Forandringens (u)vaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringens (u)vaner"

Transkript

1 Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning til forandringsmodstand. erfaring viser imidlertid, at det ofte er det ledelsesmæssige element i ledelse af forandring, som medfører mislykkede forandringer. 18

2 Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning til forandringsmodstand. erfaring viser imidlertid, at det ofte er det ledelsesmæssige element i ledelse af forandring, som medfører mislykkede forandringer. Fra ledelsesforurening til gode forandringsvaner Noget af det, der karakteriserer sunde, stærke og levedygtige organisationer er, at de udvikler sig, og at denne udvikling har et større formål end organisationerne selv. Hvordan skaber vi organisationer, som er i stand til kontinuerligt at udvikle sig bæredygtigt? Hvordan sikrer vi, at organisationer udfolder deres fulde potentiale? Hvordan sikrer vi, at organisationer til stadighed bliver stærkere? Hvordan sikrer vi en god langsigtet forretning? Disse spørgsmål er helt afgørende for ledere, der vil sikre sig, at deres organisationer er sunde, stærke og levedygtige, ikke kun i morgen og krisen ud, men i et større og længere perspektiv. Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted. Det er også virksomhedernes virkelighed, at forandringer er besværlige. At det er et langt sejt træk fra at se, at der skal forandres og hvad der skal forandres, til denne forandring er ført succesfuldt ud i livet. Dygtige ledere ved, at der skal mere til at gennemføre forandringer end blot at tage beslutningen. Alligevel går det ofte galt eller bare i stå. Lederen kan kun pege fingeren for den mislykkede forandring mod sig selv Mislykket forandring forklares ofte med henvisning til medarbejdernes modstand. Erfaring viser imidlertid, at det ofte er det ledelsesmæssige element i ledelse af forandring som medfører mislykkede forandringer. Derfor kan lederen kun pege fingeren for den mislykkede forandring mod sig selv. Man kan kalde det for ledelsesforurening, fordi ledelse i den forstand gør mere skade end gavn. Eksempler på ledelsesforurening kan være: 1. Forkert prioritering af ledelsesindsatsen 2. Manglende forståelse af forandringen og undervurdering af kompleksiteten 3. Manglende tålmodighed 4. Beslutningsvakuum 5. Optimering af det forkerte 6. Manglende læring og kompetenceudvikling I det følgende ser vi på disse former for ledelsesforurening. Forkert prioritering af ledelsesindsatsen Mange forandringer har sit udspring i direktionen, hvor ledelsen ser et behov for forandring, gennemtænker, analyserer og beslutter hvad der skal ske og hvilke initiativer, der skal igangsættes. Det er i mange henseender en hensigtsmæssig proces, men heri er indeholdt den alvorlige faldgrube, at ledelsen overser, at de har viden og indsigt langt tidligere end den øvrige organisation, og at når ledelsen billedligt talt er oppe i gear i forhold til en given forandring, møder den en organisation, som på dette område nærmest står stille. Direktionen tænker og praktiserer her en ledelsesform hvor hovedet så at sige er adskilt fra kroppen. I den forstand at det er direktionen, der er tænkedelen, dvs. organisationens hjerne, og den øvrige organisation er kroppen, den udfø

3 rende part. Derfor vælger man ikke at involvere organisationen ud fra devisen om, at det ikke er deres opgave at tænke, og at de alligevel ikke formår at bidrage med noget værdifuldt. Hermed fejler man både i forhold til ledelsen, som overser sin egen rolle i implementeringen, og i forhold til organisationen, som ikke involveres rettidigt. Direktionen tænker og praktiserer her en ledelsesform hvor hovedet så at sige er adskilt fra kroppen Når vi møder virksomhederne midt i store forandringer, har vi mange gange spurgt en gruppe, hvad god forandring betyder for dem. Det første svar handler altid om, at man er involveret, at man oplever ærlighed og oprigtighed. Det handler meget sjældent om, hvorvidt det var vækst eller nedskæring, der var omdrejning for forandringen. Derimod er det centrale fairness, ærlighed, integritet og reelle hensigter. Man vil vide og forstå rationalet og intentionen bag forandringen. Succesfuld forandringsledelse er derfor centreret om at skabe denne forudsætningsindsigt hos medarbejderne og involvere de rette mennesker på det rette tidspunkt. Manglende forståelse af forandringen Mange forandringer fejler, fordi ledelsen undervurderer forandringens iboende kompleksitet. De mangler selv at forstå forandringen og dens konsekvenser. Forandringsprocesser har en kompleks natur og indeholder ofte flere samtidige og forbundne forandringer i sig. Som illustreret i figuren ovenfor er implementering af fx en vækststrategi ikke blot en enkelt og isoleret forandring. Denne forandring betyder mange forskellige forandringer, afhængig af hvor i organisationen man befinder sig. Det første spørgsmål der rejser sig inde i hovedet på mennesker, der står over for en ny forandring, er altid, hvad betyder det for mig? Ofte stikker forandringer dybere end først antaget. Hvad der fra ledelsens perspektiv kan virke som en overfladisk ændring, kan i virkeligheden betyde, at de medarbejdere, hvis hverdag berøres af forandringen, må aflære og re-tænke måderne at arbejde på, for at kunne lære på ny. Det kan betyde grundlæggende ændringer i værdier, normer, statusfølelse og ikke mindst adfærd. Det første spørgsmål der rejser sig inde i hovedet på mennesker, der står over for en ny forandring, er altid, hvad betyder det for mig? Utålmodig topledelse Et af paradokserne i ledelse drejer sig om på den ene side at være og fremstå som en handlekraftig ledelse og på den anden side at væbne sig med tålmodighed. Mange ledere fejler, fordi de misforstår den reelle tid, tingene har taget. Alt for ofte sker det, at ledelsen mister følelse med forandringen undervejs i processen, og pludselig føler, at det er længe siden, man besluttede sig for fx et nyt itsystem. Man erfarer, at problemerne ved det gamle system stadig er gældende, konkluderer, at den første beslutning nok ikke var den rigtige, og træffer derfor en ny beslutning, som sætter en ny forandring i gang som illustreret i figuren nedenfor

4 energi og kreativitet, der ligger mellem mennesker Resultatet bliver et mudret billede af samtidige forandringer, som bidrager til forvirring i organisationen og som måske endda modarbejder hinanden. Beslutningsvakuum Tålmodig ledelse er ikke ensbetydende med en beslutnings- og handlingssvækket ledelse. Tværtimod! Tålmodighed må aldrig blive ledelsens sovepude. Imidlertid er det ofte det, der sker. Beslutninger udskydes, forhales eller forhandles med det resultat, at ingenting sker et beslutningsvakuum opstår. Årsagerne til, at der opstår et beslutningsvakuum, kan være mange, fx konfliktskyhed og såkaldt hensynsbetændelse. Uanset årsagen er konsekvensen, at tingene trækker unødigt ud. Når ledelsen ikke formår at træffe de nødvendige beslutninger på rette tid og niveau, vil det utvivlsomt skabe frustration, utilfredshed, manglende engagement og demotivation blandt medarbejderne. Optimering af det forkerte Mange forandringsprocesser tager udgangspunkt i en fornemmelse af, at man må kunne gøre tingene bedre. Fokus i mange af disse forandringer er lagt på processerne. Det er der sådan set ikke noget galt i, det er fint at sikre sig, at processerne er hensigtsmæssigt skruet sammen. Problemerne opstår, når man glemmer, at det er mennesker, der i sidste ende skaber processerne. Det største potentiale for øget effektivitet ligger i at frigøre den I alt for mange tilfælde arbejder man med effektivitet ud fra et rent optimeringsperspektiv: Man ser nærmere på processerne og på papiret og måske på kort sigt skaber man nogle bedre resultater. I virkeligheden genopfinder man samlebåndet. Herved glemmer man, at de færreste bryder sig om en høj grad af specialisering, hvor de skal gøre meget af det samme arbejde. Man overser dermed betydningen af udfordringer og kreativitet, man overser den demotivation, der er i blot at være en meget meget lille del af helheden og i at få færre frihedsgrader. Og vigtigst af alt, overser man andre og måske mere gunstige veje til effektivitet, nemlig de veje, der tager højde for, at menneskers viden og evne til at arbejde sammen er det vigtigste i en fremtidsorienteret videnvirksomhed. Det største potentiale for øget effektivitet ligger i at frigøre den energi og kreativitet, der ligger mellem mennesker. Manglende læring og kompetenceudvikling Det gamle forandringsparadigme, i hvilket forandring blev betragtet som en undtagelse, er for mange stadig aktuelt. Med dette paradigme følger imidlertid bestemte mindset, tilgange, normer, adfærd mv. som man skal være opmærksom på. En af de helt store faldgruber er, at man agerer som om forandringen er en enkeltstående begivenhed og hermed betragter man også forandringsprocessen som forbigående og ikke relevant for eftertiden. Det betyder ofte i praksis, at man forpasser muligheden for at opsamle læring og viden undervejs. Man koncentrerer sig om at løse den pågældende opgave, at gennemføre forandringen, men lærer ikke af den. For mennesker der stædigt holder fast i, at forandring er undtagelse, vil forandringernes hyppighed ofte medføre en permanent tilstand af travlhed. Man skal bare lige over på den anden side, så bliver alting godt igen i forstanden stabilt. Men på den anden side venter nye forandringer og så starter spiralen. Hvis man ikke udvikler, afvikler man 18.04

5 Som figuren nedenfor illustrerer, må man i videnvirksomheder være sig bevidst, at hvis man ikke udvikler, afvikler man. Hvis man udelukkende gør det, man er vant til at gøre, eller man udelukken de koncentrerer sig om at løse opgaven, bevæger man sig ikke op ad udviklingskurven, mens man arbejder. Den læring, man derved mister, vil være afgørende for ens udgangspunkt for og kompetence til at løse fremtidige opgaver. Udvikling af gode ledelsesvaner Eksemplerne på ledelsesforurening er identificeret ud fra års erfaringer med forandringer i mange former for virksomheder. Det er det, der gør dem til faldgruber og ikke skræmmeeksempler. Faldgrubernes almindelighed gør dem væsentlige og ødelæggende. Men de kan undgås. Nedenfor har vi listet nogle af de gode vaner ledere bør indarbejde i deres ledelsesstil for at sikre langsigtet succes med forandring. 1. Opstil langsigtede mål for succes 2. Forhold dig til dine vaner og gør op med uvanerne 3. Sikr dig, at du både løser opgaven og lærer af den 4. Forløs energien i organisationen ved at vække en længsel i dine medarbejdere 5. Hav mod og gode intentioner Opstil langsigtede mål for succes Hvad vil det sige, at en forandring ikke lykkes? Er det tydeligt, hvad der er succes og hvad der er fiasko? Er det succes, når vi har høstet de økonomiske resultater? Også når organisationen svækkes og organisationen lider? Man skal ville forandring, fordi det er nødvendigt, og fordi det er en mulighed for at skabe stærke virksomheder. Men det skal være på den rigtige måde. Dvs. med langsigtede og bæredygtige mål for succes; med gode og fremsigtede intentioner og hensigter og med en ledelsesstil, som forstår og formår at understøtte organisationen på en måde, så den kontinuerligt udvikler kompetencer, lærer og dermed forbedrer sig selv. Gør op med dine uvaner Alle mennesker har vaner. Nogle vaner er gode og understøtter de mål, vi har sat os; mange er ligegyldige og andre er uhensigtsmæssige eller måske direkte skadelige for de ting, vi sætter os for. Vanerne er automatiske og uden decideret planlægning. Den tilfældighed er ikke berettiget i ledelse. Den gode leder er refleksiv. Stiller spørgsmålstegn og har en kritisk stillingtagen både til egne og andres handlinger. Ikke kritisk i forstanden sortseende, men kritisk som i sund skepsis. Denne skepsis og evne til at se sig selv udefra er altafgørende for at kunne gøre op med sine uvaner. Vores pointe er: Lær det langsomt og lær det rigtigt fra starten Hvordan opbygges gode ledelsesvaner? Vores pointe er: Lær det langsomt og lær det rigtigt fra starten. Hvis man skal være excellent, virkelig god, så skal tingene blive en vane. Et af midlerne til at opøve gode vaner er at øve sig og øve sig vedholdende. Løs opgaven og lær af den I forandringens vaner er måden at tænke om ledelse ændret. Det drejer sig ikke blot om at løse opgaven men om at løse den og lære af den. For at kunne det, skal ledere ikke fokusere på løsningen af opgaven men på at skabe fundamentet, så medarbejderne kan løse denne og fremtidige opgaver. Lederen skal skabe rammer for det ekstraordinære, dvs. skabe rammer for samarbejde, læring og videndeling. Lederen må derfor 18.05

6 fastholde fokus på det ledelsesmæssige input frem for på output og holde fast i, at ledelse er at skabe rammer for resultater og ikke blot resultater. Working Togeter to Create a Sustainable World. Doubleday. USA. Forløs energien Når vi løser opgaven og lærer af den, er udvikling indbygget i forandring. Det drejer sig om kontinuerligt at have sigte på det fremtidige højeste potentiale både for organisationen og det enkelte individ. I længslen efter det højeste potentiale er indeholdt uanede mængder energi, som vi skal bruge for at skabe fremtiden, som vi ønsker den. Det er en ledelsesopgave at finde energien, tale til energien i menneskene og forløse energien. Energien i sin rene form er utæmmet, og rummer en form for vildskab. For at man som leder kan anvende energien, må den derfor kanaliseres i den rette retning I længslen efter det højeste potentiale er indeholdt uanede mængder energi, som vi skal bruge for at skabe fremtiden, som vi ønsker den Hav mod og gode intentioner Lederens opgave er ikke at sidde inde med alle svarene. Derimod er lederens opgave at skabe retning i usikkerheden og håb i frustrationen om, at man når sikkert frem og sikre sig, at denne følelse af tryghed og forventning overføres til organisationen. Det handler om at have og skabe tillid mellem medarbejderne, lederen og visionen. Hvis man grundlæggende har tillid til, at intentionen er god, vil de fleste følge med og bidrage med deres undervejs. Det er et stort ansvar! Litteratur til inspiration Gary Hamel et.al. (2008): Fremtidens ledelse. Sådan skabes langtidsholdbar succes. Børsens Forlag Howard Gardner (2007): Changing Minds. Sådan påvirkes holdninger og meninger. Børsens Forlag. Peter Senge et al. (2008): The Necessary Revolution. How Individuals and Organizations Are

7 Søren Brandi er cand.merc. og administrerende direktør for rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi A/S. Han rådgiver ejere, bestyrelser og direktioner i førende virksomheder inden for strategisk ledelse og forandring. Han er forfatter til en række bøger, foredragsholder og underviser på bl.a. MBA. Søren har en baggrund i LEGO Group og i PA Consulting Group. Søren kan kontaktes på Mette Brøgger er cand. mag og managementkonsulent i Hildebrandt & Brandi indenfor strategi, ledelse, organisation og forandring. Hun har skrevet og redigeret flere bøger og er forfatter til en række artikler og kronikker om ledelse og forandring. Mette kan kontaktes på Kort om Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi rådgiver bestyrelser og topledelser i førende virksomheder inden for strategisk ledelse og forandring. Vi løser opgaver inden for strategi, organisation, ledelse, forandring, projektog programledelse, effektivitet og governance. Vi formidler vores viden dels ved at udgive bøger om ledelse, dels gennem foredrag, seminarer og undervisning på højere læreanstalter som CBS og ASB. Vi har kontorer i Århus, København og Faaborg. Kontakt os eller læsmere på

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen!

Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen! Ledelse i en krisetid: Drop kontrollen og hav tryghed i frustrationen! For mange virksomheder er det overordentligt fristende --- og mange vil sige tvingende nødvendigt --- at stramme skruen i krisetider.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business

jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business jens Moberg HjæLp til din udvikling som LedeR L&R Business 1 1. Indledning: ABSTRACT Titel: Personlig vækst hjælp til din udvikling som leder. Forfatter: Jens Moberg. L&R Business 2011. Jens Mobergs nye

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere