Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS

2 Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation... 6 Succeskriterier i Brugerklubben SBSYS... 6 Informationsflow... 7 Organisationernes informationsbehov fordelt på roller... 8 Brugerklubbens kommunikationskanaler /11

3 Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS I denne kommunikationsstrategi kan du få et overblik over Brugerklubbens kommunikation fordelt på kanaler og roller. Brugerklubben skelner mellem kommunikation med eksterne omgivelser og vores interne fællesskab. Brugerklubbens værdier er baseret på værdisættet fra The Agile Manifesto, og det gør sig også gældende for vores kommunikation. Det er særligt disse 4 udsagn, der tegner Brugerklubben: Mennesker og interaktion vægtes højere end processer og værktøjer Fungerende software vægtes højere end detaljeret kommunikation Samarbejde vægtes højere end kontraktforhandling At reagere på forandringer vægtes højere end at følge en plan Kommunikationsstrategien hænger nøje sammen med udsagn 1 mennesker og interaktion vægtes højere end processer og værktøjer, da kommunikation i vores øjne altid handler om interaktion. Strategien omfatter således et overblik over, hvordan medlemsorganisationer, samarbejdsparter og øvrige interessenter bedst muligt får den nødvendige viden, dialog og mulighed for indflydelse i Brugerklubben SBSYS. For yderligere introduktion til og viden om Brugerklubben SBSYS henviser vi til sbsys.dk 2/11

4 Ekstern Kommunikation Brugerklubben SBSYS har ikke noget reklame- og pr-budget. Ekstern kommunikation omfatter således sparring, dialog og samarbejde med hele vores omgivende verden, herunder pressen, leverandører og samarbejdspartner fra Det Digitale Danmark. Vi forestår selv præsentation af vores system på tværs af medlemsorganisationerne og hertil har vi nogle informationskanaler, som fortæller om Brugerklubben. Den primære kanal til oplysning om Brugerklubben SBSYS er dog sbsys.dk. Her vedligeholdes information om Brugerklubbens organisation, historie, medlemmer, aktiviteter og det er her, vi præsenterer nyheder om SBSYS og Brugerklubben. Brugerklubben har en åben gruppe på LinkedIn, som kan benyttes til oplysning om arrangementer, ønskede debatter med eksterne relationer og almindelig information om Brugerklubbens virke; LinkedIn På næste side kan du få et overblik over eksempler på eksterne kommunikationsrelationer mellem Brugerklubben SBSYS og vores omgivende verden. 3/11

5 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter Interessent Kommunikationsbehov og form Nye medlemmer Medlemmerne kontakter Brugerklubben SBSYS og Forretningsledelsen varetager kontakten omkring demo og inddragelse af leverandør. Efter evt. optagelse i Brugerklubben overtages kommunikationen af Brugerklubbens Sekretariat og al kommunikation følger retningslinierne for intern kommunikation i Brugerklubben 1 Leverandører Brugerklubben opretholder en meget nær dialogbaseret kontaktflade med relevante repræsentanter fra leverandørerne. For Ditmers vedkommende omfatter dette Buddy-princippet, som er relationen mellem udviklerne og projektledere og projektkoordinatorer i Brugerklubben. Brugerklubben har altid projektledere på igangværende opgaver hos leverandørerne, så der ikke kan herske tvivl om, hvem der varetager kontakten. Netværk i Det Digitale DK Strategi & Arkitektur holder fokus på, at vi er repræsenteret og deltager i relevante fora i Det Digitale Danmark. Dette vil typisk være i forbindelse med konkrete tiltag, som tilfører Brugerklubben SBSYS forretningsmæssig værdi. Et eksempel kan være samarbejde om KOMBITs serviceplatform. Der etableres kontakt med KOMBIT omkring test af platformen, men samtidigt arbejdes der på en løbende dialog med KOMBIT. Brugerklubben vedligeholder en liste over interne repræsentanter i Det Digitale Danmark på intranettet under Brugerklubben -> Det Digitale Danmark. 1 Se afsnittet Intern Kommunikation 4/11

6 Pressen Forretningsledelsen og Bestyrelsen varetager kontakt til pressen i såvel positive som negative sager. Pressen er altid velkommen til at kontakte Brugerklubben for kommentarer om verserende sager. I langt de fleste tilfælde kommenterer Brugerklubbens formand for Forretningsledelsen gerne på sagerne. ESDH-leverandører Brugerklubben indgår gerne i en konstruktiv og videndelende dialog med øvrige ESDH-leverandører på det danske ESDHmarked ud fra devisen: Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig. Konsulenter og Rådgivere Brugerklubben SBSYS er åben over for brug af ekstern konsulentbistand i forbindelse med specialsager. Brugerklubben SBSYS kommunikerer gerne om udvikling af SBSYS og samarbejdet i Brugerklubben gennem undersøgelser, interviews og lignende. 5/11

7 Intern Kommunikation Brugerklubbens interne kommunikationsstrategi omfatter oplysninger og tiltag om vores interne kommunikation, som omfatter medlemsorganisationer og licensholdere. Succeskriterier i Brugerklubben SBSYS Brugerklubben SBSYS arbejder i indeværende år ud fra følgende succeskriterier, som alle omfatter kommunikation, information eller distribution af denne. I det følgende vil forholdet til kriterier 1 og 2 blive behandlet særligt, da disse medfører en kort introduktion til Brugerklubbens værdier og anerkendende tilgang til medlemsorganisationerne: 1. Medlemmerne har nem adgang til information om Brugerklubben og dens virke via fastlagte kommunikationskanaler 2. Medlemmerne føler sig inddraget og anerkendes for nye tiltag 3. Der er en klar ansvarsfordeling mellem de enkelte fora i Brugerklubbens organisering, og der arbejdes for at skabe kendskab til denne arbejdsfordeling 4. Brugerklubbens beslutningsstruktur og beslutningsveje er tydelige og kendte 5. Den overordnede udviklingsstrategi for SBSYS er tydelig og dokumenteres løbende, så prioriteringer ift. udvikling er definerede og kendte 6. Særligt i omstillingsprocessen til ny organisation tilflyder der medlemmerne målrettet information og skabes grobund for inddragelse (processen forventes afsluttet medio 2013) 6/11

8 Informationsflow Brugerklubben SBSYS bestræber sig til enhver tid på, at alle medlemsorganisationer kan få nødvendige og opdaterede oplysninger via vores portaler. Derfor har alle medlemsorganisationer direkte opkobling til intranettet og Projektportalen via sbsys.hedensted.dk. Brugerklubbens nye organisation medfører nye behov for kommunikation og informationsflow. I Brugerklubbens medlemsorganisationer findes flere kontaktpersoner, som har behov for forskelligartet information fra Brugerklubben 2. For at undlade at udsende al dokumentation til intern distribution via mail, opfordres Brugerklubbens organisationer til selv at hente den relevante information via intranet og projektportalen. Projektledere og deltagere oplæres i brug af Projektportalen, og øvrige kontaktpersoner opfordres til at anvende RSS-feed, så de enkelte kontaktpersoner selv sikrer sig relevante dokumenter ud fra den beskrevne rollefordeling i organisationen. Kritiske og uopsættelige henvendelser stiles naturligvis fortsat direkte til organisationernes SBSYS-kontaktpersoner via mail. RSS-feed Brugerklubbens intranet giver mulighed for at abonnere på RSS-feed på dagsordner, referater og andre relevante dokumenter, som uploades til Brugerklubbens intranet. Det medfører, at den enkelte organisations ressourcepersoner kan opsætte et RSS-feed direkte til de dokumenter, de mener, har relevans for dem. Der kan laves RSS-feed til alle dagsordner og referater fordelt på de enkelte foras årshjul og dermed kan man som ressourceperson i organisationen vælge efter interesseområde. 2 Se afsnittet Organisationernes informationsbehov fordelt på roller. 7/11

9 Organisationernes informationsbehov fordelt på roller Der skelnes mellem følgende roller i medlemsorganisationerne: Bruger/ Projektdeltager: Denne type medarbejder er en helt almindelig daglig bruger af SBSYS uden specifikke opgaver i relation til SBSYS. Brugeren anvender systemet som et led i den daglige opgaveløsning, og det er i denne sammenhæng, brugeren kan indgå som deltager i et udviklingsprojekt. Baggrunden for deltagelse kan være et ønske om udvidet funktionalitet til gennemførelse af daglige opgaver i SBSYS eller som led i arbejdet med integration til øvrige fagsystemer. Medarbejderen bidrager altså med relevant viden i forhold til den daglige arbejdsgang i fagforvaltningen og sammenhængen herfra til SBSYS og deltager periodevist eller aldrig i udviklingen af SBSYS. Netværksdeltager: Netværksdeltageren kan både være den faglige medarbejder, teknikeren, superbrugeren eller ESDH-koordinatoren. Netværksdeltageren arbejder dagligt i SBSYS og har hertil en specifik tilgang til systemet eksempelvis som GIS-koordinator, skabelonansvarlig, arkivansvarlig eller med kendskab til specifikke moduler i SBSYS, som kan videreudvikles eksempelvis Jboss og Styringsreolen. Netværksdeltageren kan i egenskab af sin fagspecifikke viden deltage i enkelte netværksgrupper, hvor hendes viden er essentiel, men hun kan også indgå i projektgrupper og indsættes som projektleder, såfremt udviklingsprojektet er relateret til hendes fagområde. Eksempelvis kan en arkivansvarlig starte med at deltage i et netværk, hvor fremtidig sletning af data skal afklares, hvorefter hun indgår i en projektgruppe og overtager projektlederfunktionen for projektet, fordi det eksempelvis giver mening at teste funktionaliteten i hendes medlemsorganisation. De Valgte/Projektledere: De valgte er den gruppe, som deltager i Forretningsledelsen, Strategi & Arkitektur samt Drift & Udvikling. Projektlederne udgør de medarbejdere fra medlemsorganisationerne, som er indsat som projektledere for de enkelte udviklingsprojekter i Brugerklubben. Alle har et indgående kendskab til SBSYS og har samtidigt en særlig interesse for specifikke områder eller overordnede strategiske muligheder, som er relevante for Brugerklubben. Der er tale om personer, som er villige til at indgå i strategisk udvikling, test og fremtidssikring af 8/11

10 SBSYS. Personerne er chefer og medarbejdere med indsigt i digitaliseringsforhold i medlemsorganisationerne. Direktion: Brugerklubben SBSYS anser det for særdeles relevant at indgå i dialog med medlemsorganisationernes it-ledelse og direktioner. Især strategiske drøftelser i sammenhæng med fællesoffentlige strategier og samarbejder samt lovpligtige digitaliseringstiltag i Danmark, har vores interesse. Det er endvidere Brugerklubbens hensigt at indgå i dialog om nationale tiltag, som influerer på SBSYS, eksempelvis DUBU og Digital Post. Brugerklubben ønsker at igangsætte dialog om disse tiltag på et tidligt stadie for at sikre, at SBSYS bevæger sig i den rigtige retning i sammenhæng med medlemsorganisationernes strategiske ønsker. Brugerklubben er bevidst om, at Bestyrelsen og direktionsmedlemmer generelt ikke forventes at hente information via vores faste kommunikationskanaler, og vi bestræber os på at levere kritisk og strategisk information til Bestyrelsen og direktionerne, når der er behov for dette. 9/11

11 Overblik over organisationernes informationsbehov fordelt på roller BRUGER/PROJEKTDEL Projektdeltagere forventes selv at hente relevant information fra nedenstående kanaler: Intranet: Kan læse alle oplysninger Projektportal: Kan følge aktive projekter via vis-adgang Yammer: Valgfrit NETVÆRKSDELTAGER Netværksdeltagere forventes selv at hente relevant information fra nedenstående kanaler: Intranet: Kan læse alle oplysninger og skal holde sig ajour med aktiviteter i netværket Projektportal: Kan følge aktive projekter via vis-adgang Yammer: Bør indgå aktivt i dialog om relevante emner i eget netværk og følge med i tråden ROLLER VALGTE/PROJEKTLEDERE Valgte/projektledere forventes selv at hente relevant information fra nedenstående kanaler: Intranet: Kan læse alle oplysninger Projektportal: Kan følge alle projekter, PL kan redigere eget projekt Yammer: Valgte har pligt til at følge dialogen i eget forum PL bør holde sig ajour med relevante tråde omkring eget projekt DIREKTION Direktionen kan selv hente relevant information, men bliver adviseret direkte om strategisk eller kritisk information via sekretariatet. Intranet: Kan læse alle oplysninger Projektportal: Kan følge aktive projekter via vis-adgang Yammer: Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at oprette dialogforum til Forretningsledelsen og Bestyrelsen, men medlemmer med særinteresse for enkelte emner, kan deltage i dialogtråde via netværksgrupper på Yammer 10/11

12 Brugerklubbens kommunikationskanaler KOMMUNIKATIONSKANALER Eksterne kanaler Sbsys.dk LinkedIn Mail via Sekretariatet Interne kanaler Intranet Nyhedsbreve for generel information, releases og hjælpeportal. Distribueres via intranet Projektportal Yammer Projektweb Mail i henhold til kontaktoplysninger på intra 11/11

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere