser i organisationer. Endelig fokuseres på hvordan planlagte forandringer implementeres og omsættes til ny praksis gennem ændret adfærd hos medarbejderne. Anbefalet litteratur: Kapitel i Berg Sørensen, A, Woward Grøn, C., Foss Hansen, H. (red.): Organiseringen af den offentlige sektor (1. udgave, 2011), Hans Reitzels Forlag. Yukl, G. (2012). Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management Perspectives, 26(4): Franken, A., Edwards, C., & Lambert, R. (2009). Executing Strategic Change: Understanding the Critical Management Elements that Lead to Success. California Management Review, 51(3): Edmondson, A. C. (2008). The Competitive Imperative of Learning. Harvard Business Review, 86(7/8): Side 8 af 11

9 Uge 43 / Mandag den 19. oktober 2015 Fremmødeundervisning kl Lokale: WP JEE Underviser: Svend Thomsen Motivation i den offentlige sektor. Teknologi i offentlige organisationer. På undervisningsgangen fokuseres på motivation forstået som drivkraften bag målrettede handlinger. Forskellige motivationsformer og deres sammenhæng med organisatorisk forandring og organisatorisk performance diskuteres. Endvidere introduceres til teknologiens rolle i organisationer. Teknologi defineres bred, hvor man udover den fysiske teknologi som f.eks. maskiner og redskaber også inddrager den viden og færdigheder, som er nødvendig for at nyttiggøre teknologien. Endvidere inddrages diskussioner af udbredte styringsteknologier/ledelsesteknologier, f.eks. LEAN. Anbefalet litteratur: Kapitel i Berg Sørensen, A, Woward Grøn, C., Foss Hansen, H. (red.): Organiseringen af den offentlige sektor (1. udgave, 2011), Hans Reitzels Forlag. Nohria, N., Groysberg, B., & Lee, L. E. (2008). Employee Motivation. Harvard Business Review, 86(7/8): Brännmark, M., & Benn, S. (2012). A Proposed Model for Evaluating the Sustainability of Continuous Change Programmes. Journal of Change Management, 12(2): Studer, Q. (2013). Making Lean Progress Last: Why Sustaining Excellence Requires the Right Leadership Framework. Frontiers of Health Services Management, 29(3): Side 9 af 11

10 Prøveform og bedømmelse Den ordinære eksamen består af en individuel skriftlig stedprøve af tre timers varighed med alle hjælpemidler. Eksamen bedømmes efter 7 trinskalaen med intern censur. Re eksamen gennemføres på samme måde som den ordinære eksamen. Information vedr. dato, tid og sted kan ses i eksamensplanen på Blackboard. Kriterier for udtømmende målopfyldelse For at opnå karakteren 12 skal den studerende udtømmende demonstrere opfyldelse af samtlige læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Evaluering af modulet Evalueringen foregår elektronisk. Der vil kort før modulets afslutning blive sendt en e mail ud (til studentermailen), hvor de studerende vil blive bedt om at evaluere modulet. Modulansvarlig Svend Erik Thomsen, adjunkt, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet / Studiesekretær Karen Buchgraitz, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Syddansk Universitet, Uddannelse og Kvalitet, Winsløwparken 19, 3. sal, 5000 Odense C, Tlf.: / SEJ Side 10 af 11

11 Studieledere Jordmodervidenskab: Dorte Hvidtjørn, Post. Doc., Klinisk Institut, Syddansk Universitet / Ergoterapi: Karen la Cour, Lektor, IST Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet / Klinisk sygepleje: Dorthe Nielsen, adjunkt, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / Underviser Svend Erik Thomsen, adjunkt, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet / Side 11 af 11

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE 1 LEKTIONSPLAN FOR INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE (Efterår 2013) Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE Forelæser Professor Mette Præst Knudsen Telefon 6550-7455 Arbejdssted Besøgsadresse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Kategori: Forskningsbaseret paper

Kategori: Forskningsbaseret paper Hvor skaber forskellige redskaber effekt i arbejdet med lederudvikling? En test med udgangspunkt i anvendelsen af Kodeks for God Offentlig Topledelse i Danmark og Holland Af Thomas Frank Erhvervs-PhD-studerende

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi Landinspektøruddannelsen De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Studieordningen er konsekvensrettet september 2007 som følge af indførelsen af 7-trins karakterskalaen L- Studieordning

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere